Rijkswaterstaat en bestuurlijke partners in de regio nemen maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op de A20 en de A12 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.

Het tracé wordt verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Richting Gouda zal dat over het gehele tracé zijn. Richting Nieuwerkerk aan den IJssel begint de verbreding vanaf de pergola, waar de A20 onder de A12 doorgaat.

Het A20-project bevindt zich aan het begin van de planuitwerking. De komende jaren zullen verschillende onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Deels zullen die zichtbaar in het gebied zijn en kunt u enige hinder ondervinden.

Nieuws hieromtrent zal tijdig worden gedeeld op de website www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief.

Aanpak geluidsoverlast binnen het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel

De rijksoverheid heeft het zogenaamde Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) opgesteld om structurele overschrijdingen van geluiddrempels aan te pakken. Op de website www.rijkswaterstaat.nl is meer informatie te vinden over het MJPG, waaronder de geluidmaatregelkaart. De geluidmaatregelenkaart toont alle MJPG-saneringsgebieden behalve gebieden die zijn opgenomen in een project, zoals geldt voor de wijken Mossen en Kruiden in Nieuwerkerk aan den IJssel. Geluidsmaatregelen voor deze wijken worden onderzocht binnen het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.

Hiermee wordt niet alleen geborgd dat er een integraal maatregelenpakket wordt opgesteld van autonome (MJPG) saneringsmaatregelen en maatregelen als gevolg van het project, ook wordt geborgd dat de MJPG-geluidsmaatregelen eerder worden gerealiseerd dan het geval zou zijn als de saneringsopgave niet geïntegreerd kon worden in een lopend project.

Om te komen tot het nodige besluit om de geluidsaneringsmaatregelen uit te voeren vindt de procedure daarvoor parallel plaats aan de formele procedures van het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Zo wordt tegelijk met het publiceren van het Ontwerptracébesluit van de A20-verbreding ook het Ontwerp Saneringsbesluit voor de MJPG-opgave ter inzage gelegd. In de daarop volgende formele stap wordt het Tracébesluit gelijktijdig met het Saneringsbesluit gepubliceerd. Nadat zowel het Tracébesluit als ook het Saneringsbesluit onherroepelijk vastgesteld zijn, volgt de opdrachtverlening vanuit het A20-project aan een aannemer om alle maatregelen te realiseren.

Stand van zaken

Rijkswaterstaat heeft op 15 april 2021 het saneringsplan gepubliceerd in een zienswijzeprocedure. In het voortraject is hierover met de gemeente overleg gevoerd. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat er geen maatregelen nodig zijn tussen het Cortlandt-Aquaduct en de wijk Mossen. Er wordt op een deel van dit tracé wel een geluidsscherm voorzien, maar er worden geen maatregelen voor de wijk Mossen genomen, omdat dit niet doelmatig blijkt. Gemeente Zuidplas is hierover teleurgesteld en heeft dit verwoord in een zienswijze op het gepubliceerde saneringsplan. Gemeente gaat de nog uit te voeren akoestische onderzoeken in de komende jaren vanwege de verbreding van de A20 toetsen en de monitoring van de geluidsplafonds (naleving) periodiek met Rijkswaterstaat bespreken.

Het saneringsbesluit van Rijkswaterstaat wordt verwacht in eind 2021

Voor de laatste stand van zaken rondom het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda, waaronder de procedures een planning, wordt verwezen naar de website www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl.
www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl.