Na iedere vergadering van het college van burgemeester en wethouders wordt op deze pagina de besluitenlijst van het college gepubliceerd. U kunt de besluitenlijst van het college downloaden of bekijken. In de besluitenlijst staat vermeld wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt de besluitenlijsten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst college Zuidplas - 23 mei 2023

Vergaderdatum: 23 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Financiering harmonicavoorziening De Break

Er ligt een landelijke en regionale opdracht om zoveel mogelijk kinderen thuis op te laten groeien. De regionale opdracht is meegenomen in de in 2021 vastgestelde regiovisie jeugd en Wmo ‘Samen Scherper aan de Wind’. Eén van de projecten in deze opdracht is de opzet van harmonicavoorziening de Break. De Break is een samenwerkingsverband tussen de zorgaanbieders ASVZ, Enver en Youz, gericht op intensieve integrale hulpverlening aan kinderen/gezinnen met complexe problemen. Het project loopt vooralsnog van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024. De Break wordt in de projectperiode door de gemeenten in MH bekostigd via lumpsum, de hoogte van het bedrag hangt af van het aantal cliënten. Voor Zuidplas gaat om een minimaal bedrag van € 279.552,- tot en met eind 2024, dat op basis van nacalculatie kan oplopen tot maximaal € 390.630,-. Het doel is dat de bijdrage door een verschuiving van zorgkosten budgettair neutraal wordt ingezet. Mogelijk dat op termijn ook een besparing kan worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk van het aantal cliënten in de projectperiode. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3, van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10, lid 4. 

Besluit

 1. Het als pilot regionaal inkopen van verblijf en behandeling in harmonicavoorziening ‘De Break’ van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024, teneinde (gezins)behandeling te versterken en om uithuisplaatsingen te voorkomen of te verkorten;
 2. De voorziening te bekostigen door middel van een lumpsum van 75% van het totale budget, wat voor de gemeente Zuidplas € 279.552,- betekent; 
 3. Het op basis van nacalculatie aanvullen van de lumpsum tot maximaal 104,8% van het totale budget, wat voor de gemeente Zuidplas maximaal € 390.630,- betekent, indien er over de periode van 1 juni 2023 t/m 31 december 2024 meer dan 24 inwoners regionaal worden geplaatst; 
 4. Het vaststellen van de terugbetalingsregeling, waarbij zorgaanbieder ASVZ bij minder dan 24 plaatsingen een bedrag van € 55.000,- per jeugdige onder de 24 terugbetaalt aan de regio; 
 5. De harmonicavoorziening het eerste halfjaar van 2024 te evalueren en te besluiten over het vervolg.

2. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake berichtgeving Sanare Zorg & Welzijn en Zuidplas Care

Politieke partij D66 heeft schriftelijke vragen ingediend inzake berichtgeving betreffende Sanare Zorg & Welzijn en Zorgorganisatie Zuidplas Care. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de berichtgeving betreffende Sanare Zorg & Welzijn en Zorgorganisatie Zuidplas Care. (U23.001347)

3. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake drugsgebruik onder jongeren

Politieke partij D66 heeft schriftelijke vragen ingediend inzake drugsgebruik onder jongeren.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie D66 over drugsgebruik onder jongeren (U23.001421).

4. Aangepaste BP knibbelweg Oost

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen). 

Besluit

 1. Het naar aanleiding van de Programmacommissie Ruimte (10-05-2023) aangepaste raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Knibbelweg-Oost’ aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 16 mei 2023

Vergaderdatum: 16 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Grondbank - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

De Grondbank RZG Zuidplas biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. Het betreft naar huidig inzicht de laatste begroting voor de Grondbank RZG Zuidplas waardoor er ook geen meerjarenbegroting 2025 en verder wordt aangeboden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas.

2. Veiligheidsregio Midden Holland - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

De Veiligheidsregio Hollands Midden biedt aan de deelnemende gemeenten de kadernota 2024, conceptbegroting 2024, en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden. 
 2. Het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000281).

3. Recreatieschap Rottemeren - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

De raad voor te stellen de volgende zienswijze (U23.000897) in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Rottemeren.

4. Stichting ZO! - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van Stichting Zuidplas Ondersteunt! conform raadsvoorstel R23.000012

5. HECHT - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De gemeenschappelijke regeling HECHT biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze (U23.000896) in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van HECHT.

6. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Hecht

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Hecht (R23.000069) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

7. GR IJsselgemeenten - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De GR IJsselgemeenten biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024, de 1e begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de GR IJsselgemeenten.

8. Veiligheidsregio Hollands Midden - Wensen en bedenkingen oprichting stichting waarborgfonds

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de deelnemende gemeente begin 2022 verzocht om wensen of bedenkingen kenbaar te maken op het principe besluit om deel te nemen aan de stichting Risicobeheer. Er zijn toen verschillende reacties opgehaald, welke hebben geleid tot het definitieve voornemen van de Veiligheidsregio om deel te nemen aan de stichting Risicobeheer. Deelnemende gemeenten worden daarom nogmaals verzocht eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Veiligheidsregio Hollands Midden - Wensen en bedenkingen oprichting stichting waarborgfonds (R23.000070) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad. 

9. Evaluatie pilot Wijk GGD 2022

Van april 2022 tot april 2023 heeft de pilot Wijk GGD gelopen. Een samenwerking tussen ketenpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Middels bijgevoegd eindverslag is deze pilot geëvalueerd. Tevens wordt er een blik geworpen op de toekomst, waar een vervolg aan gegeven kan worden d.m.v. een open subsidieoproep. 

Besluit

 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief en eindevaluatie Wijk GGD door te geleiden naar de raad. 
 2. Akkoord te gaan met het indienen van de voorgestelde subsidieaanvraag. 
 3. Voorgesteld budget beschikbaar te stellen voor de continuering van de Wijk GGD t/m 2027, mits de subsidie wordt toegekend.

10. Beantwoording schriftelijke vragen Jongerenparticipatie

Politieke partijen CU-SGP en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend over Jongerenparticipatie. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CU-SGP en D66 over Jongerenparticipatie (U23.001244).

11. Startnotitie beleidskader Armoede en Schulden 2023-2027

Op 28 maart jl. heeft het college de bestuursopdracht voor het nieuwe beleidskader Armoede & Schulden vastgesteld. Hierin is opgenomen dat gebruik wordt gemaakt van een startnotitie. Het eerste doel hiervan is de gemeenteraad op informatiehoogte te brengen zodat een eensluidend beeld ontstaat over de huidige situatie. Het tweede doel is om gedeelde uitgangspunten te formuleren die als kader dienen voor het beleidskader. Het college wordt verzocht de startnotitie vast te stellen, welke gebruikt wordt voor de PC Samenleving van 7 juni a.s. 

Besluit

 1. De startnotitie Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027 vast te stellen (Z23.001212).
 2. De startnotitie Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027 (Z23.001212) vrij te geven voor de programmacommissie Samenleving van woensdag 7 juni 2023.

12. Informatiebijeenkomst ontwikkeling Middengebied op 30 mei 2023

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 30 mei 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied en Programmacommissie B&M plaats over:

 • 1e concept Nota van Uitgangspunten en Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan; 
 • Oplegnotitie DIOR; 
 • Strategie grondexploitatie(s) (deel 2) (besloten). 

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.001030 met bijlagen met kenmerken A23.000650, Z23.000615, en A23.000651 (geheim) aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied en Programmacommissie B&M op 30 mei 2023. 
 2. Geheimhouding op te leggen op de bijlage met kenmerk A23.000651 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

13. Herstelbesluit begrotingsrechtmatigheid 2022

De raad wordt middels deze informatiebrief geïnformeerd over de lastenoverschrijdingen in de jaarrekening 2022 en middels een apart beslispunt bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 zal de Raad worden gevraagd om autorisatie te verlenen aan de begrotingsonrechtmatigheid die meetelt in het oordeel. 

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Z23.001073 en deze naar de raad te zenden.

14. Consultatiedocument inkoop

Er is geconstateerd dat een onderdeel van het participatietraject voor de inkoop Wmo en jeugd 2025 niet goed is verlopen. Middels een informatienota wordt de raad op de hoogte gesteld van deze fout en hoe de fout hersteld wordt. 

Besluit

 1. Versturen van bijgevoegd informatienota over het consultatiedocument inkoop Wmo en jeugd 2025 (Z23.001216) 
 2. In plaats van het consultatiedocument, het concept kaderdocument tot en met 31 mei 2023 open te stellen op de website ¨Maak Zuidplas¨ voor de inwoners om hen de mogelijkheid te bieden om op dit document te reageren.

15. Memo Presidium – Verplaatsen Verzamelplan Zuidplas 2023

De planning voor het verzamelplan loopt anders dan verwacht. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium hierover geïnformeerd. 

Besluit

 1. Het memo Verzamelplan (Z23.001247) vaststellen en vrijgeven voor behandeling in het Presidium.

16. Recreatieschap Hitland - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024, de bijgestelde begroting 2023, de meerjarenraming 2025-2027 en het jaarverslag en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Hitland.

17. Promen - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De gemeenschappelijke regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten de primitieve begroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. Daarnaast wordt de primitieve begroting 2024 voor Prowork ter kennisname meegestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de primitieve begroting Promen 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van Promen

18. Regio Midden-Holland - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

Regio Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 - 2027 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van Regio Midden-Holland.

19. Streekarchief Midden-Holland - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Midden-Holland (SAMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2024 (en meerjarenraming 2025-2027) en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland. 
 2. De raad voor te stellen het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U23.000893.

20. ODMH - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

De Omgevingsdienst Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024, de meerjarenraming 2025-2027 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

21. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling ODMH

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling ODMH vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad

22. Benoeming kinderburgemeester 2023-2024 (concept)

De benoemingscommissie zal op 17 mei a.s. een keuze maken voor de nieuwe kinderburgemeester; wij vragen u - vanwege de aanlevertermijnen - het raadsvoorstel hiervoor vast in concept vast te stellen. Op 17 mei zal het raadsvoorstel worden aangevuld met de namen van het betreffende kind en diens school.

Besluit:

 1. De door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat x (van de y-school in dorp z) voor de functie van kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas te benoemen voor het schooljaar 2023-2024

23. Beantwoording schriftelijke vragen SP m.b.t. voedselbank

De SP heeft op 20 april 2023 schriftelijke vragen ingediend over het stoppen van de Voedselbank Rotterdam. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (E23.003176) van de SP over het stoppen van de Voedselbank Rotterdam (U23.001247).

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 mei 2023

Vergaderdatum: 12 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gewijzigd vaststellen raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Naar aanleiding van de commissie behandeling van het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2027 zijn een drietal technische fouten geconstateerd. Middels het gewijzigde raadsvoorstel wordt dit herstelt. 

De aangebrachte wijzigingen betreffen:

 • Beslispunt 5: het bedrag is aangepast van 240.000 euro naar 270.000 euro.
 • Onder ‘toelicht kapitaalslasten’ is het bedrag aangepast van 5.2 naar miljoen naar de ruim 5.4 miljoen.
 • De tabel bij de financiële paragraaf is vervangen. De doorwerking van bovengenoemde wijzigingen is hierin opgenomen.

Besluit

 1. Vaststellen van gewijzigd raadsvoorstel 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 – 2027 Zuidplas' (R23.000055) en deze beschikbaar stellen aan de gemeenteraad voor behandeling op 16 mei.

Besluitenlijst college Zuidplas - 9 mei 2023

Vergaderdatum: 9 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2'

Met dit bestemmingsplan geven we uitvoering aan de uitspraak van de Afdeling van de Raad van State van 28 oktober 2020 en voorzien we in een passende planologische regeling conform het huidige (provinciale) beleid. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2"’ aan de raad voor te leggen.

2. Projectplan Zuidplas Aardgasvrij

Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte (hierna TvW) eind december 2021 is de eerste stap gezet richting het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In de TvW wordt benoemd dat eerst een verkenning plaats zal vinden in verschillende wijken. Na de verkenning wordt bepaald in welke wijken een Wijkuitvoeringsplan (hierna WUP) opgesteld zal worden. Dit WUP beschrijft op concrete wijze hoe en wanneer de wijk aardgasvrij gemaakt wordt. Om de gestelde doelen te halen is het nodig om in een project aan de slag te gaan met de verkenning en vervolgens het opstellen van WUP’s. Het bijbehorende projectplan is inmiddels opgesteld. 
Tijdens de collegevergadering van 2 mei 2023 is het projectplan besproken met bijbehorend B&W-advies (B23.000203). Het stuk is aangehouden omdat het college enkele zaken verhelderd wilde hebben alvorens besloten kon worden. De gevraagde opheldering is gegeven in de nieuwe versie van het stuk. 

Besluit

 1. Instemmen met het projectplan “Eerste verkenningsfase Zuidplas Aardgasvrij”.

3. Nieuwe Nota Bodembeheer + BKK

Het college wordt verzocht om de ontwerp Nota bodembeheer 2023 en Bodemkwaliteitskaart 2022 (BKK) zes weken ter inzage te leggen, conform de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb). Zij informeert ook de raad hierover. 

Besluit

 1. Besluiten de geactualiseerde ontwerp Nota Bodembeheer 2023 en bijbehorende Bodemkwaliteitskaart 2022 voor 6 weken ter inzage te leggen. 
 2. Besluiten de raadsinformatienota over de ontwerp Nota Bodembeheer 2023 en bijbehorende Bodemkwaliteitskaart 2022 vast te stellen en naar de raad door te geleiden.

4. Beantwoording schriftelijke vragen C1347 van CDA over Posthuis

Beantwoording schriftelijke vragen C1347 van CDA over Posthuis.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (C1347) van het CDA over de stand van zaken van het Posthuis in Moordrecht.

5. Annotatie VZHG bestuurdersdag 12 mei 2023

Op 12 mei 2023 houdt de VZHG haar jaarlijkse ALV. Middels bijgevoegde annotatie geeft de organisatie het college een stemadvies. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd stemadvies (Z23.001079) voor de ALV van de VZHG op 12 mei 2023.

6. Memo presidium inzake raadsplanning

Op 16 mei 2023 is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium geïnformeerd over aspecten die raken aan de raadsplanning. 

Besluit

 1. Het accorderen van bijgevoegd memo "Vaststellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen" (Z23.001091) voor doorgeleiding aan het Presidium.

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening Flitsbezorging"

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening Flitsbezorging" aan de raad voor te leggen.

8. Vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening supermarkten buitengebied"

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen) 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening supermarkten buitengebied" aan de raad voor te leggen.

9. Vaststellen partiële herzieningen beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht" en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas”

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen partiële herzieningen beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht" en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas" aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 2 mei 2023

Vergaderdatum: 2 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • W. Zijlstra - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatiebijeenkomst Middengebied 17 mei 2023 - Planologische strategie (deel 2)

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 17 mei 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied plaats over het onderwerp Planologische Strategie (deel 2).

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.000962 met bijlage A23.000533 aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied op 17 mei 2023.

2. Voortgangsrapportage opgave ontwikkeling Middengebied - mei 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2023 inclusief bijlagen, en deze door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 24 mei 2023.

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2023 (A23.000535met bijlage A23.000536), en deze met oplegnotitie Z23.000970 door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 24 mei 2023

3. Programmaopdracht herijking TVW

De raad heeft verzocht om in 2023 een herijking van de Transitievisie Warmte (TVW) plaats te laten vinden. De TVW is door de raad vastgesteld in december 2021. Omdat dit minder dan anderhalf jaar geleden is zijn er beperkt ontwikkelingen die de oorspronkelijke TVW achterhaald maken. Om tegemoet te komen aan het verzoek van de raad maar ook rekening te houden met de beperkte ontwikkelingen wordt een beknopte herijking voorgesteld. Dit is geformuleerd in een projectopdracht met als titel “Herijken Transitievisie Warmte”. 

Besluit

 1. Instemmen met de projectopdracht “Herijken Transitievisie Warmte”

4. Gewijzigd vaststellen wijzigingsplan Knibbelweg 60 Zevenhuizen

Voor het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen is een handhavingsverzoek ingediend. Op dit perceel staat een bedrijfswoning welke regulier bewoond wordt. Om de situatie te legaliseren heeft de initiatiefnemer het verzoek ingediend voor de transformatie van een bedrijfswoning naar een reguliere woning op het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen. In het vigerend bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 1’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen ten behoeve van wonen in vrijkomende bedrijfsbebouwing. De initiatiefnemer heeft samen met een adviseur voorliggend ontwerpwijzigingsplan laten opstellen om de situatie te legaliseren en reguliere bewoning van de woning op het perceel mogelijk. In september 2022 is reeds een positief principebesluit genomen door uw college voor de betreffende ontwikkeling, waarna het ontwerpwijzigingsplan vanaf 15 december 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen. Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan is een schriftelijke zienswijze en een vooroverlegreactie ontvangen. De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan, maar geven wel aanleiding tot het aanpassen van de toelichting. 

Besluit

 1. De Nota zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Knibbelweg 60 te Zevenhuizen’ (bijlage 1) vast te stellen; 
 2. Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Knibbelweg 60 Zevenhuizen' (NL.IMRO.1892.WpKnibbelweg60-Va01); 
 3. Voor het wijzigingsplan ‘Knibbelweg 60 Zevenhuizen’ geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Molukse gemeenschap

In de dienstverleningsovereenkomst gemeente Zuidplas en Stichting ZO! zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het opbouwwerk in de Molukse gemeenschap (Product: opbouwwerk Molukse gemeenschap). Er is uitbreiding van het op opbouwwerk gevraagd. Met de uitbreiding van het opbouwwerk wil ZO! de huidige taken behorend bij het opbouwwerk en de nieuwe taken, te weten opbouwwerk, beheer en werkzaamheden openbare orde en veiligheid, met elkaar combineren. De uitbreiding is een budget neutrale wijziging. Met budget neutrale wijziging wordt bedoeld dat de middelen reeds beschikbaar zijn, maar de kostenpost wijzigt. Het kost dus geen extra geld. 

Besluit

 1. Instemmen met structurele uitbreiding vanaf 1 januari 2023 betreffende het opbouwwerk in de Molukse Gemeenschap te weten opbouwwerk, beheer en werkzaamheden openbare orde en veiligheid en dit budgetneutraal te financieren ad € 33.460 op jaarbasis. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden.
 2. Instemmen met verstrekken van een budget ad € 1500 op jaarbasis voor het uitvoeren van een activiteit rond de jaarwisseling in de Molukse wijk in het kader van opbouwwerk. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden, het betreft een budget neutrale wijziging.
 3. Instemmen met het verstrekken van een compensatie voor de huur van het JWF gebouw ad € 36.520 op jaarbasis. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden, het betreft een budget neutrale wijziging. 
 4. Instemmen met het verstrekken van een compensatie voor exploitatie van het JWF gebouw ad € 17.500 op jaarbasis. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden, het betreft een budget neutrale wijziging. 
 5. Instemmen met het versturen van bijgaande opdrachtbrief (U23.000778) naar Stichting ZO!

6. Principebesluit gemaal Hitland Nieuwerkerk aan den IJssel

Er is een verzoek ingediend om het huidige gemaal in recreatiegebied Hitland te vervangen voor een nieuw gemaal met een grotere capaciteit inclusief het aanleggen van een vispassage. De planlocatie is gelegen binnen het geldende bestemmingsplan “Hitland 2020”. Op grond van dit bestemmingsplan bevat de planlocatie de volgende enkelbestemmingen ‘Recreatie’, ‘Groen’ en ‘Verkeer’ en de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 2’, ‘Waterstaat – Waterkering’ en ‘Waarde – Rivierzone’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan, omdat de enkelbestemmingen geen gemaal toestaan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het doorlopen van een ruimtelijke procedure middels een omgevingsvergunning via de uitgebreide procedure om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het vervangen van het huidige gemaal voor een nieuw gemaal met een grotere capaciteit inclusief een vispassage.

7. Vaststellen memo Presidium Verbonden Partijen

Op 31 mei is de programmacommissie Verbonden Partijen. Er zijn een aantal relevante ontwikkelingen bij Verbonden Partijen die goed meegenomen zouden kunnen worden op de agenda van de commissie. Het college doet hiertoe middels bijgevoegd memo het Presidium een verzoek.

Besluit

 1. Vaststellen van memo Z23.001028 en deze beschikbaar stellen aan het Presidium van de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 april 2023

Vergaderdatum: 25 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Toezeggingen Programmacommissie B&M 21 februari 2023

Er zijn diverse toezeggingen gedaan aan de Programmacommissie B&M van 21 februari jl. Hieraan wordt opvolging gegeven. 

Besluit

 1. Instemmen met informatienota Z23.000766 en bijlage A23.000499, en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

2. Vrijgeven informatienota over Commissie m.e.r. tussentijds advies over concept-MER Middengebied

De Commissie m.e.r. heeft een tussentijds advies uitgebracht over het concept-MER Middengebied. In het advies geeft de Commissie aan dat de gemeente voldoende informatie in beeld heeft gebracht om een keuze te kunnen maken voor het Voorkeursalternatief (VKA) van het MER. Door middel van een informatienota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het advies en de reacties van de gemeente daarop. 

Besluit

 1. Instemmen met informatienota Z23.000869 en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

3. Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In aanloop naar de invoeringsdatum houden we de raad op de hoogte. Ten aanzien van de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) hebben we in de benen-op-tafel-sessie van 21 maart 2023 een toezegging gedaan voor een aanvullende informatienota over het instrument BOPA en de bijbehorende procedure. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000927 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

4. Aanvullende kosten logopedie

Aan de GGD wordt jaarlijks een financiële bijdrage verstrekt voor het product logopedie. Hieraan ligt een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ten grondslag waarin is uitgegaan van 0,44 Fte. De GGD heeft laten weten dat het aantal Fte onvoldoende is voor 2023 en 2024 en vraagt om extra middelen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de inzet van 0,76 Fte voor het product logopedie in 2023. 
 2. Akkoord te gaan met de inzet van 0,73 Fte voor het product logopedie in 2024. 
 3. De extra middelen van € 32.349,- in 2023 en € 32.248,- in 2024 structureel te dekken uit de post Voorschoolse voorzieningen (604.307).

5. Beleidsregels leerlingenvervoer

Nu de Integrale Verordening Sociaal Domein is vastgesteld, waarin ook het leerlingenvervoer is geregeld, moeten de beleidsregels daarop aangepast worden. Het gaat om een technische wijziging (de verwijzingen naar artikelen in de verordening) en de toevoeging van een artikel over klein vervoer en individueel vervoer. 

Besluit

 1. De beleidsregels leerlingenvervoer 2023 vast te stellen.

6. Aanvragen noodfonds maatschappelijke organisaties

Op 20 december 2022 besloot de raad om een noodfonds beschikbaar te stellen voor gesubsidieerde maatschappelijke organisaties die last hebben van de fors gestegen energiekosten. Voor dit noodfonds is in totaal maximaal € 500.000,- beschikbaar gesteld. Tot 1 februari 2023 konden organisaties een aanvraag indienen die betrekking had op de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 (periode 1). In dit voorstel staat welke maatschappelijke organisaties een aanvraag voor periode 1 ingediend hebben en welke organisaties op basis van de lokale regels in aanmerking komen voor het noodfonds en wat de hoogte is van de te compenseren bedragen. Het voorstel is in het college van 4 april aangehouden. Op basis van de bespreking in het college is het voorstel aangepast.  Aanvragen voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 april 2023 (periode 2) kunnen nog tot 1 mei 2023 ingediend worden. Voor de ingediende aanvragen voor periode 2 volgt separaat nog een collegeadvies. 

Besluit

 1. MOZ-Art vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 1.527,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie. 
 2. Sportstichting Zuidplas vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 20.050,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie. 
 3. In te stemmen met het verzoek van Dorpshuis Swanla om de hardheidsclausule toe te passen. 
 4. Dorpshuis Swanla vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 29.624,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie. 
 5. St. WeZoDo op basis van hun ingediende aanvraag geen compensatie toe te kennen. 
 6. Fabia Dance Center op basis van hun ingediende aanvraag geen compensatie toe te kennen. 
 7. In te stemmen met bijgevoegde informatienota (Z23.000808) en deze naar de raad toe te sturen.

7.  Begroting 2023 Regionaal sociaal domein & vereenvoudiging financiële stromen

Op dit moment zijn de financiële stromen in de regionale samenwerking sociaal domein op diverse wijzen ingevuld. Dit is een gevolg van de historische keuzes rondom de inrichting van de samenwerking langs de lijn van netwerksamenwerking. Met oog op efficiëntie, overzicht en sturing is het wenselijk deze te vereenvoudigen, zodat meer eenduidigheid ontstaat. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Instemmen met de vereenvoudiging van de verdeelsleutels in de regionale samenwerking sociaal domein met ingang van het jaar 2023, zodat een eenduidiger systematiek ontstaat.
 2. Instemmen met de voorgestelde indexatieafspraken voor 2023. 
 3. Instemmen met de begroting 2023 en facturatie voor 2023 conform bijgaand overzicht per gemeente, waarbij 50% van de jaarbegroting wordt gefactureerd in Q2, gevolgd door 50% in Q4 eventueel aangevuld met ontwikkelingen en besluiten die gedurende het jaar worden genomen. 
 4. Het aangaan van het bijgevoegde addendum bij de dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland 2018-2020 en het bijgevoegde addendum bij de Overeenkomst gemeente Gouda en Midden-Holland gemeenten betreffende de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland.

8. Informatienota ter voorbereiding op de programmacommissie van 9 mei 2023

Eind 2022 heeft een breed participatietraject gelopen voor het opstellen van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025. Deze reacties zijn verwerkt in het concept kaderdocument. In bijgaande informatienota wordt de raad geïnformeerd over stand van zaken van de inkoop en een aantal aandachtspunten uit het kaderdocument. Deze informatienota kan tevens gebruikt worden om het kaderdocument inhoudelijk te bespreken en ter voorbereiding voor de besluitvorming van november2023. Dit ter voorbereiding op de programmacommissie van 9 mei 2023. 

Besluit

 1. In te stemmen met het versturen van raadsinformatienota naar de raad (Z23.000783) inclusief bijbehorende bijlages

9. Ontwerpbestemmingsplan Hoofdweg-Zuid 48

De eigenaar van een agrarisch bedrijf (gebr. Koolhaas B.V.) aan de Hoofdweg-Zuid 48 te Nieuwerkerk aan den IJssel heeft een verzoek ingediend om het toegestane gebruik van de bedrijfswoning op dit perceel te wijzigen naar het gebruik als plattelandswoning. Op die manier kan deze woning worden bewoond door personen zonder een relatie met het bijhorende agrarisch bedrijf. Het verzoek voldoet aan de voorwaarden uit de Wet op Plattelandswoningen 2013. Het Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdweg-Zuid 48” maakt de omzetting van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk.

Besluit

 1. Het Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdweg-Zuid 48” (NL.IMRO.1892.BpHoofdwegZd48Nwk-Ow01) gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure;
 2. Geen formele inspraak op grond van de Verordening inspraak en participatie toe te passen.
 3. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.    

10. Samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland; aanpassing artikel 7

In november jongstleden heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland. De ondertekening van deze overeenkomst kon geen doorgang vinden, omdat er op het laatste moment bezwaren bleken te zijn vanuit twee aanbieders. Naar aanleiding daarvan is artikel 7 van de overeenkomst aangepast en wordt nu gevraagd dit te formaliseren en in te stemmen met ondertekening van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Experttafel Midden-Holland.Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het aangepaste artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland te formaliseren. 
 2. In te stemmen met de ondertekening van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland.

11. Subsidievaststellingen 2022 Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

Op grond van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang (VE&PO) 2020 moeten aanbieders van VE&PO na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling indienen cq. hun subsidie verantwoorden (artikel 6 lid 5). Quadrant, gro-up, KindeRdam en Kind&Co Ludens hebben ieder hun subsidieverantwoording voor 2022 ingediend. 

Besluit

 1. De subsidies in het kader van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2020 over het jaar 2022 als volgt vast te stellen:
  • Quadrant: € 327.837;
  • Gro-up: € 206.080;
  • KindeRdam: € 67.092;
  • Kind&Co Ludens: € 39.399.

12. Gezamenlijke Inkoop Groene Energie per 1 januari 2024

Het Collectief Midden-Holland bestaat uit gemeenten Zuidplas, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en de Omgevingsdienst Midden-Holland en start voor de derde keer een aanbesteding voor de inkoop van duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas. Op dit moment heeft het Collectief Midden-Holland een contract voor de levering van duurzame elektriciteit met Eneco en een contract voor de levering van gas met Vattenfall. Op 31 december 2023lopen beide contracten af. Gezien de positieve ervaringen van de voorgaande trajecten wordt het college gevraagd om deze regionale aanbesteding opnieuw met het Collectief Midden-Holland te laten doorlopen. 

Besluit

 1. In te stemmen met een gezamenlijke Europese aanbesteding van groene energie conform de in bijlage 1 opgenomen aanbestedingsstrategie (A23.000544) en gunning van de opdracht aan de energieleverancier(s) op basis van de laagst mogelijke groothandelsprijs; 

Besluit van de burgemeester

 1. Een volmacht te verstrekken aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) om een contract met Wattanders B.V. te sluiten en een machtiging om namens de gemeente de aanbestedingsprocedure voor de inkoop af te handelen overeenkomstig het onder beslispunt 1 bedoelde aanbestedingsstrategie en om namens de gemeente een aanbod voor het leveren van energie en gas vanaf januari 2024 te accepteren.

Besluitenlijst college Zuidplas - 18 april 2023

Vergaderdatum: 18 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan en omgevingsvergunning Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San)

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen). 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) aan de raad voor te leggen.

2. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas

Door structurele krapte op de arbeidsmarkt is de Nederlandse economie steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. Ook in de gemeente Zuidplas werken arbeidsmigranten. Er is beperkte woonruimte beschikbaar voor deze werknemers. De gemeente wil initiatiefnemers faciliteren bij het realiseren van huisvesting door kaders te stellen voor voldoende, kwalitatief goede en veilige huisvesting. De goede huisvesting van arbeidsmigranten is van belang voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de economie van de gemeente Zuidplas. Ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus vragen hier al geruime tijd aandacht voor in Zuidplas. In samenwerking met belanghebbenden is een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur ontwikkeld. 

Besluit

 1. Het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas 2023 (A23.000406) ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 2. Akkoord te gaan met de Nota van beantwoording zienswijze (A23.000405) en deze vrij te geven aan de raad.

3. Regionale Energiestrategie

Er wordt momenteel aan verschillende onderdelen van de Regionale Energiestrategie (RES) gewerkt. 
Zo wordt voor 1 juli 2023 de voortgangsrapportage opgeleverd waarmee inzicht wordt gegeven of onze regio op koers ligt met het behalen van het regionale bod voor 2030. Verder wordt gewerkt aan een beleidskader zon op land om per 1 januari 2024 vergunningsaanvragen te kunnen beoordelen. Voor de zomer van 2023 doorlopen we een participatietraject waarin we inwoners en andere belanghebbenden vragen om mee te denken over het uitnodigingskader. 
Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000914) wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de Regionale Energiestrategie. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000914 en deze beschikbaar stellen aan de raad

4. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 - 2027 Zuidplas

In afstemming met de schoolbesturen uit Zuidplas is de afgelopen maanden gewerkt aan de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de periode van 2023-2027. Het 
IHP biedt op basis van visie, gerichte analyse, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Zuidplas, samen met de schoolbesturen, de komende jaren investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP beschrijft de gezamenlijke visie van gemeenten en schoolbesturen op onderwijshuisvesting aan de hand van zes bouwstenen: vraag en aanbod, samenwerking, kwaliteit en duurzaamheid, beleid en regie, renovatie en (mede)gebruik en verhuurbeleid bij IKC’s. Voorgesteld wordt in te stemmen met het nieuwe IHP en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Besluit

 1. In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2027 en ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 2. De projecten in het IHP voor de eerste vijf jaar op te vatten als een aanvraag in het kader van de lokale verordening onderwijshuisvesting. 
 3. In te stemmen om gedurende de looptijd van dit IHP een onderscheid te hanteren tussen de wettelijke ondergrens en de aanvullende gewenste kwaliteitsambities, en de kosten op projectniveau op basis van de haalbaarheidsstudies nader te definiëren. 
 4. Aan de raad voor te stellen een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van twee uitvoeringsprogramma’s, respectievelijk voor de bestaande dorpskernen (€ 30.000,-) en voor de ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen in het Vijfde Dorp (€ 30.000,-).
 5. Aan de raad voor te stellen een budget van € 240.000,- beschikbaar te stellen voor de haalbaarheidsstudies om de projecten uit de periode 0-5 jaar te kunnen uitwerken en concretiseren.
 6. De kapitaallasten van de geplande investeringen in de bestaande huisvesting in de periode 0-5 jaar reeds te reserveren/verwerken in de begroting op het niveau van de wettelijke ondergrens en ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 7. De financiële effecten van voorgaande beslispunten te verwerken in de Zomernota 2023 en ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

5. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed (PZH)

Met ingang van 10 maart 2023 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van:

 • de Omgevingsvisie Zuid-Holland; 
 • de Omgevingsverordening Zuid-Holland; 
 • en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. 

Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt gewijzigd. Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 20 april 2023. Het advies is tijdens de B&W-vergadering van 11 april 2023 aangehouden. Het advies is aangevuld met een zienswijze naar aanleiding van het amendement A-738 (zonneladder zonder landbouwgrond) dat is aangenomen door Provinciale Staten met betrekking de herziening omgevingsbeleid Module Energietransitie. Onderstaand volgt het gewijzigde advies. 

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed van de Provincie Zuid-Holland en deze te verzenden aan de Provincie.

6. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 'Knibbelweg-Oost'

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Knibbelweg-Oost’ aan de raad voor te leggen.

7. Stand van zaken lokale publieke media-instelling Zuidplas

Op 31 januari 2023 heeft u de gemeenteraad een informatienota gestuurd over de stand van zaken van de lokale publieke media-instelling in Zuidplas. Inmiddels hebben er wat ontwikkelingen plaatsgevonden, reden om de raad verder te informeren. 

Besluit

 1. Bijgaande informatienota Z23.000879 aan de gemeenteraad te versturen.

8. Vaststellen Liquidatierekening Bedrijvenschap Regio Gouda

Het besluitvormingstraject van de liquidatierekening 2022 van het Bedrijvenschap verloopt anders dan dat van de jaarrekeningen tot en met 2021. In het door het algemeen bestuur vastgestelde liquidatieplan, als zodanig tevens geaccordeerd door de raden van de deelnemende gemeenten is vastgelegd dat het bestaand bevoegd gezag zijnde het college van burgemeester en wethouder van Zuidplas de liquidatierekening 2022 vaststelt. 

Besluit

 1. Vaststellen van de liquidatierekening 2022 Bedrijvenschap Regio Gouda

9. AVA BNG - Machtiging

Op 20 april 2023 houdt de Bank van Nederlandse gemeente haar algemene aandeelhoudersvergadering. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet wordt de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigd door de burgemeester of door een door de burgemeester daartoe aangewezen persoon. Wethouder Schuurman zal hier namens het college deelnemen. Middels dit besluit kan het college besluiten om wethouder Schuurman te machtigen om namens de gemeente stemmen uit te brengen. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman om namens de gemeente Zuidplas te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Bank van Nederlandse Gemeente.

10. AVA Alliander NV - Machtiging

Op 19 april 2023 houdt Alliander NV haar algemene aandeelhoudersvergadering. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet wordt de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigd door de burgemeester of door een door de burgemeester daartoe aangewezen persoon. Wethouder Zijlstra zal hier namens het college deelnemen. Middels dit besluit kan het college besluiten om wethouder Zijlstra te machtigen om namens de gemeente stemmen uit te brengen. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder W. Zijlstra om namens de gemeente Zuidplas te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering van Alliander NV.

11. Geheimhouding presentatie 18 april 2023

Op 18 april 2023 is een presentatie gegeven aan het college. De inhoud van de presentatie bevat bedrijfsgevoelige informatie. Middels dit collegeadvies wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen op de presentatie. 

Besluit

 1. Geheimhouding op te leggen op de presentatie met kenmerk A23.000530 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

Besluitenlijst college Zuidplas - 11 april 2023

Vergaderdatum: 11 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Motie parkeren station

Op 5 november 2019 is door de fracties van de VVD, CU/SGP en D66 een motie ingediend (Z19.003072) voor een onderzoek naar de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij station Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeeronderzoek heeft aangetoond dat er nog voldoende beschikbare vrije parkeerplaatsen zijn op het drukste moment bij station Nieuwerkerk aan den IJssel. Uitbreiding van parkeerareaal is dus nu (nog) niet noodzakelijk.

Besluit

 • In te stemmen met de raadsinformatienota (Z23.000787) om de raad te informeren over de afhandeling van de motie parkeren station.

2. Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023

In december 2022 heeft het college het plan van aanpak ‘Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning’ vastgesteld. In dit plan van aanpak zijn kaders voor de uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning opgenomen. Om deze kaders te borgen moeten deze onderdeel worden van de subsidieverstrekking en -afspraken met aanbieders. Dit betekent dat de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 geactualiseerd moet worden.

Besluit

 • De Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 vast te stellen.

3. Vertraging hoogspanningsstation Zuidplaspolder

Recent heeft TenneT aangegeven dat de ingebruikname van het nieuwe 150kV station door diverse oorzaken verschuift van Q1 – 2025 naar Q4 – 2025. Bijgevoegde informatienota gaat in op de consequenties van deze latere ingebruikname.

Besluit

 • Akkoord te gaan met de informatienota ‘Voortgang bouw hoogspanningsstation Zuidplaspolder’ onder Corsanummer Z23.000564 en doorsturen naar de griffie/raad.

4. Bestuursopdracht IZA/GALA

Het college heeft zich met de ondertekening van het IZA en GALA door de VNG gecommitteerd aan het uitvoeren van de akkoorden. Door in te stemmen met de bestuursopdracht kan er een gestart worden met de uitwerking van het integrale plan van aanpak.

Besluit

 • Instemmen met de Bestuursopdracht IZA/Gala Z23.000408.

5. Bestuursopdracht beheervisie openbare ruimte

Met het opstellen van de beheervisie openbare ruimte spelen we in op de maatschappelijke opgaven en vertalen we de wens van het college door kaders te stellen die richting geven aan de wijze waarop we vanuit de openbare ruimte bij kunnen dragen aan het realiseren van deze opgaven.

Besluit

 • Instemmen met de bestuursopdracht beheervisie openbare ruimte (Z23.000480).

6. Ontwikkelingen warmtetransitie Zuidplas

De participatie rondom de energietransitie maakt onderdeel uit van een bredere afweging. Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitwerking. Zo werken we samen met de glastuinbouwers (goed voor 75% van het gemeentelijk aardgasverbruik) aan een onderzoek naar een warmtenet. De realisatie van dit warmtenet is meer kansrijk als ook de gebouwde omgeving van Zevenhuizen en Moerkapelle aansluit. In de Transitievisie Warmte was Moerkapelle al aangewezen om samen met Esse Hoog de eerste verkenningen uit te voeren. Gezien de opgave bij de glastuinbouw wordt ook Zevenhuizen toegevoegd om gelijktijdig met Moerkapelle en Esse Hoog verder te verkennen hoe de warmtetransitie in deze wijken vorm kan krijgen. De participatie met inwoners wordt opgepakt zodra de onderzoeken zijn afgerond en er meer zicht is op de ontwikkelingen die op dit moment spelen in Zuidplas rondom duurzame warmte.

Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000370) wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de warmtetransitie in Zuidplas.

Tijdens de collegevergadering van 21 maart 2023 is de raadsinformatienota besproken met bijbehorend B&W-advies (B23.000127). De raadsinformatienota is toen aangehouden. Het college vroeg zich af of het aanwijzen van een verkenningswijk aan de raad voorbehouden is. In dat geval voldoet een informatienota niet. Deze vraag is voorgelegd aan juridische zaken. Zij hebben de reactie gegeven dat het aanwijzen van een verkenningswijk geen (aanvullend) raadsbesluit vergt. De raad heeft bevoegdheid voor het vaststellen van de Transitievisie Warmte (TvW) en de bijbehorende kaders en dit reeds gedaan. Het verder uitwerken van de TvW met bijvoorbeeld het aanwijzen van wijken is een collegebevoegdheid. Daarmee is de vraag van het college beantwoord: het volstaat in deze om de raad te informeren middels de nota.

Besluit

 • Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000370 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

7. Voorstel Processpecialisten vervolgopdracht Verbeteragenda

In navolging van de oplevering van de Verbeteragenda met de titel ´Samen Verbeteren´ is een projectplan opgesteld en wordt deze ter vaststelling aangeboden aan het college.

Besluit

 • Instemmen met het projectplan en de kosten voor de vervolgopdracht aan de Processpecialisten ad. € 3.424,- (inclusief BTW) en te bekostigen uit het Transformatiebudget.

8.  Toezegging behouden positieve resultaat Stichting ZO! en verlengen DVO

De concept jaarstukken 2022 van Stichting ZO! laten een positief resultaat zien. Om de jaarstukken definitief te maken is er een toezegging nodig over het resultaat. Zonder toezegging geeft de accountant geen goedkeurende verklaring op het jaarrapport. De dienstverleningsovereenkomst met Stichting ZO! heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Als de overeenkomst niet opgezegd wordt, wordt deze stilzwijgend verlengd met elke keer een periode van 1 jaar.

Besluit

 • Instemmen met het doen van een toezegging aan Stichting ZO! dat zij het positieve resultaat uit
 • 2022, ad € 363.537, kunnen behouden middels bijgaande brief U23.001050.
 • Instemmen met het stilzwijgend verlengen van de ¨dienstverleningsovereenkomst gemeente
 • Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt!¨ (A21.001000) conform artikel 25 van de overeenkomst.

9. Informatienota beantwoording raadsvragen IJsselpark

Op 14 maart zijn in de gemeenteraad vragen gesteld naar aanleiding van de agendering van informatienota B1494 - Stand van zaken onderwijshuisvesting. De beantwoording van deze vragen wordt middels bijgevoegde informatienota schriftelijk afgedaan.

Besluit

 • Vaststellen van informatienota Beantwoording raadsvragen 14 maart – informatienota onderwijshuisvesting (Z23.000811) en deze akkoord bevinden voor doorgeleiden aan de gemeenteraad.

10. Controleverordening, verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording

Het college van B&W (hierna te noemen college) is verplicht (conform art. 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Vanaf verslagjaar 2023 legt het college hier expliciet verantwoording over af. De accountant geeft niet het oordeel meer over de rechtmatigheid, nog wel het oordeel over de getrouwheid. Het college stelt een rechtmatigheidsverantwoording op die alleen iets zegt over het naleven van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op de financiële beheershandelingen (de drie financiële rechtmatigheidscriteria). Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar nu de accountant het oordeel over geeft. Om invulling te geven aan deze verplichting (nieuwe wetgeving) is de controleverordening geactualiseerd (op basis van modelverordening VNG), dienen de verantwoordings- en rapportagegrens door de raad te worden vastgesteld en is een intern controleplan opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt welke onafhankelijke interne controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in 2023.

Besluit

 • In te stemmen met het raadsvoorstel “R23.000022 Controleverordening, verantwoordings- en rapportagegrens” en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 • Het intern controleplan 2023 vast te stellen.

11. Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023

Om te kunnen sturen op de toewijzing van schaarse woningen moet volgens de Huisvestingswet 2014 door de gemeente een Huisvestingsverordening worden vastgesteld. De Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2019 loopt op 30 juni 2023 af. Om regels te kunnen blijven stellen over het verdelen van schaarse woonruimte moet de raad daarom vóór 1 juli 2023 een nieuwe huisvestingsverordening vaststellen. Het college wordt gevraagd het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023 (bijlage 1) en de Nota van beantwoording (bijlage 4) aan te bieden aan de raad en in te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Besluit

 • De Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2023 (A23.000375) inclusief schaarsteonderbouwing ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 • Akkoord gaan met de Nota van beantwoording zienswijze (A23.000354) en ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 • Akkoord gaan met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (U23.000743).

12. Collegeverklaring ENSIA 2022 DigiD en Suwinet en vaststelling rapportages basisregistraties

Jaarlijks moet het college zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid aan de hand van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het doel van deze audit systematiek is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad en aan de nationale toezichthouders.

Besluit

 • De collegeverklaring ENSIA inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet vast te stellen.
 • De verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topogrsfie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen.
 • Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD, bijlage 2 Suwinet en het assurancerapport van de IT-auditor op grond van artikel 87 van de gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub h en i van de Wet open overheid (Woo).
 • In te stemmen met de raadsinformatienota en de bijbehorende bestuurlijke rapportage informatieveiligheid, waarmee de raad in kennis wordt gesteld van de verantwoording vanuit het ENSIA-stelsel over het jaar 2022.

13. Beslissing op bezwaarschrift geluidsoverlast

Bij besluit van 3 mei 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens het college een verzoek om handhavend op te treden afgewezen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het college dient te beslissen over de afhandeling van het bezwaarschrift. 

Besluit

 • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 • Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
 • Het bestreden besluit in afwijking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften met een gewijzigde motivering in stand te laten.

14. Beslissing op bezwaarschrift bedrijfsgebouw

Op 15 juli 2022 heeft de ODMH namens het college besloten om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw buiten behandeling te stellen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het college dient te beslissen over de afhandeling van het bezwaarschrift.

Besluit

 • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 • Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 • Het bestreden besluit in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie in stand te laten.

15. Kaderdocument Wmo en jeugd

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Op 8 november heeft het college het consultatiedocument voor de inkoop vrijgegeven voor bespreking met aanbieders, adviesraden, maatschappelijke partners, lokale toegangen en gemeenteraden (B22.000456). Op basis van dat participatietraject is een kaderdocument opgesteld. Dit wordt op 11 april ter besluitvorming aan de colleges van de vijf gemeenten voorgelegd.
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Het vaststellen van het concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025 (bijlage 1 A23.000393)
 2. Het hanteren van de volgende uitgangspunten voor de uitwerking in het inkoopplan:
  • Op 1 januari 2025 zijn er rechtmatige overeenkomsten en continuïteit van zorg.
  • De gemeenten kiezen voor een langdurige samenwerking van 10 jaar om langdurige contracten mogelijk te maken.
  • De ambities worden stap voor stap gerealiseerd.
  • We kiezen binnen de inkoopperiode voor een getrapt inkoopproces.
 3. Het vragen van advies aan de adviesraad sociaal domein Zuidplas met bijgevoegde brief (bijlage 3 U23.000944), nadat alle colleges in Midden-Holland gelijkluidend hebben besloten over het kaderdocument.
 4. Het toezenden van het concept kaderdocument aan de gemeenteraad samen met de raadsmemo (bijlage 4 Z23.000765), nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

Besluitenlijst college Zuidplas - 4 april 2023

Vergaderdatum: 4 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Op 8 november heeft het college het consultatiedocument voor de inkoop vrijgegeven voor bespreking met aanbieders, adviesraden, maatschappelijke partners, lokale toegangen en gemeenteraden (B22.000456). Op basis van dat participatietraject is een kaderdocument opgesteld. Dit wordt op 11 april 2023 ter besluitvorming aan de colleges van de vijf gemeenten voorgelegd. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het agenderen van het kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025, de adviesaanvraag en raadsmemo ter vaststelling op de B&W-vergadering van 11 april 2023 in lijn met de samenwerkingsovereenkomst regionaal sociaal domein.

2. Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Middengebied Zuidplaspolder 2023-2024

De ligging van het plangebied van het Middengebied in de laaggelegen Zuidplaspolder dat er extra aandacht nodig is om te komen tot een toekomstbestendige en klimaatadaptieve ontwikkeling. De drie overheden (gemeente, provincie en hoogheemraadschap) zijn zich bewust van de noodzaak en consequenties van deze extra opgave. Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden betrokken partijen zich aan de ambitie om het Vijfde Dorp aan te merken als hét klimaatdorp van de 21ste eeuw en zich actief in te spannen om het Middengebied van de Zuidplaspolder gezamenlijk te ontwikkelen als landelijk voorbeeldproject voor klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling. En zo gezamenlijk op te trekken om middelen en kennis te ontsluiten om de gedeelde ambities te kunnen realiseren. 

Besluit

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Jan Willem Schuurman om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

3. Volmacht aan clustermanager IBOR i.v.m. raamovereenkomst open verhardingen

De gemeente wil na de Europese openbare aanbesteding van de raamovereenkomst "OPEN VERHARDING 2022 - 2025" een overeenkomst aangaan met de winnende partij HT Infra B.V. uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Praktisch gezien is het efficiënter de Clustermanager IBOR deze overeenkomst te laten ondertekenen in plaats van de burgemeester. Mede in verband met een fysieke ondertekening met winnende inschrijver. Het gaat hier om een feitelijke afhandeling. De aanbesteding heeft al plaatsgevonden. 

Besluit van de burgemeester

 1. Besluit volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR (Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer openbare Ruimte) om de raamovereenkomst OPEN VERHARDING 2022 - 2025 met de gegunde partij (HT Infra B.V.) te ondertekenen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 28 maart 2023

Vergaderdatum: 28 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatiebijeenkomst Middengebied op 11 april - Planologische strategie (deel 1)

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 11 april 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied plaats over het onderwerp Planologische Strategie (deel 1). 

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.000685 met bijlage A23.000373 aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied op 11 april 2023.

2. Vaststellen Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

Met het in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2024) verandert de manier waarop Zuidplas zijn ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt geeft. Het huidige welstandsbeleid zoals opgenomen in de Welstandsnota bestaat straks niet meer. In plaats daarvan dient er voor de invoering van de Omgevingswet een Nota Omgevingskwaliteit vastgesteld te worden. In de Omgevingswet wordt gesproken over een veel breder kader, het gaat naast het uiterlijk van gebouwen ook over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ook wel omgevingskwaliteit genoemd. Dit sluit aan op 'Aantrekkelijk Zuidplas' zoals dat in de Omgevingsvisie Zuidplas is benoemd. De huidige Welstandsnota Zuidplas 2015 wordt omgevormd tot de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas. Daarmee voldoet Zuidplas aan de nieuwe wetgeving en kan de ambitie uit de Omgevingsvisie van een ‘Aantrekkelijk Zuidplas‘ waargemaakt worden. Dat gebeurt nagenoeg beleidsarm. Inhoudelijke worden slechts kleine wijzingen doorgevoerd naar aanleiding van diverse evaluaties over het gevoerde welstandsbeleid, wat de bruikbaarheid verbetert. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas" en de nota van beantwoording zienswijzen aan de raad voor te leggen.

3. Financiering (afbouw) Jeugdhulp Plus en vaststellen bovenregionaal plan afbouw gesloten jeugdzorg

Enkele jaren geleden heeft de regio Midden-Holland zich gecommitteerd aan het afbouwen van het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp ofwel Jeugdhulp Plus. Dit streven is onder andere opgenomen in de regiovisie 2021 – 2024 'Scherper aan de Wind'. Het afbouwproces wordt op bovenregionaal opgepakt in het landsdeel Zuidwest, waarin wordt samengewerkt door de jeugdzorgregio’s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Holland Rijnland en Midden-Holland. In dit bovenregionale traject zijn afspraken gemaakt over het bijdragen, door de gemeenten, aan de (incidentele) kosten die gemoeid gaan met het transformatieproces van de 2 gecontracteerde organisaties van gesloten jeugdhulp: iHUB en Schakenbosch. Deze financiële garantstelling wordt ook geëist vanuit het ministerie van VWS, vanuit het interbestuurlijk toezicht op het transformatieproces in het landsdeel Zuidwest. Voor Zuidplas gaat het om een incidenteel bedrag van € 91.632,-. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Conform de bovenregionale afspraken bij te dragen in de kosten die gemoeid gaan met de transformatie gesloten jeugdhulp, conform de afgesproken verdeling per regio. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een bedrag van € 91.632;
 2. De aanvullende incidentele kosten van € 91.632 op te nemen in de jaarrekening 2022;
 3. Het bovenregionaal plan afbouw Jeugdhulp Plus vast te stellen; 
 4. De gemeenteraad te informeren via informatienota ’actuele ontwikkelingen jeugdhulp plus’ (corsanummer Z23.000627); 
 5. Kennis te nemen van de brief van het ministerie van VWS m.b.t. Interbestuurlijk Toezicht.

4. Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In dit B&W-advies wordt het college gevraagd in te stemmen met het doorgeleiden van de informatienota over het integraal zorgakkoord en het gezond en actief leven akkoord naar de raad zodat de raad op de hoogte wordt gebracht van deze ontwikkeling. 

Besluit

 1. In te stemmen met het doorgeleiden van de informatienota (Z23.000437) naar de raad

5. Moties Oekraïne opvang op kavel 13 Kleine Vink

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2023 zijn door partijen moties ingediend. De bijgevoegde informatienota geeft inzicht in de afhandeling van de motie 2023M015 over de stand van zaken voor de ontbrekende taakstelling voor de opvang van Oekraïners in Zuidplas en motie 2023M016 over het proces en de afspraken die met het Rijk gemaakt zijn over de financiën voor de opvang van Oekraïnersop kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink.

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000744)

6. Beantwoording schriftelijke vragen C1342 BK weg

Beantwoording schriftelijke vragen over voortgang aanpassing kruisingen BK weg. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake BK weg U23.000740

7. Bestuursopdracht Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027

De gemeente is verantwoordelijk voor lokaal armoede- en schuldenbeleid. Het huidige beleidskader Armoede en Schulden is verlopen op 31 december 2022 en daarom moet een nieuw beleidskader worden ontwikkeld. Voordat het beleidskader opgesteld kan worden is het nodig dat het college een bestuursopdracht vaststelt. 

Besluit:

 1. De bestuursopdracht Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027 vast te stellen (Z22.001646).

8. Voorstel Brief aan Voetbalvereniging Groeneweg

Op 25 januari 2023 heeft de gemeente, gericht aan het college van Burgemeester & Wethouders, een brief ontvangen van Bos Van der Burg Advocaten namens haar cliënt, de voetbalvereniging VV Groeneweg. De brief is een reactie op een brief van de gemeente aan de voetbalvereniging in het kader van het komen tot afspraken tussen de gemeente en de voetbalvereniging omtrent de verplaatsing van voetbalvelden en bijbehorende accommodatie (kantine, kleedruimtes, etc.) van de voor woningbouw te ontwikkelen locatie Van ’t Verlaat, naar het nieuw in te richten gebied met sportvoorzieningen binnen het bestemmingsplan Swanladriehoek. De aan het college gerichte brief vraagt van de gemeente om een beantwoording met instemming van en namens het college. Dit collegevoorstel richt zich erop het college hierover te informeren en in te laten stemmen met de voorgestelde beantwoording. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met de inhoud en verzending van brief (U23.000651) als reactie op de brief van Bos Van der Burg Advocaten (E23.000487) d.d. 25 januari 2023

9. Volmacht aan clustermanager IBOR i.v.m. raamovereenkomst ingenieursdiensten Civiele Kunstwerken

De gemeente wil na de Europese niet-openbare aanbesteding “Ingenieursdiensten Civieltechnische kunstwerken” een overeenkomst aangaan met de winnende partij Nebest. Praktisch gezien is het efficiënter de Clustermanager IBOR deze overeenkomst te laten ondertekenen in plaats van de burgemeester. Mede in verband met een fysieke ondertekening met winnende inschrijver. Het gaat hier om een feitelijke afhandeling. De aanbesteding heeft al plaatsgevonden. 

Besluit

 1. De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR (Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer openbare Ruimte) om de raamovereenkomst ingenieursdiensten Civiele Kunstwerken met de gegunde partij (Nebest) te ondertekenen.

10. Ledenraadpleging Principeakkoord CAO Gemeenten

De cao-gemeenten loopt af op 1 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord afgesloten over de nieuwe cao Gemeenten. Beide partijen hebben dit akkoord voorgelegd aan hun leden. Via de digitale ledenraadpleging wordt aan gemeenten gevraagd om hun stem uit te brengen, waarna de VNG dit akkoord op zijn vroegst op 6 april 2023 definitief kan vaststellen. Gemeente Zuidplas kan tot en met vrijdag 31 maart reageren. 

Besluit

 1. In te stemmen met het principeakkoord met betrekking tot de cao Gemeenten 2023.

11. Ontwerpbestemmingsplan Middelweg 49 Moordrecht

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van twee woningen planologisch mogelijk gemaakt, met een oriëntatie op de Weidezoom in Moordrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Middelweg 49 Moordrecht' (NL.IMRO.1892.BpMiddelweg49Mrd-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure. 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening

Besluitenlijst college Zuidplas - 21 maart 2023

Vergaderdatum: 21 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Doelgroepenverordening

Om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in toekomstige nieuwbouwprojecten is een doelgroepenverordening nodig. Met een doelgroepenverordening kunnen in bestemmingsplannen regels opgenomen worden over de realisatie en blijvende betaalbaarheid van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Hiermee kan de gemeente afdwingen dat deze woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het college wordt gevraagd de bestuursopdracht voor een doelgroepenverordening vast te stellen. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de bestuursopdracht Z23.000069. 
 2. Akkoord gaan met de raadsinformatienota Z21.000302 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

2. Jongerenraad 2022-2023

De gemeente Zuidplas kent een Jongerenraad. De Jongerenraad heeft zelf een korte terug- en vooruitblik op 2022 respectievelijk 2023 op papier gezet. Omdat de gemeenteraad altijd zeer geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de Jongerenraad, wordt u voorgesteld deze terug- en vooruitblik te delen met de raadsleden. In de raadsinformatienota wordt ook aandacht besteed aan het teruglopend ledental van de Jongerenraad en de consequenties die dit kan hebben voor het voortbestaan ervan.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000609 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

3. Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CU-SGP OZB-aanslagen 2023

Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CU/SGP OZB-aanslagen 2023_E23.000599 23-02-2023.

Besluit

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 23-02-2023 door VVD en CU/SGP betreffende de OZB-aanslagen 2023. (U23.000791).

4. Geheimhouding presentatie grondexploitatie 28 maart 2023

Op 28 maart 2023 wordt een presentatie gegeven aan de programmacommissie. Deze wordt in geheime setting gegeven gezien de inhoud van de presentatie bedrijfsgevoelige informatie bevat. Middels dit collegeadvies wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen op de presentatie.

Besluit

 1. Geheimhouding op te leggen op de presentatie met kenmerk A23.000383, conform artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1. lid 2 sub b van de Wet open overheid; 
 2. Het voorgestelde raadsbesluit R23.000050 ten behoeve van bekrachtiging van de geheimhouding door de gemeenteraad conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet door te geleiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming.

5. Marktverkenning Energieloket

Om inwoners te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van hun woning stelt gemeente Zuidplas een energieloket beschikbaar. Het hebben van een energieloket is tevens een wettelijke taak die bij de gemeente ligt. Het bedrijf ‘Duurzaam Bouwloket’ heeft tot eind 2023 van de gemeente de opdracht gekregen om als energieloket te faciliteren. Naast Duurzaam Bouwloket zijn er meer aanbieders van deze dienst. Om voor 2024 een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende aanbieders voert de Omgevingsdienst Midden Holland (hierna ODMH) op dit moment een marktverkenning uit. Hierbij wordt meegenomen welke voorwaarden en eisen wij als gemeente stellen aan een energieloket. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook de wensen en eisen van inwoners met betrekking tot zo’n loket mee te nemen in de marktverkenning. Het zijn immers de inwoners die op dagelijkse basis van het loket gebruik gaan maken. Middels een focusgroep zal aan verschillende inwoners van Zuidplas gevraagd worden hoe zij denken over een energieloket.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000587 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 maart 2023

Vergaderdatum: 14 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatiebijeenkomst Middengebied op 28 maart - Spelregels Groene Schakel, Voortgang Deelovereenkomst Mobiliteit, Toelichting Grondexploitatie(s) Middengebied (deel 1)

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 28 maart 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied plaats over de onderwerpen Spelregels Groene Schakel (incl. omgevingsproces) en Voortgang Deelovereenkomst Mobiliteit. Direct daarna volgt een besloten bijeenkomst voor de gemeenteraad over de Grondexploitatie(s) (deel 1).

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.000563 en bijlage A23.000315 aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied op 28 maart 2023.

2. Beantwoording schriftelijke vragen Bestemmingsplan Van ’t Verlaat – Leliestraat (Zevenhuizen) (C1335)

Kennisnemen en instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD overeenkomstig bijgevoegde documenten, bijlagen.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD d.d. 12 februari 2023, bijlage 2).

3. Duurzame opvang vluchtelingen

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is al langere tijd niet toereikend om de huidige hoeveelheid asielzoekers op te vangen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de spreidingswet hebben de burgemeesters en wethouders wonen van de Veiligheidsregio Hollands-Midden afspraken gemaakt om te komen tot een regionale invulling van een aanpak voor duurzame asielopvang. Deze afspraken worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraden van alle achttien gemeenten. Het college wordt gevraagd om het raadvoorstel over gemaakte afspraken over duurzame asielopvang in de veiligheidsregio Hollands-Midden ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R23.000027 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Bestuursopdracht Visie op onderwijs

Doel van de bestuursopdracht visie op onderwijs is te komen tot een gedragen visie die kaders stelt en richting geeft aan het beleid en de uitvoeringsprogramma’s rond onderwijs in brede zin. Dat wil zeggen aan de uitvoeringsprogramma’s en projecten die rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben, zoals het Integraal Huisvestingsplan en de Lokaal Educatieve Agenda en aan (toekomstig) beleid rond jeugd waar onderwijs een belangrijke rol speelt. De gemeenteraad heeft op 8-11-2022 een amendement op de begroting aangenomen: “stelt ondergetekende het volgende voor: In de begroting een bedrag van 70.000,- op te nemen voor het opstellen van een visie op onderwijs en dit ten laste te brengen van de stelpost groei.”

Besluit

 1. De bestuursopdracht Visie op Onderwijs (Z23.000423) vast te stellen.

5. Tijdelijke huisvesting Comenius College

Er is vervolg gegeven aan het collegebesluit dat genomen is op 21 februari 2023 (B23.000096).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Tijdelijke huisvesting Comenius College’ (R23.000039) vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

6. Verordening fysieke leefomgeving Zuidplas 2023

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. De verordening behoeft een aanpassing op het gebied van geluid, het toevoegen en verduidelijken van een aantal begrippen, de naamgeving van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en een aantal kleine taalkundige aanpassingen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de Verordening fysieke leefomgeving 2023 vast te stellen.

7. Schriftelijke vragen VVD reconstructie IBOR Middelweg ( C 1340 )

Mevrouw Van Gerwen en de heer Ambachtsheer van de Politieke partij VVD Zuidplas hebben schriftelijke vragen ingediend omtrent de IBOR werkzaamheden aan de Middelweg die forse overlast kan gaan veroorzaken, gezien het grote aandeel van deze weg in de ontsluiting van Moordrecht. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD Zuidplas over de eventuele forse overlast bij werkzaamheden aan de Middelweg (U23.000788).

8. Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland en RPW Midden-Holland 1-12-2022

Nadat in de collegevergadering van 31-1-2023 gesproken is over de regionale realisatieagenda zijn er tekstuele aanpassingen gedaan. Daarom wordt er, vanwege een goed vastgestelde en transparante besluitvorming, een nieuw besluit genomen op de definitieve versie. Het college stemt over het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1- 12-2022 en over de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland. Het college informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over deze twee onderwerpen. Burgemeester Weber heeft mandaat de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland te ondertekenen. De Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 geeft inzicht in het actuele woningbouwprogramma van de gemeenten. De Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland bevat afspraken tussen gemeenten, provincie Zuid-Holland, het Rijk en woningcorporaties om de woningbouwplannen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw te realiseren.

Besluit van het college

 1. Stemt in met het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12 2022 (A23.000133) 
 2. Stemt in met de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland (A23.000353).
 3. Informeert de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 en de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland middels een raadsinformatiebrief (Z23.000088).

Besluit van de burgermeester

 1. Stemt in met ondertekening van de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland door wethouder Schuurman. (A23.000353).

9. Beantwoording schriftelijke vragen VVD aanvraag omgevingsvergunning Albert Heijn ( C 1339 )

De fractie van de VVD heeft een vraag gesteld naar aanleiding van de Infonota Aanvraag omgevingsvergunning AH supermarkt Zevenhuizen (Z23.000434).

Besluit

In te stemmen met het versturen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de VVD VVD aanvraag omgevingsvergunning Albert Heijn (U23.000597).

10. Memo aan het presidium - Gebiedspaspoort Moerkapelle

Op 24 januari 2023 ging de gemeenteraad na een unanieme stemming akkoord met de vaststelling van het Gebiedspaspoort Zevenhuizen. In de aanloop naar de besluitvorming en tijdens de behandeling in de raadsvergadering stelden de raadsleden een aanzienlijk aantal vragen en brachten de raadsfracties diverse moties in. Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming over het Gebiedspaspoort Moerkapelle biedt portefeuillehouder F. Klovert de gemeenteraad graag een fietstocht aan. In de bijgevoegde memo doet het college het verzoek aan het presidium tot het inplannen van de fietstocht.

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z23.000623 voor het presidium, ter bespreking in het presidiumoverleg van 14 maart 2023.

11. Aanwijzingsbesluit c.a. heffingsambtenaar

Om de clustermanager van de afdeling financiën, op dit moment mevrouw Katiba Bahida, aan te kunnen wijzen als heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet moet zij worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar en moet het aanstellingsbesluit en aanwijzingsbesluit van de huidige heffingsambtenaar worden ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd deze besluiten te nemen.

Besluit

 1. De clustermanager van de afdeling financiën, op dit moment zijnde mevrouw Katiba Bahida, met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2023 aan te wijzen als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.
 2. Het besluit van 14 september 2021 ( A21.001424 ), waarin adviseur belastingen mevrouw S. de Cocq. van cluster financiën, aangewezen is als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2023 in te trekken.
 3. Het aanwijzingsbesluit op functieniveau op grond van artikel 3:42, van de Algemene wet bestuursrecht bekendmaken (via het elektronisch gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl).

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 maart 2023

Vergaderdatum: 7 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig:

 • J.W. Schuurman - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Bestuursopdracht Capaciteit Kinderopvang

Er is te weinig capaciteit in de kinderopvang. Dit resulteert in wachtlijsten. Met deze bestuursopdracht wordt beoogd dat:

 • We samen met kinderopvangorganisaties in beeld hebben wat de grootte en de aard van het         probleem is per kern. 
 • Er een actieplan opgesteld is hoe dit probleem aan te pakken. 
 • We dit doen door gezamenlijk met de kinderopvangorganisaties een coalitie te vormen.

Besluit

 1. De bestuursopdracht Capaciteit Kinderopvang (Z22.002696) vast te stellen.

2. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD mogelijk bouw scholen in IJsselpark C 1336

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke bouw scholen in het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de mogelijke bouw scholen in IJsselpark (U23.000598).

3. Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen tegenover 's-Gravenweg 114 - vergroten parkeerterrein

Door de eigenaar van het kadastrale perceel NWK03-E-809 tegenover de ’s-Gravenweg 114 in Nieuwerkerk aan den IJssel is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van het parkeerterrein ten dienste van het personeel van de naastgelegen slachterij. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan en het vigerende ruimtelijke beleid. Geadviseerd wordt om geen medewerking te verlenen aan de gevraagde omgevingsvergunning en geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Besluit

 1. Geen medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een parkeerterrein ten dienste van het personeel van de naastgelegen slachterij. 
 2. De raad voor te stellen een ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het planvoornemen zoals verwoord in raadsvoorstel (R23.000028) en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 4 april 2023.

Besluitenlijst college Zuidplas - 28 februari 2023

Vergaderdatum: 28 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig:

 • J.W. Schuurman - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Afwijzen planschade aanvraag Dorpsstraat 144 Zevenhuizen

Op 2 mei 2022 heeft de eigenaar van het object Dorpsstraat 144 te Zevenhuizen een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend op grond van art. 6.1 Wro. De eigenaar stelt in de aanvraag (bijlage 1) dat sprake is van waardevermindering van de woning door inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Centrum Zevenhuizen'. 

Besluit

 1. Het verzoek tot tegemoetkoming in planschade af te wijzen conform het definitieve planschade advies zoals opgenomen in bijlage 2. 
 2. Het betaalde recht á € 300,- niet te restitueren.

2. Bestuursopdracht Integraal Veiligheidsplan

Met de bestuursopdracht wordt opdracht gegeven voor het schrijven van het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026.

Besluit

Instemmen met de bestuursopdracht met nummer Z22.002554

3. Tarieven gebruikers sportaccommodaties Sportstichting Zuidplas 2023

Statutair is de Sportstichting Zuidplas verplicht om elk jaar de tarieven voor de te verhuren sportaccommodaties in de gemeente ter goedkeuring voor te leggen aan het college. 

Besluit

In te stemmen met de voorgestelde tarieven van Sportstichting Zuidplas voor 2023 conform bijgaand tariefoverzicht.

4. Zienswijze op Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Hague Airport

Onlangs heeft het college een zienswijze ingediend naar aanleiding van de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Rotterdam The Hague Airport. Voorgesteld wordt om de raad op de hoogte te stellen middels bijgaande raadsinformatienota en een afschrift van de zienswijze. Hiermee kan de motie die door de raad op 14 februari 2023 over dit onderwerp werd aangenomen, worden afgedaan. 

Besluit

Akkoord te gaan de raadsinformatienota met het Corsanummer Z23.000547 en deze door te geleiden aan de raad.

5. Aanvulling en wijziging koopovereenkomsten registergoederen Middengebied Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas heeft op 1 juli 2021 met de Provincie Zuid-Holland (hierna PZH) respectievelijk met Grondbank RZG (hierna GB) koopovereenkomsten gesloten met het oog op de overname van hun gronden in het Middengebied van de Zuidplaspolder om deze te ontwikkelen zoals vastgelegd in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van de gemeente (d.d. 19 mei 2021) en afgesproken in de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (hierna: de Bestuurlijke Overeenkomst) tussen de gemeente Zuidplas, PZH en GB (d.d. 1 juli 2021). Het college heeft de raad hierover door middel van de informatienota met kenmerk Z21.001667 actief geïnformeerd en wenst de raad te informeren over de aanpassing van de koopovereenkomsten aan de planning van de bestemmingsplanprocedure en het daarmee samenhangende budgetrecht van de gemeenteraad (vaststellen van de grondexploitatie). 

Besluit

Instemmen met een informatienota aan de gemeenteraad, waarin de raad wordt geïnformeerd dat de termijnen uit de met de PZH en GB gesloten koopovereenkomsten worden aangepast aan de planning van de bestemmingsplanprocedure en de daarmee samenhangende vaststelling grondexploitatie.

6. Verkeersveiligheid

De ambitie van de gemeente Zuidplas is nul verkeersslachtoffers. Om aan deze ambitie invulling te geven wordt ingezet op de combinatie inrichting, voorlichting/educatie en handhaving. Bij inrichting is de basisvoorwaarde een duurzaam veilige inrichting van de wegen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatienota (Z23.000016) om de raad te informeren over verkeersveiligheid.

7. Jaarprogramma begroting ODMH 2023

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in overleg met de gemeente een jaarprogramma op van de producten Bouw- en Woningtoezicht en Milieu die in dat jaar door de gemeente worden afgenomen. Het college heeft ingestemd met de jaarprogramma’s BWT en Milieu 2023 van de ODMH tijdens de vergadering van 24 januari 2023 (Z23.000329) en dient de raad hierover te informeren. 

Besluit

 1. De jaarprogramma begrotingen BWT en Milieu 2023 van de ODMH te kennisneming aan de raad toe te sturen middels de in bijlage 1 opgenomen raadsinformatienota.

8. Afdoening motie M280 vervoer naar dagbesteding

Op 9 november 2021 is de motie met betrekking tot vervoer naar dagbesteding aangenomen met 24 stemmen voor en 1 stem tegen. In de motie roept de raad op het college kennis te nemen van de vraagstukken met betrekking tot het vervoer naar dagbesteding en te komen tot een meer passende oplossing zodat de mogelijkheden om gebruik te maken van vervoer worden geoptimaliseerd. De Raad middels deze informatienota op de hoogte gesteld van uitgezette acties. Middels de informatienota (Z22.002663) wordt tegemoetgekomen aan dit verzoek en wordt de motie afgedaan. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de raadsinformatienota Z22.002663 inzake de motie vervoer naar dagbesteding (M280) aan de raad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 21 februari 2023

Vergaderdatum: 21 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Zienswijze Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau RTHA

Rotterdam The Hague Airport bereidt de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit voor. In het kader van de op te stellen Milieueffectrapportage is een Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de zienswijze als verwoord in bijlage (Corsa A23.000201) en deze met de begeleidende brief (Corsa U23.000449) te versturen aan het Ministerie van I&W; 
 2. De raad op de hoogte te stellen middels het verzenden van een afschrift van deze zienswijze.

2. Ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2 ter inzage leggen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2’ betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan “Herziening Zuidplaspolder 2” zoals aangegeven in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2’ (NL.IMRO.1892.BpReparatieZPP2Zpl-Ow01) gedurende zes weken ter inzage leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure; 
 2. Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening te verlenen. 
 3. Bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000439) aan de raad toezenden.

3. Opgave Landschappelijk Zuidplas Deelproject Nationaal Programma Landelijk Gebied Onderdeel deelgebiedsplan Zuidplas en Omgeving

Met de toelichting op het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en het uit te werken deelgebiedsplan Zuidplas en Omgeving zal een verdere concretisering uitgewerkt worden van een deel van de opgaves uit het Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas, maar wel in een door de provincie vastgesteld format (zowel qua vorm als qua inhoud) omdat alle deelgebiedsplannen samen opgerold moeten worden naar één provinciaal gebiedsplan. Mede vanwege het hoge tempo van de uitwerking wordt een informatienota aan de raad aangeboden. 

Besluit

 1. Instemmen met de door de provincie voorgestelde procesgang en samenwerking om te komen tot een deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving. 
 2. Instemmen met de provinciale Strategie Vitale Veenweiden ter ondersteuning van de uitwerking van het deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving.
 3. Instemmen met de reactie namens de gemeente Zuidplas op de door de provincie voorgestelde procesgang, samenwerking en Strategie Vitale Veenweiden. 
 4. Instemmen met het verzenden van de Informatienota NPLG, deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving (Z23.000424) aan de raad.

4. Uitspraak voorzieningenrechter RvS in project Van ’t Verlaat en De Zevenster

Op 8 februari 2023 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State (RvS) een voorlopige voorziening getroffen, waarbij het bestemmingsplan "Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen" gedeeltelijk is geschorst. Dit betekent dat de uitvoering van een deel van het bestemmingsplan niet kan worden gestart. De schorsing duurt totdat de RvS uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Het bestemmingsplan “Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen" voorziet in de herontwikkeling van de gronden van sportpark Van 't Verlaat en woonzorgcentrum De Zevenster. Dit plan maakt de bouw van 359 woningen mogelijk. Dit gaat o.m. om zorgwoningen, aanleunwoningen en woonblokken met grondgebonden woningen en appartementengebouwen. De bestemming "Maatschappelijk" maakt de zorgwoningen mogelijk. De bestemming "Wonen" maakt de bouw van de andere woningen mogelijk. De indieners van het verzoek om een voorlopige voorziening, Aannemersbedrijf Zevenbouw B.V. en Zevenbouw Beheer B.V. (bekend als de gebroeders Van der Knaap), hebben eerder beroep tegen voornoemd bestemmingsplan aangetekend bij de RvS. Reden hiervoor is de vrees dat zij, door de korte afstand van de (zorg)woningen tot het bedrijventerrein, zullen worden belemmerd in de bedrijfsvoering. Dit beroep wordt behandeld in de bodemprocedure bij de RvS. Deze procedure zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. Het verzoek aan het college is te besluiten om de gemeenteraad te mogen informeren over voornoemde uitspraak van de voorzieningenrechter van de RvS. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000453)

5. Inkoop jeugd en Wmo 2025 informeren planning en vervolgproces

Eind 2022 heeft een breed participatietraject gelopen voor het opstellen van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025. Middels bijgevoegde informatienota en brief worden de raad en de adviesraad sociaal domein geïnformeerd over de reacties, de planning en het vervolgproces. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de informatienota ¨inkoop jeugd en Wmo 2025¨ inclusief bijlage aan de raad (Z23.000446/ A23.000235)
 2. Instemmen met het versturen van de brief inclusief bijlage aan de adviesraad sociaal domein (U23.000548/ A23.000235).

6.    Teruggave saldo afvalpassen

Zuidplas is in mei 2022 van het prepaid Diftar betalingssysteem naar postpaid overgestapt. Tijdens het overgaan naar postpaid heeft de gemeente gecommuniceerd dat de bevroren tegoeden verrekend zouden worden met de aanslagen afvalstoffenheffing 2023. Deze verrekening is technisch niet uitvoerbaar. De teruggave vindt op een andere wijze plaats. 

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van terugbetalen van de openstaande saldi. 
 2. De gemeenteraad met raadsinformatienota Z23.000284 te informeren over uw besluit.

7. Tijdelijke huisvesting Comenius college

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) heeft ten behoeve van Comenius College Nieuwerkerk op 31 januari 2023 een (spoed)aanvraag ingediend voor tijdelijke huisvesting per augustus 2023. Vooruitlopend op de besluitvorming in de raad over de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), doet het college een principe-uitspraak over de noodzaak van tijdelijke huisvesting op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015. Indien deze principe-uitspraak uitblijft ziet het Comeniuscollege zich genoodzaakt om leerlingen te weigeren voor het volgende schooljaar. Voorafgaand aan de inschrijvingen moet de school hiervoor een procedure vaststellen. De inschrijvingen starten eind februari. 

Besluit

 1. Onder begrotingsvoorbehoud ex artikel 4.34 lid 1 AWB (onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over middelen voor tijdelijke huisvesting) in te stemmen met de noodzaak van de voorziening Tijdelijke huisvesting voor het Comenius College Nieuwerkerk.
 2. Het Comenius college de ruimte te geven de vergunningprocedures op te starten
 3. Separaat een voorstel voor de financiële consequenties aan de raad (raadsvergadering april) voor te leggen en het presidium te verzoeken dit op de agenda te zetten.

8. Ontwerpwijzigingsplan Verbindingsweg 5 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor het perceel Verbindingsweg 5 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een bedrijfsloods ten behoeve van het op dit perceel gevestigde lasbedrijf, ter vervanging van bestaande kassen. In het vigerende bestemmingsplan ‘Zuidplas West’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen naar een bedrijfsbestemming waarbinnen ambachtelijke bedrijven zijn toegestaan. In december 2021 is reeds een positief principebesluit (B21.000657) genomen door uw college. Voorliggend wijzigingsplan maakt de realisatie van de gevraagde nieuwe bedrijfsloods mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Verbindingsweg 5, Nieuwerkerk aan den IJssel’ (NL.IMRO.1892.WpVerbweg05Nwk-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure;
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

9. Ter inzagelegging bestemmingsplannen flitsbezorging en supermarkten buitengebied Toelichting:

Voorstel om de beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht” en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” vrij te geven voor terinzagelegging. Tevens wordt voorgesteld om de (paraplu)ontwerpbestemmingsplannen voor de Flitsbezorging en Supermarkten Buitengebied ter inzage te leggen. Na de terinzagelegging kan een besluit omtrent vaststelling van de beheersverordeningen en bestemmingsplannen worden genomen door de gemeenteraad en wordt het planologisch-juridische kader hersteld. 

Besluit

 1. De 2e partiële herziening beheersverordening "Nieuwerkerk aan den IJssel” (NL.IMRO.1892.2eHerzBvNieuwerkerk-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging. 
 2. De 2e partiële herziening beheersverordening “Moordrecht” (NL.IMRO.1892.2eHerzBvMoordrecht-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 3. De 2e partiële herziening beheersverordening “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” (NL.IMRO.1892.2eHerzBvEdpOVlaatZhp-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 4. Het (paraplu)bestemmingsplan Flitsbezorging (NL.IMRO.1892.BPFlitsbzorgingZpl-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 5. Het (paraplu)bestemmingsplan Supermarkten Buitengebied (NL.IMRO.1892.BpSupermarktenZpl-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 6. Voor de beheersverordeningen en beide (paraplu)bestemmingsplannen geen exploitatieplan vast te stellen. 
 7. Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening te verlenen.

10. Aanvragen bijdrage in kosten onderzoek niet gesprongen explosieven

Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling). Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente vóór 1 april een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten zijn opgenomen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het indienen van een aanvraag uit het gemeentefonds voor de vergoeding van 68% van de gemaakte kosten voor onderzoek en opsporing van niet gesprongen elementen; 
 2. Het presidium verzoeken het raadsvoorstel aan de agenda van 14 maart 2023 toe te voegen.

11. Houdbaarheidsonderzoek Wmo en groeiraming jeugdzorguitgaven

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek beogen ze inzicht te krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren en om deel te kunnen nemen wordt er aan het college gevraagd om toestemming te verlenen door middel van het ondertekenen van bijgevoegde pilotovereenkomst en voor 1 maart 2023 te retourneren. 

Besluit

 1. In te stemmen met de ondertekening van de pilotovereenkomst voor deelname aan het houdbaarheidsonderzoek Wmo en groeiraming jeugdzorguitgaven.

12. Indexatie tarief pleegzorg met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023

Dit regionale B&W-voorstel volgt n.a.v. het besluit van het ministerie van VWS eind 2022 dat de pleegzorgvergoeding voor ouders per 1 januari 2023 met 14.3% wordt geïndexeerd. Het doel is om de stijgende kosten voor pleegouders voor de verzorging en opvoeding van pleegkinderen te compenseren. De indexering van 14,3% is hoger dan de in de regio Midden-Holland afgesproken indexatiepercentages voor de tarieven van jeugdhulp voor 2023 (8,79%), vandaar dat aanvullende besluitvorming nodig is. Doordat het tarief voor pleegzorg in Midden-Holland is opgebouwd uit meerdere componenten bedraagt de indexering 2023 voor dit product 11,46%. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het tarief van de dienst pleegzorg te indexeren met 11,46% in het jaar 2023, wat leidt tot een tarief van €49,21 per etmaal; 
 2. De aanvullende structurele kosten van € 25.000,- op te nemen met de zomernota 2023.

13. Normenkader 2022

Het normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante externe wetgeving en gemeentelijke regelgeving. Dit is wet- en regelgeving die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen en door de raad of hogere overheden is vastgesteld en voorgeschreven, bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsregels resp. de Subsidieverordening Zuidplas. Het normenkader wordt geactualiseerd en aangepast op basis van over de afgelopen periode nieuw vastgestelde wet- en regelgeving en ingetrokken regelingen. 

Besluit

 1. Het normenkader, waarin de voor de accountantscontrole relevante externe wetgeving en interne regelgeving is geïnventariseerd, voor de rechtmatigheidscontrole 2022 vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met raadsinformatienota (Z22.002437) en deze beschikbaar stellen aan de raad.

14. Aanwijzen van een extra stembureau in Moordrecht West

Op 17 januari 2023 heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten akkoord te gaan met het aanwijzen van de stembureaus. Op verzoek van het college wordt een extra stembureau in Moordrecht West gerealiseerd. Na het bekijken van verschillende locaties is sportcentrum de Zuidplas benaderd. Met het sportcentrum is afgesproken dat een stembureau in het sportcentrum gerealiseerd mag worden. 

Besluit

 1. Het sportcentrum de Zuidplas aanwijzen als stembureau voor de verkiezing op 15 maart 2023.

15. Huisvesting Oekraïens gezin

De veiligheidsregio Hollands Midden heeft de gemeente Zuidplas gevraagd om met urgentie noodopvang te organiseren voor een Oekraïens gezin. Daarbij is verzocht om noodzakelijke zorg voor het gezin op te starten. De gemeente Zuidplas is direct op zoek gegaan naar een geschikte huisvesting, waarbij ook passende zorg georganiseerd kan worden, Er is een geschikte woning gevonden in Nieuwerkerk aan den IJssel die op korte termijn beschikbaar is voor de opvang van dit gezin. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het tijdelijk opvangen van dit Oekraïens gezin in een (vrije sector) huurwoning in Moordrecht.
 2. Het pand eerst inpandig gebruiksklaar te maken en het gezin eerst onder te brengen in tijdelijke huisvesting in Zevenhuizen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 februari 2023

Vergaderdatum: 14 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Verzoek Presidium

Verzoek aan het Presidium om onderwerp Ontwikkelplan Restveengebied van de agenda van de raad van 14 maart a.s. te halen. In plaats daarvan de raad te informeren middels informatienota Z23.000424.  De aanleiding voor het verzoek is opgenomen in de bijlage bij dit advies. 

Besluit

 1. Instemmen met het indienen van het verzoek aan het presidium.

2. Beantwoording schriftelijke vragen bushaltes en subsidie (C1330)

Beantwoording van de vragen van CU/SGP inzake bushaltes en het benutten van subsidies. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake bushaltes U23.000386.

3. Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP - Verduurzamen huurwoningen om energiearmoede terug te dringen (C1332)

Politieke partij CU/SGP heeft schriftelijke vragen ingediend, in zaken verduurzamen huurwoningen om energiearmoede terug te dringen. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen CU/SGP over Verduurzamen huurwoningen om energiearmoede terug te dringen, met beantwoordingsbrief (U23.000381).

4. Eindstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 2022

Elk jaar informeert Team Wonen het college en de raad over de taakstelling van het afgelopen jaar. In 2022 is een achterstand van 11 vergunninghouders omgezet in een voorstand van 16 vergunninghouders. De raad wordt met de bijbehorende raadsinformatienota hierover op de hoogte gesteld. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z23.000133) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

5. Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Zuidplas 2023

De gemeente Zuidplas heeft te maken met een groot aantal kleine (bouw-)initiatieven, waarvoor separate bestemmingsplanprocedures worden doorlopen. Deze individuele aanpak is tijds- en arbeidsintensief. In voorliggend bestemmingsplan zijn diverse initiatieven variërend van bedrijvigheid tot woningen en plattelandswoningen en reparaties gebundeld. Door de gecombineerde aanpak hoeft er slechts één bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Zuidplas 2023' (NL.IMRO.1892.BpVerzamelp04Zpl-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure. 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening;

6. Kaderbrief Stichting ZO! 2024

In het kader van de dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! verricht Stichting ZO! de uitvoeringstaken met betrekking tot het sociaal domein. Op grond van artikel 6 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst stelt de gemeente jaarlijks een kaderbrief op. Stichting ZO! baseert mede hierop haar conceptbegroting. 

Besluit

 1. De gemeentelijke kaders ten behoeve van de begroting 2024 van Stichting ZO! als opgenomen in bijgaande kaderbrief (U23.000403) vast te stellen.
 2. Bijgaande kaderbrief (U23.000403) te verzenden naar Stichting ZO!.

7. Toewijzen planschade Rottedijk 14 te Moerkapelle

Op 20 september 2021 heeft de eigenaar van onroerende zaak, Rottedijk 14 te Moerkapelle een verzoek om planschade ingediend bij de gemeente. Samengevat wordt in de aanvraag gesteld, dat schade in de vorm van waardevermindering is geleden door het weg bestemmen van de mogelijkheid tot het bouwen van een extra woning op het perceel. 

Besluit

Het opgenomen planschadeadvies (bijlage 2) overnemen, conform dit advies planschade uitkeren aan de indiener voor een bedrag van € 34.500,- en restitueren van het door indiener betaalde recht á € 300,-.

8. Aanvraag omgevingsvergunning AH supermarkt Zevenhuizen

De supermarktketen Albert Heijn heeft bij de omgevingsdienst Midden Holland een omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van een Albert Heijn winkel in Zevenhuizen op de bedrijvenlocatie aan de Swanlaweg te Zevenhuizen. Gelet op het recente debat over een tweede supermarkt in Zevenhuizen is het goed om de gemeenteraad daar direct over te informeren. 

Besluit

In te stemmen met het versturen van de raadsinformatienota “Aanvraag omgevingsvergunning AH supermarkt Zevenhuizen” (Z23.000434).

9. Vaststelling uitwerkingsplan Middelweg naast 1a Moerkapelle

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie ten zuiden van Middelweg 1a te Moerkapelle. Het betreft een verzoek tot de bouw van één vrijstaande woning. De locatie kent op grond van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 1’, waarbij een uitwerkingsbevoegdheid van kracht is voor het bouwen van een vrijstaande woning. In juni 2022 is reeds een positief principebesluit genomen door uw college voor de gevraagde ontwikkeling, waarna het ontwerpuitwerkingsplan vanaf 15 december voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen. Voorliggend uitwerkingsplan maakt de realisatie van één woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, Middelweg ten zuiden van 1a’ (NL.IMRO.1892.UpMiddelwtz1aMkp-Va01) vast te stellen; 
 2. Voor het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, Middelweg ten zuiden van 1a’ geen exploitatieplan vast te stellen.

10. Voordracht nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

De Adviesraad Sociaal Domein een nieuw lid voorgedragen. Het college wordt in dit collegevoorstel gevraagd in te stemmen met de installatie dit Adviesraad lid.

Besluit

 1. Instemmen met de voordracht vanuit de Adviesraad Sociaal domein voor toetreding van een nieuw lid.

11. Mandaatregeling en mandaatregister van de gemeente Zuidplas

Jaarlijks vindt een herziening van het mandaatregister plaats. Vanwege het nieuwe cluster Publieksplein heeft een herschikking van taken plaatsgevonden. Er zijn enkele omissies geconstateerd en op basis van voortschrijdende inzichten – mede als uitvloeisel van het concernplan - wordt voorgesteld bepaalde bevoegdheden te mandateren of bestaande mandaten te wijzigen. Op basis daarvan is het mandaatregister aangepast. De mandaatregeling is slechts aangepast naar het jaartal 2023.

Besluit

 1. De mandaatregeling 2023 met het bijbehorende mandaatregister 2023 vast te stellen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 februari 2023

Vergaderdatum: 7 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Voortgangsrapportage opgave ontwikkeling Middengebied | februari 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2022 (A23.000081 met bijlage A23.000178), en deze met oplegnotitie Z23.000323 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2023 (A23.000081 met bijlage A23.000178), en deze met oplegnotitie Z23.000323 door te geleiden naar de gemeenteraad.

2. Concept liquidatierekening en jaarstukken 2022 Bedrijvenschap Regio Gouda

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda biedt aan de deelnemende gemeenten (Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) de jaarstukken 2022 en de concept liquidatiejaarrekening aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de concept liquidatiejaarrekening in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept liquidatiejaarrekening 2022 van het Bedrijvenschap Regio Gouda.

3. Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023

De Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas is aangepast aan de nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer en zijn er wijzigingen aangebracht bij onder andere het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, bij het jeugdwetvervoer, het gespreksverslag en bij het Persoonsgebonden budget. Gevraagd wordt de verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. In te stemmen met de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023.
 2. De Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 3. In te stemmen met de reactie op het advies over de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas2023 van de Adviesraad Sociaal Domein

4. Verzoek presidium omzetten agendapunt raadsvergadering 14 maart 2023

Op 14 maart heeft uw raad het onderwerp Ontwikkelplan Restveengebied geagendeerd staan. De uitwerking van het Ontwikkelplan Restveengebied is inmiddels ingehaald door het tempo waarmee het rijk het Nationaal Programma Landelijk Gebied NPLG) over heel Nederland uitrolt om opgaven op het gebied van Water, Bodem, Klimaat, Natuur, Landbouw en Stikstof integraal aan te pakken en om zo snel mogelijk te voldoen aan Europese regelgeving. Het rijk heeft de provincies opgelegd voor 1 juli met een provinciaal plan te komen hoe deze opgaven geïntegreerd worden opgepakt. De provincie Zuid-Holland stelt hiertoe een Strategie Vitale Veenweiden op voor het gebied waar Zuidplas onderdeel van uitmaakt. Zuidplas moet hierbinnen bijdragen aan een deelgebiedsplan waarin staat hoe alle opgaven op het gebied van Water, Bodem, Klimaat, Natuur, Landbouw en Stikstof integraal worden aangepakt. Het college legt u het verzoek voor om het onderwerp Ontwikkelplan Restveengebied te vervangen door het onderwerp NPLG en Strategie Vitale Veenweiden zodat uw raad ondanks het enorme tempo vanuit het rijk in staat blijft richting te bepalen in de uitwerking van het deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving. 

Besluit

 1. Memo Ontwikkelplan restveengebied te vervangen door kaderbrief NPLG Restveengebied (Z23.000334) vast te stellen en akkoord te geven op doorgeleiding aan het Presidium.

5. Stand van zaken opvang Oekraïners Kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink

Naar aanleiding van de informatieavond ‘huisvesting Oekraïense ontheemden op kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink’ met ondernemers gaat de gemeente in een werkgroep samen met de ondernemers in gesprek over oplossingen voor de geuite zorgen. Ook worden er extra verkeerstellingen gedaan, zodat een beter beeld van de situatie ontstaat. Op www.zuidplas.nl/kavel13 wordt alle informatie voor iedereen toegankelijk verzameld. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000363).

6. Stand van zaken AMV’s Lelieveld 

Op 8 november 2022 heeft het Nidos gevraagd om medewerking van de gemeente Zuidplas bij de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met status. Dit heeft het Nidos gedaan nadat Firmitas de panden aan het Lelieveld met de huisnummers 107,109 en 111 had aangekocht en aan het Nidos heeft aangeboden. Firmitas heeft op 6 februari jl. aangegeven de panden aan de Lelieveld niet in te zetten als kleinschalige opvanglocaties van amv met status. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000371) wordt de raad geïnformeerd over het besluit van Nidos/ Firmitas en het communicatietraject.

Beslispunten

De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000371)

7. Splitsing Vestia

De raad heeft geen wensen of bedenkingen geuit tegen het aangaan van een maatwerkachtervangovereenkomst WSW/ gemeente Zuidplas met betrekking tot de splitsing van Vestia. Voorgesteld wordt om de voorgelegde overeenkomst te tekenen. 

Besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de voorgelegde zogenoemde maatwerkachtervangovereenkomst (MAVO) met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman, wethouder volkshuisvesting, om de MAVO WSW/gemeente Zuidplas te ondertekenen

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 februari 2023

Vergaderdatum: 1 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1.    Amv’s Lelieveld 107-111

Op 8 november 2022 heeft het Nidos gevraagd om medewerking van de gemeente Zuidplas bij de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Dit heeft het Nidos gedaan nadat Firmitas de panden aan het Lelieveld met de huisnummers 107,109 en 111 had aangekocht en aan het Nidos heeft aangeboden. Het Nidos heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voogdij over de amv’s en biedt in heel Nederland onderdak en begeleiding aan deze jongeren met een verblijfstatus.

Bij de communicatie en participatie met de omgeving zijn vragen gesteld door bewoners. De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft geconstateerd dat voor Lelieveld 107 – 109 het opvangen van amv is toegestaan, maar dat het beoogde gebruik voor de woning van Lelieveld 111 strijdig is met de beheersverordening. Firmitas heeft vooralsnog aangegeven de opvang in de twee woningen door te zetten. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000307) wordt de raad geïnformeerd de komst van de jongeren in onze gemeente, het communicatietraject en de consequenties voor gemeente Zuidplas.

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000307)

Besluitenlijst college Zuidplas - 31 januari 2023

Vergaderdatum: 31 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1.    VKA MER Middengebied

Voorliggend besluit betreft het Voorkeursalternatief (VKA) van het MER Middengebied.

Besluit

 1. In te stemmen met: 
  • het Voorkeursalternatief van het MER Middengebied Z23.000096, en
  • het Voorkeursalternatief van het MER Middengebied Z23.000096 ruimtelijk, planologisch, financieel en beleidsmatig uit te werken in de Nota van Uitgangspunten, de grondexploitatie(s) en het (ontwerp)bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden; 
 2. In te stemmen met het opstellen van:
  • een bestemmingsplan voor het ontwikkelgebied van het Middengebied, zoals op hoofdlijnen begrensd in deelgebiedenkaart A23.000037, en 
  • een separaat bestemmingsplan voor de overige deelgebieden in het plangebied van het Middengebied, te weten de Groene Waterparel, de Groene Schakel, en de agrarische zone, zoals op hoofdlijnen begrensd in deelgebiedenkaart A23.000037;
 3. In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het ontwikkelgebied op basis van de vigerende Wro, en daarmee instemmen met het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023;
 4. Geheimhouding op Z23.000163 op te leggen, op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid.
 5. In te stemmen met het vrijgeven van informatienota Z23.000191 en bijlagen Z23.000096, Z23.000085, Z23.000097, A23.000070, A23.000074, Z23.000124, A23.000037 over voorliggend collegebesluit aan de gemeenteraad voor behandeling in de Programmacommissie B&M van 21 februari 2023.

2.    Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied

In het vastgestelde Masterplan Middengebied Zuidplaspolder staan de ambities ten aanzien van de voorzieningen in het vijfde dorp. Het voorliggende stuk Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied geeft hiervoor een nadere detaillering. Het Vijfde Dorp is immers niet alleen een plek om te wonen, maar ook om te recreëren, boodschappen te doen en hulp te krijgen indien nodig. Deze Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied voor zowel commerciële alsmede maatschappelijke voorzieningen geeft een beeld over en inschatting van het totale ruimtebeslag dat nodig is voor de voorzieningen in het dorp. Het dient als basis voor het rekenen en tekenen, maar ook voor het gesprek met de diverse stakeholders om te komen tot een verdere detaillering. Het geeft richting, biedt een kader en verwoordt vooral de ambitie voor het Vijfde Dorp, waarbij ook rekening wordt gehouden met de voorzieningen in de huidige dorpen. 

Besluit

 1. De Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied vast te stellen als richtinggevend voor de nota van uitgangpunten en de vervolggesprekken met de stakeholders. 
 2. In te stemmen met het maximumaantal m2 (21.500 m2) voor de commerciële voorzieningen en deze te gebruiken voor de verdere uitwerking richting de provincie Zuid-Holland. 
 3. In te stemmen met het maximumaantal m2 (217.000 m2) voor de maatschappelijke voorzieningen en deze te gebruiken voor verdere gesprekken en uitwerking met de stakeholders en andere betrokkenen

3.    Decembercirculaire 2022

De Decembercirculaire 2022 informeert ons over de middelen die wij vanuit het Rijk kunnen verwachten. Behalve afrekeningen van het lopende jaar, bevat deze circulaire ook middelen voor diverse beleidsterreinen. De grootste post betreft middelen om energietoeslag in 2023 uit te keren aan huishoudens tot maximaal 120% van het sociaal minimum. 

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Decembercirculaire 2022 (R23.000016) en deze beschikbaar stellen aan de raad. 
 2. In te stemmen met de memo Agenderen raadsvoorstel Decembercirculaire 2022 (Z23.000187) en deze beschikbaar stellen aan het Presidium.

4.    Indienen bezwaar tegen weigering SRM-subsidie Provincie Zuid-Holland

In het kader van de Gebiedsagenda Mobiliteit Midden-Holland worden wegbeheerders door de Provincie Zuid-Holland uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen voor de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM). Na vaststelling van de Gebiedsagenda door Gedeputeerde Staten kunnen het jaar erop de aanvragen voor de projecten bij de Provincie worden ingediend. Voor de Gebiedsagenda 2022 zijn in 2021 twee projecten geagendeerd, namelijk het “veiliger maken van de Bermweg buiten de bebouwde kom” en “de aanpak van obstakels op fietsroutes”. Door de Provincie zijn de subsidieaanvragen geweigerd, omdat ze 2 dagen te laat bij hen zijn ingeboekt. Het voorstel is om gebruik te maken van de mogelijkheid om hier tegen bezwaar tegen te maken.

Besluit

 1. Bezwaar te maken tegen het besluit van de Provincie Zuid-Holland om twee aanvragen voor projectsubsidie te weigeren.

5.    Vaststellingsovereenkomst vergoeding sloopkosten schuur West Buurtstraat 15

Voor het realiseren van het meest optimale tracé voor onze riolering in het kader van de reconstructie van het project Vleerplein en omgeving, is gekozen voor een tracé direct langs het perceel staande en gelegen aan de West Buurtstraat 15. Met het aanbrengen van de riolering verwachten we dat er (aanzienlijke) schade ontstaat aan de schuur gelegen op dit perceel, omdat de schuur is gesitueerd op de erfgrens van het perceel. Bij de werkzaamheden zal een deel van het direct naastgelegen talud worden afgegraven. De schuur is tegen het talud gebouwd. Met de vaststellingsovereenkomst vergoeden we de kosten voor het slopen, laten verwijderen en aanbrengen van een fundament voor een nieuwe schuur en kopen daarmee iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade af. 

Besluit college

 1. Instemmen met de vaststellingsovereenkomst inzake de vergoeding van kosten voor onder andere de sloop van een schuur ter afkoop van iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de te verrichten werkzaamheden 

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

6.    Knibbelweg 62 Zevenhuizen - inpakken van door derden geteelde tomaten

Door de eigenaar van het perceel is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het inpakken van door derden geteelde tomaten als aanvulling van de gebruiksmogelijkheden. Vanwege strijdigheden met het vigerende ruimtelijke beleid wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan dit verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Besluit

 1. Kennisnemen van de Nota van zienswijzen tegen het ontwerpbesluit;
 2. Geen medewerking verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het inpakken van door derden geteelde tomaten ter aanvulling van de gebruiksmogelijkheden.; 
 3. Het raadsvoorstel ‘Weigeren verklaring van geen bedenkingen in verband met de weigering omgevingsvergunning Knibbelweg 62 Zevenhuizen’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

7.    Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2023 en Regionale Realisatieagenda Midden-Holland

Het college stemt over het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 en over de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland. Het college informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over deze twee onderwerpen. Burgemeester Weber heeft mandaat de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland te ondertekenen. De Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 geeft inzicht in het actuele woningbouwprogramma van de gemeenten. De Regionale Realisatieagenda Midden-Holland bevat afspraken tussen gemeenten, provincie Zuid-Holland, het Rijk, woningcorporaties en waterschappen om de woningbouwplannen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw te realiseren.

Besluit college

 1. Stemt in met het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 (A23.000133)
 2. Stemt in met de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland (A23.000034).
 3. Informeert de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 en de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland middels een raadsinformatiebrief (Z23.000088).

Besluit burgermeester

 1. Stemt in met ondertekening van de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland door wethouder Schuurman. (A23.000034).

8.    Schriftelijke vragen VVD - Ontsluiting bedrijven ´s-Gravenweg

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontsluiting van bedrijven aan de ´s- Gravenweg.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de ontsluiting van bedrijven aan de ´s-Gravenweg (U23.000313).

9.    Circulaire nieuwbouw van scholen

In de afgelopen jaren is de raad ieder half jaar geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van onderwijshuisvesting. Sinds het aantreden van het nieuwe college zijn er diverse ontwikkelingen in gang gezet maar hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In dit voorstel wordt het college gevraagd om de ingezette lijn voor circulaire nieuwbouw van scholen als uitgangspunt te markeren en verder uit te laten werken. Tevens wordt gevraagd de raad een informatienota toe te sturen waarin alle ontwikkelingen uiteen worden gezet.

Besluit

 1. In lijn met de ambities uit het collegeprogramma, spoor 1, op het gebied van onderwijshuisvesting het uitgangspunt vast te leggen om zoveel mogelijk in te zetten op circulaire nieuwbouw voor het realiseren van nieuwe schoolgebouwen (opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs).
 2. De huidige projectopdracht (Z20.001390) uit te breiden in de vorm van een bestuursopdracht met onderzoek naar IJsselpark, zowel voor tijdelijke als permanente locatie voor de nieuwe schoolgebouwen wijk Zuidplas.
 3. Voor de scholen in de wijk Zuidplas externe deskundigheid in te huren om te komen tot een ruimtelijke uitwerking van de onderwijskundige visie en de kansen van circulaire nieuwbouw.
 4. Vanuit bovengenoemd uitgangspunt een pilot te starten voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor de Keijzerschool in Moerkapelle.
 5. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatienota over de stand van zaken onderwijshuisvesting.

10.    Ontwerpwijzigingsplan 's-Gravenweg 224a Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor het perceel ’s-Gravenweg 224a en 224c te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een vervangende woning op dit perceel. In het vigerende bestemmingsplan ‘’s-Gravenweg 2013’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een herindeling van het perceel mogelijk te maken. In juni 2022 is reeds een positief principebesluit (B22.000212) genomen door uw college. Voorliggend ontwerpwijzigingsplan maakt de realisatie van één vervangende woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan '’s-Gravenweg 224a (NL.IMRO.1892.WpsGravenweg224a-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

Besluitenlijst college Zuidplas - 24 januari 2023

Vergaderdatum: 24 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Huisvesting Oekraïners op kavel 13 Kleine Vink

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (R23.000014) in de bijlage. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Huisvesting Oekraïners op kavel 13” (R23.000014) aan de raad voor leggen.

2. Terugblik Jaarwisseling 2022-2023

Terugblik jaarwisseling 2022/2023 

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatienota terugblik jaarwisseling (Z23.000200) en die door te sturen naar de gemeenteraad.

3. Schriftelijke vragen VVD verkeersveiligheid Koningsspil Moerkapelle

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de verkeersveiligheid van de Koningsspil in Moerkapelle. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de verkeersveiligheid op de Koningsspil in Moerkapelle (U23.000225).

4. Informatienota Stichting Leergeld - tijdelijke ophoging tot 130%

Het college heeft in de collegevergadering van 10 januari jl. ingestemd met het voorstel om de inkomensgrens voor de Stichting Leergeld in 2023 tijdelijk te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum (B22.000503). Het college heeft daarbij verzocht om hierover een informatienota aan de raad te versturen. Middels dit voorstel wordt het college verzocht de informatienota Z23.000168 te versturen aan de gemeenteraad. 

Besluit

De informatienota Z23.000168 te versturen aan de gemeenteraad.

5. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake PostNL-punt Kon. Emmahof 17 Nieuwerkerk (C 1324)

Politieke partij CU/ SGP heeft schriftelijke vragen ingediend inzake PostNL-punt Kon. Emmahof 17
Nieuwerkerk.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU/SGP over het PostNL-punt Kon. Emmahof 17 Nieuwerkerk (U23.000124)

6. Jaarprogramma begroting ODMH 2023

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland in overleg met de gemeente een jaarprogramma begroting op van producten die in dat jaar worden afgenomen. De producten betreffen wettelijke taken zoals vergunningverlening, handhaving en toezicht. Echter ook de advisering op het gebied van diverse milieu thema’s zoals bodem en geluid.

Besluit

 1. De jaarprogramma begroting BWT 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Z23.000166) vast te stellen; 
 2. De jaarprogramma begroting Milieu 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Z23.000167) vast te stellen; 
 3. De overeenkomst (A23.000062) te ondertekenen

7. Opheffing geheimhouding

De raad heeft op 20 december 2022 de raadsinformatienota Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus geheim verklaard voor een jaar. De geheimhouding kan per direct opgeheven worden. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de geheimhouding op te heffen op de raadsinformatienota Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus (Z22.002510) en het document vrij te geven. 
 2. De raad te informeren via de ingekomen stukken lijst.

8. Verordening inspraak en participatie gemeente Zuidplas

De ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ is in voorbereiding. Deze wet verplicht gemeenten om de inspraakverordening uit te breiden/te verbreden naar een participatieverordening. Vooruitlopend op de nieuwe wet is ook de invoering van de Omgevingswet voorzien die ook regels stelt ten aanzien van participatie. Om voldoende grip te houden op de participatie door gemeente en initiatiefnemers we voor om de participatieverordening vóór de invoering van de Omgevingswet vast te stellen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de Verordening inspraak en participatie gemeente Zuidplas 2023 (R23.000013) vast te stellen.

9. Vaststellen memo presidium inzake raadsplanning - Knibbelweg 62 Zevenhuizen

Op 24 januari 2023 is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegde memo wordt het Presidium verzocht een wijziging door te voeren in de raadsplanning. 

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium ‘Knibbelweg 62 Zevenhuizen – inpakken van door derden geteelde tomaten’ (Z23.000170) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

10. Principebesluit Knibbelweg 26, Zevenhuizen

De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg 26 te Zevenhuizen. Het betreft een verzoek tot de splitsing van het perceel en de bouw van één vrijstaande woning op het noordwestelijke deel van het perceel. De locatie kent op de grond van het bestemmingplan ‘Zuidplas-West’ de bestemming ‘Lintzone – Uit te werken’. Er geldt een uitwerkingsplicht op deze locatie met daarin onder meer de mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaande woning. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een uitwerkingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse van Knibbelweg 26, Zevenhuizen

Besluitenlijst college Zuidplas - 17 januari 2023

Vergaderdatum: 17 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Samenwerkingsovereenkomst glasvezel

In het collegeprogramma is als ambitie opgenomen dat het college de aanleg van glasvezel wil faciliteren. Hierbij is de doelstelling opgenomen dat we dit door middel van beleid, regelgeving en financiële voorwaarden willen bevorderen. We streven hierbij naar een 100% dekkend netwerk bestaande uit een breedbandinternetverbinding. Met een samenwerkingsovereenkomst sturen we aan op het behalen van deze doelstelling. 

Besluit

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel met het streven gericht op een 100% dekkend netwerk 
 2. Instemmen met het vaststellen van afwijkende afspraken op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en het handboek kabels en leidingen ten behoeve van de realisatie van glasvezel.
 3. De gemeenteraad met raadsinformatienota Z22.002655 te informeren over uw besluit. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zijlstra om de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel te ondertekenen namens het college.

2. Herziening beleidsnotitie stelsel onderscheidingen gemeente Zuidplas

Vooruitlopend op de evaluatie eind 2023 is het sinds de invoering van nieuwe gemeentelijke onderscheidingen nodig om aanpassingen te doen. De aanpassingen komen de weging van criteria ten goede. Daarom wordt een eerste herziening voorgesteld. 

Besluit

 1. Vaststellen herziening Beleidsnotitie stelsel onderscheidingen gemeente Zuidplas en doorvoeren aanpassingen in de aanvraagprocedure

3. Ontwerp beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas

De goede huisvesting van arbeidsmigranten is van belang voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de economie van de gemeente Zuidplas. Ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus vragen hier al geruime tijd aandacht voor in de gemeente. Tot op heden heeft de gemeente Zuidplas geen beleid betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten. In samenwerking met belanghebbenden is een (ontwerp) beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur ontwikkeld. Het college wordt gevraagd om het ontwerp voor een (ver)korte periode vrij te geven voor inspraak. 

Besluit

 1. Het ontwerp beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas (A22.002125) vrij te geven voor inspraak. 
 2. De inspraaktermijn vast te stellen op vier weken. 
 3. De memo (Z23.000066) met het verzoek tot uitstel van behandeling van het beleidskader in de raad vrij te geven aan het presidium.

4. Kaderbrief Hecht 2024

In de kaderbrief omschrijft het Algemeen Bestuur van Hecht de belangrijkste ontwikkelingen die voorzien zijn en de financiële kaders voor 2024. Hecht adviseert deze brief voor te leggen aan de Raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2024. 

Besluit

 1. Instemmen met het verzenden van de kaderbrief 2024, raadsinformatienota en de reactiebrief aan de Raad. 
 2. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van Hecht.

5. Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottermeren op 19 december 2022 heeft het bestuur besloten om: 

 • De subsidieverordening en het bijbehorende beleidskader vast te stellen 
 • De deelnemende gemeente te verzoeken om deze verordening vast te stellen en te publiceren 

Het raadsvoorstel (R23.000001) voorziet in de vaststelling van de subsidieverordening door de gemeenteraad. De bijgevoegde memo (Z23.000095) aan het presidium bevat een verzoek om af te wijken van de reguliere procedure en de subsidieverordening op kort termijn te agenderen voor de raadsvergadering van 14 februari.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R23.000001 "Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren" (inclusief bijlage E23.000038) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 2. Bijgevoegde memo (Z23.000095) aan het presidium voor te leggen

6. Raadsinformatienota lokale publieke media-instelling update 2022-2023

In bijgaande concept-informatienota stelt u de raad op de hoogte van het reilen en zeilen van de lokale publieke media-instelling, dit komt voort uit toezegging 1483 (raadsvergadering 19 juni 2021).

Besluit

 1. De gemeenteraad te informeren met raadsinformatienota Stand van zaken lokale omroep (Z22.000516).

7. Huisvesting Oekraïners kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink

Gemeente Zuidplas vangt op dit moment 120 Oekraïense ontheemden op. Gemeente Zuidplas heeft een tekort op de taakstelling van de veiligheidsregio. Daarom is het urgent om spoedig extra huisvesting te organiseren. Het college heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de huisvesting van Oekraïense ontheemden op kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze locatie geschikt is om ca. 132 ontheemden op te kunnen vangen. Het college heeft besloten nadere uitvoering te geven aan de voorbereidingen op kavel 13. Voor de daadwerkelijke uitvoering en financiering van de tijdelijke huisvesting op deze locatie wordt een raadsvoorstel voorbereid. Via deze informatienota aan de raad informeren wij de raad over de laatste stand van zaken. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.002638)

8. Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Op 8 november 2022 heeft het Nidos een verzoek gedaan tot huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het Nidos heeft vanuit het COA de voogdij over de amv’s en biedt in heel Nederland onderdak en zorg aan deze jongeren met een verblijfstatus. Dit doen zij samen met andere partijen. In Zuidplas gaat stichting Firmitas deze jongeren opvangen. Ze worden binnenkort gehuisvest in de recent aangekochte panden aan de Lelieveld 107,109 en 111. In totaal worden op deze locatie tussen de 15 en 20 jongeren geplaatst in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar. Naar verwachting worden de eersten van hen rond 1 maart 2023 op de locatie gehuisvest. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000038) wordt de raad geïnformeerd de komst van de jongeren in onze gemeente, het communicatietraject en de consequenties voor gemeente Zuidplas. 

 1. Besluit

De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000038)

9. N.a.v. Brief inz. Voortgang Middengebied

Betreft de reactiebrief naar aanleiding van de brief van 20 december jl. over Voortgang Middengebied.

Besluit

 1. In te stemmen met de verzending van brief U23.000147 aan de geadresseerde en aan de gemeenteraad.

10. Informatiebijeenkomst Middengebied op 31 januari 2023 - Dorps Karakter, Ruimtelijke verkenning voorzieningen, Energie n.a.v. Concept-MER, Spelregels Groene Schakel

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied. Naar aanleiding van nieuwe inzichten heeft het presidium recentelijk de opzet en de planning van de voorgestelde raadsbijeenkomsten herzien. Op 31 januari 2023 vindt een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over de onderwerpen Visie Dorps Karakter (concept), Ruimtelijke verkenning voorzieningen (concept) en Energie n.a.v. concept-MER Middengebied. Daarnaast worden de Spelregels Groene Schakel (concept) ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. 

Besluit

In te stemmen met het vrijgeven van informatienota Z22.002730 met bijlagen Z23.000015, A23.000051, A23.000043, A23.000044, A22.002253 en A23.000056 aan de gemeenteraad.

11. Beantwoording schriftelijke vragen over Energiecoaches

Toelichting Op 23 december 2022 zijn er schriftelijke vragen ingediend door de SP over de Energiecoaches (E22.004385). Deze schriftelijke vragen zijn van een antwoord voorzien met uitgaande brief (U23.000102).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP (U23.000102).

12. Aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

De gemeenteraad heeft 20 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel om te komen tot een noodfonds voor maatschappelijke organisaties. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dienen organisaties gebruik te maken van een aanvraagformulier. In de uitvoeringsregeling voor dit noodfonds is opgenomen dat het aanvraagformulier wordt vastgesteld door het college. 

Besluit

 1. In te stemmen met het aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

13. Collectieve Preventie GGZ

De colleges van de gemeenten in de regio Midden-Holland voeren sinds 2007 gezamenlijk de collectieve preventie GGZ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Jaarlijks worden door de gemeente Gouda subsidies verstrekt ten behoeve van deze regionale voorzieningen. Met dit besluit wordt de subsidieverlening van gemeente Gouda voor de regionale collectieve preventie in 2023 geregeld. 
Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) heeft op 8 december 2022 ingestemd om het nu voorliggende besluit in de vijf colleges in te brengen. Hiernaast wordt jaarlijks het toe te kennen bedrag voor collectieve preventie GGZ ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges in Midden-Holland. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het geven van de opdracht aan de gemeente Gouda voor het (blijven) uitvoeren van de Regionale collectieve preventie GGZ. Het college van Gouda treedt daartoe als subsidieverstrekker op ter uitvoering van de mede op het college Zuidplas rustende Wmo-verplichtingen. 
 2. Een bedrag van maximaal € 45.421 te verstrekken aan de gemeente Gouda voor het verlenen van subsidies in 2023 aan instellingen in het kader van de regionale collectieve preventie GGZ

14. Verkiezingen 2023 Provinciale Staten en Waterschap

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023. De kieswet, het Kiesbesluit en de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen vanaf 1 januari 2023 schrijven voor dat het aanwijzen van stembureaus, de keuze maken voor de centrale telling en het aanwijzen van de locatie van de centrale telling moet gebeuren door het college van burgemeester en wethouders. 

Besluit

 1. Besluiten om bij deze verkiezingen de centrale telling in te zetten voor het bepalen van de einduitslag. 
 2. Aanwijzen van stembureaus en locatie centrale telling volgens bijlage 1. 
 3. Benoemen van de leden van het centraal stembureau volgens bijlage 2. 
 4. Het benoemen van de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) mandateren aan de medewerkers Publieksplein, team basisregistratie personen (BRP).

15. Beantwoording vragen Infosessie Afdracht Sociaal Bouwen

In de digitale informatiebijeenkomst van 30 november 2022 over de afdracht sociaal bouwen zijn een tweetal vragen gesteld. In de Informatienota aan de raad wordt hier antwoord aan gegeven. 

Besluit

In te stemmen met versturen van de Informatienota aan de raad (Z23.000086) aan de gemeenteraad van Zuidplas.

16. Ondersteuningsakkoord voor het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport

Door toenemende digitalisering van het tuinbouwcluster krijgen steeds meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. De internationale ontwikkelingen m.b.t cybercrime maakt het voor bedrijven en organisaties in het cluster noodzakelijk om maatregelen te nemen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de gevraagde ondersteuning van het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Schuurman voor het ondertekenen van het ondersteuningsakkoord omdat de burgermeester bevoegd is de gemeente in en buitenrechten te vertegenwoordigen.

17. Vaststellen memo’s Presidium

Op 24 januari is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegde memo's wordt het Presidium verzocht een aantal wijzigingen door te voeren in de planning.

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium verplaatsen 's-Gravenweg tegenover 114 (Z23.000102) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.
 2. Vaststellen van memo Presidium verzoek agenderen RV Huisvesting Oekraïners (Z23.000099) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.
 3. Vaststellen van memo verzoek tot agendering Rv Liquidatierekening Bedrijvenschap Regio Gouda (Z23.000127) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

Besluitenlijst college Zuidplas - 10 januari 2023

Vergaderdatum: 20 december 2022.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Beth San' ter inzage leggen

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de herontwikkeling van Beth San mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan 'Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 2. Geen milieueffectrapport op te stellen voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01).
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning (A23.000002) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 5. Voor het bestemmingsplan 'Beth San' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

2. Principebesluit Tiny Houses Zevenhuizen

Eind 2020 is een principeverzoek ingediend voor het tijdelijk realiseren (voor een periode van 10 jaar) van Tiny Houses nabij het bedrijf Natuurluck aan de Zuidplasweg nr. 22. Vanuit ruimtelijk perspectief is deze ontwikkeling op tijdelijke basis op deze locatie voorstelbaar. Echter is de locatie verkeerstechnisch in mindere mate geschikt voor deze functie. De initiatiefnemer heeft door een extern bureau onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid. Om de risico’s ten aanzien van de verkeersveiligheid te beheersen zijn enkele infrastructurele maatregelen nodig. Geadviseerd wordt om in principemedewerking te verlenen onder voorbehoud dat de benodigde maatregelen worden uitgevoerd. 

Besluit

In principe medewerking verlenen aan het planvoornemen voor het plaatsen van 8 Tiny Houses op het perceel ten zuiden van Zuidplasweg 22 te Zevenhuizen, onder voorwaarde dat ten behoeve van de verkeersveiligheid de uitrit wordt verlegd. 

3. Jaarverslag Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC 2021-2022

Ex art. 25 van de Leerplichtwet informeert het college jaarlijks de raad en doet het jaarlijks een opgave aan de Minister van Onderwijs van de omvang en behandeling van het aan het college van burgemeester en wethouders gemelde schoolverzuim in haar gemeente. Voor beide wettelijke verplichtingen is het jaarverslag de basis. De Leerplichtwet ziet toe op deelname aan het onderwijs van alle jongeren in Nederland zodat zij de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgen om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Leerplicht geldt vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin een kind 16 wordt. Aansluitend geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar of tot het behalen van een startkwalificatie. Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden gevolgd door de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). 

Besluit

 1. Het jaarverslag van Leerplicht Zuidplas 2021-2022 (Z22.002563) vaststellen. 
 2. Door kennis te nemen van het jaarverslag 2021-2022 van Bureau Leerlingzaken (Z22.002245) Midden-Holland is voldaan aan de wettelijke verplichting volgens Ex art.25 van de Leerplichtwet.
 3. De raad is met bijgevoegde informatienota (Z22.002534) geïnformeerd over het gevoerde beleid betreffende leerplicht, kwalificatieplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten waarmee voldaan is aan de wettelijke verplichting volgens Ex art.25 van de Leerplichtwet.

4. Beantwoording schriftelijke vragen - Vliegtuigoverlast

De fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over vliegtuigoverlast en over metingen aan vliegtuiglawaai in de gemeente Zuidplas. 

Besluit

 1. In te stemmen met de brief met Corsanummer U22.003850 in antwoord op de door de fractie van de SP gestelde schriftelijke vragen over vliegtuigoverlast.

5. Subsidieverlening en subsidieovereenkomst MEE 2023

MEE-Vivenz (hierna: MEE) verleent sinds 2015 in de gemeente Zuidplas Onafhankelijke  Cliëntondersteuning (hierna: OCO) aan inwoners met een beperking, Integrale Vroeghulp (IVH) en Downteam. Het gaat hierbij om inwoners van alle leeftijden met een beperking, hun ouders/ verzorgers, andere verwanten en/of hun vertegenwoordigers. Het doel is om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving, waarbij eigen regie en de kracht en talenten van inwoners het uitgangspunt zijn. 

Besluit

 1. De subsidieovereenkomst voor 2023 met stichting MEE vast te stellen. 
 2. Stichting MEE voor 2023 een subsidie te verlenen van € 59.131. 

Besluit van de burgemeester

 1. Burgemeester Weber verleent mandaat aan Wethouder De Haas de subsidieovereenkomst (Z22.002590) te ondertekenen namens het college.

6. Stichting Leergeld - tijdelijke ophoging tot 130%

Stichting Leergeld heeft de norm voor veel Leergeldvoorzieningen (bekostigd vanuit de niet-gemeentelijke budgetten) als tijdelijke maatregel voor 2022 en 2023 opgehoogd van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Leergeld heeft de gemeente verzocht de inkomensgrens voor de verstrekking van goederen bekostigd vanuit gemeentelijke budgetten, in 2023 ook tijdelijk op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Middels dit voorstel wordt het college verzocht in te stemmen met de tijdelijke ophoging. 

Beslispunten

 1. De inkomensgrens voor de Stichting Leergeld in 2023 tijdelijk te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum.

7. Addendum Convenant Voorkomen Huisuitzettingen 2016-2020

Er is een addendum opgesteld voor het convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020 voor toetreding van twee nieuwe woningcorporaties in Zuidplas. De burgermeester wordt gevraagd mandaat te verlenen aan de wethouder wonen voor de ondertekening hiervan.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het addendum convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020.

Besluit van de burgemeester

 1. Mandaat te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman voor ondertekening van het addendum convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020.

8. Plan van de kindergemeenteraad 2022-2023: 'van afval naar kunst'

Jaarlijks bedenken de kinderen van de kindergemeenteraad (samen met de kinderen uit hun klas, groep 8 van de basisschool) plannen om te realiseren in de gemeente Zuidplas. In de vergadering van 23 november 2022 zijn alle plannen voor dit jaar gepresenteerd en daarna heeft een stemming plaatsgevonden. Eén plan is daarbij op de eerste plaats geëindigd: 'Van afval naar kunst'. Het is de bedoeling dat kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in Zuidplas afval inzamelen en daar kunst van (laten) maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel van de kindergemeenteraad Plan Kindergemeenteraad 2022-2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 24 januari 2023.