Onderzoeken voor het Middengebied

Om tot twee volledige bestemmingsplannen te komen zijn verschillende onderzoeken verricht. Bijvoorbeeld naar mobiliteitsoplossingen, milieueffecten en duurzaamheid. Ook nu het eerste bestemmingsplan is vastgesteld moet er nog een hoop gebeuren en gaan we door met onderzoeken.

Onderzoeken voor het bestemmingsplan Middengebied

Om tot een volledig bestemmingsplan te komen moeten verschillende onderzoeken worden verricht. Bijvoorbeeld naar mobiliteits-oplossingen, milieueffecten en duurzaamheidseisen die gesteld zijn aan het plan.

MER-procedure

Op dit moment wordt gewerkt aan het Milieueffectrapport (hierna MER) voor het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder. In dit MER worden de effecten van de ontwikkelingen in het Middengebied op de fysieke leefomgeving beschreven. De fysieke leefomgeving gaat over bijna alles buiten, dus: gebouwen, bodem, water, natuur, lucht maar ook wegen en duurzame opwerk van energie. 

De eerste stap in deze procedure voor de MER was het publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD). Hierin is aangegeven op welke manier de gemeente van plan is het MER op te stellen. Iedereen die dit wilde heeft de kans gekregen hierop te reageren. Ook heeft de gemeente de 'Commissie m.e.r.' om advies gevraagd. 

In dit advies heeft de Commissie aangegeven wat volgens haar essentiële informatie is die in het MER moet staan om tot een goed bestemmingsplan te komen met daarin de milieubelangen goed overwogen te hebben. Zo ook de uitwerking van verschillende alternatieven aansluiten bij de ambities: klimaatrobuustheid, het water-natuur-raamwerk, duurzame mobiliteit en circulariteit/duurzame energie.

U kunt u hier het 'Concept MER Middengebied' bekijken of downloaden. Dit rapport is eerder online beschikbaar gesteld t.b.v. de programmacommissie op 14 december. Voor meer informatie over deze vergadering gaat u naar www.zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering.

Op 10 en 12 november 2022 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden over het MER. Vragen die hierbij gesteld zijn, zijn uitgewerkt tot een Q&A. Bekijk hier de 'Vragen en antwoorden MER Middengebied - november 2022'. 

Voorkeursalternatief Milieu Effecten Rapport

In het MER worden de effecten van de vijf scenario’s beschreven. Op basis van deze beschrijving zal één voorkeursalternatief worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders waarna het wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Het uiteindelijke voorkeursalternatief zal waarschijnlijk bestaan uit een combinatie van de maatregelen zoals in de verschillende alternatieven benoemd. 

Naar verwachting wordt in januari 2023 het voorkeursalternatief voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders waarna zij worden gevraagd dit vast te stellen. Dit voorkeursalternatief dient als basis voor het bestemmingsplan.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op basis van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied. Onderdeel van dit proces is het opstellen van een Milieu Effect Rapport (MER). Voordat deze procedure wordt gestart wordt altijd een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Hierin staat welke milieueffecten onderzoeken worden in het MER. De NRD heeft betrekking op het gebied tussen de rijkswegen A12, A20 en de provinciale weg N219, voor zover gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Zuidplas. Tegelijkertijd heeft de NRD betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Gouwepark (tot aan de spoorlijn Den-Haag/Gouda). In de NRD staat het plangebied afgebeeld. 

In 2021 heeft het NRD voor het Middengebied ter inzage gelegen waarbij iedereen de mogelijkheid heeft gehad hierop te reageren. In totaal zijn er acht zienswijzen ingediend die zijn samengevat en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Beide documenten kunt u onderstaand inzien en/of downloaden.

Tijdlijn Middengebied

Voordat we kunnen starten met de daadwerkelijke ontwikkeling van het Middengebied moet er nog een hoop gebeuren. Zo wordt er onderzoek gedaan naar flora, fauna en ecologie, worden er jaarlijks verkeerstellingen uitgevoerd en werken we onder andere aan waterhuishoudkundig plan. Wat dat allemaal inhoudt vindt u onderstaand per onderdeel.

Ecologisch onderzoek

In het najaar van 2023 is een globale inventarisatie naar ecologie in het Middengebied uitgevoerd.

 1. Afgerond: Q3 2023: Globale inventarisatie naar ecologie in het Middengebied - gereed

  In dit onderzoek zijn de kansrijke leefgebieden voor tal van (beschermde) dier- en plantsoorten geïnventariseerd. Het rapport over dit onderzoek kunt u hier bekijken 'Onderzoeksrapport Quickscan Wet Natuurbescherming - 2023'.

 2. Nog te doen: Q3 2024 t/m Q2 2025: Veldonderzoek naar beschermde dier- en plantsoorten - nog te doen

  Om tot een soortenmanagementplan te komen moet eerst veldonderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten. De bevindingen van dit onderzoek worden verwerkt in het soortenmanagementplan. Dit is een uitgebreid plan waarin per aanwezige dier- en plantsoort maatregelen worden beschreven om de bescherming hiervan mogelijk te maken in combinatie met de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Dit soortenmanagementplan vormt de basis voor mogelijke aanvragen ten behoeve van ontheffingen in het kader van de wet natuurbescherming.

  Momenteel wordt gewerkt aan de bureauselectie voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden.

Afstemming lintbebouwing (Bredeweg/Middelweg)

Het is het uitgangspunt van zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) om het aantal peilgebieden in het Middengebied in de Zuidplaspolder te reduceren en te beperken. Op deze manier maken we het watersysteem zo robuust mogelijk. De bestaande lintbebouwing en kavels worden opgenomen in de ontwikkeling van het nieuwe dorp. Met het verhogen van het waterpeil, loopt de bestaande bebouwing en percelen langs de linten het risico om waterlast te ondervinden van beperktere drooglegging of daadwerkelijk onderlopen.

Om de inrichting van het nieuwe dorp goed en verantwoord aan te laten sluiten op de bestaande percelen, woningen en bedrijven, is de gemeente in januari 2024 gestart met (individuele) onderzoeken van de bestaande lintbebouwing aan de Bredeweg/Middelweg om zodoende zorg te dragen voor een verantwoorde waterhuishoudkundige inpassing. De onderzoeken van de bestaande lindbebouwing op overige plekken in het gebied volgt op een later moment.

 1. Afgerond: Q1 2024: Keukentafelgesprek 1 - gereed

  De perceeleigenaren beleven de seizoenen en weten welke aandachtspunten van het watersysteem dit met zich meebrengt. We zijn benieuwd naar de ervaringen van de perceel eigenaren hiermee en nemen de relevante punten hiervan graag mee in de verdere uitwerking.

 2. Afgerond: Q1 2024: Inventarisatiefase - gereed

  We gaan aan de slag met de informatie die we hebben gekregen. Mogelijk ontbrekende informatie wordt onderzocht vanachter het bureau of in overleg met perceeleigenaren.

 3. Momenteel bezig: Q2 2024: Schetsen - bezig

  Op basis van alle beschikbare informatie wordt, vanachter het bureau of “in het veld” in overleg met de perceeleigenaren, een technische schetsuitwerking gemaakt van de aansluiting van het perceel op het ontwikkelplan voor het Middengebied.

 4. Nog te doen: Q2 2024: Keukentafelgesprek 2 - nog te doen

  De schetsuitwerking wordt met de perceeleigenaren besproken. Aandachtspunten en knelpunten nemen we uitvoerig door om de uitwerkingsrichting met elkaar goed scherp te krijgen.

 5. Nog te doen: Q2/3 2024: Nadere uitwerking - nog te doen

  De schetsuitwerking wordt nader uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Mogelijk vindt er nader onderzoek plaats van bijvoorbeeld de constructie van gebouwen. Ook worden financiële zaken uitgewerkt om de haalbaarheid van de verdere uitwerking in beeld te brengen.

 6. Nog te doen: Q3 2024: Afstemming en naar overeenstemming - nog te doen

  Tijdens de uitwerking kan er behoefte ontstaan aan verdere afstemming tussen de gemeente en de perceeleigenaar om tot overeenstemming te komen. De overeenstemming zal schriftelijk worden vastgelegd ter afsluiting van dit proces. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over het moment van realisatie en relevante uitvoeringsaspecten zoals overlast en monitoring.

Verkeerstellingen

 1. Nog te doen: Q2 2024: Verkeerstellingen 2024 - nog te doen

  Om de huidige verkeerssituatie in- en rondom het Middengebied zo representatief mogelijk in beeld te hebben, worden met regelmaat verkeerstellingen uitgevoerd. De laatste keer dat dit gedaan werd was in maart 2023.

Geotechnisch onderzoek fase 1a

Op basis van reeds beschikbare gegevens heeft Gemeente Zuidplas een goed inzicht in de bodemopbouw van het gebied, maar voor de verdere ontwikkeling zal deze in meer detail in kaart worden gebracht. Het onderzoek bestaat uit veldonderzoek door middel van sonderingen en mechanische boringen, uitvoering van laboratorium onderzoek en het plaatsen van peilbuizen. Voor de ontwikkeling zal grondonderzoek tot een maximale diepte van circa 20 á 30 m in de grond worden uitgevoerd.

Voordat er wordt gestort met boringen in de grond worden sonderingen uitgevoerd. Bij een sondering wordt een meetstang met sensoren de grond ingeduwd en wordt de weerstand en andere gegevens gemeten. De sondeerresultaten zullen door de adviseur van de gemeente beoordeeld worden alvorens wordt besloten tot het definitieve boor- en monstername-programma.

Op basis van de resultaten van het grondonderzoek kan de grondgesteldheid gedetailleerd in kaart worden gebracht. Het onderzoek richt zich met name op de ondiepe slappe toplagen, maar zal ook de diepere lagen onderzoeken. De sterkte en samendrukbaarheid van de samendrukbare toplagen zal onderzocht worden, alsmede het draagvermogen en (water) spanningen in de diepere zandlaag (de zandlaag is in het gebied globaal aanwezig vanaf ca. NAP -11 à -15m).

 1. Momenteel bezig: Q2 2024: Bureauselectie grondonderzoek - bezig

  -

 2. Nog te doen: Q3 2024: Start werkzaamheden grondonderzoeken - nog te doen

  (Kick-off en locatie-bezoek door gegund grondonderzoeksbureau en gemeente, KLIC-meldingen en onderzoek K&L, uitzetten en inmeten grondonderzoekspunten, enz).

 3. Nog te doen: Q4 2024: Veldwerk en eerste laboratoriumwerk - nog te doen

  -

 4. Nog te doen: Q1 2025: Afronden veldwerk en geavanceerde laboratoriumtesten - nog te doen

  Na afloop van deze werkzaamheden volgt een definitieve rapportage met de onderzoeksresultaten.