Gezondheidscentrum en appartementen De Twee Gebroeders

Het ontwikkelplan De Twee Gebroeders omvat de bouw van een gezondheidscentrum en 42 appartementen op de oude Rabobank-locatie aan de J.A. Beijerinkstraat in Nieuwerkerk a/d IJssel. Rondom het nieuwe gebouw wordt het openbare gebied opnieuw ingericht met bomen en parkeerplaatsen.

Betrokkenen

De betrokkenen zijn: Stebru, Initiatiefgroep Rabobank, de winkeliersvereniging Dorrestein, de omgeving en de gemeente Zuidplas.

Inwoneraantal blijft groeien

De behoefte aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen wordt voor een groot deel bepaald door het inwoneraantal. In de dorpskern van Nieuwerkerk a/d IJssel blijft dit aantal groeien. Hierdoor neemt de draagkracht voor en de behoefte aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen toe.

Gezondheids- en welzijnszorginstellingen in Zuidplas

Het aantal gezondheids- en welzijnszorginstellingen per 1.000 inwoners ligt in de gemeente Zuidplas onder het gemiddelde van Oost-Zuid-Holland en Nederland: 2,7 ten opzichte van respectievelijk 2,9 en 3. Een nieuw gezondheidscentrum draagt dus bij aan de verbetering van het welzijns- en verzorgingsniveau. Daarnaast is de ontwikkeling van dit centrum gezien de veroudering van de bevolking in de gemeente Zuidplas in lijn met de 'Structuurvisie 2030'. Deze visie beschrijft de ambities voor de gebieds- en ruimtelijke opgaven binnen de gemeente Zuidplas.

Behoefte aan woningen voor ouderen én jongeren

Er is grote behoefte aan extra woningen in de gemeente Zuidplas. In het bijzonder is er vraag naar woningbouw die voorziet in de behoeften van de doelgroepen: ouderen, jongere en oudere gezinnen en jongeren die na hun studie elders terugkeren naar Zuidplas. Het woonprogramma voor De Twee Gebroeders, dat bestaat uit gestapelde woningen, kan in deze behoeften voorzien.

Inrichting openbare ruimte

Rondom het nieuwe gebouw De Twee Gebroeders wordt het openbare gebied opnieuw ingericht met bomen en parkeerplaatsen. Hiervoor is extra parkeeronderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek onder meer dat er ruimte is voor 15 extra parkeerplaatsen. Op 19 januari 2021 werd het bestemmingsplan vastgesteld met een toezegging van de wethouder voor de aanleg van 15 extra parkeerplaatsen. Het inrichtingsplan met deze parkeervoorziening werd op 18 mei 2021 gepresenteerd aan de omgeving. De meningen die toen werden opgehaald, zijn daarna meegenomen in de nadere uitwerking van het plan. Het inrichtingsplan werd op 7 september 2021 goedgekeurd.

Stand van zaken

Bij de Raad van State (RvS) zijn beroepen aangetekend tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning van De Twee Gebroeders. De RvS heeft deze beroepen op 12 april 2023 gegrond verklaard en zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning vernietigd. Met name werden de voorbereiding en motivering van het plan onvoldoende bevonden. Dit betekent dat er in 2023 nadere (parkeer)onderzoeken volgen. Daarna wordt op basis van de onderzoeksresultaten het vervolgproces bepaald en volgt er nadere informatie.

Mijlpalen en planning

 • 2023 - nadere parkeeronderzoeken
 • 2023 - vernietiging bestemmingsplan en omgevingsvergunning
 • 2021 - verlening omgevingsvergunning De Twee Gebroeders
 • 2021 - vaststelling bestemmingsplan De Twee Gebroeders
 • 2018 - vaststelling coördinatieregeling: het bestemmingsplan wordt samen met de omgevingsvergunning in procedure gebracht

Informatieavond 18 mei 2021

Op dinsdagavond 18 mei 2021 was er een online informatieavond om de inrichtingsplannen toe te lichten. Tijdens deze avond heeft de gemeente de verschillende meningen gepeild de varianten bij het inrichtingsplan. Bekijk of download hier de 'Presentatie informatieavond 18 mei 2021'.

Tijdens de avond is door de gemeente via aan de deelnemers gevraagd om mee te denken over de varianten in het plan.

Verslag van de avond

Bekijk hier het videoverslag van de informatieavond.

Gemaakte keuzes in het inrichtingsplan

Voor de aanleg van de extra parkeerplaatsen moesten keuzes worden gemaakt. Daarom heeft de gemeente Zuidplas na de informatieavond het verkeersbureau Mobycon gevraagd om alle meningen over het inrichtingsplan te verzamelen en hierover verkeerskundig advies te geven bij de te maken keuzes. Mobycon heeft daarop een adviesrapport uitgebracht. Op basis van dit rapport heeft de gemeente Zuidplas zorgvuldige overwegingen gemaakt die hebben geleid tot een aantal keuzes. Hieronder lichten we de belangrijkste keuzes voor het inrichtingsplan toe. 
 

 1. Locaties voor extra parkeerplaatsen: Beijerinkstraat en Tinbergenpad
  Er zullen langsparkeerplaatsen worden gerealiseerd aan de Beijerinkstraat. Dit type parkeerplaatsen is prettiger en veiliger dan haaksparkeerplaatsen gezien de verkeersdrukte in de straat en omdat deze straat onderdeel is van een busroute. Het voorkomt immers haakse steekbewegingen. Ook is er dan ruimte voor een breder trottoir. Daarnaast zal het grasveld aan het Tinbergenpad op een goede en veilige wijze worden getransformeerd naar een parkeerplaats naast de bestaande speelplaats.
 2. Eenrichtingsverkeer op het Van der Meulenpad en Alexanderpad
  Gelet op de geldende richtlijnen en het zicht op het verkeer bij het in- en uitrijden en de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen bij de transformatorruimte, wordt op het Van der Meulenpad eenrichtingsverkeer ingesteld vanaf de Beijerinkstraat richting het Alexanderpad. Ook wordt op het Alexanderpad eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van noord naar zuid. Hiermee wordt voldaan aan de richtlijnen dat het verkeer ‘tegen de klok in’ kan rondrijden bij eenrichtingsverkeer.
 3. Parkeerplaatsen op het Van der Meulenpad voor ieder toegankelijk
  Vanwege de realisatie van de langsparkeerplaatsen aan de Beijerinkstraat vermindert het aantal parkeerplekken op deze locatie. De parkeerplaatsen op het Van der Meulenpad blijven daarom voor iedereen toegankelijk. Op deze manier heeft de omgeving voldoende parkeerplaatsen op loopafstand en blijft de parkeerbalans in stand.

Vraag- en antwoordlijst

Er zijn op de informatieavond op 18 mei 2021 diverse vragen gesteld en reacties gegeven over de parkeerplaatsen rondom De Twee Gebroeders en winkelcentrum Dorrestein, maar ook over de raakvlakken met het project Kamerlingh Onnesstraat. Daarom is er een vraag- en antwoordlijst opgesteld na de informatieavond. Deze kunt u inzien en downloaden op de website. Verkeerskundig zijn de beide ontwikkelingslocaties, De Twee Gebroeders en Kamerlingh Onnesstraat, op elkaar afgestemd. De parkeerplaatsen die in dit inrichtingsplan zijn weergegeven, betreffen de parkeerplaatsen rondom De Twee Gebroeders en de 15 extra parkeerplaatsen die door de wethouder zijn toegezegd.

Het inrichtingsplan met de plattegrond van de locaties voor de extra parkeerplaatsen en het adviesrapport van Mobycon, kunt u onderaan deze webpagina bij ‘Te downloaden bestand(en)’ downloaden of bekijken. Ook vindt u daar het document met de overwegingen bij de gemaakte keuzes voor het inrichtingsplan. 

Om u inzicht te geven waar de extra parkeerplaatsen komen is een overzicht gemaakt van de bestaande situatie en de nieuwe situatie. U kunt het document 'De Twee Gebroeders - inrichting parkeerplaatsen bestaand en nieuw' hier downloaden of bekijken.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Er is een grote behoefte aan informatie rondom de nieuwbouw van het gezondheidscentrum met appartementen. Daarom is er een overzicht in vraag en antwoord-vorm voor u op een rij gezet, zodat u de juiste informatie tot uw beschikking heeft:

Wat houdt het bouwplan De Twee Gebroeders precies in

Initiatiefnemer Stebru heeft het bouwplan ontwikkelt op de oude Rabobanklocatie aan de J.A. Beijerinkstraat. De Initiatiefgroep Rabobank heeft met Stebru sinds 2017 constructieve gesprekken gevoerd waarin de plannen verder zijn uitgewerkt. Het plan bestaat uit een gezondheidscentrum op de begane grond en 42 appartementen op de verdiepingen.

Waar komt de naam De Twee Gebroeders vandaan

Het gebouw krijgt een bijzondere naam die verwijst naar de geschiedenis van Nieuwerkerk aan den IJssel. 'De Twee Gebroeders' is de naam van de boot die de Zuidplaspolder redde van een overstromingsramp in 1953. Schipper Arie Evergroen heeft destijds zijn schip in het ontstane gat van Schielands Hoge Zeedijk gevaren.

Waarom komt er een gezondheidscentrum

Nadat de plannen met de supermarkt op de Rabobank locatie niet meer houdbaar waren, heeft Stebru voorgesteld om een gezondheidscentrum met appartementen te realiseren. De combinatie appartementen met zorg ziet Stebru als een toegevoegde waarde. Hierdoor profiteert de doelgroep niet alleen van de dagelijkse voorzieningen (winkelcentrum Dorrestein) op steenworpafstand, maar ook van de zorg op de begane grond. De Initiatiefgroep stemde in maart 2018 in met de realisatie van een gezondheidscentrum en appartementen onder voorwaarden. 

Wat voor een gezondheidscentrum komt er precies

Het gezondheidscentrum zal naar verwachting bestaan uit verschillende huisartsen, een fysiotherapeut en aanverwante functies. De exacte verdeling is nog niet bekend. De entree is gesitueerd richting het winkelcentrum.

Hoeveel appartementen worden er gebouwd

Er worden 42 appartementen gerealiseerd. De twee entrees zijn gesitueerd aan de J.A. Beijerinkstraat- als het Prins Alexanderpad. De grootte van de appartementen variëren van circa 55 m2 tot en met 115 m2.

Komen er koop- of huurappartementen

Er komen 42 huurappartementen. Deze huurwoningen kunnen niet omgezet worden naar koopwoningen.

Kan ik me aanmelden voor deze appartementen

Ja, de verhuur verloopt via de initiatiefnemer Stebru. U kunt uw interesse melden via info@stebru.nl, waarbij u uw contactgegevens kunt achterlaten (naam, adres en telefoonnummer). Op die manier bent u als eerste op de hoogte als de verhuur gaat starten van de appartementen.

Voor het nieuwbouwplan van de Twee Gebroeders moet het bestemmingsplan worden aangepast. Er is sprake van een coördinatieregeling, wat is dat

De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen, zoals in dit geval de coördinatie van een bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning. De coördinatieregeling maakt de procedure overzichtelijk voor belanghebbenden, waaronder ook de initiatiefnemers. Dit omdat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en omdat de beroepen in één keer integraal worden behandeld. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en iedereen heeft eerder duidelijkheid en zekerheid over de zienswijzen/beroepen. Voor de gemeente is het voeren van één procedure efficiënter.

Wat is de planning van de bestemmingsplanprocedure

Eerst wordt het bestemmingsplan gepubliceerd (uiterlijk 3 maart 2021) samen met de omgevingsvergunning. Na een periode van 6 weken zal dan blijken of er beroep wordt aangetekend door partijen die eerder bezwaar hebben gemaakt. 

Zijn er voor het nieuwbouwplan meer parkeerplaatsen nodig

Ja, voor de het gezondheidscentrum en de 42 appartementen worden 10 extra parkeerplaatsen aangelegd. In de directe omgeving worden nog eens 15 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Rondom het gebouw wordt parkeerdruk ervaren. Is hier rekening mee gehouden

Om te toetsen of er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden bij nieuwbouwplannen heeft gemeenteraad de nota parkeernormen op 29 september 2013 vastgesteld. Dit beleid geeft aan dat het parkeren in balans moet zijn. Het aantal verwachte parkeerplaatsen o.b.v. de parkeernormen moet passen binnen de beschikbare parkeercapaciteit in de directe omgeving. Het bestemmingsplan en de vergunning voldoen aan dit beleid. De nota parkeernormen van de gemeente is te vinden op de pagina 'Beleid, verkeer en vervoer'.

De bewoners van de nieuwe geplande woningen en hun bezoek willen ook in de buurt parkeren. Is hier rekening mee gehouden

Omdat het een veelvoorkomende vraag is bij nieuwbouwplannen in bestaande wijken heeft Adviesbureau Spark onderzoek gedaan. Spark is een parkeeradviesbureau en geeft advies bij mobiliteits- en parkeervraagstukken over auto’s. Onderzoeksbureau Trajan heeft op wisselende dagen en wisselende tijden parkeertellingen gedaan in een gebied tot 100 meter van de locatie. Het totaal van de nieuwe en bestaande (onbenutte) parkeerplaatsen is ruim voldoende om, binnen een straal van 100 meter rond om de nieuwbouwlocatie, te voldoen aan gemeentelijke parkeernormen. 

Er wordt in het gebied veel 'fout geparkeerd'. Zijn deze auto’s mee geteld in het onderzoek

Ja, in het onderzoek van Trajan zijn de 'foutparkeerders' mee geteld in het parkeeronderzoek en heeft Spark het aantal foutparkeerders meegenomen in de analyse. Het aantal auto’s, ‘'goed en fout geparkeerd' zijn vergeleken het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dit resulteert dan in een bezettingsgraad.

Hoe zit het met het toe te wijzen parkeerplaatsen rondom het plangebied

Het gebied is rondom de nieuwbouwlocatie geïnspecteerd op beschikbare parkeercapaciteit en bezettingsgraad op diverse momenten. Gemeente heeft d.d. 18 september jl. met vertegenwoordigers van de Initiatiefgroep Rabobank-gebouw het gehele plangebied nagelopen en geconstateerd dat er nog meer capaciteit is binnen een straal van 100 meter, dan in de rapporten zijn meegenomen.
Op 26 januari is er door gemeenteraad en wethouder Jan Hordijk toegezegd dat er 15 extra parkeerplaatsen in de directe omgeving worden gerealiseerd.

Zijn de parkeerplaatsen ‘onder’ Dorrestein toe te wijzen aan de parkeerbalans

Ja, ondanks dat deze parkeerplaatsen iets korter zijn, zijn deze wel aan de balans toe te rekenen. Hier wordt gewoon door bewoners, bedrijven en/of bezoekers geparkeerd. Er zijn ondernemers die de parkeerplaatsen gebruiken voor hun bedrijfsdoeleinden. Gemeente zal toe zien of dit gebruik legaal is en zo nodig deze ondernemers hierop aanspreken.

Is er rekening gehouden met piekmomenten in de parkeerbalans

Ja, voor alle nieuwbouwplannen wordt getoetst aan de beleidsnota parkeernormen van gemeente Zuidplas. Het parkeerbeleid rondom nieuwe ontwikkelingen zegt dat het parkeren in balans moet zijn. Concreet houdt dat in dat in de verwachte piekmomenten de bezettingsgraad niet hoger mag zijn dan 100%. Op aanraden van de Initiatiefgroep, is het onderzoek verruimd met ook een meting op de zaterdagmiddag. Uit de meetmomenten blijkt dat het maatgevend piekmoment voor de Twee Gebroeders op de zaterdagmiddag ligt. Het voorliggende nieuwbouwplan met de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen voldoet aan de parkeerbalans. Uit de metingen en de doorrekening van de te genereren parkeerplaatsen in het bouwplan, kan worden geconcludeerd dat na realisatie de bezettingsgraad binnen een maximale bezetting van 85% past en op enkele piekmomenten (bijvoorbeeld zaterdagmiddag) maximaal 90%.

In het bestemmingsplan staat aangegeven dat er sprake is van 56 appartementen, terwijl er 42 appartementen gebouwd gaan worden. Hoe zit dat

Dit is in het bestemmingsplan inderdaad anders weergegeven. In de beantwoording van de zienswijzen zal de gemeente dit wijzigen naar 42 appartementen.

Hoe is er gekeken naar stedenbouwkundige inpassing van het bouwplan

Bij de ontwikkeling van De Twee Gebroeders is het karakter van de omgeving en de stedenbouwkundige ontwikkeling van de wijk vanuit de historie meegenomen. Bij de woonkwaliteit in de appartementen heeft belichting, lucht en inrichting van ruimtes een belangrijke plek gekregen. In de openbare ruimte worden extra bomen geplant om de bestaande groenstructuur aan de Beijerinkstraat en naast Dorrestein te versterken.

Is er bij de ontwikkeling ook gedacht aan veiligheid en bereikbaarheid

Het gebied rondom het gebouw wordt opnieuw ingericht volgens de vastgestelde gemeentelijke normen. De gemeente heeft in samenspraak met de architect, Stebru en de Initiatiefgroep het inrichtingsplan uitgewerkt. De inrichting is mede vormgegeven vanwege het beperken van de overlast voor aanwonenden. Hierin staat veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voorop.

Is er ook aandacht besteed aan inpassing van groen en bomen

De bestaande situatie rondom het Rabobank gebouw kenmerkt zich door groenvakken met laag groen. In het inrichtingsplan in de nieuwe situatie is gekeken naar de inpassing van boomstructuren. Mede op verzoek van de Initiatiefgroep wordt de bestaande bomenstructuur langs het Alexanderpad gehandhaafd en is daar het parkeren geoptimaliseerd. Aan de Beijerinksraat en naast Dorrestein zijn extra bomen ingepast.

Hoe lang gaat de bouw duren van het nieuwbouwplan

De verwachting is dat de bouw ca. 2 jaar zal duren. Dit is een inschatting en afhankelijk van diverse factoren.

Is er voldoende parkeergelegenheid tijdens de bouwfase

Gedurende de bouwfase, zijn de parkeerplaatsen rondom het bestaande Rabobank-gebouw niet beschikbaar. In de parkeerdrukmeting van Trajan is te zien, dat als de parkeerplaatsen komen te vervallen, er altijd plek is binnen 100 meter vanaf de bouwlocatie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Carel Smits via c.smits@zuidpas.nl o.v.v. De Twee Gebroeders.