Beleid elektrisch rijden

Om ontwikkeling van oplaadinfrastructuur goed te laten verlopen is een goede regierol van de gemeente gewenst.

Op 8 december 2015 heeft het college het besluit genomen een faciliterende rol te spelen bij de implementatie van elektrisch vervoer en het realiseren van oplaadinfrastructuur. Primair houdt de faciliterende rol in dat de gemeente bijdraagt in de ontwikkeling van elektrisch vervoer zonder daar financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de gemeente niet zelf oplaadinfrastructuur gaat aanleggen, maar dat zij onder bepaalde voorwaarden wel meewerkt aan initiatieven vanuit de markt om (openbare) laadinfrastructuur aan te leggen in de gemeente. Het initiatief ligt hier bij de markt. De gemeente faciliteert in onder andere het afgeven van ontheffingen/vergunningen en het nemen van verkeersbesluiten. Ook informeert de gemeente actief haar inwoners en ondernemers over de mogelijkheden met betrekking tot het laden van elektrische voertuigen.

Om invulling te geven aan de faciliterende rol zijn er stappen uitgewerkt. Één van de stappen is het opstellen van beleidsregels voor de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In deze beleidsregels wordt bijvoorbeeld geregeld hoe een laadpaal er uit moet zien, aan welke voorwaarden voldaan moet worden voordat een laadpaal geplaatst mag worden etc. Op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl staan de beleidsregels.

Mobiliteitsvisie Zuidplas

In 2012 heeft de raad van Zuidplas de gemeentelijke structuurvisie vastgesteld. Hierin staan de ruimtelijke ambities tot 2030 van Zuidplas beschreven. De ambities op het gebied van verkeer en infrastructuur zijn hierin vrij algemeen opgenomen. Daarom heeft het college van B&W besloten een mobiliteitsvisie te maken. Hierin krijgen alle wensen van de gemeente op het terrein van verkeer en vervoer een plaats.

Eind september 2013 is het concept van de Mobiliteitsvisie ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan dit document hebben meerdere overlegpartners bijgedragen, waaronder Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Fietsersbond, het Economisch Platform en de politie. 7 november 2013 vond een inloopavond voor verkeersbewuste inwoners plaats. Bekijk of download de 'Mobiliteitsvisie Zuidplas' op deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen over de mobiliteitsvisie? Neemt u dan contact op met de vakgroep verkeer via vakgroepverkeer@zuidplas.nl of via (0180) 330 300.

Langere en zwaardere vrachtautocombinaties

17 februari 2015 heeft het college het LZV beleid vastgesteld. Het volgende besluit is genomen:

  • De wegen binnen de bebouwde kom exclusief alle bedrijventerreinen niet vrij te geven voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties;
  • Aanvragen voor het vrijgeven van wegen voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties buiten de bebouwde kom en alle bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom te toetsen aan CROW publicatie 320: “LZV's op het onderliggend wegennet, advies aan de wegbeheerder voor het beoordelen van verkeerssituaties”.

Wilt u de CROW publicatie 320 bestellen, dan kan dat via de website van het CROW, www.crow.nl.

Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen

Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen; individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor één bepaald voertuig. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor voertuigen, waarvan de bestuurder en/of de passagier in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt het volledige 'Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen' hier bekijken of downloaden.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid in Nederland krijgt een nieuwe impuls. Dat is nodig, want na decennia van dalende ongevalscijfers, stagneert die daling. Het aantal verkeersdoden en het aantal verkeersgewonden neemt al weer een aantal jaren toe. Het uitgangspunt van het huidige kabinet is dat iedereen veilig op zijn of haar bestemming moet kunnen komen. Kernachtig samengevat betekent dit: nul slachtoffers. Daarvoor is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 opgesteld. Hiermee wordt een strategische koers uitgezet die verdere vertaling behoeft in uitvoeringsplannen. En daarvoor zijn alle lokale overheden aan zet. 

Ook de gemeente Zuidplas heeft verkeersveiligheid hoog op de agenda staan. De gemeente is als wegbeheerder niet voor niets ambassadeur van ‘maak een punt van nul verkeersslachtoffer’. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente Zuidplas zich de komende jaren inzet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Met het Actieplan Verkeersveiligheid geeft de gemeente Zuidplas invulling aan het verbeteren van de verkeerveiligheid in Zuidplas. Maar de ondertitel van dit document zegt het al: samen-werken aan verkeersveiligheid. Met alleen fysieke aanpassingen zijn we er niet. Verkeersdeelnemers moeten ook hun gedrag aanpassen aan verkeerssituaties. Veilig verkeer staat of valt met het gedrag van de verkeersdeelnemers. 
 

In 2019-2020 brachten we samen met onze inwoners risicovolle verkeersituaties in heel Zuidplas in kaart en startten we met de aanpak van een aantal van deze situaties.