Dit project betreft de herontwikkeling van de voormalige locatie van de school De Tweemaster (Prins Willem Alexanderschool) aan de Kamerlingh Onnesstraat nr. 16. Deze locatie kwam in 2010 vrij voor herontwikkeling door de verplaatsing van de daar gevestigde basisschool naar de Brede School in Esse Zoom. De locatie ligt centraal in de wijk Dorrestein en is omringd door bestaande woningbouw. Het doel is om voor deze locatie een woningbouwprogramma te maken dat aansluit op de behoefte in de wijk en in de gemeente Zuidplas. Samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland wordt deze herontwikkeling voorbereid.

Projectverloop

Het project kent een lange aanloop. Zo werd al in 2009 gestart met het instellen van een klankbordgroep met omwonenden. Door meerdere oorzaken kon het project telkens geen doorgang vinden. In de periode 2018-2022 is met de klankbordgroep en omwonenden gesproken over de doelgroep (senioren), het daaruit voortvloeiende woningprogramma en de ruimtelijke vertaling daarvan. Aan de klankbordgroep zijn hiervoor verschillende plannen gepresenteerd. Na een periode van vertraging zijn de gemeente en de klankbordgroep in februari en maart 2023 weer bijeen geweest. Dit overleg stond in het teken van een hernieuwde kennismaking en het opnieuw doornemen van de plannen.

Het contact met de klankbordgroep leidde tot resulteerde in een voorkeursplan van de klankbordgroep en een voorkeursplan van de gemeente. De gemeente heeft de keuze uit beide plannen laten bepalen door het plan met de hoogste woonkwaliteit. Dit plan werd in april 2023 tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de bewoners. Daarna zijn, mede op basis van de feedback van bewoners, de (concept) Nota van Uitgangspunten en bijbehorende stukken verder uitgewerkt.

Inloopavond 22 januari 2024

Bent u benieuwd naar het concept-schetsontwerp? Bekijk of download hier: dan 'Concept-schetsontwerpen Kamerlingh Onnesstraat - januari 2024'.

Op 22 januari 2024 vond er een inloopavond plaats waar bewoners de concept-schetsontwerpen van het bouwplan en het inrichtingsplan konden bekijken. Ook hadden bewoners de gelegenheid om met personen van de gemeente, het architectenbureau, de woningcorporatie Woonzorgzorg Nederland (www.woonzorg.nl) en een ouderengroep in gesprek te gaan en vragen te stellen.
 
Heeft u interesse in een van de seniorenwoningen? Neem dan contact op met de Woongroep De Tweemaster via: www.zuidplashof.nl.

Stand van zaken

Op 27 juni 2023 werd de Nota van Uitgangpunten vastgesteld door de gemeenteraad. Deze nota bevat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een woningprogramma van 35 sociale huur- en 9 middenhuurwoningen op de voormalige schoollocatie. Op basis van deze nota werd er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan bevatte een aangepaste (lagere) parkeernorm. Reden hiervoor was dat de doelgroep, senioren voor sociale huurwoningen, gemiddeld minder auto’s bezit dan niet-senioren in midden- en dure huurwoningen. De lagere parkeernorm was daarmee voldoende voor de doelgroep. Daarnaast draagt een lagere parkeernorm (minder parkeerplaatsen) bij aan een goede beeldkwaliteit en aangenaam verblijfsklimaat. Vanwege de lagere parkeernorm werd in het plan wel een reservering opgenomen voor 19 extra parkeerplaatsen, zodat - indien nodig - deze alsnog op een later moment konden worden gerealiseerd.  

Het ontwerpbestemmingsplan werd in het najaar van 2023 ter inzage gelegd. Daarna vond in het voorjaar van 2024 de raadsbehandeling van het bestemmingsplan plaats. Er werd een motie ingediend om de 19 gereserveerde parkeerplaatsen al direct tijdens de bouw van het wooncomplex aan te leggen. Deze motie werd aangenomen. Dit betekent dat er meer dan voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Naast extra kosten betekent dit echter ook extra verharding en - mede gezien de klimaatverandering - extra verhitting. Beide komen de beeldkwaliteit, de klimaatadaptiviteit en het verblijfsklimaat van het wooncomplex helaas niet ten goede.

Op 18 juni 2024 werd het bestemmingsplan unaniem vastgesteld. Hiermee komt de bouw van een wooncomplex met 44 huurwoningen voor senioren een grote stap dichterbij. Woonzorg Nederland legt nu de laatste hand aan het ontwerp en hoopt na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zo snel mogelijk te starten met de bouw.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, Suzanne Bouwman - Wassenaar, via projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. project Kamerlingh Onnes.