Na iedere vergadering van het college van burgemeester en wethouders wordt op deze pagina de besluitenlijst van het college gepubliceerd. U kunt per vergaderdatum de besluitenlijsten van het college bekijken. In de besluitenlijst staat vermeld wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.

College Zuidplas. Van links naar rechts: wethouder Daan de Haas, burgemeester Han Weber, wethouder Frans Klovert, wethouder Jan Willem Schuurman, gemeentesecretaris Michael Burgmans, wethouder Wybe Zijlstra

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt de besluitenlijsten vanaf 2013 bekijken via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 april 2024

Vergaderdatum: 5 april 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Toezeggingen | Programmacommissie B&M op 28 maart en 2 april 2024

Ter voorbereiding op de besluitvorming over de vaststelling van het Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1 door de gemeenteraad, is het onderwerp behandeld in verschillende vergaderingen van de Programmacommissie B&M. Naar aanleiding van de vergaderingen op 28 maart en 2 april jl. wordt er invulling gegeven aan een aantal toezeggingen.

Besluit

 1. In te stemmen met het doorgeleiden van memo Z24.000838 (met eerder vrijgegeven bijlage A22.002366) naar aanleiding van toezeggingen aan de Programmacommissie B&M van 28 maart 2024; 
 2. In te stemmen met het doorgeleiden van memo Z24.000884 naar aanleiding van toezeggingen aan de Programmacommissie B&M van 2 april 2024; 
 3. Geheimhouding op te leggen op Z24.000884 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

Besluitenlijst college Zuidplas - 3 april 2024

Vergaderdatum: 3 april 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatienota ‘Regionale Opvang Locatie’

Middels de informatienota 'Regionale Opvang Locatie' (Z24.000804) wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomst van de onderhandeling met het COA over de bestuursovereenkomst.

Besluit

 1. Vaststellen van informatienota 'Regionale Opvang Locatie' (Z24.000804) en deze akkoord bevinden voor doorgeleiding naar de gemeenteraad

Besluitenlijst college Zuidplas - 2 april 2024

Vergaderdatum: 2 april 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Startnotitie Regionale Woonzorgvisie

De startnotitie is de aftrap naar een regionale woonzorgvisie. In de startnotitie is beschreven op welke punten de vijf regiogemeenten willen samenwerken en is de reikwijdte van de integrale opgave wonen en zorg in Midden-Holland verkend. Met andere woorden voor welke groepen maken we regionale afspraken en wat laten we lokaal? In het kader van het vaststellen van de startnotitie van de regionale woonzorgvisie is het goed om de raad en de stakeholders te informeren over deze processtap. Zoals in het Bestuurlijk Overleg Ruimte-Wonen (BO RW) is besproken worden de stukken door de colleges vastgesteld en die relevante stukken ook gedeeld met raad en stakeholders.

Besluit

 1. De startnotitie (A24.000561) en bijgevoegde raadsinformatiebrief (Z24.000724) vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad. 
 2. De startnotitie (A24.000561) en bijgevoegde aanbiedingsbrief (A24.000562) toe te sturen aan de stakeholders die hebben bijgedragen aan de verkenning.

2. Prijsvraag naamgeving Middengebied

Bij het vaststellen van het Masterplan Middengebied heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een prijsvraag uit te schrijven, samen met de kindergemeenteraad, voor de naamgeving van het nieuwe dorp in het Middengebied (R21.000005). Het plan van aanpak dat als bijlage bij dit advies is gesloten geeft invulling aan de uitvoering van dit raadsbesluit en is onder voorbehoud van de besluitvorming van het eerste bestemmingsplan voor het Middengebied (Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1). In dit voorstel volgt een beknopte samenvatting van het plan van aanpak.

Besluit

 1. In te stemmen met het plan van aanpak (A24.000161), onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over het Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1.
 2. Vaststellen van Informatienota Plan van aanpak Prijsvraag Middengebied (Z24.000496) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 
 3. Vaststellen van Participatienota Prijsvraag Middengebied (Z24.000729)

3. Collegevoorstel participatienota Dorrestein Noord

De gemeente doet aan participatie. Dus ook bij de reconstructie van Dorrestein Noord. Artikel 4 lid 1 van de verordening Participatie van de gemeente Zuidplas stelt dat het bestuursorgaan bij de start van elke participatieprocedure vaststelt op welke manier participatie wordt toegepast en maakt dit besluit bekend op de voor die participatieprocedure geschikte wijze

Besluit

Vaststellen van de participatienota reconstructie Dorrestein Noord (Z24.000389)

4. Intrekken Verordening fysieke leefomgeving 2023

4 april 2023 heeft de gemeenteraad middels raadsvoorstel (R23.000042) de Verordening fysieke leefomgeving 2023 vastgesteld. De verordening is aan het einde van het jaar vervangen door de Verordening fysieke leefomgeving 2023 Omgevingswet (R23.000111). Er is nog een raadsbesluit nodig om de oude verordening in te trekken.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Intrekken Verordening fysieke leefomgeving 2023 (R24.000032)’ vaststellen en doorgeleiden naar de raad.

5. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling SAMH

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken. Het betreft hier uitsluitend wijzigingen in het kader van de vernieuwing van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling SAMH (R24.000035) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 29 maart 2024

Vergaderdatum: 29 maart 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Toezeggingen aan Programmacommissie B&M 19 maart 2024 – deel 2

Het college beantwoordt het tweede deel van toezeggingen ter voorbereiding op de besluitvorming over Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1. Er is afgesproken deze toezeggingen af te doen voor de Programmacommissie B&M op 2 april 2024.

Besluit

 1. Instemmen met het doorgeleiden van A24.000655 (Presentatie Financieel perspectief Grondexploitatie Fase 1a, geheim) en Z24.000818 (Reactie college op adviezen) naar de gemeenteraad, ter afdoening van het tweede deel van de toezeggingen aan de Programmacommissie B&M op 19 maart 2024; 
 2. Een aangepaste versie van raadsvoorstel R24.000011 vaststellen en instemmen met het doorgeleiden van dit raadsvoorstel tezamen met drie nieuwe bijlagen Z24.000818 (Reactie college op adviezen), Z24.000790 (Memo voorgestelde wijzigingen bestemmingsplan) en A24.000656 (Planschaderisicoanalyse, geheim) naar de gemeenteraad; 
 3. Mandaat geven aan de portefeuillehouder voor het laten verwerken van de aanpassingen zoals verwoord in Z24.000790 (Memo voorgestelde wijzigingen bestemmingsplan) in het Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1 (A24.000166, A24.000167 en A24.000195, A24.000194), en deze na te zenden aan de gemeenteraad voorafgaan aan de opiniërende raadsbehandeling van het raadsvoorstel R24.000011; 
 4. Geheimhouding opleggen op A24.000655 (Presentatie Financieel perspectief Grondexploitatie Fase 1a) en A24.000656 (Planschaderisicoanalyse) op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

2. Agenderen Raadsvoorstel nieuwe regeling Streekarchief SAMH

Verzoek aan presidium om de vernieuwing van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden Holland (SAMH) te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2024 voor een zienswijze en wederom voor de raadsvergadering van 18 juni voor het definitieve besluit.

Besluit

 1. In te stemmen met het verzoek aan het presidium om vernieuwing GR SAMH te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2024 voor een zienswijze en voor de raadsvergadering van 18 juni voor het definitieve besluit

Besluitenlijst college Zuidplas - 26 maart 2024

Vergaderdatum: 26 maart 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Raadsinformatie nota – Jaarplannen ODMH 2024

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in overleg met de gemeente een jaarprogramma op van de producten Bouw- en Woningtoezicht en Milieu die in dat jaar door de gemeente worden afgenomen. Het college heeft ingestemd met de jaarprogramma’s BWT en Milieu 2024 van de ODMH tijdens de vergadering van 22 november 2023 en dient de raad hierover te informeren.

Besluit

 1. De jaarprogramma begroting ODMH 2024 ter kennisneming aan de raad toe te sturen middels de in bijlage 1 (Z24.000667) opgenomen raadsinformatienota.

2. Verklaring van geen bedenkingen - gemaal Hitland - Nieuwerkerk aan den IJssel

De gemeenteraad heeft op 7 november 2023 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de onderhavige omgevingsvergunning. De ontwerpverklaring heeft, samen met de omgevingsvergunning, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de ruimtelijke onderbouwing gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen binnen gekomen. De gemeenteraad dient dus een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vervangen van het huidige gemaal door een nieuw gemaal met een grotere capaciteit inclusief een vispassage in recreatiegebied Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen gemaal Hitland R24.000027 vast te stellen en door te geleiden naar de gemeenteraad in de raadsvergadering van XX
 2. De zienswijzen, zoals opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen (A24.000111) ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 3. Geheimhouding op te leggen op de bijlage (A24.000490) op grond van artikel 87 van de Gemeenteweg jo. artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid (Woo).
 4. De memo z.s.m. agenderen gemaal Hitland Z23.001247 vast te stellen en door te geleiden naar het presidium

3.    Beantwoording schriftelijke vragen D66 optoppen en splitsen

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over het vergroten van de woningvoorraad door middel van het optoppen en of splitsen van bestaande gebouwen. 
Middels de bijlage worden de schriftelijke vragen beantwoord.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over het onderwerp vergroten van de woningvoorraad door middel van het optoppen of splitsen van woningen (U24.002396)
 2. Vaststellen en doorgeleiden naar de raad

4.    Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake Niet ontvangen OZB-aanslagen

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend inzake niet ontvangen OZB-aanslagen.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de niet ontvangen OZB-aanslagen

5. Toezeggingen aan Programmacommissie B&M 19 maart 2024 - deel 1

Het college komt terug op het eerste deel van toezeggingen ter voorbereiding op de besluitvorming over Chw Bestemmingsplan Middengebeid Zuidplaspolder 1. Er is afgesproken deze toezeggingen af te doen voor de technische Programmacommissie B&M op 28 maart 2024.

Besluit

 1. Instemmen met het doorgeleiden van Z24.000761 en Z24.000762 (geheim) naar de gemeenteraad, ter afdoening van het eerste deel van de toezeggingen aan de Programmacommissie B&M op 19 maart 2024;
 2. Geheimhouding opleggen op Z24.000762 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

6. Beantwoording schriftelijke vragen VVD/CDA infonota B1667 (Regionale Opvang Locatie)

De fractie VVD en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over de informatienota B1667 over de Regionale Opvang Locatie. In een brief aan de fracties zijn alle vragen beantwoord. Voorgesteld wordt om deze brief aan de fracties te versturen.

Besluit

 1. Akkoord gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen VVD/CDA infonota B1667 (Regionale Opvanglocatie) (A24.000418)


7. B&W voorstel participatienota reconstructie Europalaan en Hoofdweg

De gemeente doet aan participatie. Dus ook bij de reconstructie van de Europalaan (vanaf Batavierlaan tot Hoofdweg) en Hoofdweg (nummers 2, 4, 6, 8, 10 en 12) in Nieuwerkerk aan den IJssel. Artikel 4 lid 1 van de verordening Participatie van de gemeente Zuidplas stelt dat het bestuursorgaan bij de start van elke participatieprocedure vaststelt op welke manier participatie wordt toegepast en maakt dit besluit bekend op de voor die participatieprocedure geschikte wijze

Besluit

 1. Vaststellen van de participatienota reconstructie Europalaan en Hoofdweg (Z24.000449)

8. Jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid 2023

Gemeenten dienen jaarlijks te verantwoorden over (het gevoerde OOGO over) het onderwijs-achterstandenbeleid. Per 1 januari 2024 dient de voor deze verantwoording ingevulde vragenlijst te worden vastgesteld door B&W. Bij dit advies vindt u de ingevulde vragenlijst (concept), die hieronder wordt ingeleid en toegelicht

Besluit

 1. Instemmen met de Jaarverantwoording Onderwijsachterstandenbeleid 2023

9. Agendering nWGR SAMH op raadsvergadering

Verzoek aan presidium om de vernieuwing van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden Holland (SAMH) de agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2024.

Besluit

 1. In te stemmen met het verzoek aan het presidium om vernieuwing GR SAMH te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2024

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 maart 2024

Vergaderdatum: 22 maart 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording schriftelijk vragen CU SGP C 1404

Politieke partij CU/SGP heeft schriftelijke vragen ingediend over het Participatietraject basisscholen wijk Zuidplas.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Christen Unie/SGP over het participatietraject Nieuwe scholen wijk Zuidplas en door te geleiden aan de raad (Z24.000360).

Besluitenlijst college Zuidplas - 19 maart 2024

Vergaderdatum: 19 maart 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informele raadsbijeenkomst warmtetransitie

In de raadsinformatiebijeenkomst op 30 januari gaven een aantal raadsleden, M.B.W. Clavaux; F.G. van Wijnen; P.A. van Drenth en A.J. van Gerwen-Westerling, aan behoefte te hebben aan een periodiek gesprek over de warmtetransitie. De warmtetransitie is één van de grootste opgaven waar Nederland ooit voor gestaan heeft. De maatschappelijke impact is groot en om die reden ook goed om op verschillende wijzen hierover met de gemeenteraad het gesprek te voeren. Het verzoek aan het presidium was om hier een vorm voor te kiezen.

Besluit

 1. Vaststellen en doorgeleiden van memo aan presidium

2. Participatienota reconstructie Albert van het Hartweg

De gemeente doet aan participatie. Dus ook bij de reconstructie van de Albert van Het Hartweg. Artikel 4 lid 1 van de verordening Participatie van de gemeente Zuidplas stelt dat het bestuursorgaan bij de start van elke participatieprocedure vaststelt op welke manier participatie wordt toegepast en maakt dit besluit bekend op de voor die participatieprocedure geschikte wijze.

Besluit

 1. Vaststellen van de participatienota Albert van Het Hartweg (Z24.000419).

3. Verlenging onderhoudscontract Centric

Het college wordt gevraagd in te stemmen met een afwijking van het inkoopbeleid en akkoord te gaan met het aangaan van een onderhoudsovereenkomst met Centric met een verkorte looptijd van drie jaar, opdat de thans in gebruik zijnde applicaties van Centric ondersteund blijven en de continuïteit van de dienstverlening daarmee niet in het gedrang komt noch aan onnodige risico’s wordt blootgesteld.

Besluit van het college

 1. In te stemmen met het voorstel om af te wijken van de aanbestedingsplicht en gebruik te maken van paragraaf 2.5 (afwijkingsbevoegdheid) van het inkoopbeleid 2020 van de gemeente Zuidplas
 2. In te stemmen met het aangaan van de onderhoudsovereenkomst met Centric (A24.000196) met een verkorte looptijd van drie jaar.

Besluit van de burgemeester

 1. De wethouder Daan de Haas volmacht te verlenen om de onderhoudsovereenkomst met Centric (A24.000196) te ondertekenen

4. Verzoek deelname vermogensversterking Stedin

Eind 2022 heeft de Gemeente Zuidplas het verzoek gekregen van Stedin om aan te geven of er interesse is om toe te treden als aandeelhouder. Door het college en raad is indertijd aangegeven dat er, om moverende redenen, geen intentie bestaat om toe te treden als aandeelhouder (zie B22.000451 en Z22.002265). Momenteel ligt er een concreet verzoek tot deelname vermogensversterking Stedin.

Besluit

 1. Afwijzen om toe te treden als aandeelhouder Stedin
 2. Stedin informeren over het collegebesluit.

5. Nieuwe dienst ‘kleinschalig behandelgroep verblijf’ in Midden-Holland en beschikbaarheidsfinanciering

In de regio Midden-Holland wordt een nieuwe dienst ingekocht, specifiek voor kleinere behandelgroepen bij hoog-specialistische jeugdproblematiek. Hierdoor worden de huidige behandelgroepen verblijf gesitueerd in Midden-Holland passend voor de huidige (verzwaarde) doelgroep en de beschikbaarheid hiervan binnen eigen regio gecontinueerd.

Ook wordt vanaf 1 maart 2024 gevraagd om beschikbaarheidsfinanciering van twee crisisbedden verblijf.

Besluit

 1. Het creëren van een nieuwe dienst ‘kleinschalig behandelgroep verblijf’ gesitueerd binnen de regio Midden-Holland, voor het tarief van € 393,81 vanaf 1 maart 2024.
 2. Beschikbaarheidsfinanciering van twee crisisbedden verblijf, gesitueerd binnen de regio Midden-Holland, vanaf 1 maart 2024 bekostigd door de vijf gemeenten Midden-Holland via de verdeelsleutel jongeren 0-17 jaar.

6. Overeenkomst Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland 2024-2025

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland maakt sinds 2016 vast onderdeel uit van het armoedebeleid in Zuidplas. Het nieuwe beleidskader stelt geen wijzigingen voor op het gebied van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Aangezien de overeenkomst met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland verlopen is op 31 december 2023, wordt met dit collegeadvies voorgesteld om een nieuwe overeenkomst voor drie jaar af te sluiten.

Besluit

 1. Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland voor de periode 2024-2026.

7. Samenwerking Passend Onderwijs Midden-Holland

In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Passend Onderwijs Midden-Holland zijn kaderstellende samenwerkingsafspraken voor de periode 2023-2026 opgesteld. Daarnaast is een aanpassing aangebracht in de overeenkomst OOGO-ondersteuningsplan en is de overeenkomst OOGO-jeugdplan opgesteld. Deze overeenkomsten vormen de basis voor het bespreken van de verschillende plannen in de regio.

Besluit van het college

 1. In te stemmen met de kaderstellende samenwerkingsafspraken 2023-2026 Midden-Holland. 
 2. In te stemmen met de aanpassing in de overeenkomst OOGO-ondersteuningsplan met de samenwerkingsverbanden in de regio Midden-Holland. 
 3. In te stemmen met de overeenkomst OOGO-jeugdplan met de samenwerkingsverbanden in de regio Midden-Holland. 
 4. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief (Z24.000553)

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan portefeuillehouder F. Klovert om de overeenkomsten OOGO-ondersteuningsplan en OOGO-jeugdplan te ondertekenen namens de gemeente Zuidplas.

8. Geheimhouding presentaties Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1

In navolging op motie M069 (‘Advies inwinnen’) heeft de gemeenteraad externe adviezen ingewonnen inzake het (ontwerp-)Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1, dat momenteel ter vaststelling voorligt bij de gemeenteraad. Het college heeft de adviezen bestudeerd en haar reflecties en bevindingen verwoord in presentaties. De gemeenteraad heeft gevraagd deze presentaties toe te sturen.

Besluit

 1. Op A24.000541 en A24.000542 (gedeeltelijk, op de rood gearceerde delen) en op A24.000545 (integraal) geheimhouding op te leggen op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).
 2. A24.000540, A24.000543, A24.000544, A24.000541 (geheim), A24.000542 (geheim) en A24.000545 (geheim) door te geleiden aan de gemeenteraad ter agendering voor de Programmacommissie B&M op 19 maart 2024 en de raadsvergaderingen op 2 april en 23 april 2024.

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 maart 2024

Vergaderdatum: 12 maart 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Schriftelijke vragen van Oudheusdenweg

De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot afsluiting van de van Opheusdenweg in het recreatiegebied Rottemeren. De opgestelde beantwoording wordt door het college van B&W vastgesteld.

Besluit

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen U24.002416 en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

2. Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Midden-Holland

Met deze raadsinformatienota informeert het college de Raad over het regioplan Midden-Holland dat in kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is opgesteld en de vervolgstappen die de komende maanden, in 2024, worden ondernomen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z24.000437) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad, om de raad te informeren over de voortgang van het Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Midden-Holland.

3. Maatregelen speelplek Polderdreef

Naar aanleiding van binnengekomen melding over ervaren geluidsoverlast op de speelplek op de Polderdreef en de uitkomst van de enquete die aangeeft dat de ervaren geluidsoverlast zich uitstrekt tot meer mensen dan alleen de melder, is er gezocht naar maatregelen om de ervaren geluidsoverlast op deze plek te verminderen voor de omwonenden. Daarnaast zijn er door Stichting Onbeperkt Zuidplas vragen gesteld over het traject dat is doorlopen om tot deze maatregelen te komen. Omdat er naar aanleiding van raadsvragen m.b.t. de situatie toezeggingen zijn gedaan is een collegebesluit nodig.

Besluit

 1. In stemmen met het voorlopig afzien van het toepassen van een geluidsabsorberende schutting bij de speelplek Polderdreef. 
 2. In te stemmen met de beantwoording van de vragen gesteld door Stichting Onbeperkt Zuidplas (U23.003492)

4. Uitvoering GALA-Sportakkoord II 2024

In navolging van het reeds eerder vastgestelde integrale plan van aanpak Lekker fit Zuidplas! (B23.000321) wordt in bijgaande stukken beschreven hoe de SPUK-middelen GALA 2024 worden ingezet. De middelen worden deels verdeeld over de uitvoeringsorganisaties st. ZO! en de sportstichting Zuidplas en deels worden er interventies uitgezet door de ambtelijke organisatie met behulp van andere (maatschappelijke) organisaties.

Besluit

 1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma GALA-Sportakkoord 2024 
 2. Akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking aan st. ZO! t.b.v. de uitvoering van interventies in 2024 
 3. Akkoord te gaan met de subsidieverstrekking aan de Sportstichting Zuidplas tbv de uitvoering van interventies in 2024 
 4. Akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking aan st. ZO! t.b.v. de verlenging van Welzijn op Recept.

5. Vaststelling bestemmingsplan Groenblauwe Zone Moordrecht

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Vaststelling bestemmingsplan Groenblauwe Zone’ en de beantwoording zienswijzen en wijzigingen aan de raad voor te leggen;

6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Verzamelplan Zuidplas 2024”

De gemeente Zuidplas heeft te maken met een groot aantal kleine (bouw-)initiatieven, waarvoor separate bestemmingsplanprocedures worden doorlopen. Deze individuele aanpak is tijds- en arbeidsintensief. In voorliggend bestemmingsplan zijn diverse onderdelen variërend van een nieuw ontwikkelinitiatief tot snippergroenverkopen en reparaties gebundeld. Door de gecombineerde aanpak hoeft er slechts één bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel "Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Verzamelplan Zuidplas 2024" (R24.000002) en door te geleiden naar de raad; 
 2. Geheimhouding op te leggen op de bijlage “Adresgegevens indiener zienswijze" (Z24.000543) op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid (Woo).

7. Actualisatie beleidskader cameratoezicht

In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is opgenomen dat het beleid omtrent de inzet van cameratoezicht in de openbare ruimte geactualiseerd wordt. Met het voorliggende beleidskader cameratoezicht gemeente Zuidplas 2024 wordt hier invulling aangegeven.

Besluit

 1. Vaststellen raadvoorstel Beleidskader cameratoezicht gemeente Zuidplas 2024 (R24.000023) en deze beschikbaar te stellen voor doorgeleiding aan de gemeenteraad.

8. Geheimhouding gespreksverslagen Middengebied

Het college wordt gevraagd om geheimhouding op te leggen op de gespreksverslagen van het Middengebied.

Besluit

 1. Geheimhouding opleggen op de gespreksverslagen van de gemeente met ingezetene, die geregistreerd staan in Dialog, die een belang hebben bij de opgave Middengebied, op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo.artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid (Woo).

9. Middelweg 19 Moordrecht

Bij de behandeling van het raadsvoorstel ‘Middelweg 19 Moordrecht – Bouw rundveestal’ in de programmacommissie Ruimte van 9 januari 2024 heeft college een aantal toezeggingen gedaan. Met bijgevoegde informatienota aan de raad wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen, als aanvullend stuk bij de nieuwe behandeling van het raadsvoorstel in de programmacommissie Ruimte van 9 april 2024.

Besluit

 1. Vaststellen van raadsinformatienota ‘Middelweg 19 Moordrecht’ (Z24.000484) en deze akkoord te bevinden voor doorgeleiding naar de gemeenteraad.

10. Vaststellen bestemmingsplan 1e Tochtweg 41/41a

Het bestemmingsplan 1e Tochtweg 41/41a zorgt voor een correcte juridisch-planologisch bestemmingsplan ter hoogte van het perceel. 
De huidige woningen zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan vanwege een langdurige onzekere situatie over de reconstructie van de N219. Medewerking is uitsluitend mogelijk door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen bestemmingsplan 1e Tochtweg 41/41a" (R24.000013) aan de raad voor te leggen.

11. Gunningsysteem Ingenieurdiensten 2024

Het team Ingenieursdienst Zuidplas heeft het Gunningsysteem Ingenieursdiensten 2024 (GsI) opgezet. Het GsI uniformiseert de uitbesteding van (binnen IBOR gebruikelijke) projecten, diensten en/of leveringen. De omzet van het GsI is begrensd op € 3.500.000,= bij een looptijd van maximaal vier jaar. Het GsI doorloopt momenteel een Europese openbare aanbestedingsprocedure, teneinde een Raamovereenkomst te kunnen sluiten met de drie als beste beoordeelde Inschrijvers. Op grond van de maximale omzet van het GsI en de Mandaatregeling gemeente Zuidplas 2024 is het ondertekenen van de Raamovereenkomst voorbehouden aan de Burgemeester, danwel de daartoe gemandateerde functionaris van de gemeente Zuidplas. Dit advies beoogt de mandatering aan de clustermanager IBOR voor het sluiten van de Raamovereenkomst.

Besluit

 1. Besluiten tot het aangaan van een Raamovereenkomst met de drie – bij de aanbestedingsprocedure – als beste beoordeelde Inschrijvers.

Beslispunt van de Burgemeester

 1. Mandateren van de manager van het cluster IBOR voor het sluiten van de Raamovereenkomst.

12. Geheimhouding opleggen adressenlijst Julianaweg 10

Geheimhouding opleggen adressenlijst Julianaweg 10.

Besluit

 1. Geheimhouding op te leggen op A24.000082 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid (Woo).

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 maart 2024

Vergaderdatum: 5 maart 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Eindevaluatie koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning

In de periode 2021 – 2023 zette de gemeente Zuidplas, met het koploperstraject, in op de doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het koploperstraject is afgerond. Het advies aan het college is om de raad met een informatienota te informeren over de eindevaluatie en borging van het koploperstraject.

Besluit

 1. De raadsinformatienota vaststellen en doorgeleiden naar de raad

2. Raadsinformatienota ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire

Een voortgangsrapportage aan de raad over de ondersteuning aan gedupeerden van de toeslagenaffaire in Zuidplas.

Besluit

 1. De raadsinformatienota Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire vast te stellen en deze tezenden aan de raad.

3. Programma VAWOZ 2031-2040

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het programma Verbinding Aanlanding Wind Op Zee’ (VAWOZ) gestart. Het doel hiervan is te onderzoeken op welke manier(en) de energiewinning van (toekomstige) windparken aangesloten aan te sluiten is op het landelijke elektriciteitsnet. Ook vindt onderzoek plaats naar de kansen om de energie vanuit wind op zee te gebruiken voor het maken van waterstof. De gemeente Zuidplas is ook betrokken bij dit programma door een mogelijke aanlanding nabij het 380kV station in Bleiswijk. Het zoekgebied van deze aanlanding valt deels binnen de gemeente Zuidplas. 
De resultaten van de eerste onderzoeksfase publiceert het Ministerie EZK met een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). Hierover heeft het Ministerie EZK een briefing geschreven bestemd voor de gemeenteraad. Via een informatienota wordt de raad op de hoogte gesteld van deze briefing. Ook gaat de nota op hoofdlijnen in op de relevantie van het programma voor de gemeente Zuidplas.

Besluit

 1. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota (Z24.000385).

4. Maatregelen verkeersveiligheid Burg. Klinkhamerweg (ZVH)

In de PC-Ruimte, d.d. 9 januari 2023, is toegezegd om de commissieleden te informeren over de beschikbare inrichtingsvarianten van de twee kruisingen van de Burgemeester Klinkhamerweg en de tussenliggende voetgangersoversteekplaats, inclusief bijbehorende kosten (toezegging nr. 1961).

Besluit

 1. De informatienota Maatregelen verkeersveiligheid Burg. Klinkhamerweg (ZVH) (Z24.000486) vast te stellen en vrij te geven voor doorgeleiding naar de gemeenteraad en toezegging nr. 1961 hiermee als afgedaan te zien.

5. Geweld Thuis Samen Aanpakken, Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028

Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in Nederland. Dit blijft vaak onopgemerkt. De centrale ambitie van deze nieuwe regiovisie is om huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te reageren. Door het geweld zo snel mogelijk en duurzaam te stoppen, wordt schade beperkt en herstel bevorderd. Daarmee ontstaan nieuwe ontwikkelkansen. De doelstellingen uit deze regiovisie gaan over preventie en vroegsignalering, samenwerken en duurzaam oplossen.

Besluit

 1. De Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands-Midden 2024-2028 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 2. De nota Beantwoording Inspraak Reacties Regiovisie (A24.000337) vast te stellen en ter informatie te sturen aan de adviesraad en gemeenteraad.
 3. De brief aan de adviesraad vast te stellen en aan de adviesraad toe te sturen.

6. Stand van zaken scholenlocaties Moerkapelle

De fractie van de PvdA/GL heeft verzocht om een informatienota over de stand van zaken herontwikkeling schoollocaties Moerkapelle. Deze zal worden besproken tijdens de programmacommissie Samenleving van 26 maart 2024.

Besluit

 1. Vaststellen van informatienota ‘Herontwikkeling schoollocaties Moerkapelle’ (Z24.000459) en akkoord te bevinden voor doorgeleiding naar de gemeenteraad.

7. Verlenging onderhoudscontract Centric

De gemeente Zuidplas neemt een breed scala aan applicaties af van Centric. Deze applicaties moeten ondersteund worden door middel van een onderhoudsovereenkomst. Centric ondersteunt deze applicaties naar tevredenheid van de gemeente Zuidplas. Het huidige Centric onderhoudscontract eindigt van rechtswege. Centric heeft de gemeente Zuidplas daarom een nieuw aanbod gedaan voor een periode van drie jaar met de optie om tweemaal met één jaar te verlengen. Met dit contract wordt de continuïteit van de dienstverlening van de gemeente Zuidplas gewaarborgd. In dit advies wordt daarom voorgesteld om gebruik te maken van paragraaf 2.5 (afwijkingsbevoegdheid) van het inkoopbeleid 2020 van de gemeente Zuidplas en het onderhoudscontract met Centric voor drie jaar aan te gaan. Volgens het mandaatregister is de burgemeester bevoegd om het contract te ondertekenen. Dit advies bevat in dat kader ook een beslispunt met betrekking tot de ondertekening.

Besluit van het college

 1. In te stemmen met het voorstel om af te wijken van de aanbestedingsplicht en gebruik te maken van paragraaf 2.5 (afwijkingsbevoegdheid) van het inkoopbeleid 2020 van de gemeente Zuidplas, en daarmee akkoord te gaan met de voorgestelde onderhoudsovereenkomst (A24.000196).

Besluit van de burgemeester

 1. De burgemeester verleent volmacht aan portefeuillehouder Daan de Haas om de overeenkomst Voorstel nieuwe onderhoudsovereenkomst Gemeente Zuidplas 2024-2028 te ondertekenen namens de gemeente Zuidplas

8. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP helderheid mogelijke komst windturbines Rottezoom

Politieke partij CU /SGP heeft schriftelijke vragen ingediend voor helderheid mogelijke komst Windturbines Rottezoom nabij Moerkapelle.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU/SGP voor helderheid mogelijke komst Windturbines Rottezoom nabij Moerkapelle.

9. Planning Zomernota 2024

De verzending van de Zomernota 2024 staat nu gepland op 6 juni, waarmee er per abuis 6 dagen leestijd tot de tafeltjesavond staat gepland. In de planning is er een week ruimte gevonden, waarmee de verzending van de stukken vervroegd kan worden naar 30 mei. Hiermee heeft de raad 12 dagen leestijd tot de tafeltjesavond en ruim 5 weken tot de raadvergadering van 9 juli. Indien dit alsnog niet afdoende is, kan er eventueel op 27 juni een tafeltjesavond georganiseerd worden. Aangezien het presidium de planning mag wijzigen wordt bijgaand memo dan ook aan het presidium voorgelegd.

Besluit

 1. Vaststellen en doorgeleiden van memo Planning Zomernota 2024 (Z24.000439) naar het presidium

Besluitenlijst college Zuidplas - 27 februari 2024

Vergaderdatum: 27 februari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1 en Nota maatwerk parkeren Middengebied 2024

Het college wordt gevraagd het ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1’ met bijbehorende bijlagen vrij te geven voor besluitvorming door de gemeenteraad, en het hiermee samenhangend ‘Nota maatwerk parkeren Middengebied 2024’ vast te stellen

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R24.000011 met ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1’ (A24.000166, A24.000167 en A24.000195) en bijbehorende bijlagen door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van vaststelling;
 2. De aanduiding ‘veiligheidszone – zeer kwetsbaar gebouw’ langs de Middelweg, met bijzondere voorwaarden voor het toestaan van kwetsbare gebouwen binnen deze aanduiding, op te nemen in het Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1 dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
 3. De (concept-)‘Nota van Beantwoording (en Wijzigingen)’ (A24.000193) vrij te geven aan de indieners van zienswijzen, vooruitlopend op de zienswijzenbijeenkomst en vaststelling van deze Nota door de gemeenteraad;
 4. De ‘Nota Maatwerk Parkeren Middengebied 2024’ (Z24.000321) vast te stellen voor Chw Bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1.
 5. Geheimhouding op te leggen op A24.000300 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid (Woo).
 6. De gemeenteraad te informeren over de verwerking van de amendementen in voorliggend bestemmingsplan middels informatienota ‘Amendementen NvU in bestemmingsplan Middengebied’ (Z24.000411).

2. Haalbaarheidsonderzoek treinstation / OV-hub Gouda Zuidplas

De gemeenten Zuidplas en Gouda hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de Zuidplaspolder. Een nieuw treinstation ‘Gouda-Zuidplas’ op de spoorlijn Rotterdam-Gouda is in de toekomst mogelijk en inpasbaar.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota (Z24.000325) en deze beschikbaar stellen aan de raad.

3. Handhaving Geertruidahoeve

Sinds langere tijd raakt het rijksmonument Geertruidahoeve, gelegen aan de 1e Tochtweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel, steeds verder in verval. Dit was tot 1 januari 2024 strijdig met de Erfgoedwet en per 1 januari 2024 strijdig met het Besluit activiteiten leefomgeving (art. 13.12 sub b.). De gemeente Zuidplas heeft in 2022 een handhavingstraject met als middel een last onder bestuursdwang opgestart. Dit heeft geen vervolg gekregen. De situatie van de Geertruidahoeve is sindsdien verslechterd. Het college wordt gevraagd te handhaven door een last onder dwangsom (€ 500.000,--) op te leggen.

Besluit

 1. Een last onder dwangsom op te leggen voor het onthouden van onderhoud dat voor de instandhouding van de Geertruidahoeve noodzakelijk is; 
 2. De informatienota voor de raad inzake handhavingsscenario’s Geertruidahoeve vast te stellen en vrij te geven.

4. Procesbeschrijving afhandeling bezwaarschriften 2024

Het college dient op grond van de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas 2024 een procesbeschrijving vast te stellen met betrekking tot de werkwijze van de commissie en diegenen die verweer voeren namens het bestuursorgaan.

Besluit

 1. De Procesbeschrijving afhandeling bezwaarschriften 2024 (A24.000224) vast te stellen.

5. Programmaplan Duurzaamheid

De opgave Duurzaamheid is volop in ontwikkeling, niet alleen op internationaal, landelijk en regionaal niveau, maar zeker ook lokaal. De gemeente Zuidplas heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig en circulair te zijn. Om deze ambitie dichterbij te brengen en te kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen is het sturen via een programma het beste voertuig en is een programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 opgesteld. In voorliggend programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 is in beeld is gebracht waar de gemeente Zuidplas zich de komende drie jaar voor gaat inzetten om de ambities en doelen uit coalitieakkoord dichterbij te brengen en op welke wijze dit wordt gedaan.

Besluit

 1. Instemmen met het programmaplan Duurzaamheid 2024-2026 (A24.000207) 
 2. Vaststellen van de raadsinformatienota (Z24.000173) en deze beschikbaar te stellen aan de raad

6. Samenwerkingsovereenkomst Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen

Gemeente Zuidplas gaat een samenwerking aan met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen om kennis te ontwikkelen en elders opgedane kennis in te zetten in de Opgave Middengebied. Door deze samenwerkingsovereenkomst wordt de opgave formeel aangewezen als een van de pilotgebieden waarin kennis ontwikkeld wordt.

Besluit van het college

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst.

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Daan de Haas om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

7. Aanvullende, gecorrigeerde huurcompensatie Sportstichting Zuidplas 2023

Voor het jaar 2023 is de instellingssubsidie voor de huurders van maatschappelijk vastgoed met 2,4% geïndexeerd, waaronder de subsidie voor Sportstichting Zuidplas. Tegelijkertijd werd de huur voor maatschappelijk vastgoed in 2023 met 14,5% geïndexeerd. Met de vaststelling van de Zomernota 2023 door de raad van Zuidplas zijn er middelen beschikbaar gesteld om de instellingssubsidies incidenteel aan te passen (huurcompensatie). Die compensatie blijkt voor Sportstichting Zuidplas echter niet de correcte hoogte te betreffen. Ter correctie van de eerdere verleende compensatie (€ 116.970,86,-) wordt voorgesteld een aanvullende subsidie van € 26.024,70 te verlenen voor het jaar 2023.

Besluit

 1. Aan Sportstichting Zuidplas een aanvullende subsidie van € 26.024,70 te verlenen met betrekking op het jaar 2023.

8. Moties en toezeggingen Regionale Opvanglocatie

Op 24 januari 2024 is in de gemeenteraad het debat gevoerd over de informatienota B1616 betreffende de Regionale Opvanglocatie (Z23.002529). In het debat zijn vragen gesteld aan het college en zijn er verschillende moties aangenomen. In de raadsvergadering is door het college de toezegging gedaan om de capaciteit en voorzieningenniveau van de regionale Opvang Locatie nader te onderbouwen. De bijgevoegde informatienota geeft de raad informatie en stand van zaken over de toezeggingen en aangenomen moties in de raadsvergadering.

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z24.000243

9. Overeenkomst EA ICT Hardware

In het kader van rechtmatigheid is, samen met team Inkoop, een Europese aanbesteding opgestart met als doel het sluiten van een raamovereenkomst voor het inkopen van ICT-hardware. Bechtle B.V. heeft deze Europese aanbesteding gewonnen. Gezien het bedrag (€ 630.000,-) van de gunning en conform de mandaatregeling is B&W bevoegd voor het aangaan van de overeenkomst.

In dit B&W advies wordt voorgesteld om akkoord te gaan met bijgevoegde overeenkomst tussen de gemeente Zuidplas en Bechtle B.V.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de overeenkomst ICT-hardware (A24.000210)

Besluitenlijst college Zuidplas - 20 februari 2024

Vergaderdatum: 20 februari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder

Afwezig

 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2024

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2024 inclusief bijlagen, en deze door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 19 maart 2024. In deze rapportage geeft het college van B&W onder meer reactie op (recente) moties en toezeggingen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2024 (Z24.000020) en deze met oplegnotitie Z24.000023 en bijlage Z24.000101 door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 19 maart 2024.
 2. Geheimhouding opleggen op Z24.000101 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

2. Eenmalige subsidie Voedselbank

Sinds februari 2023 is de gemeente in gesprek met Stichting Zuidplas Helpt over het toekomstbestendig maken van een uitgiftepunt van voedselpakketten van de Voedselbank. De ontwikkelingen bij de Voedselbank Rotterdam hebben er toe geleid dat een aantal inwoners de Voedselbank Zuidplas heeft opgericht. Om de Voedselbank te helpen bij de opstart wordt geadviseerd om een incidentele subsidie van € 80.000 beschikbaar te stellen om investeringen van te kunnen doen.

Besluit

 1. De Voedselbank Zuidplas een incidentele subsidie van € 80.000 te verlenen onder toepassing van de hardheidsclausule van artikel 6 van paragraaf 1.0 (Algemene bepalingen) van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023.

3. Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening

Het vorige uitvoeringsbesluit stamt uit 2012 en is verouderd. Dit uitvoeringsbesluit vervangt het voorgaande besluit. In de door de raad vastgestelde afvalstoffenverordening (A21.001131) is het vaststellen van het uitvoeringsbesluit gedelegeerd aan het college.

Besluit

 1. Vaststellen van het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening van de gemeente Zuidplas (B23.000531) 
 2. Bijgaande raadsinformatienota (Z24.000213) vaststellen en aan de raad toezenden.

4. Evaluatie Alert4You

In september 2023 is Enver in de gemeente Zuidplas een pilot Alert4You gestart voor de duur van een schooljaar. Alert4You biedt vroegtijdig extra begeleiding aan jonge kinderen die dit nodig hebben en wil hiermee voorkomen dat zij onnodig worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. Hiervoor zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld tot en met augustus 2024. Op 22 januari 2024 is de tussentijdse evaluatie (bijlage 1) gepresenteerd aan medewerkers van kinderopvang, basisscholen, CJG, Stichting ZO! en gemeente Zuidplas. In de raadsinformatienota (bijlage 2) wordt de tussentijdse evaluatie van Alert4You toegelicht.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z24.000163 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

5. Aanpassing tarieven en subsidiebedragen Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2024

Op 22 augustus 2023 heeft het college de subsidietarieven voor Voorschoolse Educatie (VE) en Peuteropvang (PO) voor 2024 vastgesteld. Vervolgens heeft het college op 21 november 2023 op basis van deze tarieven besloten over de te verlenen subsidies VE&PO in 2024. In november 2023 werd bekend dat het (landelijk geldend) fiscaal maximum voor de uurprijs van kinderopvang extra zou stijgen, naar € 10,25. Volgens de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang van de gemeente Zuidplas moet het subsidietarief voor PO minstens dit fiscaal maximum bedragen. Dit betekent een stijging van € 9,90 naar € 10,25 = 3,54%. 
Om als gemeente met de VE-tarieven ook in de pas te blijven met de landelijk gemiddelde tarieven, wordt voorgesteld deze eveneens met 3,54% te verhogen.

Besluit

 1. De subsidietarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2024 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024) opnieuw vast te stellen, conform dit advies;
 2. In afwijking van besluit B23.000558 de subsidies 2024 voor voorschoolse educatie en peuteropvang (in totaal € 912.960) als volgt te verlenen:
  • Quadrant: € 495.606;
  • Gro-up kinderopvang: € 276.363; 
  • KindeRdam: € 111.770; 
  • Kind&Co Ludens: € 29.221.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 februari 2024

Vergaderdatum: 15 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Wijziging GR IJsselgemeenten

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze in te dienen op de wijziging GR IJsselgemeenten. Andere gemeenten hebben ook de gelegenheid gehad om zienswijze op de ontwerpwijziging in te dienen. Na deze zienswijzeprocedure dient IJsselgemeenten nu het definitieve wijzigingsbesluit in bij de deelnemende gemeenten.

Besluit

 1. De gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (A24.000259), onder voorbehoud van toestemming van de raad.
 2. Het raadsvoorstel “Wijziging GR IJsselgemeenten” (R24.000015) aan de raad voor te leggen en daarmee de raad toestemming te vragen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke IJsselgemeenten conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.
   

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 februari 2024

Vergaderdatum: 13 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Aanpassing Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas

In december 2023 is de Integrale Verordening op een aantal technische punten aangepast, waarbij is aangegeven dat er in Q1 2024 nog een meer inhoudelijke aanpassing van de verordening zou komen. De inhoudelijke punten zijn verwerkt en gevraagd wordt de verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad (R24.000009).
 2. In te stemmen met de reactie op het advies over de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2024 van de Adviesraad Sociaal Domein (U24.000999).

2. Autorisatie langlopende financiering conform Treasurystatuut

Conform artikel 9 lid 2, sub g van het Treasurystatuut gemeente Zuidplas 2020 vraagt Zuidplas bij het aantrekken van financieringen voor een periode langer dan één jaar offertes op bij minimaal twee instellingen alvorens financiering aan te trekken. In september 2023 is een langlopende geldlening aangetrokken van € 5,0 miljoen, tegen een interestpercentage van 3,31 waarvan de behoefte voor deze financiering voortkomt uit de periodiek geactualiseerde liquiditeitsprognose. Deze geldlening is via bemiddeling van een tussenpersoon aangetrokken op basis van een offerte van een medeoverheid, een gemeente. Omdat het aanbod ten tijde van de marktverkenning bij deze gemeente echter dusdanig gunstig was ten opzichte van de gangbare interestpercentages bij andere financiële instellingen, is door Zuidplas geen formele tweede offerte opgevraagd, maar is telefonisch om een indicatietarief gevraagd. 
In dit geval is er echter sprake van een afwijking van het Treasurystatuut, waarvoor (nog) geen besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden. Om te voorkomen dat de langlopende geldlening als onrechtmatig wordt aangemerkt en als zodanig wordt meegewogen in de rechtmatigheids verantwoording wordt de raad gevraagd alsnog een besluit te nemen over de autorisatie van deze financiering.

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel met als onderwerp “Autorisatie langlopende financiering conform Treasurystatuut” en deze voor besluitvorming beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Verantwoording Subsidie 2023 Stichting MOZ-Art

Stichting MOZ-Art heeft gevraagd of de indieningsvereisten voor de subsidievaststelling 2023 (en verder) kunnen worden aangepast. In 2023 is deze vraag al eerder aan de orde geweest en daarop is besloten dat er voortaan in plaats van een controleverklaring van de accountant ook een beoordelingsverklaring mag worden overlegd. Stichting MOZ-Art vraagt nu of er toch kan worden volstaan met een samenstellingsverklaring. Voor 2023 kan het college een besluit nemen dat afwijkt van de vastgestelde subsidieovereenkomst en de Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal en 
Maatschappelijk Domein 2023. Voor 2024 en verder moet eerst een nadere afweging plaatsvinden.

Besluit

 1. Stichting MOZ-Art eenmalig toe te staan om in plaats van een controleverklaring of een beoordelingsverklaring van een accountant, een samenstellingsverklaring mee te zenden met de aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2023.

4. Inkoop jeugd en Wmo

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Er is een kaderdocument opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraden. Een volgende stap in het proces is het vaststellen van het inkoopplan. 
Bij het opstellen van het inkoopplan zijn de regionale moties op het kaderdocument betrokken. Hiermee kunnen de moties M072, M075, M076, M079, M080, M081 en M083 als afgehandeld worden beschouwd.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4

Besluit

 1. Het vaststellen van het inkoopplan jeugd en Wmo 2025 zoals opgenomen in bijlage 1 (A24.000145). 
 2. Het vaststellen van de product- en tarievenlijst conform bijlage 2 (A24.000146).
 3. Het financieren van de verwijstafel hoog specialistisch, de consultatiefunctie hoog-specialistisch en de crisisbedden via een vast budget per aanbieder per periode (lumpsum) en dit te verwerken in de regionale begroting vanaf 2025.
 4. Het afspreken van het principe dat de gemeente van herkomst financieel verantwoordelijk is bij plaatsing van een cliënt in een kamertrainingscentrum 18+.
 5. Het mandatenbesluit Regionaal sociaal domein als volgt te wijzigen:
  • Het toevoegen van het volgende lid aan artikel 6.2:
   Het aanpassen van tarieven in 2024 voor de in te kopen diensten vanaf 2025 op basis van het inkoopplan jeugd en Wmo 2025 voor zover dit niet leidt tot een verbreding van de doelgroep.
  • Het toevoegen van lid d aan artikel 7.1, luidende:
   De aanpassing van tarieven genoemd in artikel 6.2 2e lid vindt plaats na besluitvorming in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Midden-Holland.
  • Het toevoegen van het volgende lid 4 aan artikel 10:
   4. Het aan de Programmadirecteur RWO verlenen van volmacht en machtiging tot het doen van aanbestedingen en nemen van besluiten in het kader van een aanbestedingsprocedure betreffende producten of diensten, met inachtneming van het (Europese) aanbestedingsrecht en het inkoopbeleid. Dit ter (voorbereiding van de) inkoop van maatwerkvoorzieningen als vermeld in artikel 3 DVO.
  • Het toevoegen van het volgende lid 5 aan artikel 10: 
   5. Het aan de Programmadirecteur RWO verlenen van volmacht en machtiging te verlenen voor onderstaande (beslissings)bevoegdheden in verband met de inkoop van maatwerkvoorzieningen als vermeld in artikel 3 DVO:
   1. Het uitvoeren van de inkoopprocedure;
   2. Het ongeldig verklaren van inschrijvingen;
   3. Het uitsluiten van aanbieders die niet voldoen aan gestelde uitsluitings-, geschiktheids- en/of overige (selectie-)eisen; 
   4. Het onderhandelen met aanbieders over de deelovereenkomst(en);
   5. Het nemen van besluiten tot toelating tot de Open House-constructie;
   6. Het uitvoeren van alle feitelijke handelingen ter voorbereiding op en uitvoering van de in dit besluit opgenomen bevoegdheden;
   7. Het opnieuw openstellen van de mogelijkheid tot toetreding tot de Open House constructie.
 6. Het uitvoeren van een evaluatie in 2027, 2030 en 2033 en deze evaluaties ter kennisname delen met de gemeenteraad. 
 7. Het informeren van de gemeenteraad via de raadsmemo (bijlage 5 Z24.000225) inclusief inkoopplan (bijlage 1 A24.000145) aan de gemeenteraad. 
 8. Het informeren van de adviesraad sociaal domein door toezenden van de raadsmemo (bijlage 5 Z24.000225) en het inkoopplan (bijlage 1 A24.000145).
 9. Geheimhouding opleggen op bijlage 6 (A24.000149) op grond van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo) met de motivering zoals deze opgenomen is in argument 9.1. De geheimhouding loopt tot en met de einddatum van de contracten inclusief verlengingen uit het segment hoogspecialistisch. Dit is uiterlijk 31 december 2035, maar zoveel eerder als de contracten uit de aanbesteding eindigen. 
 10. Het pas na gelijkluidende besluitvorming in de vijf colleges van Midden-Holland opvolging geven aan bovenstaande besluiten.

5. Project Uitbreiding school Esse

Op 23 januari stond het raadsvoorstel ‘Investeringskrediet Uitbreiding scholen Nieuwerkerk, wijk Esse op de agenda van de raad. Omdat het college op de dag van de raadsvergadering signalen ontving dat een van de huurders van het gebouw aan de Wolga, te weten kinderopvangorganisatie Quadrant, onvoldoende was meegenomen in het project, is aan de raad het voorstel gedaan om het stuk van de agenda te halen.

Besluit

 1. Vaststellen en doorgeleiden aan de raad van Informatienota Z24.000335
 2. Vaststellen en doorgeleiden aan het presidium Z24.000276

6. Achtervangovereenkomst WSW/gemeente Zuidplas

De raad heeft geen wensen of bedenkingen geuit tegen het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente Zuidplas. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het aangaan van de nieuwe overeenkomst met ingang van 1 mei 2024.

Besluit van het college

 1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente Zuidplas met ingang van 1 mei 2024.

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman, wethouder Volkshuisvesting, om de nieuwe achtervangovereenkomst WSW/gemeente Zuidplas te ondertekenen.

7. Vaststelling wijzigingsplan gronden achter Albert van ’t Hartweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor de gronden achter de Albert van ’t Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de gronden met een agrarische glastuinbouw bestemming naar de bestemming ‘Bedrijf’, ten dienste van een uitbreiding van het achtergelegen bedrijf. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen naar ‘Bedrijf’, waarbij gestreefd wordt naar het ontwikkelen van een modern gemengd bedrijventerrein. Het ontwerpwijzigingsplan heeft reeds gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorliggend wijzigingsplan maakt de gevraagde ontwikkeling mogelijk.

Besluit

 1. Het wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan Kandt terrein 2’ (NL.IMRO.1892.WPKandt2023-Va01) vast te stellen; 
 2. Voor het wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan Kandt terrein 2’ geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Wijziging GR Promen

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Promen (R24.000008) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
   

Besluitenlijst college Zuidplas - 6 februari 2024

Vergaderdatum: 23 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Aanvraag gemeentelijke onderscheidingen

Er is een aanvraag ingediend voor een gemeentelijke onderscheiding.

Besluit

 1. Toekennen van de Golfslag aan voorgedragen kandidaat en deze uitreiken tijdens Aubade in Moerkapelle door de burgemeester van Zuidplas op 27 april 2024.

2. Beantwoording schriftelijke vragen CDA Treinstops Nieuwerkerk aan den IJssel

Politieke partij CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over de treinstops in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA over de treinstops in Nieuwerkerk aan den IJssel (U24.000382).

3. Participatienota Europalaanpark

De gemeente doet aan participatie. Dus ook bij de renovatie van het Europalaanpark. Artikel 4 lid 1 van de verordening Participatie van de gemeente Zuidplas stelt dat het bestuursorgaan bij de start van elke participatieprocedure vaststelt op welke manier participatie wordt toegepast en maakt dit besluit bekend op de voor die participatieprocedure geschikte wijze.

Besluit

 1. Vast te stellen van het communicatie- en participatieplan Europalaanpark zoals beschreven in de participatie- en communicatiestrategie (Z24.000256).
 2. Inhoudelijk akkoord te gaan met de participatienota renovatie Europalaanpark (Z24.000255).

4. Vaststellen Uitvoeringsbeleid Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Tegelijk met de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Voorgesteld wordt om het “Uitvoeringsbeleid Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging voor het bouwen” vast te stellen als kader voor de uitvoering van de taken van die wet door de ODMH.

Besluit

 1. Het Uitvoeringsbeleid Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vast te stellen; 
 2. De vaststelling van het Uitvoeringsbeleid Toezicht en handhaving Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bekend te maken in het Gemeenteblad. 
 3. De bijgevoegde raadsinformatienota vast te stellen en te versturen naar de gemeenteraad (Z24.000162)

5. Brief MR, OC en ouders Kindcentrum Koningskwartier

Op 15 januari hebben MR, OC en ouders van het Kindcentrum Koningskwartier een brief met vragen naar het college gestuurd. Bij de brief is een petitie met 197 handtekeningen gevoegd. Hoewel de gemeente niet het bevoegd gezag is, is met de schoolbesturen afgesproken dat de gemeente een reactiebrief stuurt waarin antwoord wordt gegeven op de technische vragen. Voor de overige vragen verwijst de gemeente terug naar het schoolbestuur.

Besluit

 1. Bijgaande antwoordbrief (U24.000856) versturen naar de eerste contactpersoon namens de MR, OC en ouders van het Kindcentrum Koningskwartier.

6. Vaststellen memo presidium

Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium verzocht om een tweetal onderwerpen te agenderen voor de raadsvergadering van Maart.

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium 13 februari 2024 (Z24.000283) en akkoord bevinden voor doorgeleiding naar de griffie.

7. Verbeelding bestemmingsplan Hollevoeterlaan, Moerkapelle – Beth San

In het college van 23 januari 2024 is het advies ‘Vaststellen informatienota en gewijzigd bestemmingsplan Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San)’ (B23.000664) aangepast conform vastgesteld. Hierin is in bijlage 3, de verbeelding van het bestemmingsplan, de verkeerde bouw- en goothoogte van 10 meter aangegeven. In de Nota van beantwoording zienswijze en wijziging Bestemmingsplan Beth San (A23.000290) is vermeld dat de goot- en bouwhoogte 12 meter is. De verbeelding is aangepast conform, waarbij de hoogte van de bovengrondse verbindingen zijn toegevoegd. Daarnaast is de bouw- en goothoogte beide op 12 meter aangepast, zoals vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen en wijziging. 
Dit is een herstelbesluit, de gemeenteraad heeft de juiste stukken al in bezit.

Besluit

 1. Bijlage 3 de verbeelding van het Bestemmingsplan “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (A23.000432) gewijzigd vast te stellen.

8. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze aan het algemeen bestuur van de regeling kenbaar te kunnen maken.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland vast te stellen (R24.000007) en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad

Besluitenlijst college Zuidplas - 30 januari 2024

Vergaderdatum: 23 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Posthuis Motie vreemd

Vanwege de zorgen over veiligheid in relatie tot het Posthuis heeft de raad een motie vreemd (2023M109) unaniem aangenomen. Daarover is toegezegd om de raad te informeren (T 1951). Middels deze informatienota wordt hier invulling aan gegeven.

Besluit

 1. De informatienota (Z23.003364) vast te stellen en door te geleiden naar de raad.

2. Beantwoording schriftelijke vragen wateroverlast Koningskwartier – C 1401

Voor de inhoud van dit voorstel wordt verwezen naar de inhoud van de beantwoordingsbrief (U24.000456).

Besluit

 1. Vaststellen van de ‘Beantwoording schriftelijke vragen wateroverlast Koningskwartier - C 1401’ (U24.000456) en deze door te sturen naar de raad.

3. Stand van zaken energiearmoede aanpak

In de Raadsinformatienota informeren wij de Raad over de stand van zaken van de energiearmoede aanpak. Deze is sinds 1 november 2023 in uitvoering. De Raad heeft om de voortgang van de aanpak gevraagd. De gemeente heeft SPUK gelden voor een aanpak energiearmoede ontvangen van het Rijk, ter hoogte van €783.335. Het gaat om een incidentele subsidie en is daarmee geen openeinderegeling. 

De gelden worden ingezet voor twee acties: 

 1. Energiefixers die bij de doelgroep langs gaan en eenvoudige energiebesparende maatregelen installeren. Daarnaast voert de energiefixer een adviesgesprek met de bewoner over hoe bewoner in zijn/haar specifieke situatie het beste energie kan besparen. 
 2. Een witgoedvoucher t.w.v. €550 die bewoner zowel online als fysiek in aangesloten winkels kan inleveren. 
 3. Regionaal Energie Loket (REL) voert beide acties voor ons uit.

Besluit

 1. Akkoord gaan met raadsinformatienota (Z23.002918) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

4. Intrekking loco gemeentesecretaris

Mevrouw Martine Koning zal met ingang van 1 februari 2024 niet langer de functie van Directeur Concern vervullen en daarmee is het nodig om de aanwijzing van de loco-gemeentesecretaris te actualiseren. Dit advies is bedoeld om deze intrekking en benoeming te organiseren.

Besluit

 1. De van kracht zijnde benoeming van mevrouw Martine Koning als 2e loco-gemeentesecretaris met ingang van 1 februari 2024 in te trekken.

5. Brief verklaring betrokkenheid Netverder

Er wordt door Netverder 1 februari een aanvraag subsidie warmteinfrastructuur glastuinbouw ingediend. Netverder is de investeerder die het ‘Transportnet Noordpolder – Zuidplaspolder Oostland’ zal aanleggen en beheren. Bij de aanvraag moet voor de subsidieverlener duidelijk zijn dat alle relevante partijen betrokken zijn. Door de brief kan Netverder aantonen dat de gemeente Zuidplas betrokken is bij het project.

Besluit

 1. Brief “betrokkenheid gemeente Zuidplas bij realisatie van het project ‘Transportnet Noordpolder –Zuidplaspolder Oostland (u24.001127)” vaststellen en doen toekomen aan Netverder.

6. Projectplan Isolatieprogramma

Projectplan isolatieprogramma ter goedkeuring en raadsinformatie nota beschikbaar stellen aan de raad.

Besluit

 1. Het projectplan Isolatieprogramma vast te stellen 
 2. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z23.003177) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

7. Vaststellen bestemmingsplan Julianaweg 10 Moerkapelle

De eigenaar van de grond van Julianaweg 10 te Moerkapelle heeft het verzoek gedaan voor het bouwen van twee vrijstaande woningen. Het verzoek is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Medewerking is uitsluitend mogelijk door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Julianaweg 10” maakt de bouw van twee woningen mogelijk.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Vaststellen bestemmingsplan Julianaweg 10” (R24.000004) aan de raad voor te leggen.

8. Ontwikkelingen jeugdbescherming

De afgelopen maanden hebben zich op zowel landelijk als regionaal niveau ontwikkelingen voorgedaan binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit betreft een landelijk akkoord over de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de bovenregionale samenwerking en regionale ontwikkelingen. Deze informatie is verwerkt in een raadsinformatienota.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met Raadsinformatienota 'Ontwikkelingen Jeugdbescherming' (Z24.000062) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

9. Afdoening motie Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Hecht - Gezonde Scholen

Motie Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Hecht- Gezonde Scholen (Z23.001614) afgedaan.

Besluit

 1. Akkoord gaan met raadsinformatienota (Z24.000114) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 23 januari 2024

Vergaderdatum: 23 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Reactiebrief aan grondeigenaar in het Middengebied

Het college wordt gevraagd in te stemmen met een reactiebrief aan een grondeigenaar in het Middengebied, met als doel om eventuele misverstanden over de actuele inzet van onteigening weg te nemen. Dit naar aanleiding van een brief van deze grondeigenaar aan de gemeenteraad d.d. 15 december 2023.

Besluit

 1. Instemmen met het verzenden van brief U23.003614 aan geadresseerde.

2. Bestuurlijke reactie onderzoek Rekenkamer naar algoritmes

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van algoritmes. De onderzoeken zijn bijgevoegd als bijlagen. Daarnaast is een document met conclusies en aanbevelingen toegevoegd. Het college kan zich vinden in deze conclusies en aanbevelingen maar wil vooral aangeven om het onderdeel te laten zijn van het bredere traject van datagedreven werken. De Rekenkamercommissie heeft gevraagd om een bestuurlijke reactie op de conclusies en aanbevelingen. Deze bestuurlijke reactie, welke onder tijdsdruk is vastgesteld, staat hieronder vervat. De Rekenkamer zal de rapporten tezamen met de conclusies en aanbevelingen en deze bestuurlijke reactie verstrekken aan de raad.

Besluit

 1. Akkoord gaan met onderstaande bestuurlijke reactie en deze verstrekken aan de Rekenkamer.

3. Boerderij Voorzorg Raadsinformatienota

Conform het collegebesluit (B23.000353) is de intentieovereenkomst gesloten met Mahler Vastgoed en de eigenaar van de gronden omtrent het initiatief Boerderij Voorzorg. Onderdeel van de communicatie/participatie is het informeren van de Raad hierover door middel van een informatienota.

Besluit

 1. Het vaststellen en beschikbaar stellen van de informatienota aan de Raad (Z24.000025).

4. Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Raad van State procedures

Besluitvoming over beantwoording schriftelijke vragen CDA over Raad van State procedures.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA over de Raad van State procedures.

5. Decembercirculaire 2023

De Decembercirculaire 2023 informeert ons over de budgetten die wij in het gemeentefonds kunnen verwachten. De grootste post betreft middelen om energietoeslag uit te keren aan huishoudens tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Deze toeslag hebben wij ook uitgekeerd in 2023.

Besluit

 1. De raadsinformatienota "Decembercirculaire 2023" te verzenden aan de gemeenteraad (Z24.000003).

6. Vaststellen informatienota en gewijzigd bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San)

In de raadsvergadering van 21 november 2023 heeft het college een aantal toezeggingen gedaan met betrekking tot het bestemmingsplan “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (Beth San). 

Bouwlagen en bouwhoogte

De verbeelding is aangepast naar de bouwhoogte van het bouwplan en het maximaal aantal bouwlagen is toegevoegd. Daarnaast is de 15% afwijkingsbevoegdheid uit de regels gehaald. Dit is verwerkt in bijlage 1 t/m 4. 

Overige toezeggingen

De overige toezeggingen zijn behandeld in de informatienota, bijlage 5. 

Middels deze informatienota informeren wij over deze toezeggingen (1939, 1940, 1941). Het college beschouwd de toezeggingen 1939, 1940 en 1941 hiermee als afgedaan.

Besluit

 1. De gewijzigde nota van beantwoording zienswijze en wijziging Bestemmingsplan “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (A23.000290) vast te stellen;
 2. De verbeelding van “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (A23.000432) gewijzigd vast te stellen; 
 3. De regels en toelichting van “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (A23.000465) gewijzigd vast te stellen; 
 4. Het Bijlagenboek “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (A23.000433) gewijzigd vast te stellen; 
 5. De informatienota (Z23.003296) vast te stellen en door te geleiden naar de raad.

7. Compensatie energielasten sportverenigingen middels SPUK NEAS

Het Rijk heeft in 2023 de regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) beschikbaar gesteld. De gemeente Zuidplas heeft in afstemming met sportverenigingen uit Zuidplas een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS. Deze aanvraag is getoetst en beoordeeld door het ministerie. Aan de gemeente Zuidplas is in dat kader in december 2023 een totaalbedrag van € 41.894,- verleend. Dat is lager dan het aangevraagde bedrag, omdat landelijk het totaalbedrag van alle aanvragen hoger bleek te zijn dan het uitkeringsplafond van € 6.000.000,-. Naar aanleiding daarvan is het bedrag landelijk gelijkmatig verdeeld onder de aanvragers.

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 41.894,- te verdelen onder de betreffende sportverenigingen op basis van de verdeling zoals die in verleningsbeschikking van het ministerie wordt gehanteerd en dit per organisatie toe te kennen als een éénmalige subsidie.

Besluit

 1. In te stemmen om voetbalvereniging Groeneweg Zevenhuizen een éénmalige subsidie van € 5.763,73,- te verlenen, conform de voorwaarden van de SPUK NEAS. 
 2. In te stemmen om voetbalvereniging Moerkapelle een éénmalige subsidie van € 8.573,12,- te verlenen, conform de voorwaarden van de SPUK NEAS. 
 3. In te stemmen om voetbalvereniging Nieuwerkerk een éénmalige subsidie van € 15.773,32,- te verlenen, conform de voorwaarden van de SPUK NEAS. 
 4. In te stemmen om korfbalvereniging IJsselvogels in Moordrecht een éénmalige subsidie van € 5.297,99,- te verlenen, conform de voorwaarden van de SPUK NEAS. 
 5. In te stemmen om tennisvereniging Moordrecht een éénmalige subsidie van € 4.851,72,- te verlenen, conform de voorwaarden van de SPUK NEAS. 
 6. In te stemmen om Jeu de Boules-vereniging Nieuwerkerk een éénmalige subsidie van € 1.634,05,- te verlenen, conform de voorwaarden van de SPUK NEAS.

8. Cv Beantwoording C 1396 schriftelijke vragen D66 Dag van de Ondernemer 2023

Politieke partij D66 heeft schriftelijke vragen ingediend over de Dag van de Ondernemer 2023.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie D66 over de Dag van de Ondernemer 2023 (U24.000139)

9. Rapportage Leegstand Detailhandel Zuidplas

De Informatienota Rapportage Leegstand Detailhandel Zuidplas wordt elk half jaar opgesteld. Bij langdurige leegstand (> 1 jaar) wordt er contact opgenomen met de eigenaar. Doormiddel van deze rapportage kunnen we wanneer de leegstand toeneemt tijdig interfereren als dat nodig is.

Besluit

 1. Vaststellen van raadsinformatienota (Z24.000112) en deze ter beschikking te stellen aan de raad.

10. Voorgenomen verkoop uitvaartcentra

De gemeente Zuidplas heeft vier uitvaartcentra in eigendom die in het raadsbesluit R19.000017 zijn gelabeld als af te stoten objecten. Met deze raadsinformatienota informeert het college de raad over het voornemen om over te gaan tot verkoop van deze objecten.

Besluit

 1. In te stemmen met raadsinformatienota Z23.003286 en deze ter beschikking te stellen aan de raad.

11. Consultatie inkoopplan

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Er is een kaderdocument opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraden. Een volgende stap in het proces is het vaststellen van het inkoopplan. Bij stukken die gevoelig liggen of veel impact hebben is vooraf een consultatieronde om gelijkluidende besluitvorming in de regio soepeler te laten verlopen.

Besluit

 1. Wensen en bedenkingen op het concept collegevoorstel (B24.000027) en concept inkoopdocument (A24.000045) meegeven aan het BOSD (A24.000075).

Besluitenlijst college Zuidplas - 18 januari 2024

Vergaderdatum: 18 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gewijzigd raadsvoorstel R23.000149

In de programmacommissie Bestuur en Middelen is een toezegging gedaan het raadsvoorstel R23.000149 op enkele punten aan te passen. Middels dit voorstel wordt de wijziging voorgelegd.

Besluit

 1. In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel R23.000149 en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 16 januari 2024

Vergaderdatum: 16 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Actualisatie van het Bovenregionaal plan JeugdhulpPlus Zuidwest

In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) dient de actualisatie van het bovenregionaal plan JeugdhulpPlus (JHP) bij het ministerie van VWS te worden ingediend. In april 2023 is de eerste actualisatie van het Bovenregionaal plan JHP Zuidwest vastgesteld. De opdracht vanuit VWS is om het plan ieder half jaar te actualiseren. Op 21 november 2023 is de tweede actualisatie in de bovenregionale stuurgroep vastgesteld. Aan de regio’s van landsdeel Zuidwest, waaronder Midden-Holland (MH), is gevraagd om dit besluit bestuurlijk te laten bekrachtigen. 
Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het plan. De eerste belangrijke wijziging is dat de ambitie om Jeugdhulpplus af te bouwen naar 54 plekken per 1-1-2025 in tijd is bijgesteld De tweede wijziging die is opgenomen, betreft die van de ontwikkelopdrachten. Met deze ontwikkelopdrachten laten aanbieders zien dat zij flinke ambities hebben om de JHP te verbeteren.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Vaststelling van de tweede actualisatie van het Bovenregionaal plan JeugdhulpPlus Zuidwest.

2. Informatienota JOGG

Sinds 27 juni 2022 is de gemeente Zuidplas JOGG-gemeente. Doel is meer jongeren op gezond gewicht door een gezonde leefstijl te bevorderen. In december 2023 heeft de JOGG-regisseur verslag gedaan van de inspanningen en resultaten middels bijgevoegde evaluatie. In de raadsinformatienota wordt de evaluatie van JOGG toegelicht.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.003428 en deze beschikbaar stellen aan de raad

3. Raadsinformatienota Inpassingsplan groen/blauwe randzone Knibbelweg-Oost

Deze informatienota heeft als doel om de toegezegde (T1864) informatie en documenten aan te leveren zoals verzocht door de raad in de raadsvergadering 6 juni 2023 met betrekking tot het bestemmingsplan Knibbelweg-Oost.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.002876 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

4. Schenking camera’s

De gemeente heeft elf warmtebeeldcamera's in eigendom die de energiecoaches gebruiken om warmtebeelden te maken. De Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas heeft in 2023 de coördinatie en ondersteuning van het werk van de energiecoaches overgenomen van de gemeente. Voorgesteld wordt om de camera's door middel van schenking over te dragen aan de Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas. Hiermee is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor reparatie, onderhoud en vervanging. Voor de schenking is een machtiging nodig.

Besluit van het college

 1. Akkoord gaan met het schenken van tien warmtebeeldcamera’s aan Stichting Duurzaamheidsplatform Zuidplas door middel van een schenkingsovereenkomst (A23.001830).

Besluit van de burgemeester

 1. Saskia van Weeren machtigen om de schenkingsovereenkomst (A23.001830) te ondertekenen namens de gemeente Zuidplas.

5. Concepttekst gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. De gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren is een collegeregeling. Wanneer een collegeregeling wijzigt dient het college deze voorlopig vast te stellen en de gemeenteraad om toestemming te vragen de regeling vast te stellen. In dit proces wordt de gemeenteraad eerst in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken.

Besluit

 1. De concepttekst gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren voorlopig vast te stellen (A24.000065)
 2. Het raadsvoorstel concepttekst gemeenschappelijke regeling recreatieschap Rottemeren vast te stellen en de gemeenteraad om toestemming te vragen (R23.000142).

6. Toegang afvalbrengstations

Op 20 november is de toezegging gedaan om slagbomen op de brengstations weer operationeel te maken. Deze toezegging blijkt niet haalbaar. Middels bijgaande raadsinformatienota lichten we de raad hierover in en geven we een nieuw tijdpad.

Besluit

 1. De informatienota (Z23.003396) vast te stellen en door te geleiden naar de raad

Besluitenlijst college Zuidplas - 9 januari 2024

Vergaderdatum: 9 januari 2024

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans - gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beleidskader Armoede en Schulden 2024-2027

Het beleidskader Armoede en Schulden 2024-2027 presenteert de kaders van het armoede en schulden beleid voor de komende vier jaar. Deze kaders bouwen voort op eerder vastgestelde landelijke en lokale plannen en is gebaseerd op evaluaties van huidige werkwijzen, signalen van maatschappelijke partners, (lokale) onderzoeken en input vanuit de PC Samenleving van 7 juni 2023. Het beleidskader draagt bij aan het financieel weerbaar en zelfredzaam maken van onze inwoners.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel beleidskader Armoede en Schulden 2024-2027 vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad (R23.00145). 
 2. De reactiebrief aan de adviesraad (U23.003393) vast te stellen.

2. Informatienota Resultaten Participatietraject nieuwe scholen wijk Zuidplas

Voor de vervangingsopgave van de scholen uit de wijk Zuidplas (Gideonschool, De Wingerd en de Prins Willem Alexanderschool) is in de afgelopen maanden een participatietraject uitgevoerd. Om de raad inzicht te geven in de uitkomsten van dit traject is een informatienota opgesteld. De informatienota behandelt ook de vervolgstappen van het project.

Besluit

 1. Resultaten Participatietraject nieuwe scholen wijk Zuidplas’ (Z23.003397) vast te stellen en door te geleiden naar de raad.

3. Aankoop woningen Vijfde Tochtweg 4, 8A en 8B in Moordrecht

Voorgesteld wordt de drie woningen plaatselijk bekend Vijfde Tochtweg 4, 8A en 8B in Moordrecht aan te kopen. De percelen zijn nodig voor de voorgenomen ontwikkeling van het Middengebied en zijn specifiek gelegen in het toekomstige bedrijventerrein Doelwijk II wat onderdeel uitmaakt van fase 1A. Aan de raad moet wel krediet gevraagd, omdat de aankoop niet valt binnen de kaders zoals vastgesteld door de raad bij de grondexploitatie voor fase 1A van het Middengebied. Het te nemen besluit tot aankoop is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders, een en ander op grond van de Gemeentewet artikel 160 1d lid.

Besluit

 1. De woning plaatselijk bekend Vijfde Tochtweg 4 te Moordrecht ter grootte van 2.143 m2 aan te kopen overeenkomstig de bijgevoegde koopovereenkomst (A23.001999), onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van het benodigde krediet door de raad; 
 2. De woningen plaatselijk bekend Vijfde Tochtweg 8A en 8B te Moordrecht ter grootte van 1.465 m2 aan te kopen overeenkomstig de bijgevoegde koopovereenkomst (A23.001999), onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van het benodigde aankoopkrediet door de raad; 
 3. Op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, het gevestigde voorkeursrecht op Vijfde Tochtweg 4, 8A en 8B te Moordrecht intrekken;

4. Benoeming loco gemeentesecretaris

De heer Michael Burgmans is met ingang van 1 januari 2024 benoemd als gemeentesecretaris van de gemeente Zuidplas. Dit heeft tot gevolg dat de aanwijzing van de loco-gemeentesecretaris geactualiseerd moet worden. Dit advies is bedoeld om deze benoeming te organiseren.

Besluit

 1. De heer A.R. de Graaf met ingang van 1 januari 2024 aan te wijzen als 1e loco-gemeentesecretaris. 
 2. Mevrouw M. Koning met ingang van 1 januari 2024 aan te wijzen als 2e loco-gemeentesecretaris