Landschappelijk Zuidplas

Wethouder Daan de Haas: "Zuidplas is een prachtige ontwikkelgemeente met veel buitenruimte: groen en water. Ruimte die kan dienen als natuurlijke buffer tegen verstedelijkingsdruk, voor recreatief gebruik, vitale landbouw en als toekomstbestendig landschap. Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten in deze groene en gezonde leefomgeving naast werken en ondernemen, ook kunnen loskomen van stedelijke hectiek, dat voldoende uitnodigt tot beweging en zingeving."

Weilanden, blauwe lucht boven het Middengebied van Zuidplas

De gemeente Zuidplas is een van de meest dynamische gebieden in Nederland. In het zuidelijk deel van de Randstad vormt de gemeente een groene, waterrijke en recreatief aantrekkelijke woonomgeving. Zuidplas heeft een groot grondgebied van in totaal 6.405 hectare grond, waarvan ca. 1.600 ha is bebouwd. De overige ca. 4.800 ha is buitengebied inclusief glastuinbouw, infrastructuur en kleinschalige bebouwing. Het buitengebied levert in toenemende mate een bijdrage aan biodiversiteit, nieuwe vormen van agrarisch gebruik en het creëren van ruimte voor duurzame energie.

Er liggen grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, energie-opwek, stikstofreductie en toekomstbestendige land-& tuinbouw. Maar ook veranderende fysieke omstandigheden, zoals klimaat, bodemdaling en waterbeheer stelt de gemeente voor nieuwe vragen en oplossingen. De dorpen, het landschap en de landbouw in Zuidplas moeten zoveel mogelijk met elkaar in balans zijn en blijven. 

Zuidplas werkt aan het versterken van de natuurlijke buffers met groen en water en de verbindende recreatieve functie.  Er is nu een 'Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas' opgesteld voor de zoektocht naar de betekenis van het landschappelijke gebied als uitwerking van de Omgevingsvisie 2040. Aandachtspunten zijn de verbetering van het huidig gebruik van het landschap: hoe stimuleren we daarin beweging en ontwikkelen we nieuwe duurzame vormen van (agrarische) economie, hoe gaan we verrommeling tegen en koesteren we de landschappelijke kwaliteiten.

Belangrijk bij deze vragen is dat de gemeente haar maatschappelijke partners, zoals ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers nauw betrekt.

Bekijk of download hier het 'Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas'.

Samenhang met andere ontwikkelingen

Omgevingsvisie 2040

In het opgaveplan zijn de hoge ambities van de gemeente Zuidplas voor de kwaliteit van het landschap op haar grondgebied verwerkt. De maatschappelijke doelstellingen worden geordend naar de vier thema’s uit de Omgevingsvisie 2040:

  1. Aantrekkelijk Zuidplas
  2. Duurzaam Zuidplas
  3. Gezond Zuidplas
  4. Ondernemend Zuidplas.

Bekijk of download de Omgevingsvisie 2040 op de pagina 'Omgevingswet'

Nationaal Programma Landelijk Gebied

De overheid wil vóór 2030 de natuur ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. De rijksoverheid legt provincies de verplichting op de Europese en landelijke wetgeving en beleid te vertalen naar een provinciaal gebiedsprogramma, in een ZH-PLG. 
In Zuid-Holland is de provincie opgedeeld in kerngebieden, die weer zijn opgedeeld in deelgebieden. Zuidplas is trekker voor het gebied Zuidplas en omgeving (inclusief Gouda en Waddinxveen)). De provincie Zuid-Holland heeft als taak om alle kern- en deelgebiedsplannen te integreren tot een provinciaal gebiedsprogramma wat vóór 1 juli 2023 moet worden ingeleverd bij de minister. De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels de landelijke kaders in het kerngebiedsplan Vitale Veenweiden vertaald.  
Uiterlijk 1 juli 2023 moeten provincies hun eerste versie van de plannen per gebied klaar hebben. In deze plannen staan bijvoorbeeld doelen voor emissiereductie, natuurherstel en water. En hoe die doelen bereikt moeten worden. De plannen hoeven op 1 juli 2023 nog niet compleet te zijn. In de periode erna worden deze verder aangevuld.

Voor het gebied waar Gouda, Waddinxveen en Zuidplas in liggen wordt de laatste hand gelegd aan het deelgebiedsplan. Binnen dit plan is veel aandacht voor de vernatting door bodemdaling in het restveengebied [link naar pagina restveengebied] nabij Moordrecht en de toekomst van de boeren en eigenaren in dit gebied. Voor de gebiedsgerichte aanpak heeft het kabinet € 24,3 miljard gereserveerd. Dit is bovenop de bestaande middelen uit bijvoorbeeld het Deltafonds en Structurele aanpak stikstof.

Overige informatie

Overzichtskaart buitengebieden Zuidplas

Zuidplas werkt aan de Opgave Landschappelijk Zuidplas. Op de 'Kaart Landschappelijk Zuidplas' kunt u zien uit welke buitengebieden Zuidplas bestaat en hoe groot ze zijn. Ook is te zien waar rivieren stromen,  fietsknooppunten liggen en bezienswaardige plekken in het landschap liggen.