Het eerste bestemmingsplan

Het eerste bestemmingsplan is op 14 mei 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen komen ten eerste voort uit het verwerken van zienswijzen die over het ontwerp zijn ingediend. Ten tweede uit ambtshalve wijzigingen, zoals administratieve correcties of aanvullingen op de regels en verbeelding om het plan te verbeteren. Ten derde heeft de gemeenteraad een aantal amendementen aangenomen ter aanpassing van het plan. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van alle aanpassingen die hebben plaatsgevonden. Via www.zuidplas.raadsinformatie.nl kunt u de vergadering van dinsdag 14 mei 2024 terugvinden met daarin een overzicht van alle aangenomen amendementen.

Het raadsbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 mei 2024 tot en met 09 juli 2024 voor iedereen ter inzage via de landelijke website: www.omgevingswet.overheid.nl. (Klik op regels op de kaart, document zoeken en vul identificatienummer: NL.IMRO.1892.BpMiddenZuidplasp1-Va01)
De officiële kennisgeving is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl Het hogere waarde besluit ligt dan eveneens ter inzage.

Het tweede bestemmingsplan

Het tweede bestemmingsplan heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen en wordt momenteel voorbereid ter besluitvorming door de gemeenteraad.

In dit Masterplan Middengebied Zuidplaspolder zijn de contouren van het toekomstige Vijfde Dorp van de gemeente Zuidplas geschetst. We zetten in op de bouw van 8.000 woningen. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen. Het andere deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Zo garanderen we voor ieder wat wils. Daarvan bouwen we circa 4.500 woningen als dorpskernen op de Kreekrug en later nog eens 3.500 woningen direct aangrenzend aan de dorpskern. 

In het Middengebied zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden, te weten:

  • Het Vijfde Dorp
  • Buitenplaatsen
  • Koning Willem I bos
  • Bedrijventerreinen
  • Energielandschap (en zoekgebieden voor duurzame energie)
  • De Groene Schakel
  • De Groene Waterparel
  • Agrarische zone tussen 1e en 2e tocht 

Al deze deelgebieden brengen hun eigen kansen en uitdagingen met zich mee maar hebben ook een ding gemeen: ze moeten allemaal een plekje krijgen in het bestemmingsplan.