Fractieadviseur - Jeroen Revet

  • Naam - J. (Jeroen) Revet
  • Functie - Fractieadviseur
  • Partij - VVD
  • (0180) 330 300
  • j.revet@zuidplas.nl

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Auditcommissie;
  • Specialisme: Sport;
  • Hobby's: Gezelligheid, lezen, reizen & duiken;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Koornmolengat.

Missie voor Zuidplas

Het goede behouden en het nieuwe verwelkomen. Een Zuidplas voor zowel haar huidige als toekomstige inwoners.

Vanuit m’n professionele achtergrond draag ik graag bij aan het debat over gezonde financiële keuzes. Voor de komende raadsperiode spelen een aantal onzekerheden in de financiering van ons gemeentelijke takenpakket. Ik heb daarnaast een verhoogde interesse voor wonen, ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur. Niet eens zozeer vanuit de eventuele gevolgen die dit heeft voor de gemeentefinanciën maar juist omdat deze zaken de leefbaarheid van onze dorpen direct raakt.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties Fractieadviseur - J. (Jeroen) Revet
Instantie/organisatie-
Functienaam-
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigd-