Opvang Oekraïense vluchtelingen

Aanleiding opvang Oekraïense vluchtelingen

Begin 2022 heeft het Rijk besloten de opvang van Oekraïense ontheemden te laten verlopen via de Veiligheidsregio’s. Per regio is bepaald hoeveel vluchtelingen een gemeente moet opvangen, dit heet een taakstelling. Voor Zuidplas gaat dat om 189 vluchtelingen. Gemeente Zuidplas vangt op dit moment 120 Oekraïense ontheemden op in de Oase. Omdat het hier om een tijdelijke situatie gaat, is er ook nog een nieuwe opvanglocatie in ontwikkeling om te blijven voldoen aan deze officiële taakstelling van het opvangen van 247 vluchtelingen. Op dit moment wordt een deel van de taakstelling opgevangen door de gemeente Reeuwijk-Bodegraven.

Kavel 13

Op het Bedrijvenpark Kleine Vink (Kavel 13) gaat de gemeente tijdelijke opvang realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Dit omdat de huidige opvanglocatie (de Oase) voor beperkte tijd beschikbaar is. Om die reden heeft de gemeente gezocht naar een andere opvanglocatie die we snel in gebruik konden nemen. Daaruit is Kavel 13 ontstaan. We maken de plek gereed om 130 Oekraïners op te kunnen vangen. De verwachting is dat deze woningen er drie jaar staan na de definitieve vergunningverlening.

Op 14 februari 2023 sprak de gemeenteraad hierover en heeft het plan goedgekeurd. De tijdelijke woningen worden op Kavel 13 van Bedrijvenpark Kleine Vink neergezet. Dit is de kavel tegenover de sporthal, eerder tijdelijke parkeerplaatsen waren aangelegd en braak lag.

Wethouder Jan Willem Schuurman: "Wij vinden het als gemeente Zuidplas heel belangrijk een veilig thuis te bieden aan Oekraïners die gevlucht zijn vanwege de oorlog. De gekozen plek is volgens ons onderzoek de beste locatie om op korte termijn dat fijne thuis te kunnen geven. Nu het plan is goedgekeurd, komen daar goede, gestapelde tijdelijke woningen."

Uitvoering

De oorspronkelijke planning is helaas niet gehaald. Op grond van bezwaren van de omliggende bedrijven heeft de rechter ons een bouwstop opgelegd.  De gemeente heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een betere onderbouwing te geven voor de gekozen plek op Kleine Vink. Dit heeft er in elk geval toe geleid dat de commissie bezwaarschriften de bezwaren van de ondernemers ongegrond heeft verklaard. De gemeente probeert de werkzaamheden op grond hiervan weer op te pakken en hoopt dat dit jaar de eerste Oekraïners hun tijdelijke woningen kunnen betrekken. De tijdelijke woningen zijn inmiddels geplaatst en wachten nu op de verdere afwerking aan de buiten- en binnenkant.

Begin juni heeft de rechter de aangevraagde voorlopige voorziening afgewezen. Hoewel een aantal bedrijven in beroep zijn gegaan bij de rechter, heeft de rechter besloten dat de gemeente de gebouwen verder af mag laten bouwen. De bouw wordt zo snel mogelijk hervat.

tijdelijke woningen

Vragen en antwoorden (Q&A)

Tijdens de informatieavond 26 januari 2023 zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze hebben wij voor u verzameld. Daarnaast is deze lijst uitgebreid met meer vragen en antwoorden die relevant zijn voor deze opvanglocatie.

1. Vraag: Waar ligt Kavel 13

Antwoord: Kavel 13 ligt op het bedrijvenpark Kleine Vink tegenover de Sporthal. Deze locatie ligt al jaren braak. Het terrein is gereserveerd voor een mogelijke tweede sporthal. Tijdens de coronaperiode lag hier de parkeerplaats van de vaccinatielocatie.

2. Vraag: Waar staat de naam voor ‘Kavel 13’

Antwoord: In het verkavelingsplan van Bedrijvenpark Kleine Vink waren oorspronkelijk 17 kavels in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Diverse kavels (stukken grond) zijn nu bebouwd bedrijfs-(verzamel) gebouwen. Kavel 13 is gereserveerd voor een mogelijk toekomstige sporthal. Deze komt er voorlopig niet en daarom is Kavel 13 nu beschikbaar.

3. Vraag: Hoeveel vluchtelingen wil de gemeente op gaan vangen

Antwoord: Op deze opvanglocatie komen ongeveer 130 personen wonen. Dat kan wat meer of minder zijn omdat de gezinsgrootte verschilt en de woningen ook door meer of minder personen bewoond kunnen worden.

4. Vraag: Hoeveel woningen zijn er gepland

Antwoord: 41 appartementen, verdeeld in 2-, 4-, en 6 persoonsappartementen

5. Vraag: Hoe is de haalbaarheid getoetst van deze locatie

Antwoord: Door van tevoren eisen te stellen aan de huisvesting van vluchtelingen en op diverse aspecten te bepalen die relevant zijn voor de opvang van vluchtelingen op een bedrijvenpark.
 

Toetsing van de haalbaarheid van deze opvanglocatie op Kleine Vink

6. Vraag: Welke aspecten zijn daarbij beoordeeld

Antwoord: Duurzaam woonconcept, verkeersveiligheid, sociale veiligheid, bereikbaarheid, fietsen/lopen, ruimtelijk.

7. Vraag: Wat wordt bedoeld met een duurzaam woonconcept en hoe is dit getoetst

Antwoord: Een duurzaam woonconcept houdt in dat elk gezin een eigen appartement heeft met keuken, badkamer met douche, toilet en een slaap-woonkamer. In de huidige opvanglocatie de Oase worden de vluchtelingen opgevangen in een soort hotelconcept, waar sprake is van kamers met gezamenlijke douche-, zit- en eetruimtes. Er wordt voor een grote groep gekookt etc. Dit concept was in de Oase bedoeld voor een periode van 6 maanden. Om voor een langere periode op te vangen is een hotelconcept onvoldoende leefbaar. Daarom is een woonconcept nodig. Er is onderzocht of een gebouw van meerdere woonlagen en appartementen op deze locatie kan. Het bestemmingsplan laat een hoogte van 20 meter toe. De gemeente wil niet zo hoog bouwen maar aansluiten bij de hoogte van de omliggende bebouwing van Zuidplas XS (kavel 14) (ca. 10 -12 meter). De kavel heeft naast de woningen ook voldoende ruimte voor leefruimte/ tuin en parkeren.

8. Vraag: Wat wordt bedoeld met verkeersveiligheid en hoe is dit getoetst

Antwoord: Het gaat hier om de veiligheid in het verkeer in het openbaar gebied op het bedrijvenpark kleine Vink. Gemeente heeft dit getoetst aan de geldende verkeersregelgeving. Qua inrichting beschikt de Steenbakkerij over een rijbaan (breedte circa 6 meter) met aan weerszijden trottoirs en uitritten van bedrijven. Op het wegvak tussen de Laan van Avant-garde en de aansluiting op het vrij liggende fietspad is de Steenbakkerij voorzien van rode fietssuggestiestroken en zijn op de kruispunten plateaus aangelegd.

  • Toename verkeersbewegingen: Bij de bedoelde bedrijfsbestemming van kavel 13, is bij het opstellen van het bestemmingsplan rekening gehouden met verkeersbewegingen per bedrijfslocatie/ kavel etc. De te verwachte toename nu zal max. 200 voertuigbewegingen per etmaal zijn. Daarbij de kanttekening dat in de huidige situatie bij de Oase maar enkele gezinnen een auto in eigendom hebben. Hoewel het autobezit naar verwachting wel zal toenemen Het zal in de praktijk zeker in het begin van de opvangperiode weinig extra verkeersbewegingen genereren.
  • Fietsen /lopen: Het fietsverkeer voor kavel 13 kan op veilige wijze worden ontsloten. O.a. omdat het kavel binnen een 30 km/uur-zone en de fietsinfrastructuur ligt, die direct op de Steenbakkerij aansluit. De aanwezigheid van de sporthal zorgt er aanvullend voor dat weggebruikers inmiddels wel gewend zijn aan de aanwezigheid van fietsers. Aansluitend op het voorgaande kan gesteld worden dat als gevolg van de aanwezige voorzieningen op het bedrijventerrein en de aansluiting op routes, bijvoorbeeld richting het centrum van Nieuwerkerk, perceel kavel 13 voor voetgangers op veilige wijze bereikt kan worden.

9. Vraag: Wat wordt bedoeld met sociale veiligheid en hoe is dit getoetst

Antwoord: Sociale veiligheid is de mate van controle tussen mensen die er is in een gebied. Op bedrijvenpark Kleine Vink is in de huidige situatie een matige sociale controle. Overdag tot ’s avonds is er bedrijvigheid rondom de bedrijven en sportaccommodatie. Echter daarna is er weinig controle. Het toevoegen van een tijdelijke woonfunctie kan voor het bedrijvenpark en de (natuurlijke) zicht en controle op het terrein hier een positieve bijdrage aan leveren.

10.  Vraag: Hoeveel parkeerplaatsen worden er aangelegd

Antwoord: Er komen 27 parkeerplaatsen voor de opvanglocatie.

11. Vraag: Hoe hoog worden de gebouwen

Antwoord: ca. 10 - 12 meter.

12. Vraag: Hoe heeft de gemeente de bereikbaarheid getoetst

Antwoord:  De Steenbakkerij wordt voor het gemotoriseerd verkeer ontsloten op de Laan van Avant-garde, een gebiedsontsluitingsweg. Naast de ontsluiting via de (vrij liggende) fietspaden en trottoirs langs Laan van Avant-garde is voor het langzame verkeer eveneens een ontsluiting beschikbaar via het vrij liggende fietspad dat vanaf de Steenbakkerij aansluit de Hoofdweg-Noord. De voorzieningen van b.v. winkelcentrum Dorrestein zijn binnen 10-15 min. lopend bereikbaar. Voor gebruikers van het openbaar vervoer bevinden zich in de directe nabijheid (circa 450 meter) van kavel 13 twee bushaltes (1 halte per richting met 2 buslijnen) op de Hoofdweg-Noord. Voetgangers kunnen gebruik maken van trottoirs (langs de Steenbakkerij en de Laan van Avant-garde) en de rijbaan van de relatief rustige Hoofdweg-Noord. Aanvullend is het zo dat ook NS-station Nieuwerkerk aan den IJssel op redelijke loopafstand (circa 25 minuten) bereikbaar is. Hiermee is de locatie goed toegankelijk en bereikbaar.

13. Vraag: Hoe is er ruimtelijk getoetst

Antwoord:

  • Bestemmingsplan: Een woonfunctie op bedrijventerrein Kleine Vink is als ontwikkeling niet voorzien ten tijde van de vaststelling van het vigerende bestemmingsplan. Daarom zal voor de beoogde huisvesting van Oekraïense vluchtelingen een ruimtelijke onderbouwing opgesteld moeten worden waaruit blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarin zullen onder andere de relevante milieuaspecten, de parkeersituatie, de woonsituatie en de ruimtelijke en stedenbouwkundige kwaliteit beoordeeld moeten worden. Ondanks dat het gaat om een tijdelijke ontwikkeling op gronden die vrijwel bouwrijp zijn, gaat het wel om een invulling die gevoelig ligt op een bedrijventerrein.
  • Stedenbouwkundig plan: Gemeente wil een goede en nette uitstraling van het gebouw nastreven wat past in het beeld van het stedenbouwkundig plan. Op de informatieavond zijn een paar referentiebeelden getoond. Het gebouw wordt ook duurzaam en circulair uitgevoerd. Leefbaarheid (tuin/spelen)

14. Vraag: Op de bestaande locatie zitten er nu vluchtelingen buiten voor het pand, hoe wordt dat op kavel 13 vormgegeven

Antwoord: Aan de zijde van het sportcomplex wordt een overkapping gerealiseerd, zodat men daar ook buiten kan zitten. Daarnaast is de tuin op het zuidwesten gepositioneerd zoveel mogelijk uit het zicht vanaf het bedrijvenpark zelf.

15. Vraag: Waar worden de fietsen van deze bewoners gestald

Antwoord: De 72 voorziene fietsen (is bekend vanuit eigendom bewoners) worden in een fietsenstalling gestald enerzijds in de ‘achtertuin’ en ‘anderzijds aan de noordzijde van het gebouw en zijn hiermee zo veel mogelijk uit het zicht. Daarnaast wordt ook voorzien in een aantal fietsenbeugels voor bezoekers.

16. Vraag: Waar gaan de kinderen spelen

Antwoord: In basis is men vrij om te gaan en te staan. Er is een (achter)tuin voorzien waar ook speelaanleidingen/ toestel wordt geplaatst om te kunnen spelen. Daarnaast is er ruimte tussen de gebouwen en galerijen om te spelen. Deze ruimtes zijn met hagen afgeschermd zodat kinderen niet zomaar de weg op lopen.  Er komt vanuit de opvanglocatie toegang tot het korfbalterrein. Daar worden ook een aantal speelmogelijkheden toegevoegd.
 

Algemeen / Verkeersveiligheid

17. Vraag: Waarom wil de gemeente deze opvanglocatie op een bedrijvenpark? Is dit wel geschikt om te wonen

Antwoord: Aan elke locatie zitten er voor-en nadelen. Deze locatie is een locatie die direct beschikbaar is en waar op dit kleinschalige bedrijvenpark het relatief veilig is. Normaliter wil je niet wonen op een bedrijvenpark, maar voor de tijdelijkheid is gezien de beschikbaarheid dit aanvaardbaar.

18. Vraag: De snelheid ligt veel te hoog op de Steenbakkerij. Er is een onveilig gevoel. Wat gaat de gemeente daaraan doen

Antwoord: Uit metingen blijkt dit niet. Tegelijk heeft de gemeente recent de drempel opnieuw bestraat (en opgehoogd). Daarnaast worden er snelheidsborden geplaatst.

19. Vraag: Wat doet de gemeente met schades? Als er kinderen rond gaan fietsen/ voetballen en onze eigendommen worden beschadigd

Antwoord: Gemeente zal met huisregels en voorlichting de bewoners informeren. Daarnaast willen we samen met de bedrijven kijken naar hoe we de verbinding samen zoeken. (Voorkomen is beter dan genezen). Daarnaast: De mensen zijn minimaal WA verzekerd. Het uitgangspunt is in elk geval dat zijzelf de schade betalen.

20. Vraag: Is het niet levensgevaarlijk om met kinderen op een bedrijvenpark te verblijven? Er rijden veel vrachtauto’s en bussen.

Antwoord: Uit de verkeerstellingen die zijn uitgevoerd, blijkt dat het  percentage vrachtverkeer niet heel hoog is. Daarnaast betreft het een 30 km/h-zone met fietssuggestiestroken, waar al reeds best wat kinderen van en naar de korfbalvereniging fietsen.

21. Vraag: Hoe gaan de kinderen straks naar school? In het dorp

Antwoord: Er zijn meerdere (veilige) routes om naar school te gaan. Over het algemeen zal men de fietsuitgang gebruiken en via de rotonde gaan oversteken. Een ander mogelijkheid is om nog verder door te rijden en via de Kerklaan te fietsen.

Sociale veiligheid

22.    Vraag: Er is ’s avonds van alles aan de hand. Er wordt ingebroken, er wordt drugs gebruikt/ gedeald/ etc. Is het wel zo verstandig om op deze locatie vluchtelingen op te vangen

Antwoord: De bewoners verblijven op een eigen terrein. Ook het toezicht op het terrein zal door het verblijf toenemen.

23. Vraag: De parkeerplaats is slecht verlicht, komt er nog verlichting

Antwoord:.Ja, de parkeerplaats zal verlicht worden.
 

Communicatie

24.    Vraag: Waarom heeft de gemeente de bedrijven niet met inspraak vooraf betrokken bij deze locatie

Antwoord: Het vooraf participeren over allerlei locaties maakt diverse reacties los bij belanghebbenden in dat betreffende gebied per locatie. De ervaring leert dat men dan locaties elders meer waardeert dan de locatie ‘tegenover of in de achtertuin’. Daarom heeft de gemeente zelf destijds locaties afgewogen en bij deze locatie geanalyseerd of dit een geschikte locatie is.

25. Vraag: Hoe gaat de gemeente verder communiceren

Antwoord: Er is een werkgroep opgericht met ondernemers van Kleine Vink die mee willen denken over de opvanglocatie. Deze worden vanuit de werkgroep geïnformeerd. Daarnaast zal de gemeente periodiek ook de bedrijven informeren per bewonersbrief en via de website.
 

Omgevingsvergunning

In juli 2023 is de vergunning voor de opvanglocatie verleend. De tekeningen en onderbouwing hiervan kunt u onder aan deze pagina downloaden.

Meer informatie en contact

Heeft u een vraag of opmerking? Dan kunt u een mail sturen naar oekraineopvang@zuidplas.nl of de omgevingsmanager bellen via 06 417 076 38.