Kinderopvang en Voorschoolse Educatie - voor (nieuwe) houders

Kinderopvang starten of gastouder worden

Wanneer u een kindcentrum/kinderdagopvang (KDV), peuteropvang (PG) of buitenschoolse opvang (BSO) wilt starten, moeten er heel veel zaken geregeld worden. U moet een pand zoeken, personeel werven, vergunningen aanvragen en voldoen aan wet- en regelgeving. Vervolgens volgt nog een uitgebreid traject met de GGD. In totaal kan de hele procedure wel tot 40 weken in beslag nemen. Wilt u gastouder worden? Ook hiervoor gelden strenge eisen. Deze procedure duurt ongeveer 13 weken (3 maanden).

Stappenplan starten kinderopvang

De Rijksoverheid (het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bepaalt de regels voor en eisen aan een KDV of BSO. De overheid heeft in samenwerking met de kamer van koophandel een stappenplan opgesteld, waarin de verplichte vereisten staan en welke acties u allemaal moet ondernemen. U kunt het stappenplan en meer informatie vinden op het de website www.ondernemersplein.kvk.nl van de Kamer van Koophandel.

Op de pagina 'Ondernemen' kunt u meer informatie vinden over ondernemen in Zuidplas in het algemeen.

Streng aan de Poort

'Streng aan de Poort' houdt in dat de gemeente voor de start streng is bij het nemen van een besluit over een aanvraag. De gemeente doet eerst een documentencheck. Daarna vraagt de gemeente aan de toezichthouder kinderopvang van de GGD om het kindcentrum of de gastouderopvang  intensief te onderzoeken. De GGD onderzoekt of exploitatie zal plaatsvinden conform de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang (Wko) en andere wet- en regelgeving. Via de link op de website van www.ggdghorkennisnet.nl kunt u een de factsheet downloaden waarin meer staat over deze werkwijze.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan moet toestaan, dat er op de door u gekozen locatie een kindcentrum mag worden wordt geëxploiteerd. Bekijk vooraf wat de bestemming is van het pand/de grond waar u een kindcentrum wilt beginnen. Mogelijk moet er een omgevingsvergunning ontheffing voor strijdig gebruik met het bestemmingsplan worden aangevraagd. Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina 'Bestemmingsplannen'.

Vergunningen

Voor alle vergunningen geldt dat deze moeten zijn verleend en in werking getreden voordat er kinderen op de locatie worden opgevangen. 

  1. Omgevingsvergunning activiteit bouwen: Wilt u een heel nieuw pand bouwen of een bestaand pand verbouwen dan dient u in het bezit te zijn van een omgevingsvergunning activiteit bouwen (bouwvergunning). U kunt op de pagina 'Omgevingsvergunning aanvragen' meer informatie vinden en een aanvraag doen. 
    Let op! Deze hele procedure kan tot 26 weken in beslag nemen!
  2. Omgevingsvergunning brandveilig gebruik: Voor de start exploitatie van een kinderopvanginstelling moet u in het bezit zijn van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. Dit is een vereiste wanneer er meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar op een locatie worden opgevangen. U op de pagina 'Omgevingsvergunning aanvragen' meer informatie vinden en een aanvraag doen. 
    Let op! Deze hele procedure kan tot 26 weken in beslag nemen! 

Registratie in Landelijk Register Kinderopvang

Als uw locatie aan het bestemmingsplan voldoet en u de benodigde vergunningen geregeld heeft, kunt u een verzoek tot registratie doen van een kinderopvanginstelling in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit loopt via de gemeente. U kunt deze aanvraag alleen digitaal indienen via een webformulier. Vervolgens schakelt de gemeente de GGD in om de benodigde inspecties uit te voeren.

Let op! Deze procedure neemt na het indienen van het verzoek tot registratie ongeveer 10 – 12 weken in beslag, afhankelijk van de snelheid waarmee de GGD uw vraag kan oppakken.

Bent u al geregistreerd houder en wilt u een wijziging indienen

Wilt u een wijziging indienen? Ook dit kan alleen digitaal via het webformulier. De verwerkingstijd is afhankelijk van het soort aanvraag en of alle bijbehorende documenten in orde zijn. Als er handtekeningen of plattegronden missen; kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Voor sommige wijzigingen (ophoging kindplaatsen, houderwijziging)  schakelt de gemeente de GGD in om verplichte inspecties uit te voeren.

Let op! Deze procedure neemt na het indienen van het verzoek tot registratie ongeveer 2-8 werkdagen in beslag voor administratieve wijzigingen. Is een een inspectie nodig, dan neemt de procedure 10 – 12 weken in beslag, afhankelijk van de snelheid waarmee de GGD uw vraag kan oppakken.

Wilt u gastouder worden

Als u gastouder wilt worden moet u zich aansluiten bij een gastouderbureau. Dit bureau kan u meer informatie geven over de eisen waaraan u moet voldoen om geregistreerd te worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Het gastouderbureau dient voor u de aanvraag in bij de gemeente. De gemeente controleert of alles aanwezig is en er geen handtekeningen missen. Vervolgens schakelt de gemeente de GGD in om de benodigde inspecties uit te voeren. Het gastouderbureau kan de aanvraag alleen digitaal indienen via het formulier 'LRK aanvragen'.

Let op! Deze procedure neemt ongeveer 10-12 weken in beslag, mits alle documenten zoals uw ID-bewijs en EHBO certificaat in orde zijn. Pas daarna kunt u starten als gastouder.

LRK aanmelden

Wijziging doorgeven voor een gastouder die bij uw bureau is aangesloten

Wilt u een wijziging doorgeven? Ook dit kan alleen online via het formulier 'LRK wijzigen'. Als er handtekeningen missen; kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Wijzigingen doorgeven kan niet met terugwerkende kracht. Houdt u er rekening mee, dat u de wijziging ruim op tijd indient.

Let op! De verwerkingstijd varieert van 2 tot 8 werkdagen; afhankelijk van het soort aanvraag en of alle bijbehorende documenten in orde zijn.

Wijziging LRK doorgeven
 

Voorschoolse educatie

Bent u houder en wilt u voorschoolse educatie aan gaan bieden? Dat is alleen mogelijk als u een meerjarige subsidierelatie hebt afgesloten met gemeente Zuidplas. VE-aanbieder worden is mogelijk vanaf minimaal 5 VE-peuters per groep en uitsluitend op locaties met kortdurende peuteropvang. Overige eisen staan in de gemeentelijke verordening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via kov@zuidplas.nl

Toezicht & handhaving op de kwaliteit van kinderopvang

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De inspecteurs van GGD Hollands Midden voeren namens gemeente Zuidplas deze controles uit. Zij bezoeken elk jaar onaangekondigd kindcentra (kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang). Elk jaar wordt ook een aantal gastouders gecontroleerd. De werkwijze van de gemeente staat beschreven in het Handhavingsbeleid Kinderopvang dat hier te vinden is.

Gemeente Zuidplas werkt met de methode "herstelaanbod". Als de GGD constateert dat er iets niet goed gaat, dan krijgt de houder in eerste instantie een waarschuwing en tijd/kans de overtredingen aan te pakken. Wordt hier niet naar geluisterd, dan kan de gemeente een boete geven en zelfs verbieden dat er nog kinderen worden opgevangen. Bij kindcentra en voorzieningen voor gastouderopvang waar de kwaliteit zo slecht is dat de situatie voor kinderen acuut onveilig is, wordt er niet gewaarschuwd maar neemt de gemeente direct maatregelen.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt contact opnemen via (0180) 330 300 of per e-mail  kov@zuidplas.nl.

  • Voor contact met medewerkers van afdeling Ruimte van de gemeente Zuidplas kunt contact opnemen via (0180) 330 300 of mailen naar bwt@odmh.nl
  • Voor het GGD Hollands Midden, Inspectie Kinderopvang kunt u bellen naar (088) 308 3460 of mailen naar tko-secretariaat@ggdhm.nl.