Door het vrijkomen van de beide schoollocaties, de Keijzerschool en de Rehobothschool, in Moerkapelle is de mogelijkheid ontstaan om hier een nieuwe bestemming aan te geven. De gemeente is eigenaar van de beide gebouwen en de gronden die erbij horen. Graag wil de gemeente samen met de bewoners van Moerkapelle kijken welke bestemming deze locaties het beste kunnen krijgen.

Participatietraject 2019-2021

In 2019 is een intensief participatietraject met de bewoners gestart. Hiervoor ging de gemeente Zuidplas een samenwerking aan met Woonpartners Midden Holland. Alle bewoners van Moerkapelle werden uitgenodigd om te vertellen welke wensen zij hebben voor de herontwikkeling van de twee vrijkomende schoollocaties van de Rehoboth- en de Keijzerschool. De twee avonden die hiervoor werden georganiseerd, telden elk een opkomst van ruim honderd personen. Ook werd voor elke schoollocatie een begeleidingsgroep opgericht om mee te denken over de plannen. Tijdens de bewonersavonden en de gesprekken met de begeleidingsgroepen, bleek bij de grote meerderheid van de bewoners de wens voor betaalbare huur- en/of koopwoningen centraal te staan.

Het intensieve participatietraject heeft geresulteerd in twee woonprogramma’s, die tijdens twee digitale bijeenkomsten in oktober 2021 aan de bewoners werden gepresenteerd. Op woensdag 1 december 2021 heeft de gemeenteraad beide woonprogramma’s vastgesteld. Daarmee kon de bestemmingsplanprocedure van start om het huidige plan aan te passen als volgende stap in het proces.

Stand van zaken

Sinds begin 2022 is er vertraging opgetreden in de voortgang van het project en het proces rondom de Rehoboth- en de Keizersschool. Uiteindelijk heeft het project enige tijd stilgelegen. Dit was te wijten aan wisselingen in het personeel en capaciteitsproblemen. Inmiddels is de capaciteit beter op orde en is het proces voor de ontwikkeling van beide locaties weer opgepakt. Omdat in december 2021 voor beide locaties verschillende woonprogramma’s werden vastgesteld, is besloten om van de schoollocaties aparte projecten te maken. Hieronder leest u wat de stand van zaken is en wat er de komende periode op de planning staat.

Rehobothschool locatie

Na het succesvolle participatietraject is medio 2022 een start gemaakt met het opstellen van een nota van uitgangspunten op basis van o.m. de resultaten van het participatietraject. In november 2022 vond sinds lange tijd een overleg plaats met de klankbordgroep om hen te informeren over de stand van zaken. De verwachting is dat het programma medio 2023 in de gemeenteraad wordt behandeld. Daarna wordt het bestemmingsplan gemaakt. Als alles voorspoedig verloopt, kan de bouw op zijn vroegst in de 2e helft van 2024 van start.

Keijzerschool locatie

Het grondbeleid en de marktontwikkelingen zorgen voor een grote uitdaging bij de ontwikkeling van betaalbare koopwoningen voor het beloofde aantal vierkante meters. Uit de berekeningen blijkt dat de prijs nu hoger uitkomt dan € 225.000,-. Er wordt onderzoek gedaan naar een oplossing zonder het woonoppervlak te moeten verkleinen om de prijs laag te houden. In oktober 2022 is er een overleg geweest met de klankbordgroep om hen te informeren over de stand van zaken. Ook is er een start gemaakt met het opstellen van de nota van uitgangspunten. Naar verwachting kan de bouw op zijn vroegst in de 2e helft van 2024 van start.

Vragen of meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider:

Bewonersavonden: 13 en 27 oktober 2021

De gemeente Zuidplas heeft op 13 en 27 oktober twee digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten praatten de gemeente Zuidplas en de begeleidingsgroepen de bewoners bij over de plannen en konden de bewoners vragen stellen. De gepresenteerde  plannen waren nader uitgewerkt aan de hand van de ideeën en informatie die werden opgehaald tijdens de eerdere bewonersavonden en de gesprekken met de begeleidingsgroepen.
 
Heeft u een van deze avonden gemist? Dan kunt u deze terugkijken via onderstaande links.

Bewonersavond: 10 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 werd in Op Moer de tweede bewonersavond gehouden over de herontwikkeling van de schoollocaties Keijzerschool en Rehobothschool. De presentatie van die avond 'Bewonersavond schoollocaties Moerkapelle - 10 oktober' kunt u hier bekijken of downloaden.

Bewonersavond: 13 juni 2019

Op 13 juni 2019 is in OpMoer de eerste bewonersavond gehouden. De opkomst was groot, ruim 100 inwoners zijn naar de avond gekomen. Doel van deze eerste avond was het ophalen van ideeën en initiatieven die bij de bewoners van Moerkapelle leven bij de herontwikkeling van de schoollocaties. In groepjes is gesproken over de diverse mogelijkheden die de bewoners voor de locaties zien. Van deze avond heeft een onafhankelijk bureau (UniPartners) een verslag 'Verslag herontwikkeling De Keijzerschool en de Rehobothschool - 13-06-2019' gemaakt. Hierin staat aangegeven wat de initiatieven en ideeën zijn.