In 2022 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water.

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke plaats mogelijk is. Het uitgangspunt van de wet is dat inwoners, bedrijven en overheden samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en ontwikkeling van de leefomgeving. We ontwikkelen samen onze leefomgeving, dus alle ruimte waar we leven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de dorpen, steden, natuur, bodem en het water in Nederland. U krijgt meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in uw leefomgeving, zowel in uw eigen buurt, in uw dorp en in Zuidplas.

www.samenmakenwijzuidplas.nl

De Omgevingswet

Wie na 1 januari 2022 een bouwproject wil starten, krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook bij de aanleg van een weg, het ontwikkelen van natuurgebieden en bijvoorbeeld het bouwen van een woonwijk is de Omgevingswet leidend. Overheden gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat inwoners bij één digitaal loket een vergunning aan kunnen vragen. De procedure voor het aanvragen van een vergunning wordt flink ingekort van 26 naar 8 weken.  De Omgevingswet wil aan de ene kant ruimte bieden aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de andere kant de kwaliteiten van de leefomgeving beschermen. Bij gebiedsontwikkelingen onder de Omgevingswet wordt rekening gehouden met alle thema’s en ontwikkelingen die er spelen in dat gebied. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te realiseren. Dit is wat er feitelijk verandert:

  • Van 26 wetten gaan we naar één omgevingswet;
  • De uitwerking van de wet gebeurt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur;
  • Van 5000 wetsartikelen gaan we naar 350 wetsartikelen;
  • Van meerdere bestemmingsplannen gaan we naar één omgevingsplan voor het grondgebied van heel de gemeente.

Jan Willem Schuurman aan het woord over de ontwerp omgevingsvisie

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen op de ontwerp omgevingsvisie naar voren brengen. Via omgevingswet@zuidplas.nl kunnen belanghebbenden digitaal een zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel, onder vermelding van "zienswijze ontwerp Omgevingsvisie".

Samen maken wij Zuidplas

De gemeente Zuidplas werkt hard aan de invoering van de Omgevingswet. Er zijn veel ontwikkelingen in de gemeente die straks onder de Omgevingswet vallen. Vandaar dat we onder andere bezig zijn met een omgevingsvisie. Daarin beschrijven we de kwaliteiten van Zuidplas en geven we aan welke kansen en aandachtspunten we zien voor de komende jaren. Dit doen we samen met maatschappelijke partners en met u.

Voor meer informatie gaat u naar de website van Samen maken wij Zuidplas, u vindt hier meer informatie www.samenmakenwijzuidplas.nl

De omgevingsvisie

Een nieuw instrument uit de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie worden lange termijn doelen voor de fysieke leefomgeving vastgesteld. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren. Hoe Zuidplas er in de toekomst uit moet komen te zien. Welke kansen, ideeën en ontwikkelingen ziet u voor Zuidplas en de dorpen? Wat moet absoluut een plek krijgen in de visie en waar moeten wij rekening mee houden?

 Vorig jaar waren er verschillende activiteiten en zijn wij met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan. De stukken voor de ontwerp omgevingsvisie liggen ter inzage op het gemeentehuis van Zuidplas (Raadhuisplein 1, Nieuwerkerk aan den IJssel) van donderdag 4 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021. U kunt de stukken ook bekijken via 'Omgevingsvisie Zuidplas'.

11 maart digitale bijeenkomst ontwerp omgevingsvisie

Op donderdagavond 11 maart 2021 presenteerde gemeente Zuidplas de ontwerp omgevingsvisie tijdens een openbare digitale bijeenkomst. De bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen in de vorm van een digitale bijeenkomst; een interactieve live-uitzending via internet. U kunt de avond via YouTube.com terugkijken. U kunt de presentatie 'Omgevingvisie Zuidplas presentatie - 11 maart 2021' hier bekijken of downloaden.

Tijdens de bijeenkomst was er de mogelijkheid via de chat vragen stellen en een aantal vragen werden al tijdens de uitzending besproken. Bekijk de vragen en antwoorden in het document 'Reactie op vragen online bijeenkomst - ontwerp Omgevingsvisie Zuidplas'.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet en/of over de omgevingsvisie? Kijk op www.samenmakenwijzuidplas.nl. Vragen over de Omgevingswet? Mail dan naar omgevingswet@zuidplas.nl.