Deze nieuwe wijk ligt aan de noordwestelijke zijde van Moordrecht en is circa 11 hectare groot. De Brinkhorst (voorheen bekend als Vijfakkers-Noord) wordt geheel in lijn met het huidige woonmilieu in Moordrecht ontwikkeld tot een wijk voor diverse woningzoekenden, waarin het begrip ‘dorps wonen’ centraal staat.

Het project

In 2007 besloot de voormalige gemeente Moordrecht tot de realisatie van een brede school ten noorden van de wijk Vijfakkers. Dit vormde de aanleiding tot ontwikkeling van het gebied. De locatie geldt als laatste uitbreidingsmogelijkheid van de dorpskern Moordrecht. Het project bevat circa 320 nieuwe woningen en een brede school. De ontwikkeling van De Brinkhorst gebeurt in fasen, met gemiddeld 50 woningen per jaar, afhankelijk van de vraag in de markt. In de brede school Het Turfhuis zijn de voormalige scholen PCBS Meester Lallemanschool, RKBS St. Jozef en een aantal lokalen van OBS De Achtbaan bijeen gebracht. In de brede school is ook  de bibliotheek en de dorpshuisfunctie gehuisvest.

Betrokkenen

De gemeente Zuidplas werkt samen met BPD (Bouwfonds(externe link)) aan de ontwikkeling van De Brinkhorst. Een groot deel van de gronden in dit gebied is in eigendom van BPD. Deze ontwikkelaar realiseert de woonwijk, inclusief wegen en openbaar gebied. De gemeente Zuidplas heeft  grond van BPD gekocht om de brede school te kunnen bouwen.

Stand van zaken

De gemeente heeft in 2011 een bouwvergunning verleend voor de brede school. Op 14 juni 2012 is de anterieure overeenkomst getekend. De anterieure overeenkomst bevat afspraken over onder andere de manier van samenwerken en de koop en levering van gronden. Tijdens twee avonden in september 2012 werden het stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitskader toegelicht. Op 5 september 2013 konden belangstellenden kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan. Op deze avond werd ook de nieuwe naam ‘De Brinkhorst’ geïntroduceerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 19 september 2013 zes weken ter inzage gelegen en op 15 oktober 2014 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend. De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Op grond van de uitspraak van de Raad van State is, op de milieuzone sport na, het bestemmingsplan De Brinkhorst onherroepelijk. Daarna is gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase van de woonlocatie en inmiddels is Van Leeuwen Makelaardij gestart met de verkoop van de eerste 23 woningen. Verwacht wordt dat eind 2016/begin 2017 gestart wordt met de bouw.

Vanaf oktober 2016 is gestart met de bouw van de eerste woningen. Inmiddels zijn deze woningen bewoond en zijn ook vervolgfasen in verkoop gegaan en wordt er volop gebouwd in De Brinkhorst. De laatste woningen worden opgeleverd in 2023.

Meer informatie

Heeft u vragen over project De Brinkhorst of de woningen? Neem dan contact op via www.debrinkhorst.nl(externe link)