Op de locatie Knibbelweg Oost in Zevenhuizen wordt gewekt aan de ontwikkeling en totstandkoming van een duurzaam glastuinbouw- en bedrijvenlandschap, genaamd ‘DryPort Zuidplas’. In totaal wordt 78 hectaren ontwikkeld: 31 hectaren glastuinbouw, 31 hectaren bedrijventerrein, 5 hectaren lintbebouwing en 11 hectaren groen/water/infrastructuur. Deze eerste fase (Fase 1) omvat de ontwikkeling van circa 15 ha logistiek bedrijventerrein, circa 4 ha bedrijventerrein voor kleinere bedrijven en circa 18,5 ha glastuinbouw.

Historie

Al in 2013 gingen de gemeente Zuidplas en initiatiefnemer Ondernemen A12-A20 BV (onderdeel van de Van Uden groep) voor de volbrenging van dit project een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan. Hiervoor werd in 2015 het ontwerpbestemmingsplan Knibbelweg-Oost opgesteld en ter inzage gelegd. Maar na een zienswijze door de provincie tegen het plan, werd dit plan niet meer vastgesteld.

Het project kwam weer in beweging toen op 4 maart 2019 de Samenwerkingsovereenkomst A12 corridor werd gesloten tussen de zes partijen: VNO-NCW West, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Lansingerland, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zoetermeer en Gemeente Zuidplas. In deze samenwerkingsovereenkomst werd vastgelegd dat de ontwikkeling (in fasen) van Knibbelweg-Oost weer opgepakt kon worden. De gemeente Zuidplas en Ondernemen A12-A20 hebben sindsdien samen opgetrokken om het ontwerpbestemmingsplan 2015 te actualiseren.

Duurzame locatie glastuinbouw- en bedrijvenlandschap

De locatie, gelegen tussen de Knibbelweg, Noordelijke Dwarsweg, N219 en Vierde Tocht, wordt zoveel mogelijk duurzaam ingericht. Dit betekent dat, waar mogelijk en haalbaar, duurzaam materiaal en duurzame vormen van energiegebruik worden toegepast en innovatieve oplossingen worden doorgevoerd.

Stand van zaken

In mei 2021 heeft de initiatiefnemer Ondernemen A12-A20 BV gesprekken gevoerd met de omwonenden van de ontwikkellocatie. Tijdens deze gesprekken heeft de initiatiefnemer over haar plannen verteld en hebben omwonenden hun wensen en ideeën geuit. Deze input is meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan. Zo’n plan bestaat uit een toelichting op het plan, regels en een tekening (de plankaart). Op maandag 29 november 2021 vond er een digitale informatiebijeenkomst plaats om bewoners en bedrijven rond de locatie Knibbelweg Oost te informeren over de vorderingen in het project. Tijdens deze bijeenkomst werd het ontwerpbestemmingsplan gepresenteerd en werden de vragen van bewoners en bedrijven beantwoord.

Na deze informatiebijeenkomst wordt het ontwerpbestemmingsplan besproken met bestuurlijke instanties, zoals o.a. de provincie en het waterschap, en worden de laatste puntjes op de i gezet om het plan rond te krijgen. Dit plan wordt voorgelegd aan het college van B&W voor een besluit tot terinzagelegging van het plan. In deze terinzageperiode kan eenieder een zienswijze indienen op het plan. Als er een zienswijze(n) wordt ingediend, dan wordt deze behandeld en beantwoord. Daarna wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd voor vaststelling.

De verwachting is dat het plan voor de zomer van 2022 voorgelegd wordt aan het college van B&W en dat het na de zomer ter inzage wordt gelegd.

Informatiebijeenkomst 29 november 2021

Om de bewoners en bedrijven rond de ontwikkelingslocatie te informeren over de vorderingen in het project, vond er op maandag 29 november een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst presenteerden wij het ontwerp bestemmingsplan en was er gelegenheid om vragen te stellen. De vragen en antwoorden vindt u ook terug in 'Vragen- en antwoorden Knibbelweg Oost - 29 november 2021'.

Bekijk of download de presentatie die op deze avond werd getoond: 'Presentatie Knibbelweg Oost - 29 november 2021'.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bekijk of download dan de vragen- en antwoordenlijst 'Vragen- en antwoorden Knibbelweg Oost - 29 november 2021'. Staat hierin niet de informatie die u zoekt? Mail dan naar projectbureau@zuidplas.nl onder vermelding van 'Knibbelweg-Oost'.