Na iedere vergadering van het college van burgemeester en wethouders wordt op deze pagina de besluitenlijst van het college gepubliceerd. U kunt de besluitenlijst van het college downloaden of bekijken. In de besluitenlijst staat vermeld wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt de besluitenlijsten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst college Zuidplas - 24 januari 2023

Vergaderdatum: 24 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Huisvesting Oekraïners op kavel 13 Kleine Vink

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (R23.000014) in de bijlage. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Huisvesting Oekraïners op kavel 13” (R23.000014) aan de raad voor leggen.

2. Terugblik Jaarwisseling 2022-2023

Terugblik jaarwisseling 2022/2023 

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatienota terugblik jaarwisseling (Z23.000200) en die door te sturen naar de gemeenteraad.

3. Schriftelijke vragen VVD verkeersveiligheid Koningsspil Moerkapelle

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de verkeersveiligheid van de Koningsspil in Moerkapelle. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de verkeersveiligheid op de Koningsspil in Moerkapelle (U23.000225).

4. Informatienota Stichting Leergeld - tijdelijke ophoging tot 130%

Het college heeft in de collegevergadering van 10 januari jl. ingestemd met het voorstel om de inkomensgrens voor de Stichting Leergeld in 2023 tijdelijk te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum (B22.000503). Het college heeft daarbij verzocht om hierover een informatienota aan de raad te versturen. Middels dit voorstel wordt het college verzocht de informatienota Z23.000168 te versturen aan de gemeenteraad. 

Besluit

De informatienota Z23.000168 te versturen aan de gemeenteraad.

5. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake PostNL-punt Kon. Emmahof 17 Nieuwerkerk (C 1324)

Politieke partij CU/ SGP heeft schriftelijke vragen ingediend inzake PostNL-punt Kon. Emmahof 17
Nieuwerkerk.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU/SGP over het PostNL-punt Kon. Emmahof 17 Nieuwerkerk (U23.000124)

6. Jaarprogramma begroting ODMH 2023

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland in overleg met de gemeente een jaarprogramma begroting op van producten die in dat jaar worden afgenomen. De producten betreffen wettelijke taken zoals vergunningverlening, handhaving en toezicht. Echter ook de advisering op het gebied van diverse milieu thema’s zoals bodem en geluid.

Besluit

 1. De jaarprogramma begroting BWT 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Z23.000166) vast te stellen; 
 2. De jaarprogramma begroting Milieu 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Z23.000167) vast te stellen; 
 3. De overeenkomst (A23.000062) te ondertekenen

7. Opheffing geheimhouding

De raad heeft op 20 december 2022 de raadsinformatienota Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus geheim verklaard voor een jaar. De geheimhouding kan per direct opgeheven worden. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de geheimhouding op te heffen op de raadsinformatienota Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus (Z22.002510) en het document vrij te geven. 
 2. De raad te informeren via de ingekomen stukken lijst.

8. Verordening inspraak en participatie gemeente Zuidplas

De ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ is in voorbereiding. Deze wet verplicht gemeenten om de inspraakverordening uit te breiden/te verbreden naar een participatieverordening. Vooruitlopend op de nieuwe wet is ook de invoering van de Omgevingswet voorzien die ook regels stelt ten aanzien van participatie. Om voldoende grip te houden op de participatie door gemeente en initiatiefnemers we voor om de participatieverordening vóór de invoering van de Omgevingswet vast te stellen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de Verordening inspraak en participatie gemeente Zuidplas 2023 (R23.000013) vast te stellen.

9. Vaststellen memo presidium inzake raadsplanning - Knibbelweg 62 Zevenhuizen

Op 24 januari 2023 is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegde memo wordt het Presidium verzocht een wijziging door te voeren in de raadsplanning. 

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium ‘Knibbelweg 62 Zevenhuizen – inpakken van door derden geteelde tomaten’ (Z23.000170) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

10. Principebesluit Knibbelweg 26, Zevenhuizen

De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg 26 te Zevenhuizen. Het betreft een verzoek tot de splitsing van het perceel en de bouw van één vrijstaande woning op het noordwestelijke deel van het perceel. De locatie kent op de grond van het bestemmingplan ‘Zuidplas-West’ de bestemming ‘Lintzone – Uit te werken’. Er geldt een uitwerkingsplicht op deze locatie met daarin onder meer de mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaande woning. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een uitwerkingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse van Knibbelweg 26, Zevenhuizen

Besluitenlijst college Zuidplas - 17 januari 2023

Vergaderdatum: 17 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Samenwerkingsovereenkomst glasvezel

In het collegeprogramma is als ambitie opgenomen dat het college de aanleg van glasvezel wil faciliteren. Hierbij is de doelstelling opgenomen dat we dit door middel van beleid, regelgeving en financiële voorwaarden willen bevorderen. We streven hierbij naar een 100% dekkend netwerk bestaande uit een breedbandinternetverbinding. Met een samenwerkingsovereenkomst sturen we aan op het behalen van deze doelstelling. 

Besluit

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel met het streven gericht op een 100% dekkend netwerk 
 2. Instemmen met het vaststellen van afwijkende afspraken op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en het handboek kabels en leidingen ten behoeve van de realisatie van glasvezel.
 3. De gemeenteraad met raadsinformatienota Z22.002655 te informeren over uw besluit. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zijlstra om de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel te ondertekenen namens het college.

2. Herziening beleidsnotitie stelsel onderscheidingen gemeente Zuidplas

Vooruitlopend op de evaluatie eind 2023 is het sinds de invoering van nieuwe gemeentelijke onderscheidingen nodig om aanpassingen te doen. De aanpassingen komen de weging van criteria ten goede. Daarom wordt een eerste herziening voorgesteld. 

Besluit

 1. Vaststellen herziening Beleidsnotitie stelsel onderscheidingen gemeente Zuidplas en doorvoeren aanpassingen in de aanvraagprocedure

3. Ontwerp beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas

De goede huisvesting van arbeidsmigranten is van belang voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de economie van de gemeente Zuidplas. Ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus vragen hier al geruime tijd aandacht voor in de gemeente. Tot op heden heeft de gemeente Zuidplas geen beleid betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten. In samenwerking met belanghebbenden is een (ontwerp) beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur ontwikkeld. Het college wordt gevraagd om het ontwerp voor een (ver)korte periode vrij te geven voor inspraak. 

Besluit

 1. Het ontwerp beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas (A22.002125) vrij te geven voor inspraak. 
 2. De inspraaktermijn vast te stellen op vier weken. 
 3. De memo (Z23.000066) met het verzoek tot uitstel van behandeling van het beleidskader in de raad vrij te geven aan het presidium.

4. Kaderbrief Hecht 2024

In de kaderbrief omschrijft het Algemeen Bestuur van Hecht de belangrijkste ontwikkelingen die voorzien zijn en de financiële kaders voor 2024. Hecht adviseert deze brief voor te leggen aan de Raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2024. 

Besluit

 1. Instemmen met het verzenden van de kaderbrief 2024, raadsinformatienota en de reactiebrief aan de Raad. 
 2. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van Hecht.

5. Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottermeren op 19 december 2022 heeft het bestuur besloten om: 

 • De subsidieverordening en het bijbehorende beleidskader vast te stellen 
 • De deelnemende gemeente te verzoeken om deze verordening vast te stellen en te publiceren 

Het raadsvoorstel (R23.000001) voorziet in de vaststelling van de subsidieverordening door de gemeenteraad. De bijgevoegde memo (Z23.000095) aan het presidium bevat een verzoek om af te wijken van de reguliere procedure en de subsidieverordening op kort termijn te agenderen voor de raadsvergadering van 14 februari.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R23.000001 "Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren" (inclusief bijlage E23.000038) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 2. Bijgevoegde memo (Z23.000095) aan het presidium voor te leggen

6. Raadsinformatienota lokale publieke media-instelling update 2022-2023

In bijgaande concept-informatienota stelt u de raad op de hoogte van het reilen en zeilen van de lokale publieke media-instelling, dit komt voort uit toezegging 1483 (raadsvergadering 19 juni 2021).

Besluit

 1. De gemeenteraad te informeren met raadsinformatienota Stand van zaken lokale omroep (Z22.000516).

7. Huisvesting Oekraïners kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink

Gemeente Zuidplas vangt op dit moment 120 Oekraïense ontheemden op. Gemeente Zuidplas heeft een tekort op de taakstelling van de veiligheidsregio. Daarom is het urgent om spoedig extra huisvesting te organiseren. Het college heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de huisvesting van Oekraïense ontheemden op kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze locatie geschikt is om ca. 132 ontheemden op te kunnen vangen. Het college heeft besloten nadere uitvoering te geven aan de voorbereidingen op kavel 13. Voor de daadwerkelijke uitvoering en financiering van de tijdelijke huisvesting op deze locatie wordt een raadsvoorstel voorbereid. Via deze informatienota aan de raad informeren wij de raad over de laatste stand van zaken. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.002638)

8. Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Op 8 november 2022 heeft het Nidos een verzoek gedaan tot huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het Nidos heeft vanuit het COA de voogdij over de amv’s en biedt in heel Nederland onderdak en zorg aan deze jongeren met een verblijfstatus. Dit doen zij samen met andere partijen. In Zuidplas gaat stichting Firmitas deze jongeren opvangen. Ze worden binnenkort gehuisvest in de recent aangekochte panden aan de Lelieveld 107,109 en 111. In totaal worden op deze locatie tussen de 15 en 20 jongeren geplaatst in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar. Naar verwachting worden de eersten van hen rond 1 maart 2023 op de locatie gehuisvest. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000038) wordt de raad geïnformeerd de komst van de jongeren in onze gemeente, het communicatietraject en de consequenties voor gemeente Zuidplas. 

 1. Besluit

De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000038)

9. N.a.v. Brief inz. Voortgang Middengebied

Betreft de reactiebrief naar aanleiding van de brief van 20 december jl. over Voortgang Middengebied.

Besluit

 1. In te stemmen met de verzending van brief U23.000147 aan de geadresseerde en aan de gemeenteraad.

10. Informatiebijeenkomst Middengebied op 31 januari 2023 - Dorps Karakter, Ruimtelijke verkenning voorzieningen, Energie n.a.v. Concept-MER, Spelregels Groene Schakel

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied. Naar aanleiding van nieuwe inzichten heeft het presidium recentelijk de opzet en de planning van de voorgestelde raadsbijeenkomsten herzien. Op 31 januari 2023 vindt een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over de onderwerpen Visie Dorps Karakter (concept), Ruimtelijke verkenning voorzieningen (concept) en Energie n.a.v. concept-MER Middengebied. Daarnaast worden de Spelregels Groene Schakel (concept) ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. 

Besluit

In te stemmen met het vrijgeven van informatienota Z22.002730 met bijlagen Z23.000015, A23.000051, A23.000043, A23.000044, A22.002253 en A23.000056 aan de gemeenteraad.

11. Beantwoording schriftelijke vragen over Energiecoaches

Toelichting Op 23 december 2022 zijn er schriftelijke vragen ingediend door de SP over de Energiecoaches (E22.004385). Deze schriftelijke vragen zijn van een antwoord voorzien met uitgaande brief (U23.000102).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP (U23.000102).

12. Aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

De gemeenteraad heeft 20 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel om te komen tot een noodfonds voor maatschappelijke organisaties. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dienen organisaties gebruik te maken van een aanvraagformulier. In de uitvoeringsregeling voor dit noodfonds is opgenomen dat het aanvraagformulier wordt vastgesteld door het college. 

Besluit

 1. In te stemmen met het aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

13. Collectieve Preventie GGZ

De colleges van de gemeenten in de regio Midden-Holland voeren sinds 2007 gezamenlijk de collectieve preventie GGZ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Jaarlijks worden door de gemeente Gouda subsidies verstrekt ten behoeve van deze regionale voorzieningen. Met dit besluit wordt de subsidieverlening van gemeente Gouda voor de regionale collectieve preventie in 2023 geregeld. 
Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) heeft op 8 december 2022 ingestemd om het nu voorliggende besluit in de vijf colleges in te brengen. Hiernaast wordt jaarlijks het toe te kennen bedrag voor collectieve preventie GGZ ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges in Midden-Holland. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het geven van de opdracht aan de gemeente Gouda voor het (blijven) uitvoeren van de Regionale collectieve preventie GGZ. Het college van Gouda treedt daartoe als subsidieverstrekker op ter uitvoering van de mede op het college Zuidplas rustende Wmo-verplichtingen. 
 2. Een bedrag van maximaal € 45.421 te verstrekken aan de gemeente Gouda voor het verlenen van subsidies in 2023 aan instellingen in het kader van de regionale collectieve preventie GGZ

14. Verkiezingen 2023 Provinciale Staten en Waterschap

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023. De kieswet, het Kiesbesluit en de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen vanaf 1 januari 2023 schrijven voor dat het aanwijzen van stembureaus, de keuze maken voor de centrale telling en het aanwijzen van de locatie van de centrale telling moet gebeuren door het college van burgemeester en wethouders. 

Besluit

 1. Besluiten om bij deze verkiezingen de centrale telling in te zetten voor het bepalen van de einduitslag. 
 2. Aanwijzen van stembureaus en locatie centrale telling volgens bijlage 1. 
 3. Benoemen van de leden van het centraal stembureau volgens bijlage 2. 
 4. Het benoemen van de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) mandateren aan de medewerkers Publieksplein, team basisregistratie personen (BRP).

15. Beantwoording vragen Infosessie Afdracht Sociaal Bouwen

In de digitale informatiebijeenkomst van 30 november 2022 over de afdracht sociaal bouwen zijn een tweetal vragen gesteld. In de Informatienota aan de raad wordt hier antwoord aan gegeven. 

Besluit

In te stemmen met versturen van de Informatienota aan de raad (Z23.000086) aan de gemeenteraad van Zuidplas.

16. Ondersteuningsakkoord voor het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport

Door toenemende digitalisering van het tuinbouwcluster krijgen steeds meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. De internationale ontwikkelingen m.b.t cybercrime maakt het voor bedrijven en organisaties in het cluster noodzakelijk om maatregelen te nemen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de gevraagde ondersteuning van het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Schuurman voor het ondertekenen van het ondersteuningsakkoord omdat de burgermeester bevoegd is de gemeente in en buitenrechten te vertegenwoordigen.

17. Vaststellen memo’s Presidium

Op 24 januari is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegde memo's wordt het Presidium verzocht een aantal wijzigingen door te voeren in de planning.

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium verplaatsen 's-Gravenweg tegenover 114 (Z23.000102) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.
 2. Vaststellen van memo Presidium verzoek agenderen RV Huisvesting Oekraïners (Z23.000099) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.
 3. Vaststellen van memo verzoek tot agendering Rv Liquidatierekening Bedrijvenschap Regio Gouda (Z23.000127) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

Besluitenlijst college Zuidplas - 10 januari 2023

Vergaderdatum: 20 december 2022.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Beth San' ter inzage leggen

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de herontwikkeling van Beth San mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan 'Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 2. Geen milieueffectrapport op te stellen voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01).
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning (A23.000002) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 5. Voor het bestemmingsplan 'Beth San' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

2. Principebesluit Tiny Houses Zevenhuizen

Eind 2020 is een principeverzoek ingediend voor het tijdelijk realiseren (voor een periode van 10 jaar) van Tiny Houses nabij het bedrijf Natuurluck aan de Zuidplasweg nr. 22. Vanuit ruimtelijk perspectief is deze ontwikkeling op tijdelijke basis op deze locatie voorstelbaar. Echter is de locatie verkeerstechnisch in mindere mate geschikt voor deze functie. De initiatiefnemer heeft door een extern bureau onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid. Om de risico’s ten aanzien van de verkeersveiligheid te beheersen zijn enkele infrastructurele maatregelen nodig. Geadviseerd wordt om in principemedewerking te verlenen onder voorbehoud dat de benodigde maatregelen worden uitgevoerd. 

Besluit

In principe medewerking verlenen aan het planvoornemen voor het plaatsen van 8 Tiny Houses op het perceel ten zuiden van Zuidplasweg 22 te Zevenhuizen, onder voorwaarde dat ten behoeve van de verkeersveiligheid de uitrit wordt verlegd. 

3. Jaarverslag Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC 2021-2022

Ex art. 25 van de Leerplichtwet informeert het college jaarlijks de raad en doet het jaarlijks een opgave aan de Minister van Onderwijs van de omvang en behandeling van het aan het college van burgemeester en wethouders gemelde schoolverzuim in haar gemeente. Voor beide wettelijke verplichtingen is het jaarverslag de basis. De Leerplichtwet ziet toe op deelname aan het onderwijs van alle jongeren in Nederland zodat zij de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgen om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Leerplicht geldt vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin een kind 16 wordt. Aansluitend geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar of tot het behalen van een startkwalificatie. Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden gevolgd door de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). 

Besluit

 1. Het jaarverslag van Leerplicht Zuidplas 2021-2022 (Z22.002563) vaststellen. 
 2. Door kennis te nemen van het jaarverslag 2021-2022 van Bureau Leerlingzaken (Z22.002245) Midden-Holland is voldaan aan de wettelijke verplichting volgens Ex art.25 van de Leerplichtwet.
 3. De raad is met bijgevoegde informatienota (Z22.002534) geïnformeerd over het gevoerde beleid betreffende leerplicht, kwalificatieplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten waarmee voldaan is aan de wettelijke verplichting volgens Ex art.25 van de Leerplichtwet.

4. Beantwoording schriftelijke vragen - Vliegtuigoverlast

De fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over vliegtuigoverlast en over metingen aan vliegtuiglawaai in de gemeente Zuidplas. 

Besluit

 1. In te stemmen met de brief met Corsanummer U22.003850 in antwoord op de door de fractie van de SP gestelde schriftelijke vragen over vliegtuigoverlast.

5. Subsidieverlening en subsidieovereenkomst MEE 2023

MEE-Vivenz (hierna: MEE) verleent sinds 2015 in de gemeente Zuidplas Onafhankelijke  Cliëntondersteuning (hierna: OCO) aan inwoners met een beperking, Integrale Vroeghulp (IVH) en Downteam. Het gaat hierbij om inwoners van alle leeftijden met een beperking, hun ouders/ verzorgers, andere verwanten en/of hun vertegenwoordigers. Het doel is om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving, waarbij eigen regie en de kracht en talenten van inwoners het uitgangspunt zijn. 

Besluit

 1. De subsidieovereenkomst voor 2023 met stichting MEE vast te stellen. 
 2. Stichting MEE voor 2023 een subsidie te verlenen van € 59.131. 

Besluit van de burgemeester

 1. Burgemeester Weber verleent mandaat aan Wethouder De Haas de subsidieovereenkomst (Z22.002590) te ondertekenen namens het college.

6. Stichting Leergeld - tijdelijke ophoging tot 130%

Stichting Leergeld heeft de norm voor veel Leergeldvoorzieningen (bekostigd vanuit de niet-gemeentelijke budgetten) als tijdelijke maatregel voor 2022 en 2023 opgehoogd van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Leergeld heeft de gemeente verzocht de inkomensgrens voor de verstrekking van goederen bekostigd vanuit gemeentelijke budgetten, in 2023 ook tijdelijk op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Middels dit voorstel wordt het college verzocht in te stemmen met de tijdelijke ophoging. 

Beslispunten

 1. De inkomensgrens voor de Stichting Leergeld in 2023 tijdelijk te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum.

7. Addendum Convenant Voorkomen Huisuitzettingen 2016-2020

Er is een addendum opgesteld voor het convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020 voor toetreding van twee nieuwe woningcorporaties in Zuidplas. De burgermeester wordt gevraagd mandaat te verlenen aan de wethouder wonen voor de ondertekening hiervan.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het addendum convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020.

Besluit van de burgemeester

 1. Mandaat te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman voor ondertekening van het addendum convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020.

8. Plan van de kindergemeenteraad 2022-2023: 'van afval naar kunst'

Jaarlijks bedenken de kinderen van de kindergemeenteraad (samen met de kinderen uit hun klas, groep 8 van de basisschool) plannen om te realiseren in de gemeente Zuidplas. In de vergadering van 23 november 2022 zijn alle plannen voor dit jaar gepresenteerd en daarna heeft een stemming plaatsgevonden. Eén plan is daarbij op de eerste plaats geëindigd: 'Van afval naar kunst'. Het is de bedoeling dat kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in Zuidplas afval inzamelen en daar kunst van (laten) maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel van de kindergemeenteraad Plan Kindergemeenteraad 2022-2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 24 januari 2023.

Besluitenlijst college Zuidplas - 20 december 2022

Vergaderdatum: 20 december 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gebiedspaspoort Zevenhuizen

Bijgaand treft u het Gebiedspaspoort Zevenhuizen (en Oud Verlaat). Het betreft de eerste concrete uitwerking van de dorpsvisies, zoals die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Zuidplas 2040. Met het gebiedspaspoort geeft het college nadrukkelijk invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ en het collegeprogramma 2022-2026. De mogelijke oplossingen in dit gebiedspaspoort worden als vervolgacties opgenomen in het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO). De financiële consequenties die gepaard gaan met het Gebiedspaspoort Zevenhuizen, zijn integraal opgenomen in het raadsvoorstel bij het PRO 2022.

Besluit

 1. Instemmen met het Raadsvoorstel Gebiedspaspoort Zevenhuizen (R22.000104) en dit –inclusief de 4 bijlagen – voor te leggen aan de gemeenteraad op 24 januari 2023 (opiniërend) en 14 februari 2023 (besluitvormend). Het betreffen de volgende bijlagen: 
  • Gebiedspaspoort Zevenhuizen (A22.002416)
  • Relatie Gebiedspaspoort Zevenhuizen met bestaande doelen (A22.002417)
  • Maatschappelijk rendement bij het Gebiedspaspoort Zevenhuizen (A22.002418)
  • Participatielogboek Gebiedspaspoort Zevenhuizen (A22.002419) 
 2. Vaststellen van het Gebiedspaspoort Zevenhuizen (A22.002416).

2. Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2022

Het vijfde Perspectief Ruimtelijke Opgaven, het PRO 2022, is de eerste editie die het huidige college aan de gemeenteraad aanbiedt. De timing van dit beleidsrijke PRO is bewust gekozen, om een koppeling te kunnen maken met het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ en het collegeprogramma 2022-2026. Na het verkiezingsjaar 2022 legt het college in 2023 – zoals gebruikelijk – weer een PRO aan de gemeenteraad voor bij de behandeling van de Zomernota.

Besluit

 1. Instemmen met het Raadsvoorstel Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2022 (R22.000107) en dit – inclusief de 8 bijlagen – voor te leggen aan de gemeenteraad op 24 januari 2023 (opiniërend) en 14 februari 2023 (besluitvormend). Het betreffen de volgende bijlagen: 
  • a.    Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2022 (A22.002390)
  • Geheime bijlage PRO 2022 (A22.002442)
  • Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas (A22.002381)
  • Verkenning Nieuwerkerk-Noord (A22.002380) 
  • Stand van zaken toekomstverkenning Bungalowpark De Bonk en Recreatiepark de Koornmolen (Z22.002571) 
  • Nota Kostenverhaal 2023 (A22.002389) 
  • Addendum Nota Grondbeleid 2021 (A22.002383)
  • Begrotingswijziging bij het PRO 2022 (A22.002441) 
 2. Vaststellen van het Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas (A22.002381). 
 3. Instemmen met het document ‘Algemene Voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen (versie 2022)’ (A22.002317). 
 4. Instemmen met nieuwe standaardovereenkomsten voor de verkoop van bouwterreinen, te weten:
  • Koopovereenkomst na tender zonder reserveringsovereenkomst (A22.002318) 
  • Reserveringsovereenkomst initiatief Gemeente (A22.002319) 
  • Reserveringsovereenkomst initiatief Gegadigde (A22.002320)
  • Koopovereenkomst na reserveringsovereenkomst (A22.002322) 
 5. Geheimhouding opleggen ten aanzien van de ‘Geheime bijlage PRO 2022’ (A22.002442), op basis van artikel 55 van de Gemeentewet.

3. Ontwerp Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023

Om te kunnen blijven sturen op de toewijzing van schaarse betaalbare woningen en regels te stellen rondom urgenties moet volgens de Huisvestingswet 2014 door de gemeente een huisvestingsverordening worden vastgesteld. De huisvestingverordening gemeente Zuidplas 2019 vervalt op 1 juli 2023. Het college wordt voorgesteld om de ontwerp Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2023 vrij te geven voor inspraak.

Besluit

 1. De schaarste-onderbouwing van RIGO Research en Advies d.d. 2 december 2022 vrij te geven voorinspraak. 
 2. Het ontwerp van de Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023 vrij te geven voor inspraak.
 3. De ontwerp Huisvestingsverordening 2023 voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein voor advies.

4. Beleidskader lokaal eigendom Gemeente Zuidplas

Gemeente Zuidplas geeft met dit beleidskader lokaal eigendom opvolging aan de afspraken over lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord en de RES van de RES-regio Midden-Holland. Regionaal is het beleidskader lokaal eigendom vastgesteld door de stuurgroep RES. Als vervolg hierop is het lokale beleidskader voor de gemeente Zuidplas geschreven. 

Besluit

 1. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Beleidskader lokaal eigendom Gemeente Zuidplas zoals verwoord in raadsvoorstel (R22.000109).

5. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buisleiding RoCa, Zuidplas

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R22.000102 "Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" (inclusief bijlagen) aan de raad voor te leggen.

6. Ontwerp uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, fase 3

Met dit uitwerkingsplan wordt de woningbouw van fase 3 binnen Moerkapelle-Oost (ook bekend als "De Jonge Veenen") gefaciliteerd. Het plan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van maximaal 179 woningen. Het ontwerpuitwerkingsplan wordt hernieuwd ter inzage gelegd, aangezien de ontsluitingsstructuur aan de oostzijde van het plangebied is aangepast. 

Besluit

 1. Op grond van de inspraakverordening af te zien van inspraak
 2. Het ontwerp-uitwerkingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 3" inclusief bijlagen (NL.IMRO.1892.UPMkpOostfase3-Ow02) gedurende zes weken (hernieuwd) ter inzage te leggen.

7. Plan van aanpak koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning

In de periode 2021 – 2023 houdt de gemeente Zuidplas zich bezig met het Koploperproject Cliëntondersteuning (hierna: koploperstraject). Dit houdt in dat de gemeente zich inzet om onafhankelijke cliëntondersteuning lokaal door te ontwikkelen en om een regionale ambassadeursfunctie te vervullen. In het plan van aanpak koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning wordt de uitvoering van het koploperstraject in de gemeente Zuidplas beschreven. Het plan van aanpak wordt ter vaststelling aangeboden. Daarnaast wordt geadviseerd de raad met een informatienota te informeren over de uitvoering van het koploperstraject. 

Besluit

 1. In te stemmen met het plan van aanpak koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning (Z22.002403).
 2. De raad te informeren over de uitvoering van het koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning met een informatie nota (Z22.002348).

8. Subsidieovereenkomst 2023-2024 Stichting KernKracht en Gemeente Zuidplas

De gemeente heeft belang bij vitale voorzieningen voor Onafhankelijke Cliëntondersteuning, Ervaringsdeskundigheid en Herstel en Participatie in de gemeente. Deze diensten zijn ondersteunend aan de doelen en zijn gebaseerd op de behoeften die er in de samenleving zijn. Stichting KernKracht biedt deze ondersteuning. Middels deze subsidieovereenkomst kan voor de jaren 2023 en 2024 subsidie verstrekt worden aan Stichting KernKracht. 

Besluit

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 en de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022, de Subsidieovereenkomst 2023-2024 (A22.002258) met Stichting KernKracht aan te gaan. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Klovert om de subsidieovereenkomst 2023-2024 te ondertekenen.

9. Programma Onderwijshuisvesting 2023

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zuidplas 2015 schrijft voor dat het college jaarlijks een Programma Onderwijshuisvesting vaststelt. In dit programma worden de aangevraagde en gehonoreerde voorzieningen opgenomen. Het college is bevoegd om een besluit te nemen. 

Besluit

 1. Het Programma Onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen.

10. Huisvesting Oekraïners

Het college heeft op 13 december 2022 de projectopdracht van de Taskforce Huisvesting Ontheemden (THO) vastgesteld (B22.00483) en heeft besloten tot het onderzoeken van een locatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. In voorliggend voorstel worden de resultaten weergegeven van het haalbaarheidsonderzoek en wordt voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek uit te voeren.

Besluit

 1. Het haalbaarheidsonderzoek (A22.002353) van genoemde locatie vast te stellen; 
 2. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek uit te voeren. 
 3. Geheimhouding op te leggen op het Haalbaarheidsonderzoek Huisvesting Oekraïners (A22.002353) met bijlage (A22.002431) conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet. 
 4. Instellen van een onderzoek naar de rechtsvorm waarin huisvesting gerealiseerd kan worden.

11. Intentieverklaring deelname Rethinking the Delta

Vanuit de TU Delft en EUR is een consortium ontstaan dat een voorstel wil indienen bij het Nationaal Groeifonds (NGF) onder de naam "Rethinking the Delta". Dit voorstel bevat o.a. een kennislijn om kennis te ontwikkelen over bouwen in diepe polders. De Opgave Middengebied zou perfect ingebracht kunnen worden als casus. Om mee te kunnen doen is een intentieverklaring nodig. Deze is voorwaardelijk en niet bindend. 

Besluit

 1. Instemmen met het indienen van de intentieverklaring (Z22.002640) om daarmee aan te geven dat de Gemeente Zuidplas interesse heeft om de opgave Middengebied als casus in te dienen voor de NGF aanvraag Rethinking the Delta. 
 2. Instemmen met de bijgevoegde brief (Z22.002641) om de intentieverklaring te ondersteunen.
 3. Wethouder Schuurman mandateren om op een later moment wijzigingen door te voeren als het proces van de aanvraag daar om vraagt.

12. Onderwerpen PC B&M 2023 i.r.t. Besluitvormingsstrategie ontwikkeling Middengebied

Naar aanleiding van de eerste behandeling van de ontwikkeling van het Middengebied door de PC B&M op 14 december 2022, en huidige inzichten over de deelproducten zoals genoemd in de Besluitvormingsstrategie Ontwikkeling Middengebied (Z22.001926), wordt het college gevraagd in te stemmen met een actualisatie van de Besluitvormingsstrategie inclusief een alternatief voorstel voor de invulling van de volgende PC B&M op 31 januari 2023. 

Besluit

 1. Instemmen met het actualiseren van de vastgestelde Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) zoals in de bijlage is weergegeven;
 2. Het presidium informeren over de gevolgen hiervan voor de planning van de Programmacommissie B&M tijdens haar vergadering van 20 december 2022

13. Boardletter 2022 gemeente Zuidplas

Als onderdeel van de controle van de jaarrekening 2022 is door Deloitte Accountants B.V. (hierna te noemen: Deloitte) de interimcontrole voor gemeente Zuidplas uitgevoerd. Deze controle is primair gericht op de analyse en evaluatie van de interne beheersingsomgeving en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle. Tevens heeft deze controle als doelstelling om de aandachtspunten voor de jaarrekening 2022 te signaleren en onder de aandacht te brengen. In de managementletter, bedoeld voor de directie en het college, zijn de relevante bevindingen en aanbevelingen opgenomen. Een afschrift van de belangrijkste bevindingen uit de managementletter is tot uitdrukking gebracht in een boardletter, bestemd voor de raad. 

Besluit

 1. Kennis te nemen van de reactie van de organisatie op de bevindingen en aanbevelingen (zie bijlage 1 A22.002342) uit de managementletter 2022 (zie bijlage 2 A22.002343). 
 2. Akkoord te gaan met de reactie van het college (zie bijlage 3 Z22.002394) op de boardletter 2022 (zie bijlage 4 A22.002421) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

14. Intentie reserveren budget aanpassing rotonde Scheve Overweg t.b.v. inpassing bushalte

De gemeente Zuidplas heeft al langere tijd de wens om een bushalte te realiseren langs de N219 ter hoogte van Esse Zoom. Om aan dit traject vervolg te geven is het nodig dat het college de intentie uitspreekt om co-financiering te doen voor de aanpassing rotonde Scheve Overweg ten behoeve van de inpassing van de bushalte.

Besluit

 1. Co-financiering te doen van 50% (maximaal € 10.000,-) van de onderzoekskosten naar mogelijkheden inpassing bushalte en nadere uitwerking van de aanpassing rotonde Scheve Overweg en dit te financieren uit de post toegankelijkheid bushaltes.
 2. De intentie uit te spreken om co-financiering te doen voor de aanpassing van de rotonde Scheve Overweg ten behoeve van de inpassing van de bushalte

15. Beantwoording raadsvragen CU/SGP 's Gravenweg 16

Politieke partij CU/SGP heeft schriftelijke vragen ingediend inzake ‘s Gravenweg 16 te Nieuwerkerk aan de IJssel. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU/SGP over ‘s Gravenweg 16 (U22.003584).

16. Aanwijzen plaatsvervangend klachtenfunctionaris en secretaris bezwaarschriftencommissie

Het college heeft de bevoegdheid tot het aanwijzen van een plaatsvervangend klachtenfunctionaris en secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Voorgesteld wordt om de juridisch adviseur van het cluster Communicatie, HR, JZ & Inkoop, mevrouw mr. M.E.P. Somers, aan te wijzen als plaatsvervangend klachtencoördinator en secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Door mevrouw Somers aan te wijzen als plaatsvervangend klachtencoördinator en secretaris van de bezwaarschriftencommissie is zij in staat klachten en bezwaarschriften te behandelen bij afwezigheid van de (andere plaatsvervangend) klachtenfunctionaris en secretarissen van de bezwaarschriftencommissie, waardoor de continuïteit van de werkzaamheden zal worden gewaarborgd. 

Besluit

 1. Mevrouw mr. M.E.P. Somers aan te wijzen als secretaris van de bezwaarschriftencommissie.
 2. Mevrouw mr. M.E.P. Somers aan te wijzen als plaatsvervangend klachtenfunctionaris.

17. Vervoer naar gymnastiekaccommodatie

Het bestuur van CBS De Nessevliet, De Vier Windstreken, vraagt ieder jaar om bekostiging voor het vervoer van leerlingen naar een gymnastiekaccommodatie in Rotterdam. Op grond van artikel 19 van de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs 2019 en wordt uw college gevraagd om een besluit te nemen. Voorgesteld advies bestaat uit cofinanciering door schoolbestuur en gemeente van de totale rekening voor het vervoer. 

Besluit

 1. Een bedrag van € 5.842 toe te kennen aan schoolbestuur De Vier Windstreken voor het vervoer van leerlingen van CBS De Nessevliet naar de gymzaal aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam voor het schooljaar 2021-2022.
 2. Ook voor schooljaar 2023-2024 een bedrag van € 5.842 toe te kennen aan schoolbestuur De Vier Windstreken.

18. Straatnaamtoekenningen Van 't Verlaat

Ten gevolge van de herontwikkeling van sportpark Van 't Verlaat worden de sportvelden verplaatst en op deze locatie nieuwe woningen gebouwd. Door deze ontwikkeling ontstaan negen nieuwe straten waarvoor straatnamen uitgegeven moeten worden. Tevens wordt een eerder geprojecteerd pad niet aangelegd. De naam voor dit pad moet worden ingetrokken en opnieuw uitgegeven op een andere locatie. 

Besluit

 1. De straatnamen Fuchsia, Petunia, Camelia, Magnolia, Hortensia, Jasmijn, Lavendel, Anemoon en Oleanderpad toe te kennen. 
 2. De straatnaam Zevensterpad op de huidige locatie in te trekken en op de nieuwe locatie toe te kennen.

19. Straatnaamtoekenning De Zevenloft

Ten gevolge van het bouwplan De Zevenloft voor de ontwikkeling van 17 nieuwe woningen in Zevenhuizen is het noodzakelijk een straatnaam toe te kennen. 

Besluit

 1. De straatnaam Trosroos toe te kennen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 december 2022

Vergaderdatum: 15 december 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Vaststellen memo vaststelling OZB tarieven (Z22.002601)

Tijdens de behandeling van het Rv OZB en RZB 2023 (R22.000085) op 29 november 2022 heeft het college toegezegd het voorliggende amendement te toetsen bij de provinciaal toezichthouder en de raad te informeren over de uitkomst voor de besluitvormende behandeling van het raadsvoorstel op 20 december. Middels bijgevoegd memo stelt het college de memo met de toelichting van de toezichthouder, en de reactie van het college op deze toelichting vast.

Besluit

 1. De memo raadsvoorstel vaststelling OZB tarieven (Z22.002601) vast te stellen en akkoord te bevinden voor doorgeleiding aan de gemeenteraad op 20 december 2022

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 december 2022

Vergaderdatum: 14 december 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Opleggen geheimhouding

Naar aanleiding van het raadsvoorstel R22.000094 heeft de CU/SGP technische vragen gesteld. De beantwoording hiervan dient onder de geheimhouding te vallen die rust op het raadsvoorstel R22.000094. 

Besluit

 1. Het opleggen van geheimhouding op Z22.002576, conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet. De geheimhouding komt te vervallen op de dag dat het voorstel in werking treedt;

2. Opleggen geheimhouding op Z22.002580

Het college wordt gevraagd om geheimhouding op Z22.002580 op te leggen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet. 

Besluit

 1. Het opleggen van geheimhouding op Z22.002580, op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1. lid 2 sub b van de Wet open overheid; 
 2. Het doorgeleiden van R22.000110 aan de gemeenteraad teneinde de bekrachtiging van de geheimhouding door de gemeenteraad op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet.

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 december 2022

Vergaderdatum: 13 december 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Bieding prestatieafspraken 2023

De gemeente Zuidplas en de hier actieve woningcorporaties maken per kalenderjaar prestatieafspraken in het kader van de gemeentelijke woonvisie. De definitieve biedingen zijn recent ontvangen en het college wordt door de corporaties gevraagd om deze biedingen te aanvaarden als prestatieafspraken voor 2023. In verband met de overname van het Vestiabezit heeft de gemeente nog geen prestatieafspraken kunnen maken met Woonbron voor 2023. Het college ziet 2023 als overgangsjaar om te komen tot een meerjarige raamovereenkomst met woningcorporaties.

Besluit

 1. Het bod van Woonpartners Midden-Holland (A22.002048) te accepteren als prestatieafspraak voor 2023. 
 2. Het bod van Mozaïek Wonen (A22.002075) te accepteren als prestatieafspraak voor 2023 
 3. Het bod van Vestia/ Stedelink (A22.002249) te accepteren als prestatieafspraak voor 2023. 
 4. De antwoordbrieven aan Woonpartners Midden-Holland (U22.003224), Mozaïek Wonen (U22.003222) en Vestia/ Stedelink (U22.003223) te verzenden uiterlijk vóór 15 december 2021. 
 5. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.002332) om de raad te informeren over de prestatieafspraken voor 2023. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman, portefeuillehouder Volkshuisvesting om de prestatieafspraken voor 2023 met de woningcorporaties Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Vestia/ Stedelink formeel te ondertekenen.

2. Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 is het college bevoegd om beslissingen te nemen op binnengekomen subsidieaanvragen met bedragen ≥ € 50.000. Dit betreft de zogenaamde 'BCF-instellingen'. De betreffende subsidieaanvragen 2023 zijn gebundeld in een 
Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 en worden op die manier in één voorstel aangeboden. De aanvragende instellingen hebben tussen 11 en 25 november jl. de gelegenheid gehad te reageren op het concept-Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023.

Besluit

 1. Intentie uitspreken richting de BCF-instellingen dat een compensatie volgt voor de gestegen huurkosten van de gemeentelijke accommodaties en de gestegen energiekosten; 
 2. Het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 definitief vast te stellen.

3. Legalisatie kelder aan de Rottedijk 10A, Moerkapelle

In september 2020 heeft de eigenaar van het kantoor aan de Rottedijk 10A te Moerkapelle een meervoudig principeverzoek ingediend. Een onderdeel van dit verzoek is de legalisatie van de kelder onder zijn kantoor aan de Rottedijk 10A te Moerkapelle. Inmiddels heeft hij de meeste onderdelen van zijn principeverzoek ingetrokken. Het verzoek is nu eenvoudiger en bevat slechts drie onderdelen waarvan slechts één, namelijk het afbouwen van zijn kelder, rijp is voor besluitvorming. Met dit voorstel wordt aan het college gevraagd in principe akkoord te gaan met de legalisatie en voltooiing van de kelder op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe akkoord te gaan met het onderdeel van het principeverzoek dat betrekking heeft op de legalisatie en de voltooiing van de kelder; 
 2. Initiatiefnemer informeren door middel van een uitgaande brief die door de Omgevingsdienst Midden-Holland zal worden verzonden.

4. Beantwoording vragen CU-SGP Impact energiecrisis en verduurzamingsnoodzaak bedrijven

De politieke partijen CU – SGP hebben schriftelijke vragen ingediend over de energiecrisis bij ondernemers, met name in de glastuinbouw. Het college is bekend met de problematiek en probeert, voor zover dat mogelijk is, de verduurzaming van de warmtevraag voor de glastuinbouw te ondersteunen en waar mogelijk te stimuleren. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen van de CU –SGP over de energiecrisis bij ondernemers conform bijgevoegde brief (U22.003524).

5. Projectopdracht Taskforce Huisvesting Ontheemden

Middels de najaarsnota heeft de gemeenteraad het college middelen ter beschikking gesteld om het huisvestingsvraagstuk ontheemden door middel van een taskforce aan te pakken. Op deze manier wordt de reguliere organisatie zoveel mogelijk ontlast. Het college wordt nu verzocht de projectopdracht van deze taskforce en de bestuursopdracht regionale opvanglocatie vast te stellen. 

Besluit

 1. Vaststellen van de projectopdracht van de Taskforce Huisvesting Ontheemden (Z22.002035). 
 2. Vaststellen van de bestuursopdracht Regionale Opvanglocatie (Z22.001710) 
 3. Geheimhouding op te leggen op bijlage Voorkeurslocatie Huisvesting Oekraïners - Geheime bijlage (A22.002372) conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet. 
 4. Geheimhouding op te leggen op bijlage Voorkeurslocatie en alternatieve locatie ROL –geheime bijlage (A22.002373) conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet.

6. Garantstelling houten damwand

De gemeente heeft een houten damwand geplaatst ter hoogte van het perceel Bermweg 20b en Amazone 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De damwand is gaan vervormen. Deze moet nu worden verankerd onder de woning gelegen aan de Bermweg 20b en Amazone 1. De eigenaren van de woningen staande en gelegen aan de voornoemde adressen stemmen in met een verankering van de damwand met groutankers onder hun woning onder voorwaarde van een garantstelling van 25 jaar. 

Besluit

 1. Instemmen met de garantsstelling van 25 jaar. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de Directeur Opgaven & Gebiedsontwikkeling om de garantieverklaringen te ondertekenen.

7. Mandaatbesluit Zuidplas - Omgevingsdienst Midden-Holland 2023

In de Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2019 is een vergunningplicht opgenomen voor het in gebruik nemen van sociale huurwoningen en woonwagenstandplaatsen (de huisvestingsvergunning) en wijzigingen in de woningvoorraad (de voorraadvergunning). Het verlenen van voorraadvergunningen en toezicht en handhaving op grond van de Huisvestingsverordening is in praktische zin nog niet ingeregeld. Door vaststelling van het (gewijzigde) mandaatbesluit krijgt de Omgevingsdienst Midden Holland de bevoegdheid om krachtens de “Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas” vergunningen te verlenen en handhavend op te treden. Daarnaast wordt voorgesteld de ODMH mandaat te verlenen voor het beschikken op aanvragen voor het produceren van geluid tijdens werkzaamheden aan spoor en wegen, alsmede voor het registreren van gegevens van bodemenergiesystemen in de basisregistratie ondergrond. 

Besluit

 1. Het “Mandaatbesluit Zuidplas - Omgevingsdienst Midden-Holland 2023” zoals opgenomen in bijlage A22.002138 vast te stellen.

Besluit van de burgemeester

 1. Het “Mandaatbesluit Zuidplas – Omgevingsdienst Midden-Holland 2023” zoals op opgenomen in bijlage A22.002138 vast te stellen. Ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft.

8. Verlengen afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw

Op 19 februari 2019 heeft het college ingestemd met ondertekening van het afsprakenkader “Westland/Oostland, samen op weg naar emissieloze kas 2027”. De looptijd van het afsprakenkader eindigt eind 2022. De deelnemers van het afsprakenkader hebben de wens om zich ook na 2022 in te blijven spannen voor een emissieloze kas. Daarvoor is een verlening van het afsprakenkader nodig. In dit voorstel wordt geadviseerd het afsprakenkader te verlengen. 

Besluit

 1. Instemmen met de verlenging van het ongewijzigde afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zijlstra om het afsprakenkader te ondertekenen namens het college.

9. Splitsing Vestia

Het voorstel betreft een voorgenomen besluit van het college om uiterlijk eind maart 2023 een zogenoemde maatwerkachtervangovereenkomst (MAVO) te sluiten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat Zuidplas een achtervangpositie overneemt van Rotterdam voor een oude lening van Vestia. 

Besluit

 1. Voorafgaand aan het aangaan van een Maatwerkachtervangovereenkomst met het WSW in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel (R22.000096) om de gemeenteraad te informeren en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

10. Reactie op rapport Ombudsman

Afgelopen zomer (juni 2022) heeft de Ombudsman een onderzoek gepubliceerd “Met te weinig genoegen nemen” over ouderen in een financieel kwetsbare positie en het niet benutten van diverse regelingen. De Ombudsman vraagt nadrukkelijk om een reactie van de gemeenten in Nederland. Bijgesloten brief bevat deze (concept)reactie. 

Besluit

 1. Instemmen met de uitgaande brief (U22.003276) als reactie op het Ombudsmanrapport "Met te weinig genoegen nemen" (E22.003952).

Besluitenlijst college Zuidplas - 6 december 2022

Vergaderdatum: 6 december 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording schriftelijke vragen SP inzake Stichting ZO! en Zuidplas helpt (C 1315)

Op 16 november 2022 zijn er schriftelijke vragen ontvangen vanuit de SP. Middels bijgaande brief worden de vragen beantwoord. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over Stichting ZO! en Zuidplas Helpt (U22.003292).

2. Zuidplas ‘Fairtrade’ - gemeente

Fairtrade gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat in een gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Het Duurzaamheidsplatform Zuidplas heeft het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat de lokale samenleving in Zuidplas ‘Fairtrade’ wordt. Het initiatief voldoet aan één van de ambities uit het coalitieakkoord en smartdoelstellingen van het collegeprogramma: We wonen, werken en leven met veel plezier in Zuidplas. We zijn ons er steeds meer van bewust, dat de keuzes die we hierbij maken van invloed zijn op het Zuidplas dat we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals het bevorderen van circulariteit, bijvoorbeeld bij inkoop. Het college wordt gevraagd om dit initiatief te ondersteunen, zodat Zuidplas ‘Fairtrade’-gemeente wordt. 

Besluit

 1. In te stemmen met het initiatief Zuidplas ‘Fairtrade’-gemeente.

3. Afdoening toezegging Standaard omgevingsplan/DSO

In de programmacommissie Ruimte van 12 oktober 2021 heeft Jan Willem Schuurman een toezegging gedaan om te komen met een informatienota met betrekking tot de het standaard Omgevingsplan en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Middels de informatienota (Z22.02364) wordt tegemoetgekomen en kan de toezegging worden afgedaan. 

Besluit

 1. Bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.002364) inzake de toezegging standaard omgevingsplan/DSO aan de raad te sturen.

4. Vaststellen Nota VTH gemeentelijke milieutaken 2022

De ODMH voert voor Zuidplas de gemeentelijke milieutaken in verband met vergunningverleningtoezicht en handhaving (VTH) uit. Recent is gebleken dat de Nota VTH gemeentelijke milieutaken, dat het beleid ten aanzien van de uitvoering van deze taken beschrijft, niet is vastgesteld door het college van Zuidplas. Voorgesteld wordt om dit te herstellen. 

Besluit

 1. De nota VTH gemeentelijke milieutaken (Corsa A22.002316) vast te stellen en dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken.

5. Dienstverleningsovereenkomst RDOG HM (CJG) 2022 - 2024

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG) voert wettelijke taken uit op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.1 Met de uitvoering van deze taken worden inwoners van de gemeente ondersteund in hun behoefte dat aansluiting vindt bij thema’s zoals gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Een deel van de taken die het CJG uitvoert is overgegaan naar Stichting ZO!. Naast deze taken neemt de gemeente Zuidplas ook aanvullende diensten af van het CJG, zoals preventieve logopedie, groepsbijeenkomsten en het cursusaanbod CJG. Hiervoor willen de gemeente en het CJG een meerjarige dienstverleningsovereenkomst met elkaar aangaan. 

Besluit

 1. Instemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RODG HM) over de periode 2022-2024, voor de diensten preventieve logopedie, groepsvoorlichting en het cursusaanbod CJG. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Klovert om de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen.

6. Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones gemeente Zuidplas

Het is onwenselijk om op bepaalde plekken consumentenvuurwerk te bezigen in het belang van het voorkomen van gevaar, overlast en/of hinder en dierenwelzijn. Dit aanwijzingsbesluit wijst een aantal plekken in de gemeente Zuidplas aan waar het bezigen van consumentenvuurwerk verboden is conform artikel 2.73 van de APV. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones gemeente Zuidplas (Z22.002460). 

7. Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 (C 1313)

Door de fractie D66 zijn vragen gesteld over het vuurwerkbeleid in de gemeente Zuidplas. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.003398) van de vragen zoals gesteld door de fractie D66 over het vuurwerkbeleid in de gemeente Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 30 november 2022

Vergaderdatum: 30 november 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Ontwikkelingen Middengebied

In de Zuidplaspolder liggen actuele opgaven rondom landschap, natuur, water, recreatie, wonen en werken. Met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder heeft Zuidplas een doorbraakgevende stap gezet om onder eigen regie, en uitgaande van haar eigen unieke kwaliteiten, te komen tot de integrale ontwikkeling van het Middengebied. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder is verklaard dat er een bestemmingsplan(nen) of
omgevingsplan(nen) wordt voorbereid voor de ontwikkeling.

Besluit

 1. In te stemmen met raadsvoorstel R22.000094 inclusief bijlage A22.002323 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming;
 2. Het opleggen van geheimhouding op R22.000094 en A22.002323, conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet;
 3. In te stemmen met raadsvoorstel R22.000093 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming.

Besluitenlijst college Zuidplas - 29 november 2022

Vergaderdatum: 29 november 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Annotatie ALV VNG 2 december 2022

Op 2 december houdt de VNG haar jaarlijkse ALV. Middels bijgevoegde annotatie geeft de organisatie het college een stemadvies. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd stemadvies (Z22.002375) voor de ALV van de VNG op 2 december 2022 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder De Haas om namens de gemeente Zuidplas stemmen uit te brengen tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 2 december.

2. Overeenkomst Veerdienst Schoonhoven B.V.

De Veerdienst Schoonhoven B.V. is tot 31 december 2027 gecontracteerd om de veerverbinding 
Gouderak - Moordrecht te bedienen. De afspraken hierover worden in de overeenkomst vastgelegd. 

Besluit

 1. In te stemmen met het ondertekenen van de overeenkomst Veerdienst Schoonhoven B.V. (A22.002290) door burgemeester J.F. Weber.

3. Jaarbrief wonen 2021

Eenmaal per jaar geeft het college een overzicht van gerealiseerde en verhuurde woningen in de gemeente Zuidplas en rapporteert zij over de ontwikkelingen op het gebied van wonen. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.001636) met als bijlage de Jaarbrief wonen 2021 (A22.002071). 
 2. De raadsinformatiebrief en Jaarbrief wonen 2021 beschikbaar te stellen aan de raad.

4. Ontwerpuitwerkingsplan Middelweg naast 1a, Moerkapelle

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie ten zuiden van Middelweg 1a te Moerkapelle. Het betreft een verzoek tot de bouw van één vrijstaande woning. De locatie kent op grond van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 1’, waarbij een uitwerkingsbevoegdheid van kracht is voor het bouwen van een vrijstaande woning. In juni 2022 is reeds een positief principebesluit genomen door uw college voor de gevraagde ontwikkeling. Voorliggend ontwerpuitwerkingsplan maakt de realisatie van één vrijstaande woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpuitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, Middelweg ten zuiden van 1a’ (NL.IMRO.1892.UpMiddelwtz1aMkp-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 november 2022

Vergaderdatum: 22 november 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Financiële verordening 2023

De raad wordt voorgesteld om een aantal wijzigingen in de financiële verordening door te voeren, zodat deze verordening weer aansluit op de actuele praktijk of zodat het financiële beleid verbetert.

Besluit

 1. In te stemmen met de Financiële verordening 2023 (A22.002294) als vervanger van de Financiële verordening 2017 (A16.001619) en deze voor vaststelling beschikbaar te stellen aan de raad;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel (R22.000097) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

2. Nota Reserves en voorzieningen

De Nota reserves en voorzieningen stamt uit 2014 en is toe aan een update. Het college wordt gevraagd de raad te verzoeken om de nieuwe Nota reserves en voorzieningen 2023 vast te stellen.

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota reserves en voorzieningen 2023 (A22.002194) als vervanger van de Nota reserves en voorzieningen 2014 (Z14.001183) en deze voor vaststelling beschikbaar te stellen aan de raad;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel (R22.000092) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.
 3. Na vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2023 door de raad, te beoordelen of bestemmingsreserves voldoen aan de richtlijnen van deze nota en de raad een voorstel te doen om reserves al dan niet op te heffen.

3. Budgetoverheveling 2022 en rechtmatigheid investeringsplan

Jaarlijks ontvangt de raad een voorstel voor budgetoverheveling van incidentele budgetten. Aanvullend wordt de raad gevraagd om een besluit voor de rechtmatigheid van het investeringsplan.

Besluit

 1. Het bijgesloten raadsvoorstel en de bijlagen aan te bieden aan de raad, ter behandeling in de vergadering van de raad op 20 december 2022.

4. Nota’s risicomanagement

De nota risicomanagement Zuidplas 2023 en de nota risicomanagement grondbedrijf 2023 geven de kaders weer hoe Zuidplas invulling geeft aan risicomanagement.

Besluit

 1. In te stemmen met de “Nota risicomanagement Zuidplas 2023” (A22.002127).
 2. In te stemmen met de “Nota risicomanagement Grondbedrijf 2023” (A22.002128).
 3. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel (R22.000090) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

5. Beantwoording schriftelijke vragen SP – Strategie nieuw voorbereidingsbesluit Middengebied (C1310)

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van SP inzake strategie nieuw voorbereidingsbesluit Middengebied.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van SP inzake strategie nieuw voorbereidingsbesluit Middengebied (U22.003143) en dit doorgeleiden naar de raad.

6. Doorgeleiden Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied – november 2022

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | november 2022 (A22.002240 met bijlage A22.002241), en deze met oplegnotitie Z22.002323 door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit

Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | november 2022 (A22.002240 met bijlage A22.002241), en deze met oplegnotitie Z22.002323 door te geleiden naar de gemeenteraad.

7. MER Middengebied, mobiliteitsconcept en strategie energie

In bijgaande informatienota (Z22.002338) wordt de stand van zaken van het MER Middengebied geschetst ten behoeve van bespreking in de programmacommissie Middengebied op 14 december 2022. De gemeenteraad is hierover via het presidium over geïnformeerd met behulp van de besluitvormingsstrategie Middengebied (Z22.001926). Leden van de programmacommissie kunnen kennisnemen van de voortgang rondom het MER Middengebied en de meest relevante keuzes die voorliggen om te komen tot een zogeheten Voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt door het college van B&W begin 2023 vastgesteld. Het college van B&W heeft over dit memo en de bijlagen nog geen bestuurlijk standpunt ingenomen. De bijlagen zijn concept stukken die op punten nog kunnen worden gewijzigd en aangevuld naar aanleiding van de participatie die momenteel loopt over het MER. De tussenbespreking in de programmacommissie Middengebied is van belang omdat met name de aspecten mobiliteit en energie vragen om politiek bestuurlijke afwegingen. De vaststelling van een VKA door het college van B&W is een eerste stap in een reeks van besluiten die in relatief hoog tempo aan college en gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Dit is noodzakelijk voor de Opgave Middengebied om in 2023 te komen tot kaderstellende besluiten voor de realisering van het Vijfde Dorp, de bedrijventerreinen, infrastructuur, energievoorziening en groen in het Middengebied. Met het verstrekken van de informatie in dit memo en de bijlagen wenst het college volledig transparant te zijn en tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad.

Beslispunten

 1. Vrijgeven van het memo met bijlagen voor een informerende bijeenkomst in de programmacommissie Middengebied op 14 december 2022

8. Programma van Eisen en Nota van Beantwoording OV-concessie PZH

Gemeente Zuidplas heeft een reactie gegeven op het concept Programma van Eisen (PvE) OV- concessie van provincie Zuid-Holland. Inmiddels is de Nota van Beantwoording (NvB) en het definitief PvE van de provincie Zuid-Holland ontvangen. Conform afspraak worden deze documenten ter informatie aan de raad toegezonden.

Besluit

 1. Akkoord gaan met raadsinformatienota Z22.002133 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

9. Verbreding scope convenant Bouw adaptief naar de bestaande omgeving

Het convenant bouw adaptief is in 2021 door ons ondertekend. Dit was tot nu gericht op nieuwbouw. Klimaatverandering raakt natuurlijk ook de bestaande omgeving. Uitbreiding van de scope naar de bestaande omgeving is daarmee een logische stap. Ook worden er steeds nieuwe inzichten verwerkt in de eisen en daar is nu ook sprake van. De huidige inspanning heeft veel opgeleverd aan kennis en hulpmiddelen maar minder aan daadwerkelijke aanpassingen buiten. Daar wordt nu specifiek op ingezet qua inspanning. Dat is meer ambtelijk gericht en maakt het ook dat de bestuurlijke samenwerking voor specifiek klimaatadaptatie via het convenant beëindigt kan worden. Het blijft voor Zuidplas interessant om aangesloten te blijven en te blijven meewerken omdat gebruik gemaakt worden van een netwerk van inmiddels bijna 65 aangesloten publieke en private partijen die ervaring en kennis hebben in klimaatadaptief bouwen. Er kan zo nog steeds gebruik gemaakt worden van de ontwikkelde producten en praktische ervaring die door deze samenwerking voortbrengt.

Besluit

 1. Kennis te nemen van de aangepaste eisen betreffende hittestress (A22.002259).
 2. Akkoord te gaan met verbreding scope convenant Klimaatadaptief Bouwen naar de bestaande omgeving met de daarbij horende voorstel scope uitbreiding (A22.002260) met routekaart (A22.002261)
 3. Akkoord te gaan met het beëindigen van de creërende (bestuurlijke) samenwerking en door te gaan met casegerichte samenwerking onder de noemer ‘Bouw Adaptief – werk in uitvoering’. (A22.002262).
 4. In te stemmen met de gezamenlijke verklaring (A22.002263) en wethouder W. Zijlstra en J.W. Schuurman te mandateren om tijdens het bestuurlijk overleg 24 november 2022 namens het college in te stemmen de verklaring.

10. Gestegen energielasten Maatschappelijke voorzieningen

De inflatie is in september 2022 14,5%. De inflatie wordt met name veroorzaakt door de gestegen energiekosten. Dit heeft ook zijn weerslag op de financiën van maatschappelijke organisaties en instellingen, die hierdoor mogelijk hun activiteiten niet meer op dezelfde voet kunnen doorzetten. In een discussienota aan het College van B&W zijn verschillende scenario’s beschreven of en hoe voorkomen kan worden dat vitale maatschappelijke voorzieningen, op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg, verdwijnen (Z22.001976). Het college heeft uiteindelijk voor één scenario gekozen, te weten: gemeentelijk noodfonds voor gesubsidieerde maatschappelijke organisaties en instellingen, om nader uit te werken. Waarbij de organisatie ook zelf maatregelen dient te nemen om de hogere energielasten (deels) op te vangen.

Besluit

 1. Via memo het presidium (Z22.002270) verzoeken van de agendering van het raadsvoorstel voor de vergadering van 20 december 2022;
 2. Instemmen met het Raadsvoorstel (R22.000086);
 3. Vaststellen Afwegingskader (A22.002085);
 4. Vaststellen Uitvoeringsregeling (A22.002199);
 5. Vaststellen begrotingswijziging (A22.002227).

11. Verkoop Leontienhuis

De gemeente bezit in Zevenhuizen het monumentale gebouw ‘Leontienhuis’. Voor het gebouw is de strategie van 'afstoten' bepaald. De huidige huurder (de Stichting Vrienden van het Leontienhuis) maakt gebruik van zijn recht tot eerste koop en voor het gebouw inclusief grond. De gemeente respecteert hiermee afspraken die in het verleden zijn gemaakt en gaat over tot verkoop van het gebouw ‘Leontienhuis’ aan de Stichting Vrienden van het Leontienhuis.

Besluit

 1. In te stemmen met de verkoop van het Leontienhuis aan de stichting Vrienden van het Leontienhuis tegen een prijs van € 463.638 k.k.
 2. In te stemmen met raadsinformatienota Z22.002246 en deze ter beschikking te stellen aan de raad

12. Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Swanladriehoek

Het bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen maakt nieuwe woningen mogelijk. De woningen liggen in de geluidszones van de A12 en de Swanlaweg en in de geluidszone van de spoorlijn Gouda –Den Haag. Gebleken is dat de geluidsbelasting vanwege de A12 niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder (Wgh) voor het wegverkeerslawaai voldoet, maar wel aan de maximaal vast te stellen hogere waarde van 53 dB. Daarom worden hogere geluidwaarden vastgesteld op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting vanwege de Swanlaweg voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Rekening houdend met de maatregel die voor het wegverkeerslawaai moet worden getroffen, voldoet de geluidsbelasting vanwege de spoorlijn Gouda- Den Haag aan de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai. Het vaststellen van een hogere waarden Wet geluidhinder is een bevoegdheid van het college en is gemandateerd aan de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dit mandaat geldt echter alleen voor hogere waarden besluiten, waarbij niet wordt afgeweken van de beleidsregel hogere waarden. In het voorliggende besluit voor de Swanladriehoek wordt echter wel afgeweken van de beleidsregel en dient het college dit besluit te nemen. De beleidsregel verplicht namelijk dat woningen/appartementen die een dove gevel hebben een geluidsluwe gevel en een geluidsluwe buitenruimte hebben. Enkele hoekwoningen/ hoekappartementen hebben wel een dove gevel, maar geen geluidsluwe gevel. Voor de inhoudelijk motivering wordt naar het (concept)Besluit hogere waarden Wet geluidshinder, behorende bij het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’. (A22.002196) verwezen. Het vaststellen van een hogere waarde is een uitwerking van het raadsbesluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen. Het besluit hogere grenswaarde wordt na vaststelling gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ ter inzage gelegd.

Besluit

Het besluit hogere waarde Wet geluidshinder, behorende bij het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’, conform het bijgevoegde (concept)besluit (A22.002196) vaststellen.

13. Mandaatbesluit woningcorporaties Zuidplas 2023

Woningcorporaties hebben op grond van het mandaatregister 2022 ondermandaat tot het verlenen van huisvestingsvergunningen. Het ondermandaat is niet het juiste vehikel, deze komt per 1 januari 2023 te vervallen. Er dient een extern mandaatbesluit vastgesteld te worden voor woningcorporaties om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.

Besluit

 1. Het “Mandaatbesluit woningcorporaties Zuidplas 2023” zoals opgenomen in bijlage A22.002139 vast te stellen.

Besluit van de burgemeester

 1. Het “Mandaatbesluit woningcorporaties Zuidplas 2023” zoals op opgenomen in bijlage A22.002139 vast te stellen.

14. Uitbreiden en verbouwen van molen aan de Rottedijk 12 te Moerkapelle

Naar aanleiding van het principeplan van de huidige eigenaren van de molen aan de Rottedijk 12, dit bouwwerk uit te breiden en te verbouwen wordt het college geadviseerd hiermee in principe akkoord te gaan.

Besluit

 1. In principe akkoord gaan met de het principeplan van de eigenaren van de molenstomp aan de Rottedijk 12, dit bouwwerk uit te breiden, te verhogen en te verbouwen.
 2. De raad informeren over de aankomende procedure tot verkrijgen van de benodigde verklaring van geen bedenkingen door middel van bijgevoegde raadsbrief (Z22.002307).
 3. Initiatiefnemers informeren via een uitgaande brief die door de ODMH zal worden verzonden.

15. Reactie op sommatie/ ingebrekestelling iHUB

Op 19 september 2022 heeft Lex Sigma Healthcare namens iHUB Zorg B.V. het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas een brief gestuurd, waarin de gemeente wordt gesommeerd tot het betalen van een vergoeding van coronacompensatie en de ontwikkel/frictiekosten aan iHUB. IHUB heeft deze brief ook aan de 51 andere colleges van burgemeester en wethouders in het Landsdeel Zuidwest laten versturen. In totaal gaat het om een sommatie van ongeveer € 13 miljoen. De jeugdhulpregio ‘Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond’ vervult, mede namens de andere gemeenten in het Landsdeel Zuidwest, de rol van accounthouder voor iHUB. De regio Rijnmond heeft voor de 52 gemeenten een concept antwoordbrief opgesteld. In dit collegevoorstel wordt de concept antwoordbrief ter besluitvorming voorgelegd.

Besluit

 1. In te stemmen met de concept antwoord brief aan iHUB over de sommatie/ingebrekestelling van deze organisatie.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 november 2022

Vergaderdatum: 15 november 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Publieksvriendelijke versie collegeprogramma Ruimte voor Iedereen

Op 20 september jl. is het collegeprogramma 'Ruimte voor Iedereen' (A22.001778) door het college vastgesteld. Vanuit de ambitie om de communicatie vanuit de gemeente zo toegankelijk (en op B1 niveau) mogelijk te maken, is een publieksvriendelijke versie van het collegeprogramma (A22.002208) gemaakt, waardoor de inwoner op een laagdrempelige manier de essentie van de plannen van het college voor de komende tijd kan inlezen. 

Besluit

 1. Instemmen met de publieksvriendelijke versie van het collegeprogramma 'Ruimte voor Iedereen' (A22.002208).

2. Toetreden als aandeelhouder in Stedin

Om maatschappelijke opgaves te bereiken wil Stedin haar eigen vermogen versterken met circa € 1,8 miljard. Er zijn een tweetal informatiebijeenkomsten geweest, waarbij de plannen om het eigen vermogen te versterken uiteengezet zijn ("Emissieproces"). Alle provincies en gemeenten in het verzorgingsgebied van Stedin, die nu nog geen aandeelhouder zijn, hebben voor de bijeenkomsten een uitnodiging gekregen. Voor Zuidplas komt de deelname uit op 7,8 miljoen (voor 0.6% van de aandelen). Stedin vraagt de gemeente Zuidplas voor 14 november interesse kenbaar te maken. 

Besluit

 1. Intentie uit te spreken om niet toe te treden als aandeelhouder in Stedin op basis van de huidige stand van zaken en Stedin hierover te informeren tijdens de bijeenkomst aangaande dit onderwerp. 
 2. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.002265) om de raad te informeren over de intentie niet toe te treden als aandeelhouder in Stedin.

3. Ontwerpbestemmingsplan Knibbelweg-Oost

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van Knibbelweg-Oost fase 1 mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Het stedenbouwkundigplan & beeldkwaliteitsplan, 'Knibbelweg-Oost' vast te stellen.  
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan 'Knibbelweg-Oost' (NL.IMRO.1892.BPKnibbelwegOost-ON01) op grond van de inspraakverordening toe te passen. 
 3. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan 'Knibbelweg-Oost' (NL.IMRO.1892.BPKnibbelwegOost-ON01) te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen. 
 4. Het ontwerpbestemmingsplan 'Knibbelweg-Oost' (NL.IMRO.1892.BPKnibbelwegOost-ON01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen
 5. In te stemmen met allonge 6 op de samenwerkingsovereenkomst voor het vastleggen van de aanvullende afspraken omtrent het kostenverhaal voor de woningen (A22.001988). 
 6. Voor het bestemmingsplan 'Knibbelweg-Oost' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.
 7. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht (A22.002179) te verlenen aan de heer J.W. Schuurman voor de ondertekening van de allonge 6 op de samenwerkingsovereenkomst.

4. Afsluiting participatietraject Rotterdam The Hague Airport

Het participatietraject in de aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport wordt afgesloten. Voorgesteld wordt om de gelegenheid die is geboden om een reflectie in te dienen te benutten. Daarnaast wordt voorgesteld om de raad op de hoogte te brengen van de afsluiting van het proces, de reflectie van het college van de gemeente Zuidplas en de te verwachten vervolgstappen. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan de brief met het Corsanummer U22.003002 en deze in te sturen als (openbaar te maken) reflectie op het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport; 
 2. In te stemmen met de informatienota met het Corsanummer Z22.002130 en deze door te geleiden aan de raad.

5. Westringdijk 14 – tijdelijke stalling/opslag van caravans, boten en vouwwagens op bestemming "woongebied – uit te werken 2"

Door de eigenaar van het perceel Westringdijk 14 in Nieuwerkerk aan den IJssel is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het tijdelijk gebruik van de bestaande kassen aan de Westringdijk voor stalling/opslag van caravans, boten en vouwwagens. Er wordt geadviseerd medewerking te verlenen aan dit tijdelijke verzoek. 

Besluit

 1. Medewerking verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruik van de bestaande kassen voor stalling/opslag van caravans, boten en vouwwagens.

6. Subsidies Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2023

Jaarlijks vragen kinderopvangorganisaties subsidie aan voor het aanbieden van Voorschoolse Educatie (VE) en peuteropvang (PO). Zuidplas verstrekt deze subsidies op basis van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2020. De gemeente dekt de kosten voor deze subsidie vanuit de specifieke uitkering vanuit het Rijk ('SPUK-GOAB') en vanuit het budget voor Voorschoolse Voorzieningen (VV).

Besluit

 1. De subsidies 2023 voor voorschoolse educatie en peuteropvang (in totaal € 742.000) als volgt te verlenen:
  • Quadrant: € 355.504
  • Gro-up kinderopvang: € 249.403;
  • KindeRdam: € 89.977;
  • Kind&Co Ludens: € 47.116.

7. Subsidieverlening MEE 2022

MEE-Vivenz (hierna: MEE) verleent sinds 2015 in de gemeente Zuidplas Onafhankelijke Cliëntondersteuning (hierna: OCO) aan inwoners met een beperking. Het gaat hierbij om inwoners van alle leeftijden met een beperking, hun ouders/verzorgers, andere verwanten en/of hun vertegenwoordigers. Het doel is om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving, waarbij eigen regie en de kracht en talenten van inwoners het uitgangspunt zijn. Om de OCO in 2022 te kunnen continueren binnen de gemeente Zuidplas heeft MEE een subsidieaanvraag voor het boekjaar 2022 ingediend. De aanvraag is niet in het subsidiejaarprogramma 2022 meegenomen, omdat de subsidieovereenkomst met MEE per 1 januari 2021 is geëxpireerd en er op dat moment nog geen nieuwe meerjarige subsidieovereenkomst was afgesloten. 

Besluit

 1. Stichting MEE voor 2022 een subsidie te verlenen van € 57.746. 
 2. Stichting MEE voor 2022 een ondersteunende subsidie te verlenen van € 15.000.

8. Ondernemingsplan Promen 2023

Het Algemeen Bestuur van Promen heeft op 20 oktober 2022 het Ondernemingsplan (OP) Promen 2023 voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten opgestuurd. Het OP Prowork 2023 is ter kennisname meegestuurd. Het OP blijft voor 2023 binnen de financiële kaders. Vanaf 2024 is de bijdrage voor Zuidplas hoger dan begroot. Het effect van de kostprijsstijging is groter dan de daling in SE’s waardoor er per saldo hogere kosten zijn vanaf 2024.

Besluit

 1. Instemmen met het bijgesloten raadsvoorstel (R22.000091) waarin wordt voorgesteld om:
  • Geen zienswijze in te dienen op het Ondernemingsplan Promen 2023;
  • Promen hierover te informeren door middel van bijgesloten brief (U22.003193).

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 november 2022

Vergaderdatum: 8 november 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

W. Zijlstra - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Raadsinformatienota Zevenhuizen Zuid

Op 14 juni 2022 heeft dhr. P. Molenaar (ChristenUnie-SGP) vragen gesteld aan het college. Het college zegt toe dat om en nabij het zomerreces via een informatienota verschillende infraplaatjes de raad zal doen toekomen inzake Zevenhuizen Zuid; hoe het oorspronkelijk bedacht was; wat er tot nu toe gerealiseerd is en hoe het er aan het eind uit gaat zien. De wens is ook dat er in de informatienota wordt opgenomen hoeveel woningen er in Zevenhuizen Zuid gebouwd zullen worden. (Zie ook toezegging van 08 maart jl.). In bijgevoegde raadsinformatienota wordt antwoorden gegeven op deze vragen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de informatienota en informatienota doorsturen aan de gemeenteraad (Z22.002033).

2. Concept Subsidiejaarprogramma 2023

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 is het college bevoegd om beslissingen te nemen op binnengekomen subsidieaanvragen met bedragen ≥ € 50.000. Dit betreft de zogenaamde 'BCF-instellingen'. De betreffende subsidieaanvragen 2023 zijn gebundeld in een Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 en worden op die manier in één voorstel aangeboden. Na vaststelling van dit concept volgt er een korte inspraakronde voor de aanvragers (2 weken) alvorens wij het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 definitief aan u aanbieden (op 13 december 2022).

Besluit

 1. Het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 in concept vast te stellen.

3. Middengebied Zuidplas

In de Zuidplaspolder liggen actuele opgaven rondom landschap, natuur, water, recreatie, wonen en werken. Met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder heeft Zuidplas een doorbraakgevende stap gezet om onder eigen regie, en uitgaande van haar eigen unieke kwaliteiten, te komen tot de integrale ontwikkeling van het Middengebied. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder is verklaard dat er een bestemmingsplan(nen) wordt voorbereid voor de ontwikkeling. Recente ontwikkelingen hebben ons doen beraden op de te volgen strategie voor het Middengebied. Om de discussie over de planning, de producten, participatie en de daaropvolgende procedures op politiek en bestuurlijk niveau goed te kunnen voeren is het noodzakelijk om nu opnieuw een besluit te nemen voor het Middengebied. Hiermee voorkomen we ongewenste ontwikkelingen en heeft de gemeente voldoende tijd en ruimte om bovenstaande gesprekken te voeren.

Besluit

 1. Bijgevoegde memo (Z22.002252) toezenden aan het presidium voor agendering ontwikkelingen Middengebied op de raadsagenda.

4. Consultatiedocument inkoop Jeugd en Wmo 2025

Op 25 oktober 2022 heeft het college besloten over het onderwerp consultatiedocument jeugd en Wmo 2025 (B22.000425). De inkoop wordt regionaal geregeld. Hierdoor is het noodzakelijk dat de colleges uit de regio hetzelfde beslissen. Niet alle colleges zijn akkoord met de oude versie van het
consultatiedocument. Daarom wordt voorgesteld het document aan te passen zodat alle betrokken
colleges in kunnen stemmen.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Intrekken besluit beslispunt één tot en met vier B&W advies Consultatiedocument inkoop jeugd en Wmo 2025 B22.000425 besloten op 25-10-2022 in verband met wijziging consultatiedocument.
 2. Instemmen met het kennisnemen van de consultatieversie van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025 versie 3 november 2022 (A22.002190).
 3. Instemmen met het vragen van advies aan de adviesraad sociaal domein met bijgevoegde brief (U22.003138).
 4. Instemmen met het gebruiken van het consultatiedocument als basis voor het gesprek met cliënten, aanbieders en samenwerkingspartners en beschikbaar stellen voor internetconsultatie.
 5. Instemmen met het toezenden van het consultatiedocument aan de gemeenteraad samen met de raadsinformatienota (Z22.002258), nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

5. Financiële continuering crisisdienst jeugd GGZ Midden Holland 2023

Het aantal crises in de jeugd GGZ is fors gestegen de afgelopen jaren. Daarom onderzoeken de gemeenten van Midden-Holland en de Parnassia Groep/Youz of dit anders kan. Omdat de crisisdienst op dit moment moeite heeft het aantal crises in de jeugd GGZ op te pakken schakelen de gemeenten per 1 januari 2023 over naar een andere bekostigingssystematiek voor de crisisdienst Jeugd GGZ totdat er een nieuwe vorm is geïmplementeerd. De streefdatum voor deze implementatie is oktober 2023.

Dit B&W-advies is aangehouden en op meerdere vlakken aangepast naar aanleiding van de behandeling in het college van 1 november 2022.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Instemmen met het omzetten van de huidige financieringssystematiek vanaf 1 januari 2023 om te zetten van maatwerk (PxQ) naar een subsidie voor de crisisdienst Midden-Holland (jeugd GGZ), zodat de continuïteit van de crisisdienst voor 2023-2024 gewaarborgd blijft. 
 2. Instemmen met het in 2023 betalen van een subsidie voor de crisisdienst Midden-Holland (jeugd GGZ) van € 66.132,-, als onderdeel van een totale regio brede investering van in totaal € 330.200,-. De kosten te dekken door een onttrekking uit de reserve sociaal domein en deze wijziging mee te nemen in de Zomernota 2023’. 
 3. Instemmen met toewerken naar een structurele oplossing van de continuïteit van de crisisdienst jeugd GGZ per einde 2023, waarbij Parnassia Groep en Regio Midden Holland als inspanningsverplichting de verbreding van de samenwerking op verschillende terreinen, zowel de volwassen GGZ als jeugdhulp breed, verkennen.
 4. Instemmen met het informeren van de Raad middels een raadsinformatienota Z22.002197.

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 november 2022

Vergaderdatum: 1 november 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

Openbare deel van de vergadering wordt geopend.

Er zijn geen toeschouwers

1. Vastellen gedelegeerde verordening 2023

De raad heeft aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid gedelegeerd om een aantal belastingverordeningen vast te stellen onder de voorwaarde dat deze verordeningen ter kennis aan de raad worden gebracht. Dit voorstel behelst de vaststelling van deze verordeningen door het college van burgemeester en wethouders en het aan de raad in de vergadering van 20 december 2022 door middel van een informatienota ter kennis brengen van deze verordeningen. 

Besluit

 • 9e wijziging van de verordening rioolheffing 2016 vast te stellen; 
 • 8e wijziging van de verordening precariobelasting 2016 vast te stellen; 
 • 2e wijziging van de verordening lijkbezorgingsrechten 2021 vast te stellen; 
 • 7e wijziging van de verordening marktgeld 2016 vast te stellen; 
 • 15e wijziging van de legesverordening 2016 vast te stellen; 
 • 7e wijziging van de verordening afvalstoffenheffing 2016 vast te stellen; 
 • De raad door middel van bijgaande informatienota de onder 1 t/m 6 genoemde verordeningen ter kennis te brengen in de raad van 20 december 2022.

Hervatting van het besloten deel van de vergadering
 

2. Vaststellen verordeningen onroerende- en roerende- zaakbelastingen geldend voor 2023

Dit voorstel behelst een voorstel aan de raad tot het vaststellen van de wijze waarop de tarieven van onroerende-zaakbelastingen geldend voor 2023 moet plaatsvinden, het vaststellen van deze tarieven en de tarieven van de roerende-zaakbelastingen en het vaststellen van de wijzigingsverordeningen waarin deze tarieven en wijzigingen op grond van de aanpassingen door de VNG van de modelverordeningen zijn opgenomen. De raad is hiertoe bevoegd. 

Besluit

 1. In te stemmen met het doorgeleiden van raadsvoorstel “vaststellen verordeningen onroerende- en roerende-zaakbelastingen geldend voor 2023” met kenmerk R22.000085.

3. Nadere uitvoeringsovereenkomst Groen Blauwe Zone Westergouwe

Nadere uitvoeringsovereenkomst GroenBlauwe zone Westergouwe.

Besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de Nadere Uitvoeringsovereenkomst GroenBlauwe zone voor fase 1 van de recreatieve verbindingen; 
 2. Het resterende uitvoeringsbedrag van fase 1 van ca. €170.000,=, uit de Reserve BIP, uit fonds bovenwijkse voorzieningen, beschikbaar te stellen; 
 3. In beginsel mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging om de recreatieve functies in de GroenBlauwe zone mogelijk te maken; 
 4. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek als input te gebruiken voor fase 2 het integraal uitwerken van de recreatieve verbindingen in de opgave Landschappelijk Zuidplas. 

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan Wethouder De Haas om de Nadere uitvoeringsovereenkomst GBZ te ondertekenen.

4. Lokale Inclusie Agenda

In oktober 2020 heeft de raad het Beleidskader Sociaal Domein (A20.000665) vastgesteld. Het Beleidskader Sociaal Domein is enerzijds een kapstok voor inclusief en toegankelijk beleid. Maar formuleert ook het streven om een Lokale Inclusie Agenda op te leveren. Met het raadsvoorstel Lokale Inclusie Agenda wordt voldaan aan de toezegging van het college om de Lokale Inclusie Agenda eind 2022 toe te doen aan de gemeenteraad. Ter afsluiting van het participatietraject wordt in november een validatiebijeenkomst georganiseerd met alle externe stakeholders. De raad zal hierover geïnformeerd worden. 

Besluit

 1. Instemmen met het kennisnemen van het raadsvoorstel Lokale Inclusie Agenda (R22.000082) en deze door te leiden naar de raad.

5. Samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel regio Midden-Holland

Deze samenwerkingsovereenkomst richt zich specifiek op de afspraken gerelateerd aan de ExpertTafel. Op deze tafel wordt multidisciplinaire, complexe jeugdcasuïstiek besproken door aanbieders, verwijzer, cliënt/ouders en gemeenten met als belangrijkste leidende principes:1) Voor elke casus een oplossing, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag of wachtlijsten. 2) Er is geaccepteerd gezag. Dit betekent dat aanbieders zorgen voor de uitvoering van de oplossing en gemeenten (binnen de kaders van de regiovisie) zorgen voor de daarbij behorende financiering. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Instemmen met het formaliseren van de samenwerking ten aanzien van multidisciplinaire, complexe jeugdcasuïstiek middels de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland. 
 2. Instemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland. 

Besluit van de burgemeester

 1. Instemmen met het mandateren van de wethouder dhr. Frans Klovert om namens de gemeente Zuidplas de samenwerkingsovereenkomst ExpertTafel Regio Midden-Holland te ondertekenen.

6. Budgetplafonds 2023 regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland hanteert al meerdere jaren voor sommige jeugdhulpdiensten budget-plafonds bij zorgaanbieders. Essentie van deze budgetplafonds is om samen met de zorgaanbieder te kunnen sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom en daarmee ook op de intensiteit van zorg. Dit vanuit het idee om de schaarste (financiële middelen en menskracht) optimaal te kunnen verdelen. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Instemmen met het handhaven van het kostenpeil voor de diensten met een budgetplafond, waarna de indexatie wordt doorgevoerd, zoals contractueel is vastgelegd. 
 2. Instemmen met het toepassen van enkele aanpassingen binnen de diensten met een budgetplafond, te weten het separaat financieren van de crisisdienst, het vrijstellen van een budgetplafond voor J&O-verblijf, het toevoegen van de dienst begeleiding regulier en niet overgaan tot het hanteren van budgetplafonds bij diensten voor de Wmo.
 3. Instemmen met het vaststellen van het financieel kader voor de budgetplafonds 2023 op 34,7 miljoen, waarbij de SGGZ als dienst stabiliseert, er een geringe afname wordt doorgevoerd bij de dyslexie-diensten (ED) en waarbij de dienst J&O-ambulant en Begeleiding wordt opgehoogd.

7. Jaarprogramma 2023 regionale sociaal domein Midden-Holland

De colleges van de vijf gemeenten bepalen via het jaarprogramma voor de regionale taken in het sociaal domein, gezamenlijk de koers ten aanzien van de regionale inspanningen. Dit jaarprogramma geeft tegelijkertijd invulling aan de kaders, die de vijf gemeenteraden hebben gegeven met de regiovisie Jeugd en Wmo ‘Samen scherper aan de wind’. De uitvoering van dit programma ligt in handen van deregionale werkorganisatie, die samen met de vijf gemeenten zorgen voor een goede verbinding van de regionale taken sociaal domein en de lokale taken op het gebied van jeugd en Wmo. Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) heeft op 13 oktober jl. ingestemd om het nu voorliggende besluit in de vijf colleges in te brengen. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het vaststellen van het Jaarprogramma 2023, Regionale taken sociaal domein Midden-Holland.
 2. Het – indien noodzakelijk - gezamenlijk her-prioriteren van taken uit het Jaarprogramma 2023 in het BOSD. 
 3. Het instemmen met het verstrekken van het Jaarprogramma 2023 aan de raad met daarin opgenomen de regionale taken sociaal domein, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten. 
 4. Het instemmen met het verstrekken van de voortgangsrapportage Sociaal Domein Midden-Holland2022 aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

8. Uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen' vaststellen

Voorstel tot het vaststellen van het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen'(NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Va01). Dit uitwerkingsplan biedt een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van 17 grondgebonden woningen. Er zijn drie zienswijzen tegen het plan ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding om het plan te wijzigen. Voorgesteld wordt om het plan ongewijzigd vast te stellen. 

Besluit

 1. De ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijzigingen) uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft,Zevenhuizen' vast te stellen; 
 2. Het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen', met bijbehorende bijlagen vast te stellen;
 3. Voor het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen; 
 4. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren; 5. Het inrichtingsplan voor het plangebied van het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen' vast te stellen.

9. Eenmalige ontheffing Wvg

De eigenaar van het bedrijfsperceel Bredeweg 166 in Zevenhuizen heeft zijn gehele perceel verkocht aan een derde. Van het gehele perceel ter grootte van 3.585 m2 is een kleine deel van 385 m2 belast met een aanwijzing in het kader van de Wvg. Het is nog onduidelijk of deze kleine oppervlakte nodig is voor de realisatie van het Middengebied. Om die reden wordt voorgesteld tegemoet te komen aan het verzoek van de eigenaar eenmalig ontheffing te verlenen van de Wvg, De overdracht wordt dan mogelijk gemaakt en de Wvg blijft op het perceel van 385 m2 van kracht. 

Dit B&W-advies is in de vergadering van 18 oktober aangehouden met de volgende vragen: 

 • Checken wat er gevestigd wordt op deze locatie en of dit van belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het gebied. 
 • Tevens helderheid geven over de contouren van het gebied. Zijn er meer plekken als deze? Moet daar dan in zijn algemeenheid ontheffing op de WvG voor worden gegeven, want in hoeverre is hier sprake van een precedent? 

De antwoorden op deze vragen zijn in het advies verwerkt. 

Besluit

 1. De huidige eigenaar éénmalig ontheffing te verlenen van de Wet voorkeursrecht gemeenten om de eigendomsoverdracht van de percelen kadastraal bekend gemeente Zevenhuizen, sectie G, nummers2263 en 2352 aan de koper zoals genoemd in de overlegde koopovereenkomst van 27-06-2022 mogelijk te maken. 
 2. Aan de huidige eigenaar te bevestigen dat de gemeente geen bezwaren heeft tegen de eenmalige overdracht van de percelen kadastraal bekend gemeente Zevenhuizen, sectie G, nummers 2263 en 2352 aan de koper zoals genoemd in de als bijlage aangehechte voorblad koopovereenkomst.

10. Plan van aanpak Kansrijke Start Zuidplas

Het plan van aanpak ‘Kansrijke Start Zuidplas’ sluit aan bij het streven naar een positieve gezondheid voor onze inwoners. Het plan van aanpak draagt bij aan gezondere inwoners die zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame burgers die gelijkwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Met Kansrijke Start Zuidplas bevordert de gemeente het creëren van kansengelijkheid en het terugdringen van gezondheidsongelijkheden. 

Besluit

 1. Het Plan van Aanpak Kansrijke Start Zuidplas vast te stellen in het kader van kansrijk en gezond Zuidplas (Spoor 1, collegeprogramma 2022 – 2026).

11. Bestuursopdracht gestegen energiekosten maatschappelijke voorzieningen

De inflatie is in september 2022 in vergelijking met een jaar eerder tot 14,5% gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de gestegen energiekosten. Dit heeft ook zijn weerslag op de financiën van maatschappelijke voorzieningen, die hierdoor mogelijk hun activiteiten niet meer op dezelfde voet kunnen doorzetten. In een discussienota aan het College van Burgemeester en Wethouders (hierna College van B&W) zijn verschillende scenario’s beschreven of en hoe voorkomen kan worden dat vitale maatschappelijke voorzieningen, op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg, definitief verdwijnen (Z22.001976). Het College van B&W heeft uiteindelijk voor één scenario gekozen, te weten: gemeentelijk noodfonds voor gesubsidieerde maatschappelijke voorzieningen, om nader uit te werken. 

Besluit

 1. Vaststellen bestuursopdracht (Z22.002191).

12. Borging rechtmatigheid 2022 investeringsplan

In de NJN 2022 is het traject planningsoptimisme niet geheel afgerond waardoor nog aanpassingen benodigd zijn in het MIP en ter borging van de financiële rechtmatigheid vastgesteld moeten worden door de raad. Hiervoor is vooruitlopende een raadsinformatienota opgesteld om de raad tijdig te informeren. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met bijgesloten raadsinformatie Z22.002192.

13. Memo aan het presidium - Vaststellen memo uitstellen behandeling beleidskader lokaal eigendom

Op de raadsplanning staat de behandeling van het beleidskader lokaal eigendom voor 29 november. Dit betreft echter een regionaal voorbereid raadsvoorstel. De voorbereidingen in de regio nemen meer tijd in beslag dan eerder gepland. De regio doet daarom het verzoek aan de verschillende gemeenten om de behandeling uit te stellen tot januari 2023. Middels bijgevoegd memo brengt het college dit verzoek over naar het Presidium. 

Besluit

 1. Vaststellen van bijgevoegd memo 'Uitstel beleidskader Lokaal Eigendom' (Z22.002151) en deze beschikbaar stellen aan het Presidium van 9 november 2022.

14. Memo aan het presidium - Ondernemingsplan Promen

Op 21 oktober heeft de gemeenschappelijke regeling Promen haar ondernemingsplan aan de gemeenteraad aangeboden. In de aanbiedingsbrief verzoekt Promen de gemeenteraad om een eventuele zienswijze voor 12 januari 2023 kenbaar te maken. Middels bijgevoegd memo doet het college het presidium het aanbod om hiertoe een voorstel voor te bereiden en verzoekt het college het Presidium kenbaar te maken wanneer zij dit wenst te agenderen. 

Besluit

 1. Bijgevoegd memo 'Aanbod voorbereiden zienswijze Ondernemingsplan Promen' (Z22.002141) vast te stellen en vrij te geven ten behoeve van behandeling in het Presidium van 9 november 2022.

Besluitenlijst college Zuidplas - 27 oktober 2022

Vergaderdatum: 27 oktober 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Vaststellen bestemmingsplan "50er jaren buurt" 

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "50er jaren buurt" aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 oktober 2022

Vergaderdatum: 25oktober 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Consultatiedocument inkoop jeugd en Wmo 2025

De overeenkomsten voor de diensten jeugd en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 1 januari 2025. Als eerste stap in dit inkoopproces is het van belang de kaders te bepalen. De basis voor de regionale samenwerking is vastgelegd in de regiovisie jeugd en Wmo. Deze is in het najaar van 2021 door de vijf gemeenteraden vastgesteld. Hierin zijn nog geen kaders opgenomen voor de inkoop 2025. Deze kaders worden ontwikkeld op basis van het consultatiedocument. 

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio 
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Instemmen met het kennisnemen van de consultatieversie van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025 (A22.002006).
 2. Instemmen met het vragen van advies aan de adviesraad sociaal domein met bijgevoegde brief (A22.002005).
 3. Instemmen met het gebruiken van het consultatiedocument als basis voor het gesprek met cliënten, aanbieders en samenwerkingspartners en beschikbaar stellen voor internetconsultatie. 
 4. Instemmen met het toezenden van het consultatiedocument aan de gemeenteraad samen met de raadsinformatienota (Z22.002077), nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

2. Beantwoording schriftelijke vragen klankbordgroep-RES ( C 1294 )

Op 16 september hebben wij van de klankbordgroep Midden-Holland schriftelijke vragen over de (voortgang van de) RES ontvangen. In de bijlage treft u de antwoorden aan op de vragen van de klankbordgroep. De beantwoording van de vragen is opgesteld in samenwerking met leden van de kerngroep RES Midden-Holland. Daarnaast treft u bijlagen aan die betrekking hebben op de ingediende moties bij RES 1.0 en de voortgangrapportage RES 1.0. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording vragen klankbordgroep RES (U22.002970)
 2. Instemmen met het doorsturen van de volgende stukken naar de Raad:
  • De beantwoording vragen klankbordgroep RES (U22.002970)
  • Overzicht moties RES 1.0 Midden-Holland 1 volksvertegenwoordiging (A22.002009)
  • Overzicht moties RES 1.0 Middel-Holland 2 of meer volksvertegenwoordigingen (A22.002010)
  • Tussenrapportage RES (A22.002008)
 3. Instemmen met het doorsturen van de beantwoording vragen klankbordgroep RES (U22.002970) naar de klankbordgroep RES.

3. Memo aan het presidium financieel technische documenten

Bijgesloten is de memo aan het presidium waarin voorgesteld wordt om de nota risicomanagement, de nota reserves en voorzieningen en de financiële verordening besluitvormend te behandelen op 20 december 2022. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met de verstrekking van de memo Z22.002099 aan het presidium

4. Verlenging noodopvang ontheemden Oekraïne 

Een raadsinformatienota over de verlenging noodopvang ontheemden Oekraïne wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatienota verlenging noodopvang ontheemden Oekraïne (Z22.001896) en deze door te sturen naar de gemeenteraad.

5. Ter inzagelegging Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

Met het in werking treden van de Omgevingswet verandert de manier waarop Zuidplas zijn ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt geeft. In de Omgevingswet wordt gesproken over een veel breder kader. De huidige welstand bestaat bijvoorbeeld straks niet meer. Het gaat naast het uiterlijk van gebouwen ook over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ook wel omgevingskwaliteit genoemd. Dit sluit aan op ‘Aantrekkelijk Zuidplas’ zoals dat in de Omgevingsvisie Zuidplas is benoemd. De Welstandsnota Zuidplas 2015 zoals die nu wordt gehanteerd wordt als zodanig omgevormd tot de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas. Daarmee voldoet Zuidplas aan de nieuwe wetgeving en kan de ambitie uit de Omgevingsvisie van een ‘Aantrekkelijk Zuidplas‘ waar gemaakt worden. Dat gebeurt nagenoeg beleidsarm. Inhoudelijke worden slechts kleine wijzingen doorgevoerd naar aanleiding van diverse evaluaties over het huidige welstandsbeleid, wat de bruikbaarheid verbetert. 

Het stuk is op 27 september 2022 aangehouden en opnieuw geagendeerd voor 04 oktober 2022. Het college heeft op 11 oktober 2022 een verduidelijkende presentatie. Het stuk is opnieuw geagendeerd voor 25 oktober 2022. 

De Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit is, naar aanleiding van de presentatie op de volgende punten aangepast: 

 • Pagina 13: zinsnede “Het college is uiterst terughoudend met het gebruik van deze mogelijkheid.” verwijderd.
 • Hoofdstuk 5 algemeen: woord criteria diverse keren aangepast naar beoordelingskader. Dit bevordert de leesbaarheid en maakt het duidelijker dat er afwegingruimte is binnen alle gestelde regels. 
 • Pagina 41: inleidende tekst aangepast zodat duidelijk is dat elk ontwerp van een passend advies zal worden voorzien. 
 • Pagina 42: zinsnede toegevoegd over de mogelijkheid tot het aanpassen van het ontwerp zodat het plan wel past.

Besluit

 1. De Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas (A22.001343) vast te stellen; 
 2. De Ontwerp Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas inclusief bijlagen vrij te geven voor terinzagelegging en de zienswijzeprocedure te starten; 
 3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.001879).

Besluitenlijst college Zuidplas - 18 oktober 2022

Vergaderdatum: 18 oktober 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2021 

De commissie van de bezwaarschriften heeft haar jaarverslag 2021 vastgesteld. Dit jaarverslag wordt ter kennisname gebracht van de gemeenteraad, het college en het MO. Uit het jaarverslag blijkt dat in 2021 in totaal 201 bezwaarschriften zijn ingediend. Hiervan is 84% binnen de wettelijke beslistermijn afgehandeld. Slechts 8 bezwaarschriften zijn gegrond verklaard. Dit betekent dat de besluitvorming in het grootste deel van de gevallen kwalitatief goed is, dan wel onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven. 

Besluit

 1. Het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie 2021 en bijbehorende informatienota verzenden aan de gemeenteraad.

2. Motie: financiële eisen Wmo huishoudelijke hulp

In de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2022 heeft de raad unaniem de motie (M295) inzake financiële eisen aan Wmo huishoudelijke hulp aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om voor Zuidplas te inventariseren wat de best passende mogelijkheid en vorm is om rekening te houden met de financiële draagkracht van inwoners bij het toekennen van huishoudelijke hulp. Daarnaast wordt het college verzocht om in kaart te brengen per wanneer dit kan worden ingevoerd. Middels deze informatienota wordt tegemoetgekomen aan dit verzoek en wordt de motie afgedaan. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z22.001984 en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Moerkapelle-Oost, fase 4

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 4" (inclusief bijlagen) aan de raad voor te leggen.

4. Beantwoording schriftelijke vragen van PvdAGroenLinks inzake herontwikkeling schoollocaties Moerkapelle (C1291)

Politieke partij PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend over de herontwikkeling van de schoollocaties in Moerkapelle. N.a.v. de behandeling in het college op 11 oktober is de beantwoording aangehouden. Gemaakte aanpassingen zijn: Beantwoording vraag 1 toegevoegd: Woonpartners heeft dit in februari op projectniveau gemeld waarna de portefeuillehouder ingelicht is. Beantwoording vraag 4 aangepast: Noopopvang in tijdelijke huisvesting voor basisschoolgroepen. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GroenLinks over de oude schoollocaties in Moerkapelle (U22.002787).

5. Informatienota personeel afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel

Het huidige contract met de firma Reijm voor het leveren van personeel op het afvalbrengstation in Nieuwerkerk aan den IJssel loopt af. De gemeente heeft geen verplichting om personeel van de firma Reijm over te nemen. Na afstemming met de portefeuillehouder Personeel en Organisatie, de portefeuillehouder Afval en de contractpartij is gekozen om de bedrijfsvoering naar de gemeentelijke organisatie over te hevelen per 1 januari 2023. Dit zorgt voor betere sturing op deze belangrijke service aan de inwoners en geeft invulling aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de buitendienst. Deze ontwikkeling vindt kostenneutraal plaats. Binnen de Buitendienst is een garantiebaan aanwezig voor algemene inzet. Indien mogelijk kan beperkt ervaring worden opgedaan op het afvalbrengstation. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd. Met deze informatienota wordt de gemeenteraad van deze ontwikkeling in kennis gesteld. 

Besluit

 1. Informatienota Z22.001688 aan de gemeenteraad te zenden.

6. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GroenLinks afvalbrengstations (C1301)

Door de fractie PvdA/GL zijn schriftelijke vragen gesteld over de afvalbrengstations. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van deze vragen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U.22002913) van de schriftelijke vragen van de fractie PvdA/GL over de afvalbrengstations.

7. Kaderbrief IJsselgemeenten 2023

De Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Sociale Zaken (GR IJsselgemeenten) voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Op grond van art. 5, lid 1, van de Dienstverleningsovereenkomst Uitvoeringstaken Sociale Zaken stellen de drie gemeenten jaarlijks een gezamenlijke kaderbrief met prestatie-indicatoren op. De GR IJsselgemeenten baseert mede hierop hun Jaarplan Sociale Zaken. 

Besluit

 1. De gemeentelijke kaders ten behoeve van het Jaarplan 2023 GR IJsselgemeenten Sociale Zaken als opgenomen in bijgaande Kaderbrief (U22.002073) vast te stellen; 
 2. Bijgaande Kaderbrief (U22.002073) te verzenden aan de GR IJsselgemeenten. 
 3. De informatienota (Z22.002051) over de kaderbrief aan GR IJsselgemeenten te verzenden aan de gemeenteraad.

8. Raadsinformatienota Opkoopbescherming

De gemeente wil onderzoeken of het invoeren van een opkoopbescherming een passende maatregel is om woningzoekenden (m.n. starters) betere kansen te bieden op het kopen van een woning. Om hier meer inzicht in te krijgen is het Kadaster gevraagd om cijfermatig inzicht te geven over investeerders en verkooptransacties op de lokale woningmarkt. Uit het onderzoek is gebleken dat er de afgelopen jaren niet meer woningen zijn gekocht door kopers die zelf niet in de woning zijn gaan wonen. Er zijn dan ook geen signalen die invoering van een opkoopbescherming in Zuidplas rechtvaardigen. 

Besluit

 1. Niet over te gaan tot invoering van een vorm van opkoopbescherming. 
 2. De motie (M262) Onderzoek naar zelfbewoningsplicht onder punt 3 met de raadsinformatienota (Z22.001231) af te doen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 oktober 2022

Vergaderdatum: 13 oktober 2022.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. De aangepaste Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) bestemmingsplan Swanladriehoek aan de gemeenteraad voorleggen

Toelichting

Op 13 september 2022 heeft het college besloten om o.a. de ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen’ aan de gemeenteraad voor te leggen (B22.000291). Dit raadsvoorstel (R22.000060) is op 11 oktober 2022 in de PC Ruimte behandeld. Voorafgaande aan de vergadering heeft een reclamant ingesproken. De reclamant heeft aangegeven dat onderdelen van de zienswijzen ontbreken. Na controle blijkt inderdaad één onderdeel van de zienswijze per abuis niet te zijn opgenomen. Met dit besluit wordt deze omissie in ‘Nota van Beantwoording Zienswijzen (en Wijziging) bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen’ gerepareerd. Het ontbrekend onderdeel is opgenomen onder R21, onderdeel 16. Dit onderdeel leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Besluit

 1. De aangepaste Nota van beantwoording zienswijzen (en wijziging) Bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ (A22.001755) aan de gemeenteraad voorleggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 11 oktober 2022

Vergaderdatum: 11 oktober 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Invulling rol dorpswethouders

Toelichting

Het college wil graag inzicht krijgen in een optimale invulling van de rol van dorpswethouder, op basis van het profiel uit 2015. 

Besluit

 1. Het college neemt een aangepast besluit en kiest om tijdens de tweedaagse stil te staan bij de wijze waarop zij in de samenleving wil staan en haar zichtbaarheid wil vergroten. Tot die tijd wordt pragmatisch met aanvragen omgegaan.

2. Collegebesluit afdoening schriftelijke vragen Groep Pouwels – Verduurzaming huurwoningen in Zuidplas (C1295)

Toelichting

De woonbond Nederland heeft met woningcorporaties en de rijksoverheid afspraken gemaakt over versnelde verduurzaming van huizen. Veel uurwoningen kampen met slechte isolatie. Met de gestegen prijzen voor energie is het belang van het isoleren van woningen (en daarbij vervangen van enkelglas) enorm toegenomen, ook voor huurders in het sociale woningaanbod zijn er veel vragen/zorgen omtrent de isolatie van deze woningen. Hierover zijn schriftelijke vragen gesteld. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen C 1295 van Groep Pouwels over verduurzaming van huurwoningen in Zuidplas (U22.002798)

3. Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied t/m omgevingsplan

Toelichting

Op basis van het vastgestelde Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (2021) wordt toegewerkt naar drie belangrijke, integrale hoofdbesluiten voor de ontwikkeling van het Middengebied. Dit zijn raadsbesluiten die sturend en kaderstellend zijn voor de ontwikkeling, waarin veel keuzes zijn verweven met betrekking tot uitwerkingen en soms afwijkingen van het vigerende beleid. De bouwstenen hiervoor worden uitgewerkt in verschillende deelproducten. Om een gedegen proces te doorlopen waarin zowel het college als de raad hun respectievelijke rol goed kunnen vervullen, is voor de periode tot aan de vaststelling van het omgevingsplan een besluitvormingsstrategie opgesteld. Dit moet landen in de vergaderstructuur van college en raad. Het college wordt gevraagd in te stemmen met een voorstel aan het Presidium voor de inrichting van het besluitvormingsproces met de raad. 

Besluit

 1. In te stemmen met de doorgeleiding van brief Z22.001926 aan het Presidium voor haar vergadering van 18 oktober 2022.

4. Bestuurlijke reactie op onderzoek Groene Hart Rekenkamer en advies adviesraad

Toelichting

Berenschot heeft het afgelopen half jaar, in opdracht van de Groene Hart Rekenkamer (GHR), onderzoek gedaan naar het participatiebeleid in onze gemeente (A22.001749). Dit onderzoek staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober 2022 door de griffier (R22.000076). Tevens is er een advies van de adviesraad ontvangen over hetzelfde onderwerp. Dit advies stelt twee bestuurlijke reacties voor. Een reactie op het rekenkameronderzoek aan de en een reactie op het ongevraagde advies van de adviesraad. 

Besluit

 1. Instemmen met de informatienota (Z22.001914) waarin het college een bestuurlijke reactie geeft op het onderzoek van de GHR naar het Participatiebeleid in Zuidplas. 
 2. Instemmen met de reactiebrief (U22.002780) aan de adviesraad als reactie op de ongevraagde evaluatie van het Actieplan op weg naar werk.

5. Discussienota energiekosten Maatschappelijke voorzieningen

Toelichting

Maatschappelijke voorzieningen in Zuidplas zijn van groot belang. De inflatie is in september 2022 in vergelijking met een jaar eerder tot 14,5% gestegen. Deze enorme stijging wordt met name veroorzaakt door de gestegen energiekosten. Wat voorkomen dient te worden is het tijdelijk, of definitief sluiten van de vitale maatschappelijke voorzieningen, op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg. De mate waarin deze maatschappelijke voorzieningen worden geraakt verschilt sterk. Het beoogde effect is om via de discussienota bezien middels verschillende scenario’s, of en zo ja hoe, de gemeente Zuidplas de maatschappelijke voorzieningen kan compenseren voor de stijgende energielasten. 

Besluit

 1. Bespreken discussienota Z22.001976

6. Goedkeuren jaarplannen ODMH 2022

Toelichting

Verzoek aan het college om de jaarplannen ODMH 2022 te formaliseren. Eind 2021 zijn de jaarplannen van de ODMH inzake BWT en Milieu na overleg tussen de ODMH en de gemeente Zuidplas ambtelijk en bestuurlijk definitief tot stand gekomen. Deze jaarplannen dienen ter formalisering te worden vastgesteld in het College en ondertekend. 

Besluit

 1. De jaarplannen ODMH 2022 voor BWT en Milieu formeel goed te keuren; 
 2. De overeenkomst (A22.001370) te ondertekenen.

7. Collegebesluit afdoening schriftelijke vragen CDA - Voorrang Huisvesting (C1292)

Toelichting

Op 13 september is de huisvestingswet naar de Kamer gegaan. Deze nieuwe wet biedt gemeenten meer ruimte om huizen toe te wijzen aan eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. De wetswijziging moet volgend jaar al ingaan. De huidige wet geeft gemeenten al de mogelijkheid om huurwoningen toe te wijzen aan mensen die een economische of maatschappelijke binding hebben met de plaats. Alleen mag nu slechts een kwart van het aanbod worden gereserveerd voor inwoners van de eigen gemeente. Dat wordt straks de helft. Daarnaast mogen gemeenten straks ook koopwoningen reserveren voor hun eigen inwoners. Nu geldt die mogelijkheid alleen voor huurwoningen. Op 14 september 2022 zijn er schriftelijke vragen gesteld door de fractie CDA over voorrang van eigen inwoners bij huisvesting. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen C 1292 van CDA over voorrang huisvesting (U22.002767).

8. Afdoening schriftelijke vragen Groep Pouwels - Voorrang huisvesting eigen inwoners (C1293)

Toelichting

Op 13 september is een nieuwe huisvestingswet naar de Kamer toegedaan. Deze nieuwe wet beweert dat de gemeenten meer ruimte om huizen toe te wijzen aan eigen inwoners en mensen met een cruciaal beroep kunnen creëren. Dit geldt voor zowel huur- als koopwoningen. De wetswijziging zal wanneer aangenomen, per volgend jaar al ingaan. Op 14 september 2022 zijn er schriftelijke vragen gesteld door de fractie Groep Pouwels over voorrang huisvesting van eigen inwoners. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen C 1293 van Groep Pouwels over voorrang van huisvesting van eigen inwoners (U22.002768).

9. Voordracht nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein een nieuw lid voorgedragen. Het college wordt in dit collegevoorstel gevraagd in te stemmen met de installatie dit Adviesraadlid. 

Besluit

 1. Instemmen met de voordracht vanuit de Adviesraad Sociaal domein voor toetreding van een nieuw lid.

10. Herstelhuis KernKracht

Toelichting

De regio Midden-Holland gaat samen met Stichting KernKracht een pilot starten door een preventieve voorziening (HerstelHuis) in Gouda te openen. De geldverstrekker stelt met het oog op het risicoprofiel aan de financiering de voorwaarde dat de investeerder zekerheid biedt door middel van een getekende huurovereenkomst van tenminste 10 jaar. KernKracht heeft dekking voor de exploitatie voor de duur van 2,5 jaar. Er wordt aan de gemeenten in Midden-Holland gevraagd om gezamenlijk het risico van eventuele huurderving voor de resterende 7,5 jaar te dragen. Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) heeft op 15 september jl. ingestemd om het nu voorliggende besluit in de vijf colleges in te brengen. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorstel om met de vijf regiogemeenten gezamenlijk het risico van eventuele huurderving te dragen aangaande het HerstelHuis in Gouda. Conform de verdeelsleutel gaat dit voor de gemeente Zuidplas om een totaalbedrag van € 58.718, verspreid over 7,5 jaar.

Besluitenlijst college Zuidplas - 4 oktober 2022

Vergaderdatum: 4 oktober 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten - Openbare deel van de vergadering
 

1. Vaststelling belastingverordeningen 2023 Toeristen en Forensen

Toelichting

De raad heeft bepaald dat de tarieven van de forensenbelasting en toeristenbelasting voor 2023 ten opzichte van die van 2022 moeten worden verhoogd met de prijsindex van 2,4 %. 

Besluit

 1. In te stemmen met de 7e wijziging van de verordening toeristenbelasting 2016; 
 2. In te stemmen met de 7e wijziging van de verordening forensenbelasting 2016; 
 3. In te stemmen met het doorgeleiden van raadsvoorstel “Vaststelling belastingverordeningen 2023 Toeristen en Forensenbelasting” met kenmerk R22.000079.

Het openbare deel van de vergadering wordt gesloten.

Overzicht vergaderpunten - Besloten deel van de vergadering
 

2. Najaarsnota 2022

Toelichting

De Najaarsnota 2022 geeft inzicht in de voortgang van de te bereiken doelen. Welke afwijkingen zijn er ten opzichte van de gestelde doelen uit de Programmabegroting 2022-2026 inclusief de daarbij behorende financiële effecten voor de meerjarenbegroting 2022-2026. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met de Najaarsnota 2022 (A22.001635) en deze beschikbaar te stellen aan de raad. 
 2. Akkoord gaan met raadsvoorstel (R22.000067) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Programmabegroting 2023 - 2026

Toelichting

De programmabegroting kijkt vooruit, beleidsmatig naar het komende jaar (2023) en financieel naar de komende vier jaar (2023-2026). In de programmabegroting staat wat het college het komende jaar wil bereiken, wat het hiervoor gaat doen en wat dit kost. De Programmabegroting 2023-2026 is opgesteld op basis van het Collegeprogramma 2022-2026 “Ruimte voor iedereen”. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met de Programmabegroting 2023-2026 (A22.001751) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.
 2. Akkoord gaan met het raadsvoorstel (R22.000068) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL - Noodlokalen basisscholen Moerkapelle (C1286)

Toelichting

De heer Damen, raadslid van PvdA/GroenLinks, heeft op 12 september 2022 schriftelijke vragen ingediend. Het college dient een besluit te nemen over de beantwoording. De vragen moeten binnen dertig dagen na indiening zijn beantwoord. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks over noodlokalen basisscholen Moerkapelle

5. Actualisatie monitor regionale kantorenstrategie

Toelichting

De regio Midden-Holland wil voldoende ruimte bieden voor de ontwikkeling van kantoren maar ook transformatie van leegstaande, incourante kantoorpanden stimuleren. Daarvoor is in 2019 een regionale kantorenstrategie opgesteld. Sinds de vaststelling van de regionale kantorenstrategie hebben er wijzigingen plaatsgevonden binnen de regio die effect hebben op de monitor. Dit vraagt om een actualisatie van de monitor Regionale kantorenstrategie. 

Besluit

 1. In te stemmen met de actualisatie monitor regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2019 - 2024.
 2. Het informeren van de gemeenteraad over de actualisatie regionale kantorenmonitor via bijgevoegd raadsinformatienota (Z22.001898).

6. Principebesluit ten zuidoosten van Westringdijk 18, Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Er is een principeverzoek ingediend op 14 mei 2021 omtrent een ontwikkeling van de locatie ten zuidoosten van Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel. Het betreft een verzoek tot de bouw van één vrijstaande woning. Op de locatie geldt het bestemmingsplan ‘Zuidplas West’ en ter plaatse geldt de bestemming ‘woongebied – uit te werken 2’. Vanuit het bestemmingsplan geldt er een uitwerkingsplicht voor het bouwen van een vrijstaande woning. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot of het opstellen van een postzegelbestemmingsplan of het verlenen van een uitgebreide vergunningsaanvraag op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter zuidoosten van Westringdijk 18 te Nieuwerkerk aan den IJssel; 
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.001878).

7. Vaststellen wijzigingsplan Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II

Toelichting

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een woning ten oosten van Moerkapelse Zijde 98, gelegen aan het fietspad Westland. In 2020 is reeds een soortgelijk verzoek behandeld en vastgesteld middels een wijzigingsplan, ook voor de bouw van één woning. Het nu voorliggende verzoek is een vervolg hierop, van dezelfde initiatiefnemer. In het vigerend bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van twee woningen. In juni 2018 is reeds een principebesluit genomen door uw college voor de ontwikkeling van deze twee woningen. Voorliggend wijzigingsplan maakt de realisatie van één woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het wijzigingsplan ‘Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II’ (NL.IMRO.1892.WpMkpzijtov98aMkp2-Va01) vast te stellen; 
 2. Voor het wijzigingsplan ‘Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II’ geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Ontwerpwijzigingsplan Knibbelweg 60 Zevenhuizen

Toelichting

Voor het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen is een handhavingsverzoek ingediend. Op dit perceel staat een bedrijfswoning welke regulier bewoond wordt. Om de situatie te legaliseren heeft de initiatiefnemer het verzoek ingediend voor de transformatie van een bedrijfswoning naar een reguliere woning op het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen. In het vigerend bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 1’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen ten behoeve van wonen in vrijkomende bedrijfsbebouwing. De initiatiefnemer heeft samen met een adviseur voorliggend ontwerpwijzigingsplan laten opstellen om de situatie te legaliseren en reguliere bewoning van de woning op het perceel mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Knibbelweg 60, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.WPKnibbelweg60-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

Besluitenlijst college Zuidplas - 27 september 2022

Vergaderdatum: 27 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd en Jaarverslag klachten IJsselgemeenten 2021

Toelichting

De Wmo 2015 en de Jeugdwet schrijven voor dat iedere gemeente jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek houdt. De uitkomsten van beide onderzoeken over het jaar 2021 zijn verwerkt in bijgevoegde rapporten. IJsselgemeenten stelt jaarlijks een jaarverslag klachten op. Aan het college wordt gevraagd deze rapportages met een informatienota aan de raad te sturen en de rapporten aan de adviesraad sociaal domein en de jongerenraad te sturen.

Besluit

 1. De informatienota (Z22.001017) inclusief de rapporten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over het jaar 2021 en het Jaarverslag klachten IJsselgemeenten 2021 te versturen aan de gemeenteraad. 
 2. De rapporten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over het jaar 2021 te versturen aan de adviesraad sociaal domein en aan de jongerenraad en het Jaarverslag klachten IJsselgemeenten 2021 te versturen aan de adviesraad sociaal domein

2. Beantwoording schriftelijke vragen CUSGP inzake herontwikkeling schoollocaties Moerkapelle (C1283)

Toelichting

Politieke partij CU/SGP heeft schriftelijke vragen ingediend over de herontwikkeling van de schoollocaties in Moerkapelle. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU/SGP over de oude schoollocaties in Moerkapelle (U22.002620).

3. Consultatie document inkoop WMO en Jeugd 2025

Toelichting

Begin 2022 zijn de eerste stappen gezet in de voorbereiding van de inkoop jeugd en Wmo voor 2025. Voor de zomer zijn de resultaten van de verkenningen gedeeld. Voor u ligt een consultatiedocument. Dit is een voorloper van het kaderdocument dat begin 2023 aan de gemeenteraden voorgelegd gaat worden. Centraal in dit document staat de vraag: wat willen we bereiken met de inkoop 2025. 

Besluit

 1. Wensen en bedenkingen op het consultatie document inkoop WMO en Jeugd 2025 meegeven aan het BOSD.

4. Aanwijzingsbesluit toezichthouders Bureau Bijzonder Toezicht gemeente Zuidplas

Toelichting

Om complexe ondermijningscasuïstiek, waarbij specialistische expertise vereist is, aan te kunnen pakken, is het wenselijk om hierin samen te werken met Bureau Bijzonder Toezicht (BBT). Bij BBT zijn meerdere professionals aangesloten die gespecialiseerd zijn in het uitoefenen van toezicht en handhaving in het kader van de aanpak van specifieke en complexe ondermijningscasuïstiek. Hieronder vallen ook de criminele misstanden rondom malafide bedrijvigheid en de (illegale) prostitutiebranche.

Besluit van de burgemeester

 1. Vaststellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders Bureau Bijzonder Toezicht gemeente Zuidplas voor zover het zijn bevoegdheid betreft. 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders

 1. Vaststellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders Bureau Bijzonder Toezicht gemeente Zuidplas voor zover het haar bevoegdheid betreft.

5. Beantwoording schriftelijke vragen SP omtrent de bereikbaarheid van groene containers (C1285)

Toelichting

Beantwoording van schriftelijke vragen conform art. 40 regelement van orde over de bereikbaarheid van groene containers.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over de bereikbaarheid van groene containers.

6. Omzetting van de bedrijfswoning aan de Hoofdweg-Zuid 48 naar een plattelandswoning

Toelichting

De eigenaar van een agrarisch bedrijf (gebr. Koolhaas B.V.) aan de Hoofdweg-Zuid 48 te Nieuwerkerk aan den IJssel heeft een verzoek ingediend om het toegestane gebruik van de bedrijfswoning op dit perceel te wijzigen naar gebruik als plattelandswoning. Op die manier kan deze woning worden bewoond door personen zonder een relatie met een agrarisch bedrijf. Verzoek voldoet aan de voorwaarden uit de Wet op Plattelandswoningen 2013. Geadviseerd een positief standpunt over dit principeverzoek te nemen. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming van de woning aan de Hoofdweg-Zuid 48 te Nieuwerkerk aan den IJssel te wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning; 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (corsanummer Z22.001876).

7. Premiebijdrage collectieve zorgverzekering – Informatienota aan de raad

Toelichting

De raad te informeren over het door het college van B&W genomen besluit Premiebijdrage collectieve zorgverzekering. Het besluit om de premiebijdrage van € 20,- te verhogen naar € 28,- per maand en het contract te verlengen tot en met 31 december 2025. 

Besluit

 1. Instemmen met bijgesloten informatienota om de gemeenteraad te informeren over de gewijzigde gemeentelijke premiebijdrage en de voorgenomen verlenging van het contract met VGZ.

Besluitenlijst college Zuidplas - 20 september 2022

Vergaderdatum: 20 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake het niet doorgaan van het plein vol plezier (C1275)

Toelichting

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over het niet doorgaan van het evenement plein vol plezier op 2 september 2022 in Zevenhuizen. 

Besluit

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de politieke partij VVD over het doorgaan van het evenement plein vol plezier op 2 september 2022 in Zevenhuizen (U22.002720).

2. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake openbare toiletten in Zuidplas (C 1276)

Toelichting

Groep Pouwels heeft schriftelijke vragen ingediend over 'openbare toiletten in Zuidplas' 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Groep Pouwels over 'openbare toiletten in Zuidplas' (U22.002581).

3. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake Lokale omroep in Zuidplas - functioneren (C1277)

Toelichting

Groep Pouwels heeft schriftelijke vragen ingediend over 'Lokale omroep in Zuidplas - functioneren' 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Groep Pouwels over 'Lokale omroep in Zuidplas - functioneren' (U22.002582).

4. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake defecte liften station ProRail (C1278)

Toelichting

Groep Pouwels heeft schriftelijke vragen ingediend over 'defecte liften station ProRail'. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Groep Pouwels over 'defecte liften station ProRail' (U22.002584).

5. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks inzake Smits (C1279)

Toelichting

 1. Betreft de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks inzake Smits. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks over de mogelijke, verdere uitbreiding van Smits in het Middengebied (U22.002607)

6. Knibbelweg 62 Zevenhuizen - inpakken van door derden geteelde tomaten

Toelichting

Door de eigenaren van het perceel Knibbelweg 62 te Zevenhuizen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het inpakken van door derden geteelde tomaten als aanvulling van de gebruiksmogelijkheden. In februari 2021 is een handhavingsverzoek ingekomen dat betrekking heeft op de hoeveelheid in te pakken tomaten door derden geteeld. De planlocatie is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 1’ en kent de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Binnen deze bestemming dient een bedrijf uitsluitend of overwegend te zijn gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door het telen van gewassen. Jurisprudentie van de Raad van State wijst uit dat maximaal 10% van de in te pakken producten van derden afkomstig mag zijn, waarmee invulling wordt gegeven aan het bovengenoemde begrip ‘overwegend’. Op het perceel Knibbelweg 62 is 12,5% van de in te pakken tomaten afkomstig van derden, waarmee de limiet van 10% wordt overschreden. Voor het overschrijden van het genoemde percentage is een last onder dwangsom opgelegd, waartegen de aanvrager beroep (december 2021) heeft aangetekend. Het is nog niet bekend wanneer de zaak behandeld zal worden. Het is procedureel niet mogelijk om de ingediende aanvraag niet in behandeling te nemen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank, er zal een besluit genomen moeten worden. Vanwege strijdigheden met het vigerende ruimtelijke beleid wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan het verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Besluit

 1. Geen medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het inpakken van door derden geteelde tomaten ter aanvulling van de gebruiksmogelijkheden. 
 2. Het raadsvoorstel ‘Knibbelweg 62 te Zevenhuizen – Inpakken van door derden geteelde tomaten’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

7. Collegeprogramma 2022-2026

Toelichting

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en inmiddels is een nieuwe raad, coalitie en college gevormd. Het coalitieakkoord is op 19 mei jl. ondertekend en het nieuwe college op 1 juni jl. benoemd. Het coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen 2022-2026 is een doelgericht akkoord, waarin bewust nog weinig concrete maatregelen staan. De coalitie heeft het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om die maatregelen uit te werken in het voorliggende doelgericht collegeprogramma Ruimte voor Iedereen 2022-2026. 

Besluit

 1. Het collegeprogramma Ruimte voor Iedereen 2022-2026 (A22.001778) vast te stellen 
 2. De informatienota (Z22.001804) vast te stellen en deze- samen met het collegeprogramma- aan de gemeenteraad aan te bieden ter informatie.

8. Straatnaamtoekenningen Jonge Veenen fase 3 & 4

Toelichting

Ten gevolge van de voltooiing van de nieuwbouwwijk Jonge Veenen in Moerkapelle ontstaan acht nieuwe straten waarvoor nieuwe straatnamen uitgegeven moeten worden. De nieuwe straten vallen binnen de wijk Jonge Veenen in de bouwfase 3 en bouwfase 4. De namen die worden voorgesteld zijn verwijzingen naar molenonderdelen zoals ook zijn toegepast voor de bouwfase 1 en bouwfase 2. 

Besluit

 1. Het toekennen van de straatnamen; Korbeel, Kruibaan, Lange Spruit, Bonkelaar, Bovenwiel, Korte Spruit, Vijzelpad (fietspad) en Wateras (fiets/voetpad).

9. Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE Zuidplas

Toelichting

In Artikel 160, in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) worden gemeenten verplicht om met de bevoegde gezagsorganen van scholen en de houders van kindercentra afspraken te maken over de optimalisering van de deelname aan voorschoolse educatie en de resultaten van vroegschoolse educatie. 
Ook in de Nota Voorschoolse Voorzieningen Zuidplas (2017) is al als doelstelling opgenomen om afspraken te maken over 'de doorgaande lijn' en de overdracht naar het basisonderwijs en om resultaatafspraken te maken voor de vroegschoolse educatie. Het maken van deze afspraken is ook opgenomen als actiepunt in de Lokale Educatieve Agenda 2020-2022.

Besluit

 1. In te stemmen met het convenant VVE Zuidplas. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Klovert om het convenant VVE Zuidplas te ondertekenen.

10. Convenanten hulpmiddelen

Toelichting

De VNG heeft aan ieder college van burgemeester en wethouders gevraagd om de convenanten ‘meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing’ en het convenant ‘maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ te ondertekenen. Voorstel is om deze convenanten niet te ondertekenen. 

Besluit

 1. De convenanten ‘meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing’ en het convenant ‘maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ niet te ondertekenen.

11. Incidentele financiering caseloadverlaging Gecertificeerde Instellingen voor 2023 en 2024

Toelichting

Sinds medio 2020 financieren de gemeenten in de regio Midden-Holland op incidentele basis een caseloadverlaging bij de gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen (GI). Deze financiering komt voort uit het landelijk Inspectietraject van de jeugdbeschermingsketen, dat eind 2019 is gestart en nog steeds loopt. Op MH-niveau gaat het om een bedrag van € 600.000,- per jaar, het bedrag voor Zuidplas is € 120.164,- per jaar. In dit B&W-advies wordt voorgesteld om de financiering van de caseloadverlaging voor 2023 en 2024 incidenteel beschikbaar ter stellen en te verwerken in de Najaarsnota 2022. Dit B&W-advies is aangehouden tijdens de vergadering van 23 augustus 2022. Het college wilde eerst een goed beeld krijgen van wat speelt in de regio m.b.t. dit onderwerp. In dit aangepaste advies is onder het kopje ‘aanleiding’ een alinea opgenomen over het standpunt de andere gemeenten in Midden-Holland ten aanzien van de caseloadverlaging van de GI. 

Besluit

 1. Het uitspreken van steun op de noodzaak van het structureel verlagen van de caseload en deze borgen bij de drie regionaal gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen, zodat de caseload op het niveau van de landelijke norm uit 2014 kan blijven, onder voorwaarde dat de verbeteragenda bij Jeugdbescherming West, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voortgezet wordt; 
 2. De tijdelijke verlaging door te trekken naar 2023 en 2024 en € 120.164,- voor 2023 en 2024 beschikbaar te stellen en dit bedrag op te nemen in de Najaarsnota 2022. Daarnaast de inzet van de VNG te steunen op beschikbaar stellen van voldoende financiering vanuit het Rijk om dit structureel mogelijk te maken.

12. Informatienota voortgang implementatie Wet inburgering 2021

Toelichting

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering 2021, is op 15 december 2020 door het college het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 vastgesteld. In het Actieplan is opgenomen dat de gemeenteraad ieder kwartaal middels een informatienota wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht de informatienota (Z22.000806), over de voortgang van de implementatie in Q2 2022, te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De informatienota Voortgang implementatie nieuwe Wet inburgering (Z22.001589) te versturen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 september 2022

Vergaderdatum: 13 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording schriftelijke vragen SP inzake incorrecte BRP gegevens ( C 1280 )

Toelichting

Politieke partij SP heeft op 28 augustus 2022 schriftelijke vragen ingediend inzake incorrecte BRP-gegevens.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over incorrecte gegevens in de BRP (U22.002649).

2. Schriftelijke vragen SP over klachtenafhandeling ( C 1281 ) 

Toelichting

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over de klachtenafhandeling. Deze vragen dienen schriftelijk beantwoord te worden. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over de klachtenafhandeling (U22.002662).

3. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels Renovatie Geertruidahoeve ( C 1284 )

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen over Renovatie Geertruidahoeve.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Groep Pouwels over Renovatie Geertruidahoeve (U22.002625)

4. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van de Swanladriehoek mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, tijdens deze terinzagelegging zijn 30 zienswijzen ingediend. Deze zienswijze zijn voorzien van een concept beantwoording. De raad wordt voorgesteld om met deze beantwoording in te stemmen en het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen (R22.000060) aan de raad voorleggen.

5. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van Van 't Verlaat mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, tijdens deze terinzagelegging zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze zienswijze zijn voorzien van een concept beantwoording. De raad wordt voorgesteld om met deze beantwoording in te stemmen en het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen' (R22.000061) aan de raad voorleggen.

6. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake Zorgen over water en droogte ( C 1274 )

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen over zorgen over water en droogte.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.002700) van de schriftelijke vragen van de fractie GroepPouwels over zorgen over water en droogte. 

7. Principebesluit Knibbelweg 60 Zevenhuizen

Toelichting

Voor het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen is een handhavingsverzoek ingediend. Op dit perceel staat een bedrijfswoning welke regulier bewoond wordt. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als ‘Bedrijf’ en kent de planlocatie de functieaanduidingen ‘bedrijfswoning’ en ‘specifieke vorm van bedrijf – luchtballonbedrijf’. Tevens valt het plangebied binnen de begrenzing van het ‘Voorbereidingsbesluit Middengebied’. Dit regulier bewonen van de bedrijfswoning is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de bedrijfswoning slechts bestemd is voor (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming, gewenst en/of noodzakelijk is. Hier is bij voorliggend perceel geen sprake van. Het bestemmingsplan voorzien in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzingen ten behoeve van wonen in vrijkomende bedrijfsbebouwing. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, om de situatie van reguliere bewoning van de bedrijfswoning te legaliseren aan de Knibbelweg 60 te Zevenhuizen.

8. Ontwerpbestemmingsplan Buisleiding RoCa, Zuidplas

Toelichting

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een hoogcalorische gasleiding gefaciliteerd, die tevens door de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam zal lopen. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" op grond van de inspraakverordening toe te passen; 
 2. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" geen milieueffectrapport op te stellen, conform het bijgevoegde M.e.r.-beoordelingsbesluit (Z22.001406);
 3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de Gasunie, conform bijgevoegde planschadeovereenkomst (Z22.001718); 
 4. Het ontwerpbestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" (NL.IMRO.1892.BpleidingRoCaZpl-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 6 september 2022

Vergaderdatum: 6 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Premiebijdrage collectieve zorgverzekering

Toelichting

Zuidplas biedt aan inwoners tot 130% bijstandsnorm een collectieve zorgverzekering. Dit is een zorgverzekering met een ruime dekking, een eigen risico dat is meeverzekerd en een premiebijdrage van € 20 per maand. Door het vervallen van de collectiviteitskorting én de stijgende premie sinds 2019 is het wenselijk om de gemeentelijke bijdrage in de premie te verhogen. 

Besluit

 1. Instemmen met het verhogen van de gemeentelijke premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering bij VGZ van € 20 naar € 28 per maand.
 2. Instemmen met de verlenging van het contract met VGZ voor de collectieve zorgverzekering te tot en met 31 december 2025.
 3. Instemmen met bijgesloten brief die IJsselgemeenten informeert over het collegebesluit in Zuidplas en aan IJsselgemeenten opdracht geeft om dit te verwerken in de afspraken met VGZ

2. Raadsinformatienota opzegging overeenkomst Gazprom Energy

Toelichting

De gemeente Zuidplas heeft de overeenkomst met Gazprom Energy per 1 oktober 2022 opgezegd. Met raadsinformatienota Z22.001639 informeert het college de raad over deze opzegging. 

Besluit

 1. In te stemmen met raadsinformatienota Z22.001639 en deze ter beschikking te stellen aan de raad.

3. Ondertekening Taalpact-missie

Toelichting

Om laaggeletterden te bereiken zijn een integrale aanpak (zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten) en samenwerking met partners randvoorwaarden. Door het opstellen van een regionaal Taalpact aan de hand van een Taalpact-missie, zorgen we ervoor dat de belangrijkste partners zich aan de aanpak committeren. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht in te stemmen met de regionale Taalpact-missie en deze te ondertekenen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de regionale Taalpact-missie. 

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman om de regionale Taalpact-missie te ondertekenen.

4. Beantwoording schriftelijke vragen VVD-oud papier Moerkapelle

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-oud papier Moerkapelle.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de inzameling van oud papier in Moerkapelle (U22.002181).

5. Verhoging Energietoeslag

Toelichting

Op 25 april 2022 zijn de beleidsregels energietoeslag vastgesteld door het college. Dit regelt dat inwoners in Zuidplas met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een eenmalige toeslag van € 800 ontvangen. Het Rijk heeft het budget voor de energietoeslag verhoogd zodat gemeenten € 1.300 energietoeslag kunnen uitkeren. Met dit collegeadvies worden aangepaste beleidsregels vastgesteld zodat de gemeente uitvoering kan geven aan de verhoogde energietoeslag. 

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 (A22.001628). 
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota Z22.001654.
 3. Instemmen met het versturen van de brief aan de VNG U22.002606

Besluitenlijst college Zuidplas - 30 augustus 2022

Vergaderdatum: 30 augustus 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Vaststelling subsidies 2021 sociaalmaatschappelijk domein boven € 50.000

Toelichting

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 (artikel 16) en het mandaatregister Zuidplas moeten de instellingssubsidies die voor 2021 zijn verleend met een subsidiebedrag hoger dan € 50.000 nog definitief worden vastgesteld door het college. Het gaat om een zevental subsidies. 

Besluit

 1. De volgende instellingssubsidies 2021 als volgt vast te stellen:
  •  MEE: € 67.746 (€ 61.979 OCo en € 5.767 Jeugd) 
  • Stichting Vluchtelingenwerk (€ 108.646) 
  • Sportstichting Zuidplas € 1.345.966 
  • Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla): € 73.086
  • Stichting Dorpshuis Moerkapelle (Op Moer): € 134.061
  • MOZ-Art: € 211.494
  • Bibliotheek De Groene Venen: € 632.591.

2. Beantwoording raadsvragen C1273 - mogelijke vestiging extra statushouders

Toelichting

De fractie VVD heeft schriftelijke vragen gesteld (C 1273) over de mogelijke vestiging van extra statushouders in Zuidplas. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD:
www.ad.nl/gouda-moet-met-grote-haast-een-sociale-huurwoning-regelenvoor-31-statushouders.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke over de mogelijke vestiging van extra statushouders in Zuidplas (U22.005353).

3. Participatietraject Rotterdam The Hague Airport

Toelichting

Het participatietraject Rotterdam The Hague Airport gaat de laatste fase in. Met dit voorstel wordt de raad op de hoogte gebracht van het proces en de stappen die daarna kunnen worden verwacht in het kader van de aanvraag en vaststelling van een nieuw luchthavenbesluit voor luchthaven Rotterdam The Hague Airport. 

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatienota met het Corsanummer Z22.001340 en deze door te geleiden aan de raad.

4. Bredeweg 116 Zevenhuizen - gebruik loods opslag detailhandel

Toelichting

Door de eigenaar van het tuincentrum gevestigd op het perceel Bredeweg 116 te Zevenhuizen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het gebruik van een loods als groothandel en opslag voor detailhandelsdoeleinden. In 2020 zijn meerdere handhavingsverzoeken ingekomen die onder andere betrekking hebben op het verkopen van vers- en supermarktartikelen vanuit een zogenaamde ‘verswinkel’ voor zover dat in strijd is met de in het vigerende bestemmingsplan toegestane m² bvo detailhandel. Geconstateerd is daarbij dat de naast de ‘verswinkel’ gelegen loods ook gebruikt wordt voor detailhandelsactiviteiten, waardoor de 440 m² bvo detailhandel wordt overschreden. In het bestemmingsplan ‘Tuincentrum Van der spek’ is, evenals in het vigerende bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Midden’, maximaal 440 m² bvo detailhandel toegestaan. De planologische situatie blijft voor dit onderdeel ongewijzigd. Voor het overschrijden van de genoemde 440 m² bvo is een last onder dwangsom opgelegd, waartegen de eigenaar van het tuincentrum bezwaar (april 2021) en vervolgens beroep (mei 2022) heeft aangetekend. Het is nog niet bekend wanneer de zaak behandeld zal worden. Het is procedureel niet mogelijk om de ingediende aanvraag niet in behandeling te nemen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank, er zal een besluit genomen moeten worden. Omdat wij op basis van het gemeentelijke en provinciale beleid geen mogelijkheid zien om de genoemde activiteit te legaliseren, wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan dit verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Besluit

 1. Geen medewerking verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het gebruik van een loods als groothandel en opslag voor detailhandelsdoeleinden; 
 2. Het raadsvoorstel ‘Bredeweg 116 te Zevenhuizen – gebruik loods ten behoeve van groothandel en opslag detailhandel’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

5. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026

Toelichting

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico's die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de Raad van de gemeente Zuidplas is gevraagd een reactie te geven op het concept risicoprofiel en de wensen kenbaar te maken ten aanzien van het op te stellen beleidsplan van de veiligheidsregio Hollands Midden. 

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel (Corsanummer R22.000071) en door te geleiden naar de gemeenteraad.

6. Beantwoording technische vraag VVD en toezegging aan PVDA GroenLinks

Toelichting

Beantwoording technische vraag VVD en toezegging aan PVDA/GroenLinks naar aanleiding van de bespreking van de Zomernota 2022. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de technische vraag van de VVD en toezegging aan PVDA/GroenLinks naar aanleiding van de bespreking van de zomernota op 5 juli 2022 (Z22.001612)

7. Verhoging tarieven subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

Toelichting

In de Verordening voorschoolse educatie en peuteropvang 2020 is opgenomen dat het college jaarlijks voor 1 november de nieuwe tarieven voor de subsidie vast moet stellen. 

Besluit

 1. De subsidietarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2023 vast te stellen.

8. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

Toelichting

(Oud) bestuurders van Zuidplas zijn conform de Gemeentewet verplicht om jaarlijks opgave te doen van eventuele neveninkomsten, via een webapplicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vervolgens moet het college de adviezen van BZK vaststellen. Geen van de bestuurders hoeft neveninkomsten van 2021 te verrekenen met de bezoldiging. 

Besluit

 1. Vast te stellen dat op basis van de adviezen van het ministerie van BZK geen verrekenplicht van toepassing is over de neveninkomsten 2021 voor:
  •  burgemeester J.F. Weber 
  • wethouder J.A. Verbeek 
  • wethouder J. Hordijk 
  • wethouder J.W. Schuurman 
  • wethouder D.A. de Haas

9. Beantwoording vragen PC Ruimte 17 mei 2022 Voortgang Opgave Ontwikkeling

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de door de Programmacommissie Ruimte van 17 mei 2022 gevraagde informatie over de ontwikkeling van get Middengebied. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen van de Programmacommissie Ruimte van 17 mei 2022 over Voortgang Opgave Ontwikkeling Middengebied in Z22.001272. 
 2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 onder b en onder e van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de grondeigenarenkaart van het Middengebied Z22.001295. 
 3. Instemmen met de doorgeleiding van R22.000063, Z22.001272 en Z22.001295 aan de gemeenteraad en haar verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

10. Doorgeleiden Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied - augustus 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | augustus 2022 (A22.001592 met bijlage A22.001593), en deze met oplegnotitie Z22.001616 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | augustus 2022 (A22.001592 met bijlage A22.001593), en deze met oplegnotitie Z22.001616 door te geleiden naar de gemeenteraad.

11. Principebesluit ten zuiden van Julianaweg 6 te Zevenhuizen

Toelichting

De eigenaar van de grond ten zuiden van Julianaweg 6 te Zevenhuizen heeft het verzoek gedaan voor de bouw van één vrijstaande woning ten zuiden van nummer 6. De locatie van het verzoek ligt binnen de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 2’. Vanuit het bestemmingsplan geldt er een uitwerkingsplicht voor het bouwen van een vrijstaande woning, echter kan er niet voldaan worden aan alle gestelde voorwaardes. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een bestemmingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse ten zuiden van Julianaweg 6 te Zevenhuizen. 
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.001537).
 3. De initiatiefnemer te informeren door middel van bijgevoegde antwoordbrief (A22.001543)

12. Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel - realiseren 2 woningen

Toelichting

Voor het perceel Kerklaan 19-21 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van twee woningen, in de vorm van een twee-onder-een-kapwoning. Op het perceel hebben in het verleden twee woningen gestaan, maar is sinds 2014 geen bebouwing meer aanwezig. Met de gevraagde ontwikkeling wordt getracht de woonbestemming te herstellen met een volume met een alzijdig karakter dat een positieve bijdrage levert aan het ruimtelijk beeld. Het perceel heeft de bestemming ‘Kantoor’, wat betekent dat de gevraagde ontwikkeling van woningen in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen voor de ontwikkeling van twee woningen, in de vorm van een twee-onder-een-kapwoning, op het perceel Kerklaan 19-21 te Nieuwerkerk aan den IJssel; 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z22.001584).

13. Vaststellen beleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart PFAS

Toelichting

Voor de nieuwe groep verontreinigende stoffengroep PFAS is het beleid de laatste jaren veel in beweging geweest. Er is in de regio Midden-Holland nader onderzoek uitgevoerd naar de voorkomende PFAS-gehalten in de bodem van buitengebieden. Deze gegevens kunnen nu worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK). Met deze aanvulling kunnen de onderzoekslasten voor grondverzet zonder milieuhygiënische bezwaren worden verlicht. 

Besluit:

 1. In te stemmen met raadsvoorstel met het Corsanummer R22.000057 over de beleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 23 augustus 2022

Vergaderdatum: 23 augustus 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2023

Toelichting

De cao-gemeenten loopt af op 1 januari 2023. In de arbeidsvoorwaardennota 2023 staan de uitgangspunten van de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen voor de  volgende cao. Via de digitale ledenraadpleging van de VNG heeft de gemeente de mogelijkheid haar stem uit te brengen. Dit kan tot en met 31 augustus 2022. 

Besluit

 1. Een positieve stem uit te brengen over de arbeidsvoorwaardennota 2023 aan de VNG; 
 2. Een aantal aandachtspunten mee te geven t.a.v. de thuiswerkvergoeding, de inrichting van de thuiswerkplek, het schrappen van de na-wettelijke werkloosheidsuitkering, de percentage voor de toelage onregelmatige dienst en de buitendagvenstertoelage, de vergoedingstabel voor het gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en het voorstel voor een passende salarisverhoging.

Besluitenlijst college Zuidplas - 16 augustus 2022

Vergaderdatum: 16 augustus 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Afdoening motie M277 Verordening Middenhuurwoningen - Preferentie inwoners Zuidplas

Toelichting

In de raadsvergadering van 5 oktober 2021 is de Verordening Middenhuurwoningen Gemeente Zuidplas 2021 (R21.000059) vastgesteld. Er is op 6 oktober gelijktijdig een motie aangenomen van de fractie VVD (M277) waar zij het college opdraagt om bij het aangaan van een anterieure overeenkomst met betrekking tot de bouw van middenhuurwoningen, met de ontwikkelaar af te spreken dat van de te realiseren woningen tenminste 25% als eerste aan inwoners van de gemeente Zuidplas wordt aangeboden. Middels de informatienota (Z22.001015) wordt tegemoetgekomen aan dit verzoek en wordt de motie afgedaan.

Besluit

 1. Bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.001015) inzake de motie Verordening Middenhuurwoningein - Preferentie inwoners Zuidplas (M277) aan de raad te sturen.

2. Aanmelden Middengebied voor Crisis- en Herstelwet

Toelichting

Met het mogelijke uitstel van de Omgevingswet kunnen we nog geen definitieve beslissing nemen over het opstellen van een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Om voorbereid te zijn op een mogelijk uitstel van de Omgevingswet is het nodig om alvast de aanvraag Crisis- en herstelwet te doen. Hiermee kunnen we, indien nodig, een goed en flexibel plan maken voor het Middengebied waarbij we kunnen inspelen op de bijzondere dynamiek in het gebied en het behalen van onze doelen.

Besluit

 1. Instemmen met de aanvraag Crisis- en Herstelwet (A22.001469).
 2. Instemmen met en het verzenden van de brief aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (U22.002144).

3. Reactie Zuidplas concept PvE OV-concessie

Toelichting

Gemeente Zuidplas heeft een reactie gegeven op het concept PvE OV-concessie aan de Regio Midden-Holland. Regio Midden-Holland heeft deze reactie verwerkt in een gezamenlijke reactie van de regionale gemeenten naar Provincie Zuid-Holland.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z22.001525 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

4. Vervreemden bezit Vestia

Toelichting

Vestia wil een deel van haar woningvoorraad in de gemeente Zuidplas verkopen aan collegacorporaties. Voor een aantal complexen geldt dat bij vervreemding expliciet goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders is vereist. Vestia heeft de gemeente gevraagd goedkeuring te verlenen voor de verkoop van een aantal complexen woningen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het vervreemden door Vestia van de complexen 1600004, 1600007, 1600011, 1600018, 1600019 en 1600020 zoals door Vestia benoemd in de brief van 16 mei 2022 (A22.001321).
 2. Vestia te informeren over dit besluit met brief U22.002172.

5. Opzeggen overeenkomst Gazprom Energy

Toelichting

Vanwege de Russische inval in Oekraïne en het ten gevolge van die oorlog van kracht zijnde vijfde sanctiepakket, zoals op 12 april 2022 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan overheden kenbaar gemaakt, is er een verbod gekomen op de deelname van Russische entiteiten aan overheidsopdrachten binnen de Europese Unie. Dit geldt niet alleen voor nieuwe overheidsopdrachten c.q. contracten, maar ook de lopende contracten met Russische partijen moeten vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd. Dit betekent dat ook de lopende overeenkomst met Gazprom Energy, thans: SEFE Marketing & Trading ltd. handelend onder de naam SEFE Energy, hierna: Gazprom Energy, vóór 10 oktober 2022 moet worden beëindigd.

Besluit college

 1. Het contract met Gazprom Energy per 1 oktober 2022 expliciet op te zeggen ter uitvoering van het vijfde sanctiepakket;
 2. In te stemmen met gunning van de opdracht aan de nieuwe gasleverancier voor de periode 1 oktober 2022 t/m 31 december 2023 volgens de in bijlage 2 (A22.001566) opgenomen
 3. uitgangspuntennotitie en op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’;

Besluit burgemeester

 1. Een volmacht te verstrekken aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) om een contract met Wattanders B.V. te sluiten en een machtiging om namens de gemeente de aanbestedingsprocedure voor de inkoop af te handelen overeenkomstig het onder beslispunt 2 bedoelde uitgangspuntennotitie en om namens de gemeente uitvoering te geven aan de bedoelde inkoopstrategie.

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 juli 2022

Vergaderdatum: 12 juli 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1.  Onderwijs voor basisschoolkinderen in de noodopvang

Toelichting

In noodopvang De Oase zijn vanaf april Oekraïense vluchtelingen opgenomen, waaronder veel kinderen. Voor deze kinderen was geen onderwijs voorhanden. In overleg met de andere schoolbesturen en de gemeente heeft het bestuur PCPO Nieuwerkerk een tijdelijke onderwijsvoorziening voor deze kinderen gerealiseerd. Aansluitend verkent het de mogelijkheid structureel een taalklas in Zuidplas te realiseren. Een convenant beschrijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente hierin.

Besluit

 1. In te stemmen met het Convenant Onderwijs aan nieuwkomers van 4-12 jaar in Zuidplas

2. Bestedingsplan middelen Nationaal Programma Onderwijs

Toelichting

Zuidplas heeft van het Rijk middelen gekregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het inhalen van de onderwijsachterstanden door corona. Deze middelen zijn in te zetten tussen 2021-2025. Voor het huidige schooljaar en het schooljaar 2022-2023 (jaar 2021, 2022 en de eerste helft van 2023) is een bestedingsplan opgesteld waarin de activiteiten staan beschreven die tijdens deze periode worden ingezet. We vragen om een besluit om het NPO bestedingsplan vast te stellen, zodat de activiteiten van start kunnen gaan. Om goed af te stemmen op de behoeften van scholen volgt een actualisatie van het bestedingsplan voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 later. Het college van B&W is bevoegd om dit besluit te nemen en heeft hierover overleg gevoerd met het onderwijsveld. 

Besluit

 1. Het bestedingsplan middelen Nationaal Programma Onderwijs – Gemeente Zuidplas vast te stellen.

3. Opvang- en speelvoorziening in De Oase

Toelichting

Mogelijkheden voor kinderopvang in noodopvang De Oase worden steeds belangrijker naarmate meer Oekraïense moeders aan het werk kunnen. Landelijk vertaalt deze ontwikkeling zich in de aankondiging dat het recht op kinderopvangtoeslag ook zal gaan gelden voor deze ouders. Omdat het nog niet zover is, omdat het aantal plaatsen in de kinderopvang beperkt is en omdat de betrokken ouders de weg hierin nog moeten vinden is gezocht naar een tijdelijke opvangvoorziening voor 0- tot 4-jarigen binnen noodopvang De Oase. 

Besluit

 1. In te stemmen met de inrichting van een tijdelijke opvangvoorziening voor 0- tot 4-jarigen binnen noodopvang De Oase.

4. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie

Toelichting

Met ingang van 14 juni 2022 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt gewijzigd. Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 8 augustus 2022. 

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie van de Provincie Zuid-Holland en deze te verzenden.

5. Bestuursopdracht Lokale Inclusie Agenda

Toelichting

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke realisatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. En om te beschrijven hoe zij invulling geven aan inclusie. Bij voorkeur in een Lokale Inclusie Agenda. In dit collegeadvies wordt geadviseerd om de bestuursopdracht voor de uitwerking en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda vast te stellen. 

Besluit

 1. De bestuursopdracht (Z22.000801) voor de uitwerking en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda vast te stellen.

6. Informatienota Stand van Zaken RES 2.0

Toelichting

In de regio Midden-Holland wordt gewerkt aan de RES 2.0, welke voor 1 juli 2023 vastgesteld zal worden. Deze informatienota geeft een update over de stand van zake van het proces sinds vaststelling RES 1.0 in 2021. 

Besluit

 1. Kennisnemen van de informatienota en bijlagen en deze doorgeleiden naar de raad.

7. Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen 2022 – 2025

Toelichting

Het doel van dit Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 is om partijen bij elkaar te brengen en ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen te stimuleren. Overheden kunnen door doelbewust hun inkoopkracht in te zetten, bijdragen aan bijvoorbeeld een circulaire economie, het behalen van klimaatdoelen en aan social return. Gemeente Zuidplas heeft dit manifest voorgaande jaren ondertekend. 

Besluit

 1. In te stemmen met het in stand houden van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) voor gemeente Zuidplas voor 2022-2025 en met de reactiebrief met de getekende verklaring aan het Ministerie van IenW.

8. Beleidsregel maatwerk brijnlozingen glastuinbouw 2022-2024

Toelichting

Voor brijnlozingen in de glastuinbouw is in 2015 een beleidsregel voor het opleggen van maatwerkvoorschriften vastgesteld. Nu de geldigheid van de maatwerkvoorschriften en het beleid afloopt per 1 juli 2022 wordt voorgesteld om een verlenging van de geldigheid van het beleid van 2 jaar vast te stellen. In deze 2 jaar zal de provincie Zuid-Holland nader onderzoek doen. Vervolgens kan worden bezien hoe het definitieve beleid voor brijnlozingen kan worden vormgegeven. 

Besluit

 1. De beleidsregel voor het verlengen van maatwerkvoorschriften voor brijnlozingen in de glastuinbouw (Corsa-document Z22.001189) met een geldigheid tot 1 juli 2024 vast te stellen en deze beleidsregel te publiceren in het Gemeenteblad.

9. Beantwoording Schriftelijke vragen CU SGP Detailhandel Winkelgebieden Zuidplas onder druk (C 1262)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake leegstand van winkelpanden in de winkelgebieden in Zuidplas (E22.002286).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van CU/SGP Detailhandel Winkelgebieden Zuidplas onder druk. (U22.001805).

10. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels Omgang, communicatie en dienstverlening

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels over omgang, communicatie en dienstverlening naar/ met inwoners. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Groep Pouwels over omgang, communicatie en dienstverlening naar/ met inwoners en het verzenden van de antwoordbrief.

11. Beantwoording vragen VVD Aanbesteding verwerking restafval

Toelichting

Beantwoording vragen VVD Aanbesteding verwerking restafval. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de aanbesteding van de verwerking van restafval (U22.001891).

12. Addendum Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Toelichting

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) biedt de gemeente in zijn rol als geldgever aan Vestia een addendum aan. In dit addendum wordt de positie van het WSW ten opzichte van Vestia verbeterd.  Dit is gunstig voor de gemeente. 

Besluit

In te stemmen met het aangaan van het addendum van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 juli 2022

Vergaderdatum: 5 juli 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Mandaatbesluit voor besluitvorming in het college onder zeer uitzonderlijke omstandigheden gedurende het zomerreces 2022

Toelichting

Het college heeft verzocht om dit mandaatbesluit. Het zomerreces, van 15 juli 2022 tot en met 7 augustus 2022, duurt circa drie weken waarbij geen quorum aanwezig is. In de huidige tijd, waarin Covid-19 nog altijd voortduurt en er een oorlog in Oekraïne speelt, kan het voorkomen dat onmiddellijk besluiten genomen moeten worden.

Besluit

 1. Het "Mandaatbesluit voor besluitvorming in het college onder zeer uitzonderlijke gevallen gedurende het zomerreces 2022" vast te stellen.

2. Concept jaarprogramma 2023

Toelichting

In de regio Midden-Holland is in 2021 de regiovisie Jeugd en Wmo aangenomen "Samen scherper aan de wind". Als uitvoering van deze visie wordt er een jaarprogramma opgesteld. In dit jaarprogramma wordt de focus gelegd voor het aankomende jaar. Voor u ligt het jaarprogramma 2023. Om ieder college voldoende inspraak te bieden wordt het stuk aan alle vijf de colleges aangeboden ter consultatie en vragen wij u om uw reactie op het concept te geven. De reacties zullen worden besproken in het bestuurlijk overleg sociaal domein van 15 september en verwerkt in een bijgesteld jaarprogramma. College dient dit stuk te bespreken en via aangepast conform de reacties mee te geven.

Besluit

 1. Wensen en bedenkingen op het concept jaarprogramma 2023 meegeven aan het BOSD.

3. Geheimhouding opleggen op beantwoording technische vragen geheime bijlage PRO Light 2022

Toelichting

Op 5 juli 2022 ligt het Perspectief Ruimtelijke Opgaven Light 2022 voor aan de gemeenteraad. In de aanloop naar de raadsbehandeling heeft de CU/SGP-fractie technische vragen gesteld over de geheime bijlage bij het PRO Light 2022. De beantwoording van deze technische vragen gaat dermate in op de (financiële) inhoud, dat geheimhouding hierop wenselijk is.

Besluit

 1. Geheimhouding opleggen op de beantwoording van de technische vragen over de geheime bijlage van het PRO Light 2022 (Z22.001268), op grond van Artikel 25, lid 2 Gemeentewet.

Besluitenlijst college Zuidplas - 27 juni 2022

Vergaderdatum: 21 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Principebesluit Julianaweg 10

Toelichting

De eigenaar van de grond van Julianaweg 10 te Moerkapelle heeft het verzoek gedaan voor het bouwen van twee vrijstaande woningen. Het verzoek is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Medewerking is uitsluitend mogelijk door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om een bestemmingsplan op te stellen voor de bouw van twee woningen op het perceel Julianaweg 10 te Moerkapelle.

2. Beantwoorden schriftelijke vragen fracties VVD en CU-SGP Vaarroute Rotte - Hollandse IJssel (C 1259)

Toelichting

Op 3 juni 2022 hebben de heer Karreman van de fractie VVD en de heer Verdoes van de fractie ChristenUnie/ SGP vragen gesteld over de Vaarroute Rotte - Hollandsche IJssel. Met bijgaande brief wordt op de door hen gestelde vragen een antwoord gegeven.    

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van fracties van de VVD en de CU/ SGP over de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel.

3. Erratum Jaarstukken 2021

Toelichting

Naar aanleiding van de financieel-technische Tafeltjesavond en eigen bevindingen wordt de raad voorgesteld om een erratum op de Jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad te verzenden.    

Besluit

 1. Akkoord te gaan met verzending aan de raad van:
  • Erratum Jaarstukken 2021 (A22.001334);
  • Aangepast raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (R22.000040);
  • Aangepaste begrotingswijziging Resultaatbestemming 2021 (A22.001114).
 2. Vaststellen van de nieuwe versie “Jaarstukken 2021 inclusief erratum” (A22.001342) en deze verzenden aan de accountant voor beoordeling en ondertekening;
 3. Na vaststelling van de reeds aan de raad verstrekte Jaarstukken 2021 (A22.000810) en bijbehorend erratum (A22.001334) door de raad op 5 juli 2022, verzenden van de nieuwe versie “Jaarstukken 2021 inclusief Erratum” (A22.001342) aan de raad voor dossiervorming van de raad;
 4. De wethouder Financiën mandaat te geven om de nog te ontvangen controleverklaring van de accountant door te geleiden naar de gemeenteraad en toe te voegen aan het raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (R22.000040), op het moment dat deze van de accountant ontvangen is.

4. Erratum Zomernota 2022

Toelichting

Op drie punten willen wij een erratum voorstellen op de Zomernota 2022 (A22.000698) en het bijbehorende raadsvoorstel (R22.000041):

 1. Correctie saldo 2025 en 2026
 2. Verduidelijking tabel algemene reserve
 3. Tekstuele correcties

In het erratum in de bijlage staat inhoudelijke toelichting hierop.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met verzending aan de raad van:
  • Erratum Zomernota 2022 (A22.001351);
  • Aangepast raadsvoorstel Zomernota 2022 (R22.000041).

5.  Annotatie ALV VNG 29-6

Toelichting

Op 29 juni houdt de VNG haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Middels bijgevoegde notitie wordt het college voorzien van een advies over de diverse agendapunten.

Besluit

 1. Vaststellen van de reactie van Zuidplas op de voor de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2022 geagendeerde onderwerpen.

6. Benoeming leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen

Toelichting

In verband met het aantreden van een nieuw college dienen nieuwe vertegenwoordigers in (de algemene besturen van) de diverse samenwerkingsverbanden te worden benoemd.

Besluit

 1. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel (R22.000058) voor te stellen ondergenoemde bestuurders te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van onderstaande gemeenschappelijke regelingen:
  • Bedrijvenschap Regio Gouda, leden: J.F. Weber, J.W. Schuurman
  • Grondbank RZG Zuidplas, leden: D. de Haas, J.W. Schuurman
  • GR IJsselgemeenten, leden: J.W. Schuurman, F. Klovert
  • Omgevingsdienst Midden-Holland, leden: W. Zijlstra, J.W. Schuurman
  • Promen, leden: J.W. Schuurman
  • Hecht, leden: D. de Haas lid, F. Klovert, plv. lid
  • Recreatieschap Hitland, leden: D. de Haas, W. Zijlstra, J.W. Schuurman, F. Klovert
  • Recreatieschap Rottermeren, leden: D. de Haas, F. Klovert
  • Regio Midden-Holland, leden: H. Weber
  • Streekarchief Hollands Midden, leden: D. de Haas, F. Klovert
  • Veiligheidsregio Hollands Midden, leden: J.F. Weber, plv. lid: J.W. Schuurman
 2. Ondergenoemde bestuurders te benoemen als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van onderstaande NV's:
  • NV Alliander: J.W. Schuurman
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten: J.W. Schuurman
  • NV Cyclus: W. Zijlstra
  • NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea): W. Zijlstra
  • NV Oasen: W. Zijlstra
  • Zuidplas Participatie BV/Zevenhuizen-Zuid BV/ Zevenhuizen Zuid CV: J.W. Schuurman
 3. Memo 'Verzoek Agenderen Rv Benoeming leden algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regelingen (Z22.001221) vast te stellen en akkoord te geven op doorgeleiding aan het Presidium.

Besluit van de burgemeester

 1. De onder bovenstaand beslispunt 2 genoemde wethouders een volmacht te geven om de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen tijdens een vergadering van een privaatrechtelijke rechtspersoon waarvan de gemeente aandeelhouder of lid is.

7. Veerpont Gouderak - Moordrecht

Toelichting

Het contract met de huidige exploitant van de veerdienst Gouderak-Moordrecht loopt af eind juli af. De informatienota volgt naar aanleiding van actuele berichtgeving rondom de veerdienst.

Besluit

 1. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatienota Veerdienst Gouderak-Moordrecht (Z22.001195) en die te delen met de raad.

8. Legesverordening en wijziging gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren

Toelichting

Door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren is de legesverordening voor het recreatiegebied vastgesteld. Al eerder in 2019 is een wijziging van de gebiedsverordening voorgelegd en vastgesteld door de raad van Zuidplas. Daarbij is echter geen wijzigingsbesluit ondertekend. De vaststelling daarvan wordt daarom nogmaals voorgelegd. Conform de collegeregeling, dienen deze verordeningen door de betrokken schapsraden vastgesteld te worden en daarna bekendgemaakt te worden. Beide stukken worden hierbij aangeboden.

Besluit

 1. In te stemmen met de tekst voor de ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren 2022’, zoals die gelijkluidend zal worden voorgelegd aan de colleges van de overige individuele deelnemers van het Recreatieschap Rottemeren.
 2. De raad voor te stellen de ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren 2022’, vast te stellen, zoals die gelijkluidend voorgelegd zullen worden aan de raden van de overige individuele deelnemers van het Recreatieschap Rottemeren.
 3. De raad voor te stellen de wijziging van de ‘Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018’ vast te stellen.

9. Beantwoording vervolgvragen op bomenkap Sjaloomlocatie te Moordrecht (C 1260)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vervolgvragen op C1254 bomenkap Sjaloomlocatie te Moordrecht.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vervolgvragen op C1254 van de SP over de kap van de bomen op de Sjaloomlocatie in Moordrecht (U22.001795)

10. JOGG Gemeente Zuidplas

Toelichting

Met de meicirculaire in 2021 heeft het Rijk extra corona middelen beschikbaar gesteld voor lokale steun op het gebied van gezondheid. Het college van B&W heeft middels besluit B21.000238 de middelen toebedeeld aan verschillende doeleinden. Eén van deze doeleinden was JOGG (Gezonde jeugd gezonde toekomst). Dit collegeadvies gaat in op de commitment vanuit Zuidplas om een ‘JOGG - gemeente’ te worden.

Besluit

 1. Zuidplas sluit zich aan bij JOGG en committeert zich aan het gezondheidsprogramma en is daarmee een ‘JOGG-gemeente’ voor een minimale periode van 2 jaar.

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de wethouder volksgezondheid om de samenwerkingsovereenkomst met JOGG te ondertekenen.

11. Programma Samen Veerkrachtig

Toelichting

In navolging van de bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp (A21.002352) wordt nu het programmaplan Samen Veerkrachtig aangeboden ter vaststelling in het college.

Besluit

 1. Vaststellen van het deelprogramma Samen Veerkrachtig.

Besluitenlijst college Zuidplas - 21 juni 2022

Vergaderdatum: 21 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Jaarverslag klachtenafhandeling 2021

Toelichting

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient jaarlijks een verslag van alle afgehandelde klachten opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd te worden. Het college dient dit verslag vast te stellen. Het jaarverslag wordt vervolgens ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Het Jaarverslag klachtenafhandeling 2021 gemeente Zuidplas vaststellen; 
 2. Akkoord gaan met de Raadsinformatienota Jaarverslag klachtenafhandeling 2021 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

2. Zienswijze splitsing Vestia

Toelichting

Op 24 mei 2022 heeft het college ingestemd met een voorlopige zienswijze omtrent de splitsing van Vestia (zie B22.000215, aangepast conform). Voorafgaand aan het afgeven van een definitieve zienswijze heeft het college toen ook besloten om de gemeenteraad te informeren en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. In de raadsvergadering van 14 juni 2022 zijn geen wensen of bedenkingen ingebracht tegen het voorstel (zie R22.000045). Daarmee is de zienswijze definitief. Ten opzichte van de voorlopige zienswijze is de adressering gewijzigd. In de programmacommissie ruimte van 7 juni jl. heeft de portefeuillehouder hiervoor mandaat gevraagd en gekregen. 

Besluit

 1. Gehoord de raad, in te stemmen met de definitieve zienswijze splitsing Vestia (U22.001769)

3. Projectopdracht Doelgericht Collegeprogramma 2022-2026

Toelichting

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en inmiddels is een nieuwe raad, coalitie en college gevormd. Het coalitieakkoord is op 19 mei jl. ondertekend en het nieuwe college op 1 juni jl. benoemd. De komende periode zal vanuit de nieuwe cyclus vanuit de juiste politieke rollen en verantwoordelijkheden (opgavegericht sturen) aan de gemeente Zuidplas nieuwe richting gegeven worden door middel van een doelgericht coalitieakkoord en collegeprogramma. Om te komen tot een doelgericht collegeprogramma is conform de Projectopdracht Opgavegericht Besturen (Z21.003688) het traject in 8 fases en (deel)projectopdrachten (met ieder een op zichzelf staand resultaat c.q. product) opgeknipt die in samenhang tot de (eind)doelstelling leiden. De bijgevoegde projectopdracht heeft betrekking op fase 6: formuleren van een doelgericht collegeprogramma. 

Besluit

 1. Vaststellen projectopdracht Doelgericht Collegeprogramma (Z22.000976).

4. Jaarverantwoording Kinderopvang 2021

Toelichting

De GGD Hollands Midden voert namens de gemeente toezichttaken uit op alle vormen van kinderopvang in de gemeente Zuidplas. Het is een wettelijke verplichting om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Minister van Onderwijs over het gevoerde toezicht- en handhavingsbeleid. Deze jaarrapportage wordt automatisch aangemaakt. Na vaststelling door het college worden de gegevens aangeleverd aan de minister en vervolgens aan de gemeenteraad. 

Besluit

 1. De jaarverantwoording kinderopvang van gemeente Zuidplas over 2021 vast te stellen. 
 2. De raad met bijgevoegde nota te informeren over de jaarverantwoording kinderopvang 2021.

5. Principebesluit middelweg naast 1a, Moerkapelle

Toelichting

Er is een principeverzoek ingediend omtrent de ontwikkeling van de locatie ten zuiden van Middelweg 1a te Moerkapelle. Het betreft een verzoek tot de bouw van één vrijstaande woning. De locatie ligt binnen de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 1’. Vanuit het bestemmingsplan geldt er een uitwerkingsplicht voor het bouwen van een vrijstaande woning. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een uitwerkingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse van Middelweg ten zuiden van 1a, Moerkapelle; 
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.000857).
 3. De initiatiefnemer te informeren via het ODMH door middel van bijgevoegde antwoordbrief (A22.001235).

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 juni 2022

Vergaderdatum: 7 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Portefeuilleverdeling, locoburgemeesterschap en vervangingsregeling portefeuilles

Toelichting

In het constituerend beraad, de eerste collegevergadering van het nieuwgevormde college, diende er een besluit genomen te worden over de portefeuilleverdeling, het locoburgemeesterschap en de vervangingsregeling. Dit besluit is aangehouden als gevolg van twee openstaande vragen over de portefeuilleverdeling.

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders waarbij besloten wordt dat de gebiedspaspoorten onder de portefeuille implementatie omgevingswet valt.
 2. In te stemmen met de volgende benoemingen tot locoburgemeester:
  • 1e locoburgemeester de heer J.W. Schuurman;
  • 2e locoburgemeester de heer D. de Haas;
  • 3e locoburgemeester de heer W. Zijlstra;
  • 4e locoburgemeester de heer F. Klovert.
 3. In te stemmen met de regeling onderlinge vervanging collegeleden, met de volgende verdeling:
  • wethouder De Haas vervangt wethouder Schuurman;
  • wethouder Zijlstra vervangt wethouder De Haas;
  • wethouder Klovert vervangt wethouder Zijlstra;
  • wethouder Schuurman vervangt wethouder Klovert.

2. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen

Toelichting

Met ingang van 6 mei 2022 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt gewijzigd.

Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 16 juni 2022.

 Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen van de Provincie Zuid-Holland en deze te verzenden.

3. Meicirculaire 2022

Toelichting

De Meicirculaire 2022 informeert gemeenten over de inkomsten die zij kunnen verwachten uit het gemeentefonds. Conform eerder gebruik in Zuidplas wordt de raad hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota, en worden de financiële gevolgen toegevoegd aan het raadsvoorstel voor de Zomernota 2022.

Besluit

 1. Goedkeuren van de voorgestelde aanpassingen in het raadsvoorstel van de Zomernota 2022 (weergegeven met gele markering), en verzenden van dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor bespreking in de raad van 5 juli 2022 (R21.000041);
 2. Verzenden van de raadsinformatienota Meicirculaire 2022 naar de gemeenteraad (Z22.001132), inclusief de bijlagen Meicirculaire 2022 (A22.001298) en begrotingswijziging Meicirculaire 2022 (A22.001307); 

4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GroenLinks OV concessie ZH Noord (C 1257)

Toelichting

Door de fractie van de PvdA/GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over het PvE OV concessie Zuid-Holland Noord. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de vragen. Het voorstel van de vragenbeantwoording is in de collegevergadering van 7 juni aangehouden. De beantwoording is na overleg met de portefeuillehouder niet aangepast en ligt nu opnieuw voor.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.001720) van de schriftelijke van de PvdA/GroenLinks over het PvE van de OV concessie Zuid Holland Noord.

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 juni 2022

Vergaderdatum: 7 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Principebesluit 's Gravenweg 224 a/c Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Voor de percelen 's-Gravenweg 224a en 224c te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een vervangende woning. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als 'Wonen' en 'Tuin'. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan vanwege het feit dat de te realiseren woning buiten het bouwvlak en in de bestemming ‘Tuin’ wordt gebouwd. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen naar 'Tuin' en 'Wonen - 1' om een herindeling van het perceel mogelijk te maken. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, voor een herindeling van het perceel en het verplaatsen van de een woning op het perceel ’s-Gravenweg 224a/224c te Nieuwerkerk aan den IJssel;

2. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL - Productieafspraken tussen de gemeente Zuidplas en STZO (C 1255)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GroenLinks over productieafspraken Stichting ZO! (U22.001684).

3. Het ontwerp bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' ter inzage leggen

Toelichting

Voorstel tot het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Ow01). Dit ontwerpbestemmingsplan biedt een juridisch planologische regeling voor de herstructurering van de 50er jaren buurt in Moordrecht en de realisatie van 184 sociale huurwoningen.

Besluit

 1. Het ‘stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit plan, Moordrecht 50er jaren gebied’ vast te stellen.
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 3. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Ow01) te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen.
 4. Het ontwerp bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd- Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 5. Voor het bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

4. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Toelichting

In de begroting 2022 staat in Programma 3.2 als doelstelling opgenomen dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geactualiseerd wordt. Het huidige IHP biedt weliswaar een doorkijk van 16 jaar maar er dient iedere 4 jaar een herijking plaats te vinden, zodat nieuwe landelijke ontwikkelingen en nieuwe lokale omstandigheden worden verwerkt in het plan. Om dit proces te begeleiden heeft Hevo een plan van aanpak/offerte ingediend. De ondertekening gebeurt onder mandaat.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorliggende Plan van aanpak/offerte m.b.t. de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

5. Reactie college van B&W Accountantsverslag 2021

Toelichting

Het door Deloitte Accountants B.V. opgestelde voorliggend Accountantsverslag 2021 is het resultaat van de opdracht aan de accountant tot het controleren van de jaarrekening 2021 van gemeente Zuidplas. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen de controleaanpak en de belangrijkste bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maakt. De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening 2021 van de gemeente Zuidplas te verstrekken. In deze informatienota geeft het college van B&W een reactie op de controleaanpak van de accountant, op de bevindingen en observaties als uitkomst van de controle van de jaarrekening 2021 en de beoogde opvolging van de belangrijkste aanbevelingen.

Besluit

 1. De reactie van het college van B&W op de bevindingen en observaties van de accountant en de beoogde opvolging van de kernboodschappen als resultaat van de controle van de jaarrekening 2021 gelijktijdig met het Accountantsverslag 2021 gemeente Zuidplas via een informatienota aan te bieden aan de raad.

6. Resultaten 3-meting Regionale Monitor Naamsbekendheid & Imago

Toelichting

De resultaten van de jaarlijkse regionale ‘Merkbekendheid & Imago Monitor’ zijn bekend. Ze geven inzicht of de inzet op gebiedsprofilering en het uitdragen daarvan effectief zijn. Na vier jaar monitoring is het tijd om de balans op te maken en een voorschot te nemen op de te volgen koers.

Besluit

 1. Instemmen met de resultaten “3-meting Regionale monitor naamsbekendheid en imago”.
 2. Jaarlijkse regionale monitoring vanwege taakstelling niet te continueren
 3. Raadsinformatienota Z22.000961 beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 3 juni 2022

Vergaderdatum: 3 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 10.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Verkenning vertegenwoordiging college in Verbonden Partijen

Toelichting

In verband met het aantreden van het nieuwe college moeten nieuwe vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de diverse verbonden partijen worden aangewezen. Dit advies kan dienen als een handreiking voor de verkenning hierover in uw constituerend beraad. Op basis van de uitkomsten van die verkenning zal vervolgens besluitvorming worden voorbereid. 

Besluit

 1. Verkenning voeren naar de vertegenwoordiging van het college in de verbonden partijen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 31mei 2022

Vergaderdatum: 24 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Aangepast concept zienswijze aan Hecht

Toelichting

In de Programmacommissie Verbonden Partijen is verzocht een gewijzigde versie van de concept zienswijzebrief aan te leveren voor de gemeenteraad van 31 mei. De programmacommissie heeft gevraagd een steviger kritisch signaal aan het bestuur van Hecht te formuleren. In de conceptbrief zijn deze aanpassingen gemarkeerd opgenomen.

Besluit

 1. Instemmen met de aangepaste concept zienswijze aan Hecht en deze conform het verzoek van de Programmacommissie Verbonden Partijen van 24 mei jl. doorleiden naar de gemeenteraad, ter aanvulling op het raadsvoorstel Conceptbegroting 2023 en Jaarrekening 2021 Hecht (R22.000009)

2. Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) Light 2022

Toelichting

Bijgaand treft u aan het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) Light 2022. Deze bestaat uit twee delen: een openbaar deel en een geheim deel. In het openbare deel geven we inzicht in de actuele stand van zaken rondom de ruim 70 projecten, maar ook is de woningbouwplanning nu onderdeel van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven. In de geheime bijlage zijn de geactualiseerde grondexploitaties opgenomen en geven we inzicht in de reserves en voorbereidingskredieten.

Besluit

 1. Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven Light 2022 (A22.001175), inclusief geheime bijlage, vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 5 juli 2022.
 2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de geheime bijlage bij het PRO Light 2022 (A22.001176), zoals bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel (R22.000046).

3. Jaarstukken 2021

Toelichting

De jaarstukken blikken terug op begrotingsjaar 2021, er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerd (financieel) beleid. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de geleverde prestaties en de inzet van middelen. Het jaarresultaat wordt bestemd en de daarbij behorende begrotingswijziging vastgesteld.

Besluit

 1. De jaarstukken 2021 (A22.000810) vast te stellen.
 2. Het raadsvoorstel (R22.000040) te accorderen en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

4. Zomernota 2022

Toelichting

De zomernota geeft inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt.

Besluit

 1. De zomernota 2022 (A22.000698) vast te stellen.
 2. Het raadsvoorstel (R22.000041) te accorderen en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

5. Ontwerp uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ ter inzage leggen

Toelichting

Voorstel tot het ter inzage leggen van het ontwerp uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen' (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01). Dit uitwerkingsplan biedt een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van 17 grondgebonden woningen.

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 2. Voor de vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01) te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen.
 3. Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gelijktijdig met het ontwerp uitwerkingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 5. Voor het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn- Ow01) geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

6. Memo presidium inzake verschuiving op raadsplanning

Toelichting

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 juli 2022. Voor drie onderwerpen is het niet gelukt om tijdig een verzoek tot herplanning aan het presidium voor te leggen. De verkenning Nieuwerkerk-Noord, het ontwikkelplan Veengebied en het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas staan geagendeerd voor 5 juli, terwijl deze documenten pas in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z22.001035 voor het presidium, ter bespreking in het presidiumoverleg van 31 mei 2022.

7. Indexering JOS

Toelichting

Op 20 januari 2022 hebben de colleges in Midden-Holland besloten de tarieven voor (gecontracteerde) jeugd en Wmo-diensten extra te verhogen om een salarisverhoging voor de medewerkers mogelijk te maken. Dit naar aanleiding van een oproep van de VNG om de extra verhoging van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 1,13% door te laten werken naar aanbieders, in lijn met de financiële middelen die het Rijk hiervoor via het accres beschikbaar heeft gesteld.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de eenmalige verhoging van het indexatiepercentage tot 3,87 % voor de subsidie Jeugdhulp op School (JOS) ingaande 1 februari 2022.
 2. Het met terugwerkende kracht gelijktijdig laten ingaan van deze indexatie met de aangepaste tarieven Jeugd en Wmo in Midden-Holland. Dit betekent een verhoging voor de gemeente Zuidplas van € 3.696 per jaar.
 3. Het aanpassen van de indexatiesystematiek per 2023 naar de OVA-PPC-systematiek.

8. Inkoop Jeugd en Wmo 2025

Toelichting

Op 19 mei heeft het BOSD ingestemd met het versturen van een raadsinformatienota inclusief bijgevoegde bijlagen over het inkooptraject Jeugd en Wmo 2025. De eerste stap in dit proces was een voorbereidende en verkennende fase. Resultaat van deze verkenning is een drietal rapportages: een ambtelijke verkenning, een inventarisatie onder externe partners en een regioverkenning. Deze verkenningen en de planning voor het vervolg van het inkooptraject worden gelijktijdig gedeeld met de vijf gemeenteraden.

Besluit

 1. In te stemmen met het versturen van de raadsinformatienota (Z22.000962) aan de gemeenteraad.

9. Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022

Toelichting

Op 29 juni 2021 heeft u de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein (USSMD) 2021 vastgesteld. Inmiddels is het inhoudelijk beleid op het Sociaal Domein op een aantal punten gewijzigd, wat ook het bieden van financiële ondersteuning aan instellingen en activiteiten behelst. Een en ander vraagt een wijziging van de USSMD, zodat er ook juridisch een grondslag is voor subsidieverlening.

Besluit

 1. De 'Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022' vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 24 mei 2022

Vergaderdatum: 24 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Splitsing Vestia

Toelichting

Het college is voornemens om een positieve zienswijze af te geven over de splitsing en toelating van Vestia in Zuidplas en met een toename van de achtervangpositie. Daaraan voorafgaand wordt voorgesteld om eerst de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om eventuele wensen en bedenkingen in te brengen bij de uit te brengen zienswijze.

Besluit

 1. Instemmen met een (voorlopige) zienswijze omtrent de splitsing en toelating Vestia, waarvan de hoofdpunten zijn: a) een positieve beoordeling van toekomstige volkshuisvestelijke prestaties en financiële continuïteit van de nieuwe woningcorporatie. b) de toelating van de nieuwe woningcorporatie tot de woningmarkt van Zuidplas; en c) een aantal kanttekeningen bij de zienswijze omtrent de volkshuisvestelijke prestaties, borgbaarheid van de nieuwe corporatie en governance; en
 2. In te stemmen met het principe dat de gemeentelijke achtervang tussen gemeenten gelijk wordt getrokken op basis van de verdeling van de marktwaarde van het vastgoed tussen gemeenten;
  • a) waarbij specifiek voor Vestia wordt gestreeft dat de nieuwe corporaties in een gelijkwaardige startpositie komen waarbij rekening wordt gehouden met de opgave horend bij het bezit.
  • b) en waarbij de gemeente Zuidplas geen bovenproportionele achtervangpositie zal innemen ten opzichte van gemeente Delft en Zoetermeer
 3. Voorafgaand aan het afgeven van een definitieve zienswijze in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel (R22.000045) om de gemeenteraad te informeren en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

2. Beleidsregels Studietoeslag 2022

Toelichting

Sinds 2015 keert de gemeente Zuidplas de studietoeslag uit aan studenten die vanwege medische redenen niet in staat zijn om naast de studie inkomen te verwerven. Via een lokale verordening en nadere regels was de hoogte van de studietoeslag en voorwaarden vastgelegd. In de Verzamelwet SZW 2022 is een wijziging van de studietoeslag meegenomen waardoor per 1 april 2022 de oude verordening studietoeslag 2019 en nadere regels studietoeslag 2019 van rechtswegen komen te vervallen. Dit vraagt om nieuwe beleidsregels. 

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels Studietoeslag 2022 (A22.001095).
 2. Instemmen met het versturen van de informatienota (Z22.000888) aan de gemeenteraad.

3. Corona-gerelateerde subsidies 2022, 1e tranche

Toelichting

Culturele en maatschappelijke instellingen en verenigingen konden tot 15 maart 2022 een corona-gerelateerde subsidieaanvraag (1e tranche) indienen op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022. Het college is bevoegd om beslissingen te nemen op de binnengekomen subsidieaanvragen en heeft hiervoor een termijn van uiterlijk 13 weken na het verstrijken van de indientermijn. 

Besluit

 1. De corona-gerelateerde subsidies te verlenen zoals in bijgaande notitie (A22.001043) is verwoord.

4. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied

Toelichting

Met ingang van 19 april 2022 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Voor deze wijziging is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER is een bijlage bij de Ontwerp Herziening en ligt dus ook ter inzage. Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 30 mei 2022. 

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder van de Provincie Zuid-Holland;
 2. De zienswijze te verzenden aan de Provincie Zuid-Holland.

5. Procedure tot vestiging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Toelichting

De Gasunie Transportservices B.V. (hierna ook: de Gasunie of initiatiefnemer) is bezig met de voorbereiding van de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Moordrecht en Rotterdam. De eigenaren van een perceel in Moordrecht, dat nodig is voor dit project, verlenen hieraan geen medewerking. Er dient derhalve een gedoogplicht op dit perceel te worden gevestigd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Bevoegd voor deze vestiging is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor is echter de medewerking nodig van de burgemeester van de gemeente waarin het desbetreffende perceel zich bevindt. Binnen de gemeente wordt volgens voornoemde wet de burgemeester belast met taken inzake het verlenen van inspraak en de voorbereiding van de besluitvorming. Er wordt aan de burgemeester voorgesteld om de benodigde stappen te zetten.

Besluit burgemeester

 1. Het verzoek van de Gasunie (Corsanummer I22.001155) met bijbehorende stukken in het gemeentelijke huis-aan-huis blad en het Gemeenteblad te publiceren en voor twee weken ter inzage te leggen; 
 2. De eigenaren van desbetreffend perceel over de terinzagelegging en de hoorzitting bij het provinciehuis te informeren door middel van bijgevoegde conceptbrieven (Corsanummers U22.001607, U22.001617, U22.001620); 
 3. Na de terinzagelegging de bijgevoegde verklaring te ondertekenen en naar provincie Zuid-Holland te sturen (Corsanummer A22.001157);
 4. De wethouder Ruimtelijke Ordening of de behandelende ambtenaar te machtigen namens de gemeente Zuidplas de hoorzitting bij het provinciehuis bij te wonen.

6. Ontwerpwijzigingsplan Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II

Toelichting

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een woning ten oosten van Moerkapelse Zijde 98, gelegen aan het fietspad Westland. Hiervoor is in 2020 reeds een soortgelijk verzoek behandeld, ook voor de bouw van één woning. Het nu voorliggende verzoek is een vervolg hierop. In het vigerend bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van twee woningen. In juni 2018 is reeds een principebesluit genomen door uw college voor de ontwikkeling van twee woningen. Voorliggend ontwerpwijzigingsplan maakt de realisatie van één woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II’ (NL.IMRO.1892.WpMkpzijtov98aMkp2-On01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure.
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

7. Bestuursverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit

Toelichting

Gemeente Zuidplas doet samen met de regiogemeenten uit Midden-Holland mee aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2025. Het rijk stimuleert dit programma met subsidie (matchingsregeling) en de betreffende gemeenten hebben hiertoe in 2020 een adhesieverklaring afgegeven. Het Fonds voor Cultuurparticipatie verlangt in het kader van de jaarlijkse verantwoording voor 31 mei a.s. een verklaring dat de gelden van de indirecte matching rechtsgeldig zijn besteed.

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de wethouder cultuur om de bestuursverklaring te ondertekenen. 
 2. De manager van het Cluster Beleid Samenleving en bestuursadvies te mandateren om voortaan deze jaarlijks terugkerende verklaring te ondertekenen.

8. Jaarrekening 2021 Drost IJserman

Toelichting

Jaarlijks ontvangt het college de door de Stichting Drost-IJserman te Moordrecht vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring. De vereiste tot onvoorwaardelijke goedkeuring is statutair vastgelegd. 

Besluit

 1. De jaarrekening 2021 van de Stichting Drost IJserman goed te keuren.

Besluitenlijst college Zuidplas - 17 mei 2022

Vergaderdatum: 17 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording vragen SP Afvalbeleid en veranderen afvalbeleid (C 1251)

Toelichting

Beantwoording vragen SP Afvalbeleid en veranderen afvalbeleid.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over afvalbeleid en veranderen afvalbeleid (U22.001423).

2. Bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart en raadsinformatienota

Toelichting

De gemeente Zuidplas streeft – samen met de andere gemeenten in Midden Holland - naar een evenwichtige integrale blik van alle overheden op het Groene hart en steunt daarom het op overeenstemming gerichte overleg in het NOVI Groene Hart. Een Groene Hart wat uit meer bestaat dan alleen groen en landschap. Ook infrastructuur, wonen en economie verdienen nadrukkelijk de aandacht om een zo vitaal mogelijk gebied te blijven. Ze ondertekent daarvoor het bestuursakkoord.

Besluit college

 1. De intentie te steunen om te komen tot intensievere samenwerking tussen overheden en akkoord te gaan met ondertekening van de bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart.
 2. Het NOVI-overleg daarbij de regionaal afgestemde interpretatie van de overeenkomst mee te geven om zo nadrukkelijk te streven naar een evenwichtige integrale blik op het gebied.
 3. De raad met de bijgaande informatienota en bijbehorende bijlage op de hoogte te brengen van het aangaan van de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart.

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder de Haas om de bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart te ondertekenen.

3. Bevestiging voornemen aanleg 3e kunstgras Voetbalvereniging Moerkapelle

Toelichting

Door de vertraging van de oplevering van de nieuwbouw Rehobothschool in Moerkapelle is er noodzaak ontstaan om enkele extra noodlokalen voor deze school te realiseren. Ter plekke van deze school is daar geen ruimte voor en daarom moet worden uitgeweken naar het tegenoverliggende grasveld van v.v. Moerkapelle. In een gesprek met de gemeente heeft v.v. Moerkapelle daar toestemming voor gegeven indien zij de garantie krijgen dat er een derde kunstgrasveld komt.

Besluit

 1. Bijgaande brief U22.001545 versturen aan de Voetbalvereniging Moerkapelle

4. Moties en toezeggingen

Toelichting

Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsnota aan de raad een overzicht geboden van de openstaande moties en toezeggingen. Recentelijk zijn de overzichten geactualiseerd en afgestemd met de betrokken portefeuillehouders. Voorgesteld wordt de overzichten openstaande en als afgedaan beschouwde moties en toezeggingen vast te stellen en als bijlagen bij de Voorjaarsnota 2022 te voegen. In de collegevergadering van 10 mei is het advies aangehouden omdat een aantal zaken niet herkend werd. Deze zijn nader uitgezocht en afgestemd met de betrokken bestuurders. De aangepaste overzichten zijn als bijlage bij dit advies aan het college gevoegd.

Besluit

 1. De overzichten openstaande en als afgedaan beschouwde moties en toezeggingen vast te stellen en als bijlagen bij de Voorjaarsnota 2022 door te leiden naar de gemeenteraad.

5. Conceptbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Stichting ZO

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023 en eventueel aanvullende stukken [bv. meerjarenraming 2024-2025] en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2023 van Stichting ZO! (Zuidplas Ondersteunt).
 2. De raad voor te stellen Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U22.000265.

6. Straatnaamtoekenningen

Toelichting

Ten gevolge van de herontwikkeling van 't Lage in Moordrecht worden de sportvelden verplaatst en zullen nieuwe woningen worden gebouwd. Door deze ontwikkeling ontstaan twee nieuwe straten waarvoor nieuwe straatnamen uitgegeven moeten worden. De nieuwe straten sluiten aan op de bestaande Sportlaan en de Dokter Van Westendorplaan in Moordrecht.

Besluit

 1. De straatnaam Burgemeester Van Staverenstraat toe te kennen.
 2. De straatnaam Burgemeester Van Vollenhovenstraat toe te kennen.

7. Benoeming kinderburgemeester 2022-2023

Toelichting

De benoemingscommissie heeft een keuze gemaakt voor de nieuwe kinderburgemeester en het college legt die keuze ter besluitvorming voor aan de raad.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat voor de functie van kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas te benoemen voor het schooljaar 2022-2023.

Besluitenlijst college Zuidplas - 10 mei 2022

Vergaderdatum: 10 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gedeeltelijk opheffen geheimhouding anterieure overeenkomst jaren 50-wijk Moordrecht

Toelichting

Op 25 januari 2022 hebben wij een verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inhoudende de openbaarmaking van meerdere documenten met betrekking tot de ontwikkeling van de jaren ’50-wijk in Moordrecht waaronder elk document inzake de anterieure overeenkomst tussen Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas voor de herstructurering van de wijk.

Deze documenten komen gedeeltelijk in aanmerking voor openbaarmaking. Vanwege de eerder opgelegde geheimhouding dient uw college te beslissen over het (gedeeltelijk) opheffen van de geheimhouding van bijlage 11 bij de anterieure overeenkomst.

Besluit

 1. De op 7 september 2021 opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 11 van de anterieure overeenkomst met Mozaïek Wonen over de ontwikkeling van de jaren ’50-wijk gedeeltelijk op te heffen. Een en ander conform bijgaand (concept) gelakt document (A22.000924).

2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zevenhuizen-Zuid fase 1c

Toelichting

Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van 6 woningen in de wijk Zevenhuizen-Zuid mogelijk gemaakt.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Zevenhuizen-Zuid Fase 1c" op 14 juni 2022 aan de raad voor te leggen.

3. Beantwoording schriftelijke vragen SP – Kap bomen Sjaloomlocatie

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen SP-Kap bomen Sjaloomlocatie te Moordrecht

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over de kap van bomen op de Sjaloomlocatie in Moordrecht (U22.001403).

4. Principebesluit Zuidelijke Dwarsweg 15 Zevenhuizen

Toelichting

Voor het perceel Zuidelijke Dwarsweg 15 te Zevenhuizen is een verzoek ingediend om het gebruik van de woning te wijzigen. Op grond van het vigerende bestemmingsplan geldt voor de planlocatie de bestemming ‘Agrarisch’, met de aanduidingen ‘glastuinbouw toegestaan’ en ‘bedrijfswoning’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan, omdat er enkel gewoond mag worden ten dienste van een bedrijf. Het achterliggende bedrijf is verkocht, maar blijft voortbestaan. Om het planvoornemen te realiseren dient de woning de functieaanduiding ‘plattelandswoning’ te verkrijgen. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan een omzetting van een bedrijfswoning naar plattelandswoning.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure voor het wijzigen van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ naar de aanduiding ‘plattelandswoning’ op het perceel Zuidelijke Dwarsweg 15 te Zevenhuizen.
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z22.000802)

5. Aanpassing huurovereenkomst hockeyvelden

Toelichting

Door opheffing van de niet langer noodzakelijke hockeystichting is een herziening noodzakelijk van de bestaande huurovereenkomst voor de hockeyvelden op sportpark Dorrestein. De stichting huurt nu nog van de gemeente en stelt ze ter beschikking aan de hockey als gebruiker. De opheffing maakt het mogelijk dat de vereniging rechtstreeks van de gemeente huurt.

Besluit

 1. Instemmen met de herziening van de huurovereenkomst A22.000950.

6. Doorgeleiden Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied - mei 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2022 (A22.000943 met bijlage A22.001040), en deze met begeleidende infonota Z22.000808 door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2022 (A22.000943 met bijlage A22.001040), en deze met begeleidende infonota Z22.000808 door te geleiden naar de gemeenteraad.

7. Voortgang implementatie Wet inburgering 2022

Toelichting

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering 2022, is op 15 december 2020 door het college het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 vastgesteld. In het Actieplan is opgenomen dat de gemeenteraad ieder kwartaal middels een informatienota wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht de informatienota (Z22.000806), over de voortgang van de implementatie in Q1 2022, te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De informatienota (Z22.000806) te versturen aan de gemeenteraad.

8. Mandaat tekenen overeenkomst expertpanel

Toelichting

Om de opgave Middengebied inhoudelijk te kunnen toetsen wordt een expertpanel ingericht. Met experts op verschillende vakgebieden wordt samenwerkingsovereenkomst aangegaan zodat zij kennis, kunde en netwerk beschikbaar kunnen stellen aan de Gemeente Zuidplas om daarmee te opgave te verrijken. De portefeuillehouder zal de overeenkomst namens de gemeente tekenen.

Besluit van het college

 1. Vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst Expertpanel Middengebied (Z22.000839).

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht verlenen aan wethouder J. Hordijk voor het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Expertpanel Middengebied namens de gemeente Zuidplas.

9. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Kosten Oekraïne opvang C 1250 en informatienota aan de raad stand van zaken noodopvang vluchtelingen

Toelichting

Door de fractie VVD zijn op 22 april jl. schriftelijke vragen gesteld over de tot nu toe gemaakte kosten voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Zuidplas. Advies om de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota over de actuele stand van zaken met betrekking tot de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen VVD omtrent de tot nu toe gemaakte kosten voor de noodopvang van de Oekraïense vluchtelingen via de voorgestelde beantwoording (U22.001418).
 2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota (Z22.000843).

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 april 2022

Vergaderdatum: 25 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Beantwoording schriftelijke vragen SP Bezwarenprocedure WOZ aanslag
 2. Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2022 en Beantwoording schriftelijke vragen
 3. Vaststellen NRD “Middengebied - Zuidplas” inclusief Nota van Beantwoording Zienswijzen
 4. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 GR IJsselgemeenten
 5. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Hitland
 6. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Rottemeren
 7. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Streekarchief Midden-Holland
 8. Concept begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden
 9. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Grondbank RZG Zuidplas
 10. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 HECHT
 11. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Midden-Holland
 12. Wijzigingen Personeelshandboek 2021
 13. Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatieveiligheid DigiD en Suwinet en vaststelling rapportage basisregistraties
 14. Delegatie en mandaat in verband met inwerkingtreding van de Wet open overheid
 15. Concept begroting 2023-2026 en Jaarrekening 2021 Regio Midden-Holland
 16. Jaarstukken 2021 Bedrijvenschap Regio Gouda
 17. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Promen

1. Beantwoording schriftelijke vragen SP Bezwarenprocedure WOZ aanslag (C 1243)

Toelichting

Beantwoording C 1243 - Schr. vragen SP Bezwarenprocedure WOZ aanslag_E22.001264.

Besluit

1.    Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de SP over de bezwarenprocedure WOZ aanslag. (U22.001336).

2. Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2022 en Beantwoording schriftelijke vragen (C 1244)

Toelichting

De energieprijzen in Nederland zijn flink gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat bij een gemiddeld energieverbruik een nieuw energiecontract ca. € 2.800 kost per jaar. Voor inwoners op en rond het sociaal minimum zijn dit extra kosten die zij moeilijk kunnen dragen. Daarom heeft het Rijk een wetswijziging ingediend die het mogelijk maakt dat gemeenten minimahuishoudens een eenmalige energietoeslag verstrekt van € 800. Dit advies stelt voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zuidplas voor.

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zuidplas (A22.000812).
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota (Z22.000718).
 3. Instemmen met de beantwoording (U22.001185) van de schriftelijke vragen van de SP fractie met betrekking tot de compensatie energierekening (E22.001265).

3. Vaststellen NRD “Middengebied - Zuidplas” inclusief Nota van Beantwoording Zienswijzen

Toelichting

Naar aanleiding van de besluitvorming over het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder in 2021 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau “Middengebied – Zuidplas” (NRD) ter inzage gelegd. De Nota van Beantwoording bevat de reacties op de zienswijzen over de NRD. Het college wordt gevraagd de NRD samen met deze Nota van Beantwoording vast te stellen, en de indieners van de zienswijzen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Besluit

 1. Vaststellen van de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau “Middengebied – Zuidplas” (Z21.000353) en de Nota van Beantwoording Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau “Middengebied - Zuidplas” (A22.000791) als bijlage daarvan;
 2. Instemmen met het verzenden van brief (U22.001212) naar de indieners van de zienswijzen.
 3. Instemmen met het doorgeleiden van informatienota (Z22.000666) naar de gemeenteraad.

4. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 GR IJsselgemeenten

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling GR IJsselgemeenten biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023, de 1e concept begrotingswijziging 2022 en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van de GR IJsselgemeenten.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 van GR IJsselgemeenten.
 3. De raad voor te stellen GR-IJsselgemeenten hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000273.

5. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Hitland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026 en de jaarstukken 2021 inclusief de accountantsverklaring aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het Recreatieschap Hitland.
 2. De raad voor te stellen het Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000274.

6. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Rottemeren

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de concept programmabegroting 2023 van Recreatieschap Rottemeren inclusief de meerjarenraming 2024/2026 en de jaarstukken 2021 inclusief het concept accountantsverslag aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de concept begroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren.
De raad voor te stellen het bestuur van Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U22.000275.

7. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Streekarchief Midden-Holland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Midden-Holland (SAMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 en eventueel aanvullende stukken [bv. meerjarenraming 2024-2025] en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023 van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH).
 2. De raad voor te stellen het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000269.

8. Concept begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023 VRHM en eventueel aanvullende stukken (meerjarenraming 2024-2026) en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 VRHM.
 2. De raad voor te stellen de VRHM te informeren middels een reactiebrief (U22.000264).

9. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Grondbank RZG Zuidplas

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024 en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023 van de Grondbank RZG Zuidplas.
 2. De raad voor te stellen De Grondbank RZG Zuidplas hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000270.

10. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 HECHT

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Hecht biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023 en de concept jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van HECHT zoals geformuleerd in het raadsvoorstel (R22.000009) en de bijgevoegde zienswijzebrief (U22.000272).

11. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Midden-Holland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 en de meerjarenraming 2024/2026, alsmede de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023 van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).
 2. De raad voor te stellen het ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000267.

12. Wijzigingen Personeelshandboek 2021

Toelichting

De gemeente Zuidplas voorziet haar werknemers met een Personeelshandboek waarin onder andere de lokale arbeidsvoorwaarden, gedragscodes en beleidsregelingen zijn opgenomen. Op bepaalde punten is het huidige Personeelshandboek niet meer actueel en adviseren we door middel van dit voorstel om de wijzigingen vast te stellen.

Besluit

 1. In te stemmen met drie tekstuele wijzigingen in het Personeelshandboek, waarbij de strekking van de inhoud ongewijzigd blijft. Dit betreft het grootboeknummer voor de aanvraag van een beeldschermbril, de verwijzing naar clusters in plaats van afdelingen en de vermelding van lokale feest- en eventuele brugdagen.
 2. In te stemmen met twee tekstuele wijzigingen in het Personeelshandboek, waarbij de strekking van de inhoud ongewijzigd blijft. Dit betreft de omschrijving van een interne kandidaat en de duur van het verlof bij overlijden in het buitenland.
 3. In te stemmen met het opnemen van pesten, agressie en geweld als vormen van ongewenst, overschrijdend gedrag in het integriteitsbeleid.
 4. In te stemmen met het voorstel om een extra lid met betrekking tot (verkeers)boetes op te nemen in het bestaande artikel omtrent verantwoord omgaan met gemeentelijke voorzieningen en personeelsregelingen in het Personeelshandboek.

13. Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatieveiligheid DigiD en Suwinet en vaststelling rapportage basisregistraties

Toelichting

De gemeente moet zich jaarlijks verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van DigiD en Suwinet aan de hand van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het doel van deze audit systematiek is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad en aan de nationale toezichthouders.

Besluit

 1. De collegeverklaring ENSIA inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen(A22.000178).
 2. De verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen (A22.000278 en A22.000279).
 3. Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD, bijlage 2 Suwinet en het assurancerapport van de IT-auditor voor onbepaalde tijd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur.
 4. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de gemeentewet te verzoeken de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring en bijlage 1 en 2 behorende bij de collegeverklaring ENSIA 2021 tijdens de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
 5. In te stemmen met de raadsinformatienota, waarmee de raad in kennis wordt gesteld van de verantwoording vanuit het ENSIA-stelsel over het jaar 2021 (Z22.000729).

14. Delegatie en mandaat in verband met inwerkingtreding van de Wet open overheid

Toelichting

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet schept nieuwe bevoegdheden voor het college, de burgemeester en de gemeenteraad op het gebied van openbaarheid van informatie. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid door de organisatie behoeven deze nieuwe bevoegdheden verwerking in het Delegatie- en mandaatbesluit van de raad van de gemeente Zuidplas 2016 en het Mandaatregister 2022). Ook het mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Midden-Holland moet aangepast worden.

Besluit

 1. De raad voor te stellen, middels raadsvoorstel met corsanummer R22.000035, de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet open overheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
 2. De bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders die voortvloeien uit de Wet open overheid te mandateren aan de clustermanagers A en B met ondermandaat voor de beleidsadviseur A, de opgavemanager en de programmamanagers A en B, conform bijgevoegd (concept) mandaatregister 2022-2 (corsanummer A22.000853), en onder intrekking van het mandaatregister 2022.
 3. Het bijgevoegde Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland gemeente Zuidplas 2022 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders betreft (corsanummer A22.000852).

Besluit van de burgemeester

 1. De bevoegdheden van de burgemeester die voortvloeien uit de Wet open overheid te mandateren aan de clustermanagers A en B met ondermandaat voor de beleidsadviseur A, de opgavemanager en de programmamanagers A en B, conform bijgevoegd (concept) mandaatregister 2022-2 (corsanummer A22.000853), en onder intrekking van het mandaatregister 2022.
 2. Het bijgevoegde Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland gemeente Zuidplas 2022 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft (corsanummer A22.000852).

15. Concept begroting 2023-2026 en Jaarrekening 2021 Regio Midden-Holland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Regio Midden-Holland (RMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023-2026 en de Jaarrekening 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023-2026 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023-2026 van de Regio Midden-Holland (RMH).
 2. De raad voor te stellen de Regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U22.000266).

16. Jaarstukken 2021 Bedrijvenschap Regio Gouda

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG) biedt aan de deelnemende gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas de jaarrekening 2021 ter kennisneming aan.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende reactiebrief (U22.000268) te vesturen naar het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG).

17. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Promen

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten de primitieve begroting 2023 Promen en de jaarstukken 2021 aan. Daarnaast ontvangt u de primitieve begroting 2023 van Prowork te kennisgeving. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de primitieve begroting 2023 Promen in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van Promen.
 2. De raad voor te stellen Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000271.

Besluitenlijst college Zuidplas - 19 april 2022

Vergaderdatum: 19 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Terinzagelegging ontwerpbeleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS
 2. Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport
 3. Memo aan het presidium over aanpassing Mandaat- en delegatiebesluit van de raad in verband met inwerktreding Wet open overheid
 4. Memo aan het presidium - Splitsing Vestia
 5. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL m.b.t. energietoeslag (C 1242)
 6. Subsidievaststellingen 2021 Voorschoolse Educatie en Peuteropvang
 7. Overeenkomst met Enver
 8. Leefgeld Oekraïense vluchtelingen
 9. Principebesluit Albert van ’t Hartweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel
 10. Vaststellen wijzigingsplan Moerkapelse Zijde, nabij nr. 19

1. Terinzagelegging ontwerpbeleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS

Toelichting

Voor de nieuwe groep verontreinigende stoffengroep PFAS is het beleid de laatste jaren veel in beweging geweest. Er is in de regio Midden-Holland nader onderzoek uitgevoerd naar de voorkomende PFAS gehalten in de bodem van buitengebieden. Deze gegevens kunnen nu worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK). Met deze aanvulling kunnen de onderzoekslasten voor grondverzet zonder milieuhygiënische bezwaren worden verlicht.

Besluit

 1. Akkoord gaan met de terinzagelegging van de ontwerpbeleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart PFAS.

2. Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport

Toelichting

Het participatietraject voor Rotterdam The Hague Airport heeft een voorlopig pakket van afspraken (VPP) opgeleverd. Aan de gemeente Zuidplas is gevraagd om een reactie te geven op dit VPP. Voorgesteld wordt om met klem te verzoeken om meer informatie over geluidcontouren die voor
Zuidplas relevant zijn en eventuele belemmeringen voor woningbouw van de contouren Daarnaast kan op een aantal punten worden gevraagd om aanscherpingen en om meer inzicht in de effecten van het VPP.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 31 mei 2022.

3. Memo aan het presidium over aanpassing Mandaat- en delegatiebesluit van de raad in verband met inwerktreding Wet open overheid

Toelichting

Op 27 oktober 2021 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) gepubliceerd in het Staatsblad. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Om de situatie te voorkomen dat de gemeenteraad zelf in voorkomende gevallen verzoeken om publieke informatie moet afhandelen, wordt aan het presidium voorgesteld om het raadsvoorstel tot wijziging van het delegatie- en mandaatbesluit zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de Woo, te behandelen in de vergadering van de gemeenteraad.

Besluit

 1. Door middel van bijgaand memo (corsanummer Z22.000742) het presidium te verzoeken het raadsvoorstel tot wijziging van het delegatie- en mandaatbesluit in verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid, te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei 2022.

4. Memo aan het presidium - Splitsing Vestia

Toelichting

Vestia heeft de gemeente gevraagd om uiterlijk 17 juni een formele zienswijze te geven over de aanstaande splitsing van Vestia. Hiervoor is onder meer de formele raadsprocedure van 'wensen en bedenkingen' vereist. De splitsing staat geagendeerd voor de raad van 10 mei. Echter er is meer tijd nodig om de recent aangeleverde stukken te analyseren en van goed advies te voorzien.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorstel zoals beschreven in het memo aan het presidium (Z22.000749).

5. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL m.b.t. energietoeslag (C 1242)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen over de energietoelage van de PvdA/GL.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording (U22.001179) van de schriftelijke vragen van de fractie PvdA/GL (E22.001257) naar aanleiding van de energietoelage.

6. Subsidievaststellingen 2021 Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

Toelichting

Op grond van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang (VE&PO) 2020 moeten aanbieders van VE&PO na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling indienen cq. hun subsidie verantwoorden (artikel 6 lid 5). Quadrant, Gro-up (voorheen IJsselkids), KindeRdam en Kind&Co Ludens hebben ieder hun subsidieverantwoording voor 2021 ingediend.

Besluit

 1. De subsidies in het kader van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2020 over het jaar 2021 als volgt vast te stellen:
  • Quadrant: € 318.984;
  • Gro-up: € 178.531;
  • KindeRdam: € 38.983;
  • Kind&Co Ludens: € 24.717.

7. Overeenkomst met Enver

Toelichting

Het collegeadvies gaat in op het maken van afspraken met Enver rondom de monitoring van de productie en de zakelijke afhandeling van projecten. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor het vergoeden van een deel van de leegstand op de behandelgroepen (verblijf). Tenslotte het beschikbaar stellen van aanvullend budget, waarbij de laatste tranche beschikbaar wordt gesteld indien Enver slaagt in het verbeteren van de zakelijke kant van de samenwerking.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit van de burgemeester

 1.  Volmacht verlenen aan wethouder D.A. de Haas van de gemeente Zuidplas tot het ondertekenen van de “Overeenkomst Enver-MH 2022”, betreffende de samenwerking tussen Enver en de gemeentes in de regio Midden Holland.

Besluit van het college

 1. Instemmen met het ophogen van het regionale budgetplafond van Enver voor de ambulante behandeling van € 3.624.303,- tot € 4.159.383,-. En bij het voldoen aan de voorwaarden op peildatum 1 juli tot het ophogen van het budgetplafond tot €4.426.923,-.
 2. Instemmen met het vergoeden van een deel van de door leegstand veroorzaakte verliezen in de Behandelgroepen (verblijf) bij Enver met €34.131,-.

8. Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Toelichting

Zuidplas vangt Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvang. Daarnaast worden vluchtelingen opgevangen bij particulieren. Voor beide groepen heeft het kabinet een regeling die regelt dat deze vluchtelingen leefgeld krijgen. Middels dit voorstel wordt het college verzocht een uitvoeringskader vast te stellen, waarin de uitvoering van het leefgeld in Zuidplas wordt beschreven. Ook wordt het college verzocht de GR IJsselgemeenten te mandateren om het uitvoeringskader uit te voeren.

Besluit van het college

 1. Het uitvoeringskader Leefgeld (A22.000857) voor Oekraïense Vluchtelingen vast te stellen.
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota Z22.000748.

Besluit van de burgemeester

De GR IJsselgemeenten middels een mandaatbesluit (A22.000835) te mandateren om het leefgeld te verstrekken.

9. Principebesluit Albert van ’t Hartweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Voor het perceel Albert van ’t Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen’. Op grond van het bestemmingsplan geldt voor de planlocatie ‘Agrarisch – Glastuinbouw’, met functieaanduiding ‘bedrijfswoning’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan, omdat er enkel gewoond mag worden ten dienste van een bedrijf. Het achterliggende bedrijf is verkocht. De bestaande woning blijft behouden en enkel het gebruik wijzigt. Om het planvoornemen te realiseren dient het perceel een reguliere woonbestemming te krijgen. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Albert van ’t Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel.
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegd informatienota (Z22.000663).

10. Vaststellen wijzigingsplan Moerkapelse Zijde, nabij nr. 19

Toelichting

Het wijzigingsplan ‘Moerkapelse Zijde nabij 19’ maakt de bouw van drie woningen aan de Moerkapelse Zijde nabij nr. 19 mogelijk.

Besluit

 1. Het wijzigingsplan "Moerkapelse Zijde, nabij nr 19, Moerkapelle" (NL.IMRO.1892.WpMkpzijnabij19-Va01) vast te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor beroep;
 2. Nota van zienswijzen "Moerkapelse Zijde, nabij nr 19, Moerkapelle" vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan "Moerkapelse Zijde, nabij nr 19, Moerkapelle" geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 april 2022

Vergaderdatum: 12 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Gemeentelijke reactie op brief Nidos
 2. Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021
 3. Beleid Mensenhandel
 4. Overschrijding Jeugd en Wmo
 5. Informatienota organisatorische gevolgen Oekraïne crisis
 6. Vooroverlegplan verbouwing loods tot woning, achter de Vrijheidslaan 36, Nieuwerkerk aan den IJssel
 7. Reactie op ongevraagd advies ZRM gebruik IJsselgemeenten

1. Gemeentelijke reactie op brief Nidos

Toelichting

Op 14 maart 2022 heeft Nidos een verzoek aan het college van de gemeente Zuidplas gedaan om in gesprek te gaan over het mogelijk realiseren van een kleinschalige opvang voor alleenstaande minderjarigen vluchtelingen. Aan de hand van bijlage 1 (U22.001279) wordt een schriftelijke reactie gegeven op dit verzoek. 

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde reactiebrief (U22.001279) aan Nidos.

2. Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021

Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief informeren we de raad over de goedkeuring door GS van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland (RPW MH) 2021, die de stand van zaken van het regionale woningbouwprogramma weergeeft per 1 juli 2021. In de regio is afgesproken om de RPW MH ongeveer tegelijkertijd in de colleges te krijgen. Onzekerheid daarbij is dat de agenda’s lokaal worden bepaald. Dat maakt het één op één afstemmen lastig. Bekend is dat behandeling in Gouda gepland staat voor 19 april as. 

Besluit

 1. Instemmen met versturen van bijgaande informatienota aan de raad inzake de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021.

3. Beleid Mensenhandel

Toelichting

In 2018 werd in het Interbestuurlijk Programma besloten dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben. Op 14 december heeft het college akkoord gegeven op een bestuursopdracht (Z21.003439) om beleid te ontwikkelen tegen mensenhandel in Zuidplas. Middels dit beleidsstuk borgt de gemeente Zuidplas de aanpak tegen mensenhandel. 

Besluit

 1. Het beleidsstuk mensenhandel (Z22.000135) vast te stellen. 
 2. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.000128) en deze te verzenden aan de raad.
 3. Kennis te nemen van de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas (E22.001247). 4
 4. Akkoord te gaan met de reactiebrief (U22.000558) t.a.v. de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas en deze te verzenden.

4. Overschrijding Jeugd en Wmo 

Toelichting

Middels een informatienota wordt de raad (vooruitlopend op de jaarrekening) geïnformeerd over de te verwachten overschrijdingen in zowel 2021 als meerjarig op het gebied product 2.3 Jeugd en 2.4 Maatschappelijke ondersteuning, als onderdeel van programma 2. Op basis van de eerste berekeningen wordt in 2021 ten minste een overschrijding van € 1,1 miljoen - € 1,5 miljoen op Jeugd en € 0,3 miljoen - € 0,6 miljoen op Wmo ten opzichte van de begroting verwacht. Het voorliggende stuk is in het college van 29 maart besproken en aangehouden. Dit omdat het stuk eerder niet in het PFO is behandeld door uitval van de betrokken wethouders. Het stuk is na aanhouding besproken met de betrokken wethouders en de feedback is verwerkt. 

Besluit

 1. Instemmen met het informeren van de raad over de overschrijdingen in 2021 van de budgetten voor Jeugd en Wmo aan de hand van de raadsinformatienota "Overschrijding Jeugd en Wmo" (Z22.000545).

5. Informatienota organisatorische gevolgen Oekraïne crisis 

Toelichting

Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne heeft de veiligheidsregio, en daarmee ook de gemeente de opdracht gekregen om vluchtelingen op te vangen. Dit heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Middels bijgevoegde informatienota informeert het college de gemeenteraad hierover. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met informatienota organisatorische gevolgen Russische invasie van Oekraïne (Z22.000593) en deze verzenden aan de gemeenteraad

6. Vooroverlegplan verbouwing loods tot woning, achter de Vrijheidslaan 36, Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

De eigenaren van de gronden met kadastrale aanduiding, gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel, sectie A nummer 7105, wensen de loods die eerder werd gebruikt als wasstraat te verbouwen tot een vrijstaande woning. Er wordt voorgesteld om geen medewerking te verlenen aan het onderhavige bouwvoornemen wegens stedenbouwkundige argumenten. Het plan werd eerder tijdens de collegevergadering van 29 maart 2022 behandeld. Tijdens deze vergadering werd het voorstel aangehouden omdat, gezien de eerdere besluitvorming van het college (zie ook de bijlage met nummer B18.000144) en het feit dat sindsdien de situatie niet is veranderd, een uitweg op de Europlaan geen weigeringsgrond mag zijn van het vooroverlegplan. De afwijzing op grond van het verkeersadvies en de juridische aspecten hiervan zijn in de nieuwe versie van dit voorstel verwijderd. 

Besluit:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het planvoornemen tot verbouwen van de loods achter de Vrijheidslaan 36 te Nieuwerkerk aan den IJssel tot een vrijstaande woning; 
 2. Initiatiefnemers te berichten door middel van conceptbrief met Corsanummer A22.000677 (door ODMH);
 3. De brief van de adviseur van initiatiefnemers beantwoorden door middel van de bijgevoegde conceptbrief (Corsanummer U22.001066).

7. Reactie op ongevraagd advies ZRM gebruik IJsselgemeenten

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft op 25 februari 2022 een ongevraagd advies aan het college geven over het gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) bij IJsselgemeenten in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit collegeadvies wordt de reactie op dit advies voorgesteld. 

Besluit

 1. Instemmen met de reactiebrief (U22.001200) aan de Adviesraad sociaal domein op hun ongevraagde advies (A22.000296) over het gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix bij IJsselgemeenten.

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 april 2022

Vergaderdatum: 5 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • L. Schreurs – 2e locogemeentesecretaris

Afwezig

 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Memo aan het presidium - Tussenresultaat participatie Rotterdam The Hague Airport
 2. Nieuwe dienst MDFT (Jeugdzorg)
 3. Verlenging geldigheid bodemkwaliteitskaart (BKK) 2016-2021

1. Memo aan het presidium - Tussenresultaat participatie Rotterdam The Hague Airport 

Toelichting

Het participatietraject in de aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport heeft een tussenresultaat opgeleverd. Aan de gemeente Zuidplas wordt voor 1 juni 2022 een bestuurlijk standpunt gevraagd, of het tussenresultaat wel of geen instemming krijgt en of daaraan eventueel voorwaarden worden verbonden. In bijgaand memo wordt aan het presidium een voorstel gedaan voor agendering van dit onderwerp in de raad.

Besluit

 1. Bijgaand memo met het Corsanummer Z22.000651 door te geleiden aan het presidium

2. Nieuwe dienst MDFT (Jeugdzorg)

Toelichting

Het contractmanagementteam Jeugd- en Opvoedhulp (CMT J&O) is in 2021 actief geweest om meer zicht te krijgen op behandelmethodieken en daarmee de effectiviteit van de jeugdhulp. Met de zorgaanbieder Timon is daarom de methodiek MDFT (Multi Dimensional Family Therapy) doorgenomen.
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Instemmen met het regionaal inkopen van de dienst ‘Individuele Behandeling MDFT’ per 1 januari 2022 met een tarief van € 101,40 per uur (inclusief indexatie 2022).
 2. Instemmen met het aansluiten bij de bekostigingssystematiek van de Specialistische GGZ uit artikel 11.9 van deelovereenkomst Jeugdhulp, waardoor zowel cliëntgebonden uren als niet cliëntgebonden uren declarabel zijn.

3. Verlenging geldigheid bodemkwaliteitskaart (BKK) 2016-2021

Toelichting

Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de Nota Bodembeheer regio Midden-Holland en Zoetermeer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart (BKK) vastgesteld. De nota heeft een geldigheid van 10 jaar. De geldigheid van de BKK loopt van rechtswege na 5 jaar af op 18 april 2022. Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op een actualisatie die in 2023 zal plaatsvinden, de geldigheid van de huidige BKK te verlengen.

Besluit

 1. De geldigheid van de bodemkwaliteitskaart (BKK) behorende bij de Nota Bodembeheer regio Midden-Holland te verlengen met 5 jaar.

Besluitenlijst college Zuidplas - 29 maart 2022

Vergaderdatum: 29 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Vergaderpunten

 1. Ontwerpbestemmingsplan Swanladriehoek 
 2. Ontwerpbestemmingsplan Van t Verlaat, De Zevenster en Leliestraat, Zevenhuizen
 3. Ontwerp uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, fase 3
 4. Ontwerpbestemmingsplan Moerkapelle-Oost, fase 4
 5. Bestuurlijke evaluatie oprichting ZO!
 6. Stand van zaken Posthuis
 7. Beantwoording schriftelijke vragen PVDAGL inzake herontwikkeling van het Posthuis (C 1229)
 8. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake Posthuis (C 1236)
 9. Wijziging bestuursovereenkomst Veenweidegebied nabij Moordrecht
 10. Intentieovereenkomst Humankind
 11. Schriftelijke vragen CDA - Voortgang verplaatsing V.V. Groeneweg (C 1231)
 12. Ontheffing Wvg voor opstalrecht Gasunie
 13. Actualisatie Grondprijzenbrief
 14. Vaststelling wijzigingsplan Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen

1. Ontwerpbestemmingsplan Swanladriehoek

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van de Swanladriehoek mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Kennisnemen van het Consultatiedocument ‘Online informatieavond Swanladriehoek, Uitwerking vragen en opmerkingen Mentimeter’ (A22.000700) en dit document te publiceren op de gemeentelijke website.
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 3. Het stedenbouwkundig plan ‘De Swanla Driehoek.’ (A22.000716) vast te stellen. 
 4. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen, conform het bijgevoegde M.e.r.-beoordelingsbesluit (A22.000717). 
 5. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.BpSwanlaZhnOw01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen (A22.000718).
 7. Voor het bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 8. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

2. Ontwerpbestemmingsplan Van t Verlaat, De Zevenster en Leliestraat, Zevenhuizen

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van het sportpark Van ‘t Verlaat, het naastliggende braakliggend terrein en de locatie van het woonzorgcentrum De Zevenster mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Kennisnemen van het Consultatiedocument ‘Online informatiebijeenkomst Stedenbouwkundig plan Van ’t Verlaat’ (A22.000693) en dit document te publiceren op de gemeentelijke website.
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ op grond van de inspraakverordening toe te passen. 
 3. Het ‘Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Van ‘t Verlaat – Leliestraat, Zevenhuizen’ (A22.000740) vast te stellen. 
 4. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen, conform het bijgevoegde M.e.r.- beoordelingsbesluit (A22.000741). 
 5. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.BpLeliestraatZhn-On01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid (A22.000742) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 7. Voor het bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 8. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

3. Ontwerp uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, fase 3

Toelichting

Met dit uitwerkingsplan wordt de woningbouw van fase 3 binnen Moerkapelle-Oost (ook bekend als "De Jonge Veenen") gefaciliteerd. Het plan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van maximaal 179 woningen. Het ontwerpuitwerkingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Op grond van de inspraakverordening af te zien van inspraak; 
 2. Het ontwerp-uitwerkingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 3" inclusief bijlagen (NL.IMRO.1892.UPMkpOostfase3-Ow01) gedurende zes weken ter inzage te leggen.

4. Ontwerpbestemmingsplan Moerkapelle-Oost, fase 4

Toelichting

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van fase 4 binnen Moerkapelle-Oost (ook bekend als "De Jonge Veenen") gefaciliteerd. Het plan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van en school in combinatie met maximaal 31 woningen en de realisatie van een voetbalveld. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Op grond van de inspraakverordening af te zien van inspraak; 
 2. Het ontwerp-bestemmingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 4" inclusief bijlagen (NL.IMRO.1892.BPMkpOostfase4-Ow01) gedurende zes weken ter inzage te leggen

5. Bestuurlijke evaluatie oprichting ZO!

Toelichting

De gemeente Zuidplas heeft op 1 juli 2021 de Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) opgericht. De programmacommissie Samenleving heeft in augustus 2021 verzocht om een evaluatie van dat traject. Op 31 augustus 2021 heeft de organisatie, samen met de directeur-bestuurder van Stichting ZO!, dit evaluatiegesprek gevoerd met de programmacommissie. Daar is aangegeven dat er een interne procesevaluatie volgt om te kunnen leren van dit proces. Een extern bureau is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren, zodat de onafhankelijkheid geborgd is. 

Besluit

 1. In te stemmen met doorgeleiding van de informatienota (Z22.000483) met het bestuurlijk evaluatierapport (A22.000298) naar de raad.

6. Stand van zaken Posthuis

Toelichting

Er zijn over een lange periode meerdere pogingen ondernomen om de locatie van het Posthuis te ontwikkelen. Deze laatste poging leek veelbelovend, maar de aspecten ‘bestemmingsplan’, ‘beschermd dorpsgezicht’ en ‘financiële haalbaarheid’, bleken recent wederom niet verenigbaar. 

Besluit

 1. Toezenden van informatienota ontwikkeling locatie Posthuis (Z22.000623) aan de raad.

7. Beantwoording schriftelijke vragen PVDAGL inzake herontwikkeling van het Posthuis (C 1229)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA/GL inzake herontwikkeling van “het Posthuis”. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen PVDA/GL inzake herontwikkeling van “het Posthuis” middels bijgaande brief U22.001157 en het delen van het erfgoedadvies (A22.000763) en welstandadvies (A22.000764).

8. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake Posthuis (C 1236)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP Zuidplas inzake dossier Posthuis. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP Zuidplas inzake dossier Posthuis (U22.001158).

9. Wijziging bestuursovereenkomst Veenweidegebied nabij Moordrecht

Toelichting

Afgelopen november 2021 is aan het college voorgelegd (B21.000541) om een bestuursovereenkomst aan te gaan met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Aangaande het financiële beheer zijn in de samenwerking echter andere afspraken gemaakt, die nog niet in de concept bestuursovereenkomst waren opgenomen. De gewijzigde tekst en de mandatering van wethouder Verbeek komt nu nogmaals langs het college, zodat ook het college met de juiste afspraken instemt. 

Besluit

 1. Gewijzigde BOK vaststellen 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder Verbeek mandateren gewijzigde BOK te ondertekenen.

10. Intentieovereenkomst Humankind

Toelichting

In het gebouw aan de Donge in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn twee scholen, kinderopvang Humankind en kinderdagcentrum Gemiva gevestigd. De scholen moeten worden uitgebreid. De beste optie hiervoor lijkt uitbreiding van de scholen in de ruimtes van Gemiva en Humankind te zijn. Humankind en Gemiva willen hieraan meewerken. De groepen van Humankind kunnen verhuizen naar het bestaande pand van Humankind aan Wolga 2. Dit pand is eigendom van de gemeente maar Humankind had al aangegeven het pand te willen kopen. Door het sluiten van bijgaande intentieovereenkomst is het voor partijen duidelijk op basis van welke afspraken de ontwikkeling plaats zal vinden. 

Besluit

 1. Besluiten om de intentieovereenkomst A22.000345 met Humankind te sluiten. 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder Verbeek te mandateren tot het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

11. Schriftelijke vragen CDA - Voortgang verplaatsing V.V. Groeneweg (C 1231)

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsinformatienota "Voortgangsrapportage Verplaatsing V.V. Groeneweg” (Z21.003030) stelde de CDA-fractie schriftelijke vragen op basis van artikel 40 Regelement van Orde. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen.

12. Ontheffing Wvg voor opstalrecht Gasunie

Toelichting

Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een transportleiding op grondgebied van onder andere de gemeente Zuidplas. De transportleiding moet de RoCa centrale in Rotterdam gaan voorzien van hoogcalorisch gas. Het tracé loopt op een aantal punten door eigendommen die belast zijn met de Wet voorkeursrecht gemeenten in verband met de ontwikkeling van het Middengebied. Gasunie vraagt ontheffing om een zakelijk recht te kunnen vestigen voor de transportleiding. Daarnaast vraagt zij de gemeente te bevestigen geen bezwaar te hebben tegen de vestiging van soortgelijke zakelijke rechten op gronden van de Grondbank RZG Zuidplas en Provincie Zuid-Holland waar de gemeente een koopovereenkomst voor heeft gesloten. 

Besluit

 1. Middels de bijgevoegde brief:
  • Gasunie éénmalig ontheffing te verlenen van de Wet voorkeursrecht gemeenten om het vestigen van de benodigde zakelijke rechten voor de aanleg van de transportleiding op de percelen kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, nummers 2973, 3999, 653 en 652 mogelijk te maken.
  • Aan Gasunie te bevestigen dat de gemeente geen bezwaren heeft tegen het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de transportleiding op de door de gemeente te kopen percelen van de Grondbank RZG Zuidplas en Provincie Zuid-Holland.

13. Actualisatie Grondprijzenbrief

Toelichting

Voor u ligt de grondprijzenbrief 2022 van de gemeente Zuidplas. Zoals in het collegebesluit van de grondprijzenbrief is aangegeven, zal elk jaar de grondprijzenbrief geactualiseerd worden naar de actualiteit situatie. Dit kan zijn door wijzigingen op het gebied van wet -en regelgeving, conjectuur, beleidsdoelstellingen van de gemeente en mogelijk ook op ander zaken. Daarnaast is het belangrijk om actueel te zijn met de prijsstellingen die de gemeente hanteert om eventuele discussies met marktpartijen te voorkomen. Gezien er een nieuw coalitieakkoord of raadsakkoord zal komen, is deze grondprijzenbrief beleidsarm. 

Besluit

 1. Het vaststellen van de grondprijzenbrief 2022 (A22.000315). 
 2. Akkoord gaan met Raadsinformatienota en deze beschikbaar stellen aan de raad (Z22.000481).

14. Vaststelling wijzigingsplan Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen

Toelichting

Het wijzigingsplan 'Onderweg 12 en 14’ te Zevenhuizen maakt de bestemmingswijziging van bedrijfswoningen naar burgerwoningen mogelijk. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en is gereed vastgesteld te worden. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt ten aanzien van het plan. 

Besluit

 1. Het wijzigingsplan "Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen" (NL.IMRO.1892.WpOnderwg1214ZhnVa01) vast te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor beroep; 
 2. Voor het wijzigingsplan “Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen” geen nota van zienswijzen op te stellen; 
 3. Voor het wijzigingsplan "Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen” geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 maart 2022

Vergaderdatum: 22 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.A. Verbeek - wethouder

Vergaderpunten

 1. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen - C 1233  
 2. Ongewenste ontwikkelingen Zuidplas
 3. Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B
 4. Vaststellen bestemmingsplan Stevenstraat 78 Moordrecht
 5. Voortgangsrapportage regiovisie en afbakening Wmo Jeugdwet
 6. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Russisch gas - C 1232
 7. Beantwoording vragen Programmacommissie Ruimte 22 februari 2022 - Kwartaalrapportage Middengebied Q3 en Q4 2021
 8. Convenant gegevensdeling en privacy protocol Wijk GGD
 9. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL betreffende de plaatsing noodlokalen Rehobothschool Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school - C 1213
 10. Aanbesteding trapliften

1. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen - C 1233

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen (E22.000653).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen (U22.001017).

2. Ongewenste ontwikkelingen Zuidplas

Toelichting

Omliggende grote steden hebben besloten ongewenste ontwikkelingen in de gemeente te willen voorkomen. Daarnaast worden er bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd om meer controle uit te voeren op waar ongewenste ontwikkelingen wel plaats kunnen vinden.

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel R22.000028 (GEHEIM) inclusief bijlage A22.000352 (GEHEIM en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming.
 2. Het opleggen van geheimhouding op R22.000028 en A22.00352, conform artikel 25, lid 2 van de gemeentewet, tot 18 mei 2022.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel R22.000027 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming.
 4. In te stemmen met memo Z22.0005004 aan het Presidium over het agenderen van R22.00027 en R22.00028 inclusief bijlage A22.000352 ter besluitvorming door de gemeenteraad.

3. Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B

Toelichting

Bijgesloten uitwerkingsplan bevat het juridisch kader voor de realisatie van 96 woningen en bijbehorende groen-, water- en verkeersvoorzieningen in deelplan Fase 1B van nieuwbouwlocatie Zevenhuizen Zuid. De planuitwerking is zo ver gevorderd, dat het uitwerkingsplan kan worden vastgesteld.

Besluit

 1. De 'Nota van Beantwoording Zienswijzen en Overlegreacties (en Wijzigingen) Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B' vast te stellen;
 2. Het besluit 'Hogere grenswaarde' voor 3 woningen in planfase 1B van nieuwbouwlocatie Zevenhuizen Zuid van 26 januari 2022 toe te voegen aan de bijlagen van de planregels;
 3. Het beeldkwaliteitsplan voor het plangebied van uitwerkingsplan 'Zevenhuizen Zuid - Fase 1B' ongewijzigd vast te stellen en toe te voegen aan de toelichting van dit uitwerkingsplan;
 4. Het uitwerkingsplan 'Zevenhuizen Zuid - Fase 1B' bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 'NL.IMRO.1892.UpZevenhZuid1B-Va01', met bijbehorende bijlagen gewijzigd vast te stellen;
 5. Voor het uitwerkingsplan 'Zevenhuizen-Zuid Fase 1B' geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Vaststellen bestemmingsplan Stevenstraat 78 Moordrecht

Toelichting

Het voorliggende bestemmingsplan maakt 12 woningen mogelijk op de voormalige Scouting-locatie aan de Stevensstraat 78 in Moordrecht. Het betreffen 12 betaalbare koopappartementen en past hiermee binnen de kaders van de woonvisie. Tijdens de ter inzage legging zijn geen zienswijze ingediend, de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Het bestemmingsplan 'Stevenstraat 78 Moordrecht’ vaststellen” (R22.000030) aan de raad voor leggen.

5. Voortgangsrapportage regiovisie en afbakening WmoJeugdwet

Toelichting

In oktober 2021 hebben de vijf gemeenteraden in Midden-Holland de regiovisie jeugd en Wmo
‘Scherper aan de wind’ vastgesteld. Hiermee is de inhoudelijke koers voor het regionaal sociaal domein vastgesteld. Een van de ambities is om alle gemeenteraden dezelfde informatie te verstrekken. Het streven is om de raden periodiek over de regionale taken binnen het sociaal domein te informeren. Een andere ambitie, benoemd in de regiovisie ligt op het terrein van het maken van regionale keuzes in het kader van het afbakenen van regionaal ingekochte diensten Jeugd en Wmo. Voor u ligt daarmee ook een eerste uitwerking van de gezamenlijke afspraak, zoals benoemd in de regiovisie.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Instemmen met het aanbieden van de voortgangsinformatie regionale taken sociaal domein aan de gemeenteraad van Zuidplas.
 2. Instemmen met het regionaal vaststellen van de uitgangspunten bij de interpretatie van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning in het kader van een uniforme afbakening van het wettelijk kader.
 3. 6. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Russisch gas - C 1232

Toelichting

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend inzake de levering van Russisch gas.

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over het Russisch gas (U22.000132).

7. Beantwoording vragen Programmacommissie Ruimte 22 februari 2022 - Kwartaalrapportage Middengebied Q3 en Q4 2021

Toelichting

Tijdens de Programmacommissie Ruimte van 22 februari 2022 zijn door verschillende fracties mondelinge vragen gesteld aan wethouder Hordijk over de Kwartaalrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q3-Q4 2021 (Z21.003365). De wethouder heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Naar aanleiding hiervan is memo Z22.000449 opgesteld.

Besluit

 1. Instemmen met memo Z22.000449 met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de Programmacommissie Ruimte over de Kwartaalrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q3-Q4 2021, en het doorgeleiden naar de gemeenteraad.

8. Convenant gegevensdeling en privacy protocol Wijk GGD

Toelichting

Op 2 november 2021 heeft het college akkoord gegeven op de subsidieaanvraag voor Wijk-GGD’er.
Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente deze aanvraag gehonoreerd heeft gekregen. Om het project Wijk-GGD tot een succes te kunnen maken, is duidelijkheid nodig over gegevensdeling. Het Convenant Gegevensdeling en Privacyprotocol voorziet hierin.

Besluit

 1. Het Convenant Gegevensdeling en Privacy Protocol (A22.000355) vast te stellen.

9. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL betreffende de plaatsing noodlokalen Rehobothschool Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school - C 1213

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA/GL inzake plaatsing noodlokalen Rehobothschool
Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen PVDA/GL inzake plaatsing noodlokalen Rehobothschool Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school middels bijgaand brief U22.001037.

10. Aanbesteding trapliften

Toelichting

In augustus 2022 loopt het huidige contract voor de levering, plaatsing en onderhoud van trapliften af.
Er is geen verlengingsmogelijkheid meer en om die reden wordt een Europese aanbesteding voorbereid. Aan het college wordt gevraagd de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en akkoord te geven op het verdere proces van deze aanbesteding.

Besluit

 1. De aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van levering, plaatsing en onderhoud van trapliften vast te stellen.
 2. De informatienota over de aanbesteding van trapliften aan de gemeenteraad te sturen (Z22.000477).
 3. De beoordelingscommissie te mandateren voor de voorlopige gunning en - na afloop van de bezwaartermijn en indien er geen bezwaren zijn ontvangen - het definitief maken van de gunning, waarbij ondertekening van beide beslissingen bij de burgemeester ligt.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 maart 2022

Vergaderdatum: 15 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Vergaderpunten

 1. Principebesluit Wethouder Visweg Moordrecht
 2. Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

1. Principebesluit Wethouder Visweg Moordrecht

Toelichting

Aan de Wethouder Visweg in Moordrecht is een vergunningsaanvraag binnengekomen voor het plaatsen van een stapmolen naast een reeds vergunde paddock. De stapmolen is niet toegestaan vanuit het bestemmingsplan. In eerste instantie werd een negatief advies geven op de aanvraag vanwege planologische en stedenbouwkundige argumenten. Er is echter gebleken dat er meerdere stapmolens in de omgeving aanwezig zijn. Bij nader onderzoek blijkt dat deze stapmolens niet legaal op deze percelen geplaatst zijn. Geadviseerd wordt om de aanvraag aan de Wethouder Visweg toe te staan en de bestaande stapmolens te legaliseren. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het legaliseringstraject van de stapmolens op de zes genoemde adressen in het principebesluit. 
 2. In principe medewerking te verlenen aan de eventuele vergunningaanvragen die volgen uit het legaliseringsproces voor de stapmolens.
 3. In principe medewerking te verlenen aan de vergunningaanvraag voor een stapmolen aan de Wethouder Visweg in Moordrecht.
 4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.000495)

2. Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas draagt een nieuwe voorzitter voor en vraagt het college deze formeel te benoemen. 

Besluit

 1. De heer A.P. van Sprang te benoemen als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 maart 2022

Vergaderdatum: 8 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Projectopdracht Recreatieve verbinding Groen blauwe Zone Moordrecht
 2. Omgevingsmanagement, participatie- en communicatieplan Middengebied 2022
 3. Inclusie in de gemeente Zuidplas
 4. Informatienota gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle
 5. Principebesluit plattelandswoning Zuidplasweg 23 Zevenhuizen
 6. SUWI Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

1. Projectopdracht Recreatieve verbinding Groen blauwe Zone Moordrecht

Toelichting

Projectbureau Westergouwe heeft recent aan de gemeente Zuidplas de eerste plannen gepresenteerd voor aanpassing van het recreatie-natuurgebied de Groen Blauwe zone (GBZ). In het nieuwe Masterplan voor Westergouwe is de ambitie uitgesproken om de GBZ beter aan te laten sluiten op de woonwijk. Aangezien de GBZ onderdeel uitmaakt van de gemeente Zuidplas is direct afstemming gezocht met de gemeente. Naast de initiatieven van Westergouwe zijn ook andere initiatieven/ meekoppelkansen meegenomen bij de plannen van Westergouwe. Voorgesteld wordt een projectopdracht vast te stellen, een intentieovereenkomst te tekenen en de haalbaarheid van de recreatieve verbindingen met meekoppelkansen te onderzoeken. 

Beslispunten

 1. Vaststellen van projectopdracht haalbaarheidsanalyse Recreatieve verbinding Groen Blauwe Zone Moordrecht.
 2. Vast te stellen het totaal benodigde budget voor de uitvoering van deze projectopdracht, zijnde € 15.360,- exclusief BTW en dit ten laste te brengen van de weerbaarheidsreservering binnen de reserve grondexploitatie. 

Beslispunt burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan Wethouder De Haas om de intentieovereenkomst GBZ te ondertekenen.

Besluit: Conform

Afdeling/registratienummer/behandelend ambtenaar: Gebiedsontwikkeling en Planeconomie/ B22.000085/ C. Smits

2. Omgevingsmanagement, participatie- en communicatieplan Middengebied 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met het omgevingsmanagement-, participatie- en communicatieplan Middengebied Zuidplaspolder 2022 (A22.000280) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. In te stemmen met het omgevingsmanagement-, participatie- en communicatieplan Middengebied Zuidplaspolder (A22.000280) voor 2022;
 2. In te stemmen met het ter informatie doorgeleiden van het omgevingsmanagement-, participatie- en communicatieplan Middengebied Zuidplaspolder 2022 (A22.000280) met begeleidend informatienota (Z22.000434) naar de gemeenteraad.

3. Inclusie in de gemeente Zuidplas

Toelichting

De visie van het college is dat iedereen mee moet kunnen doen. Het college zet daarom integraal en domeinoverstijgend in op het wegnemen van fysieke, financiële, sociale en psychische drempels voor alle inwoners. Daarbij past ook aandacht voor het negatieve effect van discriminatie en uitsluiting, omdat die drempels opwerpen. Deze brede kijk op inclusie vormt het uitgangspunt voor de Lokale Inclusie Agenda van de gemeente Zuidplas. In dit collegeadvies wordt de stand van zaken omtrent en de uitwerking en oplevering van de Lokale Inclusie Agenda beschreven. Daarnaast wordt geadviseerd de raad te informeren over de Lokale Inclusie Agenda middels een raadsinformatienota. 

Besluit

 1. De raad te informeren over de inzet op inclusie van de gemeente Zuidplas middels een raadsinformatienota (Z22.000337).

4. Informatienota gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle

Toelichting

Tijdens de collegevergadering d.d. 22 februari jl. is naar aanleiding van de presentatie over de gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle besloten het B&W-advies (B22.000089) betreffende de informatienota (Z22.000301) aan te houden. Het verzoek was om de informatienota op onderdelen aan te passen. De aanpassingen zijn verwerkt in de desbetreffende informatienota en wordt nu wederom aangeboden aan het college ter besluitvorming. 

Besluit

 1. Instemmen met de informatienota gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle (Z22.000301) en deze te verstrekken aan de gemeenteraad.

5. Principebesluit plattelandswoning Zuidplasweg 23 Zevenhuizen

Toelichting

Voor de bedrijfswoning aan de Zuidplasweg 23 te Zevenhuizen heeft de eigenaar een verzoek ingediend om het toegestane gebruik van de woningen te wijzigen en zodoende er te mogen wonen zonder een relatie met een agrarisch bedrijf. De gevraagde wijziging is enkel mogelijk door een nieuw (postzegel)bestemmingsplan voor te bereiden voor deze locaties. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan een omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming van de woning aan de Zuidplasweg 23 in Zevenhuizen te wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning; 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.000450).

6. SUWI Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

Toelichting

Zuidplas werkt in de arbeidsmarktregio Rijnmond samen met gemeenten en andere partijen aan goede dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden. In de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) is bepaald dat in de regio hiervoor moet worden samengewerkt. Op 12 oktober 2021 heeft uw college besloten om hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan (B21.000467). De volgende stap is een regionaal uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening vast te stellen dat nu voor ligt. 

Besluit

 1. Instemmen met het Uitvoeringsplan SUWI Arbeidsmarktregio Rijnmond 2022-2025 (A22.000286).
 2. Instemmen met het versturen van de raadsinformatienota (Z22.000448) aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 2 maart 2022

Vergaderdatum: 2 maart 2022, tijdstip: online

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.W. Schuurman - wethouder

Vergaderpunten overzicht:
 

1. Middengebied Zuidplas

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsvoorstellen R22.000019 en R22.000020 heeft de CU/SGP technische vragen gesteld. De beantwoording hiervan dient onder de geheimhouding te vallen die rust op het raadsvoorstel R22.000020. 

Besluit

 1. Het opleggen van geheimhouding op Z22.000431, conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet, tot 19 mei 2022

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 maart 2022

Vergaderdatum: 1 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Vergaderpunten

 1. Memo aan het presidium - Agendering bestemmingsplan Tuincentrum Van der Spek  
 2. Moties Visie op de lijkbezorging 2021
 3. Kaderbrief Hecht 2023
 4. Kavel 13 bedrijventerrein Kleine Vink
 5. Beantwoording brief PGCZ
 6. Aanpassen Raadsvoorstel Snelfietsroute
 7. Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Vrachtverkeer Dorpsstraat Zevenhuizen (C 1217)
 8. Beginselbesluit ex art. 12 lid 1 Wvg - Oskam Beheer Middelweg 8 Moordrecht
 9. Beginselbesluit ex. art 12 lid 1 Wvg - perceel Vijfde Tochtweg 8/8A Moordrecht
 10. Stand van zaken IHP-projecten
 11. Raadsinformatienota vervolg motie Openbare Toiletten
 12. Memo aan het Presidium omruilen commissiedata mei 2022
 13. Informatienota ontwikkelingen afvalpas
 14. Parkeeronderzoeken Zuidplas
 15. Planschadeverzoek Zuidplasweg 9 te Zevenhuizen

1. Memo aan het presidium - Agendering bestemmingsplan Tuincentrum Van der Spek 

Toelichting

Op dinsdag 7 september 2021 is het Bestemmingsplan “Tuincentrum Van der Spek” in de programmacommissie Ruimte besproken. Er is toen door de commissie/college besloten om het bestemmingsplan niet naar de raad door te geleiden en een “third opinion” te laten opstellen. De “third opinion” leidt niet tot inhoudelijke aanpassingen van het bestemmingsplan “Tuincentrum Van der Spek”. Middels het memo aan het presidium verzoekt het college om het BP alsnog te agenderen 

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z22.000350 aan het Presidium over het agenderen van R21.000065 ter besluitvorming door de gemeenteraad. 
 2. In te stemmen met de raadsinformatienota Z22.000401 en deze aan de raad toe te zenden.
 3. De Reactienotitie Goudappel (A22.000268) en de Third opinion uitbreiding tuincentrum Zuidplas (A22.000244) ter informatie aan de raad toe te zenden.

2. Moties Visie op de lijkbezorging 2021

Toelichting

De Raad heeft tijdens de behandeling van de Visie op de lijkbezorging Zuidplas (A20.001197) het college verzocht onderzoek te verrichtten naar: 

 • Crematiebehoefte (motie 221); 
 • Toekomstmogelijkheden resomeren (motie 221). 

Aanvullend naar aanleiding van een door de ChristenUnie/SGP voorbereidde moties heeft het college toegezegd om een onderzoek uit te voeren naar: 

 • Mogelijkheden tot omvormen van een gemeentelijke begraafplaats naar natuurbegraafplaats; 
 • Plaatsen gedenkmuur ter ere van reeds geruimde graven.

Middels een informatienota bieden wij de gevraagde onderzoeken aan en geven wij een nadere toelichting op de resultaten met de daar bijhorende conclusie. Hiermee beschouwt het college de moties afgedaan.

Besluit

 1. In te stemmen met de informatienota moties visie op de lijkbezorging (Z21.002509).

3. Kaderbrief Hecht 2023 

Toelichting

In de kaderbrief omschrijft het Algemeen Bestuur van Hecht de belangrijkste ontwikkelingen die voorzien zijn en de financiële kaders voor 2023. Het bestuur adviseert deze brief voor te leggen aan de raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2023. 

Besluit

 1. De kaderbrief 2023, raadsinformatienota en reactiebrief te verzenden aan de raad. 
 2. Bijgevoegde reactiebrief te verzenden aan het Algemeen Bestuur van Hecht.

4. Kavel 13 bedrijventerrein Kleine Vink

Toelichting

Kavel 13 op bedrijventerrein Kleine Vink is het enige bedrijfskavel van het bedrijventerrein dat nog niet is uitgegeven. De markt voor het uitgeven van bedrijfskavels is goed en er is mandaat bij de projectleider om deze ambtelijk uit te geven. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Vink is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om ruimtelijk evt. een tweede sporthal mogelijk te maken. Sinds 2018 is kavel 13 daarom officieus gereserveerd voor een eventueel nieuw te realiseren sporthal in Nieuwerkerk a/d IJssel. Met de huidige markt voor bedrijfskavels is het wenselijk om over te gaan tot verkoop en afsluiting van de grondexploitatie óf een bestuurlijk besluit te nemen om de kavel officieel te reserveren voor de realisatie van een nieuwe sporthal. Om hier een bestuurlijke beslissing over te nemen is het wenselijk om een locatieonderzoek uit te voeren naar een geschikte locatie voor een nieuw te realiseren sporthal in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Besluit

 1. Kavel 13 op bedrijventerrein Klein Vink bestuurlijk te reserveren zodat het nieuwe college daarover een eigen afweging kan maken.

5. Beantwoording brief PGCZ

Toelichting

Op 4 februari 2022 heeft het Platform Gehandicapten Chronisch Zieken (PGCZ) een brief gestuurd over zorgen omtrent Stichting ZO! en vragen over casuïstiek en klachtafhandeling. Het college wordt geadviseerd om formeel te antwoorden middels bijgevoegde uitgaande brief. Op 7 februari 2022 heeft PVDA-GL schriftelijke vragen ingediend over de brief van het PGCZ. Deze vragen worden mondeling besproken tijdens de raad van 8 maart 2022. 

Besluit

 1. Versturen van de uitgaande brief (U22.000743) naar het Platform Gehandicapten Chronisch Zieken. 
 2. Versturen van de uitgaande brief (U22.000743) naar de raad ter informatie.

6. Aanpassen Raadsvoorstel Snelfietsroute 

Toelichting

Naar aanleiding van het bespreken van het Raadsvoorstel Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (R22.000022) in de programmacommissie Ruimte van 22 februari 2022 heeft het college toegezegd een gewijzigd raadsvoorstel aan te leveren voor de raadsbehandeling op 8 maart 2022. 

Besluit

 1. Vaststellen van het gewijzigde raadsvoorstel Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (R22.000022) en deze akkoord bevinden voor doorgeleiding voor bespreken in de raadsvergadering van 8 maart 2022.

7. Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Vrachtverkeer Dorpsstraat Zevenhuizen (C 1217)

Toelichting

Door de fractie van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over het vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Zevenhuizen. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van deze vragen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.000848) van de schriftelijke vragen van de VVD over het vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Zevenhuizen.

8. Beginselbesluit ex art. 12 lid 1 Wvg - Oskam Beheer Middelweg 8 Moordrecht 

Toelichting

De gemeente heeft een aanbieding ontvangen van een eigenaar in het Middengebied in het kader van het Wet voorkeursrecht gemeenten. Voorgesteld wordt een beginselbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten. Het besluit heeft tot gevolg dat de onderhandelingen worden opgestart. Indien geen of geen tijdig besluit wordt genomen is de eigenaar vrij om de onroerende zaak gedurende een periode van 3 jaren aan een derde te vervreemden. Dit is ongewenst gelet op de opgave van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van maart 2021. 

Besluit

 1. Conform artikel 12 lid 1 Wvg de bereidheid uit te spreken om in beginsel het perceel van Oskam Beheer BV, kadastraal bekend gemeente Moordrecht onder sectie D nummer 3579 te kopen tegen nader overeen te komen voorwaarden.
 2. De onderhandelingen te starten met de eigenaar van het perceel.

9. Beginselbesluit ex. art 12 lid 1 Wvg - perceel Vijfde Tochtweg 8/8A Moordrecht

Toelichting

De gemeente heeft een aanbieding ontvangen van twee eigenaren van de woning Vijfde Tochtweg 8/8A in het Middengebied in het kader van het Wet voorkeursrecht gemeenten. Voorgesteld wordt een beginselbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten. Het besluit heeft tot gevolg dat de onderhandelingen worden opgestart. Indien geen of geen tijdig besluit wordt genomen zijn de eigenaren vrij om de onroerende zaak gedurende een periode van 3 jaren aan een derde te vervreemden. Dit is ongewenst gelet op de opgave van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van maart 2021. 

Besluit

 1. Conform artikel 12 lid 1 Wvg de bereidheid uit te spreken om in beginsel de percelen, kadastraal bekend gemeente onder sectie D nummers 3545, 3543, 3544, te kopen tegen nader overeen te komen voorwaarden.
 2. De onderhandelingen te starten met de eigenaar van het perceel.

10. Stand van zaken IHP-projecten 

Toelichting

Volgens afspraak wordt de raad ieder half jaar geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de IHP-projecten. In bijgaande informatiebrief zijn de meest recente ontwikkelingen per dorp opgenomen. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de raadsinformatienota over de stand van zaken IHP-projecten

11. Raadsinformatienota vervolg motie Openbare Toiletten

Toelichting

In de gemeenteraadsvergadering van 1 december 2020 heeft de raad een motie aangenomen (M219) naar de mogelijkheden voor (meer) openbare en/of toegankelijke toiletten in de gemeente Zuidplas. Eind maart 2021 is de gemeenteraad met raadsinformatiebrief Z21.000623 geïnformeerd over de genomen stappen in het kader van deze motie. Met raadsinformatienota Z22.000313 kunt u de raad informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van het afdoen van motie M219. 

Besluit

 1. Bijgaande informatienota Z22.000313 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.
 2. De huidige inzet op het gebied van openbare/toegankelijke toiletten, te weten het gebruik van de HogeNood-app, te continueren.
 3. Eventueel tot extra inspanningen te besluiten op basis van (de uitwerking van) de Lokale Inclusie Agenda.

12. Memo aan het Presidium omruilen commissiedata mei 2022

Toelichting

De programmacommissie ruimte staat momenteel gepland op 24 mei 2022. De programmacommissie verbonden partijen staat op 17 mei. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium verzocht de commissies in planning om te draaien, om zo de organisatie tijd te geven de stukken van gedegen advies te voorzien. 

Besluit

 1. De memo 'Presidium omruilen data PC Ruimte en PC VP mei 2022' (Z22.000348) vast te stellen en akkoord te bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

13. Informatienota ontwikkelingen afvalpas 

Toelichting

Door problemen bij de software-leverancier van het registratiesysteem van de prepaid-afvalpas zijn er risico’s ontstaan ten aanzien van het gebruik ervan. In het slechtste scenario kunnen ondergrondse containers niet meer worden geopend. Het college zet in op de continuïteit van de dienstverlening en de borging van pastegoeden van inwoners voorop. Gezocht wordt naar een robuuste oplossing, waarbij mogelijk versneld beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd. 

Besluit

 1. Informatienota Z22.000372 aan de gemeenteraad te zenden.

14. Parkeeronderzoeken Zuidplas

Toelichting

De gemeente laat structureel de gehele parkeersituatie in beeld brengen. Wij concentreren ons dan met name op woongebieden en tellen daarom ook ‘s-nachts. Iedere inwoner zou namelijk binnen een redelijke loopafstand (vastgestelde loopafstand conform nota parkeernomen 2019 is 150-300m afhankelijk van de zone) van de eigen woning zijn auto moeten kunnen parkeren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke onderzoeken uitgevoerd, te weten, een onderzoek naar parkeergelegenheid rondom de centrum- of winkelgebieden, een onderzoek naar het parkeren van vrachtvoertuigen en een onderzoek naar APV-voertuigen (langer dan 6m of hoger dan 2,4m, exclusief vrachtvoertuigen). Ook is voor het eerst onderzoek gedaan naar de stallingsfaciliteiten voor fietsers. Dit onderzoek concentreert zich rondom de centrum- of winkelgebieden en het station. In bijgaande informatienota informeert het college de raad over de uitkomsten van de diverse parkeeronderzoeken.

Besluit

 1. Instemmen met het doorgeleiden van bijgaande raadsinformatienota met kenmerk Z22.000139.

15. Planschadeverzoek Zuidplasweg 9 te Zevenhuizen

Toelichting

Indiener VDO Advocaten verzoekt namens de eigenaar om planschade voor het object Zuidplasweg 9 te Zevenhuizen als gevolg van waardevermindering in verband met het bestemmingsplan “ZuidplasWest”, de uitwerkingsplannen “Zevenhuizen- Zuid, fase 2A, Zevenhuizen-Zuid, fase 2B, ZevenhuizenZuid fase 3” en de verleende omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 6.1lid 2 onder c Wro. Er is een definitief advies van SAOZ ontvangen en deze adviseert om het planschade verzoek toe te wijzen. Op advies van Pels Rijcken wordt afgeweken van het advies van SAOZ. 

Besluit

 1. Conform het advies van Pels Rijcken het verzoek tot planschade af te wijzen en bijgaand besluit aan de advocaat van de verzoeker te verzenden.

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 februari 2022

Vergaderdatum: 22 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Speelplek 12+ in het Koningskwartier 
 2. Bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp
 3. Verlengde subsidieregeling CTB controle
 4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GL Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle
 5. Positioneringsdocument Regio Midden-Holland
 6. Verkoop Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel
 7. Voordracht twee nieuw leden Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas
 8. Beantwoording schriftelijke vragen C 1216 - CDA vaccinatielocatie
 9. Beantwoording ingekomen zienswijze Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder
 10. Voortgangsrapportage programma Beter Bestuur 2021 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 11. Aanpassen raadsbevoegdheden

1. Speelplek 12+ in het Koningskwartier 

Toelichting

De gemeente wil graag samen met bewoners in Het Koningskwartier het speelveld voor kinderen van 12 jaar en ouder inrichten. In de grondexploitatie van Zevenhuizen Zuid CV is echter maar € 70.000 beschikbaar voor de inrichting van dit speelveld. Om de bewoners een echte keuze te kunnen geven en het speelveld kwalitatief hoogwaardig in te richten is een budget van € 140.000 benodigd. In de raamovereenkomst voor Zevenhuizen-Zuid is afgesproken dat de gemeente aan de aandeelhouders van Zevenhuizen-Zuid CV een voorstel doet voor de besteding van hun bijdragen aan fonds bovenwijks door Zevenhuizen-Zuid CV. Voor nog niet alle bijdragen is een voorstel gedaan. 

Besluit

 1. Besluit om aan Zevenhuizen-Zuid CV voor te stellen om € 70.000 excl. btw uit fonds bovenwijks beschikbaar te stellen voor extra inrichting van het speelveld 12+ in het Koningskwartier.
 2. Besluit om, indien de aandeelhouders van Zevenhuizen-Zuid CV akkoord gaan met de voorgestelde besteding van de bijdrage voor bovenwijks, bij de zomernota het besluit aan de Raad voor te leggen om de resterende € 70.000 uit de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO (BIP) beschikbaar te stellen.

2. Bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp

Toelichting

Nederlandse gemeenten waaronder Zuidplas hebben te maken met structurele kostenoverschrijding op Jeugd en opvoedhulp. Landelijk vinden er ontwikkelingen plaats om het jeugdzorgstelsel betaalbaar te houden. De Hervormingsagenda Jeugd van de VNG zal hier een nadrukkelijke rol in gaan spelen. De bestuursopdracht1 speelt in op deze ontwikkelingen en wilt daar gevolg aan geven. Dit doen we door een deelprogramma Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp te formuleren en uit te voeren, zodat we kwaliteit en beschikbaarheid van zorg kunnen blijven bieden aan de meest kwetsbare gezinnen binnen Zuidplas. Let op: Deze bestuursopdracht is reeds in het college van 13-1-22 besproken en aangehouden. De gewenste aanpassingen zijn in het PFO besproken en omvatten aanvullingen op de geldende taakstellingen jeugdzorg.

Besluit

 1. De Bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp vast te stellen. 
 2. In te stemmen met het starten van een deelprogramma Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp 2022-2026 i.r.t de Hervormingsagenda Jeugd.

3. Verlengde subsidieregeling CTB controle

Toelichting

De Minister van Justitie en Veiligheid stelt een specifieke uitkering beschikbaar voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is. Om deze uitkering op een efficiënte, rechtmatige en rechtvaardige manier te verdelen onder verenigingen en horeca wordt de subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle CTB (Z22.000314) voorgesteld. Gezien de korte looptijd van de verlengde regeling en dezelfde eerder beoogde doelstelling van de regeling, is gekozen voor een vrijwel gelijke behandeling in PFO (21/2) en College (22/2). 

Besluit

 1. Vaststellen van de verlengde subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle CTB (Z22.000314).

4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GL Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle (C 1202)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL 'Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle'. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GroenLinks over 'Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle' (U22.000469)

5. Positioneringsdocument Regio Midden-Holland

Toelichting

Eind 2020 werd in de tweedaagse van Regio Midden-Holland geconstateerd dat de opgaven van de regio helder zijn, maar dat het onvoldoende lukt een eenduidig overkoepelend verhaal te formuleren. Hierop is een positioneringsdocument opgesteld, dat op 29 september 2021 tijdens de regiodag van Regio Midden-Holland is besproken. Het positioneringsdocument 'Midden-Holland: de regio midden in de Randstad' wordt aan de colleges ter vaststelling voorgelegd. In de vergadering van het college van 15/2/2022 was besluitvorming aangehouden omdat de tekst in het positioneringsdocument niet (meer) aansloot bij het huidige RVVP. In het positioneringsdocument is hierin nu voorzien met de expliciete vermelding van aanleg (light)rail Den Haag-Gouda. 

Besluit

 1. Het positioneringsdocument en het ter aanvulling op het document opgestelde overzicht van aanbevelingen en observaties te betrekken bij de huidige strategische verkenningen voor de nieuwe bestuursperiode. 
 2. Het positioneringsdocument vast te stellen als richtinggevend document voor de volgende bestuursperiode en door te geleiden aan het nieuwe college met het advies in gezamenlijkheid van de nieuwe colleges in de regio een uitvoeringsplan te maken hoe deze lobby concreet vorm te geven. 
 3. De gemeenteraad met raadsinformatie (Z21.003722) te informeren.

6. Verkoop Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Op dinsdag 15 februari 2022 werd duidelijk dat makelaar Van der Panne, in opdracht van eigenaar Stichting Omroep Zuidplas, het pand (inclusief grond) aan de Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel recentelijk te koop heeft aangeboden. Volgens de koopovereenkomst en leveringsakte uit 2003 moet het object eerst aan de gemeente Zuidplas worden aangeboden. De makelaar houdt het object tijdelijk vrij, zodat de gemeente Zuidplas de keuze kan maken om eventueel over te gaan tot aankoop van het object. 

Besluit

 1. In te stemmen met het niét aankopen van het pand (inclusief grond) aan de Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

7. Voordracht twee nieuw leden Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas heeft twee nieuw leden voorgedragen. Het college wordt in dit collegevoorstel gevraagd in te stemmen met de installatie van beide leden. 

Besluit

 1. Instemmen met de voordracht vanuit de Adviesraad Sociaal domein voor toetreding van twee nieuwe leden. 

Besluit van de burgemeester

 1. Wethouder Daan de Haas te machtigen om de belofte af te nemen bij beide leden.

8. Beantwoording schriftelijke vragen C 1216 - CDA vaccinatielocatie

Toelichting

Op 31 januari 2022 stelde de fractie van CDA het college schriftelijke vragen over de vaccinatielocatie in Zuidplas.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA over de vaccinatielocatie in Zuidplas - U22.000764.

9. Beantwoording ingekomen zienswijze Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder

Toelichting

Een ingekomen brief ten aanzien van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder is niet beantwoord in de Nota van beantwoording. Middels bijgevoegde brief willen we de indieners alsnog voorzien van een ambtelijke beantwoording. 

Besluit

 1. In te stemmen met het toezenden van bijgevoegde ambtelijke beantwoording (U22.000663) aan de indiener van de zienswijze.

10. Voortgangsrapportage programma Beter Bestuur 2021 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Toelichting

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft in het kader van zijn programma Beter Bestuur 2020-2023 een voortgangsrapportage gepubliceerd. De rapportage bevat zowel een update van het programma alsook een overzicht van de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen in de verschillende regio's in de provincie. Voorgesteld wordt de rapportage met een informatienota ter kennisneming door te leiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z22.000231 en deze beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

11. Aanpassen raadsbevoegdheden

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 16 februari 2022 stelt het college de volgende aanpassingen voor in de beleidsregels verplichte participatie en bindend adviesrecht en het raadsvoorstel.

Besluit

 1. Het aangepaste raadsvoorstel “Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en Verplichte participatie" met aangepaste bijlagen beleidsregel Bindend adviesrecht en Verplichte participatie aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 februari 2022

Vergaderdatum: 15 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Middengebied Zuidplas
 2. Voorziening huisvesting 2022 voor Jenaplanschool De Terp
 3. Intentieverklaring CVO-BOOR Zuidplas eindonderwijs
 4. Publicatie Europese aanbesteding Ingenieursdiensten project Dorrestein Noord

1. Middengebied Zuidplas

Toelichting

In de Zuidplaspolder liggen actuele opgaven rondom landschap, natuur, water, recreatie, wonen en werken. Met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder heeft Zuidplas een doorbraakgevende stap gezet om onder eigen regie, en uitgaande van haar eigen unieke kwaliteiten, te komen tot de integrale ontwikkeling van het Middengebied. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder is verklaard dat er een bestemmingsplan(nen) of omgevingsplan(nen) wordt voorbereid voor de ontwikkeling. 

Besluit

 1. In te stemmen met raadsvoorstel R22.000020 inclusief bijlage A22.000161 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming; 
 2. Het opleggen van geheimhouding op R22.000020 en A22.000161, conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet, tot 19 mei 2022; 
 3. In te stemmen met raadsvoorstel R22.000019 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming; 
 4. In te stemmen met memo Z22.000246 aan het Presidium over het agenderen van R22.000019 en R22.000020 ter besluitvorming door de gemeenteraad.

2. Voorziening huisvesting 2022 voor Jenaplanschool De Terp

Toelichting

Op 7 december 2021 is het Programma Onderwijshuisvesting 2022 vastgesteld. In het programma werd de aanvraag van Scholengroep Holland behandeld over het treffen van maatregelen op het gebied van ventilatie en brandveiligheid aan Jenaplanschool De Terp in Nieuwerkerk aan den IJssel. Over de hoogte van de toekenning moet nog een besluit worden genomen. Het college is hiertoe bevoegd. 

Besluit

 1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zuidplas 2015 en het Programma Onderwijshuisvesting 2022 een bedrag van € 40.575 toe te kennen aan de Scholengroep Holland ten behoeve van JBS De Terp.

3. Intentieverklaring CVO-BOOR Zuidplas eindonderwijs

Toelichting

De besturen van BOOR en CVO zijn voornemens om een intentieverklaring te ondertekenen waarin ze verklaren onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het gezamenlijk aanbieden van eindonderwijs m/h/v in de gemeente Zuidplas. Gevraagd wordt of de wethouder Onderwijs een adhesiebetuiging wil verklaren op dit proces. 

Besluit

 1. De intentieverklaring van de schoolbesturen BOOR en CVO te ondersteunen met een adhesiebetuiging. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Jan Verbeek om de adhesiebetuiging te ondertekenen.

4. Publicatie Europese aanbesteding Ingenieursdiensten project Dorrestein Noord

Toelichting

De gemeente Zuidplas heeft in het kader van het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) een reconstructie gepland van een aantal straten in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze straten liggen in de wijk Dorrestein Noord voor de fasen 1 en 2. Ingenieursbureau Arcadis B.V. heeft op basis van deze opgave in opdracht van de gemeente Zuidplas een variantenstudie uitgevoerd. De gemeente Zuidplas is nu op het punt gekomen om deze variantenstudie door een ingenieursbureau verder uit te laten werken naar een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en om van daaruit te komen tot een Uitvoerings Ontwerp en bijbehorende contractstukken.

Besluit

In te stemmen met het beschrijvend document (DMS Corsa nr. A22.000141) ten behoeve van de publicatie van de Europese aanbesteding voor de ingenieursdiensten ten behoeve van het IBOR project Dorrestein Noord. 
In te stemmen met het programma van eisen (DMS Corsa nr. A22.00042) ten behoeve van de publicatie van de Europese aanbesteding voor de ingenieursdiensten ten behoeve van het IBOR project Dorrestein Noord. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR (Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer openbare Ruimte) om de gunningsovereenkomst met de gegunde partij te ondertekenen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 februari 2022

Vergaderdatum: 8 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. December circulaire 2021
 2. Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022
 3. Tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 2022
 4. Voorstel effectief samenwerken gericht op veilig opgroeien in Midden-Holland
 5. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake regels gevoelige informatie vertrek
 6. Memo aan het presidium - motie onder de aandacht brengen
 7. Snelfietsroute
 8. Memo aan het presidium - uitstel Omgevingswet
 9. Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom
 10. Agenderen Noordelijke Dwarsweg 90 op agenda Raad
 11. Geheimhouding opleggen op Presentatie auditcommissie 8 februari 2022 Middengebied
 12. Benoeming Functionaris Gegevensbescherming
 13. Convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022
 14. Beantwoording schriftelijke vragen PvdAGroenLinks over de hulpmiddelen
 15. Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. de Jongerenraad CDA, D66, VVD, PvdA-GL
 16. Intern controleplan 2022
 17. Beantwoording schriftelijke vragen energie armoede tegengaan van fractie CU SGP
 18. Vaststellen komgrenzen gemeente Zuidplas

1. Decembercirculaire 2021

Toelichting

De Decembercirculaire 2021 informeert ons over de middelen die we uit het gemeentefonds mogen verwachten. In de bijgevoegde concept raadsinformatienota staan de mutaties toegelicht. De circulaire staat met name in het teken van twee zaken: extra middelen voor de versterking van de dienstverlening van gemeenten, met als aanleiding de kinderopvangtoeslag affaire; en de 6e tranche corona compensatie. 

Besluit

 1. De raadsinformatienota "Decembercirculaire 2021" te verzenden aan de gemeenteraad.

2. Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022

Toelichting

Net als in 2020 heeft de gemeente Zuidplas in 2021 meerdere steunpakketten ontvangen ter ondersteuning van maatschappelijke en culturele organisaties. Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat het college gedurende de corona-crisis gemandateerd is om deze budgetten voor dit doel in te zetten. Dit mandaat is bevestigd bij het raadsbesluit Budgetoverheveling 2021, voor de periode tot de Zomernota 2022 (R21.000113). Voor 2022 zijn deze budgetten, uit de September- en Decembercirculaire 2021, overgeheveld en als subsidieplafond opgenomen in een nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022. Het college is op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 bevoegd om de uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier vast te stellen. 

Besluit

 1. De Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 vast te stellen.
 2. Het aanvraagformulier Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 vast te stellen.

3. Tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 2022

Toelichting

Op 22 december 2021 hebben de colleges in Midden-Holland besloten om gehoor te geven aan de oproep van de VNG om de tarieven voor jeugd en Wmo-diensten extra te verhogen, om een salarisverhoging voor de medewerkers mogelijk te maken. Met voorliggend collegevoorstel wordt deze intentie uitgewerkt en vindt de daadwerkelijke aanpassing van de tarieven plaats. Daarnaast wordt voor de jaren 2023 en 2024 een aangepaste indexatiesystematiek voorgesteld. 

Besluit

 1. Instemmen met eenmalig aanpassen van de indexatiepercentages voor de diensten jeugd en Wmo met 0,8 procentpunt voor ambulante diensten en 0,05% procentpunt voor locatiegebonden diensten, per 1 februari 2022. 
 2. Instemmen met het aanpassen van de indexatiesystematiek per 2023 naar de OVA-PPC-systematiek. 
 3. Instemmen met de inzet van de middelen die hiervoor via de decembercirculaire 2021 structureel van 2022 aan de algemene uitkering zijn toegevoegd en dit te verwerken in de Zomernota 2022.

4. Voorstel effectief samenwerken gericht op veilig opgroeien in Midden-Holland

Toelichting

De afgelopen jaren hebben de gemeenten in Midden-Holland ingezet op het effectiever samenwerken in de Jeugdbeschermingsketen, onder andere via de ontwikkeling van de werkwijze team veilig opgroeien. In januari 2021 hebben de colleges van de vijf gemeenten ingestemd met het plan van aanpak gericht op de start van de werkwijze als pilot in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In dit B&W-advies ligt het voorstel voor de voorbereiding van de verbreding van deze pilot naar de overige gemeenten in Midden-Holland ter besluitvorming voor: ‘effectief samenwerken gericht op veilig opgroeien’, inclusief de (budgettair neutrale) bekostiging van deze verbreding vanuit de huidige middelen voor het product Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening. Het BOSD heeft de voorliggende voorstellen op 27-1-2022 geaccordeerd. 

Besluit

 1. In te stemmen met het voorstel ‘Effectief samenwerken gericht op Veilig Opgroeien in de regio Midden-Holland’, inclusief de projectbegroting 2022; 
 2. De middelen van het product Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening Zuidplas, € 149.290,- per jaar, vanaf 2023 budgettair neutraal in te gaan zetten voor de financiering van het team veilig opgroeien.

5. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake regels gevoelige informatie vertrek (C 1203)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA/Groenlinks over welke regels er zijn m.b.t. gevoelige informatie van onze gemeente bij vertrek van medewerkers.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/Groenlinks over welke regels er zijn m.b.t. gevoelige informatie van onze gemeente bij vertrek van medewerkers (E22.000146).

6. Memo aan het presidium - motie onder de aandacht brengen

Toelichting

Op d.d. 5 oktober 2021 heeft de fractie CU/SGP tijdens de raadsvergadering een terugkoppeling op de eerste 4 punten van de motie van 9 juni 2021 gevraagd. Er is gevraagd om dit te agenderen op een programmacommissie begin 2022. Het onderwerp is nog niet geagendeerd. Met het memo wordt het presidium hierop geattendeerd. 

Besluit

 1. Het bijgevoegde memo (Z22.000263) naar het presidium te versturen.

7. Snelfietsroute

Toelichting

Eerder heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar de inpasbaarheid van een snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda. Middels bijgevoegd raadsvoorstel stelt het college de raad voor om af te wijken van het oorspronkelijke tracé voor de snelfietsroute, maar wel te investeren in de verkeersveiligheid op de Oost- en Westringdijk. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Snelfietsroute Rotterdam - Gouda' (R22.000022) vast te stellen en in te stemmen met doorgeleiding naar de PC Ruimte van 22 februari 2022 en de raad van 8 maart 2022.

8. Memo aan het presidium - uitstel Omgevingswet

Toelichting

Tijdens de Benen op Tafel sessie met de raad d.d. 1 februari jl. heeft portefeuillehouder Schuurman meegedeeld dat de Omgevingswet wordt uitgesteld, maar dat- vanuit het college- ter overweging wordt gegeven om door de zittende raad, op 15 februari aanstaande, de drie raadsbesluiten alsnog te laten behandelen. Ten behoeve van de bespreking van dit onderwerp in het eerstvolgende presidium, is deze memo (Z22.000264) - met inhoudelijke argumenten- opgesteld. 

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de memo en die te verstrekken (Z22.000264) aan het presidium.

9. Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom

Toelichting

In 2019 heeft de gemeenteraad een krediet van € 1.000.000 (R19.000070) ter beschikking gesteld voor levensduur verlengende maatregelen van de zwembadinstallaties in het sportcentrum Parkzoom te Nieuwerkerk aan den IJssel. In het kader van de energietransitie zijn bij uitvoering van de levensduur verlengende maatregelen ook verduurzamingsmogelijkheden verkend. Om aan de warmtevraag te voldoen is bijvoorbeeld gekozen voor een duurzame oplossing in de vorm van een hybride verwarmingssysteem. Dit zorgt voor een flinke besparing op het gasverbruik, maar resulteert wel in een zwaardere belasting van de hoofdvoedingskabel van het sportcentrum en hogere elektriciteitskosten. In combinatie met een zonnepanelen installatie kunnen de hogere elektriciteitskosten echter worden gecompenseerd. Doordat kosten van enkele uitgevoerde levensduur verlengende maatregelen lager zijn uitgevallen, is het mogelijk om zonder aanvullende middelen een zonnepaneleninstallatie te plaatsen om de hogere elektriciteitskosten te compenseren. 

Besluit

 1. In te stemmen met het plaatsen van een zonnepanelen installatie op het dak van de sporthal van sportcentrum Parkzoom te Nieuwerkerk aan den IJssel; 
 2. Uit het krediet van € 1.000.000 (R19.000070) € 100.000 ter beschikking te stellen voor het plaatsen van een zonnepanelen installatie op de sporthal van sportcentrum Parkzoom;
 3. Raadsvoorstel R22.000023 (bijlage 1) ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

10. Agenderen Noordelijke Dwarsweg 90 op agenda Raad

Toelichting

In december is het BP Noordelijke Dwarsweg 90 van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Inmiddels zijn de stukken wel geagendeerd voor de PC Ruimte van 22 februari, maar nog niet voor een raadsvergadering. Middels dit memo verzoekt het college om het BP alsnog te agenderen 

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z22.000293 aan het Presidium over het agenderen van R21.000126 ter besluitvorming door de gemeenteraad.

11. Geheimhouding opleggen op Presentatie auditcommissie 8 februari 2022 Middengebied

Toelichting

Het college wordt gevraagd om geheimhouding op A22.000190 op te leggen op grond van artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet.

Besluit

 1. Het opleggen van geheimhouding op A22.000190, conform artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet tot 1 januari 2040.

12. Benoeming Functionaris Gegevensbescherming

Toelichting

De huidige Functionaris Gegevensbescherming (FG) mevrouw mr. B. Hamburger zal per 1 april 2022 stoppen in haar functie als Functionaris Gegevensbescherming. Op grond van artikel 37, eerste lid van de AVG is de aanwijzing van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht wanneer het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een bestuursorgaan van een gemeente. Derhalve dient de heer M.A. Boon per 1 april 2022 door de burgemeester, het college en de gemeenteraad benoemd te worden als Functionaris Gegevensbescherming.

Besluit

 1. De benoeming van mevrouw mr. B. Hamburger als Functionaris Gegevensbescherming van met ingang van 1 april 2022 in te trekken.
 2. Met ingang van 1 april 2022 de heer M.A. Boon te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming.
 3. Door middel van bijgaand (concept) raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit de raad voor te stellen de heer M.A. Boon per 1 april 2022 te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies en de Rekenkamer, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 4. Door middel van bijgaand memo het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 6 maart 2022. 

Besluit burgemeester

 1. De benoeming van mevrouw mr. B. Hamburger als Functionaris Gegevensbescherming met ingang van 1 april 2022 in te trekken. 
 2. Met ingang van 1 april 2022 de heer M.A. Boon te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming.

13. Convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022

Toelichting

Een convenant gegevensuitwisseling BRP en woonfraude maakt een gezamenlijke aanpak met woningcorporaties mogelijk ter bestrijding en voorkoming van woongerelateerde fraude. Het doel van het convenant is om de kwaliteit van de BRP te verbeteren, signalen van woonfraude te onderzoeken en misbruik van gemeentelijke voorzieningen te bestrijden. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met het convenant. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022 (A21.002400). 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder D.A. de Haas volmacht te verlenen om het convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022 (A21.002400) te ondertekenen.

14. Beantwoording schriftelijke vragen PvdAGroenLinks over de hulpmiddelen (C-1205)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/Groenlinks over de verzekering van elektrische hulpmiddelen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/Groenlinks over de verzekering van elektrische hulpmiddelen.

15. Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. de Jongerenraad CDA, D66, VVD, PvdA-GL (C-1190)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties CDA, D66, VVD en PvdA/GL ten aanzien van de Jongerenraad. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties CDA, D66, VVD en PvdA/GL ten aanzien van de Jongerenraad (U22.000156).

16. Intern controleplan 2022

Toelichting

Het college van B&W (hierna te noemen college) is verplicht (conform art. 212/213/213a van de Gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. In het voorliggende intern controleplan, welke is afgestemd met de accountant, wordt uitleg gegeven welke onafhankelijke interne controlewerkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd om invulling te geven aan deze verplichting. De reden dat het intern controleplan 2022 ter vaststelling aan het college wordt aangeboden is de wetswijziging, die naar verwachting voor het boekjaar 2022 in werking treedt. Het college wordt expliciet verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant geeft niet het oordeel meer over de rechtmatigheid, nog wel het oordeel over de getrouwheid. Het college stelt een rechtmatigheidsverantwoording op die alleen iets zegt over het naleven van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op de financiële beheershandelingen (de drie financiële rechtmatigheidscriteria). Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar nu de accountant het oordeel over geeft.

Besluit

 1. Het intern controleplan 2022 vast te stellen.

17. Beantwoording schriftelijke vragen energie armoede tegengaan van fractie CU SGP (C-1204)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen energie armoede tegengaan van ChristenUnie/SGP. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CU/SGP inzake energie armoede tegengaan (U22.000337)

18. Vaststellen komgrenzen gemeente Zuidplas

Toelichting

De gemeente dient een geactualiseerde wegenlegger voor te leggen aan de Provincie. In de wegenlegger staat vermeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom. Voorwaarde hiervoor is een actueel komgrensbesluit. Deze komgrensvaststelling heeft dus alleen betrekking op de komgrens in de zin van de Wegenverkeerswet en heeft geen juridische consequenties tot gevolg. Tijdens de collegebehandeling van 18-1-2022 is het voorstel aangehouden i.v.m. vragen over de gevolgen voor de rechtspositie van inwoners. Deze komgrensvaststelling heeft alleen betrekking op de komgrens in de zin van de Wegenverkeerswet en heeft geen juridische consequenties tot gevolg. De tekeningen zijn aangepast om hier geen verkeerde indruk over te wekken.

Besluit

 1. Intrekken van alle bestaande komgrensbesluiten gemeente Zuidplas. 
 2. Vaststellen van de nieuwe komgrenzen gemeente Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 februari 2022

Vergaderdatum: 1 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90
 2. Prioritering te plaatsen bedrijven Knibbelweg-Oost
 3. Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU-SGP en PvdA-GL over de Jeugdbeschermingstafel
 4. Zelfbewoningsplicht
 5. Stedenbouwkundig plan De Jonge Veenen fase 3 en 4
 6. Doorgeleiden Integrale Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022
 7. Aankoop perceel grond nabij Middelweg 11 te Moordrecht
 8. Reactie verzoek voetbalverenigingen
 9. Informatienota aan de raad, Corona & Personeel
 10. Mandaatregister van de gemeente Zuidplas 15 februari 2022 en extern mandaatbesluit Stichting Zuidplas Ondersteunt 2022
 11. Steekproef inspectie gastouders kinderopvang
 12. Afwijkend termijn Wet op de lijkbezorging
 13. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake waarschuwingskaartjes
 14. Schriftelijke vragen PvdA-GL inzake veiligheid op testlocatie

1. Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90

Toelichting

Met dit bestemmingsplan worden 4 nieuwe woningen ter plaatse van het perceel aan de Noordelijke Dwarsweg 90 te Zevenhuizen mogelijk gemaakt. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90" (R21.000126) op 8 maart 2022 aan de raad voor te leggen.

2. Prioritering te plaatsen bedrijven Knibbelweg-Oost

Toelichting

Knibbelweg Oost is in ontwikkeling. Naast grote logistiek en glastuinbouw is er ook 4 ha ruimte voor uit te plaatsen bedrijven. Binnen onze gemeente zijn er bedrijven die weg moeten om verschillende redenen en bedrijven die naar een andere locatie willen vertrekken. Het is van belang voor de ontwikkelaar van dit gebied om hiervoor een prioritering te hebben vanuit de gemeente Zuidplas. Bij de eerste behandeling in het college waarbij het voorstel is aangehouden is gevraagd of het Middengebied als hoogste prioriteit vervangen kan worden door de term transformatiegebied en of een bedrijf in meerdere categorieën kan voorkomen en zo meer punten kan krijgen. Deze wijzigingen zijn in dit collegevoorstel opgenomen.

Besluit

 1. In te stemmen met prioritering van mogelijk te plaatsen bedrijven op de beschikbare 4 ha van Knibbelweg Oost die ontstaat door het toekennen van punten aan uit te plaatsen bedrijven. 
 2. In te stemmen met de puntenverdeling aan bedrijven zoals aangegeven in dit collegevoorstel. 
 3. Deze prioritering te laten gelden tot 1 januari 2025, waarna elk bedrijf uit Zuidplas in aanmerking kan komen voor plaatsing op Knibbelweg Oost. 

3. Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU-SGP en PvdA-GL over de Jeugdbeschermingstafel

Toelichting

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie-SGP en PvdA/GroenLinks over de Jeugdbeschermingstafel. Deze vragen zijn gesteld vanuit de pilot RASD (Regionale Afstemming Sociaal Domein) in alle vijf gemeenten in Midden-Holland. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie-SGP en PvdA/Groen Links (U22.000296)

4. Zelfbewoningsplicht

Toelichting

Het woonbeleid van de gemeente is erop gericht om de woonbehoefte van zoveel mogelijk doelgroepen te faciliteren. Voor de doelgroepen van sociale huurwoningen is dat goed geborgd. Voor doelgroepen die aangewezen zijn op betaalbare en middeldure koopwoningen is dat niet of veel minder het geval. Momenteel kan niet worden voorkomen dat er woningen gekocht worden vanuit oogpunt van speculatie. Dit gaat ten koste van de doelgroep en is dus ongewenst. Tijdens de collegevergadering van 7 december vorig jaar is een eerdere versie aangehouden. Er waren twijfels over de duur van de maatregel en de hoogte van de boete. In de raadsinformatienota was opgenomen dat het college stelde dat met het invoeren van een zelfbewoningsplicht de motie was afgedaan. Terwijl de motie opriep tot het doen van onderzoek. Opgemerkt werd dat de motie formeel niet als afgedaan kon worden beschouwd. In dit nieuwe voorstel zijn naar aanleiding van bespreking in het college de volgende wijzigingen aangebracht:

 • De duur van de maatregel is gewijzigd van 5 jaar naar 3 jaar; 
 • De vaste boete van € 100.000 is omgezet naar 20% van de oorspronkelijke v.o.n. prijs; 
 • Als gevolg van deze twee inhoudelijke wijzigingen zijn de argumenten en kanttekeningen aangepast;
 • In de raadsinformatienota is aangegeven dat het college met de invoering van een zelfbewoningsplicht verder gaat dan de motie; 
 • In de raadsinformatienota is beargumenteerd waarom Zuidplas afwijkt van enkele buurgemeenten.

Besluit

 1. Instemmen met invoering van een zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen met een v.o.n. prijs tot de bovengrens van middeldure koopwoningen (thans € 475.000 volgens de woonvisie).
 2. Instemmen met een zelfbewoningsplicht van drie jaar. 
 3. Instemmen dat in verkoopovereenkomsten en/of anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars wordt opgenomen dat de ontwikkelaar de zelfbewoningsplicht doorlegt aan de eindgebruiker. 
 4. De boete bij overtreding van de zelfbewoningplicht te bepalen op 20% van de oorspronkelijke VON-prijs, te voldoen aan de gemeente Zuidplas. 
 5. Instemmen met raadsinformatienota (Z21.003514) om de raad te informeren over de invoering van de zelfbewoningsplicht.

5. Stedenbouwkundig plan De Jonge Veenen fase 3 en 4

Toelichting

De Jonge Veenen is de ontwikkellocatie aan de oostzijde van Moerkapelle, in polder de Wilde Veenen. In het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’, vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle, heeft dit gebied een uit te werken woonbestemming gekregen. In fase 1 en 2 zijn tot 2020, 370 woningen gerealiseerd. Het is de bedoeling om middels de realisatie van fase 3 en 4 nog eens 210 woningen te bouwen. Dat is dan tevens de afronding van dit plan de Jonge Veenen. Voor u ligt het definitief stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4, zijnde het ruimtelijke plan voor de komende ontwikkeling. 

Besluit

 1. Het stedenbouwkundig plan De Jonge Veenen voor fase 3 en 4 vast te stellen (A22.000109);
 2. In te stemmen met het beeldkwaliteitplan De Jonge Veenen fase 3 en 4 (A22.000110), dat onderdeel uit gaat maken van het bestemmingsplan en de Welstandsnota.
 3. De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde informatienota (Z21.000150).

6. Doorgeleiden Integrale Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022 (Z22.000149), en deze opgemaakt door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022 (Z22.000149), en deze opgemaakt door te geleiden naar de gemeenteraad.

7. Aankoop perceel grond nabij Middelweg 11 te Moordrecht

Toelichting

Voorgesteld wordt een perceel grond nabij de Middelweg 11 in Moordrecht aan te kopen. Het perceel is nodig voor de realisatie van het Middengebied en is gelegen in de zone nabij de Middelweg waar naar alle waarschijnlijkheid wordt gestart met de ontwikkeling. Aan de raad hoeft geen krediet gevraagd te worden. Het te nemen besluit tot aankoop is een bevoegdheid van Burgemeester en wethouders, een en ander op grond van de Gemeentewet artikel 160 1e lid. 

Besluit

 1. Het perceel onbebouwde grond ter grootte van 2.198 m2 nabij de Middelweg 11 in Moordrecht van twee eigenaren aan te kopen op basis van de in de geheime bijlage genoemde koopsom/ schadeloosstelling overeenkomstig de bijgevoegde koopovereenkomst.
 2. Het op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigde voorkeursrecht intrekken.

8. Reactie verzoek voetbalverenigingen

Toelichting

Op 21 januari 2022 hebben vier voetbalverenigingen een mail gestuurd met de vraag of de gemeente zorg wil dragen voor professioneel beveiligingspersoneel die de controle op de naleving van de coronamaatregelen bij de sportverenigingen uitvoert (E22.000269). Het college wordt gevraagd in te stemmen met de reactie middels een brief (U22.000409).

Besluit

 1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief (U22.000409) aan de voetbalverenigingen.

9. Informatienota aan de raad, Corona & Personeel

Toelichting

De Raad informeren over de hoge aantallen coronabesmettingen en de impact die dat heeft op de organisatie. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de informatienota aan de Raad "Corona & Personeel" – Z22.000227.

10. Mandaatregister van de gemeente Zuidplas 15 februari 2022 en extern mandaatbesluit Stichting Zuidplas Ondersteunt 2022

Toelichting

Jaarlijks vindt een herziening van het mandaatregister plaats. Bepaalde taken zijn verschoven naar andere afdelingen. Er zijn enkele omissies geconstateerd en op basis van voortschrijdende inzichten – mede als uitvloeisel van het concernplan - wordt voorgesteld bepaalde bevoegdheden te mandateren of bestaande mandaten te wijzigen. Op basis daarvan is het mandaatregister aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld het mandaatbesluit van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! te actualiseren. Naast voortschrijdend inzicht is daar de inwerkingtreding van het Besluit inburgering 2021 aanleiding om het mandaatbesluit aan te passen.

Besluit

 1. Het Mandaatregister 2022 vast te stellen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; 
 2. Het bijgevoegde Mandaatbesluit Stichting Zuidplas Ondersteunt! 2022 vast te stellen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft

11. Steekproef inspectie gastouders kinderopvang

Toelichting

Het ministerie van SZW stelt vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering (voor Zuidplas € 12.000). Deze middelen zijn bedoeld om de gemeenten te ondersteunen bij hun handhavingstaak in de kinderopvang, specifiek bij het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang. Om aan de beoogde intensivering vorm te geven is het van belang GGD Midden Nederland voor 2022 opdracht te geven voor het uitbreiden van het aantal inspecties en de benodigde financiële middelen hiertoe te bestemmen.

Besluit

 1. In te stemmen met een steekproefgrootte van 50% voor de inspectie van gastouders in de kinderopvang met ingang van 2022. 
 2. Aan de raad voor te stellen het bedrag van € 12.000 structureel beschikbaar te stellen voor de intensivering van toezicht en handhaving bij de zomernota 2022.

12. Afwijkend termijn Wet op de lijkbezorging

Toelichting

Het aantal gevallen van overlijden is de afgelopen maand fors gestegen, tegelijkertijd kampen uitvaartondernemers met uitval van personeel als gevolg van ziekte of quarantaine. Het lukt uitvaarondernemers soms niet om de crematie of begrafenis binnen de wettelijke termijn te regelen. Uitvaartondernemers moeten soms noodgedwongen afwijken van de wettelijke termijn van zes werkdagen die geldt volgens artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben de gemeente opgeroepen om, gezien de huidige epidemiologische situatie en gevolgen daarvan voor de uitvoering van de lijkbezorging, welwillend om te gaan met verzoeken tot afwijking van de termijn. Het voorstel is om de termijn tijdelijk te verlengen van zes naar tien werkdagen, voor de periode tot 1 april 2022 (eerste kwartaal 2022). Dit kan met toestemming van de burgemeester.

Besluit burgemeester

 1. In afwijking van artikel 16 Wet op de lijkbezorging, de uiterlijke termijn voor iedere begraving of crematie in de periode vanaf heden tot 1 april 2022 te bepalen op tien werkdagen, conform het advies van de directeur Publieke gezondheid; 
 2. De plaatselijke begraafplaatsen en crematoria hierover te informeren.

13. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake waarschuwingskaartjes (C 1201)

Toelichting

Door de fractie PvdA/GroenLinks zijn vragen gesteld over aangebrachte waarschuwingskaartjes op geparkeerde voertuigen voor het veroorzaken van een hinderlijke en gevaarlijke situatie op de Leeuwerik te Zevenhuizen.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.000262) van de vragen zoals gesteld door de fractie van de PvdA/GroenLinks over aangebrachte waarschuwingskaartjes op geparkeerde voertuigen voor het veroorzaken van een hinderlijke en gevaarlijke situatie op de Leeuwerik te Zevenhuizen.

14. Schriftelijke vragen PvdA-GL inzake veiligheid op testlocatie - (C 1212)

Toelichting

Op 20 januari 2022 stelde de fractie van PvdA-GL het college schriftelijke vragen over de veiligheid op de testlocatie. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GL over de veiligheid op de testlocatie - U22.000400.

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 januari 2022

Vergaderdatum: 25 januari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Projectopdracht uitbreiding school Esse Zoom
 2. Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022
 3. Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP nieuwbouw De Zevenster (C 1196)
 4. Opheffen geheimhouding
 5. Wijzigen verordening duurzaamheidsleningen
 6. Mandaat ondertekenen uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp NWK
 7. Verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Risicobeheer door de Veiligheidsregio Hollands Midden
 8. Europese aanbesteding uitvoeren bestemmingsplan en MER Middengebied Zuidplaspolder
 9. Indienen zienswijze saneringsregeling wegverkeerslawaai omgevingswet
 10. Informatienota voortgang implementatie Wet inburgering 2022

1. Projectopdracht uitbreiding school Esse Zoom

Toelichting

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is voor de periode 2019-2023 een aantal opgaven opgenomen waaronder de uitbreiding van de brede school in Esse Zoom. Om een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren is een projectopdracht opgesteld met de uitgangspunten voor het haalbaarheidsonderzoek. 

Besluit

 1. De projectopdracht voor de uitbreiding van de brede school in Esse Zoom vast te stellen.

2. Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022

Toelichting

Naar verwachting treden per 1 juli 2022 twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie in werking: titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 15.1 van de Omgevingswet (Ow). Titel 4.5 van de Awb voorziet in een algemene regeling over de vergoeding (of tegemoetkoming) van schade door rechtmatig overheidshandelen. Het doel van de nieuwe regeling is om te komen tot meer eenduidigheid en overzichtelijkheid in het nadeelcompensatierecht. Afdeling 15.1 van de Ow gaat over nadeelcompensatie bij een omgevingsvergunning of een regel in een omgevingsplan. Om op deze regelingen aan te sluiten maakt de gemeente een Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022" aan de raad voor te leggen.

3. Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP nieuwbouw De Zevenster (C 1196)

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsinformatienota: “Voortgangsrapportage Verplaatsing V.V. Groeneweg” heeft de Christen Unie/ SGP Zuidplas schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 40 Reglement van orde. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen.

4. Opheffen geheimhouding

Toelichting

Opheffen geheimhouding diverse overeenkomsten Zevenhuizen-Zuid in verband met openbaarmaking naar aanleiding van WOB-verzoek (I21.003450). 

Besluit

 1. Besluit om de geheimhouding op de "Raamovereenkomst en de Deelplanovereenkomst Gebiedsontwikkeling Zevenhuizen-Zuid (ROK)" op te heffen. (A14.000275)
 2. Besluit om de geheimhouding op de "Anterieure overeenkomst A.M. Troost Holding BV, Noordelijke Dwarsweg 94 Zevenhuizen" op te heffen. (A12.001449)
 3. Besluit om geheimhouding op verzoek tot contractovername van de anterieure overeenkomst van fam. Troost aan een derde partij (U13.010253) op te heffen.
 4. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst fase 3 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (A17.000950)
 5. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst Fase 4 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (A18.000568)
 6. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst Fase 5 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (Z19.000563)
 7. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst 7 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (A20.000747)

5. Wijzigen verordening duurzaamheidsleningen

Toelichting

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Zuidplas een duurzaamheidslening. De huidige verordening van deze lening geeft aan dat aanvragen afgewezen kunnen worden als deze na 1 januari 2022 worden ingediend. Aanvragen kunnen nu dus niet meer behandeld worden. Middels een raadsbesluit zal de datum in de verordening aangepast moeten worden. Gezien de reeds verlopen geldigheid van de verordening zal middels een memo aan het presidium agendering op de vergadering van 15-02 verzocht worden. 

Besluit

 1. Instemmen met het raadsvoorstel Wijzigen verordening duurzaamheidslening (R22.000018)
 2. Instemmen met de memo aan het presidium van dinsdag 25 januari 2022 (Z22.000168)

6. Mandaat ondertekenen uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp NWK

Toelichting

In oktober 2021 heeft de raad ingestemd met de verlening van BIZ Oude Dorp Nieuwerkerk. Vervolgens hebben de ondernemers in het BIZ-gebied in december 2021 positief gestemd over de verlening, Onderdeel van een BIZ is het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst, zoals vastgesteld in B21.000358. Voor het ondertekenen van deze uitvoeringsovereenkomst wordt aan Burgemeester Han Weber verzocht het mandaat voor ondertekenen te geven aan Wethouder Jan Willem Schuurman. 

Besluit Burgemeester

 1. Mandaat van de Burgemeester Han Weber aan wethouder Jan Willem Schuurman te geven om de "Uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp 2022 (A21.001385)" te ondertekenen.

7. Verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Risicobeheer door de Veiligheidsregio Hollands Midden

Toelichting

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is voornemens deel te nemen aan een op te richten Stichting Risicobeheer. Alvorens zij hierover besluit is zij op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht hierover vooraf de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te stellen hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Risicobeheer.
 2. De raad voor te stellen het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te Informeren middels bijgevoegde reactiebrief.

8. Europese aanbesteding uitvoeren bestemmingsplan en MER Middengebied Zuidplaspolder

Toelichting

Onlangs is het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld dat de basis vormt voor de bouw van 8.000 woningen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de vernieuwing van landschap, de aanleg van infrastructuur en energielandgoederen Nu is het noodzakelijk dat er een bestemmingsplan/omgevingsplan én een MER wordt opgesteld. Om te voldoen aan de gemaakte afspraken, is het van belang dat er één bestemmingsplan/omgevingsplan wordt opgesteld voor het gehele gebied. Daarmee worden de geplande 8.000 woningen en de bedrijventerreinen planologisch verankerd. Hiervoor is een Europese aanbesteding gestart op 13 oktober 2021. De afgelopen periode heeft het beoordelingsteam in het kader van een Europese aanbesteding de offertes beoordeeld. Het advies is om de opdracht te gunnen aan Sweco Nederland BV.

Besluit

 1. In te stemmen met het sluiten van de overeenkomst met Sweco Nederland BV tot 31 januari 2023 met 2 maal een optie voor het verlengen met één jaar tot 31 januari 2025. 

Besluit Burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de opgavemanager Middengebied Zuidplaspolder om de overeenkomst met Sweco Nederland BV te ondertekenen.

9. Indienen zienswijze saneringsregeling wegverkeerslawaai omgevingswet

Toelichting

Onder de omgevingswet gaat de regeling voor de sanering van wegverkeerslawaai wijzigen. Een concept-uitwerking van de subsidieregeling is vrijgegeven voor de inspraak. Uit dit concept blijkt dat het rijk niet langer alle kosten van de sanering voor zijn rekening wil nemen. Een deel van de kosten wordt doorgeschoven naar gemeenten en/of derden. Gemeenten ontvangen in beginsel geen middelen om deze kosten te dekken. Het voorstel is om hierover een zienswijze in te dienen. 

Besluit

 1. Naar aanleiding van het concept van de saneringsregeling verkeerslawaai een gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen
 2. De ODMH te mandateren om deze zienswijze in orde te maken en mede namens de gemeente Zuidplas in te dienen.

10. Informatienota voortgang implementatie Wet inburgering 2022

Toelichting

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, is op 15 december 2020 door het college het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 vastgesteld. In het Actieplan is opgenomen dat de gemeenteraad ieder kwartaal middels een informatienota wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht de informatienota (Z22.000085), over de voortgang van de implementatie in Q4 2021, te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De informatienota (Z22.000085) te versturen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 18 januari 2022

Vergaderdatum: 18 januari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Informatienota raad inzake ontwikkeling Prinses Irenestraat 3
 2. Memo Besluitvorming nieuwbouw Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel
 3. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL Moskee Errahmane
 4. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake brief van de Stuurgroep Ondernemerfonds (C1189)
 5. Geluidmaatregelen N219 's-Gravenweg
 6. Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en verplichte participatie
 7. Lokale Gezondheidsagenda 2022 - 2024
 8. Aanvullend krediet Middengebied Zuidplaspolder en actualisatie Financieel Kader
 9. Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken Herontwikkeling Rijksmonument Geertruidahoeve Eerste Tochtweg 25
 10. Beantwoording schriftelijke vraag CU/SGP n.a.v. Infonota Verlengde Molengangpad
 11. Energie lasten MFC Swanla
 12. Vaststellen partiele herziening beheersverordeningen
 13. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL wegherstel (C1199)
 14. Communicatie omtrent de 's Gravenweg 16
 15. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL bijstand 27 jaar (C1190)
 16. Deelplanovereenkomst fase 1B Koningskwartier
 17. Deelplanovereenkomst fase 8 Koningskwartier
 18. Memo aan het presidium - Nota risicomanagement
 19. Ondertekening Addendum II verlenging samenwerking A12 corridor
 20. Eindstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021
 21. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Waterbeheerprogramma (C1194)
 22. Correctie straatnaam

1. Informatienota raad inzake ontwikkeling Prinses Irenestraat 3

Toelichting

Tijdens de behandeling van het bouwplan voor de nieuwbouw van de moskee aan de Prinses Irenestraat 3 in de Programmacommissie Ruimte van 7 december zijn aanvullende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het is wenselijk om de raad te informeren over het vervolg.

Besluit

 1. De bijgevoegde informatienota Moskee Prinses Irenestraat 3 (Z21.003742) aan te bieden aan de raad.

2. Memo Besluitvorming nieuwbouw Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Het college vraagt het presidium van de raad om het Raadsvoorstel met betrekking tot de nieuwbouw aan de Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel tijdens de eerst mogelijke vergadering van de raad te agenderen. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaande memo aan het presidium van de raad (Z22.000088) en deze ter beschikking te stellen aan het presidium.

3. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL Moskee Errahmane

Toelichting

Beantwoording vragen van de PvdA-Groenlinks met betrekking tot de verkoop van de grond aan de stichting Islamitische Moskee Errahmane. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-Groenlinks (U22.000086) inzake de verkoop grond aan de stichting Islamitische Moske Errahmane.

4. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake brief van de Stuurgroep Ondernemerfonds (C1189)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake de brief van de stuurgroep Ondernemersfonds Zuidplas (E21.004353) over de afloop van het ondernemersfonds Zuidplas. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de gemeenteraad inzake brief van de Stuurgroep Ondernemersfonds Zuidplas (U21.003910).

5. Geluidmaatregelen N219 's-Gravenweg

Toelichting

De N219 ter hoogte van de 's-Gravenweg levert veel klachten op vanwege verkeerslawaai. Samen met de provincie Zuid-Holland als wegbeheerder is onderzoek gedaan naar de situatie en de mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen. Nu ligt een voorstel voor waarbij de provincie stil wegdek aanlegt en een aantal schermen wordt gerealiseerd op basis van een bijdrage voor de geluidsschermen van 50% door de gemeente Zuidplas. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het voorstel om langs de N219 ter hoogte van de ’s-Gravenweg nieuwe 2 meter hoge geluidsschermen te realiseren op basis van cofinanciering in het project van de provincie Zuid-Holland;
 2. Een voorkeur uit te spreken voor schermen van glas met toepassing van zonnepanelen aan de schermen 1 en 3;
 3. Akkoord gaan met raadsvoorstel R21.000123 en deze doorgeleiden ter besluitvorming aan de raad van 15 februari 2022.

6. Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en verplichte participatie

Toelichting

Met de invoering van de Omgevingswet (beoogd 01 juli 2022) vervalt een aantal eerder genomen besluiten op het gebied van bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college. Deze bevoegdheidsverdeling wijzigt in de Omgevingswet, waardoor het noodzakelijk is nieuwe besluiten te nemen over deze bevoegdheidsverdeling. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en Verplichte participatie" met bijlagen op 15 februari 2022 aan de raad voor te leggen;
 2. De Informatienota met bijlagen ter kennisneming aan de raad verzenden.

7. Lokale Gezondheidsagenda 2022 - 2024

Toelichting

Voor u ligt de ‘Lokale Gezondheidsagenda 2022-2024’. Deze komt voort uit de landelijke gezondheidsnotitie en lokale gezondheidsproblematiek vanuit het lokale preventieakkoord. De gezondheidsagenda geeft gerichte, preventieve acties voor de komende drie jaar uit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ op een drietal gezondheidsthema’s die intern en extern zijn opgehaald. Door de COVID-19 pandemie zijn de gezondheidsproblematieken verergerd. Hiermee zijn ook extra incidentele budgetten beschikbaar gesteld door het Rijk. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel (R21.000114) Lokale Gezondheidsagenda 2022-2024 vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 15 februari;
 2. De memo (Z22.000100) aan het presidium te versturen.

8. Aanvullend krediet Middengebied Zuidplaspolder en actualisatie Financieel Kader

Toelichting

Op 19 mei 2021 is het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast zijn overeenkomsten aangegaan met de bestuurlijke partners, waaronder de Grondbank RZG Zuidplas. Hiermee is er bestuurlijk commitment op de realisatie van het vijfde dorp. Sinds de vaststelling van het Masterplan is gewerkt aan de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen en zijn onderzoeken uitgevoerd. In 2022 gaat het plan een nieuwe fase in met het opstarten van de MER- en omgevingsplanprocedure. Voorzien wordt dat eind 2022 een grondexploitatie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de tussenliggende fase is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig om de verdere planvorming te kunnen vormgeven. Verder wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om een informatiecentrum te realiseren in het Middengebied, voor verwervingen in het Middengebied en voor het benutten van kansen vooruitlopend op de grondexploitatie.

Beslispunten

 1. In te stemmen met raadsvoorstel R21.000131 inclusief bijlagen en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming;
 2. Geheimhouding op te leggen op bijlage 3 (A22.000056) zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet.

9. Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken Herontwikkeling Rijksmonument Geertruidahoeve Eerste Tochtweg 25

Toelichting

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door D66 inzake de stand van zaken renovatie Geertruidahoeve en de rol van de gemeente Zuidplas daarbij. 

Besluit

 1. In te stemmen met de geformuleerde beantwoording en deze te delen met de raad (U22.000039).

10. Beantwoording schriftelijke vraag CU/SGP n.a.v. Infonota Verlengde Molengangpad

Toelichting

Naar aanleiding van de Informatienota Verlengde Molengangpad is door de fractie van de ChristenUnie/SGP een schriftelijke vraag ingediend. In haar vraag verzoekt de ChristenUnie/SGP om de rapporten vrij te geven die ten grondslag liggen aan de informatienota. Met dit collegevoorstel wordt voorgesteld de rapporten vrij te geven. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie/SGP (U22.000158) en de door hen gevraagde stukken toe te sturen.

11. Energie lasten MFC Swanla

Toelichting

Het bestuur van de Stichting Swanla is geconfronteerd met een zeer forse verhoging van de energielasten en komt hierdoor in liquiditeitsproblemen. Gevraagd is hulp te bieden teneinde dit probleem op te lossen.

Besluit

 1. Subsidie 2022 voor 50% betaalbaar te stellen in januari 2022 en de tweede termijn zo nodig te vervroegen;
 2. Uitstel te verlenen van huurbetaling tot maximaal juli 2022.

12. Vaststellen partiele herziening beheersverordeningen

Toelichting

Voorstel om de beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht” en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” aan de raad voor te leggen voor vaststelling. Met de (vaststelling van de) beheersverordeningen wordt het planologisch-juridische kader hersteld. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht" en "Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas" op 15 februari 2022 aan de raad voor te leggen.

13. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL wegherstel (C1199)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen C-1199 inzake wegherstel na werkzaamheden aan de Bredeweg. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake wegherstel. (U22.000196).

14. Communicatie omtrent de 's Gravenweg 16

Toelichting

In het collegebesluit van (B21.000618) is aangegeven dat voor de ’s Gravenweg 16 te Nieuwerkerk aan den IJssel gezocht wordt naar een nieuwe bestemming. De omwonenden en belanghebbenden worden meegenomen in dit proces, zodat zij op de hoogte zijn van het onderzoek. Door middel van deze raadsinformatie nota wil het college van B&W de gemeenteraad van Zuidplas hierover informeren. 

Besluit

 1. In te stemmen met het informeren van de omwonende en belanghebbende omtrent het onderzoek naar een nieuwe bestemming voor de 's Gravenweg 16 te Nieuwerkerk a/d IJssel;
 2. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z21.003738 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

15. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL bijstand 27 jaar (C1190)

Toelichting

De fractie van de PvdA/GL heeft op 20 december 2021 schriftelijke vragen gesteld over het versoepelen van bijstandsregels voor jongeren. Bijgesloten brief (U21.003945) geeft antwoord op de vragen. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GL over het versoepelen van bijstandsregels voor jongeren (U21.003945).

16. Deelplanovereenkomst fase 1B Koningskwartier

Toelichting

In de vergadering van 21 september 2021 is door het college het ontwerp uitwerkingsplan voor deelplan 1B van Het Koningskwartier vastgesteld (B21.000512). In het advies op basis waarvan het besluit is genomen is aangegeven dat er een deelplanovereenkomst zal worden aangegeven om de financiële haalbaarheid te borgen. In dit advies wordt gevraagd het besluit te nemen om de deelplanovereenkomst aan te gaan. 

Besluit

 1. De Deelplanovereenkomst voor fase 1B zoals opgenomen in bijlage 1 aan te gaan;
 2. Toestemming te verlenen voor de grondtransacties ten behoeve van de grondruil in het kader van de met partijen gesloten deelplanovereenkomst 1B conform de grondruiltekening zoals bijgesloten als bijlage 1A-C bij deze deelplanovereenkomst.

Besluit burgemeester

 1. De directeur Gebiedsontwikkeling en Opgaven te mandateren in te stemmen met door Zevenhuizen-Zuid CV opgestelde Algemene Voorwaarden voor gronduitgifte en de overeenkomst te ondertekenen.

17. Deelplanovereenkomst fase 8 Koningskwartier

Toelichting

In de vergadering van 11-05-2021 heeft het college besloten het ontwerp uitwerkingsplan voor fase 8 (277 woningen) van Het Koningskwartier ter inzage te leggen (B21.000274). In de vergadering van 20- 07-2021 is door het college het uitwerkingsplan vastgesteld (B21.000401). Dit uitwerkingsplan bestaat uit twee delen. Deel 1 is fase 8 (166 woningen) dat door Zevenhuizen-Zuid CV wordt gerealiseerd. Deel 2 is locatie van Van Wijk (111 woningen). In het advies waar het besluit op is genomen is aangegeven dat het uitwerkingsplan economisch haalbaar was omdat er een deelplanovereenkomst voor zou worden overeengekomen. Voor locatie van Wijk is door het college in de vergadering van 13 april 2021 ingestemd met een anterieure overeenkomst (B21.000221). De deelplanovereenkomst voor deel 1 van fase 8 (hierna te noemen: fase 8) is wel opgesteld en getekend maar een besluit is daarover niet genomen. Met het nemen van het besluit conform dit B&W advies wordt deze omissie hersteld.

Besluit

 1. De Deelplanovereenkomst voor fase 8 zoals opgenomen in bijlage 1 aan te gaan;
 2. Toestemming te verlenen voor de grondtransacties ten behoeve van de grondruil in het kader van de met partijen gesloten deelplanovereenkomst 8 conform de grondruiltekening zoals bijgesloten als bijlage 1A-C bij deze deelplanovereenkomst. 

Besluit burgemeester

 1. De directeur Gebiedsontwikkeling en Opgaven te mandateren in te stemmen met door Zevenhuizen-Zuid CV opgestelde Algemene Voorwaarden voor gronduitgifte en de overeenkomst te ondertekenen.

18. Memo aan het presidium - Nota risicomanagement

Toelichting

Vanwege ziekte is het niet meer haalbaar dat er in de huidige raadsperiode een nota risicomanagement aangeboden wordt aan de raad. Voorgesteld wordt dat het nieuwe college met een voorstel komt. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaande memo (Z22.000093) en deze ter beschikking te stellen aan het presidium.

19. Ondertekening Addendum II verlenging samenwerking A12 corridor

Toelichting

De samenwerking A12 corridor eindigt met dit addendum uiterlijk op 4 maart 2023. In 2022 wordt onderzocht op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet, waarbij het streven is om verder uit te werken in welke opzet partijen de samenwerking willen voortzetten. De nieuwe en geactualiseerde afspraken worden vastgelegd in een nieuwe op te stellen samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit

 1. In te stemmen met het addendum en deze te ondertekenen 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder J. Hordijk te machtigen om het addendum te ondertekenen.

20. Eindstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021

Toelichting

Elk half jaar krijgt de gemeente Zuidplas een taakstelling van het Rijk voor de huisvesting van vergunninghouders. De wettelijke taakstelling voor 2021 is, inclusief de voorstand uit 2020, totaal 58 te huisvesten vergunninghouders. Er zijn in totaal 47 vergunninghouders gehuisvest, waardoor Zuidplas haar taakstelling voor 2021 niet heeft gehaald. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.000017) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

21. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Waterbeheerprogramma (C1194)

Toelichting

Beantwoording van de schriftelijke vragen C-1194 inzake het waterbeheerprogramma van HHSK. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (U21.003997)

22. Correctie straatnaam

Toelichting

In collegeadvies B21.000162 heeft het college besloten om de straatnaam Carcassonne aan een nieuw aan te leggen straat in Zevenhuizen toe te kennen. Helaas is in het beslispunt van dat advies de naam echter als Carcassone gespeld. Dit is niet correct de naam hoort met een extra ‘n’ te worden geschreven. 

Besluit

 1. Het intrekken van de straatnaam Carcassone en het toekennen van de naam Carcassonne.

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 januari 2022

Vergaderdatum: 13 januari 2022, tijdstip: n.v.t.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Brief aan de landelijke politiek: Glastuinbouwsector slaat alarm

1. Brief aan de landelijke politiek: Glastuinbouwsector slaat alarm

Toelichting

Naar aanleiding van het Crisisoverleg Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland is een brief aan de landelijke politiek Glastuinbouwsector slaat alarm (in concept) verzonden naar gemeenten binnen de Greenport West-Holland regio. Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland verzoeken de gemeenten om de brief te ondertekenen. De brief vat samen dat de haalbaarheid van de energietransitie en economische perspectief van de glastuinbouwsector grote risico’s lopen.

Besluit

 1. In te stemmen met het verzoek om de brief aan de landelijke politiek van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland (A22.000070) te ondertekenen.
 2. Wethouder J.W. Schuurman te machtigen om de brief aan de landelijke politiek (A22.000070) te ondertekenen namens het college van de gemeente Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 11 januari 2022

Vergaderdatum: 11 januari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Ontwerpwijzigingsplan Onderweg 12 en 14
 2. Ontwerpwijzigingsplan Moerkapelse Zijde nabij 19
 3. Annotatie ALV VNG 13 januari 2022
 4. Subsidieovereenkomst 2022-2023 Stichting Cultuurvijver
 5. Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2021-2022
 6. Principebesluit Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel

1. Ontwerpwijzigingsplan Onderweg 12 en 14

Toelichting

Het Ontwerpwijzigingsplan 'Onderweg 12 en 14' te Zevenhuizen maakt de bestemmingswijziging van bedrijfswoningen naar burgerwoningen mogelijk.

Besluit

 • Het ontwerpwijzigingsplan 'Onderweg 12 en 14’ (NL.IMRO.1892.WpOnderwg1214ZhnOw01) gedurende zes weken ter inzage leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure; 
 • Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening toe te passen;
 • Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.

2. Ontwerpwijzigingsplan Moerkapelse Zijde nabij 19

Toelichting

Het Ontwerpwijzigingsplan 'Moerkapelse Zijde nabij 19’ maakt de bouw van drie woningen aan de Moerkapelse Zijde nabij 19 mogelijk. 

Besluit

 • Het Ontwerpwijzigingsplan 'Moerkapelse Zijde nabij 19’ (NL.IMRO.1892.WpMkpzijnabij19-Ow01) gedurende zes weken ter inzage leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure;
 • Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening toe te passen;
 • Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.

3. Annotatie ALV VNG 13 januari 2022

Toelichting

Op 13 januari houdt de VNG een buitengewone algemene ledenvergadering. Middels dit advies geeft de organisatie het college haar annotatie mee. 

Besluit

 • Vaststellen van de reactie van Zuidplas op de voor de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2022 geagendeerde onderwerpen.

4. Subsidieovereenkomst 2022-2023 Stichting Cultuurvijver

Toelichting

Sinds schooljaar 2018-2019 is Stichting Cultuurvijver verantwoordelijk voor de coördinatie van culturele programma’s op de basisscholen in Zuidplas. In oktober 2018 werd een subsidieovereenkomst 2018- 2019 afgesloten en deze werd voor 2020 en 2021 verlengd. Vanwege diverse ontwikkelingen wordt voorgesteld om de huidige subsidieovereenkomst te actualiseren en deze vooralsnog af te sluiten voor de jaren 2022 en 2023. Het college is bevoegd om hierover een besluit te nemen.

Besluit

 • De Concept-Subsidieovereenkomst 2022-2023 met Stichting Cultuurvijver vast te stellen.

Beslispunt voor de burgemeester

 • Wethouder Verbeek te machtigen om de subsidieovereenkomst te ondertekenen.

5. Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2021-2022

Toelichting

Op 3 november 2021 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord afgesloten over de nieuwe CAO Gemeenten. Beide partijen hebben dit akkoord voorgelegd aan hun leden. Via de digitale ledenraadpleging wordt aan gemeenten gevraagd om hun stem uit te brengen, waarna de VNG dit akkoord op zijn vroegst op 27 januari 2022 definitief kan vaststellen. Gemeente Zuidplas kan tot en met woensdag 12 januari 2022 reageren. 

Besluit

 • In te stemmen met het principeakkoord met betrekking tot de Cao Gemeenten 2021-2022.

6. Principebesluit Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

De bewoners van Westringdijk 18 in Nieuwerkerk aan den IJssel willen graag de bestemming die op hun woning ligt, repareren. De bestemming willen ze repareren, omdat de woning momenteel in een uit te werken verkeersbestemming ligt. De bewoners hebben daarom het principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de gevraagde ontwikkeling. Medewerking aan het verzoek is mogelijk door opname in het gemeentelijke verzamelplan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure om het planvoornemen mogelijk te maken. Het voorliggende principebesluit is opnieuw geagendeerd, omdat het besluit vorige keer niet volledig was. 

Besluit

 • In principe medewerking verlenen aan het wijzigingen van de uit te werken verkeersbestemming naar een reguliere woonbestemming op het perceel Westringdijk 18 te Nieuwerkerk aan den IJssel (reeds conform).
 • Akkoord gaan met de Raadsinformatienota (Raadsinformatienota Westringdijk 18 Nieuwerkerk  bestemmingswijziging: Z21.003627) en deze beschikbaar stellen aan de raad.