Als uw plan niet past binnen het omgevingsplan en/of andere (gemeentelijke) wet- en regelgeving, dan is het verstandig om uw plan eerst voor vooroverleg voor te leggen aan de gemeente. Uw plan wordt dan als (ruimtelijk) initiatief in beoordeeld, zodat u voordat u een aanvraag omgevingsvergunning doet duidelijkheid heeft over de haalbaarheid. U voorkomt daarmee verassingen tijdens de aanvraagprocedure en u versnelt de aanvraagprocedure. Ook als u alleen nog een schetsplan heeft kunt u om vooroverleg vragen.

Er zijn twee mogelijkheden om uw initiatief voor te bespreken voordat u uw omgevingsvergunning aanvraagt.

 1. Eenvoudige initiatieven – deze worden beoordeeld via het standaard 
 2. Complexe initiatieven- deze worden beoordeeld via de intake- en omgevingstafel

1. vooroverleg voor eenvoudige initiatieven

Eenvoudige initiateven (bijvoorbeeld dakkapellen of aanbouwen) die niet passen binnen de regels worden beoordeeld door een medewerker van de gemeente. Deze medewerker beoordeelt onder meer of voor uw initiatief kan worden afgeweken van het omgevingsplan en welke procedure moet worden gevolgd. De uitslag van deze beoordeling krijgt u schriftelijk.

2. de intake- en omgevingstafel voor complexe initiatieven

Als er sprake is van een groter initiatief waarbij sprake is van een grotere afwijking van het omgevingsplan en de gemeentelijke wet- en regelgeving dan kunt u uw initiatief laten beoordelen via de intake- en omgevingstafel. Het gaat bijvoorbeeld om plannen voor het bouwen van woningen, of andere gebouwen of het gebruik van gronden of panden. Hiervoor is vaak een buitenplanse omgevingsvergunning of een herziening van het omgevingsplan nodig.

De intaketafel beoordeelt in eerste instantie of uw initiatief kansrijk is. Als dit het geval is wordt uw plan doorgeleid naar de omgevingstafel, waar verschillende experts met elkaar en met u bespreken in hoeverre uw plan haalbaar is. Na bespreking krijgt u een afgewogen (integraal) advies over uw plan en de vervolgprocedure. 

Indienen plan via Omgevingsloket – conceptverzoek

U dient uw plan in via het Omgevingsloket (www.omgevingswet.overheid.nl) waarbij u op de laatste pagina het vakje ‘conceptverzoek’  aankruist. De ODMH beoordeelt uw plan dan in eerste instantie. Mochten er gegevens ontbreken dan vragen zij u deze gegevens aan te vullen.

Bij grotere (complexe) initiatieven het belangrijk dat dan in ieder geval de volgende informatie over het initiatief aangeleverd is: 

 • Wat bent u van plan? Waarom kiest u juist voor deze locatie;
 • Wie is de eigenaar van de locatie;
 • Weet u al wat de omgeving van uw plannen vindt? Heeft u al met de omgeving over uw plannen gesproken;
 • Welke voordelen hebben inwoners, ondernemers en/of de gemeente Zuidplas van uw plan? Wie gaat ervan gebruikmaken;
 • Heeft u al met iemand van de gemeente over uw plan gesproken? Zo ja, met wie;
 • Als er parkeerruimte nodig is: hoeveel parkeerplekken verwacht u;
 • In hoeverre houdt u rekening met groen/klimaatadaptatie.

Daarnaast dient u minimaal de volgende 2 documenten aan te leveren:

 1. Een schets van de situatie waaruit blijkt wat de afmetingen zijn van het (nieuwe) gebouw (lengte, breedte en hoogte) en hoe de verschillende functies (bijvoorbeeld wonen, parkeren, groen) verdeeld zijn. Gebruik als ondergrond bijvoorbeeld Google Maps.
 2. Een schets van de locatie met daaromheen de omgeving binnen een straal van ten minste 200 meter waaruit blijkt welke voorzieningen (wonen, parkeren, groen) daar te vinden zijn. Gebruik als ondergrond bijvoorbeeld Google Maps.

Stappenplan vooroverleg initiatieven

1. Intake van uw plan door de gemeente

Als blijkt dat het plan in strijd is met het omgevingsplan en/of andere wet- en regelgeving, dan wordt uw plan doorgezet naar de gemeente. De gemeente beoordeelt vervolgens of er sprake is van een eenvoudig initiatief of een complex initiatief. Eenvoudige initiatieven worden beoordeeld en afgedaan door een medewerker van de gemeente (u ontvangt dan schriftelijk de uitslag) en complexe initiatieven worden geagendeerd voor de intaketafel.

2. Bespreking op de intaketafel

Tijdens de intaketafel beoordelen de deskundigen wat de gevolgen van uw plan zijn voor de buurt, waarbij de kansrijkheid van het initiatief wordt besproken. Ook wordt besproken welke procedure van toepassing is en een advies geformuleerd over het vervolgtraject. Uw contactpersoon bij de gemeente bepreekt de uitslag van de beoordeling en het advies met u.

3. Naar de omgevingstafel

Als het plan kansrijk is dan kan het initiatief worden doorverwezen naar de Omgevingstafel. Hier beoordelen diverse adviseurs of uw plan haalbaar is. 
De adviseurs benoemen de aandachtspunten en geven aanwijzingen. Het doel is om samen met u te komen tot een plan waar alle partijen zich in kunnen vinden. Indien noodzakelijk wordt het initiatief meerdere malen op de omgevingstafel besproken, waarbij het de bedoeling is dat het initiatief steeds verder wordt uitgewerkt totdat het plan definitief is. Daarna kan de procedure voor de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) worden aangevraagd of procedure tot wijziging van het omgevingsplan kan worden gestart. 
De initiatiefmanager is uw contactpersoon tijdens dit traject. De initiatiefmanager bespreekt met u wat besproken is op de intaketafel en omgevingstafel en geeft aan wat er nog nodig is om uw plan te verbeteren. Bijvoorbeeld door het plan op onderdelen aan te passen of door extra documenten toe te voegen of onderzoeken aan te leveren.

Participatie

Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft hoe u de omgeving bij uw plan betrokken heeft (participatie). Dit is een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke aanvraag. Zie hiervoor ook de informatie over op de pagina 'Participatie bij de omgevingsvergunning'.

4. Principebesluit

Als onderdeel van de besprekingen op de omgevingstafel wordt door het college van burgemeester en wethouders een principebesluit genomen. Daarmee wordt aangegeven dat het college de intentie heeft om de omgevingsvergunning met buitenplanse omgevingsplanactiviteit te verlenen. In de meeste gevallen kan daarna (indien nodig) een anterieure overeenkomst worden opgesteld en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Deze aanvraag moet dan wel gelijk aan het plan dat is besproken op de omgevingstafel. De geldigheidsduur van het principebesluit is een jaar, binnen dat jaar moeten er vervolgstappen zijn gezet met betrekking tot uw plan (zoals een definitief ontwerp) of de omgevingsvergunning zijn aangevraagd. De initaitiefmanager helpt u bij het voorbereiden van de aanvraag omgevingsvergunning.

5. Anterieure overeenkomst en leges

Er zijn kosten verbonden aan het beoordelen van uw plan via vooroverleg/ intake- en omgevingstafel. Deze kosten staan in de Legesverordening, bekijk deze via www.lokaleregelgeving.overheid.nl. Ook kan het zijn dat er andere financiële afspraken met u worden gemaakt via een intentie- of anterieure overeenkomst. Dit is afhankelijk van uw plan en wordt door de initiatiefmanager met u besproken. Meer informatie hierover kunt u vinden in de 'Nota Kostenverhaal'.