Herontwikkeling De Zevenloft

Het project Herontwikkeling De Zevenloft komt voort uit een initiatief van projectontwikkelaar Thunnissen. Deze partij meldde zich bij gemeente Zuidplas met een initiatief voor woningbouw op locatie De Zevenloft. Deze locatie ligt in de hoek van de Knibbelweg en Noordelijke Dwarsweg, in Zevenhuizen-Zuid (Ligging plangebied De Zevenloft). Dit is ten oosten van de kern Zevenhuizen. De gemeente Zuidplas en Thunnissen zijn in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot een plan voor de bouw van 17 woningen op locatie De Zevenloft. Omwonenden werden geïnformeerd en in januari 2021 stemde het college van burgemeester en wethouders in met dit plan.

De bouw van deze woningen is een uitbreiding van de bestaande woonwijk en valt onder het bestemmingsplan Zuidplas-West. De woningen worden grondgebonden en levensloopbestendig gebouwd. Hierdoor kunnen er meer mensen in Zevenhuizen wonen én blijven wonen.

Verbeelding De Zevenloft

Betrokken partijen

De 17 woningen worden gebouwd door Thunnissen. Deze is als ontwikkelaar verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw, de communicatie en de verkoop van de woningen. De gemeente stelt de kaders op voor deze ontwikkeling en maakt een uitwerkingsplan op basis van het bestemmingsplan. Dit plan vormt de basis voor de uitvoering van de bouw door de projectontwikkelaar.

Stand van zaken

In de afgelopen jaren is er door partijen gewerkt aan de voorbereidingen van de herontwikkeling. Zo heeft de gemeente een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld. Dit plan bevat de voorwaarden voor de bouw van 17 woningen met de bijbehorende voorzieningen zoals wegen, groen en parkeerplaatsen. Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft’ heeft medio 2022 ter inzage gelegen, waarna het plan in november 2022 werd vastgesteld door het college van burgmeester en wethouders. Vervolgens is er beroep aangetekend tegen dit besluit en is er een verzoek voor een voorlopige voorziening ingediend bij de rechter. Op 22 maart 2023 (www.uitspraken.rechtspraak.nl) is er door de rechter een voorlopige voorziening afgegeven. De behandeling van het beroep en de uitspraak in de bodemprocedure volgt nog.

Planning

  • 4e kwartaal 2022: start verkoop van de woningen.
  • 2023: sloop bestaande bebouwing en grond klaarmaken voor bebouwing
  • 1e kwartaal 2024: start bouw van de woningen
  • 1e helft 2025: oplevering van de woningen

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider, Suzanne Wassenaar, via telefoon (0180) 330 300 of via mail naar projectbureau@zuidplas.nl o.v.v. De Zevenloft.

Meer informatie over de verkoop van de woningen vindt u op de projectwebsite van Thunnissen: www.parkdezevenloft.nl.