Waarom bouwen we in de Zuidplaspolder

De Randstad is de plek waar een belangrijk deel van de economie en voorzieningen in Nederland zich bevinden en daarmee de plek waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Niet alle benodigde nieuwbouwwoningen kunnen een plek krijgen vinnen de bestaande steden en niet iedereen wil, of kan daar wonen. Er is, in aanvulling op de stedelijke verdichtingsmileus, ook behoefte aan meer groene woonmilieus en betaalbare woningen met een tuin en een eigen voordeur. Aan hechte en ontspannen woongemeenschappen met veel ruimte voor spelen, wandelen en fietsen in de directe omgeving. 

Op meer plekken in de drukke Randstad spelen uitdagingen rondom water, bodem, milieu en bereikbaarheid, maar als we willen ontwikkelen in de diepste polder van Nederland dan moeten we hier het voortouw in nemen. De Zuidplaspolder is in die zin een voorloper en biedt kansen om innovatie op grote schaal toe te passen.

Niets doen is geen optie

Niets doen is in het Middengebied van de Zuidplaspolder in ieder geval géén optie. De agrarische functie in de lagere delen van de polder is al aan het veranderen en de toekomstwaarde van de bestaande agrarische functies is op de langere termijn onvoldoende. Daarbij speelt ook de schaalvergroting van dit soort bedrijven en de noodzakelijke verduurzaming mee. Het huidige polderlandschap met kassen en open weiden met gras is niet vanzelfsprekend meer als de economische functie ervan geleidelijk verdwijnt. Kassen worden aangewend voor opslag, niet-agrarische bedrijven vestigen zich in de linten en het landschap is aan het verrommelen.  

Het op lange termijn behouden van het grootschalige agrarische productielandschap in de polder vereist het blijven verlagen van de waterpeilen. Op die manier blijven we in de vicieuze cirkel zitten van de bodemdaling, peilverlaging en meer bodemdaling. Deze beweging is niet vol-houdbaar en moet worden gekeerd. De waterpeilen kunnen niet meer worden verlaagd, maar moeten weer omhoog en flexibeler worden om verdere bodemdaling en kwel zoveel mogelijk te beperken. Een natter landschap is noodzakelijk.

Woningnood

Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in de Randstad. De woningnood is groot en er wordt al jaren gezocht naar een goede oplossing. De Zuidplaspolder draagt bij aan deze behoefte, door plek te maken voor zo’n 8.000 woningen. Daarmee kunnen er tussen de 10.000 en 20.000 mensen een nieuwe woning vinden. 

Met de realisatie van het Vijfde Dorp creëren we een hele nieuwe leefomgeving voor gezinnen en één- en tweepersoonshuishoudens. Er komen aantrekkelijke en betaalbare, toegankelijke woningen (waarvan 30% sociale huur) met één been in het landschap en de met de voorzieningen en werkgelegenheid van de steden om de hoek.

Het landschap wacht op een ingreep

De Zuidplaspolder is het laagste punt van Nederland en ligt meer dan zes meter onder de zeespiegel. De plek waar het Vijfde Dorp moet komen is dat echter niet. Dat ligt respectievelijk vier en vijf meter onder NAP, net als de Alexanderpolder en Nesselande beiden in Rotterdam. Dat is dus niets nieuws. 

‘Bodem en water zijn leidend en vormen het uitgangspunt van de ontwikkeling van het Vijfde Dorp. Daarom is ervoor gekozen de woningbouw zoveel mogelijk te concentreren op de hoger gelegen kreekdrug die bovendien een betere bodemgesteldheid kent.’

We bouwen klimaatadaptief

‘We hebben te maken met klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan hebben een grote impact op de maatschappij. Het is van groot belang dat we klimaat adaptief gaan bouwen en gezamenlijk daarin op trekken om te leren en te versnellen.’  

‘We streven naar minder wateroverlast, meer biodiversiteit, minder hittestress, minder langdurige droogte en minder nadelige gevolgen ervan en minder bodemdaling en minder nadelige gevolgen daarvan dan er voorafgaand aan de ruimtelijke ontwikkeling van het woningbouwplan was.