Op de locatie Knibbelweg Oost in Zevenhuizen, gelegen tussen de Knibbelweg, Noordelijke Dwarsweg, N219 en Vierde Tocht, wordt gewerkt aan de ontwikkeling en totstandkoming van een duurzaam glastuinbouw- en bedrijvenlandschap, genaamd ‘DryPort Zuidplas’. In totaal wordt 78 hectaren ontwikkeld: 31 hectaren glastuinbouw, 31 hectaren bedrijventerrein, 5 hectaren lintbebouwing en 11 hectaren groen/water/infrastructuur. Deze eerste fase (Fase 1) omvat de ontwikkeling van circa 15 ha logistiek bedrijventerrein, circa 4 ha bedrijventerrein voor kleinere bedrijven en circa 18,5 ha glastuinbouw.

Historie

Al in 2013 gingen de gemeente Zuidplas en initiatiefnemer Ondernemen A12-A20 BV (onderdeel van de Van Uden groep) voor de volbrenging van dit project een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan. Hiervoor werd in 2015 het ontwerpbestemmingsplan Knibbelweg-Oost opgesteld en ter inzage gelegd. Maar na een zienswijze door de provincie tegen het plan, werd dit plan niet meer vastgesteld.

Het project kwam weer in beweging toen op 4 maart 2019 de Samenwerkingsovereenkomst A12 corridor werd gesloten tussen de zes partijen: VNO-NCW West, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Lansingerland, Gemeente Waddinxveen, Gemeente Zoetermeer en Gemeente Zuidplas. In deze samenwerkingsovereenkomst werd vastgelegd dat de ontwikkeling (in fasen) van Knibbelweg-Oost weer opgepakt kon worden. De gemeente Zuidplas en Ondernemen A12-A20 hebben sindsdien samen opgetrokken om het ontwerpbestemmingsplan 2015 te actualiseren.

Stand van zaken

Op 15 november 2022 besloot het college van burgemeester en wethouders om het ontwerpbestemmingsplan (OBP) ter inzage te leggen. Vervolgens vond op 6 december 2022 een informatiebijeenkomst plaats waar geïnteresseerden uitgebreid de gelegenheid hadden om vragen te stellen en een toelichting te krijgen op het plan. Na de terinzageperiode werden de ingekomen zienswijzen op het plan beantwoord en opgenomen in een zgn. 'Nota beantwoording zienswijzen'. Daarnaast werd het OBP bijgewerkt tot een definitief bestemmingsplan (BP). Beide stukken werden op 6 juni 2023 voorgelegd aan en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij werd ook een motie vastgesteld over de zichtlijnen op de glastuinbouw.

Het vastgestelde BP heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode werd er tegen het plan beroep aangetekend bij de Raad van State (RvS). Het duurt ruim een jaar voordat dit beroep door de RvS is behandeld. In afwachting daarvan gaan we voor zover mogelijk verder met de voorbereidingen van het plan.

Begin oktober 2023 vonden er werkzaamheden plaats voor de aanleg van een inrit vanaf de N219 en de aanleg van een bouwweg. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van het project Knibbelweg-Oost, maar betreffen werkzaamheden voor de aanleg van de kabelverbinding tussen Zevenhuizen en Bleiswijk. Deze kabelverbinding wordt aangelegd vanwege de bouw van het hoogspanningsstation. Kijk voor meer informatie op de pagina  'Hoogspanningsstation Zuidplaspolder'.

Informatiebijeenkomst 23 oktober 2023

Ontwikkelaar Ondernemen A12-A20 BV en de gemeente Zuidplas organiseerden op 23 oktober een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Tijdens deze avond werd het concept-inrichtingsplan getoond voor de groen-blauwe randzone in het ontwikkelgebied Knibbelweg-Oost. In de komende periode wordt dit plan mede op basis van de ontvangen feedback van omwonenden verder uitgewerkt.

Planning

De voorlopige planning is onder voorbehoud van vertragingen in de (bestemmingsplan)procedure, als volgt:

  • Q2 2023 - vaststelling bestemmingsplan Knibbelweg-Oost
  • Q4 2023 - aanvang aanleg openbaar gebied behorende bij Knibbelweg-Oost
  • Q4 2024 - uitspraak Raad van State (verwachting)
  • Q1 2025 - start uitgifte kavels aan opstalexploitanten

Informatiebijeenkomst 6 december 2022

Op 6 december 2022 vond er een informatiebijeenkomst plaats in de vorm van een inloopavond. Het doel van deze avond was om de bewoners en bedrijven rond de ontwikkelingslocatie te informeren over het ontwerpbestemmingsplan voor Knibbelweg-Oost; ook wel bekend onder de naam ‘Dryport Zuidplas’. Tijdens de inloopavond konden bewoners het plan voor het gebied bekijken. Ook konden zij hierover met verschillende specialisten in gesprek gaan en vragen stellen. De vragen en antwoorden vindt u ook terug in 'Vragen- en antwoorden Knibbelweg Oost - 6 december 2022'.

Informatiebijeenkomst 29 november 2021

Om de bewoners en bedrijven rond de ontwikkelingslocatie te informeren over de vorderingen in het project, vond er op maandag 29 november een online informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst presenteerden wij het ontwerp bestemmingsplan en was er gelegenheid om vragen te stellen. De vragen en antwoorden vindt u ook terug in 'Vragen- en antwoorden Knibbelweg Oost - 29 november 2021'.

Bekijk of download de presentatie die op deze avond werd getoond: 'Presentatie Knibbelweg Oost - 29 november 2021'.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider, Dennis van den Bos, via telefoon (0180) 330 300 of via mail naar projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. Knibbelweg Oost. 

Meer informatie over de verkoop van de kavels vindt u op de projectwebsite: www.dryport.nl.