Nieuwbouw basisscholen wijk Zuidplas

Dit project omvat de realisatie van vervangende nieuwbouw voor de Wingerd, Gideonschool en de Prins Willem Alexanderschool in de Wijk Zuidplas. Deze scholen zijn namelijk gehuisvest in verouderde panden. In 2021 en 2022 zijn diverse onderzoeken gedaan voor de vervangende nieuwbouw. In februari 2023 ontvingen omwonenden een informatiebrief over het voornemen van vervangende nieuwbouw en een tijdelijke schoollocatie voor de scholen. 

Start participatie september 2023

Naar aanleiding van vragen en bezwaren van omwonenden is de nieuwbouw van de scholen uitgebreid behandeld tijdens de gemeenteraad op 14 maart en 16 mei 2023. Tijdens die laatste raadsvergadering is afgesproken dat we als gemeente teruggaan naar de ‘tekentafel’ om een nieuwe start te maken. Te beginnen met een uitgebreid participatietraject om zoveel mogelijk meningen, wensen en ideeën op te halen bij de bewoners van de wijk Zuidplas en de ouders van de schoolgaande kinderen. Als eerste stap in dit participatietraject is een enquête uitgezet op de website www.maakzuidplas.nl. Deze enquête stond tot en met 28 september 2023 open en is door ruim 600 mensen ingevuld. Met als doel te komen tot een locatiekeuze voor de nieuwbouw van de scholen.

Informatiebijeenkomst november 2023

Op woensdag 1 november 2023 vond er een informatieavond plaats in het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. Tijdens deze avond werden resultaten gepresenteerd van de eerder uitgezette enquête onder de bewoners van de wijk Zuidplas en de ouders van de schoolgaande kinderen. Daarnaast ontvingen de bezoekers informatie over het vervolgproces en hadden ze de gelegenheid om vragen te stellen. Het was een constructieve avond met kritische vragen en goede dialoog.

Meedenksessie november 2023

Op donderdag 16 november 2023 vond de meedenksessie plaats die werd geopend met een welkomstwoord van wethouder Wybe Zijlstra. Na een korte presentatie van de projectleider, werden de bewoners opgesplitst in vier groepen. Binnen de groepen werd nader ingegaan op de resultaten van de enquête en de gewenste schoollocatie(s). De input van elke groep werd verzameld op flipovers en gepresenteerd aan de groepen. Deze input en de andere resultaten van het participatietraject worden meegenomen bij het uitwerken van de scenario’s (ontwerpen voor schoolgebouwen) in de volgende projectfase.

Uit het gevolgde participatietraject om tot de locatiekeuze te komen, is duidelijk gebleken wat de bewoners en/of ouders belangrijk vinden voor de nieuwe scholen en nieuwe locatie. Ook is daaruit gebleken dat de huidige schoollocatie(s) hun voorkeurlocatie(s) is voor de nieuwe scholen.

Evaluatie

Op de informatieavond, meedenksessie en deze projectwebsite ontvingen bewoners en ouders informatie over het vervolgproces. Zoals aangekondigd, zijn inmiddels de resultaten van het participatietraject besproken met de interne en de externe projectgroep (scholen en gemeente). In deze gesprekken hebben de schoolbesturen onder andere bevestigd dat de huidige schoollocatie(s) hun voorkeurslocatie(s) is voor de nieuwbouw. Deze voorkeurslocatie is daarmee gelijk aan de voorkeurslocatie(s) van de bewoners en ouders. 

Uit de resultaten van het participatieproces met bewoners blijkt o.m. dat er voorkeur is voor schoolgerelateerde voorzieningen, zoals logopedie (enquête), buitenschoolse opvang/bso, kinderlogopedie en -psychologie (meedenksessie). Daarnaast blijkt uit de evaluatie met de scholen dat IKC-vorming een speerpunt is. Dit is ook onderdeel van de Onderwijsvisie die de gemeente samen met de schoolbesturen heeft opgesteld. Gezien het voorgaande, is er draagvlak voor het uitwerken van scenario’s (ontwerpen) voor de drie scholen op de voorkeurslocatie(s). Dit in combinatie met een IKC: Integraal Kindcentrum, waarin onderwijs en opvang zijn samengevoegd met eventueel andere schoolgerelateerde voorzieningen.

Stand van zaken

Na de evaluatieronde met de schoolbesturen is de gemeenteraad begin 2024 geïnformeerd over het gevolgde participatietraject en de resultaten. Ook is er in de afgelopen periode nader onderzoek gedaan naar de huidige schoollocatie(s) en andere mogelijke locatie(s) voor de nieuwe scholen. Eind maart ontvingen de bewoners (en ouders via de scholen) een brief over de stand van zaken van de locatiekeuze voor de nieuwbouw van de scholen en over het vervolgtraject. Deze brief 'Bewonersbrief voortgang project NBWZ - maart 2024' vindt u hier.

Motie

Tijdens de raadsvergadering van 23 april 2024 is de 'motie Vreemd' aangenomen. Deze motie vraagt o.m. om aanpassing van het verslag van de meedenksessie in november 2023. Dit verslag plaatsten wij in december 2023 op deze webpagina. Participanten van de meedenksessie hebben de mogelijkheid gehad om eventuele opmerkingen of aanvullingen in te dienen op het verslag van de meedenksessie. Deze zijn toegevoegd aan het 'verslag'.

Begin januari verzocht het comité Behoud IJsselpark bij brief ook om aanpassing van het verslag van de meedenksessie. Daarop hebben wij gereageerd bij brief van 16 januari 2024.

Principebesluit locatiekeuze

Een overzicht van het participatietraject met o.m. de resultaten daarvan, is samengevat in een 'participatie-eindverslag' en 'logboek'. Deze stukken en de resultaten van het nader onderzoek naar mogelijke locaties, zijn samen met het voorstel voor een locatiekeuze voorgelegd aan het college. Het college heeft op 14 mei 2024 hierover een principebesluit genomen. Dit houdt de keuze in voor nieuwbouw op de huidige schoollocaties. De raad krijgt in juni 2024 nog de mogelijkheid om hierop wensen en/of bedenkingen te geven. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Vervolg

Nadat het college een definitief besluit heeft genomen, gaat er een nieuwe projectfase van start. In die nieuwe fase worden verschillende scenario’s (ontwerpen voor schoolgebouwen) uitgewerkt voor de gekozen schoollocatie(s). De resultaten van het participatietraject worden bij de uitwerking van deze scenario’s meegenomen. In die fase gaat ook een nieuw participatietraject van start. Onderdeel daarvan is een bijeenkomst voor de bewoners en ouders om hen de scenario’s (ontwerpen) te tonen en hun reacties op te halen. Daarna wordt er met de opgehaalde reacties opnieuw naar de scenario’s gekeken en worden er afwegingen gemaakt voor het doorvoeren van mogelijke aanpassingen. 

Uiteindelijk wordt het college een voorstel voorgelegd voor een scenario/ontwerpkeuze voor de gekozen schoollocatie(s). Dit vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2024.

Vragen of meer informatie

Is iets niet duidelijk wat u hier of elders heeft gelezen? Mist u informatie of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de projectleider, Norbert Kramer, via projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. ‘Nieuwbouw basisscholen Nwk’ of via telefoon: (0180) 330 300. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Onderaan deze webpagina vindt u verschillende documenten met informatie. In o.m. de 'Enquête Schoollocaties wijk Zuidplas', de 'Swipocratie', de presentaties (informatieavond en de meedenksessie in november 2023) en op de inputborden van de bewoners, vindt u informatie over o.m. de meningen en suggesties van bewoners, de huidige stand van zaken en het vervolgproces.

Ook vindt u meer informatie in de 'Veelgestelde vragen informatieavond november 2023', het 'Verslag informatieavond november 2023' en het 'Verslag meedenksessie november 2023'. Deze documenten vindt u onderaan deze pagina onder te 'Te downloaden bestand(en)’. Daar vindt u ook de briefwisseling tussen de schoolbesturen en de gemeente over de schoollocatie.

Te downloaden bestand(en)