In 2021 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke plaats mogelijk is. Het uitgangspunt van de wet is dat inwoners, bedrijven en overheden samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. We ontwikkelen samen onze leefomgeving, dus alle ruimte waar we leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de dorpen, steden, natuur, bodem en het water in Nederland. U krijgt meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in uw leefomgeving, zowel in uw eigen buurt, in uw dorp en in Zuidplas.

www.samenmakenwijzuidplas.nl

De Omgevingswet

Wie na 1 januari 2021 een bouwproject wil starten, krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook bij de aanleg van een weg, het ontwikkelen van natuurgebieden en bijvoorbeeld het bouwen van een woonwijk is de Omgevingswet leidend. Overheden gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat inwoners bij één digitaal loket een vergunning aan kunnen vragen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken.  De Omgevingswet wil aan de ene kant ruimte bieden aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant de kwaliteiten van de leefomgeving beschermen. Bij gebiedsontwikkelingen onder de Omgevingswet wordtrekening gehouden met alle thema’s en ontwikkelingen die er spelen in dat gebied. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te realiseren. Dit is wat er feitelijk verandert:

  • Van 26 wetten gaan we naar één omgevingswet;
  • De uitwerking van de wet gebeurt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur;
  • Van 5000 wetsartikelen gaan we naar 350 wetsartikelen;
  • Van meerdere bestemmingsplannen gaan we naar één omgevingsplan voor het grondgebied van heel de gemeente.

Bekijk hieronder de video met Wethouder Jan Willem Schuurman over hoe we samenwerken aan de Omgevingsvisie van Zuidplas (YouTube).

Wethouder Jan Willem Schuurman: "Goede initiatieven van inwoners, bedrijven of organisaties verdienen een kans. De omgevingsvisie helpt ons daarbij. Zo geven wij samen invulling aan de ambities en opgaven die op ons afkomen. Inwoners krijgen meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in de leefomgeving. Dat geldt voor uw eigen buurt, uw dorp en uw gemeente Zuidplas!"

Samen maken wij Zuidplas

De gemeente Zuidplas werkt hard aan de invoering van de Omgevingswet. Er zijn veel ontwikkelingen in de gemeente die straks onder de Omgevingswet vallen. Vandaar dat we onder andere bezig zijn met een omgevingsvisie. Daarin beschrijven we de kwaliteiten van Zuidplas en geven we aan welke kansen en aandachtspunten we zien voor de komende jaren. Dit doen we samen met maatschappelijke partners en met u.

Voor meer informatie gaat u naar de website van Samen maken wij Zuidplas, u vindt hier meer informatie en ziet u wanneer u mee kunt denken over de dorpen en Zuidplas.

www.samenmakenwijzuidplas.nl

Omgevingsvisie

Om vanuit de gemeente richting te geven aan de ontwikkelingen in Zuidplas stellen we dus een omgevingsvisie op. We willen het fijne woon- en leefklimaat in de dorpen in Zuidplas behouden. Tegelijk is er onder andere behoefte aan meer woningen en hebben we te maken met de energie opgave. We hebben als eerste stap een startnotitie opgesteld. Met de startnotitie geeft de gemeenteraad uitgangspunten mee voor de ambitie die we hebben met de omgevingsvisie en het proces van totstandkoming.

Startnotitie

In de startnotitie staat beschreven welke procesmatige keuzes worden gemaakt om het traject van de omgevingsvisie succesvol te laten verlopen. Daarnaast geeft de startnotitie inzicht in de inhoudelijke thema’s die naar alle waarschijnlijkheid een plek in de omgevingsvisie krijgen. U kunt de 'Startnotitie Omgevingsvisie' hier lezen.

In de visie komen op hoofdlijnen de ambities op onder andere het gebied van wonen, werken, water, bodem, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en infrastructuur te staan. Daarnaast gaat de omgevingsvisie in op duurzaamheid en gezondheid. Maar niet al het beleid van de afgelopen jaren verandert. We behouden wat goed en passen aan waar nodig. Deze stukken vormen de basis voor de omgevingsvisie. In april 2020 willen we graag met u in gesprek gaan over de Omgevingsvisie. Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en voor uw dorp? Wat moet absoluut een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden? We maken een rondreis door de gemeente en komen naar u toe.

Doet u mee

Op 4 april staan wij in Moordrecht en Moerkapelle en op 18 april in Nieuwerkerk aan den IJssel en in Zevenhuizen. Binnenkort kunt u ook online met ons meedenken. Na de zomer kunt u op het gemeentehuis zien wat we met alle opbrengsten hebben gedaan en welke onderwerpen in de visie terug komen. Uiteindelijk stelt de raad de omgevingsvisie vast en daar zijn ook uw ideeën in verwerkt. Via het inspraaktraject kunt u dan uw mening geven over de vast te stellen omgevingsvisie.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet en/of over de omgevingsvisie? Kijk op www.samenmakenwijzuidplas.nl. Vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl.

Te downloaden bestand(en)