Aanleiding

Vanwege de groei van het aantal leden en de matige kwaliteit van de velden loopt vv Moordrecht steeds vaker tegen capaciteitsproblemen aan. De toplaag van het kunstgrasveld is aan vervanging toe en het natuurgrasveld is bij slecht weer vaker dan andere natuurgrasvelden onbespeelbaar. De matige kwaliteit van de velden is op zich oplosbaar, maar daarmee zijn de capaciteitsproblemen niet opgelost. De capaciteitsproblemen zijn op de huidige locatie vanwege de beschikbare ruimte ook niet oplosbaar. Deze bestaande situatie heeft er toe geleid dat het Moordrechtse bouwbedrijf Vink, in samenwerking met ingenieursbureau Sweco, zich in 2018 bij het gemeentebestuur heeft gemeld.

Namens de voetbalvereniging hebben zij het initiatief genomen en de wens uitgesproken om samen met de gemeente te onderzoeken of de verplaatsing van voerbalvereniging Moordrecht naar een nieuwe locatie mogelijk is. Daarom is de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld uitgesteld en hebben partijen met de gemeente gezamenlijk in 2018-2019 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Al enige tijd is de gemeente in overleg met de voetbalvereniging Moordrecht en de postduiven-vereniging de Gevleugelde Vrienden over een verplaatsing van deze verenigingen naar een nieuw sportcomplex op een andere locatie in Moordrecht. Hierdoor kan de huidige locatie herontwikkeld worden en kan de verplaatsing een vliegwiel zijn voor andere voor Moordrecht significante belangen, zoals de realisering van nieuwe sociale huurwoningen en koopwoningen, de herontwikkeling van de vijftiger jaren buurt en de herontwikkeling van de Sjaloomlocatie aan de Vierde Tochtweg.

Het project

We willen een oplossing bieden voor het capaciteitsprobleem van vv Moordrecht. Daarvoor verplaatsen we vv Moordrecht en de duivenvereniging de Gevleugelde Vrienden naar een nieuwe locatie achter het bestaande bedrijventerrein ’t Ambacht. De vrijkomende locatie wordt benut voor woningbouw, waaronder 40% sociale huurwoningen om de sociale huurvoorraad op peil te brengen en een herontwikkeling van de sociale huurwoningen in de vijftiger jarenbuurt mogelijk te maken.

Informatieavond concept-bestemmingsplan ’t Lage – 2 juni 2021

Op 2 juni 2021 is er een informatieavond gehouden over het bestemmingsplan van ’t Lage. Op deze avond werd kort teruggeblikt op de vragen en reacties op het Stedenbouwkundig plan en welke wijzigingen de gemeente hier in heeft gedaan. Het concept-bestemmingsplan met de onderliggende onderzoeken kunt u binnenkort op deze pagina downloaden.

Proces

Het voorliggende bestemmingsplan is een concept- bestemmingsplan en nog geen formeel ontwerp-bestemmingsplan. Met uw reacties gaan we het ontwerp-bestemmingsplan afronden en door ons college formeel vrij geven voor de zienswijze periode. De planning is het college van B&W in juli 2021 het ontwerp-bestemmingsplan kan vrijgeven voor publicatie, zodat u vanaf begin september 2021 een zienswijze kunt indienen.
De verwachting is dat eind 2021 het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.

Presentatie 2 juni 2021

Bekijk of download het bestand ''t Lage presentatie - voorontwerp bestemmingsplan' van deze avond. Met daarin een overzicht van de vragen en opmerkingen weergegeven en voorzien van een reactie op basis van de actuele situatie.

Videoverslag

Bekijk hieronder het videoverslag van de informatieavond van 2 juni 2021.

Informatieavond ’t Lage 23 - november 2020

Op maandag 23 november 2020 heeft de gemeente Zuidplas een online informatieavond over de ontwikkelingen rondom locaties ’t Lage en Het Ambacht georganiseerd.

Tijdens deze informatieavond werden geïnteresseerden bij gepraat over de ontwikkelingen, de huidige status én stonden medewerkers klaar om vragen te beantwoorden.

Overzicht vragen & antwoorden 23 november 2020

Bekijk of download het bestand 'Herontwikkeling ’t Lage - vragen en antwoorden' van deze avond. Met daarin een overzicht van de vragen en opmerkingen weergegeven en voorzien van een reactie op basis van de actuele situatie.

Informatieavond ’t Lage 23 mei 2018

Op 23 mei 2018 hebben omwonenden en belangstellenden tijdens een inloopavond kennis kunnen nemen van de eerste schetsen voor de herontwikkeling van het huidige sportcomplex ’t Lage naar een woonwijk. De reacties hierop worden meegenomen in de verdere uitwerking en bij het vaststellen van de kaders voor deze herontwikkeling. Daarna wordt een bestemmingsplan opgesteld.

Overzicht vragen & antwoorden 23 mei 2018

Op de Inloopavond 23 mei 2018 zijn diverse vragen en opmerkingen gemaakt bij de presentatie van de eerste schetsen van het woningbouwplan ’t Lage. Bekijk of download het bestand 'Vraag & antwoord 23 mei 2018 -'t Lage' met daarin een overzicht van de vragen en opmerkingen weergegeven en voorzien van een reactie op basis van de actuele situatie.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over de realisatie van dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider C. Smits via projectbureau@zuidplas.nl.