Inwoners van Zuidplas kunnen per 1 mei 2021 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. Op die manier wil Zuidplas bijdragen aan het klimaatbestendiger maken van de gemeente.

Het klimaat verandert. Door klimaatveranderingen neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, droogte, hitte en/of overstromingen fors toe. De gevolgen in de gemeente Zuidplas zijn meer risico’s voor de gezondheid, veiligheid en economie. De noodzaak om ons aan te passen aan het veranderende klimaat wordt steeds urgenter. Dit doet het college onder andere door subsidies aan de inwoners te verstrekken voor groene- en blauwe daken. Groene- en blauwe daken dragen bij aan het verminderen van wateroverlast. Hoe meer regenwater bij forse buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast er is op straat en hoe minder waterschade er is aan gebouwen.

Bovendien draagt het bij aan een klimaatadaptiever Zuidplas door waterberging en voorkomt het hittestress. Het riool raakt minder snel overbelast bij een zware regenval met als gevolg minder vervuild regenwater op de straten, in sloten en grachten. Tot slot zorgen groene daken voor een aantrekkelijkere woonomgeving, waarin meer biodiversiteit plaatsvindt waardoor u als inwoner zich prettiger voelt.
  
Bent u van plan om bijvoorbeeld een groen dak aan te leggen, of een 'versteende' tuin te vergroenen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een klimaatsubsidie.

Informatie

De gemeente stelt de subsidie klimaatadaptatie beschikbaar vanaf 1 mei 2021 met een subsidieplafond van € 100.000.

De subsidie bedraagt:

 1. € 350 per toegevoegde kubieke meter waterberging;

 2. € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak;

 3. € 15 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
 • De subsidie bedraagt per aanvraag minimaal €150 en maximaal €1500;
 • De subsidie wordt verstrekt per adres. Dit betekent dat er per adres één keer een subsidie kan worden toegekend waarbij de 3 verschillende maatregelen gecombineerd kunnen worden (in totaal maximaal €1500).

Voorbeeldberekening

Ik doe aan aanvraag voor de realisatie van 25 vierkante meter toegevoegd groenoppervlak, 30 vierkante meter toegevoegd afgekoppeld oppervlak en 1 kubieke meter waterberging. Hiervoor kan ik 25m2 x 15 euro = 375 euro + 30m2 x 5 euro = 150 euro + 1 m3 x 350 euro = 350 euro = totaal 875 euro aanvragen voor een subsidie klimaatadaptatie

Let op! De subsidie bedraagt maximaal de hoogte van de daadwerkelijke kosten van de uitgevoerde maatregelen. Dat betekent dat u nooit meer subsidie kunt ontvangen dan het geld dat u heeft uitgegeven aan de maatregelen.

Activiteiten klimaatadaptatie

De incidentele subsidie is voor activiteiten en voorzieningen waarbij Zuidplasser zorgen voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak ten opzichte van de situatie op het moment dat de aanvraag is ingediend. De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking, als:

 • Het te realiseren groenoppervlak minimaal 25 vierkante meter bedraagt, waarbij geldt dat het groenoppervlak op daken een minimaal waterbergend vermogen heeft van 25 liter per vierkante meter;

 • De te realiseren waterberging:
  • Minimaal 1 kubieke meter bedraagt;

  • Een vertraagde of automatisch gestuurde afvoer heeft;

  • Minimaal 15 vierkante meter verhard oppervlak per kubieke meter waterberging aansluit;

  • Gevuld wordt met hemelwater dat in de huidige situatie naar het gemeentelijk riool wordt afgevoerd;

 • Het af te koppelen oppervlak minimaal 25 vierkante meter bedraagt en het hemelwater van het afgekoppeld oppervlak vertraagd wordt afgevoerd.


Doelgroep, kosten en aanvragen

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan inwoners (individueel, gezamenlijk of VVE) van Zuidplas en maatschappelijke organisaties. De subsidie is bedoeld voor private eigenaren en/of huurders van gebouwen, complexen, percelen en functionele eenheden. Een huurder dient toestemming te vragen bij de eigenaar indien de activiteiten en voorzieningen daarom vragen. Onder maatschappelijke organisaties wordt verstaan verenigingen, bijvoorbeeld clubs of kerken. Overheden of bedrijven kunnen geen gebruik maken van de subsidieregeling omdat daar andere regelingen voor beschikbaar zijn.

Kosten

Het aanvragen van de subsidie Klimaatadaptatie is gratis.

Aanvragen

Bij het doorlopen van de subsidieaanvraag vragen wij  de volgende documenten, zorg ervoor dat u deze bij het aanvragen bij de hand heeft:

 • Bewijs van eigendom of schriftelijke goedkeuring van de eigenaar van het gebouw of perceel;

 • Een specificatie van de activiteiten met daarbij een beschrijving waaruit afgeleid kan worden welke onderdelen of kosten toe te wijzen zijn aan de activiteiten;
 • Een specificatie van de toe te voegen waterberging in kubieke meter, het af te koppelen oppervlak in vierkante meter of het toe te voegen groenoppervlak in vierkante meter;

 • Minimaal twee foto’s van de situatie voordat de activiteiten zijn uitgevoerd.

Klimaat subsidie aanvragen

Voorwaarden

Vraag op tijd subsidie aan

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet ontvangt u uiterlijk binnen 6 weken een schriftelijk besluit over uw aanvraag Subsidie Klimaatadaptatie. U dient binnen 20 weken na datum van de toekenningsbrief de werkzaamheden waarvoor de subsidie is verleend afgerond en verantwoord te hebben. Is dit niet gebeurt? Dan vervalt de toekenning. De gemeente verleent de subsidie pas als de aanvraag compleet is en voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Minimale oppervlakten

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de volgende minimale oppervlakten of inhoudsmaten behaald worden. Deze gelden ten opzichte van de huidige situatie:

 • Het te realiseren groenoppervlak minimaal 25 vierkante meter bedraagt, waarbij geldt dat het groenoppervlak op daken een minimaal waterbergend vermogen heeft van 25 liter per vierkante meter;

 • De te realiseren waterberging:
  • Minimaal 1 kubieke meter bedraagt;

  • Een vertraagde of automatisch gestuurde afvoer heeft;

  • Minimaal 15 vierkante meter verhard oppervlak per kubieke meter waterberging aansluit;

  • Gevuld wordt met hemelwater dat in de huidige situatie naar het gemeentelijk riool wordt afgevoerd;

 • Het af te koppelen oppervlak minimaal 25 vierkante meter bedraagt en het hemelwater van het afgekoppeld oppervlak vertraagd wordt afgevoerd.


De minimale oppervlakten en inhoudsmaat gelden per onderdeel. Voldoet u voor een onderdeel aan de minimale oppervlakte of inhoudsmaat, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Geen tijdelijke voorzieningen

Het ontwerp, de aanleg en instandhouding van de voorzieningen moet deugdelijk en zorgvuldig worden uitgevoerd. Daarnaast moeten de voorzieningen minimaal 5 jaar in stand worden gehouden.

Geen nieuwbouw

Geen subsidie wordt verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen. Subsidie wordt enkel verstrekt aan gebouwen opgeleverd minimaal 24 maanden vóór aanvraag van de subsidie.

Belangrijk! De voorwaarden leest u ook in de subsidieregeling klimaatadaptatie op www.decentrale.regelgeving.overheid.nl(externe link).