Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de 'omgevingsvisie'. In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Een van de doelen van de wet is meer ruimte te geven aan maatschappelijk initiatieven en samenwerking tussen gemeente, inwoners en belanghebbenden. De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli 2021 vastgesteld.

Het beleid van de afgelopen jaren vormt mede de basis voor de omgevingsvisie, uit de beleidsstukken behouden we wat goed en van toepassing is. Daarnaast zijn er digitale participatiesessies georganiseerd. Onder het motto ‘Samen maken wij Zuidplas’ zijn inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en ketenpartners betrokken bij het opstellen van de omgevingsvisie voor Zuidplas. De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie op 13 juli 2021 vastgesteld. De omgevingsvisie is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij plannummer in: NL.IMRO.1892.SvOmvisieZuidplas-Va02).

Voor meer informatie over de omgevingsvisie gaat u naar www.maakzuidplas.nl

Programma’s

Een programma is een gebieds- of themagerichte uitwerking van de omgevingsvisie en beschrijft de maatregelen voor een bepaald gebied of rond een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Het programma is daarmee uitvoeringsgericht.

Overheden kunnen ook gezamenlijke programma’s opstellen. Een aantal programma’s is verplicht vanuit het Rijk. Dit geldt voor het programma geluid, ook wel bekend als Actieplan Geluid. Daarnaast is het verplicht om een programma op te stellen bij dreigende overschrijding door een vastgestelde omgevingswaarde, zoals luchtkwaliteit (nationaal) of lokaal vastgestelde omgevingswaarden (in een omgevingsplan).

Tenslotte kan een gemeente zelf bepalen welke thema’s of gebieden ze wil opnemen in een programma. Het programma is een middel van het college met als uitgangspunt een doel te bereiken.