Wat is kinderopvang

Er bestaan verschillende soorten kinderopvang: kinderdagverblijf of kindcentrum, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang. Kinderen worden op locatie door pedagogisch medewerkers opgevangen. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd en moeten een verklaring omtrent gedrag hebben. Elke locatie voor kinderopvang moet voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Ouders maken vooral gebruik van kinderopvang omdat zij moeten werken, omdat ze studeren en/of omdat ze willen dat hun kind met andere kinderen leert spelen en omdat het goed kan zijn voor hun ontwikkeling. Ook is de kinderopvang een middel om peuters voor te bereiden op de basisschool.

Toezicht en handhaving

De inspecteurs van GGD Hollands Midden houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteit en veiligheid van alle locaties voor kinderopvang in Zuidplas. Ieder jaar bezoeken ze onaangekondigd alle locaties voor kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Gastouders worden om het jaar geïnspecteerd. Na elke inspectie krijgt de gemeente een rapport. Als er dingen niet in orde zijn kan de gemeente handhaven. Hoe de gemeente dat doet, is te vinden op de website www.overheid.nl. Bij kindcentra en gastouderopvang waar de kwaliteit zo slecht is dat de situatie voor kinderen acuut onveilig is, wordt er niet gewaarschuwd maar neemt de gemeente direct maatregelen. Ouders kunnen hun klacht eerst bespreken met de locatie. Als dat op niets uitloopt, kunnen ouders contact opnemen met de GGD.

Landelijk Register Kinderopvang

Alle locaties voor kinderopvang en gastouders moeten verplicht ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang welke u kunt bekijken op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Hier staat bijvoorbeeld informatie over de inspecties van de GGD zoals rapporten. U kunt locaties en gastouders in Zuidplas vinden, door bij gemeente ¨Zuidplas¨ te selecteren.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die allebei werken kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Soms kan het ook als één ouder werkt en de andere ouder bijvoorbeeld een inburgeringscursus volgt. De overheid en uw werkgever betalen mee aan de kosten van kinderopvang. Deze kinderopvangtoeslag wordt geregeld door de Belastingdienst. Een gedeelte van de kosten voor kinderopvang betaalt u zelf, dit heet "ouderbijdrage". U vindt op de website www.boink.info veel handige informatie over de kinderopvangtoeslag; wanneer u er recht op heeft en hoe u dit kunt aanvragen.

Voorschoolse educatie

Een aantal kinderopvangorganisaties met een peutergroep of peuteropvang (wat vroeger de peuterspeelzaal heette) biedt een speciaal programma aan voor peuters van 2 tot 4 jaar die extra aandacht kunnen gebruiken op het gebied van taal (praten en begrijpen) en andere dingen. Dit heet voorschoolse educatie of voorschool. U kunt op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl zien, of een locatie VE aanbiedt.

Wat is voorschoolse educatie

Bij voorschoolse educatie krijgen peuters extra ondersteuning bij taalactiviteiten. Ook rekenen, bewegen, zelfstandig worden en samen spelen komen aan bod. De peuteropvang werkt met een speciale methode. Zo kunnen peuters een nog betere start op de basisschool maken. Hier horen ook speciale ouderactiviteiten bij. Er wordt gewerkt met thema´s. Als uw peuter via het CJG een VE- indicatie heeft gekregen, mag uw peuter extra uren naar de peuteropvang komen. Deze extra uren worden grotendeels betaald door de gemeente.

Wanneer krijgt u een indicatie?

Het CJG (vroeger het consultatiebureau) volgt de ontwikkeling van peuters. Er wordt gekeken naar lengte en gewicht, maar ook de ontwikkeling van motoriek en taal. De jeugdverpleegkundigen van het CJG beoordelen in overleg met de logopedist en jeugdarts of uw peuter extra ondersteuning nodig heeft. Hier is een (landelijke) doelgroepdefinitie voor vastgesteld. Ook land van herkomst, opleidingsniveau of schuldenproblematiek kunnen redenen zijn. Deelname aan het VE-programma is vrijwillig, maar wordt wel sterk aangeraden. 

Hoe moet u zich aanmelden

U meldt uw peuter zelf aan bij de peuteropvang. Dit moet wel een locatie zijn waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Het CJG stuurt de indicatie door naar de gemeente. De gemeente controleert de indicatie voor de subsidie en stuurt deze door naar de peuteropvang organisatie die u hebt uitgekozen. Bij de peuteropvang vult u bij de start ook een ouderverklaring in. Hierin geeft u toestemming voor deelname aan het VE-programma en dat u zelf als ouder actief meedoet aan ouderbijeenkomsten. U krijgt van de peuteropvang bericht wanneer uw peuter mag komen. 

Wat zijn de kosten van voorschoolse educatie

U betaalt maandelijks een bedrag aan de peuteropvang organisatie. U krijgt hiervoor een contract waarop de kosten en uren precies staan aangegeven. U betaalt een gedeelte zelf en een gedeelte wordt betaald door de gemeente via een subsidie. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan kunt u ook een gedeelte van de kosten terugkrijgen via de belastingdienst. De subsidie van de gemeente en de hoogte van de ouderbijdrage zijn afhankelijk van het inkomen. U krijgt deze subsidie niet zelf. De peuteropvang organisatie vraagt deze voor u aan. U laat uw inkomensverklaring zien aan de peuteropvang. Zij gaan voor u berekenen, wat u zelf gaat betalen en wat de gemeente bij kan dragen. De medewerkers van de peuteropvang locatie en de jeugdverpleegkundigen van het CJG kunnen u hier meer over vertellen.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen via (0180) 330 300 of per e-mail  kov@zuidplas.nl

  • Voor contact met de jeugdverpleegkundigen van het CJG verwijzen wij u door naar de website www.cjgzuidplas.nl
  • Voor het GGD Hollands Midden kunt u bellen naar (088) 308 3460 of mailen naar tko-secretariaat@ggdhm.nl