Na iedere vergadering van het college van burgemeester en wethouders wordt op deze pagina de besluitenlijst van het college gepubliceerd. U kunt de besluitenlijst van het college downloaden of bekijken. In de besluitenlijst staat vermeld wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt de besluitenlijsten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 november 2023

Vergaderdatum: 14 november 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Zienswijzen Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1

Van 7 september 2023 tot en met 18 oktober 2023 heeft het ontwerpbestemmingplan 'Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1' ter inzage gelegen. Middels bijgevoegde raadsinformatienota willen we de gemeenteraad informeren over de ingekomen zienswijzen.

Besluit

 1. De in bijlage 1 opgenomen raadsinformatienota 'Zienswijzen Chw bestemmingsplan Zuidplaspolder 1' (Z23.002903) aan de raad aan te bieden.

2. Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | november 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | november 2023 inclusief bijlagen, en deze door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 6 december 2023. In deze rapportage geeft het college van B&W onder meer reactie op (recente) moties en toezeggingen aan de gemeenteraad. Sinds de vorige voortgangsrapportage (augustus 2023) zijn de toezeggingen 1753, 1754, 1756, 1810, 1811,1812, 1813, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915 en 1916 uitgevoerd en daarmee afgedaan.

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | november 2023 (Z23.002687) en deze met oplegnotitie Z23.002741 en bijlage Z23.002871 (geheim) door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 6 december 2023. 
 2. Geheimhouding opleggen op Z23.002871 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

3. Infonota Amendementen op Nota van Uitgangspunten Middengebied

Op 24 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor het Middengebied samen met een aantal amendementen vastgesteld. Middels een informatienota (Z23.002969) en bijlagen (A23.001215 en R23.000084) informeert het College van B&W de gemeenteraad over de versie van de Nota van Uitgangspunten waar de vastgestelde amendementen in zijn verwerkt.

Besluit

 1. Instemmen met het doorgeleiden van informatienota (Z23.002969) met bijlagen (A23.001215 en R23.000084) aan de gemeenteraad

4. Verslaglegging Welstandsbeleid 2022

Het is bij wet geregeld dat er jaarlijks verslag wordt gedaan aan de gemeenteraad over het gevoerde welstandsbeleid in de gemeente. Die verslaglegging bestaat uit een verslag van de welstandscommissie (ook Commissie Ruimtelijk Kwaliteit of Commissie Omgevingskwaliteit genoemd) en een verslag van het college van burgemeester en wethouders verwerkt in de informatienota aan de raad.

Besluit

 1. De in bijlage 1 opgenomen raadsinformatienota (Z23.002189), 'Verslaglegging over het gevoerde welstandsbeleid in 2022 aan de raad aan te bieden.

5. Startnotitie Mobiliteitsvisie

De raad heeft het college (middels de programmabegroting 2023) de opdracht gegeven om verschillende zaken rondom het vraagstuk mobiliteit aan te gaan pakken. Om dit te bewerkstelligen is er behoefte aan een integraal, strategisch en richtinggevend kader- zijnde de mobiliteitsvisie-, die alle ontwikkelingen binnen de gemeente Zuidplas aan elkaar verknoopt. De eerste stap in het proces om te komen tot een mobiliteitsvisie is een startnotitie (A23.001757). Met de startnotitie kan de raad uitgangspunten meegeven voor de ambitie die we hebben met de mobiliteitsvisie en het proces van totstandkoming. De startnotitie beschrijft wat de scope is van de mobiliteitsvisie, welke opgaven in de visie aan de orde komen, welke vragen in de visie worden beantwoord en wat in andere (beleids)documenten landt en via welk proces we samen met stakeholders tot een mobiliteitsvisie komen. De startnotitie zorgt ervoor dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij de inhoud en vorm van de Mobiliteitsvisie Zuidplas en de wijze waarop de visie tot stand gaat komen.

Besluit

 1. De startnotitie Mobiliteitsvisie Zuidplas aan te bieden aan de raad ter bespreking.

6. Boerderij Voorzorg

De gemeente heeft een principeverzoek ontvangen voor de ontwikkeling van woningen op de locatie Boerderij Voorzorg in Zevenhuizen. Om de landschappelijke inpasbaarheid van het principeverzoek te toetsen wordt er een haalbaarheidsstudie gestart. De ontwikkelaar is bereid de kosten voor de haalbaarheidsstudie te vergoeden. De afspraken zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst.

Besluit

 1. De intentieovereenkomst (A23.000670) vaststellen en ondertekenen.

7. Uitvoering Gala- Sportakkoord II 2023

In navolging van het reeds eerder vastgestelde integrale plan van aanpak Lekker fit Zuidplas! (B23.000321) wordt in bijgaande stukken beschreven hoe de SPUK-middelen GALA 2023 worden ingezet. De middelen worden deels verdeeld over de uitvoeringsorganisaties st. ZO! en de sportstichting Zuidplas en deels worden er interventies uitgezet door de ambtelijke organisatie met behulp van andere (maatschappelijke) organisaties.

Besluit

 1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma GALA-Sportakkoord 2023 
 2. Akkoord te gaan met de opdrachtverstrekking aan st. ZO! t.b.v. de uitvoering van interventies in 2023
 3. Akkoord te gaan met de subsidieverstrekking aan de Sportstichting Zuidplas tbv de uitvoering van interventies in 2023

8. Bestuursopdracht Snippergroen

De bestuursopdracht ziet op het actualiseren van het huidige snippergroen beleid. Met deze bestuursopdracht wordt beoogd een duidelijk uitgiftebeleid voor aanvragen voor aankoop van snippergroen. Daarnaast ook het op orde brengen en actief terugbrengen van bestaande huurcontracten. En tot slot actief beleid om oneigenlijk gebruik van gemeentegrond aan te pakken middels handhaving. Het achterliggende doel hierbij is het tegengaan van verlies van eigendommen juist ook met het oog op de toenemende druk op de beschikbare openbare ruimte.

Besluit

 1. Vaststellen bestuursopdracht met nummer (Z23.002904) 
  • Besluiten om het snippergroenbeleid te actualiseren en daarmee mogelijk maken:
  • Duidelijk uitgiftebeleid voor aanvragen voor aankoop van snippergroen;
  • Het actief terugbrengen van bestaande huurcontracten;
  • Het actief handhaven van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

9. Toepassen hardheidsclausule leerlingenvervoer

Voor twee Oekraïense leerlingen is leerlingenvervoer aangevraagd. Zij verblijven beide op hetzelfde adres, maar gaan naar andere taalklassen die zich wel beide in Nieuwerkerk aan den Ijssel bevinden. Voor de ene leerling is het leerlingenvervoer in de vorm van aangepast vervoer toegekend; de andere zit onder de kilometergrens. Gevraagd wordt om ook voor de tweede leerling leerlingenvervoer toe te kennen.

Besluit

 1. Door middel van toepassing van de hardheidsclausule voor de tweede leerling aangepast vervoer te verstrekken vanaf heden tot aan einde van het schooljaar 2023-2024.

10. Toepassen hardheidsclausule woningurgentie

Het college wordt gevraagd de hardheidsclausule voor woningurgentie toe te passen om escalatie in de buurt te voorkomen.

Besluit

 1. Toekennen van de hardheidsclausule voor woningurgentie.

11. Kamerlingh Onnes

In het stedebouwkundig model van de Nota van Uitgangspunten (NvU) Kamerlingh Onnes (De Tweemaster) is ruimte gereserveerd voor de parkeerbehoefte conform de parkeernota 2019. Mede n.a.v. de reacties van de woningcorporaties die het afgelopen half jaar betrokken zijn (geweest), is de toegepaste parkeernorm nader tegen het licht gehouden. De norm zou voor deze doelgroep fors zijn, een maatwerkoplossing is mogelijk, leidt tot minder verharding, minder kosten en meer ruimte om de kwaliteitsambitie uit de Nvu te realiseren.

Daarnaast is bij de uitwerking van het inrichtingsplan een parkeersituatie in de Zeemanstraat en directe omgeving aan het licht gekomen die bij de bouw van 124 drive-in woningen 50 jaar geleden is ontstaan en nu invloed heeft op het project Kamerlingh Onnes maar wat vanuit het project niet opgelost kan worden en een procedureel risico is. Dit advies geeft een oplossingsrichting voor een betere balans tussen parkeren en kwaliteit. Tevens wordt de situatie Zeemanstraat toegelicht en komt de planning van het project aan de orde.

Besluit

 1. Een maatwerkoplossing vast te stellen voor het project Kamerlingh Onnes waarmee afgeweken wordt van de parkeernorm en een verlaging toe te passen van 2,0 naar 1,6 voor de sociale huurwoningen (SH) en van 2,3 naar 1,9 voor de middenhuurwoningen (MDH). 
 2. In het ontwerpbestemmingsplan en de koopovereenkomst rekening te houden met een ruimtereservering voor 19 parkeerplaatsen die gerealiseerd kunnen worden als de parkeerdruk boven de 85% komt.

12. Wijzigingsverordening OZB en RZB

Bijgaande raadsstukken bevatten een voorstel aan de raad tot het vaststellen van de wijze waarop de tarieven van (on)roerendezaakbelastingen geldend voor 2024 moet plaatsvinden, het vaststellen van deze tarieven en het vaststellen van de wijzigingsverordeningen waarin deze tarieven en wijzigingen op grond van de aanpassingen door de VNG van de modelverordeningen zijn opgenomen. De raad is hiertoe bevoegd. 
Eind januari 2024/begin februari 2024 worden deze documenten herijkt en opnieuw aan het college van B&W en raad voorgelegd.

Besluit

 1. In te stemmen met het doorgeleiden van raadsvoorstel “vaststellen verordeningen roerende en onroerendezaakbelastingen geldend voor 2024”

13. 8e wijziging toeristen- en forensenbelasting

De raad heeft met de vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 bepaald dat de tarieven van de toeristen- en forensenbelasting met ingang van 1-1-2024 verhoogd worden tot €3,35 per nacht voor de toeristenbelasting en €202,75 per woning voor de forensenbelasting (verhoging van 3,1% prijsindex).

Besluit

De raad voor te stellen 

 1. de 8e wijziging van de verordening toeristenbelasting 2016 vast te stellen; 
 2. de 8e wijziging van de verordening forensenbelasting 2016 vast te stellen.

14. Ondernemingsplan Promen 2024

Het Algemeen Bestuur van Promen heeft op 26 oktober 2023 het Ondernemingsplan (OP) Promen 2024 voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten opgestuurd. Het OP Prowork 2024 is ter kennisname meegestuurd.

Besluit

 1. Instemmen met het Raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen 2024 (R23.000132) en deze vrij te geven aan de gemeenteraad.

15. Wijziging delegatie- en mandaatbesluit in verband met inwerkingtreding Omgevingswet

Op 22 maart 2023 is het tijdstip van de inwerkingtreding van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd in het Staatsblad. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. De uitvoering van de Omgevingswet gaat gepaard met de uitoefening van verschillende bevoegdheden. In het bestaande delegatie- en mandaatbesluit van de raad zijn enkele bevoegdheden opgenomen met betrekking tot de Wet ruimtelijke ordening. Deze bevoegdheden gaan over van de Wet ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet. Het delegatie- en mandaatbesluit van de raad dient hierop aangepast te worden.

Besluit

 1. De raad voor te stellen, middels raadsvoorstel met corsanummer R23.000126, het Delegatie- en mandaatbesluit van de raad van de gemeente Zuidplas 2024 vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 november 2023

Vergaderdatum: 7 november 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Compensatie energiekosten zwembaden middels SPUK MEOZ

Het Rijk heeft dit jaar een specifieke uitkering voor de energiekosten van openbare zwembaden (SPUK MEOZ) beschikbaar gesteld. Deze SPUK is een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie die openbare zwembaden hadden in 2022 en de meerkosten die het zal hebben over het jaar 2023. De gemeente Zuidplas heeft in samenwerking met Sportstichting Zuidplas een aanvraag ingediend bij het ministerie van VWS voor de SPUK MEOZ. Deze aanvraag is goedgekeurd en aan de gemeente Zuidplas is in dat kader € 139.080,57.- verleend. Voorgesteld wordt dit bedrag als compensatie toe te kennen aan Sportstichting Zuidplas in de vorm van een éénmalige subsidie.

Besluit

 1. In te stemmen om het verleende bedrag aan de gemeente van € 139.080,57.- als éénmalige subsidie toe te kennen aan Sportstichting Zuidplas conform de voorwaarden van de SPUK MEOZ. 
 2. De eerder verleende compensatie van in totaal € 50.998,- aan Sportstichting Zuidplas vanuit het gemeentelijke noodfonds voor energielasten van maatschappelijke organisaties terug te vorderen.

2. Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 CONCEPT

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 is het college bevoegd om beslissingen te nemen op binnengekomen subsidieaanvragen met bedragen ≥ € 50.000. Dit betreft de zogenaamde 'BCF-instellingen'. De betreffende subsidieaanvragen 2024 zijn gebundeld in een Subsidiejaarprogramma (SJP) Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 en worden op die manier in één voorstel aangeboden. 
Na vaststelling van dit concept volgt er een korte inspraakronde voor de aanvragers (2 weken) alvorens wij het SJP Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 definitief aan u aanbieden (op 12 december 2023).

Besluit

 1. Het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2024 in concept vast te stellen.

3. Wet Goed Verhuurderschap

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht. De gemeente heeft de wettelijke taak om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan en woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten te beschermen. Daarvoor krijgt de gemeente instrumenten, zoals wettelijke normen van goed verhuurderschap en de mogelijkheid om een verhuurvergunning in te stellen. De gemeente heeft de wettelijke taak om voor 1 januari 2024 een meld- en informatiepunt in te richten. Het college wordt gevraagd om voor het inrichten van het meld- en informatiepunt de Bestuursopdracht Wet Goed Verhuurderschap vast te stellen.

Besluit

 1. De bestuursopdracht Wet Goed Verhuurderschap vast te stellen.

4. Terinzagelegging Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 2

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de procedure gestart om te komen tot een actueel bestemmingsplan voor het gebied aangrenzend aan het ontwikkelgebied Middengebied Zuidplaspolder. 
Het gaat om de deelgebieden ‘Groene Schakel’, ‘Groene Waterparel’ en ‘agrarische zone’ met de volgende bestemmingen en gebruiksmogelijkheden: natuur, ecologische verbindingszone, bestaande agrarische- en glastuinbouwbedrijven, bestaande bedrijvigheid en bestaande woningen. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven.

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 2’ (NL.IMRO.1892.NL.IMRO.1892.BpMiddenZuidplasp2-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 2’ (NL.IMRO.1892.NL.IMRO.1892.BpMiddenZuidplasp2-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen. 
 3. Het concept Toetsingskader Groene Schakel (A23.001638) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen. 
 4. Akkoord gaan met de Raadsinformatienota (Z23.002803) en deze beschikbaar stellen aan de raad. 
 5. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 2’

5. Middelweg 19 Moordrecht – Realiseren koeienstal

Door de eigenaar van het perceel Middelweg 19 te Moordrecht is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een rundveestal ten dienste van het op dit perceel gevestigde agrarisch bedrijf. Vanwege strijdigheden met het vigerende gemeentelijke en provinciale beleid ten aanzien van deze locatie wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan dit verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Besluit

 1. Geen medewerking verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een rundveestal ten dienste van het op het perceel Middelweg 19 te Moordrecht gevestigde agrarisch bedrijf; 
 2. Het raadsvoorstel ‘Middelweg 19 Moordrecht – Bouw rundveestal’ (R23.000095) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

6. Kaderbrief 2024 IJsselgemeenten

De Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Sociale Zaken (GR IJsselgemeenten) voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel en Zuidplas. Op grond van art. 5, lid 1, van de Dienstverleningsovereenkomst Uitvoeringstaken Sociale Zaken stellen de drie gemeenten jaarlijks een gezamenlijke kaderbrief met prestatie-indicatoren op. De GR 
IJsselgemeenten baseert mede hierop hun Jaarplan Sociale Zaken voor komend jaar.

Besluit

 1. De gemeentelijke kaders ten behoeve van het Jaarplan 2024 GR IJsselgemeenten Sociale Zaken als opgenomen in bijgaande Kaderbrief (U23.002738) vast te stellen; 
 2. Bijgaande Kaderbrief (U23.002738) te verzenden aan de GR IJsselgemeenten; 
 3. De informatienota (Z23.002813) over de kaderbrief aan GR IJsselgemeenten te verzenden aan de gemeenteraad.

7. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten (R23.000117) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

8. Principebesluit wijzigingsplan Noordelijke Dwarsweg naast 110 Zevenhuizen

Er is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van in totaal 9 woningen in de lintzone naast het perceel Noordelijke Dwarsweg 110 te Zevenhuizen. Het perceel kent in de huidige situatie een agrarische invulling. In het vigerend bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ heeft het perceel de bestemming ‘Glastuinbouwbedrijvenlandschap – Uit te werken 1’. Het realiseren van woningen is hier niet toegestaan. Inmiddels is echter duidelijk dat de locatie geen onderdeel zal uitmaken van de ontwikkeling van het (glastuinbouw)bedrijventerrein Knibbelweg Oost, en de uit te werken bestemming niet meer van toepassing is voor de planlocatie. In het bestemmingsplan is voor het perceel tevens een wijzigingsbevoegdheid opgenomen onder de noemer ‘Wro-zone – wijzigingsgebied 3’, waarmee het college bevoegd is de bestemming te wijzigen ten behoeve van de bouw van nieuwe lint- of laanbebouwing in de vorm van onder andere vrijstaande woningen. Geadviseerd wordt in principe medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van in totaal 9 woningen op het perceel (sectie G, nr. 2155) in de lintzone direct ten westen van het perceel Noordelijke Dwarsweg 110 te Zevenhuizen;

9. Vaststellen bestemmingsplan “Middelweg 49 Moordrecht”

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van twee woningen planologisch mogelijk gemaakt, met een oriëntatie op de Weidezoom in Moordrecht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt niet gewijzigd.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Middelweg 49 Moordrecht" aan de raad voor te leggen.

10. Intrekken verordening duurzaamheidslening

Vanuit het Coalitieakkoord, het Collegeprogramma en het Programmaplan Duurzaamheid (in wording), worden doelen en inspanningen afgewogen. Zo is gekeken naar de doelmatigheid van de duurzaamheidsleningen. Het blijkt dat het doel in het coalitieakkoord al binnen bereik komt. Dat is mede gelukt omdat het Warmtefonds landelijk een vergelijkbare lening aanbiedt. De inwoners van Zuidplas weten het Warmtefonds goed te vinden en omdat de vergelijkbare lening er is, is het niet langer nodig om als gemeente zelf duurzaamheidsleningen te verstrekken. 
De raad heeft besloten dat de Verordening Duurzaamheidslening loopt tot 1-1-2024. Indien besloten wordt tot intrekken is het niet meer noodzakelijk om deze te verlengen.

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel (“Intrekken duurzaamheidslening”, corsanummer = R23.000109) en dit raadsvoorstel door te geleiden naar de gemeenteraad voor vaststelling door de raad.

11. Collegevoorstel Oprichtingsovereenkomst RWO

De vijf gemeenten Midden-Holland hebben de afgelopen jaren stevige stappen gezet op het verbeteren van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in het sociaal domein. Op lange termijn wordt toegewerkt naar een publiekrechtelijke wijze van organiseren op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Tot die tijd is het noodzakelijk om de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden te verduidelijken vanuit het beginsel van gezamenlijk eigenaarschap.

Besluit

 1. Het aangaan van bijgaande oprichtingsovereenkomst RWO. 
 2. Het machtigen van F. Klovert om de oprichtingsovereenkomst RWO te ondertekenen. 
 3. Het vaststellen van het mandatenbesluit Regionaal sociaal domein conform bijgevoegd conceptbesluit. 

12. Visie op Onderwijs

De gemeenteraad riep met een amendement bij de begroting 2023 op tot het formuleren van een visie op onderwijs in 2023, als kader voor uitvoeringsprogramma's en beleidsbeslissingen. Inmiddels is deze visie tot stand gekomen, op basis van inventarisatie van landelijke inzichten en ontwikkelingen en gesprekken met de lokale partners in onderwijs en kinderopvang.

Besluit

 1. De Visie op Onderwijs Zuidplas (I23.003735) ter vaststelling aan te bieden aan de raad door middel van het raadsvoorstel (R23.000127).

13. Budgetplafonds 2024 regio Midden-Holland

Regio Midden-Holland hanteert al meerdere jaren voor sommige jeugdhulpdiensten budgetplafonds bij zorgaanbieders. Een budgetplafond is de maximale jaaromzet die wij aan een specifieke aanbieder vergoeden. De essentie van deze budgetplafonds is om samen te kunnen sturen op de instroom, doorstroom en uitstroom en daarmee ook op de intensiteit van zorg. Jaarlijks wordt op basis van de algemene uitgangspunten en relevante ontwikkelingen bepaald voor welke domeinen en diensten een budgetplafond gehanteerd zal worden en wat de hoogte van de plafonds per domein zal zijn. In dit voorstel wordt een besluit gevraagd voor de ophoging van de budgetplafonds 2023 en voor de vaststelling van het beschikbare budget voor de budgetplafonds voor 2024. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Het vaststellen van het financieel kader voor de budgetplafonds 2024 op € 37.664.408,- 
 2. Het uitvoeren van een tussentijdse analyse op de krapte in het zorgaanbod en het maken van een heroverweging op de omvang van de budgetplafonds in juni 2024.

14. Jaarrekening Drost IJserman

Statutair vraagt de Stichting Drost IJserman goedkeuring van de jaarrekening 2022 teneinde decharge te verkrijgen voor het financieel beheer in 2022.

Besluit

 1. De jaarrekening 2022 van de Stichting Drost IJserman goed te keuren.

15. Eerste reactie programma Zon op Veld

Het college neemt kennis van het in de regio Midden-Holland voorbereide programma Zon op Veld, het afwegingskader, de kansenkaart en de gebiedsbeschrijvingen. Elk college in Midden-Holland heeft de mogelijkheid een reactie te geven. Deze reacties worden in de regio verwerkt waarna de colleges dit programma en bijbehorende stukken in een ‘wensen- en bedenkingenprocedure’ aan de gemeenteraden aan kunnen bieden.

Besluit

 1. neemt kennis van het programma Zon op Veld, het afwegingskader, de kansenkaart en de gebiedsbeschrijvingen; 
 2. mandateert wethouder Zijlstra namens het college wensen en bedenkingen op deze documenten in te brengen bij de stuurgroep RES.

Besluit: Conform

Cluster/registratienummer/behandelend ambtenaar: GoPe/B23.000530/N. Aziem

16. Begrotingswijziging 2023 recreatieschap Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de begrotingswijziging 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de begrotingswijziging 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het voorstel voor begrotingswijziging 2023 van het Recreatieschap Rottemeren; 
 2. De raad voor te stellen het Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (R23.000121).

17. Subsidieovereenkomst Halt 2023

Volgens de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 worden met de instellingen die een subsidie ontvangen boven € 5.000 (meer)jaarlijkse subsidieafspraken gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een subsidieovereenkomst. 
Er is voor 2023 een subsidiebeschikking verstrekt aan Halt voor het uitvoeren van voorlichtingen op scholen, het organiseren van ouderbijeenkomsten, signaleren van trends en ontwikkelingen op gebied van jeugdcriminaliteit en bijdragen aan casusoverleg met lokale partners uit veiligheids-, sociaal- en zorgdomein. 
Aan Halt is een concept subsidieovereenkomst voorgelegd. Halt heeft ingestemd met de afspraken zoals opgenomen in de concept subsidieovereenkomst

Besluit

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening 2016 en de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 een subsidieovereenkomst met Halt aan te gaan.

Beslispunt voor de Burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Klovert om de subsidieovereenkomst te ondertekenen.

18. Functiehuis HR21

Het college wil de raad informeren over het invoeren van het sectorale functiehuis HR21 en bijpassend loongebouw per 1 januari 2024.

Besluit

 1. In te stemmen met de bijgaande raadsinformatienota (Z23.002782) en deze naar de raad te sturen.

19. Ter inzageleggen ontwerpbestemmingsplan ’s-Gravenweg 318-334

De eigenaar van het perceel achter de ’s-Gravenweg ter hoogte van nummer 318-334 is voornemens op deze locatie opslagruimtes te realiseren voor verhuur aan derden. Dit initiatief is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, waarin het bedoelde perceel weliswaar een bedrijfsmatige bestemming heeft, maar zonder bouwvlak. Medewerking aan het initiatief is alleen mogelijk door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. 
Bij besluit van 23 maart 2020 is een positief principebesluit (B20.000159) genomen door uw college. Vervolgens is het initiatief opgenomen in het Verzamelplan 2021, maar op advies van de Programmacommissie Ruimte is besloten dit initiatief uit het Verzamelplan te halen en via een separaat bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. Bijgaand ontwerpbestemmingplan ‘’s-Gravenweg 318-334’ maakt de realisatie van de betreffende ontwikkeling mogelijk en is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Beslispunten

 1. het ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweg 318-334’ (NL.IMRO.1892.BpsGravenwegNwk.OW01) gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. geen milieueffectrapportage op te stellen voor de vaststelling van bestemmingsplan ‘’s-Gravenweg 318-334’
 3. de indieners van de zienswijzen die waren gericht op dit plan in het Verzamelplan 2021 schriftelijk te informeren over de ter inzagelegging van ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweg 318-334’ 
 4. Geen inspraak te verlenen op grond van de verordening inspraak en participatie

20. Vaststellen wijzigingsplan Vrijheidslaan 36

Voor het perceel achter Vrijheidslaan 36 (kadastraal sectie A 7105) in Nieuwerkerk aan den IJssel is in 2018 een principeverzoek in gediend voor het realiseren van een twee woningen (2-onder-1 kap) op dit perceel. In het vigerende bestemmingsplan Dorrestein 2006 is ter plaatse een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een 2-onder-1 een kap woning mogelijk te maken. Op 12 juni 2018 is een positief principebesluit genomen door uw college (B18.000144). Voorliggend wijzigingsplan maakt de realisatie van de twee woningen (2-onder-1 kap) mogelijk. Het ontwerpwijzigingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen en is gereed om te worden vastgesteld.

Besluit

 1. Het wijzigingsplan ‘ Vrijheidslaan 36’ (NL.IMRO.1892.BP81179-Va01) vast te stellen; 
 2. Voor het wijzigingsplan ‘Vrijheidslaan 36’ geen exploitatieplan vast te stellen

21. Technische aanpassing Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas

Er zijn technische aanpassingen benodigd in de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023 op het gebied van het abonnementstarief, de kilometervergoeding bij jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer en twee tekstuele correcties. Gevraagd wordt de verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2024 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad (R23.000123). 
 2. De Adviesraad Sociaal Domein over de technische wijzigingen in de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2024 te informeren middels bijgevoegde brief (U23.002780).

22. Inspraakmogelijkheid gemeenteraad op concept regiovisie HG&KM

De gemeenteraad inspraakmogelijkheid op de concept regiovisie Huiselijk Geweld 2024-2028 te bieden.

Besluit

 1. Raadsvoorstel (R23.000113) ter besluitvorming door te sturen naar de gemeenteraad

Besluitenlijst college Zuidplas - 31 oktober 2023

Vergaderdatum: 31 oktober 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Wijziging tekst GR Hecht

Op 25 september 2023 heeft Hecht de 18 deelnemende gemeenten een gewijzigde versie van de gemeenschappelijke regeling Hecht aangeboden. Zij verzoekt de gemeenten, conform artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in te stemmen met deze gewijzigde versie, nadat daarvoor toestemming is verkregen van de 18 gemeenteraden

Besluit

 1. De gemeenschappelijke regeling Hecht te wijzigen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit, voorbehoud van de toestemming van de raad 
 2. Het raadsvoorstel “Wijziging tekst GR Hecht” (R23.000114.) aan de raad voor te leggen. 
 3. De raad toestemming te vragen om over te gaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Hecht conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.

2. Zienswijze begrotingswijziging 2023 Hecht

De gemeenschappelijke regeling Hecht biedt aan de deelnemende gemeenten de begrotingswijziging2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de begrotingswijziging 2023 in te dienen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de ontwerp begrotingswijziging 2023 van Hecht (RDOG HM) voor te leggen aan de raad. 
 2. Het raadsvoorstel “Zienswijze begrotingswijziging 2023 Hecht” (R23.000503) aan de raad voor te leggen. 
 3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2023 van Hecht zoals inhoudelijk is vastgelegd in de bijgevoegde brief

3. Financiering aanvullende diensten 2024 GGD Hollands-Midden (Hecht)

Aan de GGD Hollands-Midden ofwel Hecht wordt jaarlijks een financiële bijdrage verleend voor de uitvoering van de volgende aanvullende diensten: preventieve logopedie en het regionaal Cursusbureau Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hecht heeft voor 2024 een offerte ingediend voor een financiële bijdrage van € 95.318,- voor de uitvoering van deze twee diensten. Aan deze offerte ligt een Dienstverleningsovereenkomst ten grondslag, waarin de gemeente Zuidplas en Hecht de afspraken m.b.t. de afname van de aanvullende diensten hebben vastgelegd. In dit B&W-advies wordt voorgesteld om de door Hecht voor 2024 gevraagde financiële bijdrage te verlenen.

Besluit

 1. Hecht voor 2024 een financiële bijdrage van in totaal € 95.318,- te verlenen voor de aanvullende diensten 2024, zijnde:
  • Preventieve logopedie: € 81.174,-
  • Regionaal cursusaanbod CJG: € 14.144,-

4. Jaarprogramma 2024: regionale sociaal domein Midden-Holland en voortgangsrapportage 2023 (eerste half jaar)

De colleges van de vijf gemeenten bepalen via het jaarprogramma voor de regionale taken in het sociaal domein, gezamenlijk de koers ten aanzien van de regionale inspanningen. Dit jaarprogramma geeft tegelijkertijd invulling aan de kaders, die de vijf gemeenteraden hebben gegeven met de regiovisie Jeugd en Wmo ‘Samen scherper aan de wind’. De ambtelijke uitvoering van dit programma ligt in handen van de regionale werkorganisatie, die samen met de vijf gemeenten zorgt voor een goede verbinding van de regionale taken sociaal domein en de lokale taken op het gebied van jeugd en Wmo. In september is het jaarprogramma in de colleges ter consultatie besproken. De voorstellen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn hierin verwerkt. Daarnaast heeft een actualisatie plaatsgevonden en is de herprioritering uit de voortgangsrapportage verwerkt.

Besluit

 1. Het vaststellen van het Jaarprogramma 2024 regionale taken sociaal domein Midden-Holland (A23.001629). 
 2. Het – indien noodzakelijk - herprioriteren van taken uit het Jaarprogramma 2024 door het BOSD.
 3. Het vaststellen van de begroting 2024 (A23.001629). 
 4. Gouda te verzoeken om vóór 1-1-2024 een voorstel te agenderen in het BOSD voor wat de RWO krijgt voor de door gemeenten te betalen overheadbijdrage van 35% (bijlage 3 U23.002756). 
 5. Het instemmen met het verstrekken van het Jaarprogramma 2024 (A23.001629) aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten. 
 6. Financiële resultaten in 2023 en 2024 te verrekenen op basis van de per deelpost gebruikte verdeelsleutel in de begroting. 
 7. Het kennis nemen van de voortgangsrapportage Sociaal Domein Midden-Holland 2023 (A23.001630) en het verstrekken aan de gemeenteraad, nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

5. Informatienota raad inzake participatietraject Scholen wijk Zuidplas

Aan de raad is toegezegd een breed participatietraject uit te voeren inzake de vervanging basisscholen wijk Zuidplas. Er is een Projectopdracht/ Plan van aanpak opgesteld (Z23.002362). Dit document geeft het college uitgebreide informatie t.b.v. de informatienota (Z23.002592) die aan de raad gestuurd kan worden inzake het participatietraject. Toezeggingen 1863 en 1865 worden hiermee afgedaan.

Besluit

 1. Het vaststellen van de informatienota (Z23.002592) en aan de raad een informatienota te sturen met daarin een update over het participatietraject inzake vervanging basisscholen wijk Zuidplas en de verdere planning van het project.

6. Ter inzageleggen ontwerpbestemmingsplan Julianaweg 10

De eigenaar van de grond van Julianaweg 10 te Moerkapelle heeft het verzoek gedaan voor het bouwen van twee vrijstaande woningen. Het verzoek is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Medewerking is uitsluitend mogelijk door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. 

Het Ontwerpbestemmingsplan “Julianaweg 10” maakt de bouw van twee woningen mogelijk.

Besluit

 1. Het Ontwerpbestemmingsplan “Julianaweg 10” (NL.IMRO.1892.BpJulianawg10Mkp-On01) gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure; 
 2. Geen formele inspraak op grond van de Verordening inspraak en participatie toe te passen. 
 3. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.

7. Kaderbrief 2025 Stichting ZO!

In het kader van de dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! verricht Stichting ZO! de uitvoeringstaken met betrekking tot het sociaal domein. Op grond van artikel 6 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst stelt de gemeente jaarlijks een kaderbrief op. Stichting ZO! baseert mede hierop haar conceptbegroting.

Besluit

 1. De gemeentelijke kaders ten behoeve van de begroting 2025 van Stichting ZO! als opgenomen in bijgaande kaderbrief (U23.002661) vast te stellen. 
 2. Bijgaande kaderbrief (U23.002661) te verzenden naar Stichting ZO!.

Besluit: Conform

 1. Cluster/registratienummer/behandelend ambtenaar: BS&B/B23.000515/M. van Zijl

8. Communicatie rondom het proces van het Verlengde Molengangenpad

Via een raadsinformatienota, een bewonersbrief en een persbericht wordt het voorgenomen proces rondom de ontwikkeling van het verlengde Molengangenpad gecommuniceerd.

Besluit

 1. Vaststellen van de raadsinformatienota “proces Verlengde Molengangenpad (Z23.002193)” en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad; 
 2. De bewonerscommunicatie, inclusief het persbericht direct te verzenden (U23.002689 en A23.001456)

9. Geweld thuis samen aanpakken, Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028

Huiselijk geweld is het grootste geweldsprobleem in de Nederlandse samenleving. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een wettelijke taak van gemeenten. Omdat de huidige regiovisie afloopt, is met de veiligheidsregio Hollands Midden een nieuwe regiovisie opgesteld; Geweld Thuis Samen Aanpakken, Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028. 

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. De conceptnotitie Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands-Midden 2024-2028 (A23.001541), vast te stellen 
 2. De conceptnotitie vrij te geven voor inspraak en de inspraaktermijn vast te stellen op 8 weken 
 3. Advies te vragen over de conceptnotitie aan de adviesraad sociaal domein en daartoe bijgaande brief te verzenden (U23.002633) 
 4. Met de gemeenteraad de regiovisie ter kennisgeving te delen middels bijgevoegde memo (Z23.00842) 
 5. Na verwerking van inspraak de definitieve notitie Regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden 2024-2028 ter vaststelling in de 1e helft van 2024 aan de gemeenteraad aan te bieden

10. Begrotingswijziging ODMH 2023 en 2024

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt aan de deelnemende gemeenten haar gewijzigde begroting voor 2023 en 2024 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begrotingen 2023 en 2024.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Gewijzigde begroting ODMH 2023 en 2024” (R23.000108) aan de raad voor te leggen. 
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland. 
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

11. OZB-belastingen

Via 'Motie vreemd teruggaven meeropbrengst OZB 2024' heeft de raad het college opgeroepen om het positieve verschil tussen de gerealiseerde en de begrote OZB-opbrengst 2023 (woningen) terug te geven aan de woningeigenaren door deze meeropbrengst in 2023 te reserveren en zichtbaar in mindering te brengen op de OZB-aanslag 2024.

Met bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over dit onderwerp en het proces om tot deze teruggave te komen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met bijgaande raadsinformatienota “Teruggave meeropbrengsten OZB in 2024” (Z23.002579) en deze aan te bieden aan de raad.

12. Begrotingswijziging Streekarchief Midden Holland

Het Streekarchief Midden Holland biedt aan de deelnemende gemeenten haar gewijzigde begroting voor 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting 2023.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Begrotingswijziging Streekarchief Midden Holland' (R23.000124) aan de raad voorleggen.

13. Raadsinformatienota ontwikkelingen verbonden partijen

Op 14 november vindt de programmacommissie verbonden partijen plaats. Hier is o.a. de stand van zaken binnen verbonden partijen en een eventuele reactie op een ingediende zienswijze geagendeerd. Middels deze notitie informeert het college de raad over (financiële) ontwikkelingen binnen de verbonden partijen, evenals over een reactie van verbonden partijen op een eventueel ingediende zienswijze.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota (Z23.002757) en deze beschikbaar stellen aan de raad.

14. Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP evaluatie pilot KC Koningskwartier

Beantwoording schriftelijke vragen van ChristenUnie/SGP over de evaluatie van de pilot KC Koningskwartier (Z23.002508)

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van ChristenUnie/SGP over de evaluatie van de pilot KC Koningskwartier (U23.002718)

15. Wijzigen vertegenwoordiging in de aandeelhoudersvergadering van NV Alliander

In de collegevergadering van 27 juni 2022 is besloten tot de huidige verdeling van de bestuurders als vertegenwoordigers in de aandeelhoudersvergadering (hierna ook: “AvA”) van NV’s waarin de gemeente aandeelhouder is. Echter is de behoefte ontstaan om de vertegenwoordiging van de gemeente Zuidplas in de AvA van Alliander N.V. te wijzigen.

Besluit

 1. De benoeming als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van Alliander N.V. te wijzigen van wethouder Schuurman naar wethouder Zijlstra.

Besluit Burgemeester

 1. De volmacht om de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen tijdens een vergadering van Alliander N.V. te wijzigen van wethouder Schuurman naar wethouder Zijlstra.

16. Memo presidium 31 oktober 2023

Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium van de gemeenteraad verzocht een aantal onderwerpen toe te voegen, dan wel te verschuiven op de raadsplanning.

Besluit

 1. Vaststellen van bijgevoegd Memo Presidium Raadsplanning 31 oktober 2023 (Z23.002878) en deze beschikbaar stellen aan het Presidium

Besluitenlijst college Zuidplas - 24 oktober 2023

Vergaderdatum: 24 oktober 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Verordening Fysieke Leefomgeving

Door de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 verandert ook de juridische basis van de Verordening Fysieke Leefomgeving (hierna VFLO). In de huidige verordening wordt nu nog overal verwezen naar wetten die komen te vervallen met de invoering van de Omgevingswet. In deze versie van de VLFO zijn al de verwijzingen aangepast naar de Omgevingswet, met daaraan ook gekoppeld de nieuwe terminologie.

Besluit

 1. De Verordening Fysieke leefomgeving 2023 Omgevingswet (inclusief bijlagen) ter besluitvorming aan de raad aan te bieden

2. Beantwoording toezeggingen en technische vragen Beth San

In de Programma Commissie Ruimte van 30 augustus 2023 heeft het college een aantal toezeggingen gedaan. Naast de toezeggingen zijn er nog een aantal technische vragen niet beantwoord in bovengenoemde vergadering. Voor deze toezeggingen en vragen is een informatienota opgesteld en is de Nota van beantwoording zienswijzen aangepast. Tenslotte zijn er aanvullende vragen gesteld door de fractie van de PvdA/GroenLinks, deze vragen worden ook beantwoord in de informatienota.

Besluit

 1. De gewijzigde Nota van beantwoording zienswijzen (en wijziging) bestemmingsplan “Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle” (Beth San) beschikbaar te stellen aan de raad (A23.000290). 
 2. Geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst Beth-San (A21.000726) en het addendum op de anterieure overeenkomst (A21.000912) conform artikel 87 Gemeentewet. 
 3. De raad te informeren over de toezeggingen door middel van bijgevoegde informatienota (Z23.002360).

3. Aanvraag gemeentelijke onderscheidingen

Er zijn op maandag 2 oktober 2023 drie aanvragen gedaan voor een Golfslag vanuit een vrijwilligersorganisatie. Het college zal hierover een besluit nemen.

Besluit

 1. Toekennen van de Golfslag voor drie voorgedragen kandidaten afzonderlijk.

4. Beleidsregels Energietoeslag 2023

Op 3 oktober 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wetswijziging die de Energietoeslag 2023 mogelijk maakt. De wetswijziging laat ruimte voor lokale beleidsvrijheid. Dit collegeadvies stelt de beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2023 waarin deze beleidsvrijheid voor Zuidplas wordt ingevuld. Na vaststelling van deze beleidsregels kan IJsselgemeenten overgaan tot het verstrekken van de energietoeslag.

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2023 (A23.001532) en deze vrij te geven aan de raad. 
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota over de Energietoeslag 2023 (Z23.002693) en deze vrij te geven aan de raad. 
 3. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP (E23.005225) over de energietoeslag voor minimahuishoudens (U23.002595) en deze vrij te geven aan de raad.

5. Beantwoording schriftelijke vragen VVD C 1378

 1. Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de vordering vervanging basisscholen wijk Zuidplas.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de vorderingen vervanging basisscholen wijk Zuidplas (U23.002519) en de beantwoording vrij te geven aan de gemeenteraad.

6. Uitvoeringsprogramma beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas 2023

Bij het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur hoort een uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringspgrogramma is omschreven wat de gemeente concreet gaat doen om de opgaven in het beleid te realiseren. De opgaven zijn vertaald in 13 maatregelen over de komende drie jaar (tot en met 2026). In de volgorde van maatregelen is gekeken naar de focus op korte- en op langermijn. Het college wordt gevraagd om het uitvoeringsprogramma (onder voorbehoud) vast te stellen en de raad hierover te informeren.

Besluit

 1. Het uitvoeringsprogramma Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten – onder voorbehoud van vaststelling van het beleid door de raad - vast te stellen. 
 2. De raadsinformatienota (Z23.002647) vast te stellen en vrij te geven aan de raad.

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ’t Verlaat en Leliestraat

Naar aanleiding van het beroep tegen het bestemmingsplan "t Verlaat en Leliestraat" en de uitgevoerde onderzoeken wordt een wijziging voorgesteld op het vastgestelde bestemmingsplan welke tegemoetkomt aan het ingestelde beroep.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “'t Verlaat en Leliestraat" aan de raad voor te leggen

8. Businesscase duurzaamheid

Voor het programma Duurzaamheid is als tussenstap om te komen tot een programmaplan Duurzaamheid een businesscase Duurzaamheid gemaakt. Hierin zijn drie scenario's Doelen-Inspanningen-Netwerk/Middelen (DIN/m) uitgewerkt om de duurzaamheidsambities van Zuidplas dichterbij te brengen. Per scenario wordt beschreven in hoeverre het bijdraagt aan het dichterbij brengen van de ambitie. Het college wordt gevraagd een keuze te maken voor een scenario en operationele doelen, inspanningen en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting. Op dinsdag 12 september heeft het college de businesscase duurzaamheid besproken. Het collegeadvies is aangehouden. Naar aanleiding van de bespreking is collegeadvies aangepast en op 26 september aan het college voorgelegd. Het collegeadvies is aangepast conform vanwege vragen over de incidentele en structurele middelen. In voorliggend advies zijn in de financiële paragraaf de incidentele en structurele kosten aangepast.

Besluit

 1. Instemmen met scenario 2 'Basis' ,zonder het onderdeel circulariteit, als strategie voor de opgave Duurzaamheid voor de periode 2023-2026 en de aangescherpte operationele doelen, inspanningen en financiële gevolgen verwerken in de programmabegroting 
 2. De niet bestede middelen 2023 ter hoogte van 402.714 euro overhevelen naar 2024, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad 
 3. Aan het Presidium aanbieden om een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren over het programma duurzaamheid door middel van bijgevoegde memo met nummer U23.002277.

Besluitenlijst college Zuidplas - 10 oktober 2023

Vergaderdatum: 10 oktober 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Procesplan Verduurzamen Bedrijventerreinen

Om als gemeente toekomstbestendig te worden is het belangrijk dat er ingezet wordt op het thema duurzaamheid in de brede zin, dit houdt in: energieneutraliteit, klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Dit geldt ook voor de bedrijventerreinen in de gemeente. Via een proces wordt er verkend op welke manieren de gemeente de bedrijventerreinen kan ondersteunen in de verduurzamingsopgave. Het doel is inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van de opgave, het draagvlak en de obstakels waar ondernemers tegenaan lopen. Andere uitkomsten van het proces zijn het inzichtelijk maken van mogelijke vervolgstappen en een mogelijk verbeterde samenwerking op de bedrijventerreinen van Zuidplas.

Besluit

 1. Instemmen met het procesplan Verduurzamen Bedrijventerreinen

2. Verzamelprincipebesluit Middengebied deel 2

Voor een aantal locaties binnen het plangebied van het Middengebied zijn verzoeken ingediend die op grond van het vigerende bestemmingsplan niet zijn toegestaan. Hiervoor heeft het college van de gemeente Zuidplas eerder een vergelijkbaar verzamelprincipebesluit behandeld. Er is echter nog een aantal dossiers in behandeling die meegenomen kunnen worden in het bestemmingsplan van het te conserveren gebied van het Middengebied. Het gaat daarbij om de locaties Tweede Tochtweg 90/92 te Nieuwerkerk aan den IJssel (het vergroten van de kassen en het toestaan van een grotere bouwhoogte) en Middelweg 18 te Moordrecht (het legaliseren van reeds bestaande logiesruimtes bij het op dit perceel gevestigde bedrijf). Momenteel wordt, ter voorbereiding op de ontwikkeling van het Middengebied, hard gewerkt aan de nieuwe bestemmingsplannen voor het plangebied van het Middengebied. Geadviseerd wordt om in principe medewerking te verlenen aan de genoemde verzoeken en de benodigde bestemmingsplanwijzigingen op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het te conserveren gebied van het Middengebied. Daarnaast wordt nog met de initiatiefnemer van het glastuinbouwbedrijf gevestigd op het perceel Tweede Tochtweg 90/92 overlegd/onderhandeld over andere beoogde ontwikkelingen in het plangebied van het Middengebied.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging van het perceel Tweede Tochtweg 90/92 te Nieuwerkerk aan den IJssel voor het verhogen van de bouwhoogte van een deel van de kassen op het perceel;
 2. In principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging van het perceel Middelweg 18 te Moordrecht voor het legaliseren van reeds bestaande logiesruimtes bij het op dit perceel gevestigde horecabedrijf; 
 3. De initiatieven aan de Tweede Tochtweg 90/92 te Nieuwerkerk aan den IJssel en Middelweg 18 te Moordrecht op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het te conserveren gebied van het Middengebied; 
 4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z23.002524)

3. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd, Jaarverslag klachten en KTO IJsselgemeenten 2022

De Wmo 2015 en de Jeugdwet schrijven voor dat iedere gemeente jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek houdt. De uitkomsten van beide onderzoeken over het jaar 2022 zijn verwerkt in bijgevoegde rapporten. IJsselgemeenten stelt jaarlijks een jaarverslag klachten op en heeft in 2022 een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aan het college wordt gevraagd deze rapportages met een informatienota aan de raad te sturen.

Besluit

 1. De informatienota ‘Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2022, Jaarverslag Klachten IJsselgemeenten 2022 en klanttevredenheidsonderzoek IJsselgemeenten 2022’ (Z23.002157) vast te stellen en inclusief de vijf bijbehorende rapporten door te geleiden naar de gemeenteraad.

4. Verkeersveiligheid

Net voor de zomer zijn de definitieve cijfers binnen gekomen met betrekking tot de verkeersongevallen in 2022 in de gemeente Zuidplas. De landelijke stijgende trend van het aantal ongevallen is ook zichtbaar in Zuidplas. Om deze stijgende trend om te buigen en bij te dragen aan onze ambitie "maak een punt van nul verkeersslachtoffers" is het noodzakelijk om te blijven inzetten op de 3 pijlers van het verkeersveiligheidsbeleid: infrastructuur, voorlichting/educatie en handhaving.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota (Z23.0002401) en deze beschikbaar stellen aan de raad.

5. Wijziging addendum Woonvisie 2025 en Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023

Naar aanleiding van de behandeling van raadsvoorstel ´Addendum Woonvisie 2025 en Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023´ op 27 september 2023 tijdens de PC Samenleving, is besloten om de bijlage van dit raadsvoorstel (R23.000091) op één onderdeel te wijzigen: 

Momenteel is de Rijksoverheid aan het overwegen om de vastgestelde (betaalbare) koopgrens van €355.000 te indexeren. In het Addendum Woonvisie 2025 en de Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023 is deze koopgrens bevroren, zoals het Rijk dat initieel had besloten. Het is wenselijk dat deze koopgrens gelijk met het indexatiebesluit van de Rijksoverheid wordt aangepast. Het college wordt gevraagd de gewijzigde stukken vrij te geven aan de raad.

Besluit

 1. De gewijzigde Addendum Woonvisie 2025 en Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023 behorende als bijlage bij het raadsvoorstel ´Addendum Woonvisie 2025 en Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023´ (R23.000091) vrij te geven aan de gemeenteraad.

6. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen gemaal Hitland – Nieuwerkerk aan den IJssel

Door de eigenaar van het kadastrale perceel NWKO3-E-534 in recreatiegebied Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vervangen van het huidige gemaal door een nieuw gemaal met een grotere capaciteit inclusief een vispassage. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan, omdat een gemaal op de beoogde naastgelegen locatie niet is toegestaan. De aanvraag is passend binnen de kaders van het vigerende ruimtelijke beleid. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de gevraagde omgevingsvergunning en een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Ontwerp verklaring van geen bedenkingen gemaal Hitland – Nieuwerkerk aan den IJssel” (R23.000107) aan de raad voor te leggen.

7. Informeren inkoop jeugd en Wmo

Op de programmacommissie samenleving van d.d. 27 september 2023 heeft het college naar aanleiding van (de nog in te dienen) motie 3 een toezegging gedaan om de raad via een raadsinformatienota te informeren over de inkoop en de raad de gelegenheid te geven om hierop te reageren. Motie 3 gaat over het inkoopplan en evaluatie. Hierin vraagt de raad aan het college ¨aan de raad, binnen twee maanden een voorstel te doen hoe de invloed van de raad op het inkoopplan gewaarborgd kan worden¨ Middels bijgevoegde informatienota wordt uitvoering gegeven aan de toezegging.

Besluit

 1. Vaststellen van raadsinformatienota inkoop Wmo en jeugd potloodschets (Z23.002570) en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 4 oktober 2023

Vergaderdatum: 4 oktober 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Afwezig

 • D.A. de Haas – wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Geheimhouding opleggen op Z23.002595

Op 3 oktober 2023 heeft de organisatie tijdens een besloten bijeenkomst de gemeenteraad voorzien van technische toelichting op concept moties en amendementen bij de NvU Middengebied. Op verzoek wordt deze toelichting ook schriftelijk gedeeld. Gezien dit geheime informatie betreft, wordt het college geadviseerd ook hier geheimhouding op te leggen.

Besluit

 1. Geheimhouding opleggen op de bijlage met kenmerk Z23.002595 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

2. Memo Presidium gemeenteraad

Op 10 oktober 2023 vergadert het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium verzocht enkele wijzigingen op de raadsplanning door te voeren.

Besluit

 1. Vaststellen van memo Z23.002539 en deze beschikbaar stellen aan het Presidium van de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 3 oktober 2023

Vergaderdatum: 3 oktober 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Afwezig

 • D.A. de Haas – wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Najaarsnota 2023

De Najaarsnota 2023 geeft inzicht in de voortgang van de te bereiken doelen. Welke afwijkingen zijn er ten opzichte van de gestelde doelen uit de Programmabegroting 2023-2026 (eventueel bijgesteld in de Zomernota 2023) inclusief de daarbij behorende financiële effecten voor de meerjarenbegroting 2023-2026. Daarnaast bevat deze najaarsnota met de maatregelen fase 1, de eerste stap richting een sluitende begroting 2024 en 2025.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met Najaarsnota 2023 (A23.00843) en deze beschikbaar te stellen aan de raad. 
 2. Akkoord te gaan met raadsvoorstel (R23.000086) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

2. Programmabegroting 2024-2027

De programmabegroting kijkt vooruit, beleidsmatig naar het komende jaar (2024) en financieel naar de komende vier jaar (2024-2027). In de programmabegroting staat wat het college het komende jaar wil bereiken, wat het hiervoor gaat doen en wat dit kost. De Programmabegroting 2024-2027 is opgesteld op basis van het Collegeprogramma 2022-2026 “Ruimte voor iedereen”. In de begroting zijn de maatschappelijke effecten integraal verwerkt op de programma’s van de maatregelen fase 2. Samen met de maatregelen fase 1 uit de Najaarsnota 2023 legt het college hiermee een financieel sluitende begroting voor 2024 en 2025 bij de raad neer.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met Programmabegroting 2024-2027 (A23.000933) en deze beschikbaar te stellen aan de raad. 
 2. Akkoord te gaan met raadsvoorstel (R23.000087) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Programmacommissie B&M op 30 oktober 2023

In navolging op de eerdere raadsbijeenkomsten over de ontwikkeling het Middengebied, vindt op 30 oktober 2023 een Programmacommissie B&M plaats over de onderwerpen: 

 • Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan Ontwikkelgebied; 
 • Planologische strategie ontwerpbestemmingsplan Groene Schakel, Groene Waterparel en agrarische zone. 

Besluit

Vrijgeven van bijlage A23.001426 aan de gemeenteraad ten behoeve van behandeling in de Programmacommissie B&M van 30 oktober 2023.

4. Rapportage Interne controle & rechtmatigheid 1ste halfjaar 2023

Door het aangenomen wetsvoorstel "Versterking decentrale rekenkamers" waarvan de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel is neemt het college vanaf verslagjaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Het college is al en blijft ook na deze wetswijziging verantwoordelijk voor de rechtmatigheid binnen de organisatie. Echter daar waar de externe accountant tot en met verslagjaar 2022 een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid én rechtmatigheid bij de jaarrekening verstrekte, stelt vanaf 2023 het college deze rechtmatigheidsverantwoording op en valt daarmee onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant beoordeelt dus nog wel of deze verantwoording ‘juist’ is. Als onderdeel van de onderbouwing hiervan is de interne controle inclusief rechtmatigheid over het 1ste halfjaar 2023 uitgevoerd. Het oordeel van deze uitgevoerde tussentijdse controle, zoals opgenomen in bijgesloten rapportage “Interne controle & rechtmatigheid 1ste halfjaar 2023”, is dat de baten, lasten en balansmutaties over dit halfjaar in relatie tot de gecontroleerde processen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de aangaande wet- en regelgeving. De relevante bevindingen als uitkomst van de controle zien met name toe op de processen inzake inkoop en aanbesteding, het begrotingscriterium (w.o. investeringskredieten) en reserves & voorzieningen. Afstemming over het opvolging geven aan de bevindingen en aanbevelingen heeft met de proceseigenaren reeds plaatsgehad. 

Besluit

De bijgesloten rapportage "Interne controle & rechtmatigheid 1ste halfjaar 2023" met daarin opgenomen de bevindingen en aanbevelingen als uitkomst van de uitgevoerde interne controle inclusief rechtmatigheid vast te stellen (zie bijlage A23.001120).

5. Herijking Transitievisie Warmte 2023

Conform coalitieakkoord is een herijking uitgevoerd van de Transitievisie Warmte (hierna TVW). Gezien de korte tijdspanne sinds het opleveren van de oorspronkelijke TVW en de beperkte ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden was in dit geval een volledige herijking niet nodig. In plaats daarvan zijn passages in de huidige TVW waar nodig herschreven en geven we middels een versiebeheer een overzicht van de doorgevoerde aanpassingen. De komende tijd zetten we in op communicatie en de verspreiding van deze nieuwe versie van de TVW.

Besluit

 1. Akkoord gaan met de herijking van de Transitivisie Warmte 2023.
 2. Het raadsvoorstel Transitievisie Warmte herijking 2023 aan gemeenteraad aanbieden.

6. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel"

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel" aan de raad voor te leggen.

7. IBP Versterking VTH - Robuustheid ODMH

In maart 2021 is het rapport "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur" van de commissie Van Aartsen uitgebracht. Deze commissie heeft op verzoek van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te versterken, met als doel het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. De commissie oordeelde dat het VTH-stelsel niet goed functioneert. Gelet hierop is het Interbestuurlijk programma (IBP) Versterking VTH-stelsel in het leven geroepen. Onderdeel van het IBP is ‘robuuste omgevingsdienst en passende financiering’. Er is een inhoudelijke benadering gevolgd waarbij 4 criteria zijn geformuleerd, te weten effectiviteit, efficiency, wendbaarheid en ontwikkelvermogen. Om deze criteria meetbaar en specifiek te maken, zijn deze vertaald in een set van kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Deze kpi’s vormen de ondergrens waar omgevingsdiensten aan moeten voldoen. In het kader van het Interbestuurlijk programma (IBP) Versterking VTH-stelsel heeft er een visitatie plaats gevonden om de robuustheid van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) te laten toetsen. De conclusie van het rapport luidt dat de ODMH voldoet aan alle benodigde criteria en daarmee een robuuste omgevingsdienst is. Daarnaast werkt de ODMH aan een verbeterplan rond de aanbevelingen van de commissie.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met raadsinformatienota Z23.002531 en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

8. Uitgangspunten GR Sociaal Domein

De regionale samenwerking in het sociaal domein is op dit moment juridisch georganiseerd via een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst. Met dit voorstel wordt, mede met oog op toekomstige wetgeving, de opdracht gegeven om de voorbereidingen te treffen om de samenwerking te gaan organiseren via publiekrechtelijke constructie op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas besluit tot:

 1. Het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen voor het oprichten van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor de regionale taken sociaal domein in de regio Midden-Holland en hiertoe het BOSD opdracht te geven.
 2. Het hanteren van de volgende uitgangspunten bij het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling: 
  • De gemeenschappelijke regeling wordt opgericht met als deelnemers de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. b. 
  • De taken die ondergebracht worden in de GR zijn de taken die nu binnen de Regionale Werkorganisatie zijn ondergebracht op basis van de regiovisie ‘Samen scherper aan de wind’ en de samenwerkingsovereenkomst regionaal sociaal domein.
  • De verantwoordelijkheid voor de huidige centrumtaken voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang zullen ook overgaan naar de GR. 
  • Er wordt gekozen voor samenwerking in een regeling met een ‘Openbaar lichaam’.
  • Er wordt binnen de regeling mogelijk gemaakt dat er kan worden samengewerkt met andere gemeenten en aan de voorkant zijn heldere toe- en uittredingsafspraken vastgesteld.
 3. Het informeren van de raden over deze opdracht met bijgaande raadsmemo nadat alle colleges hebben ingestemd.

9. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels - bustour

Groep Pouwels heeft politieke vragen ingediend. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met voorgestelde beantwoording. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met schriftelijke beantwoording U23.002368 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

10. Overgangsfase Ruimtelijke Procedure

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor planologische procedures en dan met name voor verzoeken om wijziging van het bestemmingsplan. Gelet op de benodigde voorbereidingstijd is het niet meer mogelijk om na 1 oktober 2023 een verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan mogelijk te maken. Plannen die na 1 oktober 2023 binnen komen, begeleiden we conform de procedure onder de nieuwe Omgevingswet. Met de bijgevoegde brief stelt het college de gemeenteraad hiervan op de hoogte. 

Besluit

 1. Het college besluit dat per 1 oktober 2023 de overgangsfase Ruimtelijke Procedures in werking treedt. 
 2. De raad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief (Z23.002571).

11. Herziene start participatie Zuidplas aardgasvrij 2023

Een bijzonder grote opkomst bij de inloopavond aardgasvrij voor de inwoners van Esse Hoog in
Nieuwerkerk aan den IJssel zorgde ervoor dat de originele insteek van de inloopavond niet haalbaar bleek. Het is te verwachten dat ook voor de inloopavond in Moerkapelle op 5 oktober 2023 en Zevenhuizen op 12 oktober 2023 een zeer grote belangstelling zal zijn. De capaciteit van de dorpshuizen is daar niet toereikend voor en deze aantallen zorgen er ook voor dat het niet mogelijk is elke inwoner vragen te laten stellen. Om die reden worden de inloopavonden van Moerkapelle en
Zevenhuizen afgelast. In plaats daarvan zal een online bijeenkomst georganiseerd worden waarbij kort het proces toegelicht gaat worden gevolgd door de mogelijkheid van inwoners om online vragen te stellen. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om mee te luisteren en vragen te stellen en is proportioneel aan de inhoud van de avond.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.002581 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

12. Principebesluit glastuinbouwbedrijven Herenweg Moerkapelle

Namens het glastuinbouwbedrijf op de percelen Herenweg 41/43, 45 en 50a en het glastuinbouwbedrijf op de percelen Herenweg 39 en 40/44 te Moerkapelle is een verzoek ingediend voor het vergroten van de betreffende glastuinbouwbedrijven. Op grond van het vigerende bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’ is de planlocatie bestemd als ‘Agrarisch’ met functieaanduiding ‘Glastuinbouw’. Qua functie is het planvoornemen derhalve toegestaan. De gevraagde uitbreiding vindt echter buiten de opgenomen bouwvlakken plaats, waardoor het planvoornemen in strijd is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid, in de vorm van ‘Wrozone – wijzigingsgebied 1’, waarmee het bestemmingsplan gewijzigd kan worden ten behoeve van nieuwbouw van kassen met de daarbij behorende bouwwerken en bouwvlakken. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, voor het vergroten van de bouwvlakken van de glastuinbouwbedrijven gevestigd op de percelen Herenweg 45, 50a en 41/43 en Herenweg 39 en 40/44 te Moerkapelle.

Besluitenlijst college Zuidplas - 26 september 2023

Vergaderdatum: 26 september 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatienota Middengebied n.a.v. toezegging aan de PC B&M 12/13 sep

Het college wordt gevraagd in te stemmen met een informatienota aan de gemeenteraad naar aanleiding van de toezeggingen aan de Programmacommissie B&M op 12 en 13 september 2023. 

Besluit

 1. Instemmen met en doorgeleiden van informatienota Z23.002509 naar de gemeenteraad.

2. Beantwoording schriftelijke vragen Visie op versterken groene structuren en aanpak biodiversiteit

Op 17 juli 2023 heeft u aanvullende schriftelijke vragen gesteld aan het college over de zomernota 2023. De vragen hebben betrekking op de visie op het versterken van de groene structuren en de aanpak biodiversiteit. De beantwoording van deze vragen wordt middels bijgevoegde brief schriftelijk afgedaan.

Besluit

 1. Vaststellen van uitgaande brief 'Beantwoording raadsvragen 17 juli - Visie op versterken groene structuren en aanpak biodiversiteit' (U23.002516) en deze akkoord bevinden voor doorgeleiden aan de gemeenteraad.

3. Beloftedocument woningcorporaties Middengebied

Door de gezamenlijke corporaties is een document opgesteld, waarin de belofte wordt omschreven om zich in te spannen circa 2400 sociale huurwoningen in het te ontwikkelen gebied “Vijfde dorp” te realiseren. Het document is besproken met de corporaties, met gebruikmaking van bestuurlijke- en ambtelijke input. Op basis van de grotendeels verwerkte input is het document verbeterd. Dat zal hierna worden toegelicht. Het beloftedocument heeft niet het karakter van een (bindend) akkoord, maar betreft vooral een inspanningsverplichting, primair van de corporaties.

Besluit

 1. Het beloftedocument van de gezamenlijke corporaties tot realisatie van sociale woningbouw in het Vijfde Dorp vast te stellen.

Besluit van de burgermeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Schuurman om het beloftedocument te ondertekenen.

4. Ontwikkelingen Regio Midden-Holland en het onderzoek Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem

Op 29 maart is door het Algemeen Bestuur (AB), de tafelvoorzitters en de regionale secretarissen gesproken over de uitvoerende capaciteit van de regionale samenwerking. Geconstateerd werd dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is om onze regionale projecten uit te voeren. Het recent verschenen onderzoek van Berenschot en de Rijksuniversiteit Groningen naar het Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) van Regio Midden-Holland onderbouwd deze constatering. Dit vergelijkende onderzoek richt zich op factoren die bijdragen aan het realiseren van publieke waarde in de regio. Het advies dat voortvloeit uit het rapport is om enerzijds te investeren in het richten van de samenwerking en anderzijds om ook te investeren in het inrichten van de samenwerking. Het Dagelijks Bestuur heeft vervolgens een brief gestuurd met een verzoek tot een zienswijze op het voornemen om de capaciteit uit te breiden en op het BRE-onderzoek. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met verzending van raadsvoorstel (R23.000085) en bijbehorende concept zienswijze (U23.001909) aangaande de ingekomen brief van de Regio Midden-Holland (A23.001454).

5. Casemanagement Integrale Vroeghulp

MEE komt al twee jaar niet uit met de toegekende subsidie voor Onafhankelijke Clientondersteuning. Het blijkt dat MEE een taak uitvoert die noodzakelijk is, maar waarvoor geen subsidie wordt verstrekt, namelijk casemanagement Integrale Vroeghulp. 

Besluit

 1. Casemanagement Integrale Vroeghulp structureel borgen in de gemeente Zuidplas. 
 2. MEE voert deze taak voor 2023 en 2024 incidenteel uit voor een bedrag van maximaal € 25.000 per jaar.
 3. Te kiezen voor scenario 3, waarbij in 2024 onderzocht wordt waar casemanagement IVH na 2024 belegd kan worden.

6. Bestuurlijke reactie op Rekenkamer onderzoek Toegankelijkheid

De Parma Groep heeft het afgelopen half jaar, in opdracht van de Groene Hart Rekenkamer (GHR), onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid in onze gemeente (A23.001410). Dit advies stelt de bestuurlijke reactie voor.

Besluit

 1. Instemmen en verzenden van de bestuurlijke reactie aan de Groene Hart Rekenkamer (U23.002438).

7. Borging kwaliteit jaren 50 buurt

Met de nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is gesproken over de borging van de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van de plannen van de jaren 50 buurt. Dit mede in het verlengde van het advies van Dorp Stad en Land (DSL) dd. 7 maart 2022 aan het college over de invloed van het project op het Rijks beschermde Dorpsgezicht Moordrecht. Dit advies vroeg om het aanscherpen van de kaders voor het appartementengebouw op de hoek van de Drost IJsermansingel. Ook is besproken hoe belanghebbenden en belangstellenden beter zicht gegeven kan worden op het proces van de kwaliteitsborging. Dit vanwege de zorgen van bewoners van Moordrecht over de ruimtelijke kwaliteit van de plannen en gevoelde onduidelijkheid over de borging. Dit voorstel vraagt expliciet om een besluit over het voornemen tot aanscherpen van de kaders voor het appartementengebouw als afhechting van de actie n.a.v. het advies van DSL van 7 maart 2022 en het geeft ter kennisname mee dat voor het bereiken van meer objectiviteit en transparantie afgestapt wordt van de gewoonte om een Q-team in te stellen. De plannen worden ter toetsing direct voorgelegd aan de openbare Commissie Omgevingskwaliteit.

Besluit

 1. Met het BKP als uitgangspunt de stedenbouwkundige en architectonische kaders voor toetsing van het ontwerp voor het appartementengebouw hoek Drost IJsermansingel nader uit te werken.

8. Businesscase duurzaamheid

Voor het programma Duurzaamheid is als tussenstap om te komen tot een programmaplan Duurzaamheid een businesscase Duurzaamheid gemaakt. Hierin zijn drie scenario's Doelen-Inspanningen-Netwerk/Middelen (DIN/m) uitgewerkt om de duurzaamheidsambities van Zuidplas dichterbij te brengen. Per scenario wordt beschreven in hoeverre het bijdraagt aan het dichterbij brengen van de ambitie. Het college wordt gevraagd een keuze te maken voor een scenario en operationele doelen, inspanningen en de financiële gevolgen te verwerken in de begroting. Op dinsdag 12 september heeft het college de businesscase duurzaamheid besproken. Het collegeadvies is aangehouden. Naar aanleiding van de bespreking is collegeadvies aangepast. In voorliggend advies wordt scenario 2 ’Basis’ zonder circulariteit geadviseerd en zijn de incidentele en structurele kosten inzichtelijk gemaakt van het geadviseerde scenario. 

Besluit

 1. Instemmen met scenario 2 'Basis', zonder het onderdeel circulariteit, als strategie voor de opgave Duurzaamheid voor de periode 2023-2026 en de aangescherpte operationele doelen, inspanningen en financiële gevolgen verwerken in de programmabegroting;
 2. De niet bestede middelen 2023 ter hoogte van 402.714 euro overhevelen naar 2024, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad;
 3. Aan het Presidium aanbieden om een raadsinformatiebijeenkomst te organiseren over het programma duurzaamheid door middel van bijgevoegde memo met nummer U23.002277 

9. Gedeeltelijke opheffing geheimhouding n.a.v. Woo-verzoek inz. VKA MER

Op 11 juli 2023 heeft de gemeente Zuidplas een Woo-verzoek ontvangen met betrekking tot de openbaarmaking van informatie over het proces van besluitvorming over het Voorkeursalternatief (VKA) MER. Als gevolg hiervan wordt het college gevraagd de geheimhouding op één document gedeeltelijk op te heffen. 

Besluit

 1. Het gedeeltelijk opheffen van geheimhouding op het document ‘Financiële effecten keuzes VKA Middengebied’ (kenmerk oorspronkelijke versie: Z23.000163) op grond van artikel 89, lid 3 van de Gemeentewet (Gemw), zoals weergeven in de openbaar te maken versie van het document met kenmerk Z23.002431.

10. Effectuering herverdeling aandelen Dunea NV

Zuidplas heeft aandelen in waterleidingsbedrijf Dunea N.V. In het verleden hebben de aandeelhouders afgesproken dat de verdeling tussen de aandeelhoudende gemeenten naar rato van het inwonersaantal zal plaatsvinden. Op grond van het inwoneraantal per 1 januari 2022 worden de aandelen herverdeeld. Levering/herverdeling van aandelen geschiedt middels een notariële akte. 

Besluit

 1. Instemmen met de overdracht van aandelen van onderstaande gemeenten aan Zuidplas; 
  • 200 aandelen van de gemeente Voorschoten; 
  • 3.286 aandelen van de gemeente Leidschendam-Voorburg; en 
  • 2.916 aandelen van de gemeente Katwijk.
 2. De burgemeester volmacht verlenen voor het ondertekenen van de notariële akte benodigd voor de overdracht van de aandelen.

11. Verlening mandaat en volmacht Regionale Werkorganisatie

Bij de uitvoering van de regionale samenwerking zijn mandaten en volmachten noodzakelijk. Met dit besluit worden twee mandaten /volmachten geactualiseerd. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas en de burgemeester van Zuidplas, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluit tot:

 1. Het verlenen van een mandaat aan de Programmadirecteur Regionale Werkorganisatie en aan het afdelingshoofd Regionale Werkorganisatie tot het aanwijzen van een ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo 2015 en toezicht op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van rechtmatigheid van de Jeugdwet. 
 2. Het verlenen van een volmacht aan de wethouder van de gemeente Gouda belast met de portefeuilles Jeugd en Wmo, ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland 2018-2020, tot het verrichten van alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen strekkende tot het aangaan van een (financiële) regeling, waartoe kan worden gerekend: het in der minne schikken en (gedeeltelijke) terugbetaling. Een en ander met de macht van substitutie (ondervolmacht). 
 3. Het intrekken van het aan het afdelingshoofd RDS van de gemeente Gouda verleende mandaat tot het aanwijzen van een ambtenaar als toezichthouder Wmo en Jeugdwet.

12. Wijziging achtervangovereenkomst WSW - gemeente

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kondigt een wijziging van de standaard achtervangovereenkomst aan tussen WSW en gemeente. De wijziging heeft tot doel alle bestaande oude en nieuwe overeenkomsten tussen WSW en gemeente te wijzigen, zodat nog maar één set voorwaarden van toepassing is. Het college wordt gevraagd om de raad te vragen om wensen en bedenkingen ten behoeve van ondertekening van de nieuwe achtervangovereenkomst. 

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Wijziging achtervangovereenkomst WSW/Gemeente’ om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om ´wensen en bedenkingen´ mee te geven aan het college voorafgaand aan het aangaan van de nieuwe achtervangovereenkomst.

Besluitenlijst college Zuidplas - 19 september 2023

Vergaderdatum: 19 september 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Begrotingswijziging Grondexploitatie Fase 1a

Op 22 augustus 2023 heeft u de raad voorgesteld om de Nota van Uitgangspunten en de Grondexploitatie Fase 1a vast te stellen (B23.000365). Om deze grondexploitatie feitelijk te verwerken in de begroting is een begrotingswijziging nodig. Middels dit collegevoorstel wordt het college geadviseerd om dit nog toe te voegen aan het dossier en het raadsvoorstel. 

Besluit

 1. Goedkeuren van de voorgestelde aanpassingen in het raadsvoorstel van de Nota van Uitgangspunten Middengebied en Grondexploitatie Fase 1a (R23.000084, weergegeven met gele markering), en verzenden van dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor bespreking in de opiniërende gemeenteraad van 26 september 2023.

2. Vaststellen uitwerkingsplan Knibbelweg 26, Zevenhuizen

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg26 te Zevenhuizen. Het betreft een verzoek tot de splitsing van het perceel en de bouw van één vrijstaande woning op het noordwestelijke deel van het perceel. De locatie kent op grond van het bestemmingplan ‘Zuidplas-West’ de bestemming ‘Lintzone – Uit te werken’. Er geldt een uitwerkingsplicht op deze locatie met daarin onder meer de mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaande woning. In januari 2023 is een positief principebesluit genomen door het college voor de gevraagde ontwikkeling, waarna het ontwerpuitwerkingsplan vanaf 8 juni 2023 voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen. Voorliggend uitwerkingsplan maakt de realisatie van één vrijstaande woning mogelijk.

Besluit

 1. Het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Knibbelweg 26, Zevenhuizen’(NL.IMRO 1892.UpKnibbelweg26 Va01) vast te stellen; 
 2. Het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Knibbelweg 26, Zevenhuizen’ (NL.IMRO 1892.UpKnibbelweg26-Va01) ter inzage te leggen ten behoeve van de formele procedure; 3.
 3. Voor het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Knibbelweg 26’ geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Onteigening Knibbelweg-Oost

In de Programma Commissie Ruimte van 22 augustus 2023 heeft wethouder De Haas een aantal toezeggingen gedaan over het agendapunt ‘Onteigening percelen Knibbelweg-Oost’. Middels voorliggende informatienota wordt de raad geïnformeerd. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota ‘onteigening Knibbelweg-Oost’(Z23.002235) inclusief de geheime bijlagen. 
 2. Geheimhouding op te leggen op de volgende stukken conform artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet: 
  • Memo OA12-A20 inspanningen verwervingen (A23.001389) 
  • Logboek gemeente A (A23.001372) 
  • Logboek gemeente B (A23.001373) 
  • Toelichting onderhandelingen A (A23.001278) 
  • Toelichting onderhandelingen B (A23.001279) 
  • Waardebepaling A (A23.001374) 
  • Waardebepaling B (A23.001375)
  • Aanbieding A 1 (A23.001376) 
  • Aanbieding A 2 (A23.001378) 
  • Aanbieding A 3 (A23.001379)
  • Aanbieding A 4 (A23.001380)
  • Aanbieding B 1 (A23.001381)
  • Aanbieding B 2 (A23.001382) 
  • Aanbieding B 3 (A23.001383)

4. Vrachtverkeer oude centrum Moordrecht

Op 17 mei 2023 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over het vrachtverkeer in het oude centrum van Moordrecht (C 1362, Corsa nr. E23.003504). Naar aanleiding van deze vragen heeft er een ambtelijke evaluatie van de routering, bebording en bereikbaarheid van het oude centrum voor vrachtverkeer plaatsgevonden. De resultaten van deze evaluatie moeten worden teruggekoppeld aan de raad, zoals tijdens de eerste behandeling van de schriftelijke vragen door uw college is toegezegd (corsa nrs B23.000308 en U23.001573). 

Besluit

 1. Bijgaande raadsinformatie (Z23.002246) te verzenden aan de gemeenteraad.

5. Jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2022

De commissie van de bezwaarschriften heeft haar jaarverslag 2022 vastgesteld. Dit jaarverslag wordt op grond van artikel 20 van de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Zuidplas 2017 ter kennisname gebracht van het college, de burgemeester en de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Kennisnemen van het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie 2022 (A23.000901). 
 2. De raadsinformatienota (Z23.001580) vaststellen en samen met het jaarverslag toezenden aan de gemeenteraad.

6. Procesbesluit incidenteel hoger beroep Clazing

Voor het instellen van incidenteel hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in het hoger beroep van Exportslachterij Clazing B.V. is een procesbesluit nodig. 

Besluit

 1. Instellen van incidenteel hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank d.d. 17 januari 2023 met kenmerk nr. SGR 21 /1065 WABOA V314; 
 2. Mevrouw A. Scholtes, werkzaam bij de Omgevingsdienst Midden-Holland en mevrouw E. Reussink, werkzaam bij de gemeente Zuidplas, te machtigen het college te vertegenwoordigen in deze procedures; 
 3. Mevrouw mr. L. van Schie-Kooman, advocaat te Delft, aan te wijzen als advocaat in deze procedures, zulks met het recht van plaatsvervanging.

7. Experiment spoedzoekers

Mozaïek Wonen heeft een verzoek ingediend tot verlenging van het experiment spoedzoekers, waarbij zij twee te slopen woningen in de 50’er jarenbuurt in Moordrecht tijdelijk beschikbaar willen stellen aan spoedzoekers. Het college wordt geadviseerd om het experiment op basis van artikel 44 van Huisvestingsverordening te beëindigen en om te zetten in algemene werkafspraken over het aanbieden van deze tijdelijke huurwoningen aan spoedzoekers. 

Beslispunten

 1. De conclusies van het experiment spoedzoekers vast te stellen (A23.001090). 
 2. Het experiment spoedzoekers (B19.000537) per 31 december 2021 te beëindigen en onder reguliere werkafspraken voort te zetten. 
 3. Akkoord te gaan met de reactiebrief aan Mozaïek Wonen (U23.002082) en deze te versturen

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 september 2023

Vergaderdatum: 12 september 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Verordening VTH 2023

Met de invoering van de Omgevingswet moeten een paar verordeningen aangepast worden om de juiste nieuwe juridische basis te hebben. Dit is ook het geval bij de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Zuidplas van 31 mei 2016. Met dit voorstel worden de oorspronkelijke grond van uit de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) gewijzigd naar de Omgevingswet. Hiervoor zijn er elke tekstuele aanpassingen aangebracht in de oorspronkelijke verordening. 

Besluit

 1. Raadsvoorstel “Verordening VTH 2023” (R23.000093) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 2. De bijgevoegde memo (Z23.002324) doorgeleiden naar het Presidium.

2. Verlengen geldigheid beleidsnota’s ODMH

Door het college zijn de afgelopen jaren meerdere beleidsstukken vastgesteld als het kader voor de uitvoering van de werkzaamheden van de ODMH. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vervallen de meeste wetten waarop die beleidsregels zijn gebaseerd. Voorgesteld wordt om de geldigheid van vigerende beleidsnota’s en beleidstukken over het omgevingsrecht die zijn opgesteld onder de huidige wettelijke kaders (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder) te verlengen en de beleidsstukken te laten gelden als het vigerende beleid op grond van de Omgevingswet totdat nieuw beleid ter vervanging is vastgesteld.

Het gaat om de volgende beleidsstukken:

 • Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidshinder 2018 regio Midden-Holland 
 • Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland 
 • Notitie bodemonderzoek voor bedrijven 
 • Beleidsvisie Externe veiligheid (tevens vastgesteld door de gemeenteraad) 
 • Geluidsbeheersplannen

Besluit

 1. In te stemmen met het verlengen van de geldigheid van de onderstaande beleidsnota’s per 1 januari 2024 totdat in het kader van de Omgevingswet nieuw beleid is ontwikkeld:
  • Beleidsregel Hogere waarden Wet geluidshinder 2018 regio Midden-Holland 
  • Handhavingsbeleid geluidsnormen bij evenementen regio Midden-Holland
  • Notitie bodemonderzoek voor bedrijven
  • Beleidsvisie Externe veiligheid, inclusief het vaststellen van de Aanvulling Tijdelijk omgevingsplan
  • Geluidsbeheerplan Bedrijventerrein Nijverheidscentrum te Zevenhuizen, gemeente Zuidplas(Zuidplas)
  • Geluidsbeheerplan Bedrijventerrein Gouwe Park gemeente Zuidplas (Zuidplas);
 2. De Beleidsvisie Externe veiligheid en de Aanvulling Tijdelijk omgevingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad voor verlenging van de geldigheid van de Beleidsvisie en voor vaststelling van de Aanvulling Tijdelijk omgevingsplan.
 3. De onder 1. genoemde beleidsregels van toepassing te laten blijven op de omgevingstaken die de Omgevingsdienst Midden-Holland voor de gemeente uitvoert wanneer de Omgevingswet in werking treedt tot het moment waarop het betreffende beleid wordt gewijzigd of ingetrokken.
 4. De verlenging van de geldigheid van de onder 1. genoemde beleidsregels bekend te maken in het Gemeenteblad.
 5. De Beleidsvisie Externe veiligheid en de Aanvulling Tijdelijk omgevingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad voor verlenging van de geldigheid van de Beleidsvisie en voor vaststelling van de Aanvulling Tijdelijk omgevingsplan en de bijhorende memo (Z23.002324) door te geleiden aan het presidium.

3. Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026

Iedere vier jaar wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Dit plan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In dit Integraal Veiligheidsplan staan de prioriteiten op gebied van veiligheid. Het voorliggende plan geldt van 2023 tot en met 2026. 

Besluit

 1. In te stemmen met het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 en bij instemming dit ter besluitvorming door te geleiden naar de raad conform het raadsvoorstel R23.000102.

4. Biodiversiteit nulmeting

In het collegeprogramma 2022 – 2026 is opgenomen om de biodiversiteit nulmeting in 2023 uit te voeren. Door wisselingen in personeel is de uitvraag van de biodiversiteit nulmeting in de zomer 2023 opgepakt. De opdracht is in september 2023 verstrekt aan een adviesbureau. De eerste resultaten worden in december 2023 verwacht. Het veldwerk is echter seizoensgebonden en kan niet in het najaar worden gedaan, maar dient in het voorjaar en de zomer te worden uitgevoerd. De oplevering van de resultaten van het veldonderzoek en eindrapportage van de biodiversiteit nulmeting is dan ook naar verwachting in de zomer 2024. Op basis van het advies uit het eindrapport wordt het beheer van openbaar groen aangepast om de biodiversiteit binnen de gemeente te versterken. De keuze voor opstellen van biodiversiteit beleid ligt in de toekomst. Hierover wordt u in 2024 geïnformeerd. 

Besluit

 1. De informatienota (Z23.002115) toe te zenden aan de raad.

5. Consultatie Jaarprogramma Regionale Werkorganisatie 2024

Dit voorstel betreft het ter consultatie aanbieden van het collegevoorstel Jaarprogramma Regionale
Werkorganisatie in oprichting 2024. Indien het college wensen of bedenkingen heeft ten aanzien van
het voorliggende jaarprogramma kan het college die bij het besluit kenbaar maken.

Besluit

 1. Het agenderen van het collegevoorstel ‘Jaarprogramma Regionale Werkorganisatie 2024’ inclusief bijlage (jaarprogramma 2024 consultatieversie A23.001320) ter vaststelling op een volgende B&W vergadering.

6. Reactie op de consultatieronde concept jaarprogramma RWO 2024

Het college wordt geconsulteerd over het concept jaarprogramma RWO (B23.000422). Het programma vraagt op sommige punten verduidelijking. Middels een brief geeft het college reactie op de consultatieronde. 

Besluit

 1. Instemmen met het sturen van bijgaande brief “Reactie op de consultatieronde concept jaarprogramma RWO 2024” (U23.002369) aan het BOSD.

7. Toezegging Programmacommissie B&M op 29 augustus 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de afhandeling van een toezegging aan de Programmacommissie B&M op 29 augustus 2023. 

Besluit

 1. Instemmen met informatienota Z23.002291 met bijlage A23.001348 (geheim) en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad voor de Programmacommissie B&M op 12 september 2023.
 2. Geheimhouding opleggen op de bijlage met kenmerk A23.001348 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

8. Gebiedspaspoort Moerkapelle

Bijgaand treft u het Gebiedspaspoort Moerkapelle. Na de vaststelling van het Gebiedspaspoort Zevenhuizen op 24 januari 2023, betreft dit alweer de tweede concrete uitwerking van de dorpsvisies zoals die zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Zuidplas 2040. Met het gebiedspaspoort geeft het college nadrukkelijk invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ en het collegeprogramma 2022-2026. De voorgestelde vervolgacties in dit gebiedspaspoort worden na besluitvorming uitgevoerd op basis van de bij het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) reeds gereserveerde middelen. In het geval van het Gebiedspaspoort Moerkapelle heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het PRO 2023 op 4 juli 2023 reeds besloten tot een reservering van € 500.000,.

Besluit

 1. Instemmen met het Raadsvoorstel Gebiedspaspoort Moerkapelle (R23.000104) en dit –inclusief de vijf bijlagen – voor te leggen aan de gemeenteraad op 3 oktober 2023 (PC Ruimte) en 10 oktober 2023 (raadsvergadering). Het betreffen de volgende bijlagen:
  • Gebiedspaspoort Moerkapelle (A23.001362)
  • Relatie Gebiedspaspoort Moerkapelle met bestaande doelen (A23.001363) 
  • Maatschappelijk rendement bij het Gebiedspaspoort Moerkapelle (A23.001358) 
  • Participatielogboek Gebiedspaspoort Moerkapelle (A23.001364)
  • Bijbehorende begrotingswijziging (A23.001360).
 2. Vaststellen van het Gebiedspaspoort Moerkapelle (A23.001362), inclusief de vier bijlagen.

9. Aangepaste vergoeding TK Verkiezingen 22 november 2023

Dit collegeadvies volgt na een erratum uit het collegeadvies B23.000421. De vergoedingen voor de tellers en telleiders op de tweede dag van de verkiezingen (23 november 2023) zijn bijgesteld conform de bedragen van de verkiezingen op 15 maart jl. 

Besluit

 1. In te stemmen met de bijgestelde bedragen conform de verkiezingen van 15 maart 2023.

10. Beleidsregel artikel 13b Opiumwet

Het huidige artikel 13b Opiumwetbeleid dateert van 2013. Gewijzigde wetgeving en jurisprudentie maakt dat het beleid niet meer actueel is. Om die reden is het beleid geactualiseerd. 

Besluit

 1. Kennis te nemen van de nieuwe beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Zuidplas. 

Besluit van de burgemeester

 1. Vast te stellen Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Zuidplas. 
 2. In te trekken Beleid artikel 13b Opiumwet gemeente Zuidplas’, zoals vastgesteld op 11 februari 2013.

11. Straatnaamtoekenningen bouwproject Swanladriehoek

Ten gevolge van de ontwikkeling van de Swanladriehoek worden op deze locatie nieuwe woningen en een sportpark gebouwd. Door deze ontwikkeling ontstaan twaalf nieuwe straten waarvoor straatnamen uitgegeven moeten worden. 

Besluit

De straatnamen: Keerploeg, Wentelploeg, Haakploeg, Schuifploeg, Schaarploeg, Staartploeg, Wielploeg, Frontploeg, Balansploeg, Raamploeg, Karploeg en Radploeg toe te kennen.

12. Middelweg 4b Zevenhuizen – realiseren woning ter vervanging van kas

Door de eigenaar van het perceel Middelweg 4b te Zevenhuizen is een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een extra woning ter vervanging van een bestaande kas van circa 900 m². Recentelijk heeft direct achter de planlocatie gebiedsontwikkeling plaatsgevonden waarbij met een ruimte-voor-ruimteregeling 36 vrijstaande woningen zijn gerealiseerd ter vervanging van geamoveerde kassen. De betreffende kas op het perceel Middelweg 4b had hier ook in meegenomen kunnen worden, maar dit is uiteindelijk niet gedaan vanwege het feit dat de oppervlakte van de kas te klein was om hiervoor in de plaats een woning te kunnen realiseren. Het realiseren van een extra woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Eendragtspolder’ doordat de betreffende gronden de bestemming ‘Tuin – Landschapswaarden’ kennen, waar geen gebouwen of overige bouwwerken gebouwd mogen worden. Het planvoornemen is daarnaast niet in lijn met het ruimtelijke beleid van de gemeente Zuidplas. Geadviseerd wordt geen medewerking te verlenen aan dit verzoek. 

Besluit

 1. Het college besluit om medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een extra woning ter vervanging van een bestaande kas achter de woning op het perceel Middelweg 4b te Zevenhuizen;

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 september 2023

Vergaderdatum: 8 september 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Opleggen geheimhouding technische vragen R23.000084

Het college wordt gevraagd geheimhouding op te leggen op de beantwoording van technische vragen over de geheime bijlagen van raadsvoorstel R23.000084.

Besluit

 1. Geheimhouding opleggen op de bijlage met kenmerk Z23.002329 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 september 2023

Vergaderdatum: 5 september 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Principebesluit 100 MVA energieopslaginstallatie en restwarmteproductie voor de verduurzaming van de glastuinbouw

Kwekerij Mostert Nieuwerkerk en Energy Transition Support Zevenhuizen B.V. (ETS Zevenhuizen) hebben de krachten gebundeld en ontwikkelen samen een traject naar duurzame glastuinbouw. De bouw van het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT in Zevenhuizen biedt een unieke kans om een grote rol te spelen in de energietransitie vanuit de gemeente Zuidplas. 
TenneT start in Q4 2023 met de bouw van het hoogspanningsstation en heeft de initiatiefnemers laten weten dat de benodigde aansluiting op dit station meegenomen kan worden in de planning als de initiatiefnemer in september 2023 een commitment afgeeft. Indien TenneT deze aansluiting nu niet direct meeneemt bij de bouw, lukt aansluiten op dit hoogspanningsstation waarschijnlijk niet voor 2030. 

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een 100 MVA energieopslaginstallatie en restwarmteproductie voor de verduurzaming van de glastuinbouw, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld door provincie, VRHM, GGD en ODMH. 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z23.002038)

2. Communicatie en participatie Zuidplas aardgasvrij 2023

In september start de communicatie en participatie over het opstellen van uitvoeringsplannen aardgasvrij (hierna UP). In de eerste plaats worden de gemeenteraad en interne organisatie geïnformeerd en daarna de inwoners van Zuidplas. Vervolgens informeren we met inloopavonden ook ter plaatse de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties van de drie verkenningswijken: Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. We nodigen hen uit om in een klankbordgroep mee te denken bij de verdere totstandkoming van de UP. Ook gaan we de dialoog aan met de professionele stakeholders zoals woningcorporaties en netbeheerders. Dit gebeurt in zogenaamde transitietafels. Met de klankbordgroepen en transitietafels werken we vervolgens samen aan een keuze voor een aardgasvrije techniek.

De doelstellingen en ambities rondom de energietransitie en in het bijzonder het onderwerp duurzame warmte moeten in de komende jaren integraal worden opgepakt. Dat vraagt ook om een raad die alle informatie heeft gekregen en de ruimte heeft om vragen te stellen. We bieden een raadsinformatiebijeenkomst aan de raad aan middels bijgevoegd memo (Z23.002128) aan het Presidium om de onderlinge raakvlakken van duurzame warmte te duiden en de ruimte te bieden voor vragen. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.002011 en deze beschikbaar stellen aan de raad.
 2. De organisatie van een raadsinformatiebijeenkomst aan de raad aanbieden middels bijgevoegd memo (Z23.002128) aan het Presidium om de onderlinge raakvlakken van duurzame warmte te duiden en de ruimte te bieden voor vragen.

3. Verlenging energieloket bij Duurzaam Bouwloket

Tot eind 2023 verzorgt het bedrijf ‘Duurzaam Bouwloket’ het energieloket van Zuidplas. Middels een marktverkenning uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden Holland (hierna ODMH) is, samen met de regiogemeentes, de huidige dienstverlening en mogelijke alternatieve aanbieders onderzocht. Op basis van de resultaten van deze marktverkenning verlengen we het contract met Duurzaam Bouwloket voor de komende twee jaar. Daarnaast gaan we, als onderdeel van het nieuwe programma Duurzaamheid, weer inzetten op communicatie over het energieloket. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.001729 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

4. Lokaal verwerken baggerspecie van HHSK in Zuidplas

Op 17 mei 2023 heeft Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) een brief gezonden aan het college betreffende baggerwerkzaamheden. In deze brief werd het verzoek gedaan om vooruitlopend op de vaststelling van de Nota Bodem Beheer, baggerwerkzaamheden te kunnen verrichten conform het nieuwe beleid. 

Besluit

 1. In te stemmen met het verzoek tot het verwerken van baggerspecie in de gemeente Zuidplas die vrijkomt bij baggerwerken van HHSK in de gemeente Capelle aan den IJssel conform de nog vast te stellen Nota Bodem Beheer Midden-Holland 2023. 
 2. De brief (U23.002077) aan HHSK hierover te ondertekenen en te verzenden.

5. Raadsinformatienota hervatten werkzaamheden kleuterpad

Naar aanleiding van de door de gemeenteraad aangenomen motie ‘geen verdere kap lang het Kleuterpad’ is de gemeente in gesprek geweest met enkele direct omwonenden over de werkzaamheden aan het Kleuterpad. Deze gesprekken hebben o.a. geleid tot het terugplaatsen van dikkere bomen, in plaats van staken om zo de biodiversiteit & het aangezicht zo veel mogelijk te bewaken. Daarnaast gaan wij in gesprek met stakeholders om te bekijken of er meer bomen kunnen worden teruggeplaatst (eventueel in de nabije omgeving). De werkzaamheden worden naar aanleiding van de uitkomst van de gesprekken hervat in week 38. 

Besluit

 1. De raadsinformatienota 'Werkzaamheden Kleuterpad' (Z23.001782) vast te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

6. Addendum Woonvisie 2025 en Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023

Om te kunnen sturen op de bouw van betaalbare woningen is een wijziging van de Woonvisie 2025 ´Dorps wonen in Zuidplas nu en in de toekomst´ nodig en een doelgroepenverordening als sturingsinstrument om te zorgen dat deze woningen daadwerkelijk van de grond komen. De Woonvisie geeft beleidsmatig aan welk percentage woningcategorieën in de nieuwbouw toegevoegd moeten worden om te voldoen aan de behoefte. In de doelgroepenverordening staan voorwaarden waaraan nieuw te bouwen betaalbare woningen moeten voldoen en voor welke doelgroep deze bedoeld zijn. Het college wordt gevraagd om het in bijlage opgenomen raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ´ Addendum Woonvisie 2025 en Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023´ vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

7. Startnotitie visie op onderwijs

Om te komen tot een gedragen gemeentelijke visie op onderwijs vinden gesprekken plaats met leidinggevenden en bestuurders in onderwijs en kinderopvang. Basis voor deze gesprekken is een startnotitie van onderzoeks- en adviesbureau OOG waarin rond een aantal thema’s de landelijke en lokale ontwikkelingen zijn geïnventariseerd. Tijdens het eerste informerende gesprek hierover op 31 augustus nam ook een aantal raadsleden kennis van de startnotitie. Met deze informatienota zorgen we ervoor dat de volledige raad geïnformeerd is. 

Besluit

 1. De volledige raad te informeren over de startnotitie visie op onderwijs met bijgevoegde raadsinformatienota.

8. Proces maatregelen Toelichting:

Met de behandeling van de Zomernota 2024 is met de raad afgesproken om met een herstelplan tot een sluitende begroting voor 2024 te komen. De maatregelen uit het herstelplan worden allen opgenomen in of de Najaarsnota 2023 of de Programmabegroting 2024-2027.

Besluit

 1. Akkoord te gaan dat de onderstaande maatregelen fase 1 (maatregelen vanaf 2023) opgenomen worden in de Najaarsnota 2023;
 2. Akkoord te gaan dat de maatregelen fase 1 (maatregelen van technische aard in de uitwerking van de financieel technische uitgangspunten) onderdeel vormen van de primitieve begroting 2024;
 3. Akkoord te gaan dat de effecten op de doelstellingen en inspanningen van de maatregelen fase 2 (maatregelen vanaf 2024) opgenomen worden in de Programmabegroting 2024-2027;
 4. Akkoord te gaan dat de maatregelen uit het herstel integraal verwerkt worden in de Najaarsnota 2023 en Programmabegroting 2024-2027.

9. Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. De kieswet, het Kiesbesluit en de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen vanaf 1 januari 2023 schrijven voor dat het aanwijzen van stembureaus, de keuze maken voor de centrale telling en het aanwijzen van de locatie van de centrale telling moet gebeuren door het college van Burgemeester & Wethouders. Daarnaast is het gebruikelijk een vergoeding aan stembureauleden te verstrekken.  

Besluit

 1. In te stemmen met een centrale telling voor het bepalen van de einduitslag
 2. De benoemde stembureaulocaties aan te wijzen alsmede de locatie voor centrale telling volgens bijlage 1.
 3. Het benoemen van de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) vanaf 12-9-2023 te mandateren aan de clustermanager Publieksplein 
 4. De voorgestelde hoogte van de vergoeding voor stembureauleden vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 29 augustus 2023

Vergaderdatum: 29 augustus 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Ontwerpbestemmingsplan CHW bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de procedure gestart om de ontwikkeling van het ontwikkelgebied in het Middengebied van de Zuidplaspolder planologisch mogelijk te maken. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1’ (NL.IMRO.1892.NL.IMRO.1892.BpMiddenZuidplasp1-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1’ (NL.IMRO.1892.NL.IMRO.1892.BpMiddenZuidplasp1-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 3. Het ontwerpbesluit hogere waarden geluid (CORSA) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. De concept Nota maatwerk parkeren Middengebied (A23.001219) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
 5. Akkoord gaan met de Raadsinformatienota (Z23.002007) en deze beschikbaar stellen aan de raad. 
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Middengebied Zuidplaspolder 1’.

2. Ter inzage leggen ontwerpwijzigingsplan Vrijheidslaan achter 36 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor het perceel achter Vrijheidslaan 36 (kadastraal sectie A 7105) in Nieuwerkerk aan den IJssel is in 2018 een principeverzoek in gediend voor het realiseren van een twee woningen (2-onder-1 kap) op dit perceel. In het vigerende bestemmingsplan Dorrestein 2006 is ter plaatse een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een 2-onder-1 een kap woning mogelijk te maken. Op 12 juni 2018 is een positief principebesluit genomen door uw college (B18.000144). Voorliggend ontwerpwijzigingsplan maakt de realisatie van de twee woningen (2-onder-1 kap) mogelijk. Het ontwerpwijzigingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan Vrijheidslaan achter 36 (NL.IMRO.1892.BP81179-ON01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de verordening inspraak en participatie.

3. Vaststellen Nota bodembeheer Midden-Holland 2023 en Bodemkwaliteitskaart Midden-Holland 2022

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen Nota bodembeheer Midden-Holland 2023 en Bodemkwaliteitskaart Midden-Holland 2022" aan de raad voor te leggen.

4. Principebesluit Zuidplasweg 1A Zevenhuizen

Aangehouden in collegevergadering van 8 en 22 augustus 2023 vanwege de vragen of het bouwinitiatief gevolgen heeft voor herinrichtingsvarianten van de kruising Noordelijke Dwarsweg en Zuidplasweg en of ontsluiting via Stokroos mogelijk is. De eigenaar van het perceel Zuidplasweg 1A in Zevenhuizen heeft het planvoornemen voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning. Dit perceel is op grond van het huidige bestemmingsplan “Zevenhuizen-Dorp” als bedrijf bestemd. Realisatie van het planvoornemen kan alleen met afwijking van het bestemmingsplan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het voornemen door wijzigen van het bestemmingsplan. 

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het planvoornemen voor perceel Zuidplasweg 1A te Zevenhuizen voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning door wijziging van het bestemmingsplan. 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota.

5. Subsidievaststellingen 2022

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 (artikel 16) en het mandaatregister Zuidplas moeten de instellingssubsidies die voor 2022 zijn verleend met een subsidiebedrag hoger dan € 50.000 nog definitief worden vastgesteld door het college. Het gaat om een zevental subsidies.

Besluit

 1. De volgende instellingssubsidies 2022 als volgt vast te stellen: 
  • MEE: € 72.746 (€ 66.979 OCo en € 5.767 Jeugd)
  • Stichting Vluchtelingenwerk: € 81.384
  • Sportstichting Zuidplas € 1.395.966
  • Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla): € 253.565 (€ 208.565 + € 45.000 Steunmaatregelen Coronacrisis 2022) 
  • Stichting Op Moer Moerkapelle: € 134.061 (onder voorbehoud) 
  • MOZ-Art: € 260.494 (€ 211.494 + € 49.000 Steunmaatregelen Coronacrisis 2022)
  • Bibliotheek De Groene Venen: € 632.591.
 2. Instellingen met een subsidie van meer dan € 50.000 toe te staan om in plaats van een controleverklaring een beoordelingsverklaring van een accountant mee te zenden met de aanvraag tot vaststelling van de subsidie - en dit formeel vast te leggen bij de volgende wijziging van de USSMD.

6. Mandaatbesluit Woningcorporaties 2023 versie 2.0

Vanwege de vaststelling van de Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023 is een wijziging van het mandaatbesluit voor woningcorporaties in Zuidplas nodig ten behoeve van het verlenen van huisvestingsvergunningen. 

Besluit

 1. Het ´Mandaatbesluit woningcorporaties Zuidplas 2023 versie 2.0´ (A23.001121) vast te stellen.
 2. Het ´Mandaatbesluit woningwoningcorporaties Zuidplas 2023´ (A22.002139) in te trekken.

7. Verhoging subsidieplafond onafhankelijke cliëntondersteuning 2024

In de periode 2021 – 2023 zet de gemeente met het koploperstraject in op de lokale doorontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Als onderdeel van het koploperstraject constateerde de gemeente dat het aanbod van OCO niet voldoet aan de vraag naar OCO. Voor de inwoners die buiten de doelgroep van de huidige aanbieders vallen is geen OCO beschikbaar. De gemeente zoekt daarom een generalistische aanbieder van OCO. In dit voorstel wordt geadviseerd om het beschikbare subsidiebedrag voor generalistische OCO in 2024 te verhogen met € 5.000. 

Besluit

 1. Het subsidieplafond voor generalistische onafhankelijke cliëntondersteuning in 2024 te verhogen met € 5.000.

8. Actuele ontwikkelingen in de jeugdbescherming en ingezette maatregelen in regio Midden-Holland

In de raadsinformatienota van 6 juli 2023 (Z23.001593/B1663) zijn de gemeenteraden in Midden- Holland geïnformeerd over de landelijke en regionale ontwikkelingen rond jeugdbescherming. In deze memo ontvangen de gemeenteraden aanvullende informatie over: - de positie en verantwoordelijkheden van ouders, gemeenten, het ministerie, de Inspectie, de rechtbank en de verschillende partners in de Jeugdbeschermingsketen; - de sturing op kwaliteit van jeugdhulp en de recent ingezette acties van de gecertificeerde instellingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Bij raadsinformatienota zijn twee bijlagen toegevoegd met relevante data over maatregelen, ingezette jeugdhulp en klachten en een tijdlijn met daarin de ingezette interventies ten aanzien van kwaliteitsverbetering van de jeugdbescherming in de regio Midden-Holland in de afgelopen jaren. Binnen de regio Midden-Holland gaan we verder om te komen tot structurele verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen. We werken daarin ook samen met de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Holland Rijnland. Doel is om processen te verbeteren, veranderingen te borgen en het werkklimaat voor de jeugdbeschermers te verbeteren. Wij blijven u informeren over de voortgang en actuele onderwerpen. 

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

Het instemmen met bijgaande memo inzake Actuele ontwikkelingen in de Jeugdbescherming en ingezette maatregelen in regio Midden-Holland en deze door te zenden naar de gemeenteraad (Z23.002037, A23.001206, A23.001205 en A23.001209)

9. Regionale geschillencommissie

De gemeente Zuidplas is met de komst van de WNRA per 1 januari 2020 voor al haar geschillen aangesloten bij de regionale geschillencommissie Servicepunt 71. Met ingang van 1 januari 2023 zijn alle taken van Servicepunt 71 overgegaan naar de gemeente Leiden. Het is daardoor nodig om het reglement voor geschillen, met daarin het juiste bestuursorgaan, opnieuw vast te laten stellen. Dit advies is hiervoor bedoeld. 

Besluit

 1. Het reglement regionale arbeidsgeschillencommissie Leidse regio met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 vast te stellen.

10. Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

De cao-gemeenten loopt af op 1 januari 2024. In de arbeidsvoorwaardennota 2024 staan de uitgangspunten van de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen voor de volgende cao. Via de digitale ledenraadpleging van de VNG heeft de gemeente de mogelijkheid haar stem uit te brengen. Dit kan tot en met 8 september 12:00. 

Besluit

 1. Voor de arbeidsvoorwaardennota 2024 te stemmen.
 2. Een aantal aandachtspunten mee te geven.

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 augustus 2023

Vergaderdatum: 22 augustus 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Nota van Uitgangspunten en grex

Voor ligt het voorstel om de Nota van Uitgangspunten en Grondexploitatie Fase 1a vast te stellen voor de ontwikkeling van het Middengebied, en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten (A23.001215) en de Grondexploitatie Fase 1a (A23.001207, geheim) met raadsvoorstel (R23.000084) en bijbehorende bijlagen (A23.001217, A23.000058, A23.001218, A23.001216, A23.001219, A23.001210, A23.001208 (geheim), Z23.002080 (geheim), Z23.001734 (geheim), Z23.001971 en Z23.002036 (geheim)), en deze documenten doorgeleiden aan de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 12 september 2023 en besluitvorming op 26 september 2023 (opiniërend) en 10 oktober 2023 (besluitvormend);
 2. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen met kenmerk A23.001207, A23.001208, Z23.002080, Z23.001734, Z23.002036 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

2. Voortgangsrapportage Opgave Middengebied - augustus 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | augustus 2023 inclusief bijlagen, en deze door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 12 september 2023. 

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | augustus 2023 (Z23.002031 met bijlage Z23.002032 en Z23.002029), en deze met oplegnotitie Z23.001990 door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 12 september 2023.

3. Aanpassing Verordening Voorschoolse Educatie (VE) en Peuteropvang (PO) en subsidietarieven VE&PO 2023 en 2024

In de Verordening Voorschoolse Educatie (VE) en Peuteropvang (PO) 2020 is opgenomen dat het college jaarlijks de nieuwe tarieven VE&PO voor de subsidie van het daaropvolgende jaar vast moet stellen. Voorgesteld wordt om de subsidietarieven VE&PO 2024 conform onderstaand advies vast te stellen en ook om de subsidietarieven VE 2023 met terugwerkende kracht te verhogen. In de verordening VE&PO dienen wat kleine wijzigingen te worden aangebracht i.v.m. de verduidelijking van de gehanteerde subsidietarievensystematiek en ter algemene actualisering.

Besluit

 1. De subsidietarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2023 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023) en 2024 vast te stellen, conform dit advies; 
 2. De raad voor te stellen de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2023 vast te stellen.

4. Reactiebrief MuWi- scholen onderzoek

Naar aanleiding van een incident op een Rotterdamse school, waarbij er vulelementen uit een verdiepingsvloer naar beneden zijn gevallen, heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een brief verzonden aan alle colleges in Nederland (I23.002279). Deze brief betrof een verzoek tot het verrichten van onderzoek naar alle scholen in Nederland waarbij gebruik is gemaakt van de zogeheten ‘MuWi-systemen’. Het onderzoek binnen de gemeente Zuidplas is uitgevoerd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. Uit dit onderzoek is gebleken dat de scholen binnen de gemeente Zuidplas geen MuWi-systemen hebben toegepast bij de bouw. Hierdoor is nader onderzoek niet benodigd. De uitkomst van het onderzoek dient voor 1 september 2023 te worden teruggekoppeld aan de minister. 

Besluit

 1. De reactiebrief (U23.002172) te ondertekenen en te verzenden aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
 2. De informatienota (Z23.002077) toe te zenden aan de raad.

5. Benoeming leden Commissie Omgevingskwaliteit Zuidplas

Het college benoemt de leden van de Commissie Omgevingskwaliteit Zuidplas. Omdat de termijn van de aangestelde leden is verlopen, moeten er nieuwe benoemingen plaatsvinden. 

Besluit

 1. De volgende personen per 1 september 2023 tot 1 september 2027 te benoemen als leden van de Commissie Omgevingskwaliteit Zuidplas: 
  • Mw. ir. W. (Wendy) Voorwinde; 
  • Mw. ir. A. (Aimée) de Back; 
  • Dhr. P. (Paul) Kloet. 
  • En in het verlengde daarvan de volgende persoon per 1 januari 2024 tot 1 januari 2028 te benoemen als lid van de Commissie Omgevingskwaliteit Zuidplas: 
  • Dhr. ir. R. (Remco) Rolvink.
 2. Instemmen met het verzenden van informatienota “Benoeming leden Commissie Omgevingskwaliteit Zuidplas (Z23.001294).

6. Proces Verlengde Molengangpad

Sinds 2017 werken het Recreatieschap Rottemeren en de gemeenten Lansingerland en Zuidplas samen aan de totstandkoming van een recreatief fietspad Verlengde Molengangpad langs de Rotte. In 2021 is na een aangenomen raadsmotie in Zuidplas een aantal mogelijke alternatieve tracés onderzocht en is beoordeeld of het pad verkeersveilig kan worden uitgevoerd. Om het fietspad te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Tot nu toe is de daarvoor benodigde planologische procedure daarvoor nog niet gestart. In dit advies wordt voorgesteld om de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te gaan voorbereiden en de belanghebbenden hierover te informeren. 

Besluit

 1. De ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Verlengde Molengangpad voor te bereiden.
 2. De direct aanwonenden en de grondeigenaren via een informatiebrief op de hoogte te stellen alsook de inwoners van Moerkapelle te informeren via de gemeentelijke communicatiekanalen. 
 3. De gemeenteraad te informeren over de actuele stand van zaken en het vervolgproces.

7. Reactie consultatieronde collegevoorstellen Kaders GR en Oprichtingsovereenkomst RWO

Het college wordt geconsulteerd over voorbereidingen en kaders voor een op te richten GR (B23.000376) en een oprichtingsovereenkomst voor de RWO (regionale werkorganisatie) inclusief mandaten (B23.000377).  De keuzes die in de voorstellen worden gemaakt aangaande de ambtelijke bevoegdheden en governance, zijn voor meerdere interpretaties vatbaar. Een verheldering is noodzakelijk om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Middels een brief geeft het College van gemeente Zuidplas reactie op de consultatierondes. 

Besluit

 1. Instemmen met het sturen van bijgaande brief ¨Reactie consultatieronde collegevoorstellen Kaders GR en Oprichtingsovereenkomst RWO¨ (U23.002255) aan het BOSD.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 augustus 2023

Vergaderdatum: 15 augustus 2023 

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R de Graaf  – interim gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.W. Schuurman - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Toekomstvisie Park Hitland

De gemeenschappelijke regeling recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten de Toekomstvisie Park Hitland aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Toekomstvisie Park Hitland in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Toekomstvisie Park Hitland; 
 2. De raad voor te stellen het recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief. 
 3. Verzoek aan het Presidium om het raadsvoorstel Toekomstvisie Park Hitland (R23.000092) inclusief een vooraankondiging voor de informele bijeenkomst op 31 augustus a.s. te agenderen middels memo Z23.001999.

2. Raadsvragen SP over gebruik van titel stedenbouwkundige

Politieke partij SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van de titel stedenbouwkundige (E23.004138).

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van SP over het gebruik van de titel stedenbouwkundige (U23.002162).

3. Informatienota Pilot Kindcentrum Koningskwartier

De pilot kindcentrum Koningskwartier, waarin onderwijs, kinderopvang en (preventieve) zorg geïntegreerd worden aangeboden, is geëvalueerd. In de pilot werkten onderwijs, kinderopvang, gemeente en samenwerkingsverband passend onderwijs samen om vorm te geven aan inclusief en thuisnabij onderwijs in de wijk Koningskwartier in Zevenhuizen. De raad wordt geïnformeerd over de ervaringen, resultaten en vervolgstappen. 

Besluit

 1. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota “Pilot kindcentrum Koningskwartier” (Z23.001810).

4. Aanpak uitvoering Lokale Inclusie Agenda

De gemeenteraad heeft op 20 december 2022 de Lokale Inclusie-Agenda (LIA) vastgesteld. Gelet op dit raadsbesluit wordt in dit collegevoorstel de aanpak voor de uitvoering van de LIA voorgesteld, die recht doet aan het raadsbesluit, maar ook aan de ontwikkelingen rondom het Herstelplan in het kader van de gemeentebegroting 2024 e.v. 

Besluit

 1. In te stemmen met de aanpak voor de uitvoering van de Lokale Inclusie-Agenda; 
 2. In te stemmen met de beschrijving van de ‘klankbordgroep voor inclusie en antidiscriminatie' (bijlage 2, A23.000307). 
 3. De bijgevoegde informatienota (Z23.001639) naar de gemeenteraad te sturen.

5. Beantwoording schriftelijke vragen SP - Woningtoewijzing Beth San

De fractie SP heeft schriftelijke vragen ingediend over de woningtoewijzing in Beth San in Moerkapelle. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke over de woningtoewijzing in Beth San (U23.002094).

6. Begrijpelijke Taal

Tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2023 is afgesproken om de raad via een informatienota te informeren over de recent gehouden QuickScan Begrijpelijke Taal door bureau Loo van Eck uit Ede. 

Besluit

 1. Informatienota over uitkomst QuickScan Begrijpelijke Taal delen met de raad.

7. Jaarverslag klachtenafhandeling 2022

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dient jaarlijks een verslag van alle afgehandelde klachten opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd te worden. Het college dient dit verslag vast te stellen. Het jaarverslag wordt vervolgens ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Het Jaarverslag klachtenafhandeling 2022 gemeente Zuidplas (A23.000870) vaststellen;
 2. Akkoord gaan met de Raadsinformatienota Jaarverslag klachtenafhandeling 2022 (Z23.001720) en deze beschikbaar stellen aan de raad.

8. Lokale Educatieve Agenda en Visie op Onderwijs

Aan het eind van dit kalenderjaar zal de visie op onderwijs van Zuidplas vorm hebben gekregen en aan de raad worden voorgelegd. Intussen gingen en gaan de ontwikkelingen en werkzaamheden ten behoeve van goed onderwijs voor onze kinderen in het afgelopen en komend schooljaar door. Hiervoor is, in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) onderwijs tussen de gemeente, de schoolbesturen en de organisaties voor kinderopvang, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) geactualiseerd. De raad wordt geïnformeerd over de geactualiseerde LEA, over de voortgang daarin en over het verband met de visie op onderwijs. 

Besluit

 1. De raad te informeren met bijgevoegde informatienota “Lokale Educatieve Agenda en Visie op Onderwijs” (Z23.001579).

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 augustus 2023

Vergaderdatum: 8 augustus 2023 

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R de Graaf  – interim gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.W. Schuurman - wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder

Overzicht vergaderpunten

1. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan en omgevingsvergunning Wooncomplex Hollevoeterlaan Moerkapelle

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) (R23.000038) aan de raad voor te leggen.

2. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 'Verzamelplan Zuidplas 2023'

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen)

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Verzamelplan Zuidplas 2023" aan de raad voor te leggen.

3. Vaststellen bestemmingsplan Hoofdweg-Zuid 48

Vaststellen bestemmingsplan Hoofdweg-Zuid 48. Het bestemmingsplan omvat het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen bestemmingsplan “Hoofdweg-Zuid 48" aan de raad voor te leggen

4. Verzamelprincipebesluit Middengebied

Voor een aantal locaties binnen het plangebied van het Middengebied zijn verzoeken ingediend die op grond van het vigerende bestemmingsplan niet zijn toegestaan. Het gaat daarbij om de locaties Tweede Tochtweg 40 en 44 (omzetten van twee bedrijfswoningen naar twee plattelandswoningen) en Parallelweg Noord 110 (vergroten bouwvlak). Voor deze plannen is het bestemmingsplan ‘Zuidplas West’ van toepassing. Momenteel wordt, ter voorbereiding op de ontwikkeling van het Middengebied, hard gewerkt aan de nieuwe bestemmingsplannen voor het plangebied van het Middengebied. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de genoemde verzoeken en de benodigde bestemmingsplanwijzigingen op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het te conserveren gebied van het Middengebied.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging van het perceel Parallelweg Noord 10 te Nieuwerkerk aan den IJssel voor het vergroten van het bouwvlak deze wijziging op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan van het te conserveren gebied van het Middengebied;
 2. In principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging van de percelen Tweede Tochtweg 40 en 44 te Nieuwerkerk aan den IJssel voor het wijzigen van twee bedrijfswoningen naar plattelandswoningen en deze bestemmingsplanwijziging op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan van het te conserveren gebied van het Middengebied; 
 3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z23.001577)

5. Onteigening percelen Knibbelweg-Oost

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel inclusief bijlagen. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Onteigening percelen Knibbelweg-Oost’ aan de raad voor te leggen (R23.000078).

6. Aanvragen noodfonds energiekosten maatschappelijke organisaties (periode 2)

Op 20 december 2022 besloot de raad om een noodfonds van in totaal € 500.000,- beschikbaar te stellen voor gesubsidieerde maatschappelijke organisaties die last hebben van de fors gestegen energiekosten. Deze lokale compensatieregeling kent twee aanvraagperioden: de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 (aanvraagperiode 1) en de periode van 1 januari 2023 tot 1 april 2023 (aanvraagperiode 2). Over de aanvragen die ingediend zijn voor aanvraagperiode 1, heeft het college op 25 april een besluit genomen. In dit voorstel staat welke maatschappelijke organisaties een aanvraag voor periode 2 ingediend hebben en welke organisaties op basis van de lokale regels in aanmerking komen voor het noodfonds en wat per organisatie de hoogte is van de compensatie.

Besluit

 1. St. WeZoDo vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 1.757,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.
 2. Bibliotheek De Groene Venen vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 2.305,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.
 3. TC Nieuwerkerk vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 2.440,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.
 4. MOZ-Art vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 2.699,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.
 5. Dorpshuis Op Moer vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 4.258,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.
 6. Sportstichting Zuidplas vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 30.948,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.
 7. In te stemmen om bij de aanvraag van de Wereldwinkel de hardheidsclausule toe te passen.
 8. De Wereldwinkel vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 1.026,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie.

7. Beantwoording schriftelijke vragen D66 en PvdA-GL Jongerenvervoer

Politieke partijen D66 en PvdA/GL hebben schriftelijke vragen gesteld over nacht- en jongerenvervoer (E23.003765). 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 en PvdA-GL over nacht- en jongerenvervoer (U23.001737).

8. Vervanging bestaande basisscholen in de wijk Zuidplas

De schoolbesturen hebben op 14 juni een brief gestuurd (I23.002002) aan het college met hun voorkeuren over de vervanging van de drie basisscholen in de wijk Zuidplas. Hierop is een schriftelijk antwoord geformuleerd. Daarnaast is toegezegd aan de actiegroep IJsselpark om de omwonenden een stand van zaken te sturen met betrekking tot de vervanging van de basisscholen als vervolg op de brief die bewoners hebben ontvangen op 2 februari 2023 (U23.000409) over de mogelijkheid om een tijdelijke schoollocatie in het IJsselpark te maken. Hiervoor is een informatiebrief opgesteld.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van de beantwoording aan de schoolbesturen (U23.001988).
 2. Akkoord te gaan met de inhoud van de informatiebrief aan de omwonenden van het IJsselpark (U223.001970).

9. Principebesluit gronden achter Julianastraat 122 Moerkapelle

Voor het perceel Julianastraat 122 te Moerkapelle is een verzoek ingediend voor het realiseren van een tweede woning op het perceel. Op het perceel staat reeds een bedrijfswoning. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan vanwege het feit dat een reguliere woning hier niet is toegestaan. Tevens mogen buiten het bouwvlak geen gebouwen worden gebouwd, uitgezonderd bedrijfsgebouwen, kassen en kleinschalige gebouwen van algemeen nut. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen ten behoeve van het realiseren van een kwaliteitszone met bebouwing, met inbegrip van een herindeling van de percelen in de vorm van onder andere vrijstaande en half vrijstaande woningen. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, om een extra woning mogelijk te maken op het perceel Julianastraat 122 te Moerkapelle.

10. Principebesluit Middelweg 32 Moordrecht

Voor het perceel Middelweg 32 te Moordrecht is een verzoek ingediend voor de realisatie van een woon-zorgcomplex met 36 units voor de opvang van jongeren en jongvolwassenen met een (matig) verstandelijke beperking. In het vigerende bestemmingsplan ‘Restveen en Groene Waterparel’ heeft het perceel een recreatieve bestemming, waardoor het planvoornemen hiermee in strijd is. Het perceel kent in de huidige situatie een invulling met een kinderboerderij en een wei voor paarden. Het planvoornemen voorziet in de realisatie van een nieuw gebouw met twee bouwlagen op het perceel voor de opvang van in totaal 36 cliënten. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen van het perceel Middelweg 32 te Moordrecht om de gevraagde ontwikkeling van een woon-zorgcomplex mogelijk te maken;
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.001552).

11. Principebesluit Eerste Tochtweg 18 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor het perceel Eerste Tochtweg 18 in Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een vervangend bijgebouw. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als ‘Wonen’. Het planvoornemen is deels strijdig met het bepaalde in het bestemmingsplan vanwege het feit dat een deel van het bijgebouw buiten het bouwvlak wordt gebouwd, en voor dit deel van het plan de maximale goot- en bouwhoogte wordt overschreden. Voor bijgebouwen buiten het bouwvlak geldt volgens het bestemmingsplan een maximale goot- en bouwhoogte van 3 en 5 meter. Het realiseren van het bijgebouw vraagt om een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4,60 en 8,55 meter. Het deel van het bijgebouw dat in het bouwvlak komt te liggen is passend binnen het bestemmingsplan. Om het planvoornemen te realiseren dient het bouwvlak op het perceel aangepast te worden, zodat het bouwplan binnen het bouwvlak valt. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan om de boogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure voor het aanpassen van het bouwvlak ten behoeve van een vervangend bijgebouw op het perceel Eerste Tochtweg 18 te Nieuwerkerk aan den IJssel; 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z23.001553).

12. Algemeen controleplan Jeugdwet regio Midden-Holland

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Toezicht houden op een rechtmatige en doelmatige besteding van die middelen is een onderdeel van die verantwoordelijkheid. De Regeling Jeugdwet verplicht gemeenten om een algemeen controleplan (inclusief een algemene risicoanalyse) vast te stellen om zorgaanbieders en inwoners inzicht te geven in de gemeentelijke werkwijze rondom de uitvoering van controles. 

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Vaststellen Algemeen controleplan Jeugdwet regio Midden-Holland (A23.001089).

13. Vaststellen criteria lokale publieke media-instelling

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft besloten om de aanwijzing van Stichting Gouda Media als lokale publieke media-instelling (lpmi) voor de gemeente Zuidplas, per 9 mei 2023 in te trekken. Voor de aanwijzing van een nieuwe lpmi volgens de Mediawet 2008 dient de gemeenteraad het CvdM te adviseren naar aanleiding van de volgende twee vragen: 1. Voldoen de aanvragers aan de eisen van de Mediawet? 2. Welke aanvrager heeft de voorkeur van de raad?

Besluit

 1. De raad voor te stellen voorkeurscriteria vast te stellen zoals omschreven in dit voorstel onder 'Aanleiding', teneinde het Commissariaat voor de Media te kunnen adviseren over de aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling in Zuidplas

14. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022

(Oud) bestuurders van Zuidplas zijn conform de Gemeentewet verplicht om jaarlijks opgave te doen van eventuele neveninkomsten, via een webapplicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vervolgens moet het college de adviezen van BZK vaststellen. Geen van de bestuurders hoeft neveninkomsten van 2022 te verrekenen met de bezoldiging. 

Besluit

 1. Vast te stellen dat op basis van de adviezen van het ministerie van BZK geen verrekenplicht van toepassing is over de neveninkomsten 2022 voor:
  • burgemeester J.F. Weber
  • wethouder J.A. Verbeek
  • wethouder J. Hordijk
  • wethouder J.W. Schuurman
  • wethouder D.A. de Haas
  • wethouder F. Klovert
  • wethouder W. Zijlstra

Besluitenlijst college Zuidplas - 31 juli 2023

Vergaderdatum: 31 juli 2023 

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R de Graaf  – interim gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder

Overzicht vergaderpunten

1.Memo presidium bestemmingsplan Middelweg 49 Moordrecht

Toelichting:

De planning voor het bestemmingsplan Middelweg 49 Moordrecht loopt anders dan verwacht. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium hierover geïnformeerd.

Besluit:

 1. Het memo presidium verplaatsen bestemmingsplan Middelweg 49 Moordrecht (Z23.001771) vaststellen en vrijgeven voor behandeling in het Presidium.

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 juli 2023

Vergaderdatum: 5 juli 2023 (digitaal)

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R de Graaf  – interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten

1. Besluit vervanging gemeentesecretaris

Toelichting:

In verband met de overlappende vakanties van de gemeentesecretaris en de locogemeentesecretarissen is het van belang om voor de duur van één week een vervanger van de gemeentesecretaris aan te wijzen.

Besluit:

 1. Voor de periode van vrijdag 21 juli 2023 tot en met zondag 31 juli 2023 mevrouw I. Hendriks aan te wijzen als vervanger van de gemeentesecretaris.

Besluitenlijst college Zuidplas - 4 juli 2023

Vergaderdatum: 4 juli 2023

Aanwezig

 • J.F. Weber - burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R. de Graaf - interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten

1. Wervingsprofiel gemeentesecretaris

Eind mei is de voormalig gemeentesecretaris uit dienst getreden. De functie wordt momenteel tot eind 2023 op interim basis ingevuld door A.R. de Graaf. Na 2023 wordt er gestreefd naar de invulling van deze functie aan de hand van een vaste aanstelling. Om deze vaste aanstelling te kunnen realiseren, wordt er een wervingsprocedure gestart. Om kandidaten aan te trekken die passend zijn voor de functie moet het wervingsprofiel worden vastgesteld.

Besluit

 1. Instemmen met het vaststellen van het wervingsprofiel voor de werving de gemeentesecretaris (A23.000931).

2. Herstelplan 2024

In dit collegevoorstel is de opdracht om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2024 (en 2025), zoals besproken op 27 juni 2023, uitgewerkt. Het betreft een deel van de opdracht, aangezien het een lopend proces is.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de opdrachtomschrijving zoals opgenomen in bijlage 1 (A23.000907).

3. Opstellen uitvoeringsplannen Zuidplas Aardgasvrij

Na het vaststellen van het projectplan “Eerste verkenningsfase Zuidplas Aardgasvrij” op 9 mei 2023 is verder gewerkt aan de verkenning aardgasvrij in Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze verkenning heeft inzichtelijk gemaakt dat verschillende duurzame warmtesystemen technisch haalbaar zijn in de verkenningswijken. Ook is er een afwegingskader opgeleverd om een afweging te kunnen maken tussen de duurzame warmtesystemen. Het onderzoek geeft de juiste onderbouwing en voldoende vertrouwen om voort te gaan met het project conform het vastgestelde projectplan en aan de slag te gaan met uitvoeringsplannen in de wijken. Daarmee blijven we ook op koers om 3.600 woningen aardgasvrij te hebben in 2030 conform het collegeprogramma.

Besluit

 1. Instemmen om samen met inwoners, woningcorporaties en overige lokale stakeholders uitvoeringsplannen aardgasvrij op te stellen voor Moerkapelle, Zevenhuizen en Esse Hoog in Nieuwerkerk aan den IJssel.
 2. Vaststellen en doorzetten van informatienota (Z23.001582) aan de raad.

4. Principebesluit gronden achter Albert van ’t Hartweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor de gronden achter de Albert van 't Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de gronden van de gronden met een agrarische glastuinbouw bestemming naar de bestemming 'Bedrijf'. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan vanwege het feit dat binnen de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ geen bedrijvigheid is toegestaan. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid te wijzigen naar ‘Bedrijf’ waarbij gestreefd wordt naar het ontwikkelen van een modern gemengd bedrijventerrein. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, voor het wijzigingen van de agrarische bestemming naar de bestemming 'Bedrijf' van de gronden achter de Albert van 't Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

5. Principebesluit Bredeweg 166 Zevenhuizen

Voor de locatie Bredeweg 166 te Zevenhuizen, gelegen binnen het bestemmingsplan voor het ontwikkelingsgebied van het Middengebied, is een verzoek ingediend voor het wijzigen en vergroten van de bedrijfsbestemming, het wijzigen van het bouwvlak en het wijzigen van de bedrijfswoning naar een reguliere woning. De planlocatie is gelegen binnen de begrenzing van het vigerende bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Midden’. De gevraagde activiteiten zijn allen in strijd met het genoemde bestemmingsplan. Voor het ontwikkelingsgebied van het Middengebied wordt momenteel een bestemmingsplan opgesteld. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het planvoornemen en de benodigde bestemmingsplanwijzigingen op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan van het ontwikkelingsgebied van het Middengebied.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging voor het perceel Bredeweg 166 te Zevenhuizen voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar een reguliere woning en het wijzigen van de bedrijfsbestemming met het bijbehorende bouwvlak, en deze bestemmingsplanwijziging op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan van het ontwikkelingsgebied van het Middengebied.
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z23.001532).

6. Ontwikkelingen in de jeugdbescherming

De problematiek in de jeugdbeschermingsketen is groot. Jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel wachten vaak lang op passende hulp, de werkdruk voor de jeugdbeschermers is hoog en er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit is een landelijk probleem. De regio Zuid West werkt samen met de Gecertificeerde Instellingen (GI) om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen te beschermen.

In de bijgevoegde regionale informatienota voor de raad wordt de raad geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen in de jeugdbescherming:

 1. De landelijke ontwikkelingen in de jeugdbescherming
 2. De regionale ontwikkelingen Zuid West
 3. De ontwikkelingen in de regio Midden- Holland

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde informatienota 'ontwikkelingen in de jeugdbescherming’ (Corsanummer Z23.001593) naar de raad.

7. Besteding vanuit NPO-middelen

De gemeente krijgt incidentele middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Over fase 1 en 2 heeft in juli 2022 besluitvorming plaatsgevonden. Bij fase 3 wordt het totaaloverzicht aan uitgaven vastgesteld.

Besluit

 1. Instemmen met het vaststellen van het Definitief bestedingsplan middelen Nationaal Programma Onderwijs (A23.000906) van € 614.751,89, en hierbij het beschikbare bedrag voor Alert4You te verlagen naar € 94.000,-.

8. Toetsingskader maatwerkvergoedingen gedupeerden toeslagenaffaire

In de gemeente Zuidplas is het afgelopen jaar ingezet op ondersteuning en begeleiding van circa 80 ouders. Met de invoering van de Kindregeling eind 2022 wordt landelijk ingezet op bredere ondersteuning voor ouders en kinderen. Het gaat om circa 30 kinderen. Daarom is het nodig voor de uitvoering dat er een richtinggevend kader komt. Het toetsingskader maatwerkvergoedingen gedupeerden toeslagenaffaire voorziet hierin.

Besluit

 1. Het Toetsingskader maatwerkvergoedingen gedupeerden toeslagenaffaire vast te stellen.

9. Nadere regels re-integratieverordening Participatiewet Zuidplas 2023

Op 27 juni 2023 heeft de raad de ‘Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zuidplas 2023’ vastgesteld. Bij de verordening horen ook nadere regels. De nieuwe nadere regels liggen met dit collegevoorstel voor. Het vaststellen van de Nadere Regels is een collegebevoegdheid.

Besluit

 1. De nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet Zuidplas 2023 (A23.000896) vast te stellen.
 2. De nadere regels Re-integratieverordening Participatiewet Zuidplas 2018 in te trekken.
 3. De raadsinformatienota (Z23.001581) vast te stellen en deze aan de gemeenteraad toe te sturen.

10. Tegemoetkoming Kinderopvang o.b.v. Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag verstrekt de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang onder specifieke voorwaarden. Een van de voorwaarden is op basis van een sociaal medische indicatie (SMI). De nieuwe beleidsregels stellen voor om de tegemoetkoming kinderopvangkosten op basis van SMI gelijk te trekken met de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Besluit

 1. De Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2023 (A23.000856) vast te stellen.
 2. De Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang 2017 in te trekken.
 3. De raadsinformatienota (Z23.001554) vast te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

11. Mandaatbesluit voor besluitvorming in college onder zeer uitzonderlijke omstandigheden zomerreces 2023

Het college heeft verzocht om dit mandaatbesluit. Het zomerreces, van 10 juli 2023 tot en met 6 augustus 2023, circa vier weken waarbij geen quorum aanwezig is. In de huidige tijd kan het voorkomen dat onmiddellijk besluiten genomen moeten worden.

Besluit

 1. Het Mandaatbesluit voor besluitvorming in het college onder zeer uitzonderlijke gevallen gedurende het zomerreces 2023 vast te stellen.

12. Ontwerpbestemmingsplan Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een vrijstaande woning planologisch mogelijk gemaakt naast de bestaande woning aan de Westringdijk 18 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen.

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel’ (NL.IMRO.1892.BpWestrdijk18Nwk-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure;
 2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen (A23.000828)
 3. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

Besluitenlijst college Zuidplas - 27 juni 2023

Vergaderdatum: 27 juni 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • A.R de Graaf  – interim gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Ontwerp-instemmingsbesluit op het geothermie winningsplan Lansingerland III

In de gemeente Lansingerland is initiatiefnemer Wayland Energy bv voornemens om de geothermie-installatie Lansingerland III aan te leggen. De beoogde installatie ligt in Lansingerland, maar één van beoogde ondergrondse putten ligt gedeeltelijk in de gemeente Zuidplas in het gebied rond de Rottemeren. Deze put ligt op een grote diepte van 1300-1500 meter.
Als vervolgstap in de vergunningsprocedure heeft het ministerie de adviezen verwerkt in haar ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan. Dit ontwerp-instemmingsbesluit ligt tussen 11 mei en 22 juni 2023 ter inzage. De gemeente Zuidplas is hierover ambtelijk tijdig op de hoogte gebracht en verzocht het bestuur hierover te informeren.

Besluit

 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van dit ontwerp-instemmingsbesluit.

2. Verbeteragenda gemeente Zuidplas en Stichting ZO!

Met bijgaande informatienota informeert het college de raad over de inhoud van de Verbeteragenda
Gemeente Zuidplas en Stichting ZO! met titel ‘Samen Verbeteren’.

Besluit

 1. Instemmen met de Raadsinformatienota (Z23.001433) en deze beschikbaar stellen (inclusief bijlage A23.000784) aan de raad.

3. Lekker Fit Zuidplas! Integraal plan van aanpak GALA

Het opstellen van een integraal plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geldt als voorwaarde om de Brede SPUK-middelen voor 2024 en verder te mogen ontvangen. Dit plan genaamd Lekker Fit Zuidplas! ligt nu voor ter besluitvorming. Zodra het integraal plan is vastgesteld wordt het verzonden naar het ministerie van VWS, onderdeel Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-I).

Besluit

Het college wordt gevraagd:

 1. Het integraal plan van aanpak Lekker Fit Zuidplas! vast te stellen
 2. In te stemmen met het versturen van het integraal plan van aanpak Lekker Fit Zuidplas! naar het ministerie van VWS.
 3. Akkoord te gaan met de informatienota aan de raad (Z23.001512) om de raad te informeren over de lokale inrichting van het gezond en actief leven akkoord.

4. Deelovereenkomst Mobiliteit - Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Deelovereenkomst Mobiliteit Ontwikkeling
Middengebied Zuidplaspolder, opgesteld naar aanleiding van en conform de op 1 juli 2021 gemaakte afspraken zoals neergelegd in de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied
Zuidplaspolder.

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de Deelovereenkomst Mobiliteit Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (A23.000818 met bijlagen A23.000819, A23.000820, A23.000821) waarbij zowel de gemeente Zuidplas als de gemeente Gouda, de gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland partij zijn, en de ondertekening daarvan door gemeente Zuidplas vóór 1 juli 2023.
 2. In te stemmen met de toezending van de informatienota (Z23.001495) aan de gemeenteraad over de inhoud en de besluitvorming over voornoemde Deelovereenkomst, mits voornoemde Deelovereenkomst door alle partijen rechtsgeldig is ondertekend vóór 1 juli 2023.
 3. In te stemmen met de toezending van de brief (U23.001668) aan de partijen van de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (Grondbank RZG Zuidplas en Provincie Zuid-Holland), mits voornoemde Deelovereenkomst door alle partijen rechtsgeldig is ondertekend vóór 1 juli 2023.
 4. Indien voornoemde Deelovereenkomst om welke reden dan ook niet door alle partijen rechtsgeldig kan worden ondertekend vóór 1 juli 2023, in te stemmen met de volgende schriftelijke aanpassing van de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (d.d. 1 juli 2023): Conform het bepaalde in artikel 19.8 van de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder van juli 2021 wensen Partijen de ontbindende voorwaarde in deze Bestuurlijk Overeenkomst te verlengen voor een periode van 6 maanden, dus tot uiterlijk 1 januari 2024. Dit betekent dat de Bestuurlijke Overeenkomst tot die tijd onverminderd van kracht blijft en Partijen tot 1 januari 2024 de tijd hebben de Deelovereenkomst voor de uitvoering van de mobiliteitsmaatregelen overeen te komen.

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder D.A. De Haas om de Deelovereenkomst Mobiliteit Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (A23.000818 met bijlagen A23.000819, A23.000820, A23.000821) namens de gemeente Zuidplas te ondertekenen.

5. Bestuurlijke Overeenkomst Opvang Oekraïners Bodegraven Reeuwijk Krimpen

De taakstelling rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen is recent verhoogd. Zuidplas heeft momenteel een opvang locatie, echter voldoet deze locatie niet aan het aantal opvangplaatsen om aan de gemeentelijke taakstelling te voldoen. De gemeente Krimpenerwaard bevindt zich in dezelfde situatie. De gemeente Bodengraven-Reeuwijk heeft meer opvangplekken gecreëerd dan de opgelegde taakstelling voorschrijft. De gemeente Bodengraven-Reeuwijk heeft aangeboden de in de gemeenten Zuidplas en Krimpenerwaard ontbrekende opvangplekken (al dan niet tijdelijk) over te nemen. Middels de voorliggende bestuursovereenkomst worden de afspraken hieromtrent geformaliseerd.

Besluit

 1. Vaststellen van de afspraken zoals verwoord in de bestuursovereenkomst “Noodopvanglocatie Oekraïners te Bodegraven-Reeuwijk” (A23.000858).
 2. Instemmen met het ondertekenen van bijgevoegde bestuursovereenkomst “Noodopvanglocatie Oekraïners te Bodegraven-Reeuwijk” (A23.000858).

6. Vaststelling wijzigingsplan 's-Gravenweg 224a

Voor het perceel ’s-Gravenweg 224a en 224c te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een vervangende woning op dit perceel. In het vigerende bestemmingsplan ‘’s- Gravenweg 2013’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een herindeling van het perceel mogelijk te maken. In juni 2022 is reeds een positief principebesluit (B22.000212) genomen door uw college voor de gevraagde ontwikkeling, waarna het wijzigingsplan vanaf 16 februari 2023 voor een periode van zes weken ter inzage heeft gelegen. Voorliggend wijzigingsplan maakt de realisatie van één vervangende woning mogelijk.
Dit collegevoorstel is eerder behandeld in de collegevergadering van 12 juni 2023 en was aangehouden vanwege onduidelijkheden op de verbeelding van het wijzigingsplan. De eerdere verbeelding had een BGT-ondergrond, waardoor de huidige bebouwing zichtbaar was wat voor verwarring zorgt. De verbeelding heeft nu een kadastrale kaart als ondergrond, waardoor de huidige bebouwing niet meer zichtbaar is. Na aanpassing van de verbeelding is het opnieuw geagendeerd.

Besluit

 1. Het wijzigingsplan '’s-Gravenweg 224a (NL.IMRO.1892.WpsGravenweg224a-Va01) vast te stellen;
 2. Voor het wijzigingsplan ‘’s-Gravenweg 224a’ geen exploitatieplan vast te stellen.

7. Procedure tot vestiging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Procedure tot vestiging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. TenneT TSO B.V. (hierna ook: TenneT of initiatiefnemer) is bezig met de voorbereiding van de aanleg van een 150 kV hoogspanningsverbinding tussen het hoogspanningsstation Zevenhuizen en het 150 kV Schakelstation in Bleiswijk. De eigenaren van een aantal percelen, die nodig zijn voor dit project, verlenen hieraan geen medewerking. Er dient derhalve een gedoogplicht op deze percelen te worden gevestigd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Bevoegd voor deze vestiging is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor is echter de medewerking nodig van de burgemeester van de gemeente waarin de desbetreffende percelen zich bevindt. Binnen de gemeente wordt volgens voornoemde wet de burgemeester belast met taken inzake het verlenen van inspraak en de voorbereiding van de besluitvorming. Er wordt aan de burgemeester voorgesteld om de benodigde stappen te zetten.

Besluit van de burgemeester

 1. Het verzoek van TenneT (Corsanummer E23.003901) met bijbehorende stukken in het gemeentelijke huis-aan-huis blad en het Gemeenteblad te publiceren en voor twee weken ter inzage te leggen;
 2. De eigenaren van desbetreffend percelen over de terinzagelegging en de hoorzitting bij het provinciehuis te informeren door middel van bijgevoegde conceptbrieven (Corsanummers U23.001714, U23.001717, U23.001718, U23.001719. U23.001720, U23.001721);
 3. Na de terinzagelegging de bijgevoegde verklaring te ondertekenen en naar provincie Zuid-Holland te sturen (Corsanummer A23.000842);
 4. De behandelende ambtenaar te machtigen namens de gemeente Zuidplas de hoorzitting bij het provinciehuis bij te wonen;

8. Bezoldigingsbeleid Raad van Toezicht Stichting ZO!

Conform artikel 10.7 van de akte van oprichting Stichting Zuidplas Ondersteunt! kan de Raad van Toezicht van Stichting ZO! besluiten tot het toekennen van een bezoldiging aan de leden van de Raad van Toezicht van Stichting ZO! conform het daartoe vastgestelde bezoldigingsbeleid dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de Gemeente Zuidplas. Hierbij geldt dat een bezoldiging in redelijke verhouding staat tot de beloning van toezichthouders in organisaties met een vergelijkbare omvang en risicoprofiel.

Besluit

 1. Instemmen met het bezoldigingsbesluit van de Raad van Toezicht van Stichting ZO! voor de jaren 2021, 2022 en 2023 conform bijlage 2 (A23.000773) en de Raad van Toezicht hierover informeren middels bijgevoegde brief (U23.001577).

9. Inkoop nieuwe dienst Geïntegreerde Jeugd-SGGZ

In dit B&W-advies wordt een voorstel uitgewerkt om de te komen tot de inkoop van een nieuwe dienst: Geïntegreerde Specialistische Behandeling voor de geïntegreerde SGGZ per 1 april 2023. Met dit voorstel wordt de zorgcontinuïteit en kwaliteit van de Jeugd-SGGZ in Midden-Holland geborgd. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Het regionaal inkopen van de dienst ‘Geïntegreerde Specialistische Behandeling’ per 1 april 2023 met een tarief van € 2,15 per minuut en productcode 54018, en daarmee het financieel kader voor de budgetplafonds op te hogen met de verwachtte meerkosten van € 167.000,-;
 2. Het verlenen van toestemming aan Youz om tijdens de niet-productieve uren van de crisisdienst cliëntgebonden tijd te declareren op de gecontracteerde productcodes en deze aan het einde van het jaar te verrekenen met de € 330.000,- voor de crisisdienst in 2023 en 2024;
 3. Het verlengen van de financiering aan Youz van de extra diensten consultatie en spoed coördinatie tot 1 april 2023 en deze diensten vanaf 1 april 2023 op te laten gaan in de nieuwe dienst 54018.

Besluitenlijst college Zuidplas - 20 juni 2023

Vergaderdatum: 20 juni 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans – waarnemend gemeentesecretaris
 • A.R de Graaf  – interim gemeentesecretaris (toehoorder)

Overzicht vergaderpunten
 

1. Stand van zaken verbreding A20

Sinds de beslissing van de minister om de A20 op de lijst met prioritaire projecten te zetten, is RWS voortvarend aan de slag met de verdere uitwerking van de verbreding van de A20. Het huidige plan is ondertussen aangevuld met extra maatregelen die een grotere positieve impact op de verkeersafwikkeling sorteren dan het toenmalig vastgestelde voorkeursalternatief. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.001455) wordt de raad verder geïnformeerd over de stand van zaken van de verbreding van de A20. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota ‘Stand van zaken Verbreding A20’ (Z23.001455).

2. Motie Inventarisatie ouderenbeleid

In de gemeenteraadsvergadering van 5 oktober 2022 heeft de Raad unaniem de motie (M300) aangenomen inzake inventarisatie ouderenbeleid, waarin het college wordt opgeroepen om de Raad te informeren over de huidige stand van zaken en de voorgenomen plannen met betrekking tot het beleid voor ouderen. Middels deze informatienota wordt tegemoetgekomen aan dit verzoek en wordt de motie afgedaan. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met Raadsinformatienota Z23.001432 en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Lokaal Sportakkoord 2023-2026

Het huidige Lokaal Sportakkoord krijgt een opvolger in de vorm van een mede op rijksbeleid gebaseerd Sportakkoord 2023-2026. Met onze samenwerkingspartners is een nieuw akkoord opgesteld dat de lijn van het vorige akkoord doorzet en waaraan enkele nieuwe elementen zijn toegevoegd. 

Besluit

 1. In te stemmen met het Sportakkoord 2.0 voor de periode 2023-2026

4. Volmacht IZA SPUK middelen

De middelen voor de inzet van gemeenten ten behoeve van het Integraal zorgakkoord worden middels een SPUK uitgekeerd aan de samenwerkingsregio’s. Dat houdt in dat per regio één gemeente namens de regio de middelen aanvraagt, ontvangt en beheert met bestuurlijk mandaat van de andere gemeenten in de regio. Met het vastleggen van afspraken over de vertegenwoordiging, aanspreekbaarheid, besluitvorming en afstemming in de regionale samenwerking tussen gemeenten binnen de samenwerkingsregio Midden-Holland zoals bedoeld in de werkagenda bij het Integraal Zorgakkoord kunnen we gezamenlijk werken aan het beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden van zorg en welzijn in regio Midden-Holland. Dit besluit wordt in de regio Midden Holland aan de vijf colleges voorgelegd ter besluitvorming. 

Besluit

 1. Het verlenen van een volmacht aan de gemeente Gouda voor het mede namens gemeente Zuidplas aanvragen en beheren en verdelen van de IZA-SPUK-middelen, conform de afspraken in het IZA. Onder de volmacht valt tevens de bevoegdheid om op te treden als penvoerder en het verrichten van alle uitvoeringshandelingen met betrekking tot de IZA-SPUK-middelen. 
 2. Het volmacht onder 1 te verlenen met de volgende instructie: besteding van IZA-SPUK-middelen vindt alleen plaats na voorafgaande afstemming in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein.
 3. De uitvoering van regionale taken verbonden aan het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord te beleggen bij de Regionale werkorganisatie.
 4. Het bestuurlijk overleg tussen de vijf gemeenten van regio Midden-Holland en de VGZ uit te breiden met relevante (zorg)partners en hier het bewaken van de voortgang van het regioplan IZA-GALA aan te verbinden en vervolgens nadere afspraken te maken over de governance.

5. Ontwerp Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023

Om de bouw van betaalbare woningcategorieën te stimuleren is een doelgroepenverordening nodig. In deze verordening staan voorwaarden waaraan nieuw te bouwen betaalbare woningcategorieën moeten voldoen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de ontwerp Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023 (A23.00720)
 2. De ontwerp Doelgroepenverordening Gemeente Zuidplas 2023 vrij te geven voor inspraak.

6. Concept-NvU en toezeggingen Middengebied

Voor ligt de concept-Nota van Uitgangspunten Middengebied (in bewerking), het concept Voorlopig
Ontwerp Stedenbouwkundigplan Middengebied, en een informatienota over hiermee samenhangende toezeggingen van het college.

Besluit

 1. De concept Nota van Uitgangspunten Middengebied (in bewerking) Z23.001523 inclusief bijlagen Z23.001524 en Z23.001525 en het concept Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundigplan Middengebied Z23.001527 ter verrijking, verdieping en versterking vrijgeven aan de gemeenteraad, marktpartijen en inwoners en ondernemers;
 2. De hiermee samenhangende informatienota Z23.001474 doorgeleiden aan de gemeenteraad.

7. Benoeming gemeentesecretaris ad interim

Per 15 juni 2023 wordt dhr. A.R. de Graaf benoemd als gemeentesecretaris ad interim.

Besluit

 1. Per 15 juni 2023 de heer Andreas de Graaf tot gemeentesecretaris ad interim aan te wijzen.

8. Inzet Alert4You

Het doel van Aler4you is professionals in de reguliere kinderopvang te ondersteunen, zodat kinderen zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving worden geholpen. Het traject Alert4You is o.a. bedoeld om de eigen kracht van de pedagogisch medewerker(s) en kinderen te versterken. Daarnaast kan er op een laagdrempelige manier meer zorg worden ingezet waar nodig. Het college is reeds akkoord gegaan met het bestedingsplan NPO gelden. Alert4you maakt hiervan onderdeel uit. Alle kosten kunnen gedekt worden vanuit deze middelen. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met de inzet van Alert4you voor 2023 en 2024.

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 juni 2023

Vergaderdatum: 12 juni 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans – waarnemend gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Meicirculaire 2023

De Meicirculaire 2023 informeert gemeenten over de middelen die zij kunnen verwachten in het gemeentefonds. Conform eerder gebruik in Zuidplas wordt de raad hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota, en worden de financiële gevolgen toegevoegd aan het raadsvoorstel voor de Zomernota 2023. 

Besluit

 1. Goedkeuren van de voorgestelde aanpassingen in het raadsvoorstel van de Zomernota 2023 (weergegeven met gele markering), en verzenden van dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor bespreking in de raad van 4 juli 2023 (R23.000057);
 2. Verzenden van de raadsinformatienota Meicirculaire 2023 naar de gemeenteraad (Z23.001431), inclusief de bijlagen Meicirculaire 2023 (A23.000777) en begrotingswijziging Meicirculaire 2023 (A23.000791).

2. Regionale Bedrijvenstrategie Midden-Holland 2023

Het rapport is opgesteld als aanvulling op de kwantitatieve regionale bedrijventerreinen-strategie. Ook was het de vraag van provincie Zuid-Holland om per regio een Bedrijventerreinen Strategie op te stellen. Het rapport bevat een actueel beeld van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar en het beschikbare aanbod van bedrijventerreinen. Na aanvaarding door PZH is de (samengevoegde) trede 1 en 2 van Ladder doorlopen en kan feitelijke compensatie toegepast worde in plaats van planologische.

Besluit

 1. Vastellen van het rapport "Regionale Bedrijventerreinen Strategie Midden-Holland;
 2. Instemmen met het doorsturen van dit rapport met informatienota Regionale bedrijvenstrategie (Z23.000968) naar de gemeenteraad;
 3. Instemmen met regionaal akkoord inzetten op ontwikkeling van Bedrijventerrein Rijnhoek II van Bodegraven-Reeuwijk

3. Aanbesteding Onderwijsroute MBO/B1-Entree

De gemeente Rotterdam vraagt de gemeente Zuidplas om een machtiging te verlenen om mede namens onze gemeente de aanbesteding voor de Onderwijsroute MBO/B1-Entree in de markt te zetten. Middels dit collegevoorstel wordt verzocht om aan te sluiten bij deze aanbesteding en hiervoor een machtiging te verlenen aan de gemeente Rotterdam.

Besluit

 1. In te stemmen dat de gemeente Rotterdam de aanbesteding voor de inkoop van de Onderwijsroute MBO/B1-Entree mede namens de gemeente Zuidplas gaat doen. 

Besluit van de burgemeester

 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, middels een brief (U23.001512), volmacht te verlenen om namens de gemeente Zuidplas de aanbesteding in de markt te zetten voor de Onderwijsroute MBO/B1-Entree.

4. Beantwoording schriftelijke vragen CDA - Verkeerssituatie Dorpsstraat Moordrecht

De CDA-fractie heeft via de heer Benno de Ruiter schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie in de Dorpsstraat te Moordrecht.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA fractie over de verkeerssituatie in de Dorpsstraat te Moordrecht (U23.001573).

5. Beantwoording vragen C 1359 CDA Vastgelopen proces verplaatsing VV Groeneweg

Beantwoording schriftelijke vragen van de CDA inzake vastgelopen proces verplaatsing VV Groeneweg.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA over vastgelopen proces verplaatsing VV Groeneweg (U23.001457)

6. Stand van zaken lijsten moties en toezeggingen

Op 14 maart 2023 zijn in de gemeenteraad de lijsten met moties en toezeggingen besproken. De griffie heeft de gemeenteraad geadviseerd vragen te stellen over de voortgang rondom een aantal openstaande moties en toezeggingen waarover informatie ontbrak bij de laatste actualisatie. De CU/SGP-fractie heeft bij de behandeling aan het college gevraagd om te reageren op de memo van de griffie. Burgemeester Han Weber heeft dit toegezegd, met het verzenden van de bijgaande stand van zaken wordt voldaan aan deze toezegging. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met verzending raadsinformatienota 'Stand van zaken lijsten moties en toezeggingen' (Z23.000878)

7. Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2023

Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven is het uitvoeringsprogramma (PRO) bij de Omgevingsvisie Zuidplas 2040 en beleid binnen de afzonderlijke beleidsvelden met een ruimtelijk effect. Het PRO geeft een inkijk in de ruim 70 lopende projecten in Zuidplas en brengt in kaart op welke manier deze bijdragen aan de ambities die beschreven staan in de omgevingsvisie. Ook is de koppeling gemaakt met de ambities uit het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’.

Besluit

 1. Instemmen met het Raadsvoorstel Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2023 (R23.000075) en dit - inclusief de zes bijlagen - voor te leggen aan de gemeenteraad op 4 juli 2023. Het betreffen de volgende bijlagen:
  • Perspectief Ruimtelijke Opgaven 2023 (A23.000675)
  • Geheime bijlage PRO 2023 (A23.000676)
  • Grondprijzenbrief 2023 (A23.000677)
  • Informatienota Groene Zoom (Z23.000875) 
  • Geheime bijlage Informatienota Groene Zoom (A23.000780) 
  • Begrotingswijziging bij het PRO 2023 (A23.000775);
 2. Geheimhouding opleggen ten aanzien van de ‘Geheime bijlage PRO 2023’ (A23.000676) en ‘Geheime bijlage Informatienota Groene Zoom’ (A23.000780), op basis van artikel 87 van de Gemeentewet

8. Annotatie VNG ALV 14 juni 2023

Op 14 juni 2023 houdt de VNG haar halfjaarlijkse ALV. Middels bijgevoegde annotatie geeft de organisatie het college een stemadvies.

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd stemadvies voor de ALV van de VNG op 14 juni 2023. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Schuurman om namens de gemeente Zuidplas stemmen uit te brengen tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023.

9. Intentieovereenkomst light ontwikkeling Moerkapelle-Zuid

Voorgesteld wordt om een intentieovereenkomst te sluiten met Novaform Vastgoedontwikkelaars West B.V., Wonen à la Carte B.V. en Batenburg Bouw en Ontwikkeling B.V., met een grondpositie in de Julianadriehoek te Moerkapelle-Zuid. Deze lightversie van de intentieovereenkomst heeft als doel om gezamenlijk toe te werken naar een volwaardige intentieovereenkomst in september/oktober 2023, aansluitend aan de vaststelling van het Gebiedspaspoort Moerkapelle door de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Instemmen met de ‘intentieovereenkomst light’ met Novaform Vastgoedontwikkelaars West B.V., Wonen à la carte B.V. en Batenburg Bouw en Ontwikkeling B.V. (A23.000792), waarin procesafspraken zijn vastgelegd met het oog op het vaststellen van een definitieve intentieovereenkomst in het kader van de ontwikkeling van de Julianadriehoek te Moerkapelle-Zuid, in september/oktober 2023.
 2. Middels bijlage A23.000793 volmacht te verlenen aan de Directeur Opgaven en Gebiedsontwikkeling om de ‘intentieovereenkomst light’ te ondertekenen tijdens de Provada medio juni 2023.

10. Vaststellen uitwerkingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 3"

Met dit uitwerkingsplan wordt de woningbouw van fase 3 binnen Moerkapelle-Oost (ook bekend als "De Jonge Veenen") gefaciliteerd. Het plan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van maximaal 179 woningen. Het uitwerkingsplan is gereed om vast te stellen. 

Besluit

 1. De Nota van beantwoording zienswijzen (en wijziging) uitwerkingsplan “Moerkapelle-Oost, fase 3” (Z23.000433) vast te stellen;
 2. Het uitwerkingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 3" (NL.IMRO.1892.UPMkpOostfase3-Va02) gewijzigd vast te stellen; 
 3. Het Beeldkwaliteitsplan "De Jonge Veenen fase 3 en 4” (Z22.002048) ongewijzigd vast te stellen;
 4. Voor het uitwerkingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 3" geen exploitatieplan vast te stellen.

11. Tarieven jeugdzorg plus

In de Jeugdzorg plus is sprake van versnelde afbouw van het aantal plaatsen en zijn de groepen kleiner gemaakt. Dit heeft invloed op de tarieven van de twee jeugdzorgplusaanbieders, Schakenbosch en iHUB. Vorig jaar zijn de tarieven daarom bijgesteld en zijn er afspraken over de bezettingsgraad gemaakt, waarbij uitgegaan is van een bezettingsgraad van 95%. Dit blijkt echter een ingewikkelde methodiek, waarbij achteraf nog verrekening plaats moet vinden, als sprake is geweest van een feitelijke bezetting tussen 90% en 95%. Daarom is er vanuit de 5 jeugdzorg regio’s in het landsdeel Zuidwest het verzoek gekomen om voor 2023 af te geraken van deze moeilijke methodiek en voor de tariefbepaling op voorhand uit te gaan van 90% bezettingsgraad. We sluiten daarmee ook aan bij het landelijk advies van de VNG. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Bijstelling naar aanleiding van correctie bezettingsgraad van het tarief voor Jeugdzorg Plus(kleine groep) voor zorgaanbieder IHUB op € 721,16;
 2. Bijstelling naar aanleiding van correctie bezettingsgraad van het tarief voor Jeugdzorg Plus(kleine groep) voor zorgaanbieder Schakenbosch op € 725,13.

12. Jaarverantwoording kinderopvang 2022

De GGD Hollands Midden voert namens de gemeente toezichttaken uit op alle vormen van kinderopvang in de gemeente Zuidplas. Het is een wettelijke verplichting om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Minister van Onderwijs over het gevoerde toezicht- en handhavingsbeleid. Deze jaarrapportage wordt automatisch aangemaakt. Na vaststelling door het college worden de gegevens aangeleverd aan de minister en vervolgens aan de gemeenteraad. 

Besluit

 1. De Jaarverantwoording Kinderopvang van de gemeente Zuidplas over 2022 vast te stellen. 
 2. De raad met bijgevoegde nota te informeren over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2022.

13. Samenwerkingsovereenkomst Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Zuidplas

Eén van de actiepunten van het Uitvoeringsprogramma Geweld in Huiselijke Kring in Zuidplas 2019- 2022 is het opzetten van een lokale alliantie Financieel Veilig Ouder Worden, gericht op het tegengaan van financiële uitbuiting van ouderen in Zuidplas. Deze lokale alliantie is inmiddels van start gegaan en om de samenwerking binnen dit netwerk te formaliseren wordt nu gevraagd een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. 

Besluit

 1. In te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Zuidplas. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan portefeuillehouder D.A. de Haas om de samenwerkingsovereenkomst Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden Zuidplas te ondertekenen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 6 juni 2023

Vergaderdatum: 6 juni 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans – waarnemend gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Accountantsverslag + reactie college

Het door Deloitte Accountants B.V. opgestelde voorliggend Accountantsverslag 2022 (zie bijlage 1 A23.000715) is het resultaat van de opdracht aan de accountant tot het controleren van de jaarrekening 2022 van gemeente Zuidplas. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen de controleaanpak en de belangrijkste bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maakt. De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. In deze informatienota geeft het college van B&W een reactie op de controleaanpak van de accountant, op de bevindingen en observaties als uitkomst van de controle van de jaarrekening 2022 en de beoogde opvolging van de belangrijkste aanbevelingen (zie bijlage 2 Z23.001341).

Besluit

 1. De verkorte reactie van het college van B&W op de bevindingen en observaties van de accountant en de beoogde opvolging van de kernboodschappen als resultaat van de controle van de jaarrekening 2022 gelijktijdig met het Accountantsverslag 2022 gemeente Zuidplas via een informatienota aan te bieden aan de raad (Z23.001341).

2. RES Voortgangsdocument 2023 Midden Holland

Het RES voortgangsdocument 2023 geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot hernieuwbare opwek van energie in de regio. Daarnaast beidt de rapportage inzicht in de verrichte werkzaamheden sinds de vaststelling van de RES 1.0. Ondanks de vele inspanningen ligt de regio nog niet op schema om het bod uit de RES 1.0 van 0,435 TWh aan hernieuwbare energie op land te halen.

Besluit

 1. Vaststellen van de RES Voortgangsrapportage 2023 Midden Holland 
 2. De RES Voortgangsrapportage 2023 Midden-Holland (Z23.001393) beschikbaar stellen aan de raad.

3. Inkoop Wmo en jeugd 2025 concept kaderdocument

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Op 11 april jl. hebben de vijf colleges in Midden-Holland het concept kaderdocument inkoop 2025 vastgesteld en voor advies voorgelegd aan de eigen adviesraad. Op basis van de ontvangen adviezen zijn enkele aanscherpingen in het kaderdocument gemaakt, welke worden toegelicht onder het kopje ‘argumenten’. In bijlage 2 (A23.000744) is zichtbaar welke wijzigingen in het kaderdocument gedaan zijn. Dit aangepaste kaderdocument inkoop wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de vijf gemeenteraden. De daaropvolgende stap in het traject is uitwerking van de kaders en ambities in een inkoopplan (‘hoe gaan we de ambities realiseren’). Het inkoopplan wordt door de colleges vastgesteld, naar verwachting begin 2024. Onderwerpen die hierin per segment uitgewerkt worden zijn onder andere het inkoopmodel, contractvorm, bekostigingssystematiek, looptijd en productstructuur.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Het vaststellen van het gewijzigde concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025 (bijlage1 A23.000743) en ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad, inclusief toezending van de genoemde bijlagen in het raadsvoorstel. 
 2. Het behandelen van een motie als een regionale motie als deze door minstens drie van de vijfgemeenteraden in Midden-Holland is aangenomen.
 3. Het vaststellen van de reactie aan de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas op haar advies en verzenden aan de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas (bijlage 4 U32.001521). 
 4. Het vaststellen en verzenden van de reactie aan de Klankbordgroep regio Midden-Holland (bijlage 9 U23.001524).

4. Aanpak energiearmoede inwoners

De groep inwoners die te kampen hebben met energiearmoede groeit aanzienlijk en het bieden van verlichting aan deze groep is urgent. De maatregelen die de gemeente na akkoord op dit plan gaat treffen verlagen het energieverbruik van de meest kwetsbare groep inwoners in onze gemeente, zodat energiearmoede tezamen met andere maatregelen bij hen afneemt. Door de meest kwetsbare groep in de gemeente met dit plan tegemoet te komen met kleine energiebesparende maatregelen, betrekken we hen hiermee ook vroegtijdig bij de energietransitie. Na akkoord op deze aanpak worden de volledige SPUK gelden (€ 500.636) ingezet om energieadvies uit te brengen, kleine isolatiemaatregelen aan te brengen en witgoedvouchers te verspreiden bij ten minste 80% van de huishoudens die de energietoeslag hebben gekregen. Dit zijn in totaal ten minste 1156 huishoudens. In dit project worden nog geen grote isolatiemaatregelen genomen, het blijft bij een besteding van enkele honderden euro’s per huishouden. Dit moet dan ook worden gezien als een eerste stap. 

Besluit

 1. Akkoord op projectplan energiearmoede inwoners.
 2. Akkoord op informeren van de Raad via de Raadsinformatienota (Z23.000974) en het beantwoorden van de motie Klusbus (Z22.002384)

5. Afdoening toezegging aanleveren overzicht ruimtelijke plannen bij Raad van State

Tijdens de vergadering van de Programmacommissie Ruimte op 10 mei 2023 heeft wethouder Schuurman de toezegging gedaan om een overzicht aan te leveren van de ruimtelijke plannen die op dit moment voor beroep bij de raad van State liggen. 

Besluit

 1. Bijgaande memo inzake de toezegging aanleveren overzicht ruimtelijke plannen in behandeling bij Raad van State (U23.001517) aan de Programmacommissie Ruimte te sturen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 30 mei 2023

Vergaderdatum: 30 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • M. Burgmans – waarnemend gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Jaarstukken 2022

De jaarstukken blikken terug op begrotingsjaar 2022, er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerd (financieel) beleid. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de geleverde prestaties en de inzet van middelen. Het jaarresultaat wordt bestemd en de daarbij behorende begrotingswijziging vastgesteld.

Besluit

 1. De jaarstukken 2022 (A22.002499) vast te stellen.
 2. Het raadsvoorstel (R23.000056) goed te keuren en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

2. Zomernota 2023

De zomernota geeft inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt.

Besluit

 1. De zomernota 2023 (A22.002500) vast te stellen.
 2. Het raadsvoorstel (R23.000057) goed te keuren en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

3. Aanpassing SOK & degeneratie glasvezel

Het college heeft op 17 januari 2023 besloten een samenwerkingsovereenkomst (SOK) en project specifieke degeneratievergoeding vast te stellen voor de aanleg van glasvezel in Nieuwerkerk aan den IJssel en het resterende buitengebied. Het in dat besluit genoemde risico dat marktpartijen niet ingaan op de voorgestelde SOK doet zich voor. Door verdere gesprekken met marktpartijen zijn nieuwe inzichten ontstaan, wat heeft geleid tot het advies om een gewijzigd project specifieke degeneratievergoeding en SOK vast te stellen. 

Besluit

 1. De gewijzigde samenwerkingsovereenkomst vast te stellen. (A23.000652).
 2. De gewijzigde project specifieke degeneratievergoeding vast te stellen.
 3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.001229) 

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zijlstra om de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel namens het college te ondertekenen.

4. Verlenging convenant uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland 2023

Op 13 mei 2019 is het Convenant uitstroom wonen en zorg regio Midden-Holland 2019 ondertekend door de vijf gemeenten in de regio. Voorgesteld wordt dit convenant te verlengen, waarbij ‘Wonen Eerst’ (art.4) nieuw in het convenant is opgenomen.

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Convenant uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland 2023.
 2. De bevoegdheid tot het maken van afspraken over het regionaal aantal ter beschikking te stellen woningen zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het convenant (het contingent) te mandateren aan de wethouder die de gemeente vertegenwoordigt in het regionaal overleg Ruimte en Wonen.

Besluit burgermeester

 1. De wethouder Wonen Jan Willem Schuurman volmacht te verlenen om het convenant te ondertekenen.

5. Actualisatie Cityscan

In 2020 is de raad geïnformeerd over het maken van de cityscan, een digitale tool waarin gegevens over doorstroming, infrastructuur en verkeersveiligheid zijn opgenomen en gecombineerd kunnen worden. Eind 2022 zijn de reistijdvertraging, de ongevallen en de snelheden geactualiseerd. De reistijdvertraging laat geen afwijkende beelden zien ten opzichte van de gegevens uit 2019.

Besluit

 1. Vaststellen van de raadsinformatienota (Z23.001241) en beschikbaar stellen aan de raad om de raad te informeren over de actualisatie van de cityscan.

6. Programmaopdracht Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft een prominente plek gekregen in het collegeprogramma 2022-2026 'Ruimte voor iedereen'. In het collegeprogramma worden de ambities en doelen op duurzaamheid geschetst. Gezien de aard van de opgave is het sturen via een programma op dit moment het beste voertuig. Om te kunnen starten met het opbouwen van het programma is een programmaopdracht opgesteld. Met het vaststellen van de programmaopdracht geeft het college de opdracht om te gaan bouwen aan het programma Duurzaamheid. Op 16 mei 2023 heeft het college de programmaopdracht Duurzaamheid besproken. Het college heeft besloten om de programmaopdracht aan te houden vanwege aanvullende vragen over de kostenkant van het programma Duurzaamheid. In voorliggend B&W-advies wordt een antwoord gegeven op de vragen.

Besluit

 1. Instemmen met het programma Duurzaamheid

7. Vaststellen wijzigingsplan Verbindingsweg 5 NWK

Voor het perceel Verbindingsweg 5 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een bedrijfsloods ten behoeve van het op dit perceel gevestigde lasbedrijf, ter vervanging van bestaande kassen. In het vigerende bestemmingsplan ‘Zuidplas West’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen naar een bedrijfsbestemming waarbinnen ambachtelijke bedrijven zijn toegestaan. Het ontwerpwijzigingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorliggend wijzigingsplan maakt de gevraagde ontwikkeling van een bedrijfsloods mogelijk. 

Besluit

 1. Het wijzigingsplan ‘Verbindingsweg 5, Nieuwerkerk aan den IJssel’ (NL.IMRO.WpVerbweg05Nwk-Va01) vast te stellen; 
 2. Voor het wijzigingsplan ‘Verbindingsweg 5, Nieuwerkerk aan den IJssel’ geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zuidplas 2023

Op 29 november 2022 is het wetsvoorstel Breed Offensief aangenomen door de Eerste Kamer. Het Breed Offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. De Wet Uitvoeren Breed Offensief wordt, voor zover het de verordeningsplicht betreft, op 1 juli 2023 van kracht (Stb. 2022, 500). Dat betekent dat gemeenten op die datum hun re-integratieverordening aangepast moeten hebben. 

Besluit

 1. De Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Zuidplas 2023 (A23.000709) vast te stellen en beschikbaar stellen aan de Raad door middel van bijgesloten raadsvoorstel (R23.000073).
 2. Instemmen met de reactiebrief (U23.001437) en deze versturen aan de adviesraad als reactie op hun advies op de Re-integratieverordening Participatiewet 2023.

9. Agendering aanvullende criteria lokale omroep

Op 24 mei 2023 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) bekend gemaakt dat het de aanwijzing van de Stichting Gouda Media als lokale publieke media-instelling (lpmi) per 9 mei jl. heeft ingetrokken. Om de geïnteresseerde partijen voldoende tijd te geven stellen wij het presidium voor om de aanvullende criteria in de raad van 5 september te behandelen. Zodat de aanvullende criteria op 6 september kenbaar kunnen worden gemaakt aan eventueel geïnteresseerde partijen. 

Besluit

 1. Instemmen met verzending van bijgevoegd memo (Z23.001321) aan het Presidium van de gemeenteraad van Zuidplas.

10. Nota van Uitgangspunten Kamerlingh Onnes

Met het vaststellen van de nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie aan de Kamerlingh Onnesstraat met een woonprogramma van 35 sociale huur- en 9 middenhuurwoningen wordt het kader gegeven voor het opstellen van het bestemmingsplan en de reserveringsovereenkomst op te stellen voor de bouwer/ontwikkelaar. Woonpartners Midden-Holland is eind april uit het project gestapt vanwege een herprioritering van haar projecten. Een ronde gesprekken met corporaties is gaande om te inventariseren welke corporatie het project binnen de kaders kan ontwikkelen. 

Besluit

 1. De Nota van Uitgangspunten (A23.000371) met bijlagen vaststellen en ter behandeling voorleggen aan de raad. 
 2. De ingestuurde reacties die voorzien zijn van (email)adres en naam te beantwoorden in de lijn van bijlage 9 (A23.000610)

11. Beantwoording C 1354 - Schriftelijke vragen van diverse fracties inzake Jongerenraad

Politieke partijen CU-SGP, VVD, D66, CDA, NEZ, CDA en SP hebben gezamenlijk (als werkgroep Raad in Beeld) schriftelijke vragen ingediend over jongerenparticipatie, naar aanleiding van de raadsinformatienota B1514 (Jongerenraad 2022-2023). 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CU-SGP, VVD, D66, CDA, NEZ, CDA en SP over jongerenparticipatie (U23.001244) naar aanleiding van de raadsinformatienota B1514 (Jongerenraad 2022-2023).

12. Voorstel aan presidium m.b.t. nieuwe raadsbijeenkomsten ontwikkeling

Het college wordt gevraagd in te stemmen met een voorstel aan het presidium voor het inplannen van nieuwe raadsbijenkomsten over de ontwikkeling van het Middengebied, vanaf het najaar van 2023 t/m de besluitvorming over het bestemmingsplan in het voorjaar van 2024. 

Besluit

 1. Instemmen met memo met kenmerk Z23.001261 aan het presidium, en deze doorgeleiden voor de presidiumvergadering van 6 juni 2023.

13. Memo Verzamelbestemmingsplan

Het verzamelbestemmingsplan is geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 juni as. Door omstandigheden is het niet gelukt om het raadsvoorstel tijdig aan te leveren. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium verzocht om het voorstel te verplaatsen naar de raadsvergadering van 5 september as. 

Besluit

 1. Het memo Presidium Verzamelbestemmingsplan (Z23.001342) vaststellen en beschikbaar stellen aan het Presidium.

14. Parkeeronderzoek Dorrestein

Op 12 april 2023 heeft de Raad van State het bestemmingsplan alsook de omgevingsvergunning van de Twee Gebroeders vernietigd. Eén van de geconstateerde gebreken was een niet representatief parkeeronderzoek en het onvoldoende borgen van de parkeercapaciteit. Naar aanleiding van de uitspraak zijn met de ontwikkelaar nieuwe afspraken gemaakt. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van nieuwe parkeerdrukmetingen in een gedeelte van de wijk Dorrestein. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.001293) wordt de raad geïnformeerd over de parkeerdrukmetingen die de komende tijd zullen plaatsvinden. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota ‘Parkeeronderzoek Dorrestein’(Z23.001293)

15. Ontwerp uitwerkingsplan Knibbelweg 26, Zevenhuizen

De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg 26 te Zevenhuizen. Het betreft een verzoek tot de splitsing van het perceel en de bouw van één vrijstaande woning op het noordwestelijke deel van het perceel. De locatie kent op de grond van het bestemmingplan ‘Zuidplas-West’ de bestemming ‘Lintzone – Uit te werken’. Er geldt een uitwerkingsplicht op deze locatie met daarin onder meer de mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaande woning. In januari 2023 is een positief principebesluit genomen door het college voor de gevraagde ontwikkeling. Voorliggend ontwerp uitwerkingsplan maakt de realisatie van één vrijstaande woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Knibbelweg 26, Zevenhuizen’ (NL.IMRO 1892.UpKnibbelweg26-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

Besluitenlijst college Zuidplas - 23 mei 2023

Vergaderdatum: 23 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Financiering harmonicavoorziening De Break

Er ligt een landelijke en regionale opdracht om zoveel mogelijk kinderen thuis op te laten groeien. De regionale opdracht is meegenomen in de in 2021 vastgestelde regiovisie jeugd en Wmo ‘Samen Scherper aan de Wind’. Eén van de projecten in deze opdracht is de opzet van harmonicavoorziening de Break. De Break is een samenwerkingsverband tussen de zorgaanbieders ASVZ, Enver en Youz, gericht op intensieve integrale hulpverlening aan kinderen/gezinnen met complexe problemen. Het project loopt vooralsnog van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024. De Break wordt in de projectperiode door de gemeenten in MH bekostigd via lumpsum, de hoogte van het bedrag hangt af van het aantal cliënten. Voor Zuidplas gaat om een minimaal bedrag van € 279.552,- tot en met eind 2024, dat op basis van nacalculatie kan oplopen tot maximaal € 390.630,-. Het doel is dat de bijdrage door een verschuiving van zorgkosten budgettair neutraal wordt ingezet. Mogelijk dat op termijn ook een besparing kan worden gerealiseerd. Dit is afhankelijk van het aantal cliënten in de projectperiode. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3, van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10, lid 4. 

Besluit

 1. Het als pilot regionaal inkopen van verblijf en behandeling in harmonicavoorziening ‘De Break’ van 1 juni 2023 tot en met 31 december 2024, teneinde (gezins)behandeling te versterken en om uithuisplaatsingen te voorkomen of te verkorten;
 2. De voorziening te bekostigen door middel van een lumpsum van 75% van het totale budget, wat voor de gemeente Zuidplas € 279.552,- betekent; 
 3. Het op basis van nacalculatie aanvullen van de lumpsum tot maximaal 104,8% van het totale budget, wat voor de gemeente Zuidplas maximaal € 390.630,- betekent, indien er over de periode van 1 juni 2023 t/m 31 december 2024 meer dan 24 inwoners regionaal worden geplaatst; 
 4. Het vaststellen van de terugbetalingsregeling, waarbij zorgaanbieder ASVZ bij minder dan 24 plaatsingen een bedrag van € 55.000,- per jeugdige onder de 24 terugbetaalt aan de regio; 
 5. De harmonicavoorziening het eerste halfjaar van 2024 te evalueren en te besluiten over het vervolg.

2. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake berichtgeving Sanare Zorg & Welzijn en Zuidplas Care

Politieke partij D66 heeft schriftelijke vragen ingediend inzake berichtgeving betreffende Sanare Zorg & Welzijn en Zorgorganisatie Zuidplas Care. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de berichtgeving betreffende Sanare Zorg & Welzijn en Zorgorganisatie Zuidplas Care. (U23.001347)

3. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake drugsgebruik onder jongeren

Politieke partij D66 heeft schriftelijke vragen ingediend inzake drugsgebruik onder jongeren.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie D66 over drugsgebruik onder jongeren (U23.001421).

4. Aangepaste BP knibbelweg Oost

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen). 

Besluit

 1. Het naar aanleiding van de Programmacommissie Ruimte (10-05-2023) aangepaste raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Knibbelweg-Oost’ aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 16 mei 2023

Vergaderdatum: 16 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Grondbank - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

De Grondbank RZG Zuidplas biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. Het betreft naar huidig inzicht de laatste begroting voor de Grondbank RZG Zuidplas waardoor er ook geen meerjarenbegroting 2025 en verder wordt aangeboden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de Grondbank RZG Zuidplas.

2. Veiligheidsregio Midden Holland - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

De Veiligheidsregio Hollands Midden biedt aan de deelnemende gemeenten de kadernota 2024, conceptbegroting 2024, en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024 van Veiligheidsregio Hollands Midden. 
 2. Het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000281).

3. Recreatieschap Rottemeren - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

De raad voor te stellen de volgende zienswijze (U23.000897) in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Rottemeren.

4. Stichting ZO! - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van Stichting Zuidplas Ondersteunt! conform raadsvoorstel R23.000012

5. HECHT - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De gemeenschappelijke regeling HECHT biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze (U23.000896) in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van HECHT.

6. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Hecht

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling Hecht (R23.000069) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.

7. GR IJsselgemeenten - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De GR IJsselgemeenten biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024, de 1e begrotingswijziging 2023 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de GR IJsselgemeenten.

8. Veiligheidsregio Hollands Midden - Wensen en bedenkingen oprichting stichting waarborgfonds

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de deelnemende gemeente begin 2022 verzocht om wensen of bedenkingen kenbaar te maken op het principe besluit om deel te nemen aan de stichting Risicobeheer. Er zijn toen verschillende reacties opgehaald, welke hebben geleid tot het definitieve voornemen van de Veiligheidsregio om deel te nemen aan de stichting Risicobeheer. Deelnemende gemeenten worden daarom nogmaals verzocht eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Veiligheidsregio Hollands Midden - Wensen en bedenkingen oprichting stichting waarborgfonds (R23.000070) vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad. 

9. Evaluatie pilot Wijk GGD 2022

Van april 2022 tot april 2023 heeft de pilot Wijk GGD gelopen. Een samenwerking tussen ketenpartners binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Middels bijgevoegd eindverslag is deze pilot geëvalueerd. Tevens wordt er een blik geworpen op de toekomst, waar een vervolg aan gegeven kan worden d.m.v. een open subsidieoproep. 

Besluit

 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief en eindevaluatie Wijk GGD door te geleiden naar de raad. 
 2. Akkoord te gaan met het indienen van de voorgestelde subsidieaanvraag. 
 3. Voorgesteld budget beschikbaar te stellen voor de continuering van de Wijk GGD t/m 2027, mits de subsidie wordt toegekend.

10. Beantwoording schriftelijke vragen Jongerenparticipatie

Politieke partijen CU-SGP en D66 hebben gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend over Jongerenparticipatie. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CU-SGP en D66 over Jongerenparticipatie (U23.001244).

11. Startnotitie beleidskader Armoede en Schulden 2023-2027

Op 28 maart jl. heeft het college de bestuursopdracht voor het nieuwe beleidskader Armoede & Schulden vastgesteld. Hierin is opgenomen dat gebruik wordt gemaakt van een startnotitie. Het eerste doel hiervan is de gemeenteraad op informatiehoogte te brengen zodat een eensluidend beeld ontstaat over de huidige situatie. Het tweede doel is om gedeelde uitgangspunten te formuleren die als kader dienen voor het beleidskader. Het college wordt verzocht de startnotitie vast te stellen, welke gebruikt wordt voor de PC Samenleving van 7 juni a.s. 

Besluit

 1. De startnotitie Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027 vast te stellen (Z23.001212).
 2. De startnotitie Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027 (Z23.001212) vrij te geven voor de programmacommissie Samenleving van woensdag 7 juni 2023.

12. Informatiebijeenkomst ontwikkeling Middengebied op 30 mei 2023

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 30 mei 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied en Programmacommissie B&M plaats over:

 • 1e concept Nota van Uitgangspunten en Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig plan; 
 • Oplegnotitie DIOR; 
 • Strategie grondexploitatie(s) (deel 2) (besloten). 

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.001030 met bijlagen met kenmerken A23.000650, Z23.000615, en A23.000651 (geheim) aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied en Programmacommissie B&M op 30 mei 2023. 
 2. Geheimhouding op te leggen op de bijlage met kenmerk A23.000651 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

13. Herstelbesluit begrotingsrechtmatigheid 2022

De raad wordt middels deze informatiebrief geïnformeerd over de lastenoverschrijdingen in de jaarrekening 2022 en middels een apart beslispunt bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 zal de Raad worden gevraagd om autorisatie te verlenen aan de begrotingsonrechtmatigheid die meetelt in het oordeel. 

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Z23.001073 en deze naar de raad te zenden.

14. Consultatiedocument inkoop

Er is geconstateerd dat een onderdeel van het participatietraject voor de inkoop Wmo en jeugd 2025 niet goed is verlopen. Middels een informatienota wordt de raad op de hoogte gesteld van deze fout en hoe de fout hersteld wordt. 

Besluit

 1. Versturen van bijgevoegd informatienota over het consultatiedocument inkoop Wmo en jeugd 2025 (Z23.001216) 
 2. In plaats van het consultatiedocument, het concept kaderdocument tot en met 31 mei 2023 open te stellen op de website ¨Maak Zuidplas¨ voor de inwoners om hen de mogelijkheid te bieden om op dit document te reageren.

15. Memo Presidium – Verplaatsen Verzamelplan Zuidplas 2023

De planning voor het verzamelplan loopt anders dan verwacht. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium hierover geïnformeerd. 

Besluit

 1. Het memo Verzamelplan (Z23.001247) vaststellen en vrijgeven voor behandeling in het Presidium.

16. Recreatieschap Hitland - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024, de bijgestelde begroting 2023, de meerjarenraming 2025-2027 en het jaarverslag en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het Recreatieschap Hitland.

17. Promen - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De gemeenschappelijke regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten de primitieve begroting 2024 en de jaarstukken 2022 aan. Daarnaast wordt de primitieve begroting 2024 voor Prowork ter kennisname meegestuurd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de primitieve begroting Promen 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2024 van Promen

18. Regio Midden-Holland - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

Regio Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024 - 2027 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van Regio Midden-Holland.

19. Streekarchief Midden-Holland - Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022

De Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Midden-Holland (SAMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2024 (en meerjarenraming 2025-2027) en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van het Streekarchief Midden-Holland. 
 2. De raad voor te stellen het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U23.000893.

20. ODMH - Concept begroting 2024 en jaarrekening 2022

De Omgevingsdienst Midden-Holland biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2024, de meerjarenraming 2025-2027 en de jaarstukken 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

21. Ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling ODMH

Op 1 juli 2022 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Als gevolg van de wijziging is het noodzakelijk dat alle gemeenschappelijke regelingen herzien worden. Er is hiervoor een overgangsperiode van twee jaar ingesteld. Wanneer een gemeenschappelijke regeling wijzigt dient de gemeenteraad in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze kenbaar te kunnen maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ontwerpwijziging gemeenschappelijke regeling ODMH vast te stellen en beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad

22. Benoeming kinderburgemeester 2023-2024 (concept)

De benoemingscommissie zal op 17 mei a.s. een keuze maken voor de nieuwe kinderburgemeester; wij vragen u - vanwege de aanlevertermijnen - het raadsvoorstel hiervoor vast in concept vast te stellen. Op 17 mei zal het raadsvoorstel worden aangevuld met de namen van het betreffende kind en diens school.

Besluit:

 1. De door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat x (van de y-school in dorp z) voor de functie van kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas te benoemen voor het schooljaar 2023-2024

23. Beantwoording schriftelijke vragen SP m.b.t. voedselbank

De SP heeft op 20 april 2023 schriftelijke vragen ingediend over het stoppen van de Voedselbank Rotterdam. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (E23.003176) van de SP over het stoppen van de Voedselbank Rotterdam (U23.001247).

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 mei 2023

Vergaderdatum: 12 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gewijzigd vaststellen raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Naar aanleiding van de commissie behandeling van het raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2027 zijn een drietal technische fouten geconstateerd. Middels het gewijzigde raadsvoorstel wordt dit herstelt. 

De aangebrachte wijzigingen betreffen:

 • Beslispunt 5: het bedrag is aangepast van 240.000 euro naar 270.000 euro.
 • Onder ‘toelicht kapitaalslasten’ is het bedrag aangepast van 5.2 naar miljoen naar de ruim 5.4 miljoen.
 • De tabel bij de financiële paragraaf is vervangen. De doorwerking van bovengenoemde wijzigingen is hierin opgenomen.

Besluit

 1. Vaststellen van gewijzigd raadsvoorstel 'Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 – 2027 Zuidplas' (R23.000055) en deze beschikbaar stellen aan de gemeenteraad voor behandeling op 16 mei.

Besluitenlijst college Zuidplas - 9 mei 2023

Vergaderdatum: 9 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2'

Met dit bestemmingsplan geven we uitvoering aan de uitspraak van de Afdeling van de Raad van State van 28 oktober 2020 en voorzien we in een passende planologische regeling conform het huidige (provinciale) beleid. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2"’ aan de raad voor te leggen.

2. Projectplan Zuidplas Aardgasvrij

Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte (hierna TvW) eind december 2021 is de eerste stap gezet richting het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In de TvW wordt benoemd dat eerst een verkenning plaats zal vinden in verschillende wijken. Na de verkenning wordt bepaald in welke wijken een Wijkuitvoeringsplan (hierna WUP) opgesteld zal worden. Dit WUP beschrijft op concrete wijze hoe en wanneer de wijk aardgasvrij gemaakt wordt. Om de gestelde doelen te halen is het nodig om in een project aan de slag te gaan met de verkenning en vervolgens het opstellen van WUP’s. Het bijbehorende projectplan is inmiddels opgesteld. 
Tijdens de collegevergadering van 2 mei 2023 is het projectplan besproken met bijbehorend B&W-advies (B23.000203). Het stuk is aangehouden omdat het college enkele zaken verhelderd wilde hebben alvorens besloten kon worden. De gevraagde opheldering is gegeven in de nieuwe versie van het stuk. 

Besluit

 1. Instemmen met het projectplan “Eerste verkenningsfase Zuidplas Aardgasvrij”.

3. Nieuwe Nota Bodembeheer + BKK

Het college wordt verzocht om de ontwerp Nota bodembeheer 2023 en Bodemkwaliteitskaart 2022 (BKK) zes weken ter inzage te leggen, conform de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb). Zij informeert ook de raad hierover. 

Besluit

 1. Besluiten de geactualiseerde ontwerp Nota Bodembeheer 2023 en bijbehorende Bodemkwaliteitskaart 2022 voor 6 weken ter inzage te leggen. 
 2. Besluiten de raadsinformatienota over de ontwerp Nota Bodembeheer 2023 en bijbehorende Bodemkwaliteitskaart 2022 vast te stellen en naar de raad door te geleiden.

4. Beantwoording schriftelijke vragen C1347 van CDA over Posthuis

Beantwoording schriftelijke vragen C1347 van CDA over Posthuis.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (C1347) van het CDA over de stand van zaken van het Posthuis in Moordrecht.

5. Annotatie VZHG bestuurdersdag 12 mei 2023

Op 12 mei 2023 houdt de VZHG haar jaarlijkse ALV. Middels bijgevoegde annotatie geeft de organisatie het college een stemadvies. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd stemadvies (Z23.001079) voor de ALV van de VZHG op 12 mei 2023.

6. Memo presidium inzake raadsplanning

Op 16 mei 2023 is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium geïnformeerd over aspecten die raken aan de raadsplanning. 

Besluit

 1. Het accorderen van bijgevoegd memo "Vaststellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen" (Z23.001091) voor doorgeleiding aan het Presidium.

7. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening Flitsbezorging"

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening Flitsbezorging" aan de raad voor te leggen.

8. Vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening supermarkten buitengebied"

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen) 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan "Parapluherziening supermarkten buitengebied" aan de raad voor te leggen.

9. Vaststellen partiële herzieningen beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht" en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas”

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen partiële herzieningen beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht" en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas" aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 2 mei 2023

Vergaderdatum: 2 mei 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • W. Zijlstra - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatiebijeenkomst Middengebied 17 mei 2023 - Planologische strategie (deel 2)

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 17 mei 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied plaats over het onderwerp Planologische Strategie (deel 2).

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.000962 met bijlage A23.000533 aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied op 17 mei 2023.

2. Voortgangsrapportage opgave ontwikkeling Middengebied - mei 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2023 inclusief bijlagen, en deze door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 24 mei 2023.

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2023 (A23.000535met bijlage A23.000536), en deze met oplegnotitie Z23.000970 door te geleiden naar de gemeenteraad ten behoeve van de Programmacommissie B&M op 24 mei 2023

3. Programmaopdracht herijking TVW

De raad heeft verzocht om in 2023 een herijking van de Transitievisie Warmte (TVW) plaats te laten vinden. De TVW is door de raad vastgesteld in december 2021. Omdat dit minder dan anderhalf jaar geleden is zijn er beperkt ontwikkelingen die de oorspronkelijke TVW achterhaald maken. Om tegemoet te komen aan het verzoek van de raad maar ook rekening te houden met de beperkte ontwikkelingen wordt een beknopte herijking voorgesteld. Dit is geformuleerd in een projectopdracht met als titel “Herijken Transitievisie Warmte”. 

Besluit

 1. Instemmen met de projectopdracht “Herijken Transitievisie Warmte”

4. Gewijzigd vaststellen wijzigingsplan Knibbelweg 60 Zevenhuizen

Voor het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen is een handhavingsverzoek ingediend. Op dit perceel staat een bedrijfswoning welke regulier bewoond wordt. Om de situatie te legaliseren heeft de initiatiefnemer het verzoek ingediend voor de transformatie van een bedrijfswoning naar een reguliere woning op het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen. In het vigerend bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 1’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen ten behoeve van wonen in vrijkomende bedrijfsbebouwing. De initiatiefnemer heeft samen met een adviseur voorliggend ontwerpwijzigingsplan laten opstellen om de situatie te legaliseren en reguliere bewoning van de woning op het perceel mogelijk. In september 2022 is reeds een positief principebesluit genomen door uw college voor de betreffende ontwikkeling, waarna het ontwerpwijzigingsplan vanaf 15 december 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen. Tijdens de ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan is een schriftelijke zienswijze en een vooroverlegreactie ontvangen. De zienswijzen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het bestemmingsplan, maar geven wel aanleiding tot het aanpassen van de toelichting. 

Besluit

 1. De Nota zienswijzen van het bestemmingsplan ‘Knibbelweg 60 te Zevenhuizen’ (bijlage 1) vast te stellen; 
 2. Het gewijzigd vaststellen van het wijzigingsplan 'Knibbelweg 60 Zevenhuizen' (NL.IMRO.1892.WpKnibbelweg60-Va01); 
 3. Voor het wijzigingsplan ‘Knibbelweg 60 Zevenhuizen’ geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Molukse gemeenschap

In de dienstverleningsovereenkomst gemeente Zuidplas en Stichting ZO! zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het opbouwwerk in de Molukse gemeenschap (Product: opbouwwerk Molukse gemeenschap). Er is uitbreiding van het op opbouwwerk gevraagd. Met de uitbreiding van het opbouwwerk wil ZO! de huidige taken behorend bij het opbouwwerk en de nieuwe taken, te weten opbouwwerk, beheer en werkzaamheden openbare orde en veiligheid, met elkaar combineren. De uitbreiding is een budget neutrale wijziging. Met budget neutrale wijziging wordt bedoeld dat de middelen reeds beschikbaar zijn, maar de kostenpost wijzigt. Het kost dus geen extra geld. 

Besluit

 1. Instemmen met structurele uitbreiding vanaf 1 januari 2023 betreffende het opbouwwerk in de Molukse Gemeenschap te weten opbouwwerk, beheer en werkzaamheden openbare orde en veiligheid en dit budgetneutraal te financieren ad € 33.460 op jaarbasis. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden.
 2. Instemmen met verstrekken van een budget ad € 1500 op jaarbasis voor het uitvoeren van een activiteit rond de jaarwisseling in de Molukse wijk in het kader van opbouwwerk. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden, het betreft een budget neutrale wijziging.
 3. Instemmen met het verstrekken van een compensatie voor de huur van het JWF gebouw ad € 36.520 op jaarbasis. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden, het betreft een budget neutrale wijziging. 
 4. Instemmen met het verstrekken van een compensatie voor exploitatie van het JWF gebouw ad € 17.500 op jaarbasis. De begrotingswijziging zal in de zomernota 2023 verwerkt worden, het betreft een budget neutrale wijziging. 
 5. Instemmen met het versturen van bijgaande opdrachtbrief (U23.000778) naar Stichting ZO!

6. Principebesluit gemaal Hitland Nieuwerkerk aan den IJssel

Er is een verzoek ingediend om het huidige gemaal in recreatiegebied Hitland te vervangen voor een nieuw gemaal met een grotere capaciteit inclusief het aanleggen van een vispassage. De planlocatie is gelegen binnen het geldende bestemmingsplan “Hitland 2020”. Op grond van dit bestemmingsplan bevat de planlocatie de volgende enkelbestemmingen ‘Recreatie’, ‘Groen’ en ‘Verkeer’ en de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 2’, ‘Waterstaat – Waterkering’ en ‘Waarde – Rivierzone’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan, omdat de enkelbestemmingen geen gemaal toestaan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het doorlopen van een ruimtelijke procedure middels een omgevingsvergunning via de uitgebreide procedure om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het vervangen van het huidige gemaal voor een nieuw gemaal met een grotere capaciteit inclusief een vispassage.

7. Vaststellen memo Presidium Verbonden Partijen

Op 31 mei is de programmacommissie Verbonden Partijen. Er zijn een aantal relevante ontwikkelingen bij Verbonden Partijen die goed meegenomen zouden kunnen worden op de agenda van de commissie. Het college doet hiertoe middels bijgevoegd memo het Presidium een verzoek.

Besluit

 1. Vaststellen van memo Z23.001028 en deze beschikbaar stellen aan het Presidium van de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 april 2023

Vergaderdatum: 25 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Toezeggingen Programmacommissie B&M 21 februari 2023

Er zijn diverse toezeggingen gedaan aan de Programmacommissie B&M van 21 februari jl. Hieraan wordt opvolging gegeven. 

Besluit

 1. Instemmen met informatienota Z23.000766 en bijlage A23.000499, en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

2. Vrijgeven informatienota over Commissie m.e.r. tussentijds advies over concept-MER Middengebied

De Commissie m.e.r. heeft een tussentijds advies uitgebracht over het concept-MER Middengebied. In het advies geeft de Commissie aan dat de gemeente voldoende informatie in beeld heeft gebracht om een keuze te kunnen maken voor het Voorkeursalternatief (VKA) van het MER. Door middel van een informatienota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het advies en de reacties van de gemeente daarop. 

Besluit

 1. Instemmen met informatienota Z23.000869 en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

3. Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In aanloop naar de invoeringsdatum houden we de raad op de hoogte. Ten aanzien van de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) hebben we in de benen-op-tafel-sessie van 21 maart 2023 een toezegging gedaan voor een aanvullende informatienota over het instrument BOPA en de bijbehorende procedure. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000927 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

4. Aanvullende kosten logopedie

Aan de GGD wordt jaarlijks een financiële bijdrage verstrekt voor het product logopedie. Hieraan ligt een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) ten grondslag waarin is uitgegaan van 0,44 Fte. De GGD heeft laten weten dat het aantal Fte onvoldoende is voor 2023 en 2024 en vraagt om extra middelen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de inzet van 0,76 Fte voor het product logopedie in 2023. 
 2. Akkoord te gaan met de inzet van 0,73 Fte voor het product logopedie in 2024. 
 3. De extra middelen van € 32.349,- in 2023 en € 32.248,- in 2024 structureel te dekken uit de post Voorschoolse voorzieningen (604.307).

5. Beleidsregels leerlingenvervoer

Nu de Integrale Verordening Sociaal Domein is vastgesteld, waarin ook het leerlingenvervoer is geregeld, moeten de beleidsregels daarop aangepast worden. Het gaat om een technische wijziging (de verwijzingen naar artikelen in de verordening) en de toevoeging van een artikel over klein vervoer en individueel vervoer. 

Besluit

 1. De beleidsregels leerlingenvervoer 2023 vast te stellen.

6. Aanvragen noodfonds maatschappelijke organisaties

Op 20 december 2022 besloot de raad om een noodfonds beschikbaar te stellen voor gesubsidieerde maatschappelijke organisaties die last hebben van de fors gestegen energiekosten. Voor dit noodfonds is in totaal maximaal € 500.000,- beschikbaar gesteld. Tot 1 februari 2023 konden organisaties een aanvraag indienen die betrekking had op de periode van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023 (periode 1). In dit voorstel staat welke maatschappelijke organisaties een aanvraag voor periode 1 ingediend hebben en welke organisaties op basis van de lokale regels in aanmerking komen voor het noodfonds en wat de hoogte is van de te compenseren bedragen. Het voorstel is in het college van 4 april aangehouden. Op basis van de bespreking in het college is het voorstel aangepast.  Aanvragen voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 april 2023 (periode 2) kunnen nog tot 1 mei 2023 ingediend worden. Voor de ingediende aanvragen voor periode 2 volgt separaat nog een collegeadvies. 

Besluit

 1. MOZ-Art vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 1.527,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie. 
 2. Sportstichting Zuidplas vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 20.050,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie. 
 3. In te stemmen met het verzoek van Dorpshuis Swanla om de hardheidsclausule toe te passen. 
 4. Dorpshuis Swanla vanuit het noodfonds voor energiekosten een compensatie van € 29.624,- toe te kennen in de vorm van een incidentele subsidie. 
 5. St. WeZoDo op basis van hun ingediende aanvraag geen compensatie toe te kennen. 
 6. Fabia Dance Center op basis van hun ingediende aanvraag geen compensatie toe te kennen. 
 7. In te stemmen met bijgevoegde informatienota (Z23.000808) en deze naar de raad toe te sturen.

7.  Begroting 2023 Regionaal sociaal domein & vereenvoudiging financiële stromen

Op dit moment zijn de financiële stromen in de regionale samenwerking sociaal domein op diverse wijzen ingevuld. Dit is een gevolg van de historische keuzes rondom de inrichting van de samenwerking langs de lijn van netwerksamenwerking. Met oog op efficiëntie, overzicht en sturing is het wenselijk deze te vereenvoudigen, zodat meer eenduidigheid ontstaat. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Instemmen met de vereenvoudiging van de verdeelsleutels in de regionale samenwerking sociaal domein met ingang van het jaar 2023, zodat een eenduidiger systematiek ontstaat.
 2. Instemmen met de voorgestelde indexatieafspraken voor 2023. 
 3. Instemmen met de begroting 2023 en facturatie voor 2023 conform bijgaand overzicht per gemeente, waarbij 50% van de jaarbegroting wordt gefactureerd in Q2, gevolgd door 50% in Q4 eventueel aangevuld met ontwikkelingen en besluiten die gedurende het jaar worden genomen. 
 4. Het aangaan van het bijgevoegde addendum bij de dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland 2018-2020 en het bijgevoegde addendum bij de Overeenkomst gemeente Gouda en Midden-Holland gemeenten betreffende de Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland.

8. Informatienota ter voorbereiding op de programmacommissie van 9 mei 2023

Eind 2022 heeft een breed participatietraject gelopen voor het opstellen van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025. Deze reacties zijn verwerkt in het concept kaderdocument. In bijgaande informatienota wordt de raad geïnformeerd over stand van zaken van de inkoop en een aantal aandachtspunten uit het kaderdocument. Deze informatienota kan tevens gebruikt worden om het kaderdocument inhoudelijk te bespreken en ter voorbereiding voor de besluitvorming van november2023. Dit ter voorbereiding op de programmacommissie van 9 mei 2023. 

Besluit

 1. In te stemmen met het versturen van raadsinformatienota naar de raad (Z23.000783) inclusief bijbehorende bijlages

9. Ontwerpbestemmingsplan Hoofdweg-Zuid 48

De eigenaar van een agrarisch bedrijf (gebr. Koolhaas B.V.) aan de Hoofdweg-Zuid 48 te Nieuwerkerk aan den IJssel heeft een verzoek ingediend om het toegestane gebruik van de bedrijfswoning op dit perceel te wijzigen naar het gebruik als plattelandswoning. Op die manier kan deze woning worden bewoond door personen zonder een relatie met het bijhorende agrarisch bedrijf. Het verzoek voldoet aan de voorwaarden uit de Wet op Plattelandswoningen 2013. Het Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdweg-Zuid 48” maakt de omzetting van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk.

Besluit

 1. Het Ontwerpbestemmingsplan “Hoofdweg-Zuid 48” (NL.IMRO.1892.BpHoofdwegZd48Nwk-Ow01) gedurende zes weken ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure;
 2. Geen formele inspraak op grond van de Verordening inspraak en participatie toe te passen.
 3. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.    

10. Samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland; aanpassing artikel 7

In november jongstleden heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland. De ondertekening van deze overeenkomst kon geen doorgang vinden, omdat er op het laatste moment bezwaren bleken te zijn vanuit twee aanbieders. Naar aanleiding daarvan is artikel 7 van de overeenkomst aangepast en wordt nu gevraagd dit te formaliseren en in te stemmen met ondertekening van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Experttafel Midden-Holland.Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het aangepaste artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland te formaliseren. 
 2. In te stemmen met de ondertekening van de aangepaste samenwerkingsovereenkomst Experttafel regio Midden-Holland.

11. Subsidievaststellingen 2022 Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

Op grond van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang (VE&PO) 2020 moeten aanbieders van VE&PO na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling indienen cq. hun subsidie verantwoorden (artikel 6 lid 5). Quadrant, gro-up, KindeRdam en Kind&Co Ludens hebben ieder hun subsidieverantwoording voor 2022 ingediend. 

Besluit

 1. De subsidies in het kader van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2020 over het jaar 2022 als volgt vast te stellen:
  • Quadrant: € 327.837;
  • Gro-up: € 206.080;
  • KindeRdam: € 67.092;
  • Kind&Co Ludens: € 39.399.

12. Gezamenlijke Inkoop Groene Energie per 1 januari 2024

Het Collectief Midden-Holland bestaat uit gemeenten Zuidplas, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen en de Omgevingsdienst Midden-Holland en start voor de derde keer een aanbesteding voor de inkoop van duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas. Op dit moment heeft het Collectief Midden-Holland een contract voor de levering van duurzame elektriciteit met Eneco en een contract voor de levering van gas met Vattenfall. Op 31 december 2023lopen beide contracten af. Gezien de positieve ervaringen van de voorgaande trajecten wordt het college gevraagd om deze regionale aanbesteding opnieuw met het Collectief Midden-Holland te laten doorlopen. 

Besluit

 1. In te stemmen met een gezamenlijke Europese aanbesteding van groene energie conform de in bijlage 1 opgenomen aanbestedingsstrategie (A23.000544) en gunning van de opdracht aan de energieleverancier(s) op basis van de laagst mogelijke groothandelsprijs; 

Besluit van de burgemeester

 1. Een volmacht te verstrekken aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) om een contract met Wattanders B.V. te sluiten en een machtiging om namens de gemeente de aanbestedingsprocedure voor de inkoop af te handelen overeenkomstig het onder beslispunt 1 bedoelde aanbestedingsstrategie en om namens de gemeente een aanbod voor het leveren van energie en gas vanaf januari 2024 te accepteren.

Besluitenlijst college Zuidplas - 18 april 2023

Vergaderdatum: 18 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan en omgevingsvergunning Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San)

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen). 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Wooncomplex Hollevoeterlaan, Moerkapelle (Beth San) aan de raad voor te leggen.

2. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas

Door structurele krapte op de arbeidsmarkt is de Nederlandse economie steeds meer afhankelijk van buitenlandse werknemers. Ook in de gemeente Zuidplas werken arbeidsmigranten. Er is beperkte woonruimte beschikbaar voor deze werknemers. De gemeente wil initiatiefnemers faciliteren bij het realiseren van huisvesting door kaders te stellen voor voldoende, kwalitatief goede en veilige huisvesting. De goede huisvesting van arbeidsmigranten is van belang voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de economie van de gemeente Zuidplas. Ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus vragen hier al geruime tijd aandacht voor in Zuidplas. In samenwerking met belanghebbenden is een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur ontwikkeld. 

Besluit

 1. Het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas 2023 (A23.000406) ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 2. Akkoord te gaan met de Nota van beantwoording zienswijze (A23.000405) en deze vrij te geven aan de raad.

3. Regionale Energiestrategie

Er wordt momenteel aan verschillende onderdelen van de Regionale Energiestrategie (RES) gewerkt. 
Zo wordt voor 1 juli 2023 de voortgangsrapportage opgeleverd waarmee inzicht wordt gegeven of onze regio op koers ligt met het behalen van het regionale bod voor 2030. Verder wordt gewerkt aan een beleidskader zon op land om per 1 januari 2024 vergunningsaanvragen te kunnen beoordelen. Voor de zomer van 2023 doorlopen we een participatietraject waarin we inwoners en andere belanghebbenden vragen om mee te denken over het uitnodigingskader. 
Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000914) wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de Regionale Energiestrategie. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000914 en deze beschikbaar stellen aan de raad

4. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023 - 2027 Zuidplas

In afstemming met de schoolbesturen uit Zuidplas is de afgelopen maanden gewerkt aan de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) voor de periode van 2023-2027. Het 
IHP biedt op basis van visie, gerichte analyse, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Zuidplas, samen met de schoolbesturen, de komende jaren investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP beschrijft de gezamenlijke visie van gemeenten en schoolbesturen op onderwijshuisvesting aan de hand van zes bouwstenen: vraag en aanbod, samenwerking, kwaliteit en duurzaamheid, beleid en regie, renovatie en (mede)gebruik en verhuurbeleid bij IKC’s. Voorgesteld wordt in te stemmen met het nieuwe IHP en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.

Besluit

 1. In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2027 en ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 2. De projecten in het IHP voor de eerste vijf jaar op te vatten als een aanvraag in het kader van de lokale verordening onderwijshuisvesting. 
 3. In te stemmen om gedurende de looptijd van dit IHP een onderscheid te hanteren tussen de wettelijke ondergrens en de aanvullende gewenste kwaliteitsambities, en de kosten op projectniveau op basis van de haalbaarheidsstudies nader te definiëren. 
 4. Aan de raad voor te stellen een budget van € 60.000,- beschikbaar te stellen voor het opstellen van twee uitvoeringsprogramma’s, respectievelijk voor de bestaande dorpskernen (€ 30.000,-) en voor de ontwikkeling van onderwijsvoorzieningen in het Vijfde Dorp (€ 30.000,-).
 5. Aan de raad voor te stellen een budget van € 240.000,- beschikbaar te stellen voor de haalbaarheidsstudies om de projecten uit de periode 0-5 jaar te kunnen uitwerken en concretiseren.
 6. De kapitaallasten van de geplande investeringen in de bestaande huisvesting in de periode 0-5 jaar reeds te reserveren/verwerken in de begroting op het niveau van de wettelijke ondergrens en ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 
 7. De financiële effecten van voorgaande beslispunten te verwerken in de Zomernota 2023 en ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

5. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed (PZH)

Met ingang van 10 maart 2023 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van:

 • de Omgevingsvisie Zuid-Holland; 
 • de Omgevingsverordening Zuid-Holland; 
 • en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. 

Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt gewijzigd. Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 20 april 2023. Het advies is tijdens de B&W-vergadering van 11 april 2023 aangehouden. Het advies is aangevuld met een zienswijze naar aanleiding van het amendement A-738 (zonneladder zonder landbouwgrond) dat is aangenomen door Provinciale Staten met betrekking de herziening omgevingsbeleid Module Energietransitie. Onderstaand volgt het gewijzigde advies. 

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen, Werken en Werelderfgoed van de Provincie Zuid-Holland en deze te verzenden aan de Provincie.

6. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan 'Knibbelweg-Oost'

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (inclusief bijlagen).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Knibbelweg-Oost’ aan de raad voor te leggen.

7. Stand van zaken lokale publieke media-instelling Zuidplas

Op 31 januari 2023 heeft u de gemeenteraad een informatienota gestuurd over de stand van zaken van de lokale publieke media-instelling in Zuidplas. Inmiddels hebben er wat ontwikkelingen plaatsgevonden, reden om de raad verder te informeren. 

Besluit

 1. Bijgaande informatienota Z23.000879 aan de gemeenteraad te versturen.

8. Vaststellen Liquidatierekening Bedrijvenschap Regio Gouda

Het besluitvormingstraject van de liquidatierekening 2022 van het Bedrijvenschap verloopt anders dan dat van de jaarrekeningen tot en met 2021. In het door het algemeen bestuur vastgestelde liquidatieplan, als zodanig tevens geaccordeerd door de raden van de deelnemende gemeenten is vastgelegd dat het bestaand bevoegd gezag zijnde het college van burgemeester en wethouder van Zuidplas de liquidatierekening 2022 vaststelt. 

Besluit

 1. Vaststellen van de liquidatierekening 2022 Bedrijvenschap Regio Gouda

9. AVA BNG - Machtiging

Op 20 april 2023 houdt de Bank van Nederlandse gemeente haar algemene aandeelhoudersvergadering. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet wordt de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigd door de burgemeester of door een door de burgemeester daartoe aangewezen persoon. Wethouder Schuurman zal hier namens het college deelnemen. Middels dit besluit kan het college besluiten om wethouder Schuurman te machtigen om namens de gemeente stemmen uit te brengen. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman om namens de gemeente Zuidplas te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Bank van Nederlandse Gemeente.

10. AVA Alliander NV - Machtiging

Op 19 april 2023 houdt Alliander NV haar algemene aandeelhoudersvergadering. Op grond van artikel 171 van de Gemeentewet wordt de gemeente in en buiten rechte vertegenwoordigd door de burgemeester of door een door de burgemeester daartoe aangewezen persoon. Wethouder Zijlstra zal hier namens het college deelnemen. Middels dit besluit kan het college besluiten om wethouder Zijlstra te machtigen om namens de gemeente stemmen uit te brengen. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder W. Zijlstra om namens de gemeente Zuidplas te stemmen op de algemene aandeelhoudersvergadering van Alliander NV.

11. Geheimhouding presentatie 18 april 2023

Op 18 april 2023 is een presentatie gegeven aan het college. De inhoud van de presentatie bevat bedrijfsgevoelige informatie. Middels dit collegeadvies wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen op de presentatie. 

Besluit

 1. Geheimhouding op te leggen op de presentatie met kenmerk A23.000530 op grond van artikel 87 van de Gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo).

Besluitenlijst college Zuidplas - 11 april 2023

Vergaderdatum: 11 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Motie parkeren station

Op 5 november 2019 is door de fracties van de VVD, CU/SGP en D66 een motie ingediend (Z19.003072) voor een onderzoek naar de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij station Nieuwerkerk aan den IJssel. Parkeeronderzoek heeft aangetoond dat er nog voldoende beschikbare vrije parkeerplaatsen zijn op het drukste moment bij station Nieuwerkerk aan den IJssel. Uitbreiding van parkeerareaal is dus nu (nog) niet noodzakelijk.

Besluit

 • In te stemmen met de raadsinformatienota (Z23.000787) om de raad te informeren over de afhandeling van de motie parkeren station.

2. Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023

In december 2022 heeft het college het plan van aanpak ‘Koploperstraject onafhankelijke cliëntondersteuning’ vastgesteld. In dit plan van aanpak zijn kaders voor de uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning opgenomen. Om deze kaders te borgen moeten deze onderdeel worden van de subsidieverstrekking en -afspraken met aanbieders. Dit betekent dat de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 geactualiseerd moet worden.

Besluit

 • De Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 vast te stellen.

3. Vertraging hoogspanningsstation Zuidplaspolder

Recent heeft TenneT aangegeven dat de ingebruikname van het nieuwe 150kV station door diverse oorzaken verschuift van Q1 – 2025 naar Q4 – 2025. Bijgevoegde informatienota gaat in op de consequenties van deze latere ingebruikname.

Besluit

 • Akkoord te gaan met de informatienota ‘Voortgang bouw hoogspanningsstation Zuidplaspolder’ onder Corsanummer Z23.000564 en doorsturen naar de griffie/raad.

4. Bestuursopdracht IZA/GALA

Het college heeft zich met de ondertekening van het IZA en GALA door de VNG gecommitteerd aan het uitvoeren van de akkoorden. Door in te stemmen met de bestuursopdracht kan er een gestart worden met de uitwerking van het integrale plan van aanpak.

Besluit

 • Instemmen met de Bestuursopdracht IZA/Gala Z23.000408.

5. Bestuursopdracht beheervisie openbare ruimte

Met het opstellen van de beheervisie openbare ruimte spelen we in op de maatschappelijke opgaven en vertalen we de wens van het college door kaders te stellen die richting geven aan de wijze waarop we vanuit de openbare ruimte bij kunnen dragen aan het realiseren van deze opgaven.

Besluit

 • Instemmen met de bestuursopdracht beheervisie openbare ruimte (Z23.000480).

6. Ontwikkelingen warmtetransitie Zuidplas

De participatie rondom de energietransitie maakt onderdeel uit van een bredere afweging. Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitwerking. Zo werken we samen met de glastuinbouwers (goed voor 75% van het gemeentelijk aardgasverbruik) aan een onderzoek naar een warmtenet. De realisatie van dit warmtenet is meer kansrijk als ook de gebouwde omgeving van Zevenhuizen en Moerkapelle aansluit. In de Transitievisie Warmte was Moerkapelle al aangewezen om samen met Esse Hoog de eerste verkenningen uit te voeren. Gezien de opgave bij de glastuinbouw wordt ook Zevenhuizen toegevoegd om gelijktijdig met Moerkapelle en Esse Hoog verder te verkennen hoe de warmtetransitie in deze wijken vorm kan krijgen. De participatie met inwoners wordt opgepakt zodra de onderzoeken zijn afgerond en er meer zicht is op de ontwikkelingen die op dit moment spelen in Zuidplas rondom duurzame warmte.

Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000370) wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de warmtetransitie in Zuidplas.

Tijdens de collegevergadering van 21 maart 2023 is de raadsinformatienota besproken met bijbehorend B&W-advies (B23.000127). De raadsinformatienota is toen aangehouden. Het college vroeg zich af of het aanwijzen van een verkenningswijk aan de raad voorbehouden is. In dat geval voldoet een informatienota niet. Deze vraag is voorgelegd aan juridische zaken. Zij hebben de reactie gegeven dat het aanwijzen van een verkenningswijk geen (aanvullend) raadsbesluit vergt. De raad heeft bevoegdheid voor het vaststellen van de Transitievisie Warmte (TvW) en de bijbehorende kaders en dit reeds gedaan. Het verder uitwerken van de TvW met bijvoorbeeld het aanwijzen van wijken is een collegebevoegdheid. Daarmee is de vraag van het college beantwoord: het volstaat in deze om de raad te informeren middels de nota.

Besluit

 • Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000370 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

7. Voorstel Processpecialisten vervolgopdracht Verbeteragenda

In navolging van de oplevering van de Verbeteragenda met de titel ´Samen Verbeteren´ is een projectplan opgesteld en wordt deze ter vaststelling aangeboden aan het college.

Besluit

 • Instemmen met het projectplan en de kosten voor de vervolgopdracht aan de Processpecialisten ad. € 3.424,- (inclusief BTW) en te bekostigen uit het Transformatiebudget.

8.  Toezegging behouden positieve resultaat Stichting ZO! en verlengen DVO

De concept jaarstukken 2022 van Stichting ZO! laten een positief resultaat zien. Om de jaarstukken definitief te maken is er een toezegging nodig over het resultaat. Zonder toezegging geeft de accountant geen goedkeurende verklaring op het jaarrapport. De dienstverleningsovereenkomst met Stichting ZO! heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Als de overeenkomst niet opgezegd wordt, wordt deze stilzwijgend verlengd met elke keer een periode van 1 jaar.

Besluit

 • Instemmen met het doen van een toezegging aan Stichting ZO! dat zij het positieve resultaat uit
 • 2022, ad € 363.537, kunnen behouden middels bijgaande brief U23.001050.
 • Instemmen met het stilzwijgend verlengen van de ¨dienstverleningsovereenkomst gemeente
 • Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt!¨ (A21.001000) conform artikel 25 van de overeenkomst.

9. Informatienota beantwoording raadsvragen IJsselpark

Op 14 maart zijn in de gemeenteraad vragen gesteld naar aanleiding van de agendering van informatienota B1494 - Stand van zaken onderwijshuisvesting. De beantwoording van deze vragen wordt middels bijgevoegde informatienota schriftelijk afgedaan.

Besluit

 • Vaststellen van informatienota Beantwoording raadsvragen 14 maart – informatienota onderwijshuisvesting (Z23.000811) en deze akkoord bevinden voor doorgeleiden aan de gemeenteraad.

10. Controleverordening, verantwoordings- en rapportagegrens rechtmatigheidsverantwoording

Het college van B&W (hierna te noemen college) is verplicht (conform art. 212, 213 en 213a van de Gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Vanaf verslagjaar 2023 legt het college hier expliciet verantwoording over af. De accountant geeft niet het oordeel meer over de rechtmatigheid, nog wel het oordeel over de getrouwheid. Het college stelt een rechtmatigheidsverantwoording op die alleen iets zegt over het naleven van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op de financiële beheershandelingen (de drie financiële rechtmatigheidscriteria). Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar nu de accountant het oordeel over geeft. Om invulling te geven aan deze verplichting (nieuwe wetgeving) is de controleverordening geactualiseerd (op basis van modelverordening VNG), dienen de verantwoordings- en rapportagegrens door de raad te worden vastgesteld en is een intern controleplan opgesteld waarin inzichtelijk is gemaakt welke onafhankelijke interne controlewerkzaamheden worden uitgevoerd in 2023.

Besluit

 • In te stemmen met het raadsvoorstel “R23.000022 Controleverordening, verantwoordings- en rapportagegrens” en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
 • Het intern controleplan 2023 vast te stellen.

11. Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023

Om te kunnen sturen op de toewijzing van schaarse woningen moet volgens de Huisvestingswet 2014 door de gemeente een Huisvestingsverordening worden vastgesteld. De Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2019 loopt op 30 juni 2023 af. Om regels te kunnen blijven stellen over het verdelen van schaarse woonruimte moet de raad daarom vóór 1 juli 2023 een nieuwe huisvestingsverordening vaststellen. Het college wordt gevraagd het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Gemeente Zuidplas 2023 (bijlage 1) en de Nota van beantwoording (bijlage 4) aan te bieden aan de raad en in te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Besluit

 • De Huisvestingsverordening gemeente Zuidplas 2023 (A23.000375) inclusief schaarsteonderbouwing ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 • Akkoord gaan met de Nota van beantwoording zienswijze (A23.000354) en ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 • Akkoord gaan met de reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein (U23.000743).

12. Collegeverklaring ENSIA 2022 DigiD en Suwinet en vaststelling rapportages basisregistraties

Jaarlijks moet het college zich verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid aan de hand van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het doel van deze audit systematiek is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad en aan de nationale toezichthouders.

Besluit

 • De collegeverklaring ENSIA inzake informatieveiligheid DigiD en Suwinet vast te stellen.
 • De verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topogrsfie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen.
 • Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD, bijlage 2 Suwinet en het assurancerapport van de IT-auditor op grond van artikel 87 van de gemeentewet jo. artikel 5.1 lid 2 sub h en i van de Wet open overheid (Woo).
 • In te stemmen met de raadsinformatienota en de bijbehorende bestuurlijke rapportage informatieveiligheid, waarmee de raad in kennis wordt gesteld van de verantwoording vanuit het ENSIA-stelsel over het jaar 2022.

13. Beslissing op bezwaarschrift geluidsoverlast

Bij besluit van 3 mei 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens het college een verzoek om handhavend op te treden afgewezen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het college dient te beslissen over de afhandeling van het bezwaarschrift. 

Besluit

 • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 • Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
 • Het bestreden besluit in afwijking van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften met een gewijzigde motivering in stand te laten.

14. Beslissing op bezwaarschrift bedrijfsgebouw

Op 15 juli 2022 heeft de ODMH namens het college besloten om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw buiten behandeling te stellen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het college dient te beslissen over de afhandeling van het bezwaarschrift.

Besluit

 • Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 • Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 • Het bestreden besluit in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie in stand te laten.

15. Kaderdocument Wmo en jeugd

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Op 8 november heeft het college het consultatiedocument voor de inkoop vrijgegeven voor bespreking met aanbieders, adviesraden, maatschappelijke partners, lokale toegangen en gemeenteraden (B22.000456). Op basis van dat participatietraject is een kaderdocument opgesteld. Dit wordt op 11 april ter besluitvorming aan de colleges van de vijf gemeenten voorgelegd.
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Het vaststellen van het concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025 (bijlage 1 A23.000393)
 2. Het hanteren van de volgende uitgangspunten voor de uitwerking in het inkoopplan:
  • Op 1 januari 2025 zijn er rechtmatige overeenkomsten en continuïteit van zorg.
  • De gemeenten kiezen voor een langdurige samenwerking van 10 jaar om langdurige contracten mogelijk te maken.
  • De ambities worden stap voor stap gerealiseerd.
  • We kiezen binnen de inkoopperiode voor een getrapt inkoopproces.
 3. Het vragen van advies aan de adviesraad sociaal domein Zuidplas met bijgevoegde brief (bijlage 3 U23.000944), nadat alle colleges in Midden-Holland gelijkluidend hebben besloten over het kaderdocument.
 4. Het toezenden van het concept kaderdocument aan de gemeenteraad samen met de raadsmemo (bijlage 4 Z23.000765), nadat alle colleges in Midden-Holland hiertoe gelijkluidend hebben besloten.

Besluitenlijst college Zuidplas - 4 april 2023

Vergaderdatum: 4 april 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Concept kaderdocument inkoop jeugd en Wmo

De overeenkomsten voor de diensten Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen) lopen af op 31 december 2024. Op 8 november heeft het college het consultatiedocument voor de inkoop vrijgegeven voor bespreking met aanbieders, adviesraden, maatschappelijke partners, lokale toegangen en gemeenteraden (B22.000456). Op basis van dat participatietraject is een kaderdocument opgesteld. Dit wordt op 11 april 2023 ter besluitvorming aan de colleges van de vijf gemeenten voorgelegd. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het agenderen van het kaderdocument inkoop jeugd en Wmo 2025, de adviesaanvraag en raadsmemo ter vaststelling op de B&W-vergadering van 11 april 2023 in lijn met de samenwerkingsovereenkomst regionaal sociaal domein.

2. Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Middengebied Zuidplaspolder 2023-2024

De ligging van het plangebied van het Middengebied in de laaggelegen Zuidplaspolder dat er extra aandacht nodig is om te komen tot een toekomstbestendige en klimaatadaptieve ontwikkeling. De drie overheden (gemeente, provincie en hoogheemraadschap) zijn zich bewust van de noodzaak en consequenties van deze extra opgave. Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden betrokken partijen zich aan de ambitie om het Vijfde Dorp aan te merken als hét klimaatdorp van de 21ste eeuw en zich actief in te spannen om het Middengebied van de Zuidplaspolder gezamenlijk te ontwikkelen als landelijk voorbeeldproject voor klimaat adaptieve gebiedsontwikkeling. En zo gezamenlijk op te trekken om middelen en kennis te ontsluiten om de gedeelde ambities te kunnen realiseren. 

Besluit

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Jan Willem Schuurman om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

3. Volmacht aan clustermanager IBOR i.v.m. raamovereenkomst open verhardingen

De gemeente wil na de Europese openbare aanbesteding van de raamovereenkomst "OPEN VERHARDING 2022 - 2025" een overeenkomst aangaan met de winnende partij HT Infra B.V. uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Praktisch gezien is het efficiënter de Clustermanager IBOR deze overeenkomst te laten ondertekenen in plaats van de burgemeester. Mede in verband met een fysieke ondertekening met winnende inschrijver. Het gaat hier om een feitelijke afhandeling. De aanbesteding heeft al plaatsgevonden. 

Besluit van de burgemeester

 1. Besluit volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR (Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer openbare Ruimte) om de raamovereenkomst OPEN VERHARDING 2022 - 2025 met de gegunde partij (HT Infra B.V.) te ondertekenen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 28 maart 2023

Vergaderdatum: 28 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatiebijeenkomst Middengebied op 11 april - Planologische strategie (deel 1)

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 11 april 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied plaats over het onderwerp Planologische Strategie (deel 1). 

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.000685 met bijlage A23.000373 aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied op 11 april 2023.

2. Vaststellen Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

Met het in werking treden van de Omgevingswet (1 januari 2024) verandert de manier waarop Zuidplas zijn ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormt geeft. Het huidige welstandsbeleid zoals opgenomen in de Welstandsnota bestaat straks niet meer. In plaats daarvan dient er voor de invoering van de Omgevingswet een Nota Omgevingskwaliteit vastgesteld te worden. In de Omgevingswet wordt gesproken over een veel breder kader, het gaat naast het uiterlijk van gebouwen ook over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ook wel omgevingskwaliteit genoemd. Dit sluit aan op 'Aantrekkelijk Zuidplas' zoals dat in de Omgevingsvisie Zuidplas is benoemd. De huidige Welstandsnota Zuidplas 2015 wordt omgevormd tot de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas. Daarmee voldoet Zuidplas aan de nieuwe wetgeving en kan de ambitie uit de Omgevingsvisie van een ‘Aantrekkelijk Zuidplas‘ waargemaakt worden. Dat gebeurt nagenoeg beleidsarm. Inhoudelijke worden slechts kleine wijzingen doorgevoerd naar aanleiding van diverse evaluaties over het gevoerde welstandsbeleid, wat de bruikbaarheid verbetert. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas" en de nota van beantwoording zienswijzen aan de raad voor te leggen.

3. Financiering (afbouw) Jeugdhulp Plus en vaststellen bovenregionaal plan afbouw gesloten jeugdzorg

Enkele jaren geleden heeft de regio Midden-Holland zich gecommitteerd aan het afbouwen van het aantal plaatsingen in de gesloten jeugdhulp ofwel Jeugdhulp Plus. Dit streven is onder andere opgenomen in de regiovisie 2021 – 2024 'Scherper aan de Wind'. Het afbouwproces wordt op bovenregionaal opgepakt in het landsdeel Zuidwest, waarin wordt samengewerkt door de jeugdzorgregio’s Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Holland Rijnland en Midden-Holland. In dit bovenregionale traject zijn afspraken gemaakt over het bijdragen, door de gemeenten, aan de (incidentele) kosten die gemoeid gaan met het transformatieproces van de 2 gecontracteerde organisaties van gesloten jeugdhulp: iHUB en Schakenbosch. Deze financiële garantstelling wordt ook geëist vanuit het ministerie van VWS, vanuit het interbestuurlijk toezicht op het transformatieproces in het landsdeel Zuidwest. Voor Zuidplas gaat het om een incidenteel bedrag van € 91.632,-. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Conform de bovenregionale afspraken bij te dragen in de kosten die gemoeid gaan met de transformatie gesloten jeugdhulp, conform de afgesproken verdeling per regio. Voor de gemeente Zuidplas betekent dit een bedrag van € 91.632;
 2. De aanvullende incidentele kosten van € 91.632 op te nemen in de jaarrekening 2022;
 3. Het bovenregionaal plan afbouw Jeugdhulp Plus vast te stellen; 
 4. De gemeenteraad te informeren via informatienota ’actuele ontwikkelingen jeugdhulp plus’ (corsanummer Z23.000627); 
 5. Kennis te nemen van de brief van het ministerie van VWS m.b.t. Interbestuurlijk Toezicht.

4. Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In dit B&W-advies wordt het college gevraagd in te stemmen met het doorgeleiden van de informatienota over het integraal zorgakkoord en het gezond en actief leven akkoord naar de raad zodat de raad op de hoogte wordt gebracht van deze ontwikkeling. 

Besluit

 1. In te stemmen met het doorgeleiden van de informatienota (Z23.000437) naar de raad

5. Moties Oekraïne opvang op kavel 13 Kleine Vink

Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2023 zijn door partijen moties ingediend. De bijgevoegde informatienota geeft inzicht in de afhandeling van de motie 2023M015 over de stand van zaken voor de ontbrekende taakstelling voor de opvang van Oekraïners in Zuidplas en motie 2023M016 over het proces en de afspraken die met het Rijk gemaakt zijn over de financiën voor de opvang van Oekraïnersop kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink.

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000744)

6. Beantwoording schriftelijke vragen C1342 BK weg

Beantwoording schriftelijke vragen over voortgang aanpassing kruisingen BK weg. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake BK weg U23.000740

7. Bestuursopdracht Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027

De gemeente is verantwoordelijk voor lokaal armoede- en schuldenbeleid. Het huidige beleidskader Armoede en Schulden is verlopen op 31 december 2022 en daarom moet een nieuw beleidskader worden ontwikkeld. Voordat het beleidskader opgesteld kan worden is het nodig dat het college een bestuursopdracht vaststelt. 

Besluit:

 1. De bestuursopdracht Beleidskader Armoede & Schulden 2023-2027 vast te stellen (Z22.001646).

8. Voorstel Brief aan Voetbalvereniging Groeneweg

Op 25 januari 2023 heeft de gemeente, gericht aan het college van Burgemeester & Wethouders, een brief ontvangen van Bos Van der Burg Advocaten namens haar cliënt, de voetbalvereniging VV Groeneweg. De brief is een reactie op een brief van de gemeente aan de voetbalvereniging in het kader van het komen tot afspraken tussen de gemeente en de voetbalvereniging omtrent de verplaatsing van voetbalvelden en bijbehorende accommodatie (kantine, kleedruimtes, etc.) van de voor woningbouw te ontwikkelen locatie Van ’t Verlaat, naar het nieuw in te richten gebied met sportvoorzieningen binnen het bestemmingsplan Swanladriehoek. De aan het college gerichte brief vraagt van de gemeente om een beantwoording met instemming van en namens het college. Dit collegevoorstel richt zich erop het college hierover te informeren en in te laten stemmen met de voorgestelde beantwoording. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met de inhoud en verzending van brief (U23.000651) als reactie op de brief van Bos Van der Burg Advocaten (E23.000487) d.d. 25 januari 2023

9. Volmacht aan clustermanager IBOR i.v.m. raamovereenkomst ingenieursdiensten Civiele Kunstwerken

De gemeente wil na de Europese niet-openbare aanbesteding “Ingenieursdiensten Civieltechnische kunstwerken” een overeenkomst aangaan met de winnende partij Nebest. Praktisch gezien is het efficiënter de Clustermanager IBOR deze overeenkomst te laten ondertekenen in plaats van de burgemeester. Mede in verband met een fysieke ondertekening met winnende inschrijver. Het gaat hier om een feitelijke afhandeling. De aanbesteding heeft al plaatsgevonden. 

Besluit

 1. De burgemeester besluit volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR (Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer openbare Ruimte) om de raamovereenkomst ingenieursdiensten Civiele Kunstwerken met de gegunde partij (Nebest) te ondertekenen.

10. Ledenraadpleging Principeakkoord CAO Gemeenten

De cao-gemeenten loopt af op 1 januari 2023. Op 21 februari 2023 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord afgesloten over de nieuwe cao Gemeenten. Beide partijen hebben dit akkoord voorgelegd aan hun leden. Via de digitale ledenraadpleging wordt aan gemeenten gevraagd om hun stem uit te brengen, waarna de VNG dit akkoord op zijn vroegst op 6 april 2023 definitief kan vaststellen. Gemeente Zuidplas kan tot en met vrijdag 31 maart reageren. 

Besluit

 1. In te stemmen met het principeakkoord met betrekking tot de cao Gemeenten 2023.

11. Ontwerpbestemmingsplan Middelweg 49 Moordrecht

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van twee woningen planologisch mogelijk gemaakt, met een oriëntatie op de Weidezoom in Moordrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Middelweg 49 Moordrecht' (NL.IMRO.1892.BpMiddelweg49Mrd-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure. 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening

Besluitenlijst college Zuidplas - 21 maart 2023

Vergaderdatum: 21 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Doelgroepenverordening

Om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in toekomstige nieuwbouwprojecten is een doelgroepenverordening nodig. Met een doelgroepenverordening kunnen in bestemmingsplannen regels opgenomen worden over de realisatie en blijvende betaalbaarheid van sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Hiermee kan de gemeente afdwingen dat deze woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het college wordt gevraagd de bestuursopdracht voor een doelgroepenverordening vast te stellen. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de bestuursopdracht Z23.000069. 
 2. Akkoord gaan met de raadsinformatienota Z21.000302 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

2. Jongerenraad 2022-2023

De gemeente Zuidplas kent een Jongerenraad. De Jongerenraad heeft zelf een korte terug- en vooruitblik op 2022 respectievelijk 2023 op papier gezet. Omdat de gemeenteraad altijd zeer geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de Jongerenraad, wordt u voorgesteld deze terug- en vooruitblik te delen met de raadsleden. In de raadsinformatienota wordt ook aandacht besteed aan het teruglopend ledental van de Jongerenraad en de consequenties die dit kan hebben voor het voortbestaan ervan.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000609 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

3. Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CU-SGP OZB-aanslagen 2023

Beantwoording schriftelijke vragen VVD en CU/SGP OZB-aanslagen 2023_E23.000599 23-02-2023.

Besluit

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 23-02-2023 door VVD en CU/SGP betreffende de OZB-aanslagen 2023. (U23.000791).

4. Geheimhouding presentatie grondexploitatie 28 maart 2023

Op 28 maart 2023 wordt een presentatie gegeven aan de programmacommissie. Deze wordt in geheime setting gegeven gezien de inhoud van de presentatie bedrijfsgevoelige informatie bevat. Middels dit collegeadvies wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen op de presentatie.

Besluit

 1. Geheimhouding op te leggen op de presentatie met kenmerk A23.000383, conform artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1. lid 2 sub b van de Wet open overheid; 
 2. Het voorgestelde raadsbesluit R23.000050 ten behoeve van bekrachtiging van de geheimhouding door de gemeenteraad conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet door te geleiden naar de gemeenteraad ter besluitvorming.

5. Marktverkenning Energieloket

Om inwoners te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van hun woning stelt gemeente Zuidplas een energieloket beschikbaar. Het hebben van een energieloket is tevens een wettelijke taak die bij de gemeente ligt. Het bedrijf ‘Duurzaam Bouwloket’ heeft tot eind 2023 van de gemeente de opdracht gekregen om als energieloket te faciliteren. Naast Duurzaam Bouwloket zijn er meer aanbieders van deze dienst. Om voor 2024 een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende aanbieders voert de Omgevingsdienst Midden Holland (hierna ODMH) op dit moment een marktverkenning uit. Hierbij wordt meegenomen welke voorwaarden en eisen wij als gemeente stellen aan een energieloket. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook de wensen en eisen van inwoners met betrekking tot zo’n loket mee te nemen in de marktverkenning. Het zijn immers de inwoners die op dagelijkse basis van het loket gebruik gaan maken. Middels een focusgroep zal aan verschillende inwoners van Zuidplas gevraagd worden hoe zij denken over een energieloket.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z23.000587 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 maart 2023

Vergaderdatum: 14 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Informatiebijeenkomst Middengebied op 28 maart - Spelregels Groene Schakel, Voortgang Deelovereenkomst Mobiliteit, Toelichting Grondexploitatie(s) Middengebied (deel 1)

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en de bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van het Middengebied. Op 28 maart 2023 vindt een Informatiebijeenkomst Middengebied plaats over de onderwerpen Spelregels Groene Schakel (incl. omgevingsproces) en Voortgang Deelovereenkomst Mobiliteit. Direct daarna volgt een besloten bijeenkomst voor de gemeenteraad over de Grondexploitatie(s) (deel 1).

Besluit

 1. Vrijgeven van informatienota Z23.000563 en bijlage A23.000315 aan de gemeenteraad ten behoeve van de Informatiebijeenkomst Middengebied op 28 maart 2023.

2. Beantwoording schriftelijke vragen Bestemmingsplan Van ’t Verlaat – Leliestraat (Zevenhuizen) (C1335)

Kennisnemen en instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD overeenkomstig bijgevoegde documenten, bijlagen.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD d.d. 12 februari 2023, bijlage 2).

3. Duurzame opvang vluchtelingen

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is al langere tijd niet toereikend om de huidige hoeveelheid asielzoekers op te vangen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de spreidingswet hebben de burgemeesters en wethouders wonen van de Veiligheidsregio Hollands-Midden afspraken gemaakt om te komen tot een regionale invulling van een aanpak voor duurzame asielopvang. Deze afspraken worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraden van alle achttien gemeenten. Het college wordt gevraagd om het raadvoorstel over gemaakte afspraken over duurzame asielopvang in de veiligheidsregio Hollands-Midden ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R23.000027 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

4. Bestuursopdracht Visie op onderwijs

Doel van de bestuursopdracht visie op onderwijs is te komen tot een gedragen visie die kaders stelt en richting geeft aan het beleid en de uitvoeringsprogramma’s rond onderwijs in brede zin. Dat wil zeggen aan de uitvoeringsprogramma’s en projecten die rechtstreeks met het onderwijs te maken hebben, zoals het Integraal Huisvestingsplan en de Lokaal Educatieve Agenda en aan (toekomstig) beleid rond jeugd waar onderwijs een belangrijke rol speelt. De gemeenteraad heeft op 8-11-2022 een amendement op de begroting aangenomen: “stelt ondergetekende het volgende voor: In de begroting een bedrag van 70.000,- op te nemen voor het opstellen van een visie op onderwijs en dit ten laste te brengen van de stelpost groei.”

Besluit

 1. De bestuursopdracht Visie op Onderwijs (Z23.000423) vast te stellen.

5. Tijdelijke huisvesting Comenius College

Er is vervolg gegeven aan het collegebesluit dat genomen is op 21 februari 2023 (B23.000096).

Besluit

 1. Het raadsvoorstel ‘Tijdelijke huisvesting Comenius College’ (R23.000039) vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

6. Verordening fysieke leefomgeving Zuidplas 2023

Vorig jaar heeft de gemeenteraad de Verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. De verordening behoeft een aanpassing op het gebied van geluid, het toevoegen en verduidelijken van een aantal begrippen, de naamgeving van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en een aantal kleine taalkundige aanpassingen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de Verordening fysieke leefomgeving 2023 vast te stellen.

7. Schriftelijke vragen VVD reconstructie IBOR Middelweg ( C 1340 )

Mevrouw Van Gerwen en de heer Ambachtsheer van de Politieke partij VVD Zuidplas hebben schriftelijke vragen ingediend omtrent de IBOR werkzaamheden aan de Middelweg die forse overlast kan gaan veroorzaken, gezien het grote aandeel van deze weg in de ontsluiting van Moordrecht. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD Zuidplas over de eventuele forse overlast bij werkzaamheden aan de Middelweg (U23.000788).

8. Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland en RPW Midden-Holland 1-12-2022

Nadat in de collegevergadering van 31-1-2023 gesproken is over de regionale realisatieagenda zijn er tekstuele aanpassingen gedaan. Daarom wordt er, vanwege een goed vastgestelde en transparante besluitvorming, een nieuw besluit genomen op de definitieve versie. Het college stemt over het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1- 12-2022 en over de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland. Het college informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over deze twee onderwerpen. Burgemeester Weber heeft mandaat de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland te ondertekenen. De Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 geeft inzicht in het actuele woningbouwprogramma van de gemeenten. De Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland bevat afspraken tussen gemeenten, provincie Zuid-Holland, het Rijk en woningcorporaties om de woningbouwplannen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw te realiseren.

Besluit van het college

 1. Stemt in met het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12 2022 (A23.000133) 
 2. Stemt in met de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland (A23.000353).
 3. Informeert de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 en de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland middels een raadsinformatiebrief (Z23.000088).

Besluit van de burgermeester

 1. Stemt in met ondertekening van de Regionale realisatieagenda wonen Midden-Holland door wethouder Schuurman. (A23.000353).

9. Beantwoording schriftelijke vragen VVD aanvraag omgevingsvergunning Albert Heijn ( C 1339 )

De fractie van de VVD heeft een vraag gesteld naar aanleiding van de Infonota Aanvraag omgevingsvergunning AH supermarkt Zevenhuizen (Z23.000434).

Besluit

In te stemmen met het versturen van de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de VVD VVD aanvraag omgevingsvergunning Albert Heijn (U23.000597).

10. Memo aan het presidium - Gebiedspaspoort Moerkapelle

Op 24 januari 2023 ging de gemeenteraad na een unanieme stemming akkoord met de vaststelling van het Gebiedspaspoort Zevenhuizen. In de aanloop naar de besluitvorming en tijdens de behandeling in de raadsvergadering stelden de raadsleden een aanzienlijk aantal vragen en brachten de raadsfracties diverse moties in. Ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming over het Gebiedspaspoort Moerkapelle biedt portefeuillehouder F. Klovert de gemeenteraad graag een fietstocht aan. In de bijgevoegde memo doet het college het verzoek aan het presidium tot het inplannen van de fietstocht.

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z23.000623 voor het presidium, ter bespreking in het presidiumoverleg van 14 maart 2023.

11. Aanwijzingsbesluit c.a. heffingsambtenaar

Om de clustermanager van de afdeling financiën, op dit moment mevrouw Katiba Bahida, aan te kunnen wijzen als heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet moet zij worden aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar en moet het aanstellingsbesluit en aanwijzingsbesluit van de huidige heffingsambtenaar worden ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd deze besluiten te nemen.

Besluit

 1. De clustermanager van de afdeling financiën, op dit moment zijnde mevrouw Katiba Bahida, met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2023 aan te wijzen als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet.
 2. Het besluit van 14 september 2021 ( A21.001424 ), waarin adviseur belastingen mevrouw S. de Cocq. van cluster financiën, aangewezen is als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, met terugwerkende kracht met ingang van 1 maart 2023 in te trekken.
 3. Het aanwijzingsbesluit op functieniveau op grond van artikel 3:42, van de Algemene wet bestuursrecht bekendmaken (via het elektronisch gemeenteblad www.officielebekendmakingen.nl).

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 maart 2023

Vergaderdatum: 7 maart 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig:

 • J.W. Schuurman - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Bestuursopdracht Capaciteit Kinderopvang

Er is te weinig capaciteit in de kinderopvang. Dit resulteert in wachtlijsten. Met deze bestuursopdracht wordt beoogd dat:

 • We samen met kinderopvangorganisaties in beeld hebben wat de grootte en de aard van het         probleem is per kern. 
 • Er een actieplan opgesteld is hoe dit probleem aan te pakken. 
 • We dit doen door gezamenlijk met de kinderopvangorganisaties een coalitie te vormen.

Besluit

 1. De bestuursopdracht Capaciteit Kinderopvang (Z22.002696) vast te stellen.

2. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD mogelijk bouw scholen in IJsselpark C 1336

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke bouw scholen in het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de mogelijke bouw scholen in IJsselpark (U23.000598).

3. Ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen tegenover 's-Gravenweg 114 - vergroten parkeerterrein

Door de eigenaar van het kadastrale perceel NWK03-E-809 tegenover de ’s-Gravenweg 114 in Nieuwerkerk aan den IJssel is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het vergroten van het parkeerterrein ten dienste van het personeel van de naastgelegen slachterij. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan en het vigerende ruimtelijke beleid. Geadviseerd wordt om geen medewerking te verlenen aan de gevraagde omgevingsvergunning en geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Besluit

 1. Geen medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een parkeerterrein ten dienste van het personeel van de naastgelegen slachterij. 
 2. De raad voor te stellen een ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het planvoornemen zoals verwoord in raadsvoorstel (R23.000028) en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 4 april 2023.

Besluitenlijst college Zuidplas - 28 februari 2023

Vergaderdatum: 28 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig:

 • J.W. Schuurman - wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Afwijzen planschade aanvraag Dorpsstraat 144 Zevenhuizen

Op 2 mei 2022 heeft de eigenaar van het object Dorpsstraat 144 te Zevenhuizen een verzoek om tegemoetkoming in planschade ingediend op grond van art. 6.1 Wro. De eigenaar stelt in de aanvraag (bijlage 1) dat sprake is van waardevermindering van de woning door inwerkingtreding van het bestemmingsplan 'Centrum Zevenhuizen'. 

Besluit

 1. Het verzoek tot tegemoetkoming in planschade af te wijzen conform het definitieve planschade advies zoals opgenomen in bijlage 2. 
 2. Het betaalde recht á € 300,- niet te restitueren.

2. Bestuursopdracht Integraal Veiligheidsplan

Met de bestuursopdracht wordt opdracht gegeven voor het schrijven van het Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026.

Besluit

Instemmen met de bestuursopdracht met nummer Z22.002554

3. Tarieven gebruikers sportaccommodaties Sportstichting Zuidplas 2023

Statutair is de Sportstichting Zuidplas verplicht om elk jaar de tarieven voor de te verhuren sportaccommodaties in de gemeente ter goedkeuring voor te leggen aan het college. 

Besluit

In te stemmen met de voorgestelde tarieven van Sportstichting Zuidplas voor 2023 conform bijgaand tariefoverzicht.

4. Zienswijze op Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau Rotterdam The Hague Airport

Onlangs heeft het college een zienswijze ingediend naar aanleiding van de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Rotterdam The Hague Airport. Voorgesteld wordt om de raad op de hoogte te stellen middels bijgaande raadsinformatienota en een afschrift van de zienswijze. Hiermee kan de motie die door de raad op 14 februari 2023 over dit onderwerp werd aangenomen, worden afgedaan. 

Besluit

Akkoord te gaan de raadsinformatienota met het Corsanummer Z23.000547 en deze door te geleiden aan de raad.

5. Aanvulling en wijziging koopovereenkomsten registergoederen Middengebied Zuidplaspolder

De gemeente Zuidplas heeft op 1 juli 2021 met de Provincie Zuid-Holland (hierna PZH) respectievelijk met Grondbank RZG (hierna GB) koopovereenkomsten gesloten met het oog op de overname van hun gronden in het Middengebied van de Zuidplaspolder om deze te ontwikkelen zoals vastgelegd in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van de gemeente (d.d. 19 mei 2021) en afgesproken in de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder (hierna: de Bestuurlijke Overeenkomst) tussen de gemeente Zuidplas, PZH en GB (d.d. 1 juli 2021). Het college heeft de raad hierover door middel van de informatienota met kenmerk Z21.001667 actief geïnformeerd en wenst de raad te informeren over de aanpassing van de koopovereenkomsten aan de planning van de bestemmingsplanprocedure en het daarmee samenhangende budgetrecht van de gemeenteraad (vaststellen van de grondexploitatie). 

Besluit

Instemmen met een informatienota aan de gemeenteraad, waarin de raad wordt geïnformeerd dat de termijnen uit de met de PZH en GB gesloten koopovereenkomsten worden aangepast aan de planning van de bestemmingsplanprocedure en de daarmee samenhangende vaststelling grondexploitatie.

6. Verkeersveiligheid

De ambitie van de gemeente Zuidplas is nul verkeersslachtoffers. Om aan deze ambitie invulling te geven wordt ingezet op de combinatie inrichting, voorlichting/educatie en handhaving. Bij inrichting is de basisvoorwaarde een duurzaam veilige inrichting van de wegen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatienota (Z23.000016) om de raad te informeren over verkeersveiligheid.

7. Jaarprogramma begroting ODMH 2023

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in overleg met de gemeente een jaarprogramma op van de producten Bouw- en Woningtoezicht en Milieu die in dat jaar door de gemeente worden afgenomen. Het college heeft ingestemd met de jaarprogramma’s BWT en Milieu 2023 van de ODMH tijdens de vergadering van 24 januari 2023 (Z23.000329) en dient de raad hierover te informeren. 

Besluit

 1. De jaarprogramma begrotingen BWT en Milieu 2023 van de ODMH te kennisneming aan de raad toe te sturen middels de in bijlage 1 opgenomen raadsinformatienota.

8. Afdoening motie M280 vervoer naar dagbesteding

Op 9 november 2021 is de motie met betrekking tot vervoer naar dagbesteding aangenomen met 24 stemmen voor en 1 stem tegen. In de motie roept de raad op het college kennis te nemen van de vraagstukken met betrekking tot het vervoer naar dagbesteding en te komen tot een meer passende oplossing zodat de mogelijkheden om gebruik te maken van vervoer worden geoptimaliseerd. De Raad middels deze informatienota op de hoogte gesteld van uitgezette acties. Middels de informatienota (Z22.002663) wordt tegemoetgekomen aan dit verzoek en wordt de motie afgedaan. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de raadsinformatienota Z22.002663 inzake de motie vervoer naar dagbesteding (M280) aan de raad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 21 februari 2023

Vergaderdatum: 21 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Zienswijze Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau RTHA

Rotterdam The Hague Airport bereidt de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit voor. In het kader van de op te stellen Milieueffectrapportage is een Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd. Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de zienswijze als verwoord in bijlage (Corsa A23.000201) en deze met de begeleidende brief (Corsa U23.000449) te versturen aan het Ministerie van I&W; 
 2. De raad op de hoogte te stellen middels het verzenden van een afschrift van deze zienswijze.

2. Ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2 ter inzage leggen

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2’ betreft een gedeeltelijke reparatie van het bestemmingsplan “Herziening Zuidplaspolder 2” zoals aangegeven in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Herziening Zuidplaspolder 2’ (NL.IMRO.1892.BpReparatieZPP2Zpl-Ow01) gedurende zes weken ter inzage leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure; 
 2. Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening te verlenen. 
 3. Bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000439) aan de raad toezenden.

3. Opgave Landschappelijk Zuidplas Deelproject Nationaal Programma Landelijk Gebied Onderdeel deelgebiedsplan Zuidplas en Omgeving

Met de toelichting op het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en het uit te werken deelgebiedsplan Zuidplas en Omgeving zal een verdere concretisering uitgewerkt worden van een deel van de opgaves uit het Opgaveplan Landschappelijk Zuidplas, maar wel in een door de provincie vastgesteld format (zowel qua vorm als qua inhoud) omdat alle deelgebiedsplannen samen opgerold moeten worden naar één provinciaal gebiedsplan. Mede vanwege het hoge tempo van de uitwerking wordt een informatienota aan de raad aangeboden. 

Besluit

 1. Instemmen met de door de provincie voorgestelde procesgang en samenwerking om te komen tot een deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving. 
 2. Instemmen met de provinciale Strategie Vitale Veenweiden ter ondersteuning van de uitwerking van het deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving.
 3. Instemmen met de reactie namens de gemeente Zuidplas op de door de provincie voorgestelde procesgang, samenwerking en Strategie Vitale Veenweiden. 
 4. Instemmen met het verzenden van de Informatienota NPLG, deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving (Z23.000424) aan de raad.

4. Uitspraak voorzieningenrechter RvS in project Van ’t Verlaat en De Zevenster

Op 8 februari 2023 heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State (RvS) een voorlopige voorziening getroffen, waarbij het bestemmingsplan "Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen" gedeeltelijk is geschorst. Dit betekent dat de uitvoering van een deel van het bestemmingsplan niet kan worden gestart. De schorsing duurt totdat de RvS uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. Het bestemmingsplan “Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen" voorziet in de herontwikkeling van de gronden van sportpark Van 't Verlaat en woonzorgcentrum De Zevenster. Dit plan maakt de bouw van 359 woningen mogelijk. Dit gaat o.m. om zorgwoningen, aanleunwoningen en woonblokken met grondgebonden woningen en appartementengebouwen. De bestemming "Maatschappelijk" maakt de zorgwoningen mogelijk. De bestemming "Wonen" maakt de bouw van de andere woningen mogelijk. De indieners van het verzoek om een voorlopige voorziening, Aannemersbedrijf Zevenbouw B.V. en Zevenbouw Beheer B.V. (bekend als de gebroeders Van der Knaap), hebben eerder beroep tegen voornoemd bestemmingsplan aangetekend bij de RvS. Reden hiervoor is de vrees dat zij, door de korte afstand van de (zorg)woningen tot het bedrijventerrein, zullen worden belemmerd in de bedrijfsvoering. Dit beroep wordt behandeld in de bodemprocedure bij de RvS. Deze procedure zal naar verwachting later dit jaar plaatsvinden. Het verzoek aan het college is te besluiten om de gemeenteraad te mogen informeren over voornoemde uitspraak van de voorzieningenrechter van de RvS. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000453)

5. Inkoop jeugd en Wmo 2025 informeren planning en vervolgproces

Eind 2022 heeft een breed participatietraject gelopen voor het opstellen van de kaders voor de inkoop jeugd en Wmo 2025. Middels bijgevoegde informatienota en brief worden de raad en de adviesraad sociaal domein geïnformeerd over de reacties, de planning en het vervolgproces. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de informatienota ¨inkoop jeugd en Wmo 2025¨ inclusief bijlage aan de raad (Z23.000446/ A23.000235)
 2. Instemmen met het versturen van de brief inclusief bijlage aan de adviesraad sociaal domein (U23.000548/ A23.000235).

6.    Teruggave saldo afvalpassen

Zuidplas is in mei 2022 van het prepaid Diftar betalingssysteem naar postpaid overgestapt. Tijdens het overgaan naar postpaid heeft de gemeente gecommuniceerd dat de bevroren tegoeden verrekend zouden worden met de aanslagen afvalstoffenheffing 2023. Deze verrekening is technisch niet uitvoerbaar. De teruggave vindt op een andere wijze plaats. 

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde wijze van terugbetalen van de openstaande saldi. 
 2. De gemeenteraad met raadsinformatienota Z23.000284 te informeren over uw besluit.

7. Tijdelijke huisvesting Comenius college

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) heeft ten behoeve van Comenius College Nieuwerkerk op 31 januari 2023 een (spoed)aanvraag ingediend voor tijdelijke huisvesting per augustus 2023. Vooruitlopend op de besluitvorming in de raad over de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP), doet het college een principe-uitspraak over de noodzaak van tijdelijke huisvesting op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015. Indien deze principe-uitspraak uitblijft ziet het Comeniuscollege zich genoodzaakt om leerlingen te weigeren voor het volgende schooljaar. Voorafgaand aan de inschrijvingen moet de school hiervoor een procedure vaststellen. De inschrijvingen starten eind februari. 

Besluit

 1. Onder begrotingsvoorbehoud ex artikel 4.34 lid 1 AWB (onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over middelen voor tijdelijke huisvesting) in te stemmen met de noodzaak van de voorziening Tijdelijke huisvesting voor het Comenius College Nieuwerkerk.
 2. Het Comenius college de ruimte te geven de vergunningprocedures op te starten
 3. Separaat een voorstel voor de financiële consequenties aan de raad (raadsvergadering april) voor te leggen en het presidium te verzoeken dit op de agenda te zetten.

8. Ontwerpwijzigingsplan Verbindingsweg 5 Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor het perceel Verbindingsweg 5 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een bedrijfsloods ten behoeve van het op dit perceel gevestigde lasbedrijf, ter vervanging van bestaande kassen. In het vigerende bestemmingsplan ‘Zuidplas West’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen naar een bedrijfsbestemming waarbinnen ambachtelijke bedrijven zijn toegestaan. In december 2021 is reeds een positief principebesluit (B21.000657) genomen door uw college. Voorliggend wijzigingsplan maakt de realisatie van de gevraagde nieuwe bedrijfsloods mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Verbindingsweg 5, Nieuwerkerk aan den IJssel’ (NL.IMRO.1892.WpVerbweg05Nwk-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure;
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

9. Ter inzagelegging bestemmingsplannen flitsbezorging en supermarkten buitengebied Toelichting:

Voorstel om de beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht” en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” vrij te geven voor terinzagelegging. Tevens wordt voorgesteld om de (paraplu)ontwerpbestemmingsplannen voor de Flitsbezorging en Supermarkten Buitengebied ter inzage te leggen. Na de terinzagelegging kan een besluit omtrent vaststelling van de beheersverordeningen en bestemmingsplannen worden genomen door de gemeenteraad en wordt het planologisch-juridische kader hersteld. 

Besluit

 1. De 2e partiële herziening beheersverordening "Nieuwerkerk aan den IJssel” (NL.IMRO.1892.2eHerzBvNieuwerkerk-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging. 
 2. De 2e partiële herziening beheersverordening “Moordrecht” (NL.IMRO.1892.2eHerzBvMoordrecht-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 3. De 2e partiële herziening beheersverordening “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” (NL.IMRO.1892.2eHerzBvEdpOVlaatZhp-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 4. Het (paraplu)bestemmingsplan Flitsbezorging (NL.IMRO.1892.BPFlitsbzorgingZpl-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 5. Het (paraplu)bestemmingsplan Supermarkten Buitengebied (NL.IMRO.1892.BpSupermarktenZpl-Ow01) vrij te geven voor terinzagelegging.
 6. Voor de beheersverordeningen en beide (paraplu)bestemmingsplannen geen exploitatieplan vast te stellen. 
 7. Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening te verlenen.

10. Aanvragen bijdrage in kosten onderzoek niet gesprongen explosieven

Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (de zogenoemde bommenregeling). Het vergoedingspercentage voor bijdragen die vanaf 2021 worden verstrekt is 68%. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente vóór 1 april een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten zijn opgenomen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het indienen van een aanvraag uit het gemeentefonds voor de vergoeding van 68% van de gemaakte kosten voor onderzoek en opsporing van niet gesprongen elementen; 
 2. Het presidium verzoeken het raadsvoorstel aan de agenda van 14 maart 2023 toe te voegen.

11. Houdbaarheidsonderzoek Wmo en groeiraming jeugdzorguitgaven

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek beogen ze inzicht te krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange termijn ontwikkelt. Het Centraal Planbureau (CPB) gaat dit onderzoek uitvoeren en om deel te kunnen nemen wordt er aan het college gevraagd om toestemming te verlenen door middel van het ondertekenen van bijgevoegde pilotovereenkomst en voor 1 maart 2023 te retourneren. 

Besluit

 1. In te stemmen met de ondertekening van de pilotovereenkomst voor deelname aan het houdbaarheidsonderzoek Wmo en groeiraming jeugdzorguitgaven.

12. Indexatie tarief pleegzorg met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2023

Dit regionale B&W-voorstel volgt n.a.v. het besluit van het ministerie van VWS eind 2022 dat de pleegzorgvergoeding voor ouders per 1 januari 2023 met 14.3% wordt geïndexeerd. Het doel is om de stijgende kosten voor pleegouders voor de verzorging en opvoeding van pleegkinderen te compenseren. De indexering van 14,3% is hoger dan de in de regio Midden-Holland afgesproken indexatiepercentages voor de tarieven van jeugdhulp voor 2023 (8,79%), vandaar dat aanvullende besluitvorming nodig is. Doordat het tarief voor pleegzorg in Midden-Holland is opgebouwd uit meerdere componenten bedraagt de indexering 2023 voor dit product 11,46%. Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het tarief van de dienst pleegzorg te indexeren met 11,46% in het jaar 2023, wat leidt tot een tarief van €49,21 per etmaal; 
 2. De aanvullende structurele kosten van € 25.000,- op te nemen met de zomernota 2023.

13. Normenkader 2022

Het normenkader betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante externe wetgeving en gemeentelijke regelgeving. Dit is wet- en regelgeving die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen en door de raad of hogere overheden is vastgesteld en voorgeschreven, bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsregels resp. de Subsidieverordening Zuidplas. Het normenkader wordt geactualiseerd en aangepast op basis van over de afgelopen periode nieuw vastgestelde wet- en regelgeving en ingetrokken regelingen. 

Besluit

 1. Het normenkader, waarin de voor de accountantscontrole relevante externe wetgeving en interne regelgeving is geïnventariseerd, voor de rechtmatigheidscontrole 2022 vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met raadsinformatienota (Z22.002437) en deze beschikbaar stellen aan de raad.

14. Aanwijzen van een extra stembureau in Moordrecht West

Op 17 januari 2023 heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten akkoord te gaan met het aanwijzen van de stembureaus. Op verzoek van het college wordt een extra stembureau in Moordrecht West gerealiseerd. Na het bekijken van verschillende locaties is sportcentrum de Zuidplas benaderd. Met het sportcentrum is afgesproken dat een stembureau in het sportcentrum gerealiseerd mag worden. 

Besluit

 1. Het sportcentrum de Zuidplas aanwijzen als stembureau voor de verkiezing op 15 maart 2023.

15. Huisvesting Oekraïens gezin

De veiligheidsregio Hollands Midden heeft de gemeente Zuidplas gevraagd om met urgentie noodopvang te organiseren voor een Oekraïens gezin. Daarbij is verzocht om noodzakelijke zorg voor het gezin op te starten. De gemeente Zuidplas is direct op zoek gegaan naar een geschikte huisvesting, waarbij ook passende zorg georganiseerd kan worden, Er is een geschikte woning gevonden in Nieuwerkerk aan den IJssel die op korte termijn beschikbaar is voor de opvang van dit gezin. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het tijdelijk opvangen van dit Oekraïens gezin in een (vrije sector) huurwoning in Moordrecht.
 2. Het pand eerst inpandig gebruiksklaar te maken en het gezin eerst onder te brengen in tijdelijke huisvesting in Zevenhuizen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 februari 2023

Vergaderdatum: 14 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Verzoek Presidium

Verzoek aan het Presidium om onderwerp Ontwikkelplan Restveengebied van de agenda van de raad van 14 maart a.s. te halen. In plaats daarvan de raad te informeren middels informatienota Z23.000424.  De aanleiding voor het verzoek is opgenomen in de bijlage bij dit advies. 

Besluit

 1. Instemmen met het indienen van het verzoek aan het presidium.

2. Beantwoording schriftelijke vragen bushaltes en subsidie (C1330)

Beantwoording van de vragen van CU/SGP inzake bushaltes en het benutten van subsidies. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake bushaltes U23.000386.

3. Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP - Verduurzamen huurwoningen om energiearmoede terug te dringen (C1332)

Politieke partij CU/SGP heeft schriftelijke vragen ingediend, in zaken verduurzamen huurwoningen om energiearmoede terug te dringen. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen CU/SGP over Verduurzamen huurwoningen om energiearmoede terug te dringen, met beantwoordingsbrief (U23.000381).

4. Eindstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 2022

Elk jaar informeert Team Wonen het college en de raad over de taakstelling van het afgelopen jaar. In 2022 is een achterstand van 11 vergunninghouders omgezet in een voorstand van 16 vergunninghouders. De raad wordt met de bijbehorende raadsinformatienota hierover op de hoogte gesteld. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z23.000133) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

5. Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Zuidplas 2023

De gemeente Zuidplas heeft te maken met een groot aantal kleine (bouw-)initiatieven, waarvoor separate bestemmingsplanprocedures worden doorlopen. Deze individuele aanpak is tijds- en arbeidsintensief. In voorliggend bestemmingsplan zijn diverse initiatieven variërend van bedrijvigheid tot woningen en plattelandswoningen en reparaties gebundeld. Door de gecombineerde aanpak hoeft er slechts één bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. 

Besluit

 1. Het ontwerpbestemmingsplan 'Verzamelplan Zuidplas 2023' (NL.IMRO.1892.BpVerzamelp04Zpl-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure. 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening;

6. Kaderbrief Stichting ZO! 2024

In het kader van de dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! verricht Stichting ZO! de uitvoeringstaken met betrekking tot het sociaal domein. Op grond van artikel 6 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst stelt de gemeente jaarlijks een kaderbrief op. Stichting ZO! baseert mede hierop haar conceptbegroting. 

Besluit

 1. De gemeentelijke kaders ten behoeve van de begroting 2024 van Stichting ZO! als opgenomen in bijgaande kaderbrief (U23.000403) vast te stellen.
 2. Bijgaande kaderbrief (U23.000403) te verzenden naar Stichting ZO!.

7. Toewijzen planschade Rottedijk 14 te Moerkapelle

Op 20 september 2021 heeft de eigenaar van onroerende zaak, Rottedijk 14 te Moerkapelle een verzoek om planschade ingediend bij de gemeente. Samengevat wordt in de aanvraag gesteld, dat schade in de vorm van waardevermindering is geleden door het weg bestemmen van de mogelijkheid tot het bouwen van een extra woning op het perceel. 

Besluit

Het opgenomen planschadeadvies (bijlage 2) overnemen, conform dit advies planschade uitkeren aan de indiener voor een bedrag van € 34.500,- en restitueren van het door indiener betaalde recht á € 300,-.

8. Aanvraag omgevingsvergunning AH supermarkt Zevenhuizen

De supermarktketen Albert Heijn heeft bij de omgevingsdienst Midden Holland een omgevingsvergunning ingediend voor de ontwikkeling van een Albert Heijn winkel in Zevenhuizen op de bedrijvenlocatie aan de Swanlaweg te Zevenhuizen. Gelet op het recente debat over een tweede supermarkt in Zevenhuizen is het goed om de gemeenteraad daar direct over te informeren. 

Besluit

In te stemmen met het versturen van de raadsinformatienota “Aanvraag omgevingsvergunning AH supermarkt Zevenhuizen” (Z23.000434).

9. Vaststelling uitwerkingsplan Middelweg naast 1a Moerkapelle

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie ten zuiden van Middelweg 1a te Moerkapelle. Het betreft een verzoek tot de bouw van één vrijstaande woning. De locatie kent op grond van het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’ de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 1’, waarbij een uitwerkingsbevoegdheid van kracht is voor het bouwen van een vrijstaande woning. In juni 2022 is reeds een positief principebesluit genomen door uw college voor de gevraagde ontwikkeling, waarna het ontwerpuitwerkingsplan vanaf 15 december voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen. Voorliggend uitwerkingsplan maakt de realisatie van één woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, Middelweg ten zuiden van 1a’ (NL.IMRO.1892.UpMiddelwtz1aMkp-Va01) vast te stellen; 
 2. Voor het uitwerkingsplan ‘Uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, Middelweg ten zuiden van 1a’ geen exploitatieplan vast te stellen.

10. Voordracht nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

De Adviesraad Sociaal Domein een nieuw lid voorgedragen. Het college wordt in dit collegevoorstel gevraagd in te stemmen met de installatie dit Adviesraad lid.

Besluit

 1. Instemmen met de voordracht vanuit de Adviesraad Sociaal domein voor toetreding van een nieuw lid.

11. Mandaatregeling en mandaatregister van de gemeente Zuidplas

Jaarlijks vindt een herziening van het mandaatregister plaats. Vanwege het nieuwe cluster Publieksplein heeft een herschikking van taken plaatsgevonden. Er zijn enkele omissies geconstateerd en op basis van voortschrijdende inzichten – mede als uitvloeisel van het concernplan - wordt voorgesteld bepaalde bevoegdheden te mandateren of bestaande mandaten te wijzigen. Op basis daarvan is het mandaatregister aangepast. De mandaatregeling is slechts aangepast naar het jaartal 2023.

Besluit

 1. De mandaatregeling 2023 met het bijbehorende mandaatregister 2023 vast te stellen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 februari 2023

Vergaderdatum: 7 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Voortgangsrapportage opgave ontwikkeling Middengebied | februari 2023

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2022 (A23.000081 met bijlage A23.000178), en deze met oplegnotitie Z23.000323 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | februari 2023 (A23.000081 met bijlage A23.000178), en deze met oplegnotitie Z23.000323 door te geleiden naar de gemeenteraad.

2. Concept liquidatierekening en jaarstukken 2022 Bedrijvenschap Regio Gouda

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda biedt aan de deelnemende gemeenten (Gouda, Waddinxveen en Zuidplas) de jaarstukken 2022 en de concept liquidatiejaarrekening aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de concept liquidatiejaarrekening in te dienen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept liquidatiejaarrekening 2022 van het Bedrijvenschap Regio Gouda.

3. Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023

De Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas is aangepast aan de nieuwe modelverordening Leerlingenvervoer en zijn er wijzigingen aangebracht bij onder andere het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, bij het jeugdwetvervoer, het gespreksverslag en bij het Persoonsgebonden budget. Gevraagd wordt de verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. In te stemmen met de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023.
 2. De Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas 2023 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 3. In te stemmen met de reactie op het advies over de Integrale Verordening Sociaal Domein Zuidplas2023 van de Adviesraad Sociaal Domein

4. Verzoek presidium omzetten agendapunt raadsvergadering 14 maart 2023

Op 14 maart heeft uw raad het onderwerp Ontwikkelplan Restveengebied geagendeerd staan. De uitwerking van het Ontwikkelplan Restveengebied is inmiddels ingehaald door het tempo waarmee het rijk het Nationaal Programma Landelijk Gebied NPLG) over heel Nederland uitrolt om opgaven op het gebied van Water, Bodem, Klimaat, Natuur, Landbouw en Stikstof integraal aan te pakken en om zo snel mogelijk te voldoen aan Europese regelgeving. Het rijk heeft de provincies opgelegd voor 1 juli met een provinciaal plan te komen hoe deze opgaven geïntegreerd worden opgepakt. De provincie Zuid-Holland stelt hiertoe een Strategie Vitale Veenweiden op voor het gebied waar Zuidplas onderdeel van uitmaakt. Zuidplas moet hierbinnen bijdragen aan een deelgebiedsplan waarin staat hoe alle opgaven op het gebied van Water, Bodem, Klimaat, Natuur, Landbouw en Stikstof integraal worden aangepakt. Het college legt u het verzoek voor om het onderwerp Ontwikkelplan Restveengebied te vervangen door het onderwerp NPLG en Strategie Vitale Veenweiden zodat uw raad ondanks het enorme tempo vanuit het rijk in staat blijft richting te bepalen in de uitwerking van het deelgebiedsplan Zuidplas en omgeving. 

Besluit

 1. Memo Ontwikkelplan restveengebied te vervangen door kaderbrief NPLG Restveengebied (Z23.000334) vast te stellen en akkoord te geven op doorgeleiding aan het Presidium.

5. Stand van zaken opvang Oekraïners Kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink

Naar aanleiding van de informatieavond ‘huisvesting Oekraïense ontheemden op kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink’ met ondernemers gaat de gemeente in een werkgroep samen met de ondernemers in gesprek over oplossingen voor de geuite zorgen. Ook worden er extra verkeerstellingen gedaan, zodat een beter beeld van de situatie ontstaat. Op www.zuidplas.nl/kavel13 wordt alle informatie voor iedereen toegankelijk verzameld. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000363).

6. Stand van zaken AMV’s Lelieveld 

Op 8 november 2022 heeft het Nidos gevraagd om medewerking van de gemeente Zuidplas bij de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met status. Dit heeft het Nidos gedaan nadat Firmitas de panden aan het Lelieveld met de huisnummers 107,109 en 111 had aangekocht en aan het Nidos heeft aangeboden. Firmitas heeft op 6 februari jl. aangegeven de panden aan de Lelieveld niet in te zetten als kleinschalige opvanglocaties van amv met status. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000371) wordt de raad geïnformeerd over het besluit van Nidos/ Firmitas en het communicatietraject.

Beslispunten

De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000371)

7. Splitsing Vestia

De raad heeft geen wensen of bedenkingen geuit tegen het aangaan van een maatwerkachtervangovereenkomst WSW/ gemeente Zuidplas met betrekking tot de splitsing van Vestia. Voorgesteld wordt om de voorgelegde overeenkomst te tekenen. 

Besluit

 1. In te stemmen met het aangaan van de voorgelegde zogenoemde maatwerkachtervangovereenkomst (MAVO) met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman, wethouder volkshuisvesting, om de MAVO WSW/gemeente Zuidplas te ondertekenen

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 februari 2023

Vergaderdatum: 1 februari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1.    Amv’s Lelieveld 107-111

Op 8 november 2022 heeft het Nidos gevraagd om medewerking van de gemeente Zuidplas bij de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Dit heeft het Nidos gedaan nadat Firmitas de panden aan het Lelieveld met de huisnummers 107,109 en 111 had aangekocht en aan het Nidos heeft aangeboden. Het Nidos heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de voogdij over de amv’s en biedt in heel Nederland onderdak en begeleiding aan deze jongeren met een verblijfstatus.

Bij de communicatie en participatie met de omgeving zijn vragen gesteld door bewoners. De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft geconstateerd dat voor Lelieveld 107 – 109 het opvangen van amv is toegestaan, maar dat het beoogde gebruik voor de woning van Lelieveld 111 strijdig is met de beheersverordening. Firmitas heeft vooralsnog aangegeven de opvang in de twee woningen door te zetten. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000307) wordt de raad geïnformeerd de komst van de jongeren in onze gemeente, het communicatietraject en de consequenties voor gemeente Zuidplas.

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000307)

Besluitenlijst college Zuidplas - 31 januari 2023

Vergaderdatum: 31 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1.    VKA MER Middengebied

Voorliggend besluit betreft het Voorkeursalternatief (VKA) van het MER Middengebied.

Besluit

 1. In te stemmen met: 
  • het Voorkeursalternatief van het MER Middengebied Z23.000096, en
  • het Voorkeursalternatief van het MER Middengebied Z23.000096 ruimtelijk, planologisch, financieel en beleidsmatig uit te werken in de Nota van Uitgangspunten, de grondexploitatie(s) en het (ontwerp)bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden; 
 2. In te stemmen met het opstellen van:
  • een bestemmingsplan voor het ontwikkelgebied van het Middengebied, zoals op hoofdlijnen begrensd in deelgebiedenkaart A23.000037, en 
  • een separaat bestemmingsplan voor de overige deelgebieden in het plangebied van het Middengebied, te weten de Groene Waterparel, de Groene Schakel, en de agrarische zone, zoals op hoofdlijnen begrensd in deelgebiedenkaart A23.000037;
 3. In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het ontwikkelgebied op basis van de vigerende Wro, en daarmee instemmen met het in procedure brengen van een ontwerp bestemmingsplan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023;
 4. Geheimhouding op Z23.000163 op te leggen, op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid.
 5. In te stemmen met het vrijgeven van informatienota Z23.000191 en bijlagen Z23.000096, Z23.000085, Z23.000097, A23.000070, A23.000074, Z23.000124, A23.000037 over voorliggend collegebesluit aan de gemeenteraad voor behandeling in de Programmacommissie B&M van 21 februari 2023.

2.    Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied

In het vastgestelde Masterplan Middengebied Zuidplaspolder staan de ambities ten aanzien van de voorzieningen in het vijfde dorp. Het voorliggende stuk Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied geeft hiervoor een nadere detaillering. Het Vijfde Dorp is immers niet alleen een plek om te wonen, maar ook om te recreëren, boodschappen te doen en hulp te krijgen indien nodig. Deze Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied voor zowel commerciële alsmede maatschappelijke voorzieningen geeft een beeld over en inschatting van het totale ruimtebeslag dat nodig is voor de voorzieningen in het dorp. Het dient als basis voor het rekenen en tekenen, maar ook voor het gesprek met de diverse stakeholders om te komen tot een verdere detaillering. Het geeft richting, biedt een kader en verwoordt vooral de ambitie voor het Vijfde Dorp, waarbij ook rekening wordt gehouden met de voorzieningen in de huidige dorpen. 

Besluit

 1. De Ruimtelijke verkenning voorzieningen Middengebied vast te stellen als richtinggevend voor de nota van uitgangpunten en de vervolggesprekken met de stakeholders. 
 2. In te stemmen met het maximumaantal m2 (21.500 m2) voor de commerciële voorzieningen en deze te gebruiken voor de verdere uitwerking richting de provincie Zuid-Holland. 
 3. In te stemmen met het maximumaantal m2 (217.000 m2) voor de maatschappelijke voorzieningen en deze te gebruiken voor verdere gesprekken en uitwerking met de stakeholders en andere betrokkenen

3.    Decembercirculaire 2022

De Decembercirculaire 2022 informeert ons over de middelen die wij vanuit het Rijk kunnen verwachten. Behalve afrekeningen van het lopende jaar, bevat deze circulaire ook middelen voor diverse beleidsterreinen. De grootste post betreft middelen om energietoeslag in 2023 uit te keren aan huishoudens tot maximaal 120% van het sociaal minimum. 

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Decembercirculaire 2022 (R23.000016) en deze beschikbaar stellen aan de raad. 
 2. In te stemmen met de memo Agenderen raadsvoorstel Decembercirculaire 2022 (Z23.000187) en deze beschikbaar stellen aan het Presidium.

4.    Indienen bezwaar tegen weigering SRM-subsidie Provincie Zuid-Holland

In het kader van de Gebiedsagenda Mobiliteit Midden-Holland worden wegbeheerders door de Provincie Zuid-Holland uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen voor de Subsidieregeling Mobiliteit (SRM). Na vaststelling van de Gebiedsagenda door Gedeputeerde Staten kunnen het jaar erop de aanvragen voor de projecten bij de Provincie worden ingediend. Voor de Gebiedsagenda 2022 zijn in 2021 twee projecten geagendeerd, namelijk het “veiliger maken van de Bermweg buiten de bebouwde kom” en “de aanpak van obstakels op fietsroutes”. Door de Provincie zijn de subsidieaanvragen geweigerd, omdat ze 2 dagen te laat bij hen zijn ingeboekt. Het voorstel is om gebruik te maken van de mogelijkheid om hier tegen bezwaar tegen te maken.

Besluit

 1. Bezwaar te maken tegen het besluit van de Provincie Zuid-Holland om twee aanvragen voor projectsubsidie te weigeren.

5.    Vaststellingsovereenkomst vergoeding sloopkosten schuur West Buurtstraat 15

Voor het realiseren van het meest optimale tracé voor onze riolering in het kader van de reconstructie van het project Vleerplein en omgeving, is gekozen voor een tracé direct langs het perceel staande en gelegen aan de West Buurtstraat 15. Met het aanbrengen van de riolering verwachten we dat er (aanzienlijke) schade ontstaat aan de schuur gelegen op dit perceel, omdat de schuur is gesitueerd op de erfgrens van het perceel. Bij de werkzaamheden zal een deel van het direct naastgelegen talud worden afgegraven. De schuur is tegen het talud gebouwd. Met de vaststellingsovereenkomst vergoeden we de kosten voor het slopen, laten verwijderen en aanbrengen van een fundament voor een nieuwe schuur en kopen daarmee iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade af. 

Besluit college

 1. Instemmen met de vaststellingsovereenkomst inzake de vergoeding van kosten voor onder andere de sloop van een schuur ter afkoop van iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de te verrichten werkzaamheden 

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

6.    Knibbelweg 62 Zevenhuizen - inpakken van door derden geteelde tomaten

Door de eigenaar van het perceel is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het inpakken van door derden geteelde tomaten als aanvulling van de gebruiksmogelijkheden. Vanwege strijdigheden met het vigerende ruimtelijke beleid wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan dit verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Besluit

 1. Kennisnemen van de Nota van zienswijzen tegen het ontwerpbesluit;
 2. Geen medewerking verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het inpakken van door derden geteelde tomaten ter aanvulling van de gebruiksmogelijkheden.; 
 3. Het raadsvoorstel ‘Weigeren verklaring van geen bedenkingen in verband met de weigering omgevingsvergunning Knibbelweg 62 Zevenhuizen’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

7.    Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2023 en Regionale Realisatieagenda Midden-Holland

Het college stemt over het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 en over de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland. Het college informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief over deze twee onderwerpen. Burgemeester Weber heeft mandaat de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland te ondertekenen. De Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 geeft inzicht in het actuele woningbouwprogramma van de gemeenten. De Regionale Realisatieagenda Midden-Holland bevat afspraken tussen gemeenten, provincie Zuid-Holland, het Rijk, woningcorporaties en waterschappen om de woningbouwplannen uit de Regionale Projectenlijst Woningbouw te realiseren.

Besluit college

 1. Stemt in met het lokale deel van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 (A23.000133)
 2. Stemt in met de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland (A23.000034).
 3. Informeert de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland 1-12-2022 en de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland middels een raadsinformatiebrief (Z23.000088).

Besluit burgermeester

 1. Stemt in met ondertekening van de Regionale Realisatieagenda Midden-Holland door wethouder Schuurman. (A23.000034).

8.    Schriftelijke vragen VVD - Ontsluiting bedrijven ´s-Gravenweg

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de ontsluiting van bedrijven aan de ´s- Gravenweg.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de ontsluiting van bedrijven aan de ´s-Gravenweg (U23.000313).

9.    Circulaire nieuwbouw van scholen

In de afgelopen jaren is de raad ieder half jaar geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van onderwijshuisvesting. Sinds het aantreden van het nieuwe college zijn er diverse ontwikkelingen in gang gezet maar hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In dit voorstel wordt het college gevraagd om de ingezette lijn voor circulaire nieuwbouw van scholen als uitgangspunt te markeren en verder uit te laten werken. Tevens wordt gevraagd de raad een informatienota toe te sturen waarin alle ontwikkelingen uiteen worden gezet.

Besluit

 1. In lijn met de ambities uit het collegeprogramma, spoor 1, op het gebied van onderwijshuisvesting het uitgangspunt vast te leggen om zoveel mogelijk in te zetten op circulaire nieuwbouw voor het realiseren van nieuwe schoolgebouwen (opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs).
 2. De huidige projectopdracht (Z20.001390) uit te breiden in de vorm van een bestuursopdracht met onderzoek naar IJsselpark, zowel voor tijdelijke als permanente locatie voor de nieuwe schoolgebouwen wijk Zuidplas.
 3. Voor de scholen in de wijk Zuidplas externe deskundigheid in te huren om te komen tot een ruimtelijke uitwerking van de onderwijskundige visie en de kansen van circulaire nieuwbouw.
 4. Vanuit bovengenoemd uitgangspunt een pilot te starten voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor de Keijzerschool in Moerkapelle.
 5. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatienota over de stand van zaken onderwijshuisvesting.

10.    Ontwerpwijzigingsplan 's-Gravenweg 224a Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor het perceel ’s-Gravenweg 224a en 224c te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een vervangende woning op dit perceel. In het vigerende bestemmingsplan ‘’s-Gravenweg 2013’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een herindeling van het perceel mogelijk te maken. In juni 2022 is reeds een positief principebesluit (B22.000212) genomen door uw college. Voorliggend ontwerpwijzigingsplan maakt de realisatie van één vervangende woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan '’s-Gravenweg 224a (NL.IMRO.1892.WpsGravenweg224a-Ow01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure; 
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

Besluitenlijst college Zuidplas - 24 januari 2023

Vergaderdatum: 24 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Huisvesting Oekraïners op kavel 13 Kleine Vink

Voor de inhoud van het voorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel (R23.000014) in de bijlage. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Huisvesting Oekraïners op kavel 13” (R23.000014) aan de raad voor leggen.

2. Terugblik Jaarwisseling 2022-2023

Terugblik jaarwisseling 2022/2023 

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de raadsinformatienota terugblik jaarwisseling (Z23.000200) en die door te sturen naar de gemeenteraad.

3. Schriftelijke vragen VVD verkeersveiligheid Koningsspil Moerkapelle

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over de verkeersveiligheid van de Koningsspil in Moerkapelle. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de verkeersveiligheid op de Koningsspil in Moerkapelle (U23.000225).

4. Informatienota Stichting Leergeld - tijdelijke ophoging tot 130%

Het college heeft in de collegevergadering van 10 januari jl. ingestemd met het voorstel om de inkomensgrens voor de Stichting Leergeld in 2023 tijdelijk te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum (B22.000503). Het college heeft daarbij verzocht om hierover een informatienota aan de raad te versturen. Middels dit voorstel wordt het college verzocht de informatienota Z23.000168 te versturen aan de gemeenteraad. 

Besluit

De informatienota Z23.000168 te versturen aan de gemeenteraad.

5. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake PostNL-punt Kon. Emmahof 17 Nieuwerkerk (C 1324)

Politieke partij CU/ SGP heeft schriftelijke vragen ingediend inzake PostNL-punt Kon. Emmahof 17
Nieuwerkerk.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CU/SGP over het PostNL-punt Kon. Emmahof 17 Nieuwerkerk (U23.000124)

6. Jaarprogramma begroting ODMH 2023

Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst Midden-Holland in overleg met de gemeente een jaarprogramma begroting op van producten die in dat jaar worden afgenomen. De producten betreffen wettelijke taken zoals vergunningverlening, handhaving en toezicht. Echter ook de advisering op het gebied van diverse milieu thema’s zoals bodem en geluid.

Besluit

 1. De jaarprogramma begroting BWT 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Z23.000166) vast te stellen; 
 2. De jaarprogramma begroting Milieu 2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (Z23.000167) vast te stellen; 
 3. De overeenkomst (A23.000062) te ondertekenen

7. Opheffing geheimhouding

De raad heeft op 20 december 2022 de raadsinformatienota Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus geheim verklaard voor een jaar. De geheimhouding kan per direct opgeheven worden. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de geheimhouding op te heffen op de raadsinformatienota Ontwikkelingen Jeugdzorg Plus (Z22.002510) en het document vrij te geven. 
 2. De raad te informeren via de ingekomen stukken lijst.

8. Verordening inspraak en participatie gemeente Zuidplas

De ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ is in voorbereiding. Deze wet verplicht gemeenten om de inspraakverordening uit te breiden/te verbreden naar een participatieverordening. Vooruitlopend op de nieuwe wet is ook de invoering van de Omgevingswet voorzien die ook regels stelt ten aanzien van participatie. Om voldoende grip te houden op de participatie door gemeente en initiatiefnemers we voor om de participatieverordening vóór de invoering van de Omgevingswet vast te stellen. 

Besluit

 1. De raad voor te stellen de Verordening inspraak en participatie gemeente Zuidplas 2023 (R23.000013) vast te stellen.

9. Vaststellen memo presidium inzake raadsplanning - Knibbelweg 62 Zevenhuizen

Op 24 januari 2023 is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegde memo wordt het Presidium verzocht een wijziging door te voeren in de raadsplanning. 

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium ‘Knibbelweg 62 Zevenhuizen – inpakken van door derden geteelde tomaten’ (Z23.000170) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

10. Principebesluit Knibbelweg 26, Zevenhuizen

De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van de locatie Knibbelweg 26 te Zevenhuizen. Het betreft een verzoek tot de splitsing van het perceel en de bouw van één vrijstaande woning op het noordwestelijke deel van het perceel. De locatie kent op de grond van het bestemmingplan ‘Zuidplas-West’ de bestemming ‘Lintzone – Uit te werken’. Er geldt een uitwerkingsplicht op deze locatie met daarin onder meer de mogelijkheid tot het bouwen van een vrijstaande woning. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een uitwerkingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse van Knibbelweg 26, Zevenhuizen

Besluitenlijst college Zuidplas - 17 januari 2023

Vergaderdatum: 17 januari 2023.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Samenwerkingsovereenkomst glasvezel

In het collegeprogramma is als ambitie opgenomen dat het college de aanleg van glasvezel wil faciliteren. Hierbij is de doelstelling opgenomen dat we dit door middel van beleid, regelgeving en financiële voorwaarden willen bevorderen. We streven hierbij naar een 100% dekkend netwerk bestaande uit een breedbandinternetverbinding. Met een samenwerkingsovereenkomst sturen we aan op het behalen van deze doelstelling. 

Besluit

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel met het streven gericht op een 100% dekkend netwerk 
 2. Instemmen met het vaststellen van afwijkende afspraken op de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en het handboek kabels en leidingen ten behoeve van de realisatie van glasvezel.
 3. De gemeenteraad met raadsinformatienota Z22.002655 te informeren over uw besluit. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Zijlstra om de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van glasvezel te ondertekenen namens het college.

2. Herziening beleidsnotitie stelsel onderscheidingen gemeente Zuidplas

Vooruitlopend op de evaluatie eind 2023 is het sinds de invoering van nieuwe gemeentelijke onderscheidingen nodig om aanpassingen te doen. De aanpassingen komen de weging van criteria ten goede. Daarom wordt een eerste herziening voorgesteld. 

Besluit

 1. Vaststellen herziening Beleidsnotitie stelsel onderscheidingen gemeente Zuidplas en doorvoeren aanpassingen in de aanvraagprocedure

3. Ontwerp beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas

De goede huisvesting van arbeidsmigranten is van belang voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de economie van de gemeente Zuidplas. Ondernemers, huisvesters en uitzendbureaus vragen hier al geruime tijd aandacht voor in de gemeente. Tot op heden heeft de gemeente Zuidplas geen beleid betreffende de huisvesting van arbeidsmigranten. In samenwerking met belanghebbenden is een (ontwerp) beleidskader huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur ontwikkeld. Het college wordt gevraagd om het ontwerp voor een (ver)korte periode vrij te geven voor inspraak. 

Besluit

 1. Het ontwerp beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten en kamerverhuur Gemeente Zuidplas (A22.002125) vrij te geven voor inspraak. 
 2. De inspraaktermijn vast te stellen op vier weken. 
 3. De memo (Z23.000066) met het verzoek tot uitstel van behandeling van het beleidskader in de raad vrij te geven aan het presidium.

4. Kaderbrief Hecht 2024

In de kaderbrief omschrijft het Algemeen Bestuur van Hecht de belangrijkste ontwikkelingen die voorzien zijn en de financiële kaders voor 2024. Hecht adviseert deze brief voor te leggen aan de Raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2024. 

Besluit

 1. Instemmen met het verzenden van de kaderbrief 2024, raadsinformatienota en de reactiebrief aan de Raad. 
 2. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van Hecht.

5. Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottermeren op 19 december 2022 heeft het bestuur besloten om: 

 • De subsidieverordening en het bijbehorende beleidskader vast te stellen 
 • De deelnemende gemeente te verzoeken om deze verordening vast te stellen en te publiceren 

Het raadsvoorstel (R23.000001) voorziet in de vaststelling van de subsidieverordening door de gemeenteraad. De bijgevoegde memo (Z23.000095) aan het presidium bevat een verzoek om af te wijken van de reguliere procedure en de subsidieverordening op kort termijn te agenderen voor de raadsvergadering van 14 februari.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel R23.000001 "Subsidieverordening Recreatieschap Rottemeren" (inclusief bijlage E23.000038) ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 2. Bijgevoegde memo (Z23.000095) aan het presidium voor te leggen

6. Raadsinformatienota lokale publieke media-instelling update 2022-2023

In bijgaande concept-informatienota stelt u de raad op de hoogte van het reilen en zeilen van de lokale publieke media-instelling, dit komt voort uit toezegging 1483 (raadsvergadering 19 juni 2021).

Besluit

 1. De gemeenteraad te informeren met raadsinformatienota Stand van zaken lokale omroep (Z22.000516).

7. Huisvesting Oekraïners kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink

Gemeente Zuidplas vangt op dit moment 120 Oekraïense ontheemden op. Gemeente Zuidplas heeft een tekort op de taakstelling van de veiligheidsregio. Daarom is het urgent om spoedig extra huisvesting te organiseren. Het college heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de huisvesting van Oekraïense ontheemden op kavel 13 Bedrijvenpark Kleine Vink. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze locatie geschikt is om ca. 132 ontheemden op te kunnen vangen. Het college heeft besloten nadere uitvoering te geven aan de voorbereidingen op kavel 13. Voor de daadwerkelijke uitvoering en financiering van de tijdelijke huisvesting op deze locatie wordt een raadsvoorstel voorbereid. Via deze informatienota aan de raad informeren wij de raad over de laatste stand van zaken. 

Besluit

 1. De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.002638)

8. Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Op 8 november 2022 heeft het Nidos een verzoek gedaan tot huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). Het Nidos heeft vanuit het COA de voogdij over de amv’s en biedt in heel Nederland onderdak en zorg aan deze jongeren met een verblijfstatus. Dit doen zij samen met andere partijen. In Zuidplas gaat stichting Firmitas deze jongeren opvangen. Ze worden binnenkort gehuisvest in de recent aangekochte panden aan de Lelieveld 107,109 en 111. In totaal worden op deze locatie tussen de 15 en 20 jongeren geplaatst in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar. Naar verwachting worden de eersten van hen rond 1 maart 2023 op de locatie gehuisvest. Via de bijgevoegde raadsinformatienota (registratienummer Z23.000038) wordt de raad geïnformeerd de komst van de jongeren in onze gemeente, het communicatietraject en de consequenties voor gemeente Zuidplas. 

 1. Besluit

De raad informeren middels de bijgevoegde raadsinformatienota (Z23.000038)

9. N.a.v. Brief inz. Voortgang Middengebied

Betreft de reactiebrief naar aanleiding van de brief van 20 december jl. over Voortgang Middengebied.

Besluit

 1. In te stemmen met de verzending van brief U23.000147 aan de geadresseerde en aan de gemeenteraad.

10. Informatiebijeenkomst Middengebied op 31 januari 2023 - Dorps Karakter, Ruimtelijke verkenning voorzieningen, Energie n.a.v. Concept-MER, Spelregels Groene Schakel

De Besluitvormingsstrategie opgave ontwikkeling Middengebied (Z22.001926) schetst het proces met de gemeenteraad om te komen tot de Nota van Uitgangspunten, grondexploitatie(s), en het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied. Naar aanleiding van nieuwe inzichten heeft het presidium recentelijk de opzet en de planning van de voorgestelde raadsbijeenkomsten herzien. Op 31 januari 2023 vindt een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad plaats over de onderwerpen Visie Dorps Karakter (concept), Ruimtelijke verkenning voorzieningen (concept) en Energie n.a.v. concept-MER Middengebied. Daarnaast worden de Spelregels Groene Schakel (concept) ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. 

Besluit

In te stemmen met het vrijgeven van informatienota Z22.002730 met bijlagen Z23.000015, A23.000051, A23.000043, A23.000044, A22.002253 en A23.000056 aan de gemeenteraad.

11. Beantwoording schriftelijke vragen over Energiecoaches

Toelichting Op 23 december 2022 zijn er schriftelijke vragen ingediend door de SP over de Energiecoaches (E22.004385). Deze schriftelijke vragen zijn van een antwoord voorzien met uitgaande brief (U23.000102).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP (U23.000102).

12. Aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

De gemeenteraad heeft 20 december 2022 ingestemd met het raadsvoorstel om te komen tot een noodfonds voor maatschappelijke organisaties. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dienen organisaties gebruik te maken van een aanvraagformulier. In de uitvoeringsregeling voor dit noodfonds is opgenomen dat het aanvraagformulier wordt vastgesteld door het college. 

Besluit

 1. In te stemmen met het aanvraagformulier compensatie hogere energielasten

13. Collectieve Preventie GGZ

De colleges van de gemeenten in de regio Midden-Holland voeren sinds 2007 gezamenlijk de collectieve preventie GGZ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Jaarlijks worden door de gemeente Gouda subsidies verstrekt ten behoeve van deze regionale voorzieningen. Met dit besluit wordt de subsidieverlening van gemeente Gouda voor de regionale collectieve preventie in 2023 geregeld. 
Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) heeft op 8 december 2022 ingestemd om het nu voorliggende besluit in de vijf colleges in te brengen. Hiernaast wordt jaarlijks het toe te kennen bedrag voor collectieve preventie GGZ ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges in Midden-Holland. 
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4. 

Besluit

 1. Het geven van de opdracht aan de gemeente Gouda voor het (blijven) uitvoeren van de Regionale collectieve preventie GGZ. Het college van Gouda treedt daartoe als subsidieverstrekker op ter uitvoering van de mede op het college Zuidplas rustende Wmo-verplichtingen. 
 2. Een bedrag van maximaal € 45.421 te verstrekken aan de gemeente Gouda voor het verlenen van subsidies in 2023 aan instellingen in het kader van de regionale collectieve preventie GGZ

14. Verkiezingen 2023 Provinciale Staten en Waterschap

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen op 15 maart 2023. De kieswet, het Kiesbesluit en de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen vanaf 1 januari 2023 schrijven voor dat het aanwijzen van stembureaus, de keuze maken voor de centrale telling en het aanwijzen van de locatie van de centrale telling moet gebeuren door het college van burgemeester en wethouders. 

Besluit

 1. Besluiten om bij deze verkiezingen de centrale telling in te zetten voor het bepalen van de einduitslag. 
 2. Aanwijzen van stembureaus en locatie centrale telling volgens bijlage 1. 
 3. Benoemen van de leden van het centraal stembureau volgens bijlage 2. 
 4. Het benoemen van de leden van het Gemeentelijk Stembureau (GSB) mandateren aan de medewerkers Publieksplein, team basisregistratie personen (BRP).

15. Beantwoording vragen Infosessie Afdracht Sociaal Bouwen

In de digitale informatiebijeenkomst van 30 november 2022 over de afdracht sociaal bouwen zijn een tweetal vragen gesteld. In de Informatienota aan de raad wordt hier antwoord aan gegeven. 

Besluit

In te stemmen met versturen van de Informatienota aan de raad (Z23.000086) aan de gemeenteraad van Zuidplas.

16. Ondersteuningsakkoord voor het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport

Door toenemende digitalisering van het tuinbouwcluster krijgen steeds meer ondernemers, kennisinstellingen en overheden binnen het tuinbouwcluster te maken met cyberincidenten. De internationale ontwikkelingen m.b.t cybercrime maakt het voor bedrijven en organisaties in het cluster noodzakelijk om maatregelen te nemen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de gevraagde ondersteuning van het CyberWeerbaarheidscentrum Greenport. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Schuurman voor het ondertekenen van het ondersteuningsakkoord omdat de burgermeester bevoegd is de gemeente in en buitenrechten te vertegenwoordigen.

17. Vaststellen memo’s Presidium

Op 24 januari is de eerstvolgende vergadering van het Presidium van de gemeenteraad. Middels bijgevoegde memo's wordt het Presidium verzocht een aantal wijzigingen door te voeren in de planning.

Besluit

 1. Vaststellen van memo presidium verplaatsen 's-Gravenweg tegenover 114 (Z23.000102) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.
 2. Vaststellen van memo Presidium verzoek agenderen RV Huisvesting Oekraïners (Z23.000099) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.
 3. Vaststellen van memo verzoek tot agendering Rv Liquidatierekening Bedrijvenschap Regio Gouda (Z23.000127) en akkoord bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

Besluitenlijst college Zuidplas - 10 januari 2023

Vergaderdatum: 20 december 2022.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Beth San' ter inzage leggen

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de herontwikkeling van Beth San mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan 'Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 2. Geen milieueffectrapport op te stellen voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01).
 3. Het ontwerpbestemmingsplan 'Beth San' (NL.IMRO.1892.BpBethSanMkp-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning (A23.000002) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 5. Voor het bestemmingsplan 'Beth San' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

2. Principebesluit Tiny Houses Zevenhuizen

Eind 2020 is een principeverzoek ingediend voor het tijdelijk realiseren (voor een periode van 10 jaar) van Tiny Houses nabij het bedrijf Natuurluck aan de Zuidplasweg nr. 22. Vanuit ruimtelijk perspectief is deze ontwikkeling op tijdelijke basis op deze locatie voorstelbaar. Echter is de locatie verkeerstechnisch in mindere mate geschikt voor deze functie. De initiatiefnemer heeft door een extern bureau onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid. Om de risico’s ten aanzien van de verkeersveiligheid te beheersen zijn enkele infrastructurele maatregelen nodig. Geadviseerd wordt om in principemedewerking te verlenen onder voorbehoud dat de benodigde maatregelen worden uitgevoerd. 

Besluit

In principe medewerking verlenen aan het planvoornemen voor het plaatsen van 8 Tiny Houses op het perceel ten zuiden van Zuidplasweg 22 te Zevenhuizen, onder voorwaarde dat ten behoeve van de verkeersveiligheid de uitrit wordt verlegd. 

3. Jaarverslag Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC 2021-2022

Ex art. 25 van de Leerplichtwet informeert het college jaarlijks de raad en doet het jaarlijks een opgave aan de Minister van Onderwijs van de omvang en behandeling van het aan het college van burgemeester en wethouders gemelde schoolverzuim in haar gemeente. Voor beide wettelijke verplichtingen is het jaarverslag de basis. De Leerplichtwet ziet toe op deelname aan het onderwijs van alle jongeren in Nederland zodat zij de benodigde kennis en vaardigheden verkrijgen om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Leerplicht geldt vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin een kind 16 wordt. Aansluitend geldt de kwalificatieplicht tot 18 jaar of tot het behalen van een startkwalificatie. Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie worden gevolgd door de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). 

Besluit

 1. Het jaarverslag van Leerplicht Zuidplas 2021-2022 (Z22.002563) vaststellen. 
 2. Door kennis te nemen van het jaarverslag 2021-2022 van Bureau Leerlingzaken (Z22.002245) Midden-Holland is voldaan aan de wettelijke verplichting volgens Ex art.25 van de Leerplichtwet.
 3. De raad is met bijgevoegde informatienota (Z22.002534) geïnformeerd over het gevoerde beleid betreffende leerplicht, kwalificatieplicht en aanpak voortijdig schoolverlaten waarmee voldaan is aan de wettelijke verplichting volgens Ex art.25 van de Leerplichtwet.

4. Beantwoording schriftelijke vragen - Vliegtuigoverlast

De fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over vliegtuigoverlast en over metingen aan vliegtuiglawaai in de gemeente Zuidplas. 

Besluit

 1. In te stemmen met de brief met Corsanummer U22.003850 in antwoord op de door de fractie van de SP gestelde schriftelijke vragen over vliegtuigoverlast.

5. Subsidieverlening en subsidieovereenkomst MEE 2023

MEE-Vivenz (hierna: MEE) verleent sinds 2015 in de gemeente Zuidplas Onafhankelijke  Cliëntondersteuning (hierna: OCO) aan inwoners met een beperking, Integrale Vroeghulp (IVH) en Downteam. Het gaat hierbij om inwoners van alle leeftijden met een beperking, hun ouders/ verzorgers, andere verwanten en/of hun vertegenwoordigers. Het doel is om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving, waarbij eigen regie en de kracht en talenten van inwoners het uitgangspunt zijn. 

Besluit

 1. De subsidieovereenkomst voor 2023 met stichting MEE vast te stellen. 
 2. Stichting MEE voor 2023 een subsidie te verlenen van € 59.131. 

Besluit van de burgemeester

 1. Burgemeester Weber verleent mandaat aan Wethouder De Haas de subsidieovereenkomst (Z22.002590) te ondertekenen namens het college.

6. Stichting Leergeld - tijdelijke ophoging tot 130%

Stichting Leergeld heeft de norm voor veel Leergeldvoorzieningen (bekostigd vanuit de niet-gemeentelijke budgetten) als tijdelijke maatregel voor 2022 en 2023 opgehoogd van 120% van het sociaal minimum naar 130%. Leergeld heeft de gemeente verzocht de inkomensgrens voor de verstrekking van goederen bekostigd vanuit gemeentelijke budgetten, in 2023 ook tijdelijk op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Middels dit voorstel wordt het college verzocht in te stemmen met de tijdelijke ophoging. 

Beslispunten

 1. De inkomensgrens voor de Stichting Leergeld in 2023 tijdelijk te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum.

7. Addendum Convenant Voorkomen Huisuitzettingen 2016-2020

Er is een addendum opgesteld voor het convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020 voor toetreding van twee nieuwe woningcorporaties in Zuidplas. De burgermeester wordt gevraagd mandaat te verlenen aan de wethouder wonen voor de ondertekening hiervan.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het addendum convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020.

Besluit van de burgemeester

 1. Mandaat te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman voor ondertekening van het addendum convenant voorkomen huisuitzettingen 2016-2020.

8. Plan van de kindergemeenteraad 2022-2023: 'van afval naar kunst'

Jaarlijks bedenken de kinderen van de kindergemeenteraad (samen met de kinderen uit hun klas, groep 8 van de basisschool) plannen om te realiseren in de gemeente Zuidplas. In de vergadering van 23 november 2022 zijn alle plannen voor dit jaar gepresenteerd en daarna heeft een stemming plaatsgevonden. Eén plan is daarbij op de eerste plaats geëindigd: 'Van afval naar kunst'. Het is de bedoeling dat kinderen uit de groepen 8 van de basisscholen in Zuidplas afval inzamelen en daar kunst van (laten) maken. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel van de kindergemeenteraad Plan Kindergemeenteraad 2022-2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 24 januari 2023.