Het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

De Zuidplaspolder is een belangrijke ontwikkellocatie in de Zuidelijke Randstad. Hier liggen belangrijke en actuele opgaven rondom landschap, natuur, water, recreatie, wonen en werken. 

In dit Masterplan Middengebied Zuidplaspolder(externe link) zijn de contouren van het toekomstige Vijfde Dorp van de gemeente Zuidplas geschetst. We zetten in op de bouw van 8.000 woningen. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen. Het andere deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Zo garanderen we voor ieder wat wils. Daarvan bouwen we circa 4.500 woningen als dorpskernen op de Kreekrug en later nog eens 3.500 woningen direct aangrenzend aan de dorpskern. 

In het Middengebied zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden, te weten:

  • Het Vijfde Dorp
  • Buitenplaatsen
  • Koning Willem I bos
  • Bedrijventerreinen
  • Energielandschap (en zoekgebieden voor duurzame energie)
  • De Groene Schakel
  • De Groene Waterparel
  • Agrarische zone tussen 1e en 2e tocht 

Al deze deelgebieden brengen hun eigen kansen en uitdagingen met zich mee maar hebben ook een ding gemeen: ze moeten allemaal een plekje krijgen in het bestemmingsplan.

Onderzoeken voor het bestemmingsplan Middengebied

Om tot een volledig bestemmingsplan te komen moeten verschillende onderzoeken worden verricht. Bijvoorbeeld naar mobiliteits-oplossingen, milieueffecten en duurzaamheidseisen die gesteld zijn aan het plan.

MER-procedure

Op dit moment wordt gewerkt aan het Milieueffectrapport (hierna MER) voor het Middengebied in de Nieuwe Zuidplaspolder. In dit MER worden de effecten van de ontwikkelingen in het Middengebied op de fysieke leefomgeving beschreven. De fysieke leefomgeving gaat over bijna alles buiten, dus: gebouwen, bodem, water, natuur, lucht maar ook wegen en duurzame opwerk van energie. 

De eerste stap in deze procedure voor de MER was het publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD). Hierin is aangegeven op welke manier de gemeente van plan is het MER op te stellen. Iedereen die dit wilde heeft de kans gekregen hierop te reageren. Ook heeft de gemeente de 'Commissie m.e.r.(externe link)' om advies gevraagd. 

In dit advies heeft de Commissie aangegeven wat volgens haar essentiële informatie is die in het MER moet staan om tot een goed bestemmingsplan te komen met daarin de milieubelangen goed overwogen te hebben. Zo ook de uitwerking van verschillende alternatieven aansluiten bij de ambities: klimaatrobuustheid, het water-natuur-raamwerk, duurzame mobiliteit en circulariteit/duurzame energie.

U kunt u hier het 'Concept MER Middengebied' bekijken of downloaden. Dit rapport is eerder online beschikbaar gesteld t.b.v. de programmacommissie op 14 december. Voor meer informatie over deze vergadering gaat u naar www.zuidplas.raadsinformatie.nl/vergadering(externe link).

Op 10 en 12 november 2022 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden over het MER. Vragen die hierbij gesteld zijn, zijn uitgewerkt tot een Q&A. Bekijk hier de 'Vragen en antwoorden MER Middengebied - november 2022'. 

Voorkeursalternatief Milieu Effecten Rapport

De gemeente Zuidplas neemt het advies van de Commissie over wat uiteindelijk heeft geleid tot vijf scenario’s:

In het MER worden de effecten van de vijf scenario’s beschreven. Op basis van deze beschrijving zal één voorkeursalternatief worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders waarna het wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Het uiteindelijke voorkeursalternatief zal waarschijnlijk bestaan uit een combinatie van de maatregelen zoals in de verschillende alternatieven benoemd. 

Naar verwachting wordt in januari 2023 het voorkeursalternatief voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders waarna zij worden gevraagd dit vast te stellen. Dit voorkeursalternatief dient als basis voor het bestemmingsplan.
 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Op basis van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder wordt een bestemmingsplan opgesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied. Onderdeel van dit proces is het opstellen van een Milieu Effect Rapport (MER). Voordat deze procedure wordt gestart wordt altijd een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Hierin staat welke milieueffecten onderzoeken worden in het MER. De NRD heeft betrekking op het gebied tussen de rijkswegen A12, A20 en de provinciale weg N219, voor zover gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Zuidplas. Tegelijkertijd heeft de NRD betrekking op het gebied ten zuiden van het bedrijventerrein Gouwepark (tot aan de spoorlijn Den-Haag/Gouda). In de NRD staat het plangebied afgebeeld. 

In 2021 heeft het NRD voor het Middengebied ter inzage gelegen waarbij iedereen de mogelijkheid heeft gehad hierop te reageren. In totaal zijn er acht zienswijzen ingediend die zijn samengevat en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Beide documenten kunt u onderstaand inzien en/of downloaden.