U vindt hier alle informatie vinden over de ontwikkeling van het Vijfde Dorp en het Middengebied van de Zuidplaspolder.

Op deze pagina kunt u alle documentatie, zoals het 'Masterplan Middengebied Zuidplaspolder', het 'Participatiedocument Middengebied Zuidplas polder', het pamflet 'Een nieuw dorp in een vernieuwend landschap' en andere informatie downloaden.

Verkeerstellingen Middengebied

In de periode van vrijdag 17 juni t/m zaterdag 2 juli voert Verkeersbureau Bokwold in opdracht van de gemeente Zuidplas verkeerstellingen uit op 19 locaties in het Middengebied. Met deze tellingen brengen wij de huidige verkeerssituatie in het Middengebied in beeld.

Voor meer informatie opent of download u 'Verkeerstellingen Middengebied.pdf'.

Informatiebijeenkomsten 12 en 18 mei 2022

Op donderdag 12 en woensdag 18 mei organiseerden we een fysieke informatieavond over het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder. De grote belangstelling zorgen ervoor dat beide avonden druk bezocht werden. We willen alle aanwezigen bedanken voor hun komst en hun bijdrage aan de avonden. Van beide avonden is een video-opname gemaakt. Deze opnames én presentatie kunt u hieronder bekijken:

In het tweede deel van dit jaar, vanaf september, houden wij meerdere meedenkbijeenkomsten. Wij gaan dan graag in gesprek met inwoners en ondernemers en andere betrokkenen over onderwerpen als de Groene Schakel, mobiliteit en bedrijventerrein. Voor het einde van de zomer komt er meer informatie op deze pagina over het participatie traject van de laatste maanden van 2022 en een doorkijk naar 2023. Daarnaast houden wij meerdere bijeenkomst over de m.e.r.-procedure. Hierover later meer. Tot die tijd kunt u op de hoogte blijven via de nieuwsbrief. Als u deze nog niet ontvangt, maar dit wel graag wil kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden.

Informatiebijeenkomst 2 juni - organisaties in sociaal-maatschappelijk domein

Op donderdag 2 juni 2022 organiseerden we een fysieke informatieavond over het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder speciaal voor organisaties in het sociaal-maatschappelijk domein. Deze informatieavond stond in het teken van informeren en informatie delen. Later in het jaar komen we bij u terug om meer mee te denken. Alleen organisaties binnen dit domein hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Heeft u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen, of wilt u om andere redenen de avond terug kijken? Dat kan. Van de informatiebijeenkomst is een video-opname gemaakt deze opnames én presentatie kunt u hieronder bekijken:

Meer informatie en vragen

Na registratie ontvangt u voor de bijeenkomst van uw keuze, een paar dagen voorafgaand aan de informatieavond, een bevestiging per e-mail. Bent u niet in de gelegenheid om de informatieavond bij te wonen, maar heeft u wel vragen, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar: denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl

Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Nota van Beantwoording voor het Middengebied vastgesteld door college van B&W

Op basis van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder wordt een omgevingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied. Onderdeel van dit proces is het opstellen van een Milieu Effect Rapport (hierna MER), dat de milieueffecten van de ontwikkeling in kaart brengt. Voordat een MER wordt gestart, wordt altijd een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD) opgesteld. In deze notitie staat welke milieueffecten onderzocht worden in het MER.

Nota van Beantwoording Zienswijzen op NRD Middengebied - Zuidplas

De 'NRD Middengebied Zuidplas' heeft vorig jaar voor iedereen ter inzage gelegen. Hierop zijn acht zienswijzen ingediend. De gemeente heeft deze zienswijzen samengevat en beantwoord in de 'Nota van beantwoording zienswijzen NRD Middengebied Zuidplas'. Door omstandigheden heeft officiële besluitvorming zo lang op zich laten wachten. Dit heeft echter niet geleid tot vertraging in de planning van het MER.

Opstellen MER en omgevingsplan

De NRD en bijbehorende Nota van Beantwoording zijn op 25 april 2022 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Op basis van de beschreven onderzoeksuitgangspunten wordt het MER opgesteld. De gemeente heeft begin dit jaar ingenieursbureau Sweco geselecteerd om het MER en omgevingsplan op te stellen. 

Meer informatie en aanmelden nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief voor updates over het MER en het omgevingsplan. Ook worden er de komende maanden verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws over de ontwikkeling van het Middengebied.
 

Midden in onze gemeente ligt de Zuidplaspolder. De provincie Zuid-Holland heeft Zuidplas in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Reden was de grote vraag naar woningen, met name betaalbare huur- en koopwoningen. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gefocust op uitbreiding van onze dorpen. Maar dat is niet genoeg. Daarom hebben we in 2019 met de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen, Gouda en de provincie Zuid-Holland de concept-ontwikkelingsvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld. Aan de hand van deze concept-ontwikkelingsvisie hebben we in 2019 een aantal consultatierondes gehouden waarbij we waardevolle input hebben opgehaald. Anno 2021 hebben we deze inbreng, samen met die van onze bestuurlijke partners, verwerkt in het 'Masterplan Middengebied Zuidplaspolder' dat op 19 mei is vastgesteld door de gemeenteraad van Zuidplas. Nu kunnen we starten met het ontwikkelen van een of meerdere omgevings- en bestemmingsplannen. Het masterplan dient hierbij als uitgangspunt.

Vraag en Antwoord

Er was altijd sprake van maximaal 4000 woningen, waarom nu opeens 8000

Het is een misvatting dat er maximaal 4.000 woningen gebouwd zouden worden in het nieuwe dorp. In de concept-ontwikkelingsvisie is altijd gesproken over het bouwen van circa 4.500 woningen tot 2030 met daarna een adaptieve doorontwikkeling. Nu is duidelijk dat het dorp wordt doorontwikkeld tot 8.000 woningen. Dit hangt samen met de grote woningbehoefte, de gewenste schaal van een dorp met bijbehorende voorzieningen en de financiële haalbaarheid.

Wat hebben de huidige inwoners van Zuidplas aan een nieuw dorp

Als inwoners op zoek zijn naar een nieuwe woning, dan kunnen ze hier terecht. Ook bedrijven kunnen zich in het Middengebied nieuw vestigen. Daarnaast biedt het nieuwe dorp nieuwe kansen voor recreatie, voorzieningen en fiets- en ov-ontsluitingen tussen regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer-stations.

Er loopt een flinke gasleiding precies door het gebied. Dat is gevaarlijk voor bewoners! Wat gaat u daaraan doen

Door het plangebied lopen verschillende gasleidingen. De leidingenstrook langs de Vierde Tocht is het belangrijkst. In deze leidingenstrook liggen meerdere (gas-) leidingen.

Er is onderzoek gedaan naar de risico’s van de gasleidingen. Daaruit blijkt dat deze risico’s zeer klein zijn voor de toekomstige bewoners. Het risico wat speelt is een fakkelbrand (een grote fakkel van brandend gas met grote warmtestraling naar de omgeving) door graafschade aan leidingen. In Nederland worden er verschillende maatregelen genomen om de risico’s op graafschade bij buisleidingen zo klein mogelijk te houden. Bij de leidingenstrook zorgen we ervoor dat het risico nog kleiner wordt door de strook ontoegankelijk te maken voor graafvoertuigen: er wordt daarom een extra watergang langs leidingenstrook Vierde Tocht aangelegd. Hiermee wordt de leidingenstrook van twee kanten ontoegankelijk gemaakt. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat kwetsbare voorzieningen in het dorp (scholen etc.) zo ver mogelijk van de leidingenstrook worden gebouwd.

 Voor welke prijsklassen komen er woningen en hoe is de verdeling koop/huur

De prijsklassen zijn op hoofdlijnen in het masterplan opgenomen. De uitwerking wordt opgenomen in de bestemmingsplannen/ontwikkelplannen. We hebben inmiddels wel goed nieuws van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ontvangen. Er is ons € 14 miljoen toegezegd voor het bouwen van sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen voor midden inkomens en betaalbare koopwoningen. Hierdoor wordt het mogelijk voor elke inkomensgroep om in het nieuwe dorp te wonen.

Hoe worden de huizen in het Vijfde dorp verwarmd

De woningen worden gasloos gebouwd. Dat houdt in dat er een alternatieve warmtebron beschikbaar zal zijn. Welke bron dat is, wordt op dit moment nog onderzocht. Het zal een combinatie worden van individuele warmteoplossingen zoals warmtepompen en een collectieve oplossing. De woningen worden zo duurzaam mogelijk gebouwd, waardoor de woningen een hoge isolatiewaarde hebben en daarmee een kleine warmte- en koude vraag.

Welke mogelijkheden tot inspraak of participatie worden voor het masterplan geboden

Er zijn geen mogelijkheden tot inspraak of participatie voor het Masterplan Middengebied. Dit is namelijk een visie voor het Middengebied die de gemeente graag wil realiseren. Toen wij de concept ontwikkelingsvisie Middengebied Zuidplaspolder presenteerden, heeft u de mogelijkheid gehad om uw input te geven. Deze input is zoveel mogelijk verwerkt in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder. U kunt in het document 'Participatie Masterplan Midddengebied Zuidplaspolder' lezen welke inbreng we wel en niet hebben verwerkt in het masterplan en welke niet. Het masterplan wordt verder uitgewerkt in een of meerdere bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Op het moment dat deze plannen worden gepresenteerd, bieden wij weer mogelijkheden tot inspraak, participatie en bezwaar en beroep.

Waarom gaan jullie bouwen op het diepste punt van Nederland

Het landschap is aan het verrommelen en er is sprake van bodemdaling. Een natter landschap is noodzakelijk om de bodemdaling te verminderen. Niks doen is in elk geval geen optie. Daarom wordt er in het Middengebied ingezet op nieuwe vormen van natte teelten, natuurontwikkeling en recreatie. Het dorp wordt ontwikkeld op een kreekrug. De grond op deze kreekrug is stevig genoeg voor woningbouwontwikkeling. Verder wordt het dorp zo gebouwd dat alvast rekening gehouden is met het veranderende klimaat (www.bouwadaptief.nl).

Wat gebeurt er voor jeugd en jongeren in het vijfde dorp

Er zijn voorzieningen meegenomen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten. Het is de bedoeling dat verenigingen, organisaties en de bewoners zelf te zijner tijd activiteiten gaan ontplooien. Het dorp zal zich in de tijd verder ontwikkelen naar behoefte van haar bewoners.

Wanneer is bekend hoe de verdeling van het type woningen zal zijn en waar ze staan

Bodemdaling is een belangrijk aandachtspunt in de gehele Zuidplaspolder, zo ook voor deze ontwikkeling. In de concept-ontwikkelingsvisie is dit nu nog op hoofdlijnen meegenomen. In het vervolg op de concept-ontwikkelingsvisie bepalen we met belangrijke partners hoe we de bodem verder meenemen in de planvorming. Eén van de uitgangspunten is onder andere om bodemvolgend te bouwen. Dit wil zeggen dat de bodem een belangrijke factor is voor de uiteindelijke keuzes van de inrichting en bouwwijze in het gebied. Ook voor de financiële haalbaarheid is het van belang dat voldoende rekening gehouden wordt met kosten die meer of minder draagkracht van de grond met zich meebrengt. Mede om die reden is gekozen voor bouwen in het noordwesten van het plangebied.

Wordt er ook gebouwd voor de sociale huursector en zo ja wat en hoeveel

Ja, er wordt ongeveer 30% aan sociale huurwoningen gebouwd.

Waar precies komen woningen te staan

Het masterplan voorziet in een duidelijk ligging van het dorp in de noordoosthoek van het Middengebied. Waar de woningen precies komen te staan wordt uitgewerkt in de bestemmingsplannen/ontwikkelplannen. Uitgangspunt daarbij is dat er stevige groene buffers liggen tussen de ontwikkellocatie en de bestaande dorpen, zodat de dorpen niet aan elkaar groeien en een groenstructuur geborgd wordt die de buurgemeenten ook bediend. 

Ik woon en/of heb een bedrijf in het gebied waar het vijfde dorp is gepland. Wat moet ik doen en waar kan ik terecht voor informatie

Wij nemen contact met u op om te praten over uw toekomstmogelijkheden in het gebied.

Hoe worden grondeigenaren geïnformeerd

Wij gaan uitvoerig in gesprek met de grondeigenaren in het gebied. Daar waar het vijfde dorp en het bedrijventerrein is voorzien wil de gemeente graag de gronden aankopen. Daarbuiten is dat niet zo. De gemeente wil wel graag voordat een bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure te brengen met de grondeigenaren spreken over ambities en wensen, om te bekijken of die kunnen worden ingepast. Waar nodig wordt samen naar maatwerkoplossingen gezocht.

Aanvulling op huidige vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 13 december 2021.

Inschrijven voor de nieuwsbrieven

Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom het Middengebied in de nieuwe Zuidplaspolder. Hieronder vindt u de linkjes naar de nieuwsbrieven die zijn uitgekomen. Wilt u de volgende nieuwsbrieven in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan via onderstaande button. Ook ontvangt u dan de uitnodigingen voor toekomstige openbare informatie- en meedenkbijeenkomsten.

Inschrijven nieuwsbrief De Nieuwe Zuidplaspolder


Overzicht nieuwsbrieven

Sfeer beelden van de Nieuwe Zuidplaspolder, moeder met dochter op dorpsplein en jong stel wat hand in hand in de polder wandelt

Contourenschets van een nieuw dorp in een vernieuwend landschap

In dit masterplan schetsen wij de contouren van het toekomstige vijfde dorp van de gemeente Zuidplas. We zetten in op de bouw van 8.000 woningen. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen. Het andere deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Zo garanderen we voor ieder wat wils. Daarvan bouwen we circa 4.500 woningen als dorpskern op de kreekrug en later nog eens 3.500 woningen direct aangrenzend aan de dorpskern.

Waarom 8.000 woningen in plaats van de eerdergenoemde 4.000

In de concept-ontwikkelingsvisie is altijd gesproken van 4 tot 8.000 woningen. Omdat de woningnood zo hoog is, zijn wij met onze bestuurlijke partners overeengekomen dat we 8.000 woningen bouwen in het nieuwe dorp. 8.000 woningen betekent dat ongeveer tussen de 10.000 en 20.000 woningzoekenden zich in het nieuwe Vijfde Dorp kunnen vestigen. Daarmee is er voldoende draagvlak voor een zelfstandig en levendig dorp met genoeg mogelijkheden voor voorzieningen. Het gebied is geschikt om 8.000 woningen in te bouwen. Gezamenlijk ontstaat een sterke gemeente bestaande uit 5 dorpskernen met ieder een eigen karakter.

Vervolg (fase 2)

We starten nu met fase 2

De ontwikkeling van een of meerdere omgevings- en bestemmingsplannen waarvoor het masterplan als uitgangspunt dient. Uiteraard betrekken wij u ook bij deze ontwikkeling. Te zijner tijd doen wij weer een beroep op uw opmerkingen, ideeën, kennis en gekoesterde ambities. Houdt deze website dan ook in de gaten voor meer informatie!

Middengebied Zuidplaspolder - notitie reikwijdte en detailniveau

Burgemeester en wethouders van Zuidplas maken ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat het de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder ter inzage wordt gelegd conform het besluit van de gemeenteraad van 19 mei 2021. De NRD ligt met ingang van donderdag 27 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Gelet op de omvang van de gebiedsontwikkeling -met ondermeer 8000 woningen en meer dan 60 hectare bedrijventerrein- zal een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. De m.e.r.-procedure start formeel met de ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze NRD is beschreven hoe de m.e.r.-procedure voor het Middengebied eruit ziet en welke rol deze speelt in de planvorming. Ook biedt de NRD inzicht in wat er in het MER onderzocht wordt (reikwijdte) en op welke manier dit gebeurt (detailniveau).

De basis voor integrale gebiedsontwikkeling wordt gevormd door het Masterplan Middengebied, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas op 19 mei 2021. Het Masterplan 'Masterplan Middengebied Zuidplaspolder' is hier te downloaden of te bekijken.

Ligging van het plangebied

De NRD heeft betrekking op het gebied tussen de rijkswegen A12, A20 en de provinciale weg N219, voor zover gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Zuidplas. Tevens heeft de NRD betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Gouwepark (tot aan de spoorlijn Den-Haag / Gouda). In de NRD is het plangebied afgebeeld.

Ter inzage

Het document 'Middengebied Zuidplaspolder - notitie reikwijdte en detailniveau' is hier te bekijken downloaden in. Ook is het document in te zien in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op de NRD naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding van "zienswijze NRD Middengebied - Zuidplaspolder". Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het cluster Ruimtelijk Beleid, telefonisch bereikbaar via (0180) 330 300. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, te worden gemaakt.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organisaties worden apart gevraagd een advies over de NRD uit te brengen. De commissie voor de m.e.r. wordt ook om advies gevraagd.

Ingediende zienswijzen worden beantwoord in een Nota van beantwoording zienswijzen en vervolgens meegenomen in de m.e.r.-procedure. 

De Zuidplaspolder in het nieuws

In het kader van klimaatadaptatie werd het Vijfde Dorp uitgebreid besproken in het NOS Journaal van zondag 4 juli. Zie hieronder het fragment.

Informatieavond 13 december 2021 terugkijken

Heeft u de informatieavond van 13 december niet kunnen bijwonen of wilt u het nog eens rustig terugkijken? Geen probleem, wij hebben een opname gemaakt. Deze opname kunt u hieronder bekijken.

Vragen & antwoorden

Tijdens de informatieavond werden er veel vragen gesteld. Lees hier alle vragen en antwoorden terug

Heeft u nog aanvullende vragen, stuur deze dan naar de heer Pierhagen via hein.pierhagen@zuidplas.nl.

Wilt u op de hoogte blijven dan kunt u zich aanmelden voor de online nieuwsbrief over de ontwikkeling van het Middengebied om alle nieuwste updates en informatie over de ontwikkeling direct in uw mailbox te ontvangen:

Inschrijven nieuwsbrief De Nieuwe Zuidplaspolder

Verslag Informatieavond 13 december 2021

Informatieavond 15 april 2021 terugkijken

Op 15 april heeft de gemeente een online informatieavond gehouden over het masterplan en het participatiedocument. U kunt de video van deze avond hier terugkijken:

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het Middengebied Zuidplaspolder kunt mailen naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl.