Regionale Opvanglocatie (ROL)

In 2021 heeft het gemeentebestuur besloten de mogelijkheden voor een Regionale Opvang Locatie (ROL) te verkennen om vluchtelingen op te vangen. Daarmee wil de gemeente Zuidplas de regie van de vestiging van een opvangcentrum in eigen hand houden, niet alleen vanuit hartelijkheid maar ook uit praktisch oogpunt.

ROL staat voor Regionale Opvang Locatie. Een ROL kun je omschrijven als een ‘tussenstation’ dat tijdelijk onderdak biedt aan statushouders en kansrijke asielzoekers voor een periode van maximaal 10 jaar. De statushouders – zij die al een verblijfsvergunning hebben – verblijven in deze opvang tot zij een huis in de regio krijgen toegewezen. De kansrijke asielzoekers – zij die nog in afwachting zijn van hun vergunning – zitten hier tijdelijk tot zij een verblijfsvergunning krijgen en toegewezen worden aan een gemeente in de regio.

In Zuidplas heeft de ROL plaats voor 250 – 300 personen. De ROL in Zuidplas staat er voor maximaal 10 jaar. Het is dus niet zo dat deze 300 personen allemaal een huis krijgen in Zuidplas.

 • Gemeente Zuidplas heeft het voornemen om een ROL te realiseren
 • De ROL komt aan de Zuidplasweg, 2914 LK Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas
 • De ROL is tijdelijk, voor maximaal 10 jaar.
 • De ROL heeft plaats voor max. 300 personen
 • Hoe de ROL eruit komt te zien moet nog bepaald worden. Hier betrekken we onze inwoners en in het bijzonder de direct omwonenden bij.
 • Of de ROL er daadwerkelijk komt hangt nog van aanvullend onderzoek van de COA af. Als uit deze onderzoeken blijkt dat een ROL haalbaar is, zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd.
 • De verwachting is dat de ROL in 2025 geopend wordt

Vragen en antwoorden Regionale Opvanglocatie (ROL)

1. ROL algemeen 

Wat houdt een ROL in

ROL staat voor Regionale Opvang Locatie. Een ROL kun je omschrijven als een ‘tussenstation’ dat tijdelijk onderdak biedt aan statushouders en kansrijke asielzoekers voor een periode van maximaal 10 jaar.

De statushouders - zij die al een verblijfsvergunning hebben - verblijven in deze opvang tot zij een huis in de regio krijgen toegewezen. De kansrijke asielzoekers - zij die nog in afwachting zijn van hun vergunning - zitten hier tijdelijk tot zij een verblijfsvergunning krijgen en toegewezen worden aan een gemeente.  In Zuidplas heeft de ROL plaats voor 250 - 300 personen. De ROL in Zuidplas staat er voor maximaal 10 jaar. Het is dus niet zo dat deze 300 personen allemaal een huis krijgen in Zuidplas. Daarnaast zijn deze locaties belangrijk om kansrijke asielzoekers te laten wonen om Ter Apel en de asielzoekerscentra (AZC’s) te ontlasten.

Zodra deze mensen een woning krijgen, zullen deze ook weer vertrekken uit de ROL. Dan is er dus weer plaats voor nieuwe mensen. De samenstelling van de bewoners zal dus ook veranderen met de tijd.

Het verschil tussen een ROL en een asielzoekerscentrum (AZC)

In een ROL komen alleen mensen te wonen die al een verblijfsvergunning hebben, of zij die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning. Met andere woorden, de algemene asielprocedure is voor deze vluchtelingen afgerond of bijna afgerond. Daarbij zijn de statushouders al toegewezen aan gemeenten in de regio. In een ROL kunnen deze mensen een start maken met hun integratie en krijgen de statushouders uiteindelijk een woning in een van de gemeenten uit de regio.

In een AZC worden ook statushouders en kansrijke asielzoekers opgevangen, maar die zijn anders dan bij een ROL niet specifiek aan een regio toegewezen en wordt ook niet automatisch een start gemaakt met hun integratie. Daarnaast worden in een AZC ook uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen, in een ROL niet.

Verschil statushouders en kansrijke asielzoekers

Een statushouder heeft al een verblijfsvergunning gekregen en mag dus in Nederland wonen en werken. Voor een kansrijke asielzoeker is de procedure voor een verblijfsvergunning gestart, maar heeft deze nog niet ontvangen. 

Waarom komt er een ROL in Zuidplas

Sinds de zomer van 2022 zijn er meer dan 17.000 opvangplekken in Nederland gerealiseerd. Maar dat is niet genoeg. Op dit moment zitten de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Nederland vol. Deels omdat er nieuwe vluchtelingen ons land binnenkomen. Maar ook omdat het moeilijk is voor de statushouders om woonruimte te vinden. Hierdoor zitten ze langer in een opvanglocatie dan zou moeten. Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om opvanglocaties te realiseren. De gemeente Zuidplas neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Wij helpen mensen in nood en leveren graag een bijdrage aan het oplossen van deze landelijke crisis.

Voornemen tot landelijke spreiding 

Het Rijk is voornemens om gemeenten de wettelijke taak te geven locaties te leveren voor asielopvang. Zo worden zij vanaf 1 januari 2024 medeverantwoordelijk voor meer spreiding over het land. Zo moet er een stabielere asielopvang ontstaan. Het COA blijft verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2024 de mogelijkheid om, als laatste redmiddel, ook een aanwijzingsbevoegdheid te introduceren als blijkt dat dat nodig is. Gemeenten die geen bijdrage leveren aan de gezamenlijke aanpak van de opvang, kunnen dan medewerking afgedwongen worden.

In januari 2024 is de Spreidingswet aangenomen. Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat zij de Spreidingswet willen intrekken. Omdat we een bestuursovereenkomst met het COA hebben getekend, gaat de Regionale Opvang Locatie in Zuidplas door. Ongeacht of de Spreidingswet wel/niet doorgaat. Dit vanwege de getekende bestuursovereenkomst met het COA.

In 2021 heeft het College van B&W besloten de mogelijkheid voor een regionale opvanglocatie (ROL) te verkennen om ontheemden op te vangen. Daarmee wil de gemeente Zuidplas de regie van de vestiging van een opvangcentrum in eigen hand houden, niet alleen vanuit hartelijkheid maar ook uit praktisch oogpunt. De gemeenteraad heeft toen aangegeven onder welke voorwaarden de komst van een ROL mogelijk is in Zuidplas. Op 4 april 2023 heeft de raad besloten dat Zuidplas duurzaam asielzoekers gaat opvangen. In dat raadsvoorstel is ook de lokale context weergegeven dat we met een ROL bezig waren. Het college heeft op 7 november 2023 besluiten genomen om een bestuursovereenkomst aan te gaan met het COA.

Heeft de uitslag van de verkiezingen en het bijhorende sentiment effect op deze plannen

Nee. We hebben dit vanzelfsprekend wel gewogen. Uitslag van de verkiezingen maakt echter niet dat het tekort in de opvangcapaciteit verdwijnt. Er ligt nog steeds de vraag vanuit de Rijksoverheid om opvang te regelen. Daarnaast zijn er met de provincie afspraken over wat regio's in redelijkheid kunnen doen om het tekort te verkleinen.

Nu de Spreidingswet waarschijnlijk wordt ingetrokken. Gaat de ROL dan nog wel door

Ja. Gemeente Zuidplas heeft een overeenkomst gesloten met het COA rondom de komst van een Regionale Opvang Locatie. Deze overeenkomst blijft van kracht, ook als de Spreidingswet wordt ingetrokken.

Waarom werden inwoners niet eerder geïnformeerd

Als gemeente hebben we eerst gezocht naar een meest geschikte locatie in de gemeente. De ervaring leert dat in zo een verkennende fase de bekendmaking van mogelijke locaties veel vragen oproept van omwonenden, die wij nog onvoldoende kunnen beantwoorden. Dit geeft veel onnodige onrust. In de periode vanaf 2021 t/m nu is er onderzoek uitgevoerd en overleg met het COA geweest. De gemeente heeft hier regelmatig over gecommuniceerd naar de gemeenteraad in openbare informatienota's. Het daadwerkelijke locatieonderzoek wil de gemeente geheimhouden, omdat deze andere locaties nog onderdeel uitmaken voor andere doeleinden. Het vrijgeven van deze locaties kan grondspeculatie in de hand werken.

Na zorgvuldig onderzoek bleek de Spoorzone de meest geschikte locatie te zijn. Deze locatie stond al op de lijst om strategisch aangekocht te worden door de gemeente. Nu de koop rond is, hebben wij de mogelijk realisatie van een ROL gecommuniceerd en omwonenden en belangstellenden uitgenodigd voor informatieavonden in december 2023. Tijdens deze avonden gaven wij meer uitleg en gingen wij verder in op vragen. Daarnaast is er een klankbordgroep opgericht waarin inwoners de mogelijkheid krijgen om met ons mee te denken over de inrichting van de locatie.

Waarom hebben inwoners geen inspraak gehad over de locatie

De komst van een opvanglocatie vraagt zorgvuldigheid en afweging van verschillende belangen. Soms wordt er ook nagedacht over gronden die geen eigendom zijn van de gemeente zelf. Dat vraagt extra zorgvuldigheid. Bij het bepalen van de beste plek wordt onder andere gelet op beschikbaarheid, kosten, bereikbaarheid en veiligheid. Bij andere gemeenten zien we vaak dat inwoners geen opvanglocatie in hun directe omgeving willen. De afweging te kiezen voor geen inspraak over een mogelijke locatie is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk voor het algemeen belang.

Waarop hebben inwoners en bedrijven inspraak

Het college van B&W beslist over de locatie van de ROL. Over de gekozen locatie zelf is dus geen inspraak mogelijk. Toch vinden we bij de gemeente Zuidplas participatie erg belangrijk. Er moeten ook nog veel andere keuzes worden gemaakt. Denk aan de inrichting van het terrein, de exacte positionering van de gebouwen, de ontsluiting, aanleg van groen enz. Hiervoor is de klankbordgroep opgericht waarbij inwoners kunnen meedenken en meepraten over deze onderwerpen.

Waarom communiceren we niet over andere mogelijke locaties voor de ROL

Omdat de gronden deels in eigendom zijn van derden. Als wij deze locaties bekend maken, kan dat zorgen voor een hele sterke stijging van de grondprijs door speculatie. Dit is onwenselijk omdat we deze locaties mogelijk ook in de toekomst voor andere doelen/functies willen gebruiken. 

Kan de gemeente garanderen dat het de gemeente, en daarmee de inwoners van de gemeente niets gaat kosten

Er zijn goede afspraken met het COA gemaakt, waardoor de gemeente voldoende zekerheid heeft dat het de gemeente geen (extra) geld kost. 

Waarom kiest de gemeente voor een opvang van maximaal 10 jaar

Als een gemeente kiest voor een opvang voor 300 asielzoekers voor max. 10 jaar, regelt het COA een zelfstandige ROL. Op deze ROL werkt speciaal opgeleid personeel, dit regelt het COA ook. Als er een opvang komt voor de langere termijn, kunnen we betere voorzieningen regelen. Daar heeft de plaatselijke samenleving (en inwoners van Zuidplas) ook wat aan. Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen op het gebied van onderwijs en zorg. Door de langere periode kan de samenwerking met maatschappelijke partners (en andere betrokken partijen) beter van de grond komen.

Kan ik iets doen voor de bewoners van de ROL

We stellen het erg op prijs als inwoners, organisaties of bedrijven iets willen betekenen voor de mensen in de ROL. Het duurt natuurlijk nog even voordat er een ROL is, maar er wordt zeker gebruik gemaakt van veel vrijwilligers. We zullen een oproep doen via het VIP (vrijwilligersinformatiepunt) van stichting ZO! Tegen die tijd zal ook een oproep komen in Hart van Holland om zich hiervoor aan te melden.

Waarom zijn er 300 van de 2200 duurzame opvangplekken in Zuidplas? Hoe zit het met deze verdeling binnen de regio

2200 duurzame opvangplekken in regio Holland-Rijnland betekent voor gemeente Zuidplas 123 plekken. Deze verdeling heeft plaatsgevonden op basis van het aantal inwoners. Een aantal van 250 - 300 opvangplekken in de ROL is zodanig bepaald om het voorzieningen goed te laten werken, maar ook om de opvangplekken in de regio goed te verdelen. Zo vangt bijvoorbeeld de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook Oekraïense vluchtelingen op voor Zuidplas. De gemeente biedt met de ROL dus voldoende plekken om te voorzien in landelijke opgave. Met 300 plekken in de ROL is ook nog voldoende ruimte om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Gezien de ruimte en locatie lijkt 300 asielzoekers een ruim getal. Hoe is dat berekend

Van elke gemeente wordt verwacht een aantal asielzoekers op te vangen. Het aantal is afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente Een regionale opvanglocatie heeft bij voorkeur van het COA minimaal 250 plekken. Een en ander om zo efficiënt en effectief als mogelijk de voorzieningen te faciliteren die zijn vereist voor de opvang. Bij kleinere opvanglocaties kunnen de voorzieningen (gezondheidszorg/ dagbesteding enz.) niet op een plek samengevoegd worden. 

Tijdens gemeenteraadverkiezingen op 4 april 2023 is er gesproken over het opnemen van 123 vluchtelingen en dit aantal zal oplopen tot een kleine 200. Nu is er besloten om 300 vluchtelingen op te nemen. Wat maakt dat de gemeente op eigen initiatief meer dan het dubbele aantal op wilt nemen

De besluitvorming van 4 april 2023 is openbaar in te zien. Hierin is aangegeven dat het om 123 asielzoekers gaat. De ROL gaat over statushouders en kansrijke asielzoekers die dus (waarschijnlijk) mogen blijven in Nederland. In het besluit is de ROL ook al aangegeven. In november 2023 heeft het college besloten om de ROL te gaan realiseren.

Waarom een opvang van 10 jaar

Het COA investeert een goede duurzame opvang. Hoe langer de periode, hoe beter de locatie uitgerust kan worden voor duurzame opvang. Daarom is gekozen voor een langere periode.

Is er een max. aantal mensen dat kan worden opgevangen in de 10 jaar dat de ROL er staat

Nee. Wel is zeker dat de ROL plaats heeft voor max. 300 mensen tegelijkertijd. In de 10 jaar dat de ROL er staat, kan deze gezien worden als een soort wachtkamer. Vanuit de ROL worden mensen geplaatst in onze gemeente (conform de taakstelling) of in andere gemeenten in de regio. Pas als een bewoner is doorgestroomd naar een reguliere woning, kan een nieuwe bewoner een plek krijgen in de ROL.

Wat zal de verhouding zijn van mensen die in Nieuwerkerk aan den IJssel een huis toegewezen krijgt

Het aantal vergunninghouders dat wordt gehuisvest is afhankelijk van de jaarlijkse taakstelling van de gemeente. In 2023 is de taakstelling 85 vergunninghouders. Iets minder dan de helft van de vergunninghouders komt naar verwachting terecht in een woning in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit heeft te maken met de totale omvang en type sociale huurwoningvoorraad in de gemeente Zuidplas.

Kan de gemeente garanderen dat de locatie op een later moment niet toch als reguliere AZC wordt gebruikt

De gemeente heeft een overeenkomst met het COA gesloten waarin is opgenomen dat er statushouders en kansrijke asielzoekers komen te wonen op deze locatie. De overeenkomst geeft geen ruimte voor andere doelgroepen. Als er nieuwe inzichten komen, zal de gemeente met het COA eerst gesprek voeren. Dit kan niet zonder overeenstemming van beide partijen.

Kan de gemeente garanderen dat de termijn van 10 jaar niet verlengd gaat worden

Er mag op deze locatie niet permanent gewoond worden. De vergunning wordt afgegeven voor 10 jaar. De ROL wordt na deze 10 jaar ontmanteld.

Als deze locatie gerealiseerd wordt, zal er sprake zijn van "ongemakken" voor de huidige bewoners. 300 bewoners erbij kan niet vrij blijven van impact. Ook zullen onze woningen minder interessant zijn bij verkoop en dus in verkoopwaarde dalen. Welke compensatie mogelijkheden zijn er

De planschaderegeling is voor de genoemde punten aan de orde bedoeld. Alle aspecten van een (tijdelijke) planologische wijziging worden betrokken bij een verzoek tot planschade. Meer informatie vindt u op de pagina 'Nadeelcompensatie (Planschade)'.

Planschade onder de nieuwe Omgevingswet

Sinds de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 is ingegaan komt de term "Planschade" te vervallen. Onder deze nieuwe wet wordt het Nadeelcompensatie genoemd. Als gemeente hebben wij hiervoor ook al een verordening Nadeelcompensatie vastgesteld. De link vertelt hier meer informatie over. Het is mogelijk om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen als de ROL in de Spoorzone komt. Dit verzoek kan worden ingediend op basis van bijvoorbeeld beperking van jullie uitzicht, lichthinder of aantasting van uw privacy.

Nadeelcompensatie kan ontstaan door een wijziging in uw gebied. Dit kan zijn door het verlenen van een (tijdelijke) omgevingsvergunning of voor een aanpassing van een omgevingsplan. Ieder verzoek voor nadeelcompensatie is uniek en wordt beoordeeld door onafhankelijke adviseurs. De gemeente gaat niet over de inhoudelijke beoordeling maar neemt wel een besluit op de aanvraag.

Wat belangrijk is om te weten is dat het verzoek ingediend kan worden vanaf het moment van inwerkingtreding van het besluit. Pas wanneer er feitelijk iets gebouwd gaat worden zal die schade dan ook worden vergoed. Uiteraard wanneer er uit de vergelijking blijkt dat er sprake is van nadeel voor uw woning, bedrijf of perceel. Als gemeente zijn we voornemens om vooraf een analyse te maken voor de kans op 'planschade' om op voorhand te bekijken of en op welke manier er wellicht sprake is van nadeel. Hiervoor zetten wij een onafhankelijke partij in.

Kan er een enquête komen voor inwoners over wel/geen doorgang opvang locatie

Nee. Het gaat hier om een afweging tussen individuele belangen en het algemeen belang. Daarbij weegt het algemeen belang zwaarder. Over de inrichting rondom de opvanglocatie kan wel meegedacht worden.

Wat wordt verstaan onder "regio" bij het doorstromen van de statushouders naar de regio

De regio is op dit moment: Waddinxveen, Krimpenerwaard, Reeuwijk- Bodegraven, Capelle aan den IJssel. Hier kunnen echter nog wijzigingen in komen.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor begeleiding inburgering. Hoe wil de gemeente dit doen/betalen? Sociale domein staat al flink onder druk. Dagbesteding? Bijstandsuitkering

Door de komst van de ROL wijzigt niets ten aanzien van de inburgering. De gemeente Zuidplas is alleen verantwoordelijk voor de bewoners van de opvanglocatie die in Zuidplas gaan wonen. Hiervoor is budget beschikbaar. Er worden door de komst van de ROL dus niet meer mensen ingeburgerd in Zuidplas.

Inmiddels zijn er in ieder geval Syrische vluchtelingen in onze gemeente gehuisvest met alle regelingen erbij, valt dit nu niet meer onder opvang van vluchtelingen

Op het moment dat statushouders een woning hebben, zijn ze inwoner van de gemeente Zuidplas. Net als alle andere inwoners van Zuidplas. Ze vallen dan niet meer onder de opvang vluchtelingen

Tijdelijk is geen 10 jaar! Wat gebeurt er daarna

Het college van B&W kiest voor een duurzame opvang over een langere periode. Op deze wijze kan betere zorg geboden worden en kunnen op locatie meer kwaliteit op- en rondom de opvanglocatie geboden worden. 

Democratie betekent dat er naar de raad geluisterd wordt en niet één beslissing van één college

Het college is bevoegd om bestuursovereenkomsten aan te gaan met het COA. Hiervoor is de raad ook meegenomen. In het raadsbesluit op 4 april 2023 (duurzame opvang vluchtelingen) is de ROL ook reeds aangekondigd.

Graag beter informeren en ons meenemen in het proces, door deze manier zorg je dat bewoners niet serieus genomen worden  en er protest komt. Een scholencomplex + ROL = te veel

De locatie van de ROL was al veel eerder in beeld. De gemeente heeft onderzoeken uitgevoerd naar meerdere locaties. De spoorzone scoorde van deze locaties het beste (het minst slechte). Vanuit maatschappelijk oogpunt is daarom deze locatie aangewezen. 

Gaat er ook woonruimte gecreëerd worden voor starters op de woningmarkt

De gemeente gaat de komende 10 jaar een paar duizend woningen bij bouwen. Hiervan is het merendeel betaalbare woningen voor o.a. starters op de woningmarkt.  Daarnaast verkent de gemeente mogelijkheden voor flexwoningen.

2. De locatie

Waar komt de nieuwe ROL

Aan de Zuidplasweg in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Wat zit er nu op deze locatie

Niets. Deze plek is niet in gebruik. Momenteel is dit grasland. 

Waarom is deze locatie gekozen

We hebben in 2022 verschillende locaties in onze gemeente onderzocht. Daarbij hebben we rekening gehouden met de eisen die aan de opvanglocatie in Zuidplas zijn gesteld door de gemeente en het COA. Uit dit onderzoek is gebleken dat de locatie langs de spoorlijn nabij de rotonde aan de Zuidplasweg het meest geschikt is voor een mogelijke ROL. We verwachten dat de impact op de omgeving relatief klein zal zijn, want de locatie ligt buiten bewoond gebied. Hieronder de belangrijkste redenen waarom deze locatie zo geschikt is:

 • De grond is van de gemeente
 • De locatie ligt buiten het dorp en daardoor goed bereikbaar
 • Openbaar vervoer is dichtbij
 • Winkelcentrum in de buurt
 • Gas en elektra zijn makkelijk aan te leggen
 • Voor de veiligheid van de bewoners is de verkeerssituatie is met eenvoudige ingrepen aan te passen 

Hoe groot wordt de ROL (gebouw) in m2

Dat is nog niet bekend. Zodra we meer weten, delen we daar meer informatie over.

Hoe groot wordt het terrein erom heen

Dat is nog niet bekend. Zodra we meer weten, delen we daar meer informatie over. 

Komt er ook een speeltuin/ speelplaats

Ja, maar we weten nog niet exact hoe deze eruit komt te zien. Het COA is verantwoordelijk voor voorzieningen voor de kinderen in de ROL. 

Wordt er ook groen aangeplant

Ja, het is de bedoeling dat er groen wordt aangeplant op en rondom de locatie. In welke vorm dat gaat gebeuren, komt later aan de orde. 

Wat zijn de huisregels van de locatie

Dat is nog niet bekend. De huisregels die op de locatie gelden, worden opgesteld door het COA. Er zullen ook leefregels gelden voor de buitenruimte. Die worden opgesteld in overleg tussen de gemeente en het COA.

Welke faciliteiten zijn er op de locatie

Naast de woonruimtes zijn er kantoren voor de medewerkers, maar ook multifunctionele ruimtes waar vluchtelingenwerk, GGD en anderen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ruimtes waar de dagbesteding kan plaatsvinden. Er zijn ook ontspanningsruimtes waar tv gekeken kan worden of een spelletje gespeeld kan worden. Zodra we meer weten, maken we dat bekend. 

Hoe gaat het complex eruit zien

Dat is nog niet bekend. 

Hoeveel personeel is werkzaam op de locatie en welke werktijden

Het exacte aantal personeel is (nog) niet bekend. Wat we wel weten is dat er elke dag een locatiemanager aanwezig is en permanente beveiliging.

Waarom worden asielzoekers niet weer in de Kleine Vink opgevangen

De Kleine Vink is een sporthal die al eerder gebruikt is en daarbij alleen geschikt voor korte termijn opvang (oftewel noodopvang). Als men doelt op de locatie naast de sporthal Kleine Vink - Kavel 13 - deze is bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Wanneer is het beoogde perceel door de gemeente aangekocht

De koopovereenkomst is donderdag 23 november 2023 getekend. De levering bij de notaris heeft plaatsgevonden in december 2023.

Wie financiert de infrastructuur, bouw, bouwrijp maken etc.

Het COA.

Waarom zo veel mensen op 1 plek en waarom in Nieuwerkerk

Een regionale opvanglocatie heeft bij voorkeur van het COA minimaal 250 plekken. Een en ander om zo efficiënt en effectief als mogelijk de voorzieningen te faciliteren die zijn vereist voor de opvang. Bij kleinere opvanglocaties zullen de voorzieningen (gezondheidszorg/ dagbesteding enz.) niet op een plek geclusterd kunnen worden. Hierdoor zullen automatisch meer reisbewegingen in de gemeente ontstaan van en naar verschillende kleinere opvanglocaties waar wel de juiste voorzieningen aanwezig zijn. Daarnaast bestaat de gemeente Zuidplas uit meerdere kernen, en bestaat het risico dat dit een extra belasting voor het openbaar vervoer in de gemeente zou kunnen opleveren.

Waarom komt deze opvanglocatie in Nieuwerkerk en bijvoorbeeld niet in het nieuw te ontwikkelen vijfde dorp

De gemeente heeft in 2022 een QuickScan uitgevoerd naar mogelijke locaties in Zuidplas (in elk dorp). Bij deze QuickScan zijn door de gemeente een 6-tal locaties onderzocht. De eisen die de aan de opvanglocatie in Zuidplas zijn gesteld, rekening houdend met de kaders die het COA aan een locatie stellenzijn:

 • Omvang locatie (grootte perceel, bij voorkeur minimaal 30.000 m2), grondeigendom /tijdige beschikbaarheid. 
 • De mate van nabijheid van winkels, (basis) scholen, bus/trein, nutsaansluitingen. 
 • De sociale veiligheid, verkeersveiligheid en (een koppeling met andere ontwikkelingen op locaties.

Op basis van de QuickScan scoorden twee locaties het beste op bovenstaande criteria: De Spoorzone en een andere locatie in Zuidplas. Deze twee locaties zijn aan de COA gepresenteerd, waarbij de Spoorzone als voorkeurslocatie is aangemerkt. De gemeente en COA hebben deze twee mogelijke opvanglocaties vervolgens verder onderzocht op specifieke ruimtelijke en milieuaspecten. De conclusie van het COA is dat het onder voorwaarde mogelijk is op de locatie Spoorzone een ROL te bouwen. Het COA is afhankelijk van nadere-, financiële-, ruimtelijke en technische onderzoeken die nog in de komende periode moeten worden uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten hiervan wordt l er t.z.t. een definitief besluit genomen.

Het plaatsen van een ROL in het Middengebied / Vijfde Dorp scoort op de bovengenoemde beoordeelde aspecten minder goed. Er zijn daar nu nog geen voorzieningen. De afstanden vanuit het huidige gebied naar de andere dorpskernen zijn groot.

Wat gebeurt er met de andere stukken grond

Op dit moment blijft het weiland. Er zijn geen plannen voor nu met dit gebied.

Waarom zijn er ook plannen voor een grote basisschool in het weinige stukje groen hier in de buurt

De plannen in de Wijk Zuidplas voor een basisschool gaan over het vervangen van drie bestaande scholen op het Kroonkruid en het Goudmos. Er is nog geen besluit genomen over waar deze scholen komen, op de twee huidige locaties of op een andere locatie. Als de scholen op de huidige locaties blijven dan is er wel ruimte nodig voor een tijdelijk schoolgebouw om de kinderen gedurende de bouw in op te vangen. De mogelijkheden hiervoor worden nog onderzocht.  Kijk voor meer informatie op: 'Nieuwbouw basisscholen wijk Zuidplas'.

In Hart van Holland staat "AZC levert Zuidplas 48 flexwoningen op". Wordt met AZC bedoeld ROL? Waar gaan die woningen geplaatst worden/(deels) ook op het terrein waar de ROL is bedacht

In Zuidplas komt een ROL en geen AZC. Een ROL is een Regionale Opvanglocatie voor het opvangen van kansrijke asielzoekers en statushouders. De aangegeven flexwoningen is een ander 'project'. De gemeente en het COA zijn in gesprek over het op een andere plek realiseren van 48 woningen om de doorstroom van statushouders, die in Zuidplas komen wonen, te bevorderen. Waar deze woningen exact gaan komen is nog niet bekend. In de ene helft van deze 48 woningen komen statushouders te wonen en in de andere helft eigen inwoners van Zuidplas zoals starters, spoedzoekers etc. 

Waarom 300 en waarom hier in Nieuwerkerk, geloof dat Nieuwerkerk aardig vol is

De opvanglocatie heeft een bepaalde omvang nodig om alles goed te regelen, zowel intern en als richting de omgeving. Zo kan er 24 uursbeveiliging worden ingezet, activiteiten worden georganiseerd, een locatiemanager worden aangetrokken enz.

Verzoek spreiding binnen de 5 dorpen: Zevenhuizen, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk en Verlaat(oud).  Zeer belangrijk voor draagvlak en integratie.

Hier is in de gemeenteraad over gesproken, maar er was geen meerderheid voor. Om asielzoekers te kunnen spreiden is er een bepaalde opvangschaalgrootte nodig om deze groep mensen goed te kunnen opvangen en goede zorg en begeleiding te kunnen geven. Er is wettelijk programma van eisen vastgelegd waarin afspraken zijn gemaakt over de basisvoorzieningen in een opvanglocatie. Bij de doorrekening hiervan blijkt dat een opvanglocatie van 250-300 personen de basisvoorzieningen geborgd zijn.

Wanneer kunnen we de inpassing op de locatie beoordelen

Dat zal in overleg met het COA bepaald moeten worden. Eerst zal onderzoek op locatie nodig zijn. Daarna zal een ontwerp gemaakt en gepresenteerd worden.

Dat wordt bepaald in overleg met het COA. De klankbordgroep is hiervoor opgericht. De eerste schets van de locatie is in de klankbordgroep getoond. De klankbordgroep kan hier commentaar opgeven tijdens de bijeenkomst. Het COA en de gemeente reageert hier dan weer op. De klankbordgroep mag hierover adviezen geven. 

Is er gekeken naar de verkeerssituatie (veilige situatie bij rotonde)

Er zijn verkennende gesprekken met de Provincie gevoerd. Uit nader onderzoek zal blijken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 

Verdere info over de planning

Wij zullen u met periodieke nieuwsberichten en via deze pagina op de website op de hoogte houden.

Op basis van welk vigerende bestemmingsplan wordt de vergunning aangevraagd Wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe Omgevingswet die ruimer is

Op basis van bestemmingsplan Zuidplas West, vastgesteld d.d. 16 juni 2009, en de later vastgestelde 'parapluvoorzieningen' in het gebied. Een paraplubestemmingsplan is een bestemmingsplan dat het gehele grondgebied van een gemeente omvat. Dit plan bevat slechts bv. enkele voorschriften die voor heel de gemeente gelden, en heeft een aanvullende werking op alle andere bestemmingsplannen in de gemeente.

Is er 1 ingang/uitgang of komen er meer? Veiligheid door een ontsluiting heeft de algemene voorkeur

Dat staat nog niet vast. Hier komt de gemeente later op terug. 

Als omwonenden verbaast de keuze v.d. locatie ons nogal. Het is de natste en zachtste bodem van de hele gemeente Zuidplas! Met veel water er omheen, waar mensen worden opgevangen die daar helemaal niet mee bekend zijn die dus niet kunnen zwemmen.

Wij hebben begrip voor uw mening. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie het beste scoorde. Het COA zal maatregelen moeten nemen om het gebied bouw- en woonrijp te maken. Hier wordt rekening mee gehouden.
 

3. De bewoners van de ROL

Hoeveel mensen gaan in de ROL wonen

Er is plek voor maximaal 300 mensen. 

Wat weten we over deze mensen

We weten niet van tevoren wat de samenstelling van de groep is. Dus ook niks over geslacht, herkomst en opleidingsniveau. Begin 2023 verblijven er rond de 52.500 mensen in de asielopvang in Nederland. Het grootste deel van de bewoners komt nu uit Syrië (41%), Turkije (7%), Jemen (6%) en Afghanistan (5%).

Link naar COA voor meer  informatie: www.coa.nl.

Wel is het zo dat er alleen statushouders en kansrijke asielzoekers komen. Zodra deze mensen een woning krijgen, zullen deze ook weer vertrekken uit de ROL. Dan is er dus weer plaats voor nieuwe mensen. De samenstelling van de bewoners zal dus ook veranderen met de tijd. 

Hoe worden de bewoners beziggehouden op en rond de ROL

De bewoners krijgen een dagbesteding. Het COA verzorgt deze. Wat de dagbesteding precies inhoud, is nog niet duidelijk; in ieder geval krijgen de bewoners Nederlandse les. Verder hangen de activiteiten van de dagbesteding ook af van vrijwilligers en welke activiteiten er worden georganiseerd. Hierbij werken we samen met het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt van Stichting ZO!) en andere partners zoals bijvoorbeeld de Sportstichting. 

Hoe is de zorg geregeld voor de bewoners

Het COA regelt de zorg voor de bewoners. De huisartsen in onze gemeenten worden daardoor niet extra belast.

Komt de capaciteit van huisartsen niet in gevaar

Nee, zie het antwoord op de vraag hierboven. 

Ik maak me zorgen over veiligheid. Komen er in de ROL veel alleenstaande mannen te wonen

We weten niet van tevoren welke mensen in de ROL gaan verblijven. Dat is ook afhankelijk van welke asielzoekers Nederland binnenkomen. In een regionale opvanglocatie (ROL) komen alleen kansrijke asielzoekers en statushouders te wonen. Deze mensen zijn al even in Nederland en hebben al stappen gezet wat betreft integratie. 

Hoeveel geld krijgen asielzoekers, zonder dat ze werken

Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker maximaal ongeveer € 73 per week voor eten, kleding en zakgeld. Het zakgeld (€14,47 per week), is voor kleding en toiletartikelen en andere persoonlijke uitgaven. Het eetgeld hangt af van de gezinssamenstelling: een alleenstaande krijgt in 2024 €59,50 per week. Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar https://www.coa.nl/nl/het-recht-op-opvang.

Mogen statushouders werken in Nederland

Ja, statushouders mogen dat. Kansrijke asielzoekers mogen dit zodra de verblijfsvergunning is toegekend. Asielzoekers mogen sinds kort het gehele weken per jaar werken. Wanneer zij dit doen, wordt dat geld gekort op het leefgeld.

Hoe zit het met opvang van Oekraïense vluchtelingen en de ROL

De ROL staat los van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. De Oekraïense vluchtelingen zullen door gemeenten moeten worden opgevangen zolang de oorlog nog niet is afgelopen. Wil je meer lezen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Ga dan naar de alinea Oekraïnse vluchtelingen verder op deze pagina.

Ik maak me zorgen over de woningnood. Krijgen statushouders eerder een huurhuis dan andere mensen in de gemeente Zuidplas

Ja. De gemeente heeft een wettelijke taak om voor de - aan de gemeente gekoppelde - statushouders een woning te regelen. Hiervoor werken wij samen met woningcorporaties. In onze huisvestingsverordening is geregeld dat statushouders een woning krijgen via directe bemiddeling. Dat betekent dat zij, buiten het gepubliceerde aanbod op WoningNet Midden-Holland, een keer een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Deze woning mogen zij (eenmalig) weigeren, maar dan moeten ze net zoals iedere andere inwoner van de gemeente wachten op een huurwoning.

De realisatie van de ROL maakt het ook voor de Gemeente Zuidplas mogelijk om met steun van de Rijksoverheid flexwoningen te bouwen voor inwoners van Zuidplas die met spoed op zoek zijn naar een woning.

Hoeveel woningen in de gemeente Zuidplas gaan er naar statushouders

Dit is ongeveer 10% van de beschikbare sociale huurwoningen. Dat wil zeggen huurwoningen die vrijkomen voor de verhuur. In Zuidplas komen gemiddeld 200 sociale huurwoningen vrij. Dit komt neer op gemiddeld 20 woningen per jaar

Hebben de bewoners van de ROL al werk

Als de bewoners van de ROL in onze gemeente aankomen, hebben zij in hier nog geen werk. Wel proberen we de statushouders zo snel mogelijk aan werk te helpen. Onlangs is besloten dat statushouders het gehele jaar mogen werken. Bent u ondernemer en op zoek naar personeel? U kunt zich zodra de ROL is gerealiseerd bij ons melden via rol@zuidplas.nl.

Zijn er al contacten gelegd met lokale ondernemers om bewoners van de ROL werk aan te bieden

Op dit moment zijn er nog geen bewoners bekend. Het duurt ook nog wel even voordat de ROL er daadwerkelijk is. Ondernemers zullen voorafgaande aan de start van de ROL gevraagd worden om vacatures aan te leveren.

Wat zijn de doorstroommogelijkheden voor asielzoekers wat betreft wonen

Een (kansrijke) asielzoeker heeft nog geen recht op een woning. Statushouders wel. De gemeente heeft de wettelijke taak om gekoppelde statushouders binnen 10 weken te huisvesten. Hiervoor wordt samen gewerkt met woningcorporaties. Zij bieden een sociale huurwoningen aan. Vanwege de woningmarkt wachten ook statushouders langer op een woning.

Wat gaan ze doen als ze een huis hebben

Een deel van de statushouders krijgt een woning in de gemeente Zuidplas. Net als voor de komst van de ROL (conform de taakstelling die het rijk aan de gemeente heeft opgedragen). Op dat moment zijn ze inwoners van de gemeente, dus ze zijn net zoals alle andere inwoners van Zuidplas.

Hoeveel bewoners hebben een dagbesteding

Dagbesteding wordt aan elke bewoner binnen de ROL aangeboden. Niet elke activiteit zal voor een bewoner interessant zijn. Om die reden worden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Wat kan de gemeente doen om te zorgen dat de bewoners door de omgeving gaan zwerven of rondhangen

Sinds kort mogen statushouders volledig werken. Hiervoor wordt binnen de toekomstige ROL actief een arbeidsmarkt georganiseerd. Ook is op de locatie dagbesteding voor de bewoners. De kinderen gaan naar school.
 

4. Gevolgen voor de omgeving

Veiligheid

Bij eerdere opvanglocaties in Zuidplas hebben zich geen incidenten in de omgeving voorgedaan. Ook op de opvanglocaties zelf zijn geen grote incidenten gebeurd. We hebben nagevraagd bij andere gemeenten met een ROL, waaronder Oegstgeest, Zwolle en Leeuwarden, hoe dat bij hen zit. Ook bij deze gemeenten is er geen toename van incidenten. Incidenten komen voor, maar niet anders dan in onze dagelijkse maatschappij.

In de media zijn soms berichten te lezen over incidenten waarbij asielzoekers betrokken zijn. Dat kan ook in Zuidplas gebeuren, daar zijn wij ons van bewust. Maar, we doen er net als bij eerdere opvanglocaties in Zuidplas, ook hier bij deze locatie alles aan om incidenten te voorkomen. Daarom vindt er met grote regelmaat overleg plaats tussen de gemeente, het COA en de politie en worden er maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen.

Het COA is verantwoordelijk voor de beveiliging op de opvanglocatie, medische zorg, dagbesteding en andere zaken. Wij begrijpen dat u, als inwoner misschien zorgen heeft over uw veiligheid. In overleg met het COA vragen wij dan ook aandacht voor veiligheid en eventuele overlast voor de omgeving.

Toch is het goed om te beseffen dat in de ROL alleen statushouders en kansrijke asielzoekers komen te wonen. Statushouders hebben al een verblijfsvergunning en wachten op een woning. Kansrijke asielzoekers hebben die nog niet, maar hebben wel grote kans. Deze mensen hebben dus zicht op een toekomst in onze samenleving. Statushouders zijn geen gedetineerden, daarmee bedoelen we dat zij zich vrijelijk mogen bewegen en niet opgesloten zitten. Zij zijn welkom in onze maatschappij.

Om de veiligheid op de ROL te garanderen en regie te hebben op in- en uitloop op de locatie, moeten bezoekers zich verplicht melden bij de receptie. Verlaten de bewoners de locatie, dan zullen zij vertrek en binnenkomst moeten laten registeren. Er zal ook een locatiemanager aanwezig zijn, net als beveiliging die 24 uur per dag toezicht houdt. Op de locatie zal ook camerabewaking aanwezig zijn.

De politie en gemeentelijke handhavers houden streng toezicht op de omgeving van de opvanglocatie. Daarover zijn goede afspraken gemaakt. De situatie wordt goed in de gaten gehouden en waar nodig worden aanvullende maatregelen genomen of vindt wijziging van afspraken plaats. Ook het team Veiligheid van de gemeente Zuidplas is hier nauw bij betrokken.

Ervaart u als inwoner en/of ondernemer in Zuidplas helaas toch overlast door de opvang van deze mensen? Meld dat dan de gebruikelijke manier bij de politie 0900-8844 of de gemeente (0180) 330 300. Is er sprake van spoed? Dan belt u met 112. 

Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van mensen in de omgeving van de ROL

Wij vinden veiligheid erg belangrijk en deze is dan ook goed geborgd. De politie en het team Veiligheid van de gemeente is nauw betrokken en heeft extra aandacht voor de locatie en de directe omgeving. Hierover zijn goede afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Het garanderen van 100% veiligheid is in het algemeen niet mogelijk. Dit geldt in het algemeen. Er worden ook gesprekken gevoerd met de winkeliersverenging van de Reigerhof. 

Komt er meer politie in de gemeente

Nee. Er komen niet meer politiemensen. Wel is er meer politie aanwezig in de directe omgeving van de ROL. Ons voornemen is wel om een extra BOA in dienst te nemen, die speciaal aandacht heeft voor de ROL. 

6 op 10 aanrijtijden gaat niet. Komt het politiebureau terug

Nee, het politiebureau komt niet terug. De aanrijtijden staan hier overigens los van. Een politiebureau erbij vraagt bovendien bezetting, terwijl die capaciteit zich nu juist zoveel als mogelijk op straat bevindt. Er wordt bij de politie wel voortdurend aandacht gevraagd voor het halen van de aanrijtijden.

Wie gaat in 2025 de beveiliging doen? Wordt deze aanbesteed of via de gemeente of via het COA

Het organiseren van de beveiliging omtrent de ROL is aan het COA. 

Is er een speciaal calamiteiten nummer

Bij echte calamiteiten bel je 112. Informatie over op welke wijze de ROL en de gemeente benaderd kunnen worden met vragen en/of opmerkingen, maken we tegen die tijd bekend.

Wat gaan inwoners merken van de ROL

De bewoners van de ROL kunnen zich vrij bewegen in onze gemeente, net als elke andere inwoner. Het kan dus zijn dat u deze mensen tegenkomt in een winkel, op het station, op straat of op het werk. 

Kunnen de huizen faciliteiten in Nieuwerkerk een dergelijke groei qua inwoners aantallen aan? Denk aan scholen,huisartsen, politiecapaciteit, sportverenigingen, etc. Als daar nu al wachtlijsten voor zijn dan worden die langer met de komst van een ROL

Het aantal statushouders dat de gemeente moet huisvesten is dit jaar erg hoog. Dat is een uitdaging voor woningcorporaties, vooral omdat er momenteel veel alleenstaanden aan Zuidplas zijn gekoppeld. Zij moeten net als andere inwoners lang wachten op een woning.

Statushouders die in Zuidplas gaan wonen, worden inwoner. Zij kunnen net als alle andere inwoners een beroep doen op voorzieningen in de gemeente. Dit zorgt niet voor een extra druk op voorzieningen. Voor asielzoekers die nog geen status hebben geldt dat COA zelf de gezondheidszorg en activiteiten faciliteert. Voor het onderwijs geldt dat ook in deze fase voor kinderen zo spoedig mogelijk een lesplaats gezocht wordt, bij voorkeur in de daarvoor bedoelde taalklas de gemeente waar het kind (na het verkrijgen van de status) komt te wonen.

Waar kunnen al de inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel terecht met al hun vragen/ klachten /bezwaren/ Angsten over het aankomende azc in ons dorp? Er is erg veel onrust bij de inwoners van ons dorp daar moet de gemeente iets mee doen. Waar kunnen we terecht

Vragen kunnen gesteld worden via rol@zuidplas.nl. U kunt bezwaar indienden als er een vergunningaanvraag is gedaan. Deze wordt gepubliceerd in HvH. Daar staat dan ook vermeld hoe het bezwaar moet worden ingediend.

Informatienota spreiding over de dorpen

De gemeenteraad heeft in maart 2024 een informatienota ‘Moties en toezeggingen Regionale Opvanglocatie’ gekregen. Dit gaat over het mogelijk opvangen van statushouders en kansrijke asielzoekers op meerdere plekken in plaats van op een centrale plek. Deze nota is op verzoek van diverse politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas. De Infonota 'Moties en toezeggingen Regionale Opvanglocatie)' is hier te lezen.

De aanleiding

Tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2024 hebben verschillende partijen hun zorgen en wensen uitgesproken. Ook werden er door verschillende partijen moties ingediend. De inhoud en de stemuitslag van de diverse moties vindt u op www.zuidplas.raadsinformatie.nl). Via deze link kunt u de vergadering ook terugkijken. In deze vergadering heeft het college toegezegd met verdere informatie te komen over de voor- en nadelen van het opvangen van statushouders en kansrijke asielzoekers op meerdere plekken in plaats van op één centrale plek.

Op dinsdag 13 februari 2024 heeft de gemeenteraad opnieuw gedebatteerd over de Regionale Opvang Locatie. Op verzoek van de PvdA/GroenLinks fractie stond dit onderwerp op de agenda. Hun verzoek was om nog een keer te debatteren over spreiding tussen de dorpen. Hiervoor hebben zij de motie vreemd ingediend. Deze motie is na een uitvoerig debat, niet in stemming gebracht.

Beantwoording vragen VVD en CDA 4 maart 2024

Naar aanleiding van de informatienota ‘Regionale Opvanglocatie Zuidplas’ hebben de fracties van VVD en CDA schriftelijke vragen gesteld. De vragen en de beantwoording daarvan vindt u in het raadsinformatiesysteem www.zuidplas.raadsinformatie.nl. De vragen zijn in te zien onder punt 7: Infonota Moties en toezeggingen Regionale Opvanglocatie. De antwoorden op deze vragen zijn meegenomen in het debat op woensdag 3 april. Naar aanleiding van dit debat heeft het college de bestuursovereenkomst getekend met het COA voor de Regionale Opvang Locatie in de huidige vorm, dus 300 mensen op één plek.

Online informatiepunt Vluchtelingen

Daarnaast hebben wij deze pagina ingericht als online informatiepunt vluchtelingen. Alle antwoorden op vragen die tot nu toe zijn gesteld door de inwoners van Zuidplas op dezer pagina verzameld. Toch kan het zijn dat uw vraag er niet tussen staat. U kunt deze dan mailen naar naar rol@zuidplas.nl. Via dit mailadres kunt u ook uw opmerkingen en/of zorgen met ons delen.

Fysiek informatiepunt

Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek over de ROL, dan is dat ook mogelijk. U kunt via rol@zuidplas.nl een verzoek doen voor een afspraak met de omgevingsmanager van de Taskforce of bellen naar 06 417 076 38.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Regionale Opvang Locatie (ROL)? U ontvangt de nieuwsbrief in uw mailbox. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over allerlei zaken die te maken hebben met de ROL. Hierin leest u onder andere nieuws, updates over de voortgang en andere aankondigingen.

U kunt zich hier aanmelden:  

Aanmelden nieuwsbrief ROL(externe link)

Het doel van de nieuwsbrief is u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen over alles wat met de ROL te maken heeft. Daarom ontvangt u de nieuwsbrief niet op vast momenten. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor altijd weer afmelden.

Klankbordgroep Regionale Opvang Locatie

Eind vorig jaar hebben wij u geïnformeerd dat gemeente Zuidplas het voornemen heeft om een Regionale Opvang Locatie aan de Zuidplasweg te realiseren. In december zijn er drukbezochte informatieavonden geweest. In de periode daarna ontvingen wij verschillende vragen en opmerkingen van inwoners. Ook is de ROL meerdere keren besproken in de gemeenteraad. In de laatste vergadering, op woensdag 3 april 2024, steunde de meerderheid van de gemeenteraad het besluit van het college om een ROL te realiseren met maximaal 300 bewoners aan de Spoorzone.

Begin juni is de klankbordgroep gestart. Met de klankbordgroep bieden we ruimte aan inwoners om mee te denken en mee te praten over de Regionale Opvang Locatie. We hebben hiervoor genoeg deelnemers. Maar, mocht er in de toekomst met aanleiding een nieuwe gelegenheid zijn om deel te nemen aan deze klankbordgroep of een soortgelijke groep of activiteit, communiceren we dat op deze pagina.