De Nieuwe Zuidplaspolder

Stem jij op de naam voor het nieuwste dorp van Zuidplas?

Het nieuwe, of het vijfde, dorp biedt ruimte aan 8.000 woningen, commerciële- en maatschappelijke voorzieningen die passen bij een dorps karakter. De plek waar het nieuwe dorp ligt nu in drie dorpen tegelijk: Zevenhuizen, Moordrecht en Nieuwerkerk. Daar moet verandering in komen. Daarom organiseren we een prijsvraag om te komen tot de naam voor het nieuwe dorp. Denk je mee?

Lees hier meer over de prijsvraag

Gelukkige mensen buiten in de zon op terasjes, winkelend en aan het socializen

Een nieuw dorp, in een vernieuwend landschap

In het midden van onze gemeente ligt de Zuidplaspolder. Een voormalig groot meer dat in 1840 volledig doorgelegd werd om op die manier meer landbouwgrond beschikbaar te maken. Deze polder in het Middengebied ligt tussen de bestaande dorpen Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel en over een aantal jaar is dit het nieuwste dorp van de gemeente Zuidplas.

De gemeente Zuidplas is in 2004 door het Rijk benoemd als ontwikkellocatie voor woningbouw. De reden hiervoor was de grote vraag naar met name betaalbare huur- en koop-, woningen. De afgelopen jaren hebben we vooral gekeken naar uitbreiding van onze bestaande dorpen, maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we in 2019, samen met betrokkenen, de concept-ontwikkelvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld waarin alle uitgangspunten en ambities voor de Zuidplaspolder worden omschreven. Deze concept-ontwikkelvisie is ‘slechts’ een verhaal op hoofdlijnen, zonder gedetailleerde of uitgewerkte strategie. Vervolgens zijn we met deze visie weer naar buiten gegaan om input op te halen en zo te werken aan een definitieve ontwikkelvisie. Dat alles heeft geleid tot het 'Masterplan Middengebied Zuidplaspolder'. dat in maart 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook dit hebben we natuurlijk niet alleen gedaan maar samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overige betrokkenen en bestuurlijke partners.

Sinds de vaststelling van het Masterplan Middengebied is gewerkt aan een verdere uitwerking. Dit heeft geleid tot een Nota van Uitgangspunten. Hierin worden de ambities zoals genoemd in het Masterplan vertaald naar concrete(re) ambities en uitgangspunten. Deze Nota van Uitgangspunten is, met bijbehorende bijlagen, op 24 oktober 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Ruim een half jaar later is het eerste bestemmingsplan voor de ontwikkeling vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Het bestemmingsplan”.

Bekijk hier de Nota van Uitgangspunten

Bijeenkomsten en informatie

De gemeente Zuidplas kan de ontwikkeling in het Middengebied in de Zuidplaspolder niet alleen realiseren. Dit doen wij samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overige betrokkenen en bestuurlijke partners. Op eerdere momenten is al over diverse onderwerpen geparticipeerd en dat blijven we doen. 

Lees hier meer over bijeenkomsten en andere informatie

Nieuws uit het Middengebied

Er gebeurt veel in en rondom de ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder. We houden u hier graag van op de hoogte. Bekijk hieronder het overzicht van de gepubliceerde berichten over de ontwikkeling van het Middengebied.

Het bestemmingsplan

Een nieuw dorp bouw je niet zomaar. Daar moet onder andere een bestemmingsplan voor komen. Het eerste bestemmingsplan voor het Middengebied is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Binnenkort volgt er een tweede.

Lees hier meer over de bestemmingsplannen voor het Middengebied

Onderzoeken voor het Middengebied

Om tot twee volledige bestemmingsplannen te komen zijn verschillende onderzoeken verricht. Bijvoorbeeld naar mobiliteitsoplossingen, milieueffecten en duurzaamheid. Ook nu het eerste bestemmingsplan is vastgesteld moet er nog een hoop gebeuren en gaan we door met onderzoeken.

Lees hier meer over de onderzoeken voor het Middengebied

Waarom bouwen we in de Zuidplaspolder

Op meer plekken in de drukke Randstad spelen uitdagingen rondom water, bodem, milieu en bereikbaarheid, maar als we willen ontwikkelen in de diepste polder van Nederland moeten we hier het voortouw in nemen. De Zuidplaspolder is in die zin een voorloper en biedt kansen om innovatie op grote schaal toe te passen.

Waarom bouwen we in de Zuidplaspolder

Sfeer beelden van de Nieuwe Zuidplaspolder, moeder met dochter op dorpsplein en jong stel wat hand in hand in de polder wandelt

Vraag en Antwoord

Er was altijd sprake van maximaal 4000 woningen, waarom nu opeens 8000

Het is een misvatting dat er maximaal 4.000 woningen gebouwd zouden worden in het nieuwe dorp. In de concept-ontwikkelingsvisie is altijd gesproken over het bouwen van circa 4.500 woningen tot 2030 met daarna een adaptieve doorontwikkeling. Nu is duidelijk dat het dorp wordt doorontwikkeld tot 8.000 woningen. Dit hangt samen met de grote woningbehoefte, de gewenste schaal van een dorp met bijbehorende voorzieningen en de financiële haalbaarheid.

Wat hebben de huidige inwoners van Zuidplas aan een nieuw dorp

Als inwoners op zoek zijn naar een nieuwe woning, dan kunnen ze hier terecht. Ook bedrijven kunnen zich in het Middengebied nieuw vestigen. Daarnaast biedt het nieuwe dorp nieuwe kansen voor recreatie, voorzieningen en fiets- en ov-ontsluitingen tussen regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer-stations.

Er loopt een flinke gasleiding precies door het gebied. Dat is gevaarlijk voor bewoners! Wat gaat u daaraan doen

Door het plangebied lopen verschillende gasleidingen. De leidingenstrook langs de Vierde Tocht is het belangrijkst. In deze leidingenstrook liggen meerdere (gas-) leidingen.

Er is onderzoek gedaan naar de risico’s van de gasleidingen. Daaruit blijkt dat deze risico’s zeer klein zijn voor de toekomstige bewoners. Het risico wat speelt is een fakkelbrand (een grote fakkel van brandend gas met grote warmtestraling naar de omgeving) door graafschade aan leidingen. In Nederland worden er verschillende maatregelen genomen om de risico’s op graafschade bij buisleidingen zo klein mogelijk te houden. Bij de leidingenstrook zorgen we ervoor dat het risico nog kleiner wordt door de strook ontoegankelijk te maken voor graafvoertuigen: er wordt daarom een extra watergang langs leidingenstrook Vierde Tocht aangelegd. Hiermee wordt de leidingenstrook van twee kanten ontoegankelijk gemaakt. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat kwetsbare voorzieningen in het dorp (scholen etc.) zo ver mogelijk van de leidingenstrook worden gebouwd.

 Voor welke prijsklassen komen er woningen en hoe is de verdeling koop/huur

De prijsklassen zijn op hoofdlijnen in het masterplan opgenomen. De uitwerking wordt opgenomen in de bestemmingsplannen/ontwikkelplannen. We hebben inmiddels wel goed nieuws van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontvangen. Er is ons € 14 miljoen toegezegd voor het bouwen van sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen voor midden inkomens en betaalbare koopwoningen. Hierdoor wordt het mogelijk voor elke inkomensgroep om in het nieuwe dorp te wonen.

Hoe worden de huizen in het Vijfde dorp verwarmd

De woningen worden gasloos gebouwd. Dat houdt in dat er een alternatieve warmtebron beschikbaar zal zijn. Welke bron dat is, wordt op dit moment nog onderzocht. Het zal een combinatie worden van individuele warmteoplossingen zoals warmtepompen en een collectieve oplossing. De woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd, waardoor de woningen een hoge isolatiewaarde hebben en daarmee een kleine warmte- en koude vraag.

Welke mogelijkheden tot inspraak of participatie worden voor het masterplan geboden

Er zijn geen mogelijkheden tot inspraak of participatie voor het Masterplan Middengebied. Dit is namelijk een visie voor het Middengebied die de gemeente graag wil realiseren. Toen wij de concept ontwikkelingsvisie Middengebied Zuidplaspolder presenteerden, heeft u de mogelijkheid gehad om uw input te geven. Deze input is zoveel mogelijk verwerkt in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder. U kunt in het document 'Participatie Masterplan Midddengebied Zuidplaspolder' lezen welke inbreng we wel en niet hebben verwerkt in het masterplan en welke niet. Het masterplan wordt verder uitgewerkt in een of meerdere bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Op het moment dat deze plannen worden gepresenteerd, bieden wij weer mogelijkheden tot inspraak, participatie en bezwaar en beroep.

Waarom gaan jullie bouwen op het diepste punt van Nederland

Het landschap is aan het verrommelen en er is sprake van bodemdaling. Een natter landschap is noodzakelijk om de bodemdaling te verminderen. Niks doen is in elk geval geen optie. Daarom wordt er in het Middengebied ingezet op nieuwe vormen van natte teelten, natuurontwikkeling en recreatie. Het dorp wordt ontwikkeld op een kreekrug. De grond op deze kreekrug is stevig genoeg voor woningbouwontwikkeling. Verder wordt het dorp zo gebouwd dat alvast rekening gehouden is met het veranderende klimaat (www.bouwadaptief.nl).

Wat gebeurt er voor jeugd en jongeren in het vijfde dorp

Er zijn voorzieningen meegenomen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten. Het is de bedoeling dat verenigingen, organisaties en de bewoners zelf te zijner tijd activiteiten gaan ontplooien. Het dorp zal zich in de tijd verder ontwikkelen naar behoefte van haar bewoners.

Wanneer is bekend hoe de verdeling van het type woningen zal zijn en waar ze staan

Bodemdaling is een belangrijk aandachtspunt in de gehele Zuidplaspolder, zo ook voor deze ontwikkeling. In de concept-ontwikkelingsvisie is dit nu nog op hoofdlijnen meegenomen. In het vervolg op de concept-ontwikkelingsvisie bepalen we met belangrijke partners hoe we de bodem verder meenemen in de planvorming. Eén van de uitgangspunten is onder andere om bodemvolgend te bouwen. Dit wil zeggen dat de bodem een belangrijke factor is voor de uiteindelijke keuzes van de inrichting en bouwwijze in het gebied. Ook voor de financiële haalbaarheid is het van belang dat voldoende rekening gehouden wordt met kosten die meer of minder draagkracht van de grond met zich meebrengt. Mede om die reden is gekozen voor bouwen in het noordwesten van het plangebied.

Wordt er ook gebouwd voor de sociale huursector en zo ja wat en hoeveel

Ja, er wordt ongeveer 30% aan sociale huurwoningen gebouwd.

Waar precies komen woningen te staan

Het masterplan voorziet in een duidelijk ligging van het dorp in de noordoosthoek van het Middengebied. Waar de woningen precies komen te staan wordt uitgewerkt in de bestemmingsplannen/ontwikkelplannen. Uitgangspunt daarbij is dat er stevige groene buffers liggen tussen de ontwikkellocatie en de bestaande dorpen, zodat de dorpen niet aan elkaar groeien en een groenstructuur geborgd wordt die de buurgemeenten ook bediend. 

Ik woon en/of heb een bedrijf in het gebied waar het vijfde dorp is gepland. Wat moet ik doen en waar kan ik terecht voor informatie

Wij nemen contact met u op om te praten over uw toekomstmogelijkheden in het gebied.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd

Wij gaan uitvoerig in gesprek met de grondeigenaren in het gebied. Daar waar het vijfde dorp en het bedrijventerrein is voorzien wil de gemeente graag de gronden aankopen. Daarbuiten is dat niet zo. De gemeente wil wel graag voordat een bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure te brengen met de grondeigenaren spreken over ambities en wensen, om te bekijken of die kunnen worden ingepast. Waar nodig wordt samen naar maatwerkoplossingen gezocht.

Aanvulling op huidige vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 13 december 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder kunt mailen naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl.

Inschrijven voor de nieuwsbrieven

Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom het Middengebied in de nieuwe Zuidplaspolder. Hieronder vindt u de linkjes naar de nieuwsbrieven die zijn uitgekomen. Wilt u de volgende nieuwsbrieven in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Ook ontvangt u dan de uitnodigingen voor toekomstige openbare informatie- en meedenkbijeenkomsten.

Inschrijven nieuwsbrief De Nieuwe Zuidplaspolder

Overzicht nieuwsbrieven

Te downloaden bestand(en)