Woningtoewijzing (B/L score)

Woningcorporaties volgen door de gemeente opgestelde regels voor wie een sociale huurwoning krijgt toegewezen. Deze regels staan in de 'Huisvestingsverordening 2023 Gemeente Zuidplas'. De belangrijkste regel hiervoor is de Bewoningsduur of Leeftijd score (B/L score). De woningtoewijzing gebeurt op volgorde van leeftijd, indien geen woning wordt achter gelaten (de starter) of op volgorde van bewoningsduur (de doorstromer).

  • De B-score is het aantal maanden dat de woningzoekende als hoofdbewoner staat ingeschreven op het huidige woonadres.
  • De L-score geldt wanneer u niet zelfstandig woont en is het aantal maanden dat de woningzoekende ouder is dan 18 jaar, of 65 jaar in het geval van een seniorenwoning.

Van alle woningzoekenden die op een woning via WoningNet hebben gereageerd en die voldoen aan het zoekprofiel, wordt de B/L score bepaald. Degene met het hoogste aantal punten krijgt de woning aangeboden. Met een 'urgentieverklaring' heeft u voorrang op gewone woningzoekenden.

Woningcorporaties kunnen maximaal 25% van de sociale huurwoningen met voorrang toewijzen aan woningzoekenden met een economische of maatschappelijke binding aan de gemeente. Het gaat dan om woningzoekenden afkomstig uit dezelfde kern (dorp) waarbij doorstromers voorrang hebben op starters.

Meer informatie is te vinden op WoningNet Midden-Holland, www.woningnetregiomiddenholland.nl.

Voorwaarden

Huisvestingsvergunning

Bij het huren van een sociale huurwoning is in de gemeente Zuidplas een 'Huisvestingsvergunning' verplicht. 

Inkomensverklaring

Sociale huurwoningen worden met voorrang toegewezen aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 47.699,00 en een meerpersoonshuishouden met een inkomen tot € 52.671,00 (prijspeil 2024) Bij de woningtoewijzing wordt gewerkt met een inkomensverklaring. Hierop wordt uw gecorrigeerd verzamelinkomen of uw gecorrigeerd belastbaar loon vermeld. Vanaf de maand juni kunt u bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl) een inkomensverklaring aanvragen over het voorgaande jaar. Wilt u in de toekomst reageren op aanbod van huurwoningen? Vraag dan alvast een inkomensverklaring op, zodat u deze gelijk bij de inschrijving kunt bijsluiten. 

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van de huur. Hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen, wordt onder andere bepaald door: leeftijd, inkomen en vermogen, woonsituatie (samen of alleen), type huurwoning en huurbedrag. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt hoger naar mate het inkomen hoger wordt. Als de eigen bijdrage hoger is dan de feitelijk huur, krijgt u geen huurtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken.