Het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

De Zuidplaspolder is een belangrijke ontwikkellocatie in de Zuidelijke Randstad. Hier liggen belangrijke en actuele opgaven rondom landschap, natuur, water, recreatie, wonen en werken. 

In het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder(externe link) zijn de contouren van het nieuwe dorp geschetst. De ambities en uitgangspunten worden concreter gemaakt in de Nota van Uitgangspunten (link aanmaken naar PDF). We zetten in op de bouw 8.000 woningen, waarvan minstens de helft bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen. Er worden circa 2.400 sociale huurwoningen gerealiseerd en het overige deel valt onder het hogere segment huur- en koopwoningen. Zo zorgen we dat voor ieder wat wils is.

De eerste fase, fase 1a, is ruimte voor 2.300 woningen. Dat is exclusief de beoogde 'buitenplaatsen' in het Koningen Willem I bos. De fase valt binnen het deelgebied Kreekrugdorp. Naast deze twee deelgebieden wordt ook nog gewerkt aan twee bedrijventerreinen: Doelwijk II en Gouwepark II, een Energielandschap, de Groene Schakel en de Groene Waterparel en aan de Watertuinen. Al deze deelgebieden brengen hun eigen kansen en uitdagingen met zich mee maar hebben ook één ding gemeen: ze moeten allemaal een plekje krijgen in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan

De gemeente Zuidplas stelt twee bestemmingsplannen op voor de ontwikkeling van het Middengebied: één voor het ontwikkelgebied (waar de bestemmingen wijzigen) en één voor de overige delen van het plangebied (waar de bestemmingen veelal niet wijzigen en dus conserverend worden bestemd). De gebieden zijn anders van karakter, daarom worden twee verschillende bestemmingsplannen opgesteld. 

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. Toelichting: omschrijving van wat het plan mogelijk maakt en de relevante aspecten op het gebied van stedenbouw, planologie, beleid, milieu en economie
  2. Regels: hierin staat exact beschreven wat er wel en niet mag plaatsvinden binnen een bepaalde bestemming (type bebouwing en afmetingen)
  3. Verbeelding: de kaart waarop is aangegeven welke grond welke bestemming heeft. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden. 

Het eerste bestemmingsplan 'Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1(externe link)' maakt de ontwikkeling van het nieuwe dorp, de bedrijventerreinen en het energielandschap met bijbehorende infrastructuur en overige voorzieningen mogelijk. Het tweede bestemmingsplan 'Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 2(externe link)' is een conserverend bestemmingsplan en zet in op het behouden van bestaande functies. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat het huidige landschappelijke en dorpse karakter rondom het nieuwe dorp behouden blijft. 

Het eerste bestemmingsplan heeft van donderdag 7 september t/m woensdag 18 oktober 2023 ter inzage gelegen en wordt momenteel voorbereid ter besluitvorming. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het voorjaar van 2024 behandeld door de gemeenteraad. 

Het tweede bestemmingsplan ligt van vrijdag 10 november t/m donderdag 21 december 2023 ter inzage. Indien u hierop wilt reageren kan dat op één van onderstaande manieren:

  1. Door een brief te sturen naar Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Middengebied  Zuidplaspolder 2” 
  2. Door een mail te sturen naar denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl met als onderwerp "Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 2"
  3. Door uw zienswijze mondeling in te dienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het cluster Ruimtelijk Beleid, bereikbaar via (0180) 330 300. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het eind van de termijn van terinzagelegging, te worden gemaakt. 

Indien u een schriftelijke zienswijze indient is het noodzakelijk tenminste onderstaande contactgegevens te noteren. Als u dit niet doet, kan uw zienswijze niet in behandeling genomen worden.

  • Voorletters en achternaam
  • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats

Onderzoeken voor het bestemmingsplan Middengebied

Om tot twee volledige bestemmingsplannen te komen zijn verschillende onderzoeken verricht. Bijvoorbeeld naar mobiliteitsoplossingen, milieueffecten en duurzaamheid. De resultaten van deze onderzoeken hebben stuk voor stuk bijgedragen aan de totstandkoming van de plannen.

MER-procedure

In het MER, een Milieueffectrapport, worden de effecten van de ontwikkelingen in het Middengebied op de fysieke leefomgeving beschreven. De fysieke leefomgeving gaat over bijna alles buiten, dus gebouwen, bodem, water, natuur, lucht maar ook wegen en duurzame opwerk van energie. 

De eerste stap in de procedure voor het MER was de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat aangegeven op welke manier de gemeente het MER heeft opgesteld. Iedereen die dit wilde heeft de kans gekregen hierop te reageren. Ook heeft de gemeente de 'Commissie m.e.r.(externe link)' om advies gevraagd. De Commissie m.e.r. heeft in haar advies aangegeven wat essentiele inforamtie is die in het MER moet staan om tot een goed bestemmingsplan te komen, met daarin de milieubelangen goed te overwegen.

De Commissie m.e.r. heeft ook geadviseerd om een aantal alternatieven uit te werken die aansluiten bij de ambities uit het Masterplan Middengebied namelijk: 

In het MER worden de effecten van al deze scenario’s beschreven, waarna er één voorkeursalternatief is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit voorkeursalternatief is opgenomen in het bestemmingsplan en bestaat uit een combinatie van maatregelen zoals in de verschillende alternatieven genoemd.

Mobiliteitsconcept

Het mobiliteitsconcept is ontwikkeld aan de hand van het ThAMES-principe waarin het voorkomen, veranderen en verduurzamen en mobiliteitsbewegingen voorop staat. Het principe staat voor: THuis werken en voorzieningen, Actieve mobiliteit, Mobolity as a service, Elektrische mobiliteit en Stadslogistiek. Meer informatie is te vinden in het mobiliteitsconcept, onderaan deze pagina te downloaden.

Downloads