De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Grondprijzenbrief

Voor de grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas verwijzen wij u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. Hier staat beschreven op welke wijze de gemeente haar grond verkoopt ten behoeve van verschillende functies, zoals woningbouw, kantoren en bedrijven.

Aankoop Snippergroen

U kunt als inwoner van Zuidplas snippergroen kopen tot een grootte van maximaal 100 m2. Dat kan alleen als de groenstrook geen openbare functie heeft. Dat wil zeggen dat het perceel grond geen verkeersgroen, gebruiksgroen of beeldbepalend groen is en/of dat het perceel groen niet wordt gebruikt ten behoeve van kabels, leidingen, rioleringen en overige nutsvoorzieningen en of voor monumentale bomen.

Voor de actuele prijzen van snippergroen gaat u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. U kunt het Beleid Snippergroen downloaden of bekijken op de pagina 'Beleid, groen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Grondbedrijf van de afdeling Ruimte. Neem hiervoor contact op met:

Aankoop bouwgrond (kavels)

  • Indien er bouwgrond voor aankoop beschikbaar is binnen de gemeente Zuidplas zal deze hier gepubliceerd worden.

Een standaard koopovereenkomst voor bouwgrond en de Algemene voorwaarden voor verkoop van grond en opstallen kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Voornemen tot verkoop gemeentegrond

Overheidsorganen zijn verplicht bij verkoop van onroerende zaken (dit wordt uitgelegd als verkoop, verhuur, vererfpachting of vestiging van andere zakelijke rechten) in alle openheid kenbaar te maken, zodat alle potentiële gegadigden in de gelegenheid gesteld worden mee te dingen.

Bieding- en selectieprocedure bij uitgifte gemeentegrond/vastgoed

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), het Didamarrest,  staat het gelijkheidsbeginsel overheidsorganen een één-op-één verkoop (dit wordt uitgelegd als verkoop, verhuur, vererfpachting of vestiging van andere zakelijke rechten) van onroerende zaken in de weg, als er naar verwachting meerdere (potentiële) gegadigden zijn voor koop van de onroerende zaak.

Overheidsorganen zijn verplicht bij verkoop van gemeentelijk onroerende zaken in alle openheid aan te bieden, zodat alle potentiele gegadigden in de gelegenheid gesteld worden mee te dingen.

Er is sprake van een mogelijke uitzondering, namelijk dat op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop.

Bij besluit van 25 januari 2023 heeft de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas ingestemd met de aanpassing van de Nota Grondbeleid aan deze verplichting.
Bij elke uitgifte in welke vorm dan ook van gemeentelijk onroerend goed zal de gemeente de verkoop openbaar aanbieden op de eigen website en in het gemeenteblad.

Daar waar na toetsing op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop zal de gemeente haar voornemen om tot verkoop aan deze gegadigde openbaar publiceren en motiveren. Hierbij geeft de gemeente andere partijen de mogelijkheid om zich kenbaar te maken als potentiële gegadigde. De gemeente publiceert haar voornemens op de eigen website en in het gemeenteblad met een termijn van twintig kalenderdagen om te reageren.

Voor actuele voornemens tot verkoop bekijk 'Overzicht actuele voornemens tot verkoop gemeentegrond'.

Overzicht actuele voornemens tot verkoop/verhuur gemeentegrond

1. Voornemen tot het aangaan van een recht van opstal

Datum publicatie: 12 juni 2024

Voornemen tot het aangaan van een recht van opstal ten behoeve van de realisatie van een brug en recht van overpad om te komen van en te gaan naar het woonerf aan de Amazone 1 te 2911JJ Nieuwerkerk aan den IJssel naar de openbare weg.

Objectinformatie

Het opstalrecht bestaat uit en is bestemd tot het aanbrengen, in eigendom hebben, houden, gebruiken van een brug ten behoeve van de in- en uitrit van de openbare weg onder de naam Amazone, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel sectie A nummer 9183, naar het woonerf Amazone 1 te 2911JJ Nieuwerkerk aan den IJssel, kadastraal bekend onder de nummers gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel sectie A 8016, 9125, 8721 en 8027.Het recht van overpad houdt in het recht om over de brug te komen van en te gaan naar het woonerf.

Criteria voor het aangaan van overeenkomsten

  1. Het recht van opstal en het recht van overpad wordt verleend aan de eigenaren van het aangrenzend woonerf. De eigenaren hebben voor de realisatie van de brug en de in- en uitrit van en naar de openbare weg een omgevingsvergunning verkregen en zullen de brug voor eigen rekening en risico oprichten en onderhouden.

De gemeente Zuidplas meent derhalve dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het verkrijgen van onderhavige recht van opstal en recht van overpad en de daaruit voortvloeiende juridische vestiging van deze zakelijke rechten. Bij de beoordeling van de criteria komt de gemeente een zekere beleidsvrijheid toe.

Vervaltermijn

Tegen de voorgenomen recht van opstal en recht van overpad kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Awb worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen recht van opstal en recht van overpad, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn.

Als u vragen heeft over het vestigen van recht van opstal en recht van overpad ten behoeve van de brug dan kunt u per e-mail contact opnemen met het team Gebiedsontwikkeling en planeconomie via Grondzaken@zuidplas.nl