Ontwikkeling Swanladriehoek en Van ’t Verlaat

Bewoners van Zevenhuizen willen in alle verschillende fases van hun leven daar kunnen blijven wonen met het behoud van sociale (vang)netten in deze kern. Voor huurders die woningen zoeken in de sociale sector en in de middenhuur te weinig aanbod in gemeente Zuidplas. Daarnaast is er door vergrijzing een groeiende vraag naar geschikte intensieve verpleeghuiszorg voor ouderen; zowel voor ouderen met somatische aandoeningen als voor (beginnend) dementerende ouderen.

Het is dus van groot belang dat er meer woningen beschikbaar komen. Met deze intentie onderzochten de gemeente Zuidplas, stichting De Zevenster, ontwikkelaar Synchroon en Woonpartners Midden-Holland de mogelijkheden voor ontwikkeling in de gebieden ‘Van ’t Verlaat’ en 'Swanladriehoek'. Woonpartners Midden-Holland heeft zich na enige tijd teruggetrokken. Vervolgens is ontwikkelaar Stedelink toegetreden in het project.

Ontwikkeling locatie Van 't Verlaat

De locatie Van ’t Verlaat is gelegen aan de Leliestraat, de Noordelijke Dwarsweg en Knibbelweg in Zevenhuizen. Van 't Verlaat omvat het terrein van de huidige Zevenster, een woongebouw met appartementen van Woonpartners Midden-Holland, de voetbal- en tennissportvelden en het tussenliggende terrein. In het voorgenomen plan gaan wij uit van levensloopbestendige woningen in de sector betaalbare koop en huur in alle categorieën. Daarnaast omvat deze realisatie van een zorgcentrum van De Zevenster voor circa 80 zorgbehoevende ouderen.

Wonen, sporten én recreëren in de Swanladriehoek

Swanladriehoek is een van de ontwikkellocaties aan de noordkant van Zevenhuizen. De Swanladriehoek wordt begrensd door de spoorlijn Utrecht – Den Haag en rijksweg A12 aan de noordzijde, de Swanlaweg aan de westzijde en een kassenbedrijf en woonwijk Groot Swanla aan de zuidoostzijde. Het noordelijke deel van de Swanladriehoek willen de initiatiefnemers inrichten voor sport en recreatie.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Het vastgestelde bestemmingsplan Van ’t Verlaat en Leliestraat en het vastgestelde bestemmingsplan voor de Swanladriehoek, inclusief de nota‘s van beantwoording, hebben eind 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze inzagetermijn is er bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) beroep aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan Van ’t Verlaat en Leliestraat. In april 2024 is het beroep tegen dit plan door de RvS niet-ontvankelijk verklaard. Reden hiervoor was dat het plan in de tussentijd was vervangen door een gewijzigd bestemmingsplan. Het beroep tegen het gewijzigde bestemmingsplan is ongegrond verklaard. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de (bouw)werkzaamheden voor de locatie Van ’t Verlaat Leliestraat zijn voortgezet.

Ontwikkelingen Swanladriehoek

In augustus 2023 gingen de (bouw)voorbereidingen van start in de Swanladriehoek. Deze voorbereidingen zijn medio 2024 zo ver gevorderd dat na fase 2a en 2b nu ook fase 1 bouwrijp is gemaakt. Dit betekent dat de grond geschikt is gemaakt om op te bouwen. Daarom gaat ontwikkelaar Synchroon binnenkort van start met de bouw van het appartementencomplex van woningcorporatie Stedelink. Deze woningcorporatie nam eerder dit jaar deze realisatie over van Woonpartners Midden-Holland. Naast dit appartementencomplex worden rijwoningen gebouwd (woneninwoud.nl/wonen-in-zevenhuizen/swanladriehoek). De verwachting is dat de bouw van deze woningen begin oktober 2024 aanvangt. In die periode starten ook de nutsbedrijven met de aanleg van de kabels en leidingen voor water, elektra en glasvezel.

Ontwikkelingen woningbouw Van ‘t Verlaat

Inmiddels is woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland gestart met de bouw van het appartementencomplex op Van ‘t Verlaat. Ook zijn de gefuseerde partijen voor verpleeghuiszorg De Zevenster en WelThuis, onderdeel van Fundis, begonnen met de bouw van het complex met zorgwoningen. De oplevering van beide ontwikkelingen staat gepland voor april-mei 2025. De start bouw van de aanleunwoningen op de naastgelegen locatie staat gepland voor december 2025. Zodra de sportverenigingen medio 2025 zijn verhuisd naar de Swanladriehoek, gaan de sloopwerkzaamheden en (bouw)voorbereidingen voor de rest van de woningen (gefaseerd) van start.

Meer informatie leest u in de bewonersbrief van juli 2024 over de voortgang en planning van het project.

Informatieavond 26 februari 2024

Tijdens de inloopavond konden bewoners het concept-inrichtingsplan Swanladriehoek bekijken voor de openbare ruimte. Ook konden zij hierover vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen namens de ontwikkelaar, Ingenieursbureau en de gemeente Zuidplas.

Bent u benieuwd naar het concept inrichtingsplan Swanladriehoek'? Bekijk dan hier de plannen:

Informatieavond 12 februari 2024

Op de informatieavond van 27 september 2022 werden de eerste ideeën getoond voor het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Met onder meer de reacties die daar werden opgehaald, is er verder gewerkt aan dat plan. Dit heeft geleid tot een concept-inrichtingsplan dat tijdens de informatieavond van 12 februari werd getoond, u kunt hier het plan inzien 'Inrichtingsplan Van t Verlaat-DZL - februari 2024'. In de komende periode wordt het plan verder uitgewerkt. De volgende stap is dat het inrichtingsplan wordt vastgesteld door het college van B&W.

Informatieavond 22 september 2022

Tijdens deze informatieavond werden de eerste ideeën getoond voor de inrichting van de openbare ruimte van Van ’t Verlaat, De Zevenster en Leliestraat. De aanwezige aanwonenden en leden van de klankbordgroep konden vragen stellen en hun ideeën geven en intekenen op de afgedrukte kaart. In de periode na deze avond wordt er met onder meer de opgehaalde ideeën een concept-inrichtingsplan uitgewerkt.

Informatieavond 29 november 2021

Tijdens de bewonersavond van 29 november 2021 werd het stedenbouwkundig plan voor de Swanladriehoek gepresenteerd. In de uitwerking van dit plan is de input meegenomen die is opgehaald tijdens de eerste informatiebijeenkomst en tijdens de gesprekken met de klankbordgroep. Tijdens deze avond waren de leden van de projectgroep: Synchroon, ECHO Urban Design, Buro SRO en de gemeente Zuidplas, aanwezig. Bekijk of download de presentatie van het stedenbouwkundig plan 'Presentatie Swanladriehoek – november 2021'.
 
Heeft u de informatieavond gemist of wilt u deze terugzien? Dan kunt u hieronder een registratie van de avond bekijken.

Informatieavond 22 november 2021

Tijdens de informatieavond van 22 november 2021 werd het aangepaste stedenbouwkundig plan voor Van ’t Verlaat gepresenteerd. In de uitwerking van dit plan is de input meegenomen die is opgehaald tijdens de eerste informatiebijeenkomst en tijdens de gesprekken met de klankbordgroep. Buro SRO presenteerde het plan en de andere leden van projectgroep: Woonpartners Midden-Holland, De Zevenster, Synchroon en de gemeente Zuidplas waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bekijk of download de presentatie van het stedenbouwkundig plan 'Presentatie  Van t Verlaat en Leliestraat - november 2021'.

Opname

Heeft u de informatieavond gemist of wilt u deze terugzien? Dan kunt u hieronder een registratie van de avond bekijken.
 

Informatieavond 13 januari 2021

Op 13 januari 2021 heeft de gemeente Zuidplas samen met initiatiefnemers; De Zevenster, Woonpartners en Synchroon een online informatieavond georganiseerd voor Swanladriehoek-Van ‘t Verlaat. Tijdens deze informatieavond werden geïnteresseerden bijgepraat over de ontwikkelingen, de huidige status én stonden medewerkers klaar om vragen te beantwoorden. In 'Vragen en antwoorden - informatieavond Swanla' treft u de vragen en de antwoorden aan die tijdens deze avond zijn gesteld.

Terugkijken

Als u niet in de gelegenheid was om de informatieavond te volgen, kunt u hieronder een registratie van de avond bekijken.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit project, dan kunt u contact opnemen met: