Herontwikkeling locaties de Keijzerschool en de Rehobothschool

Door het vrijkomen van de beide schoollocaties, de Keijzerschool en de Rehobothschool, in Moerkapelle is de mogelijkheid ontstaan om hier een nieuwe bestemming aan te geven. De gemeente is eigenaar van de beide gebouwen en de gronden die erbij horen. De gemeente heeft samen met de bewoners van Moerkapelle gekeken naar de mogelijke bestemming van de Rehoboth- en de Keijzerschoollocatie. Daarna is er een participatietraject van start gegaan voor de herontwikkeling op beide schoollocaties.

Participatietraject

In 2019 ging een intensief participatietraject van start. De bewoners van Moerkapelle werden uitgenodigd om te vertellen wat hun wensen zijn voor de herontwikkeling van de twee vrijkomende schoollocaties van de Rehoboth- en de Keijzerschool. Bekijk het doorlopen participatieproces hier 'Korte terugblik op het participatietraject 2019-2021'.

Sinds begin 2022 kwam er vertraging in de voortgang van het project en het proces rondom de Rehoboth- en de Keijzerschool. Het project heeft vervolgens enige tijd stilgelegen. Dit was te wijten aan wisselingen in het personeel en capaciteitsproblemen. Later in 2022 kwam de capaciteit beter op orde en werd het proces voor de ontwikkeling van beide locaties (separaat) weer opgepakt.

Rehobothschoollocatie

Na het doorlopen participatietraject (2019-2021) werd medio 2022 begonnen met het opstellen van een nota van uitgangspunten op basis van o.m. de resultaten van het participatietraject. In november 2022 vond een overleg plaats met de klankbordgroep om hen te informeren over de stand van zaken.

Daarna volgde op 5 april 2023 een bewonersbijeenkomst. Hier werden diverse modellen voor herontwikkeling op de Rehobothschoollocatie getoond en door de omwonenden beoordeeld. Hieruit zijn enkele voorkeursmodellen naar voren gekomen. Vervolgens zijn de twee voorkeursmodellen - met de beste balans tussen wensen, eisen en haalbaarheid - op basis van de ontvangen reacties van omwonenden verder uitgewerkt tot één model. Dit model is gepresenteerd op de inloopavond van 26 juni 2023 en werd door de omwonenden positief ontvangen. Meer informatie over de bewoners(participatie)avonden vindt u onder het kopje ‘Bewonersavonden’.

Er wordt een Nota van Uitgangspunten inclusief het uitgewerkte model ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Keijzerschoollocatie

Eind 2022 vond er overleg plaats met de klankbordgroep over de stand van zaken. Het grondbeleid en de marktontwikkelingen zorgden voor een grote uitdaging bij de ontwikkeling van betaalbare koopwoningen voor het beloofde aantal vierkante meters. In het 1e kwartaal van 2023 werd duidelijk dat het project mede door de gestegen bouwkosten niet haalbaar was. In maart 2023 werd de klankbordgroep hierover geïnformeerd.

In de periode daarna zijn er een nieuwe ruimtelijke herontwikkelingsmodellen ontwikkeld voor een haalbaar plan. Deze modellen werden getoond tijdens de bewonersavond van 21 december 2023. Omwonenden konden tijdens deze avond scores toekennen aan de modellen. Het voorkeursmodel dat hieruit naar voren kwam, werd op basis van de opgehaalde reacties verder uitgewerkt. Tijdens de bewonersavond op 20 maart 2024 werd het uitgewerkte voorkeursmodel aan de omwonenden gepresenteerd. Meer informatie over de bewoners(participatie)avonden en de verslagen daarvan, vindt u op deze webpagina onder ‘Bewonersavonden’.

Na de bewonersavond van 20 maart 2024 wordt een Nota van Uitgangspunten (NvU) inclusief het voorkeursmodel ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De NvU voor de Keijzerschoollocatie en de NvU voor Rehobothschoollocatie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting vindt dit medio 2024 plaats. Na goedkeuring en vaststelling van de NvU’s geven deze de kaders en richting aan voor de verdere ontwikkeling van de schoollocaties.

Bewonersavonden

Bewonersbijeenkomst 20 maart 2024

Tijdens deze bewonersavond voor de Keijzerschoollocatie werd het 'Uitgewerkte voorkeursmodel van de bewoners - maart 2024' aan hen gepresenteerd. Dit voorkeursmodel was de uitkomst van de scoreronde tijdens de vorige bewoners(participatie)bijeenkomst. Daarna werd dit voorkeursmodel verder uitgewerkt op basis van de meningen en suggesties van de bewoners die opgehaald werden tijdens de vorige bijeenkomst. Naast het uitgewerkte voorkeursmodel werd op deze avond ook een geheel nieuw model getoond. Dit werd opgesteld op basis van de opgehaalde meningen en ideeën tijdens de vorige bijeenkomst. De bewoners konden tijdens de bijeenkomst hun reacties geven op beide modellen. Meer informatie vindt u in het verslag van de avond dat binnenkort hier op de website verschijnt.

Bewonersavond 21 december 2023

Deze bewonersavond voor Keijzerschoollocatie vond plaats in de vorm van een participatiebijeenkomst. Nadat in een eerder stadium bleek dat het voormalige plan financieel niet haalbaar was, is er een herstart gemaakt voor een haalbaar plan. De ruimtelijke modellen die hiervoor zijn gemaakt, werden getoond tijdens de bijeenkomst. Het doel was om te achterhalen wat bewoners van de modellen vinden en wat hun voorkeursmodel is. Hiervoor werd de bijeenkomst ingericht met een modellenpresentatie en een scoreronde waarin de bewoners elk model een score konden toekennen. Aan het eind van de avond werden de scores en de uitkomst daarvan (het voorkeursmodel) besproken. Dit voorkeursmodel van de bewoners wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Daarna wordt het uitgewerkte voorkeursmodel naar hen teruggekoppeld tijdens een bewonersavond. Meer informatie leest u in het verslag van de avond 'Verslag bewonersavond - december 2023'.

Bewonersavond 26 juni 2023

Op de vorige bewonersbijeenkomst van 5 april 2023 hebben bewoners aangegeven welke herontwikkelingsmodellen hun voorkeur hebben. Daarna is er gewerkt aan de uitwerking daarvan. Het uitgewerkte model is op 26 juni 2023 aan de bewoners gepresenteerd. Dit model is een integratie van de twee voorkeursmodellen van de eerdere bijeenkomst. Naast de presentatie van het uitgewerkte model ontvingen de bewoners een toelichting over de wijze waarop de reacties uit de bijeenkomst van 5 april 2023 zijn verwerkt. Meer informatie vindt u in het verslag 'Rehobothlocatie verslag bewonersavond 26 juni 2023' van de avond. 

Bewonersavond 5 april 2023

Op de vorige bewonersbijeenkomst voor de Rehobothschoollocatie van 5 april 2023 zijn diverse modellen voor herontwikkeling getoond en door omwonenden beoordeeld. Zo hebben de aanwezige omwonenden bij de getoonde modellen plus- en minpunten vermeld, zorgen geuit en suggesties gedaan. Hieruit zijn toen enkele voorkeursmodellen naar voren gekomen. Het voorkeursmodel met de beste balans tussen wensen, eisen en haalbaarheid wordt op basis van de ontvangen feedback van omwonenden verder uitgewerkt. Dit uitgewerkte model wordt gepresenteerd op de volgende bewonersbijeenkomst. Meer informatie vindt u in het verslag 'Rehobothlocatie verslag bewonersavond 5 april 2023' van de avond.

Bewonersavonden 13 en 27 oktober 2021

De gemeente Zuidplas heeft op 13 en 27 oktober twee digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten praatten de gemeente Zuidplas en de begeleidingsgroepen de bewoners bij over de plannen en konden de bewoners vragen stellen. De gepresenteerde plannen waren nader uitgewerkt aan de hand van de ideeën en informatie die werden opgehaald tijdens de eerdere bewonersavonden en de gesprekken met de begeleidingsgroepen.
 
Heeft u een van deze avonden gemist? Dan kunt u deze terugkijken via onderstaande links.

  • Informatiebijeenkomst Rehobothlocatie van 13 oktober 2021, via: www.youtube.com;
  • Informatiebijeenkomst Keijzerschoollocatie van 27 oktober 2021, via: www.youtube.com.

Bewonersavond 10 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 werd in Op Moer de tweede bewonersavond gehouden over de herontwikkeling van de schoollocaties Keijzerschool en Rehobothschool. De presentatie van die avond 'Bewonersavond schoollocaties Moerkapelle - 10 oktober 2019' kunt u hier bekijken of downloaden.

Bewonersavond 13 juni 2019

Op 13 juni 2019 is in OpMoer de eerste bewonersavond gehouden. De opkomst was groot, ruim 100 inwoners zijn naar de avond gekomen. Doel van deze eerste avond was het ophalen van ideeën en initiatieven die bij de bewoners van Moerkapelle leven bij de herontwikkeling van de schoollocaties. In groepjes is gesproken over de diverse mogelijkheden die de bewoners voor de locaties zien. Van deze avond heeft een onafhankelijk bureau (UniPartners) een verslag 'Verslag herontwikkeling De Keijzerschool en de Rehobothschool - 13 juni 2019' gemaakt. Hierin staat aangegeven wat de initiatieven en ideeën zijn.

Vragen of meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Gebiedsontwikkeling, Hans de Wind via projectbureau@zuidplas.nl.