Verkeersonderzoek 2020

Op verzoek van de gemeenteraad is er uitvoerig verkeersonderzoek gedaan in de gemeente Zuidplas. Hierbij is een nieuwe onderzoeksmethode gebruikt, waarbij heel veel data gecombineerd zijn tot een compleet beeld (download hier het complete onderzoek 'Verkeersonderzoek Zuidplas 2020'). 

Het verkeersonderzoek heeft aangetoond dat er op dit moment weinig knelpunten zijn in de verkeersveiligheid en de doorstroming. De ontsluiting van de dorpen via de provinciale wegen geeft niet veel overlast. Er is nu niet veel vertraging om de dorpen in te komen, ook niet vanaf de aansluitingen vanaf de provinciale wegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het onderzoek naar de gemeenteraad gestuurd.

Naar verwachting zal het verkeer in de komende jaren zodanig groeien in Zuidplas, dat er wel aandachtspunten zijn. De doorstroming op de N219 en daarmee ook de doorstroming op de aansluitende wegen van en naar deze provinciale weg kan een mogelijk verkeersknelpunt gaan vormen. Ook de A12 en A20 met hun aan- en afvoerwegen hebben aandacht nodig.

Motie infrastructuur

Het uitvoerige onderzoek is gedaan op verzoek van de gemeenteraad van Zuidplas. In maart 2019 vroeg de raad via de motie Infrastructuur om inzage in alle knelpunten op het gebied van doorstroming en infrastructuur in de gemeente. Het onderzoek is breed ingestoken. Er is gekeken naar doorstroming, maar ook naar objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. Inzichten zijn gecombineerd om tot een goede verkeersagenda te komen. Dit is gedaan met behulp van een digitaal hulpmiddel, waarmee een groot aantal data zoals bijvoorbeeld reistijden en ongevallen, zijn gecombineerd met gegevens hoe de inwoners van Zuidplas verkeersveiligheid ervaren. Veel inwoners deden in de dorpen mee aan deze 'Prikker op de kaart', die veel inzicht bood in de verkeersbeleving van de mensen zelf.

Ondersteuning mobiliteitsvisie

Alle locaties die uit het onderzoek naar voren komen neemt de gemeente op in het zogeheten risicogestuurde uitvoeringsprogramma, dat later in 2020 door de gemeenteraad wordt behandeld. Daarin komen ook andere locaties te staan die met het vervolgonderzoek in het kader van het landelijke strategische plan verkeersveiligheid naar voren komen. Ondertussen investeert de gemeente alvast in een aantal maatregelen, zoals bij de Koningsspil en de Burgemeester Klinkhamerweg en het invullen van het ambassadeurschap om te streven naar uiteindelijk nul verkeersslachtoffers in Zuidplas.

Beleid elektrisch rijden

Om ontwikkeling van oplaadinfrastructuur goed te laten verlopen is een goede regierol van de gemeente gewenst.

Op 8 december 2015 heeft het college het besluit genomen een faciliterende rol te spelen bij de implementatie van elektrisch vervoer en het realiseren van oplaadinfrastructuur. Primair houdt de faciliterende rol in dat de gemeente bijdraagt in de ontwikkeling van elektrisch vervoer zonder daar financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de gemeente niet zelf oplaadinfrastructuur gaat aanleggen, maar dat zij onder bepaalde voorwaarden wel meewerkt aan initiatieven vanuit de markt om (openbare) laadinfrastructuur aan te leggen in de gemeente. Het initiatief ligt hier bij de markt. De gemeente faciliteert in onder andere het afgeven van ontheffingen/vergunningen en het nemen van verkeersbesluiten. Ook informeert de gemeente actief haar inwoners en ondernemers over de mogelijkheden met betrekking tot het laden van elektrische voertuigen.

Om invulling te geven aan de faciliterende rol zijn er stappen uitgewerkt. Één van de stappen is het opstellen van beleidsregels voor de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In deze beleidsregels wordt bijvoorbeeld geregeld hoe een laadpaal er uit moet zien, aan welke voorwaarden voldaan moet worden voordat een laadpaal geplaatst mag worden etc. Op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl staan de beleidsregels.

Verkeerscirculatieplan Moerkapelle

Met een zeer uitgebreid burgerparticipatietraject is een Verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld voor Moerkapelle. Het college van B&W heeft begin mei 2015 ingestemd met het plan en een aantal concrete maatregelen. Bekijk of download het Verkeerscirculatie plan op deze pagina.

Mobiliteitsvisie Zuidplas

In 2012 heeft de raad van Zuidplas de gemeentelijke structuurvisie vastgesteld. Hierin staan de ruimtelijke ambities tot 2030 van Zuidplas beschreven. De ambities op het gebied van verkeer en infrastructuur zijn hierin vrij algemeen opgenomen. Daarom heeft het college van B&W besloten een mobiliteitsvisie te maken. Hierin krijgen alle wensen van de gemeente op het terrein van verkeer en vervoer een plaats.

Eind september 2013 is het concept van de Mobiliteitsvisie ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan dit document hebben meerdere overlegpartners bijgedragen, waaronder Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Fietsersbond, het Economisch Platform en de politie. 7 november 2013 vond een inloopavond voor verkeersbewuste inwoners plaats. Bekijk of download de 'Mobiliteitsvisie Zuidplas' op deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen over de mobiliteitsvisie? Neemt u dan contact op met de vakgroep verkeer via vakgroepverkeer@zuidplas.nl of via (0180) 330 300.

Langere en zwaardere vrachtautocombinaties

17 februari 2015 heeft het college het LZV beleid vastgesteld. Het volgende besluit is genomen:

  • De wegen binnen de bebouwde kom exclusief alle bedrijventerreinen niet vrij te geven voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties;
  • Aanvragen voor het vrijgeven van wegen voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties buiten de bebouwde kom en alle bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom te toetsen aan CROW publicatie 320: “LZV's op het onderliggend wegennet, advies aan de wegbeheerder voor het beoordelen van verkeerssituaties”.

Wilt u de CROW publicatie 320 bestellen, dan kan dat via de website van het CROW, www.crow.nl.