In 2023 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke plaats mogelijk is. Het uitgangspunt van de wet is dat inwoners, bedrijven en overheden samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. We ontwikkelen samen onze leefomgeving, dus alle ruimte waar we leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de dorpen, steden, natuur, bodem en het water in Nederland. U krijgt meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in uw leefomgeving, zowel in uw eigen buurt, in uw dorp en in Zuidplas.

Terinzagelegging ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

Met het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet (naar verwachting midden 2023) verandert de manier waarop de gemeente Zuidplas zijn ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt geeft. Het huidige welstandsbeleid bestaat onder de nieuwe wet niet meer. Het gaat naast het uiterlijk van gebouwen ook over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, dus waar men woont, werkt, recreëert en leeft. Ook wel de ‘omgevingskwaliteit’ genoemd. De Welstandsnota Zuidplas 2015, zoals die nu wordt gebruikt, wordt omgevormd tot de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas. Daarmee voldoet de gemeente straks aan de nieuwe wetgeving en kan de ambitie uit de Omgevingsvisie van een ‘Aantrekkelijk Zuidplas‘ waar gemaakt worden. De nota omgevingskwaliteit Zuidplas heeft ter inzage gelegen de periode van 3 november tot 15 december 2022.

Vervolg Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

Na de terinzagelegging beoordeelt de gemeente Zuidplas de ingekomen zienswijzen. Waar mogelijk en nodig worden de reacties verwerkt in de definitieve Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas en worden de zienswijzen voorzien van een reactie in de Nota van Zienswijzen. Deze nota wordt bijgesloten als bijlage bij de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas.

Zodra de zienswijzen verwerkt zijn wordt de definitieve Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas in het nieuwe jaar aan de raad ter vaststelling aangeboden. 

Hier kunt u de bestanden horende bij de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas bekijken of downloaden:

De Omgevingswet

Wie na 1 januari 2023 een bouwproject wil starten, krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook bij de aanleg van een weg, het ontwikkelen van natuurgebieden en bijvoorbeeld het bouwen van een woonwijk is de Omgevingswet leidend. Overheden gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat inwoners bij één digitaal loket een vergunning aan kunnen vragen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken.  De Omgevingswet wil aan de ene kant ruimte bieden aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant de kwaliteiten van de leefomgeving beschermen. Bij gebiedsontwikkelingen onder de Omgevingswet wordt rekening gehouden met alle thema’s en ontwikkelingen die er spelen in dat gebied. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te realiseren. Dit is wat er feitelijk verandert:

  • Van 26 wetten gaan we naar één omgevingswet;
  • De uitwerking van de wet gebeurt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur;
  • Van 5000 wetsartikelen gaan we naar 350 wetsartikelen;
  • Van meerdere bestemmingsplannen gaan we naar één omgevingsplan voor het grondgebied van heel de gemeente.

De omgevingsvisie

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de 'omgevingsvisie(externe link)'. In de omgevingsvisie staan de doelen voor de fysieke leefomgeving met een stip op de horizon voor 2040. Daarin staat omschreven hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Deze omgevingsvisie is een van de nieuwe kerninstrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt alle wetten over de fysieke leefomgeving en gaat naar verwachting in 2023 in. Een van de doelen van de wet is meer ruimte te geven aan maatschappelijk initiatieven en samenwerking tussen gemeente, inwoners en belanghebbenden. De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie voor Zuidplas op 13 juli 2021 vastgesteld.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over de omgevingsvisie gaat u naar www.maakzuidplas.nl(externe link)

Nota van beantwoording Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie

Gemeente Zuidplas heeft de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd van 4 maart 2021 tot 15 april 2021. Gedurende deze inzagetermijn konden belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie naar voren brengen. Er zijn zienswijzen binnengekomen op de ontwerp omgevingsvisie. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van beantwoording. Bekijk of download de 'Nota van beantwoording zienswijzen - Omgevingsvisie Zuidplas' hier. Naar aanleiding van de programmacommissie Ruimte van 22 juni is de Nota van Beantwoording zienswijzen gewijzigd. Dit is de aangepaste versie van de Nota van Beantwoording van 28 juni 2021. Ook is deze in te zien op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel). Heeft u hier vragen over? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@zuidplas.nl.

Beantwoording

De beantwoording van de zienswijzen is op nummer. Let op: De zienswijze nummers kunnen op meerdere plaatsen in de nota terugkomen.

De beantwoording op de vraag/vragen is per onderwerp terug te vinden in de nota. Dit is uitgesplitst op kleur: 

  • Groen - Vragen over de ontwerp omgevingsvisie
  • Geel - Participatie ontwerp omgevingsvisie
  • Oranje - Rottepolders
  • Blauw - Masterplan Middengebied
  • Grijs - Participatie formele inspraak Masterplan Middengebied

Jan Willem Schuurman aan het woord over de ontwerp omgevingsvisie

De inzagetermijn van de ontwerp omgevingsvisie was van 4 maart tot 15 april. Gedurende deze inzagetermijn konden belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie naar voren brengen. Deze zienswijzen zullen allemaal beantwoord worden in een Nota van beantwoording. Deze zal, zodra hierover beslist is, worden vrijgegeven. Voor vragen over de ontwerp omgevingsvisie, e-mail naar omgevingswet@zuidplas.nl.

11 maart 2021 online bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie

Op donderdagavond 11 maart 2021 presenteerde gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst. De bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen in de vorm van een digitale bijeenkomst; een interactieve live-uitzending via internet. U kunt de avond via YouTube.com(externe link) terugkijken. U kunt de presentatie 'Omgevingvisie Zuidplas presentatie - 11 maart 2021' hier bekijken of downloaden.

Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid via de chat vragen stellen en een aantal vragen werden al tijdens de uitzending besproken. Bekijk de vragen en antwoorden in het document 'Reactie op vragen online bijeenkomst - ontwerp Omgevingsvisie Zuidplas'.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet en/of over de omgevingsvisie? Kijk op www.samenmakenwijzuidplas.nl(externe link). Vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl.