Herontwikkeling ’t Lage

Aanleiding

Het project Herontwikkeling ’t Lage komt voort uit een initiatief van het Moordrechtse bouwbedrijf Vink en ingenieursbureau Sweco. In 2017 meldden zij zich namens v.v. Moordrecht bij het gemeentebestuur. Zij stelden voor om samen met de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken voor een verplaatsing van voetbalvereniging (v.v.) Moordrecht naar een nieuwe locatie. Aanleiding hiervoor was het capaciteitsprobleem van v.v. Moordrecht vanwege haar ledengroei en het feit dat de huidige sportlocatie op ’t Lage geen ruimte had voor groei. Het initiatief leidde in 2018-2019 tot een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek.

Na dit onderzoek en verdere planvorming sloot de gemeente overeenkomsten met de verenigingen op ’t Lage: v.v. Moordrecht en postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden, om hen te verplaatsen. Hierdoor kwam ’t Lage vrij voor herontwikkeling: woningbouw waaronder 40% sociale huurwoningen om de sociale huurvoorraad op peil te brengen. 

De verplaatsing van de verenigingen op ’t Lage zorgt op deze manier voor een impuls aan de woningmarkt. Daarnaast is het een vliegwiel voor andere Moordrechtse belangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van nieuwe sociale huur- en koopwoningen, en de herontwikkeling van de 50’jarenbuurt en van de Sjaloomlocatie aan de Vierde Tochtweg.

Het project

De verenigingen werden verplaatst naar het nieuwe sportpark ’t Ambacht. Hierdoor werd het mogelijk om op de vrijgekomen locatie ’t Lage 85 duurzame woningen te bouwen. Hier verrijzen straks 48 koopwoningen, bestaande uit 40 (middel)dure rijwoningen, 6 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen in het dure segment. Daarnaast worden er 37 sociale huurwoningen gebouwd, verdeeld over 10 rijwoningen en een appartementencomplex van 27 woningen. Het zijn alle gasloze woningen. Daarmee levert het project een bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving.

Stand van zaken

Op maandag 4 juli 2022 werd het startsein gegeven voor de herontwikkeling van ’t Lage. Daarmee gingen de eerste werkzaamheden van start (Persbericht feestelijke start herontwikkeling t Lage - 4 juli 2022) om de grond voor te bereiden voor de bouw. Sinds begin 2023 zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang.

De verenigingen die voorheen gevestigd waren op ’t Lage verhuisden naar het nieuwe sportpark ’t Ambacht. Dit sportpark werd in 2022 opgeleverd.

Planning

  • Q2 2024 - Q3 2024: start woonrijp maken (afwerking openbaar terrein)
  • Q3 2024 : oplevering woningen
  • Q1 2023 - Q1 2024: bouw woningen
  • Q3 2022 - Q4 2022: grond bouwrijp maken

Bestemmingsplanprocedure

In de periode 2018-2020 heeft de gemeente Zuidplas tijdens enkele informatieavonden de plannen gepresenteerd voor de herontwikkeling van ’t Lage. Hierover is met de omgeving en belangstellenden constructief overleg gevoerd. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse opmerkingen verwerkt en samengevoegd in het ontwerpbestemmingsplan. Inmiddels heeft het bestemmingsplan ter visie gelegen in de periode van 2 september tot 13 oktober 2021, en heeft iedereen in deze periode een zienswijze kunnen indienen. Na deze periode, in november, heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan gewijzigd. Dit plan is 7 december 2021 technisch behandeld in de programmacommissie Ruimte en is op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Wilt u informatie over de informatieavonden van voor 2021? Dan kunt u deze informatie opvragen via projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. ’t Lage.

Parkeren

Op de bewonersavond in juni 2021 voor de Stevenstraat zijn vragen gesteld over de parkeerdruk rondom het plangebied Stevensstraat. Daarom is in september 2021 aanvullend de parkeerdruk gemeten. Gezien de ligging van de projecten Stevensstraat en ’t Lage is ook het onderzoeksgebied van ’t Lage (extra) meegenomen.

Informatieavonden

Inloopavond ’t Lage - 12 juli 2022

Omdat het nieuwe sportpark ’t Ambacht bijna klaar was, de sloop van het voormalige sportcomplex ’t Lage van start zou gaan en het terrein gereed gemaakt zou worden voor de bouw van 85 woningen, brak er een nieuwe periode aan voor de omwonenden. Daarom organiseerden de gemeente Zuidplas en ontwikkelaar Vink een inloopavond om alle omwonenden te informeren over de (bouw)werkzaamheden en hun vragen beantwoorden.

De omwonenden werden uitgenodigd per brief en via een aankondiging in het lokale nieuwsblad Hart van Holland. De inloopavond vond plaats op dinsdagavond, 12 juli 2022 van 19.30 uur – tot uiterlijk 21.30 uur, in de kantine van v.v. Moordrecht op sportcomplex ‘t Lage, Sportlaan 1 te Moordrecht.

Informatieavond ’t lage - 2 juni 2021

Op 2 juni 2021 is er een informatieavond gehouden over het bestemmingsplan van ’t Lage. Op deze avond werd kort teruggeblikt op de vragen en reacties op het Stedenbouwkundig plan en welke wijzigingen de gemeente hier in heeft gedaan.

Proces

Het voorliggende bestemmingsplan op deze avond is een concept- bestemmingsplan en nog geen formeel ontwerp-bestemmingsplan. Met uw reacties gaan we het ontwerp-bestemmingsplan afronden en door ons college formeel vrij geven voor de zienswijze periode. De planning is het college van B&W in juli 2021 het ontwerp-bestemmingsplan kan vrijgeven voor publicatie, zodat u vanaf begin september 2021 een zienswijze kunt indienen. De verwachting is dat eind 2021 het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.

Presentatie 2 juni 2021

Bekijk of download het bestand ''t Lage presentatie - voorontwerp bestemmingsplan' van deze avond. Met daarin een overzicht van de vragen en opmerkingen weergegeven en voorzien van een reactie op basis van de actuele situatie.

Videoverslag

Bekijk hieronder het videoverslag van de informatieavond van 2 juni 2021.

Informatieavond ’t Lage - 23 november 2020

Op maandag 23 november 2020 heeft de gemeente Zuidplas een online informatieavond over de ontwikkelingen rondom locaties ’t Lage en ‘t Ambacht georganiseerd. Tijdens deze informatieavond werden geïnteresseerden bij gepraat over de ontwikkelingen, de huidige status én stonden medewerkers klaar om vragen te beantwoorden. Bekijk of download het bestand 'Herontwikkeling ’t Lage - vragen en antwoorden' van deze avond.

Videoverslag

Bekijk hieronder het videoverslag van de informatieavond.

Informatieavond ’t lage - 23 mei 2018

Op 23 mei 2018 hebben omwonenden en belangstellenden tijdens een inloopavond de eerste schetsen kunnen bekijken voor de herontwikkeling van ’t Lage: van het huidige sportcomplex naar een woonwijk. De reacties die hierop zijn gegeven, worden meegenomen in de verdere uitwerking en bij het vaststellen van de kaders voor deze herontwikkeling. Daarna wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Vragen of meer informatie

Meer informatie over de woningen en de verkoop daarvan vindt u op www.wonenintlage.nl en www.vinkbedrijven.nl/in-verkoop. Heeft u vragen over de realisatie van dit project? Dan kunt u contact opnemen met gemeentelijke projectleider C. Smits via (0180) 330 300 of c.smits@zuidplas.nl.