Beleid, verkeer en vervoer

Beleid elektrisch rijden

Om ontwikkeling van oplaadinfrastructuur goed te laten verlopen is een goede regierol van de gemeente gewenst.

Op 8 december 2015 heeft het college het besluit genomen een faciliterende rol te spelen bij de implementatie van elektrisch vervoer en het realiseren van oplaadinfrastructuur. Primair houdt de faciliterende rol in dat de gemeente bijdraagt in de ontwikkeling van elektrisch vervoer zonder daar financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de gemeente niet zelf oplaadinfrastructuur gaat aanleggen, maar dat zij onder bepaalde voorwaarden wel meewerkt aan initiatieven vanuit de markt om (openbare) laadinfrastructuur aan te leggen in de gemeente. Het initiatief ligt hier bij de markt. De gemeente faciliteert in onder andere het afgeven van ontheffingen/vergunningen en het nemen van verkeersbesluiten. Ook informeert de gemeente actief haar inwoners en ondernemers over de mogelijkheden met betrekking tot het laden van elektrische voertuigen.

Om invulling te geven aan de faciliterende rol zijn er stappen uitgewerkt. Één van de stappen is het opstellen van beleidsregels voor de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In deze beleidsregels wordt bijvoorbeeld geregeld hoe een laadpaal er uit moet zien, aan welke voorwaarden voldaan moet worden voordat een laadpaal geplaatst mag worden etc. Op de website decentrale.regelgeving.overheid.nl staan de beleidsregels.

Mobiliteitsvisie Zuidplas

In 2012 heeft de raad van Zuidplas de gemeentelijke structuurvisie vastgesteld. Hierin staan de ruimtelijke ambities tot 2030 van Zuidplas beschreven. De ambities op het gebied van verkeer en infrastructuur zijn hierin vrij algemeen opgenomen. Daarom heeft het college van B&W besloten een mobiliteitsvisie te maken. Hierin krijgen alle wensen van de gemeente op het terrein van verkeer en vervoer een plaats.

Eind september 2013 is het concept van de Mobiliteitsvisie ter discussie voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan dit document hebben meerdere overlegpartners bijgedragen, waaronder Veilig Verkeer Nederland (VVN), de Fietsersbond, het Economisch Platform en de politie. 7 november 2013 vond een inloopavond voor verkeersbewuste inwoners plaats. Bekijk of download de 'Mobiliteitsvisie Zuidplas' op deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen over de mobiliteitsvisie? Neemt u dan contact op met de vakgroep verkeer via vakgroepverkeer@zuidplas.nl of via (0180) 330 300.

Langere en zwaardere vrachtautocombinaties

17 februari 2015 heeft het college het LZV beleid vastgesteld. Het volgende besluit is genomen:

  • De wegen binnen de bebouwde kom exclusief alle bedrijventerreinen niet vrij te geven voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties;
  • Aanvragen voor het vrijgeven van wegen voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties buiten de bebouwde kom en alle bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom te toetsen aan CROW publicatie 320: “LZV's op het onderliggend wegennet, advies aan de wegbeheerder voor het beoordelen van verkeerssituaties”.

Wilt u de CROW publicatie 320 bestellen, dan kan dat via de website van het CROW, www.crow.nl.

Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen

Er bestaan twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen; individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor één bepaald voertuig. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bestemd voor voertuigen, waarvan de bestuurder en/of de passagier in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt het volledige 'Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen' hier bekijken of downloaden.

Beleid Uitwegen

Als u een uitweg (ook wel inrit of uitrit genoemd) naar de openbare weg wilt maken heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Een aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bekijk of download de 'Beleidsregels - Nota Uitwegen' waarin de voorwaarden voor een uitweg ofwel inrit / uitrit zijn toegelicht.

Wij maken in Zuidplas een punt van nul verkeersslachtoffers

Met alleen het verkeersveilig inrichten van een weg kom je er niet als je het aantal verkeersslachtoffers naar beneden wilt krijgen. Goed gedrag in het verkeer is even zo belangrijk. Want veiligheid in het verkeer valt of staat voor een groot deel met het gedrag van verkeersdeelnemers.

Bij de gemeente Zuidplas zetten we daarom een combinatie van maatregelen in. We kijken naar de inrichting van de weg, we geven voorlichting, zetten handhaving in waar mogelijk en we vragen aandacht voor het verkeer met campagnes. Dit doen we niet alleen. Zo werken we als ambassadeur van ‘Maak een punt van Nul’ samen met het ROV-ZH en organiseert Veilig Verkeer Zuidplas bijna altijd onze campagnes.

Ons doel met deze aanpak is het naar beneden krijgen van het aantal verkeersslachtoffers, het wegnemen van (het gevoel van) onveiligheid op de weg en het veiliger maken van schoolomgevingen in Zuidplas.