De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Grondprijzenbrief

Voor de grondprijzenbrief van de gemeente Zuidplas verwijzen wij u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. Hier staat beschreven op welke wijze de gemeente haar grond verkoopt ten behoeve van verschillende functies, zoals woningbouw, kantoren en bedrijven.

Aankoop Snippergroen

U kunt als inwoner van Zuidplas snippergroen kopen tot een grootte van maximaal 100 m2. Dat kan alleen als de groenstrook geen openbare functie heeft. Dat wil zeggen dat het perceel grond geen verkeersgroen, gebruiksgroen of beeldbepalend groen is en/of dat het perceel groen niet wordt gebruikt ten behoeve van kabels, leidingen, rioleringen en overige nutsvoorzieningen en of voor monumentale bomen.

Voor de actuele prijzen van snippergroen gaat u naar de pagina 'Grondprijzenbrief'. U kunt het Beleid Snippergroen downloaden of bekijken op de pagina 'Beleid, groen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Grondbedrijf van de afdeling Ruimte. Neem hiervoor contact op met:

Aankoop bouwgrond (kavels)

  • Op dit moment zijn er geen vrije kavels beschikbaar.

Een standaard koopovereenkomst voor bouwgrond en de Algemene voorwaarden voor verkoop van grond en opstallen kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Voornemen tot verkoop gemeentegrond

Overheidsorganen zijn verplicht bij verkoop van onroerende zaken (dit wordt uitgelegd als verkoop, verhuur, vererfpachting of vestiging van andere zakelijke rechten) in alle openheid kenbaar te maken, zodat alle potentiële gegadigden in de gelegenheid gesteld worden mee te dingen.

Actuele voornemens tot verkoop gemeentegrond

Uitgifte Onroerende zaken (gronden en/of opstallen)

Voornemen tot het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot de verkoop van twee percelen grond ten behoeve van de oprichting van transformatorruimten staande en gelegen aan de Stokroos te Zevenhuizen. 

De gemeente Zuidplas is voornemens een koopovereenkomst met Liander N.V. (Liander) aan te gaan, teneinde de eigendom van de grond onder de aldaar gerealiseerde transformatorruimte aan netbeheerder Liander over te dragen.

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst

Objectinformatie

Een tweetal delen van het perceel grond, ter grootte van circa: 2 x 31 m2. Adres: Stokroos, Zevenhuizen. Huidig en toekomstig gebruik: Transformatorruimte Liander NV
Percelen: beiden gelegen binnen het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenhuizen, sectie E, nummer 3837 gedeeltelijk. 

Criteria voor het aangaan van overeenkomsten

  1. Het verwerven van grond ten behoeve van het oprichten, het onderhouden en beheren van transformatorruimten is op grond van wet- en regelgeving voorbehouden aan de netbeheerder. Andere partijen komen daarom niet in aanmerking voor deze verkoop;
  2. Met deze voorgenomen verkoop treft de gemeente voorzieningen in het algemeen belang, namelijk het voorzien in een energienetwerk voor de aldaar op te leveren woningen;
  3. De te verkopen grond heeft de bestemming ‘Verkeer-Wegverkeer’, waarbinnen voorzieningen van openbaar nut zijn toegestaan (bestemmingsplan Zevenhuizen-Zuid fase 1B);
  4. De gemeente ontvangt een marktconforme prijs voor de verkoop van de grond (Grondprijzenbrief gemeente Zuidplas 2022).

De gemeente Zuidplas meent derhalve dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het sluiten van de koopovereenkomst met Liander en de daaruit voortvloeiende juridische levering van bovenvermelde grond. Bij de beoordeling van de criteria komt de gemeente een zekere beleidsvrijheid toe.

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met de voorgenomen verkoop, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor aankoop én voldoet u aan de gestelde criteria, dan dient u binnen 7 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie per email bezwaar aan te tekenen naar Grondzaken@zuidplas.nl o.v.v.: Verkoop grond ten behoeve van transformatorruimten aan de Stokroos in Zevenhuizen.

Deze termijn is een vervaltermijn. Indien u niet tijdig en gemotiveerd bezwaar maakt tegen de verkoop kunt u zich niet meer tegen de koopovereenkomst verzetten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of beroep doen op enige  andere aanspraak. De gemeente en Liander zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn(en) alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.