Het project ‘Uitbreiding scholen Esse’ gaat over de uitbreiding van het schoolgebouw van de Bredeschool Esse Zoom aan de Donge 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

In het schoolgebouw aan de Donge zijn twee basisscholen gevestigd: de Gideonschool en de Prins Willem-Alexanderschool en de kinderopvang en BSO (buitenschoolse opvang) van Humankind gevestigd. Vanwege het groeiend aantal leerlingen werd enkele jaren geleden besloten het huidige schoolgebouw uit te breiden. Om alle leerlingen te huisvesten, was de gemeente begin 2022 echter al genoodzaakt om vijf noodlokalen te plaatsen (Bermweg). Deze tijdelijke lokalen worden verwijderd zodra de uitbreiding van het schoolgebouw gereed is.

Aanvang 

De uitbreiding van het schoolgebouw is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) van de gemeente Zuidplas. De projectopdracht voor deze uitbreiding werd in januari 2022 door het college vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt aan een plan voor de uitbreiding van het schoolgebouw. In het huidige gebouw zijn niet alleen twee basisscholen gevestigd, maar bevinden zich ook Humankind (BSO en kinderopvang) en Gemiva. Daarom omvat het plan ook wijzigingen voor deze organisaties, hoewel deze voor Gemiva zeer beperkt zijn.

Voor de uitbreiding van dit schoolgebouw werden de locaties van zowel de kinderopvang en de BSO aan de Donge als aan de Wolga opnieuw bekeken. Hiervoor werd een verkennende studie gedaan. Daaruit kwam als beste optie voor de komende jaren naar voren om de kinderopvang aan de Donge te verplaatsen. Daarom werd in het uitbreidingsplan voor de Donge opgenomen deze opvang te verplaatsen naar het gebouw aan de Wolga. En dit gebouw aan de Wolga hiervoor uit te breiden.

Voorlopig ontwerp

In juni 2023 hebben de werkzaamheden geleid tot een voorlopig ontwerp voor de uitbreiding. Dit ontwerp voorziet in een uitbreiding die enerzijds plaatsvindt op een deel van de schoolpleinen rond het huidige gebouw. Anderzijds door het realiseren van lokalen in de huidige ruimten van kinderopvang Humankind binnen het gebouw. Door een herinrichting van de buitenruimte blijft er voldoende speelruimte over rondom de scholen. Het kinderdagverblijf van Humankind verhuist naar de kinderopvanglocatie aan de Wolga, die daarvoor eveneens wordt uitgebreid. De omwonenden van het gebouw aan de Wolga zijn over deze uitbreiding geïnformeerd per brief in december 2023.
 

Inloopavond 26 juni 2023

Medio juni 2023 ontvingen de omwonenden van de scholen aan de Donge een uitnodiging voor een inloopavond op 26 juni 2023. Tijdens deze inloopavond werd het voorlopig ontwerp voor de uitbreiding van het schoolgebouw en voor de aanpassingen in de verkeerssituatie en de buitenspeelplaatsen getoond. Ook werd er informatie verstrekt over de voorlopige bouwplanning en de plannen voor de noodlokalen aan de Bermweg. De presentatie die tijdens de avond werd getoond, vindt u onderaan deze webpagina bij ‘Te downloaden bestanden’. Daar vindt u ook het document met de gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Voortgang uitbreidingsplannen

Tijdens de verdere planuitwerking is in 2024 gebleken dat er nader flora- en faunaonderzoek nodig is voordat het project kan worden voortgezet. In de Wet natuurbescherming is geregeld dat beschermde flora en fauna niet verstoord of vernietigd mogen worden door bouwactiviteiten. Daarom is een ecologisch onderzoek, ook wel flora- en faunaonderzoek genoemd, verplicht. Dit onderzoek is gestart en wordt naar verwachting in oktober 2024 afgerond. Dit betekent dat er tot die tijd niet gestart mag worden met de uitbreiding van het gebouw aan de Wolga.

Als gevolg van het flora- en faunaonderzoek treedt er voor de uitbreiding van het schoolgebouw aan de Donge, die gepland stond in de zomer van 2023, een vertraging op van ongeveer 1-1,5 jaar. Dit komt omdat de (ver)bouw in de zomervakantie van de kinderen moet plaatsvinden. Deze vertraging heeft ook gevolgen voor de tijdelijke duur van de noodlokalen aan de Bermweg. Door de vertraging is het namelijk noodzakelijk om de noodlokalen langer in gebruik te houden. De omwonenden van het schoolgebouw aan de Donge en het gebouw aan de Wolga zijn hierover per brief in juli 2024 geïnformeerd.

Om de omwonenden van de Donge en de Wolga persoonlijk te informeren over voornoemd onderzoek, de nader uitgewerkte plannen en de verlenging van de tijdelijke duur van de noodlokalen, wordt er in september/oktober een informatieavond georganiseerd. Ongeveer twee weken vooraf aan deze avond ontvangen de omwonenden hiervoor een uitnodiging per brief.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Ricardo Dorst, via projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. Uitbreiding scholen Esse.