Voor iedereen met een hulpvraag op het gebied van Jeugd, Wmo en Leerlingenvervoer. U staat er niet alleen voor. De gemeente Zuidplas ondersteunt u met deskundig advies.

Afspraken tussen inwoner en gemeente

In de Integrale Verordening Sociaal Domein staat hoe en waar u een hulpvraag kunt stellen, de manieren waarop de gemeente hulp biedt, welke vormen van zorg en ondersteuning er mogelijk zijn, welke rechten en plichten u heeft, wat u van de gemeente mag verwachten, wat wij van u mogen verwachten en wat de gevolgen zijn van het niet nakomen van deze verplichtingen.

U kunt de verordening ook in de vorm van een infographic bekijken of downloaden via 'Integrale verordening Sociaal Domein - infographic'.

Uitgangspunten in de Verordening

 • We praten niet over u, maar met u
 • Uw vraag staat centraal en wij sluiten zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden
 • We kijken naar alles wat van invloed kan zijn op uw ontwikkeling of dat van uw kind(eren)
 • Eén gezin, één plan, één regisseur
 • We ondersteunen u zodat u weer in staat bent om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Nu en in de toekomst. Zo houdt u zelf de regie
 • We zoeken naar oplossingen dicht bij huis. Daar proberen we uw omgeving (familie, vrienden, buren, school, betrokken hulpverleners, mantelzorgers) zoveel mogelijk bij te betrekken.

Participatie in het Sociaal Domein

De Adviesraad denkt met de gemeente mee en adviseert over het beleid binnen het sociaal domein. Zij behartigen uw belangen en vormen een brug tussen inwoners en de gemeente.

Toegang tot Jeugdhulp of Wmo

 • Hulpvraag: Iedereen kan zich rechtstreeks met een hulpvraag, voor zichzelf of voor een ander, melden bij de gemeente
 • We helpen u kosteloos
 • Onderzoek: het onderzoek start met het voeren van een gesprek, waarbij uw vertegenwoordiger/ gemachtigde, mantelzorger of familie aanwezig mag zijn. Ook kunt u gebruik maken van een gratis onafhankelijke cliëntondersteuner
 • Onderwerpen: tijdens het onderzoek worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
  -    uw hulpvraag. Tegen welke problemen loopt u aan
  -    uw behoefte, persoonskenmerken, veiligheid, ontwikkeling, gezinssituatie en uw voorkeuren
  -    wat zijn uw eigen mogelijkheden, eventueel in combinatie met uw sociale netwerk, om uw zelfstandigheid te vergroten
  -    de optie om gebruik te maken van voorzieningen, diensten of activiteiten die vrij toegankelijk zijn en bijdrage aan het vergroten van uw zelfstandigheid
  -    is jeugdhulp of Wmo aan de orde
  -    Welke vorm van ondersteuning past het beste in uw situatie
  -    Uw financiële eigen bijdrage in het geval van de Wmo
 • Gespreksverslag: binnen 10 werkdagen na het gesprek ontvangt u een gespreksverslag
 • Naar aanleiding van het onderzoek en de uitkomsten daarvan ontvangt u een ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere welke ondersteuning ervoor welke duur het meest geschikt is in uw situatie
 • Voorziening: als meerdere voorzieningen in uw situatie passend zijn, verstrekt de gemeente de goedkoopst geschikte voorziening
 • Ondertekening: door het ondersteuningsplan te ondertekenen kunt u een aanvraag indienen of afzien van een aanvraag
 • Besluit: nadat u het ondersteuningsplan getekend heeft teruggestuurd, wordt het besluit kenbaar gemaakt door middel van een beschikking
 • Bezwaar: als u het niet eens bent met het besluit kunt u in bezwaar en beroep gaan.

Procedure van melding tot beschikking

Procedure van melding tot beschikking, onder deze afbeelding staat de inhoud van deze afbeelding in tekst

Melding:

 • Persoonlijk plan 
 • Clientondersteuning

Onderzoek:

 • (Keukentafel) gesprek 
 • (Medisch) advies 

Keuzemoment (De cliënt kan altijd een aanvraag indienen)

Beoordeling vraag:

 • Geen aanvraag indienen 
 • Aanvraag indienen  

Beoordelen aanvraag

Beschikking:

 • Afwijzing 
 • Toekenning

Leerlingenvervoer

 • Ook voor leerlingenvervoer kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Dit kan met uw DigiD via de pagina 'Leerlingenvervoer
 • Doe uw aanvraag voor het volgende schooljaar uiterlijk 1 juni, dan sturen wij u voor 1 augustus een beschikking
 • Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onder andere gekeken naar:
  - de afstand tussen school en woning
  - de leeftijd en de (on)mogelijkheden van uw kind
  - de school(soort) die uw kind bezoekt
 • Leerlingenvervoer is mogelijk in de vorm van een kilometervergoeding, vergoeding voor openbaar vervoer of vervoer in een taxi(bus)
 • In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage (het drempelbedrag) betalen; dit is afhankelijk van schoolsoort en uw inkomen
 • Als u het niet eens bent met het besluit kunt u in bezwaar en beroep gaan.

Wij helpen u graag

Heeft u vragen, bent u op zoek naar informatie of wenst u een gesprek? Ga dan naar de pagina 'Sociaal Team'.