De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor goede uitvoering en naleving van deze wet. De GGD voert, in opdracht van de gemeente, het toezicht op de kinderopvang uit. Daarbij beoordeelt de GGD of de kinderopvang (en de houder) aan de kwaliteitseisen voldoet. De gemeente voert zelf de handhaving (op geconstateerde overtredingen) uit.

Risico gestuurd toezicht op kwaliteit van kinderopvang

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang is risicogestuurd ingezet. Zo werkt de GGD binnen het risicogestuurd toezicht met risicoprofielen. Dit leidt tot een inspectie op maat voor iedere locatie. De controles richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk en minder op de kwaliteit van de aanwezige documentatie. Het risicogestuurd toezicht is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doorontwikkeld. In principe worden alle kindercentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus jaarlijks geïnspecteerd. Van de gastouders wordt jaarlijks een geselecteerd aantal geïnspecteerd. 
 

Handhaving kinderopvang

Het is van belang dat kinderopvang plaatsvindt in een gezonde en veilige omgeving. Aanbieders van kinderopvang moeten daarom aan diverse eisen voldoen. De gemeente kan, als bij een kinderopvanglocatie, gastouderbureau of gastouderopvang, een overtreding op de kwaliteitseisen wordt geconstateerd, eisen dat er (direct) maatregelen worden genomen. Wij noemen dit ‘herstellende handhaving’. De gemeente kan ook een boete opleggen, bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • Ernstige consequenties; 
  • Bij herhaaldelijke overtredingen; of
  • Het niet (tijdig) voldoen aan opgelegde handhavingsmaatregelen.

Worden overtredingen niet (tijdig) hersteld, dan kan de gemeente (ook) bestuursdwang toepassen of zelfs verbieden dat de kinderopvang in exploitatie blijft. De maatregelen tot handhaving staan beschreven in de beleidsregels Handhaving Kinderopvang.

Beleidsregels uitvoering en handhaving Wet Kinderopvang

De gemeente heeft de wettelijke taak erop toe te zien dat de professionele kinderopvang aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoet, zoals in de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving opgenomen. Dit om goede en veilige opvang mogelijk te maken.  Daarmee leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van de opvang en zo aan de basis die elk kind verdient om zich maximaal te (kunnen) ontwikkelen.

Op 24 september 2019 heeft het College van B&W de actuele beleidsregels uitvoering en handhaving wet kinderopvang vastgesteld. Het handhavingsbeleid is in werking getreden op 25 september 2019.