Fractieadviseur - Henriette Frans

Meer informatie

  • Lid van (raads-)commissies: Nog niet bekend;
  • Hobby's: Hardlopen;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Hennipgaarde, Zevenhuizen.

Missie voor Zuidplas

Creëren van een leefbare, veilige, toegankelijk, groene en duurzame leefomgeving in al onze dorpen waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen.  

Belangrijk voor onze inwoners is dat zij zich thuis voelen en dat zij hier in alle levensfasen prettig kunnen wonen. Dat de gemeente beleidskeuzes maakt die de gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen. De saamhorigheid tussen inwoners wordt versterkt en de kracht in de samenleving wordt optimaal benut en sluit aan bij behoeften en wensen van onze inwoners. Minder regels vanuit de gemeente, meer ruimte voor inwoners en bedrijven. Inwoners hebben inspraak en invloed bij de inrichting en besluitvorming in hun eigen gemeente. De gemeente faciliteert verbindingen tussen mensen door buurtcentra en ontmoetingsplekken te realiseren en te behouden, zoals bibliotheken, dorpshuizen en buurtcafés en Integrale Kind Centra (IKC’s).

De opgaves vanuit de samenleving pakken we aan vanuit menselijk oogpunt, met daarbij een positieve insteek (kijken wat mogelijk is). Zo werken we aan een duurzame en prettige leefomgeving, voor elkaar en met elkaar.

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties H.M. (Henriette) Frans
Instantie/organisatieRaad voor de Kinderbescherming
FunctienaamGedragswetenschapper
FunctiebeschrijvingAdvisering financiën en bedrijfsvoering
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieKinderpsycholoog Zuidplas  / ZZP /  (expertise) netwerk gekwalificeerde gedragswetenschapper
FunctienaamKinder- en Jeugdpsycholoog SKJ
Functiebeschrijving 
Ingangsdatum 
Einddatum 
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd en onbezoldigd