In aansluiting op het bestaande dorp Moerkapelle en de landelijke omgeving worden in vier fasen 582 woningen ontwikkeld. De betrokken partijen streven naar een sfeer van dorps wonen en een gevarieerde bebouwing. De gemeente heeft de kaders voor deze ontwikkeling gesteld in een masterplan en werkt het bestemmingsplan uit. De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de verkoop van de woningen. Woonpartners Midden Holland is de bouwer en verhuurder van de sociale woningen in deze wijk.

Vier fasen

In 2014 en 2016 heeft minister Blok de eerste palen geslagen van de eerste twee fasen. In fase 1 en 2 zijn uiteindelijk 372 woningen gebouwd en opgeleverd. In fase 3 worden 9 vrijstaande woningen, 40 twee-onder-een-kapwoningen, 101 middeldure rijwoningen en 29 sociale appartementen gebouwd. In fase 4 worden 31 betaalbare koopappartementen gerealiseerd, met op de begane grond ruim 1000m2 BVO-school. Ook wordt in fase 4 een derde voetbalveld aangelegd voor v.v. Moerkapelle. Het aantal woningen in De Jonge Veenen komt in totaal op 582 woningen. 

Het woningbouwprogramma voor de 4 fasen voldoet aan het uitgangspunt van 30% sociale woningen:

  • In fase 1 en 2 zijn 64 sociale huur- en 81 sociale koopwoningen gebouwd en opgeleverd. 
  • In fase 3 worden 29 sociale huurwoningen gebouwd.
  • Daarmee zijn 174 van de 582 woningen sociaal (30%)
  • In fase 4 worden 31 betaalbare koopwoningen (tot € 225.000 v.o.n.) gebouwd.

Betrokken partijen

De gemeente Zuidplas werkt samen met projectontwikkelaar ‘De Jonge Veenen bv’ aan de ontwikkeling van Moerkapelle-Oost. De partijen binnen deze ontwikkelaar zijn:

Stand van zaken

Het ontwerpuitwerkingsplan (OUP) voor fase 3 en het ontwerpbestemmingsplan (OBP) voor fase 4 hebben voor de zomer van 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er zienswijzen (officiële reacties) ingediend tegen de plannen. De zienswijzen tegen het OBP voor fase 4 zijn beantwoord en verwerkt in een zgn. ‘nota van zienswijzen’. Deze nota werd op 6 december 2022 behandeld in de Programmacommissie Ruimte. Op 20 december 2022 heeft de raad is het bestemmingsplan fase 4 Moerkapelle Oost (De Jonge Veenen) unaniem vastgesteld. Daarnaast heeft zij het uitwerkingsplan fase 3 opnieuw vrijgegeven voor publicatie vanwege wijzigingen in het plan voor de ontsluiting van de wijk. Beide plannen hebben vanaf 29 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan voor fase 4 werd in 2023 onherroepelijk. Sinds eind augustus 2023 is ook het bestemmingsplan voor fase 3 onherroepelijk geworden nu het beroep bij de Raad van State is ingetrokken.
 
Over de woningen en de verkoop daarvan vindt u meer informatie op www.dejongeveenen.nl. De oplevering van de woningen staat gepland voor eind 2024-2025. De oplevering en ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw in de wijk staan gepland voor oktober 2024.

Inloopavond – 1 februari 2024

Tijdens de inloopavond op donderdag 1 februari jl. konden bewoners het concept-inrichtingsplan bekijken voor de openbare ruimte. Ook konden zij hierover vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen namens de ontwikkelaar, het ontwerp- en adviesbureau en de gemeente Zuidplas.
 
Bent u benieuwd naar het 'Concept Inrichtingsplan DJV – februari 2024'? Bekijk dan hier het plan.

Planning

De huidige planning voor De Jonge Veenen fase 3 en 4 is als volgt:

  • 2021-2022: ontwerp- en bestemmingsplan
  • 2023-2025: bouwfasen

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Bekijk of download dan onderaan deze webpagina de vraag- en antwoordlijsten. Deze lijsten bieden antwoorden op vele vragen die door bewoners zijn gesteld. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider:

Voor meer informatie over de verkoop van de woningen kunt u terecht op www.dejongeveenen.nl of bij makelaardij Perdijk te Zevenhuizen via www.perdijkmakelaardij.nl of www.gouwestadmakelaardij.nl.

Ontwerp, plan en verkeer

Van schetsontwerp naar stedenbouwkundig plan

Op 21 november 2019 werd voor het eerst een schets van fase 3 getoond aan belangstellenden in OpMoer. De reacties van die avond waren aanleiding voor nader uitzoekwerk en onderzoek. Aangevuld met nadere details leidde dat tot een nieuw schetsontwerp. Dit nieuwe ontwerp stedenbouwkundig plan werd tijdens de online informatieavond van 21 september 2020 overwegend positief ontvangen. Er werden afspraken gemaakt over de aanpak van de verkeersproblematiek aan de Koningsspil en afgesproken om verder te praten met direct aanwonenden over de verkeersontsluiting (Middelweg/Julianastraat) en de inrichting van het parkeerterrein tegenover de scholen. Met onder meer de reacties die daar werden opgehaald, is verder gewerkt aan het plan. Dit leidde tot een aangepast stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4, dat aan de bewoners werd gepresenteerd tijdens de online informatieavond van 14 december 2021.

Verkeersveiligheid rond de scholen

Na overleg met scholen, ouders, bewoners, Veilig Verkeer Nederland (VVN), politie en gemeente is besloten om een pakket aan kleine maatregelen door te voeren om de verkeerssituatie bij de scholen te verbeteren. De tweede ontsluiting die aan de oostzijde van De Jonge Veenen gerealiseerd wordt, gaat voor een meer gebalanceerde verkeersafwikkeling in de wijk zorgen.

De gemeente heeft nadere gesprekken gevoerd met omwonenden en de school om te bezien hoe de verkeersveiligheid rond de scholen nog verder kan worden verbeterd. Naar aanleiding daarvan is besloten om - mede op basis van het advies van VVN - een schoolzone te gaan instellen op de Koningsspil / rondom de Keijzerschool en de Rehobothschool. Het instellen van een schoolzone houdt o.a. in: het aanbrengen van de tekst ‘school’ op de rijbaan en het plaatsen van opvallend gekleurde paaltjes en drie attentiezuilen. Ook wordt de inritconstructie aangepast om de voetgangersroute naar het noodlokaal aan de Koningsspil te verbeteren. Hiertoe wordt het trottoir langs de Koningsspil (aan de zijde van de scholen) ter hoogte van het parkeerterrein doorgetrokken. Op deze manier is het voor alle weggebruikers duidelijk dat voetgangers hier voorrang hebben. In het ontwerp van de schoolzone is rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent dat de schoolzone niet of nauwelijks moet worden aangepast nadat de nieuwe panden zijn gebouwd.

Om de veiligheid nog verder te vergroten, wordt er ook een alternatieve looproute voor de kinderen gemaakt van en naar het noodlokaal via het voetpad langs het voetbalveld. Dit heeft als voordelen dat:

  • voetgangers (kinderen) het autoverkeer niet meer hoeven te kruisen ter hoogte van de inrit,
  • er een directe route is vanaf de zuidkant van het parkeerterrein naar het noodlokaal, en dat
  • het aantal voetgangers/kinderen (met/zonder fiets) vermindert op het voetpad voor de hoofdgebouwen van beide scholen.

Parkeren en verkeer

De plannen voor De Jonge Veenen fase 3 moeten voldoen aan het geldende parkeerbeleid. Sinds 11 december 2019 is de Nota Parkeernormen 2019 van kracht.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de verkeerssituatie ter plekke. Het laatste onderzoek werd recent gedaan in 2022. Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat omwonenden hun zorgen hadden geuit over de verkeersveiligheid op de Julianastraat en het kruispunt Oranjestraat. In het onderzoek is de bestaande verkeerssituatie in beeld gebracht en zijn maatregelen opgenomen om de situatie te verbeteren.

De rapporten en memo’s daarvan kunt u hier downloaden of bekijken:

(Veiligheids)maatregelen Julianastraat

Tijdens de inloopavond op 30 juni 2022 bleken er nog een paar knelpunten en zorgen te zijn over de veiligheid van de Julianastraat. Om deze nader te bespreken werd er een werkgroep opgericht met bewoners van deze straat. Met deze werkgroep werden de knelpunten in kaart gebracht en verschillende maatregelen bedacht. Op dinsdag 8 november 2022 zijn deze maatregelen tijdens een bijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners.

Diverse onderwerpen

Beschermde paddensoort in plangebied

Om te mogen bouwen in een plangebied is een omgevingsvergunning vereist. Tijdens de aanvraagprocedure voor deze vergunning is gebleken dat in het plangebied De Jonge Veenen de beschermde rugstreeppad voorkomt. Daarom heeft er in het voorjaar van 2022 aanvullend ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat het plangebied het leef-, rust- en voorplantingsgebied is van deze beschermde paddensoort. Om dit gebied voor de padden te behouden, is besloten dat zij afgevangen en tijdelijk verplaatst moeten worden. Op dit moment maken we hiervoor in overleg met de milieudienst een plan van aanpak. Het doel is om de dieren in fasen te verplaatsen naar plekken in de buurt waar geen werkzaamheden zijn en om ze later weer terug te plaatsen. We hopen dit plan zo snel mogelijk af te ronden en te starten met de uitvoering daarvan.

Aanleg 'Tiny forest'

De gemeente heeft samen met de scholen de mogelijkheid onderzocht om een tiny forest aan te leggen in De Jonge Veenen. Een tiny forest is een dichtbegroeid, inheems bos met ongeveer de grootte van een tennisbaan. Dit bos heeft als voordelen dat zij de waterbergingscapaciteit vergroot, de luchtkwaliteit verbetert en hittestress tegengaat. Daarmee is een tiny forest een mooie aanwinst voor elke woonwijk. De aanleg van zo’n bos in De Jonge Veenen blijkt mogelijk te zijn. De aanleg van zo’n bos in De Jonge Veenen blijkt mogelijk te zijn en wordt daar gerealiseerd.

Informatiebijeenkomsten

Inloopavond 30 juni 2022

Tijdens de inloopavond op 30 juni 2022 werden de bewoners twee alternatieven getoond voor de ontsluiting voor het verkeer vanuit de wijk op de Sportweg, Middelweg en Julianastraat. Deze varianten betroffen een kleine aanpassing op het ontwerp van de ontsluiting in het ontwerpbestemmingsplan. Ook konden de bewoners tijdens de inloopavond de noodzakelijke en wenselijke maatregelen voor de Julianastraat bekijken. Tot slot konden de bewoners een formulier invullen met hun eventuele vragen en opmerkingen. Hierdoor hebben we meer inzicht verkregen in de voorkeuren en meningen van de bewoners. Deze informatie is meegenomen in het vervolgproces.

Informatiebijeenkomst 14 december 2021

In de afgelopen periode is de informatie die eerder werd opgehaald bij bewoners meegenomen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4. Tijdens de informatiebijeenkomst van 14 december 2021 werd dit plan gepresenteerd en konden bewoners vragen stellen. Heeft u de informatiebijeenkomst van 14 december 2021 gemist of was u niet in de gelegenheid om deze te volgen? Dan kunt u deze hieronder terugkijken.

Informatiebijeenkomst 21 september 2020

Heeft u de informatiebijeenkomst van 21 september 2020 gemist of was u niet in de gelegenheid om deze te volgen, dan kunt u deze hieronder terugkijken.