Na iedere vergadering van het college van burgemeester en wethouders wordt op deze pagina de besluitenlijst van het college gepubliceerd. U kunt de besluitenlijst van het college downloaden of bekijken. In de besluitenlijst staat vermeld wat het college tijdens een vergadering heeft besloten.

Staat de door u gezochte besluitenlijst niet vermeld? U kunt de besluitenlijsten vanaf 2013 bekijken of downloaden via ons 'Webarchief'.

Besluitenlijst college Zuidplas - 20 september 2022

Vergaderdatum: 20 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake het niet doorgaan van het plein vol plezier (C1275)

Toelichting

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend over het niet doorgaan van het evenement plein vol plezier op 2 september 2022 in Zevenhuizen. 

Besluit

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de politieke partij VVD over het doorgaan van het evenement plein vol plezier op 2 september 2022 in Zevenhuizen (U22.002720).

2. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake openbare toiletten in Zuidplas (C 1276)

Toelichting

Groep Pouwels heeft schriftelijke vragen ingediend over 'openbare toiletten in Zuidplas' 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Groep Pouwels over 'openbare toiletten in Zuidplas' (U22.002581).

3. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake Lokale omroep in Zuidplas - functioneren (C1277)

Toelichting

Groep Pouwels heeft schriftelijke vragen ingediend over 'Lokale omroep in Zuidplas - functioneren' 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Groep Pouwels over 'Lokale omroep in Zuidplas - functioneren' (U22.002582).

4. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake defecte liften station ProRail (C1278)

Toelichting

Groep Pouwels heeft schriftelijke vragen ingediend over 'defecte liften station ProRail'. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Groep Pouwels over 'defecte liften station ProRail' (U22.002584).

5. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks inzake Smits (C1279)

Toelichting

 1. Betreft de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks inzake Smits. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GroenLinks over de mogelijke, verdere uitbreiding van Smits in het Middengebied (U22.002607)

6. Knibbelweg 62 Zevenhuizen - inpakken van door derden geteelde tomaten

Toelichting

Door de eigenaren van het perceel Knibbelweg 62 te Zevenhuizen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het inpakken van door derden geteelde tomaten als aanvulling van de gebruiksmogelijkheden. In februari 2021 is een handhavingsverzoek ingekomen dat betrekking heeft op de hoeveelheid in te pakken tomaten door derden geteeld. De planlocatie is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Herziening Zuidplaspolder 1’ en kent de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’. Binnen deze bestemming dient een bedrijf uitsluitend of overwegend te zijn gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door het telen van gewassen. Jurisprudentie van de Raad van State wijst uit dat maximaal 10% van de in te pakken producten van derden afkomstig mag zijn, waarmee invulling wordt gegeven aan het bovengenoemde begrip ‘overwegend’. Op het perceel Knibbelweg 62 is 12,5% van de in te pakken tomaten afkomstig van derden, waarmee de limiet van 10% wordt overschreden. Voor het overschrijden van het genoemde percentage is een last onder dwangsom opgelegd, waartegen de aanvrager beroep (december 2021) heeft aangetekend. Het is nog niet bekend wanneer de zaak behandeld zal worden. Het is procedureel niet mogelijk om de ingediende aanvraag niet in behandeling te nemen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank, er zal een besluit genomen moeten worden. Vanwege strijdigheden met het vigerende ruimtelijke beleid wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan het verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Besluit

 1. Geen medewerking te verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het inpakken van door derden geteelde tomaten ter aanvulling van de gebruiksmogelijkheden. 
 2. Het raadsvoorstel ‘Knibbelweg 62 te Zevenhuizen – Inpakken van door derden geteelde tomaten’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

7. Collegeprogramma 2022-2026

Toelichting

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en inmiddels is een nieuwe raad, coalitie en college gevormd. Het coalitieakkoord is op 19 mei jl. ondertekend en het nieuwe college op 1 juni jl. benoemd. Het coalitieakkoord Ruimte voor Iedereen 2022-2026 is een doelgericht akkoord, waarin bewust nog weinig concrete maatregelen staan. De coalitie heeft het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gegeven om die maatregelen uit te werken in het voorliggende doelgericht collegeprogramma Ruimte voor Iedereen 2022-2026. 

Besluit

 1. Het collegeprogramma Ruimte voor Iedereen 2022-2026 (A22.001778) vast te stellen 
 2. De informatienota (Z22.001804) vast te stellen en deze- samen met het collegeprogramma- aan de gemeenteraad aan te bieden ter informatie.

8. Straatnaamtoekenningen Jonge Veenen fase 3 & 4

Toelichting

Ten gevolge van de voltooiing van de nieuwbouwwijk Jonge Veenen in Moerkapelle ontstaan acht nieuwe straten waarvoor nieuwe straatnamen uitgegeven moeten worden. De nieuwe straten vallen binnen de wijk Jonge Veenen in de bouwfase 3 en bouwfase 4. De namen die worden voorgesteld zijn verwijzingen naar molenonderdelen zoals ook zijn toegepast voor de bouwfase 1 en bouwfase 2. 

Besluit

 1. Het toekennen van de straatnamen; Korbeel, Kruibaan, Lange Spruit, Bonkelaar, Bovenwiel, Korte Spruit, Vijzelpad (fietspad) en Wateras (fiets/voetpad).

9. Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie VVE Zuidplas

Toelichting

In Artikel 160, in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) worden gemeenten verplicht om met de bevoegde gezagsorganen van scholen en de houders van kindercentra afspraken te maken over de optimalisering van de deelname aan voorschoolse educatie en de resultaten van vroegschoolse educatie. 
Ook in de Nota Voorschoolse Voorzieningen Zuidplas (2017) is al als doelstelling opgenomen om afspraken te maken over 'de doorgaande lijn' en de overdracht naar het basisonderwijs en om resultaatafspraken te maken voor de vroegschoolse educatie. Het maken van deze afspraken is ook opgenomen als actiepunt in de Lokale Educatieve Agenda 2020-2022.

Besluit

 1. In te stemmen met het convenant VVE Zuidplas. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Klovert om het convenant VVE Zuidplas te ondertekenen.

10. Convenanten hulpmiddelen

Toelichting

De VNG heeft aan ieder college van burgemeester en wethouders gevraagd om de convenanten ‘meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing’ en het convenant ‘maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ te ondertekenen. Voorstel is om deze convenanten niet te ondertekenen. 

Besluit

 1. De convenanten ‘meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen bij een verhuizing’ en het convenant ‘maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ niet te ondertekenen.

11. Incidentele financiering caseloadverlaging Gecertificeerde Instellingen voor 2023 en 2024

Toelichting

Sinds medio 2020 financieren de gemeenten in de regio Midden-Holland op incidentele basis een caseloadverlaging bij de gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen (GI). Deze financiering komt voort uit het landelijk Inspectietraject van de jeugdbeschermingsketen, dat eind 2019 is gestart en nog steeds loopt. Op MH-niveau gaat het om een bedrag van € 600.000,- per jaar, het bedrag voor Zuidplas is € 120.164,- per jaar. In dit B&W-advies wordt voorgesteld om de financiering van de caseloadverlaging voor 2023 en 2024 incidenteel beschikbaar ter stellen en te verwerken in de Najaarsnota 2022. Dit B&W-advies is aangehouden tijdens de vergadering van 23 augustus 2022. Het college wilde eerst een goed beeld krijgen van wat speelt in de regio m.b.t. dit onderwerp. In dit aangepaste advies is onder het kopje ‘aanleiding’ een alinea opgenomen over het standpunt de andere gemeenten in Midden-Holland ten aanzien van de caseloadverlaging van de GI. 

Besluit

 1. Het uitspreken van steun op de noodzaak van het structureel verlagen van de caseload en deze borgen bij de drie regionaal gecontracteerde Gecertificeerde Instellingen, zodat de caseload op het niveau van de landelijke norm uit 2014 kan blijven, onder voorwaarde dat de verbeteragenda bij Jeugdbescherming West, William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voortgezet wordt; 
 2. De tijdelijke verlaging door te trekken naar 2023 en 2024 en € 120.164,- voor 2023 en 2024 beschikbaar te stellen en dit bedrag op te nemen in de Najaarsnota 2022. Daarnaast de inzet van de VNG te steunen op beschikbaar stellen van voldoende financiering vanuit het Rijk om dit structureel mogelijk te maken.

12. Informatienota voortgang implementatie Wet inburgering 2021

Toelichting

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering 2021, is op 15 december 2020 door het college het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 vastgesteld. In het Actieplan is opgenomen dat de gemeenteraad ieder kwartaal middels een informatienota wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht de informatienota (Z22.000806), over de voortgang van de implementatie in Q2 2022, te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De informatienota Voortgang implementatie nieuwe Wet inburgering (Z22.001589) te versturen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 september 2022

Vergaderdatum: 13 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording schriftelijke vragen SP inzake incorrecte BRP gegevens ( C 1280 )

Toelichting

Politieke partij SP heeft op 28 augustus 2022 schriftelijke vragen ingediend inzake incorrecte BRP-gegevens.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over incorrecte gegevens in de BRP (U22.002649).

2. Schriftelijke vragen SP over klachtenafhandeling ( C 1281 ) 

Toelichting

De SP heeft schriftelijke vragen ingediend over de klachtenafhandeling. Deze vragen dienen schriftelijk beantwoord te worden. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over de klachtenafhandeling (U22.002662).

3. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels Renovatie Geertruidahoeve ( C 1284 )

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen over Renovatie Geertruidahoeve.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Groep Pouwels over Renovatie Geertruidahoeve (U22.002625)

4. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van de Swanladriehoek mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, tijdens deze terinzagelegging zijn 30 zienswijzen ingediend. Deze zienswijze zijn voorzien van een concept beantwoording. De raad wordt voorgesteld om met deze beantwoording in te stemmen en het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen (R22.000060) aan de raad voorleggen.

5. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van Van 't Verlaat mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, tijdens deze terinzagelegging zijn zeven zienswijzen ingediend. Deze zienswijze zijn voorzien van een concept beantwoording. De raad wordt voorgesteld om met deze beantwoording in te stemmen en het bestemmingsplan vast te stellen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen' (R22.000061) aan de raad voorleggen.

6. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels inzake Zorgen over water en droogte ( C 1274 )

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen over zorgen over water en droogte.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.002700) van de schriftelijke vragen van de fractie GroepPouwels over zorgen over water en droogte. 

7. Principebesluit Knibbelweg 60 Zevenhuizen

Toelichting

Voor het perceel Knibbelweg 60 te Zevenhuizen is een handhavingsverzoek ingediend. Op dit perceel staat een bedrijfswoning welke regulier bewoond wordt. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als ‘Bedrijf’ en kent de planlocatie de functieaanduidingen ‘bedrijfswoning’ en ‘specifieke vorm van bedrijf – luchtballonbedrijf’. Tevens valt het plangebied binnen de begrenzing van het ‘Voorbereidingsbesluit Middengebied’. Dit regulier bewonen van de bedrijfswoning is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de bedrijfswoning slechts bestemd is voor (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming, gewenst en/of noodzakelijk is. Hier is bij voorliggend perceel geen sprake van. Het bestemmingsplan voorzien in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzingen ten behoeve van wonen in vrijkomende bedrijfsbebouwing. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, om de situatie van reguliere bewoning van de bedrijfswoning te legaliseren aan de Knibbelweg 60 te Zevenhuizen.

8. Ontwerpbestemmingsplan Buisleiding RoCa, Zuidplas

Toelichting

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een hoogcalorische gasleiding gefaciliteerd, die tevens door de gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam zal lopen. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" op grond van de inspraakverordening toe te passen; 
 2. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" geen milieueffectrapport op te stellen, conform het bijgevoegde M.e.r.-beoordelingsbesluit (Z22.001406);
 3. Een planschadeovereenkomst te sluiten met de Gasunie, conform bijgevoegde planschadeovereenkomst (Z22.001718); 
 4. Het ontwerpbestemmingsplan "Buisleiding RoCa, Zuidplas" (NL.IMRO.1892.BpleidingRoCaZpl-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 6 september 2022

Vergaderdatum: 6 september 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Premiebijdrage collectieve zorgverzekering

Toelichting

Zuidplas biedt aan inwoners tot 130% bijstandsnorm een collectieve zorgverzekering. Dit is een zorgverzekering met een ruime dekking, een eigen risico dat is meeverzekerd en een premiebijdrage van € 20 per maand. Door het vervallen van de collectiviteitskorting én de stijgende premie sinds 2019 is het wenselijk om de gemeentelijke bijdrage in de premie te verhogen. 

Besluit

 1. Instemmen met het verhogen van de gemeentelijke premiebijdrage voor de collectieve zorgverzekering bij VGZ van € 20 naar € 28 per maand.
 2. Instemmen met de verlenging van het contract met VGZ voor de collectieve zorgverzekering te tot en met 31 december 2025.
 3. Instemmen met bijgesloten brief die IJsselgemeenten informeert over het collegebesluit in Zuidplas en aan IJsselgemeenten opdracht geeft om dit te verwerken in de afspraken met VGZ

2. Raadsinformatienota opzegging overeenkomst Gazprom Energy

Toelichting

De gemeente Zuidplas heeft de overeenkomst met Gazprom Energy per 1 oktober 2022 opgezegd. Met raadsinformatienota Z22.001639 informeert het college de raad over deze opzegging. 

Besluit

 1. In te stemmen met raadsinformatienota Z22.001639 en deze ter beschikking te stellen aan de raad.

3. Ondertekening Taalpact-missie

Toelichting

Om laaggeletterden te bereiken zijn een integrale aanpak (zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten) en samenwerking met partners randvoorwaarden. Door het opstellen van een regionaal Taalpact aan de hand van een Taalpact-missie, zorgen we ervoor dat de belangrijkste partners zich aan de aanpak committeren. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht in te stemmen met de regionale Taalpact-missie en deze te ondertekenen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de regionale Taalpact-missie. 

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder J.W. Schuurman om de regionale Taalpact-missie te ondertekenen.

4. Beantwoording schriftelijke vragen VVD-oud papier Moerkapelle

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen VVD-oud papier Moerkapelle.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de inzameling van oud papier in Moerkapelle (U22.002181).

5. Verhoging Energietoeslag

Toelichting

Op 25 april 2022 zijn de beleidsregels energietoeslag vastgesteld door het college. Dit regelt dat inwoners in Zuidplas met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm een eenmalige toeslag van € 800 ontvangen. Het Rijk heeft het budget voor de energietoeslag verhoogd zodat gemeenten € 1.300 energietoeslag kunnen uitkeren. Met dit collegeadvies worden aangepaste beleidsregels vastgesteld zodat de gemeente uitvoering kan geven aan de verhoogde energietoeslag. 

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 (A22.001628). 
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota Z22.001654.
 3. Instemmen met het versturen van de brief aan de VNG U22.002606

Besluitenlijst college Zuidplas - 30 augustus 2022

Vergaderdatum: 30 augustus 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Vaststelling subsidies 2021 sociaalmaatschappelijk domein boven € 50.000

Toelichting

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 (artikel 16) en het mandaatregister Zuidplas moeten de instellingssubsidies die voor 2021 zijn verleend met een subsidiebedrag hoger dan € 50.000 nog definitief worden vastgesteld door het college. Het gaat om een zevental subsidies. 

Besluit

 1. De volgende instellingssubsidies 2021 als volgt vast te stellen:
  •  MEE: € 67.746 (€ 61.979 OCo en € 5.767 Jeugd) 
  • Stichting Vluchtelingenwerk (€ 108.646) 
  • Sportstichting Zuidplas € 1.345.966 
  • Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla): € 73.086
  • Stichting Dorpshuis Moerkapelle (Op Moer): € 134.061
  • MOZ-Art: € 211.494
  • Bibliotheek De Groene Venen: € 632.591.

2. Beantwoording raadsvragen C1273 - mogelijke vestiging extra statushouders

Toelichting

De fractie VVD heeft schriftelijke vragen gesteld (C 1273) over de mogelijke vestiging van extra statushouders in Zuidplas. Dit naar aanleiding van een artikel in het AD:
www.ad.nl/gouda-moet-met-grote-haast-een-sociale-huurwoning-regelenvoor-31-statushouders.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke over de mogelijke vestiging van extra statushouders in Zuidplas (U22.005353).

3. Participatietraject Rotterdam The Hague Airport

Toelichting

Het participatietraject Rotterdam The Hague Airport gaat de laatste fase in. Met dit voorstel wordt de raad op de hoogte gebracht van het proces en de stappen die daarna kunnen worden verwacht in het kader van de aanvraag en vaststelling van een nieuw luchthavenbesluit voor luchthaven Rotterdam The Hague Airport. 

Besluit

 1. In te stemmen met de raadsinformatienota met het Corsanummer Z22.001340 en deze door te geleiden aan de raad.

4. Bredeweg 116 Zevenhuizen - gebruik loods opslag detailhandel

Toelichting

Door de eigenaar van het tuincentrum gevestigd op het perceel Bredeweg 116 te Zevenhuizen is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het legaliseren van het gebruik van een loods als groothandel en opslag voor detailhandelsdoeleinden. In 2020 zijn meerdere handhavingsverzoeken ingekomen die onder andere betrekking hebben op het verkopen van vers- en supermarktartikelen vanuit een zogenaamde ‘verswinkel’ voor zover dat in strijd is met de in het vigerende bestemmingsplan toegestane m² bvo detailhandel. Geconstateerd is daarbij dat de naast de ‘verswinkel’ gelegen loods ook gebruikt wordt voor detailhandelsactiviteiten, waardoor de 440 m² bvo detailhandel wordt overschreden. In het bestemmingsplan ‘Tuincentrum Van der spek’ is, evenals in het vigerende bestemmingsplan ‘Het Nieuwe Midden’, maximaal 440 m² bvo detailhandel toegestaan. De planologische situatie blijft voor dit onderdeel ongewijzigd. Voor het overschrijden van de genoemde 440 m² bvo is een last onder dwangsom opgelegd, waartegen de eigenaar van het tuincentrum bezwaar (april 2021) en vervolgens beroep (mei 2022) heeft aangetekend. Het is nog niet bekend wanneer de zaak behandeld zal worden. Het is procedureel niet mogelijk om de ingediende aanvraag niet in behandeling te nemen in afwachting van de uitspraak van de rechtbank, er zal een besluit genomen moeten worden. Omdat wij op basis van het gemeentelijke en provinciale beleid geen mogelijkheid zien om de genoemde activiteit te legaliseren, wordt geadviseerd geen medewerking te verlenen aan dit verzoek en derhalve geen verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

Besluit

 1. Geen medewerking verlenen aan de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor het legaliseren van het gebruik van een loods als groothandel en opslag voor detailhandelsdoeleinden; 
 2. Het raadsvoorstel ‘Bredeweg 116 te Zevenhuizen – gebruik loods ten behoeve van groothandel en opslag detailhandel’ ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

5. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2023-2026

Toelichting

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel opgesteld. Het risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico's die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de Raad van de gemeente Zuidplas is gevraagd een reactie te geven op het concept risicoprofiel en de wensen kenbaar te maken ten aanzien van het op te stellen beleidsplan van de veiligheidsregio Hollands Midden. 

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel (Corsanummer R22.000071) en door te geleiden naar de gemeenteraad.

6. Beantwoording technische vraag VVD en toezegging aan PVDA GroenLinks

Toelichting

Beantwoording technische vraag VVD en toezegging aan PVDA/GroenLinks naar aanleiding van de bespreking van de Zomernota 2022. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de technische vraag van de VVD en toezegging aan PVDA/GroenLinks naar aanleiding van de bespreking van de zomernota op 5 juli 2022 (Z22.001612)

7. Verhoging tarieven subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2023

Toelichting

In de Verordening voorschoolse educatie en peuteropvang 2020 is opgenomen dat het college jaarlijks voor 1 november de nieuwe tarieven voor de subsidie vast moet stellen. 

Besluit

 1. De subsidietarieven peuteropvang en voorschoolse educatie 2023 vast te stellen.

8. Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021

Toelichting

(Oud) bestuurders van Zuidplas zijn conform de Gemeentewet verplicht om jaarlijks opgave te doen van eventuele neveninkomsten, via een webapplicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vervolgens moet het college de adviezen van BZK vaststellen. Geen van de bestuurders hoeft neveninkomsten van 2021 te verrekenen met de bezoldiging. 

Besluit

 1. Vast te stellen dat op basis van de adviezen van het ministerie van BZK geen verrekenplicht van toepassing is over de neveninkomsten 2021 voor:
  •  burgemeester J.F. Weber 
  • wethouder J.A. Verbeek 
  • wethouder J. Hordijk 
  • wethouder J.W. Schuurman 
  • wethouder D.A. de Haas

9. Beantwoording vragen PC Ruimte 17 mei 2022 Voortgang Opgave Ontwikkeling

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de door de Programmacommissie Ruimte van 17 mei 2022 gevraagde informatie over de ontwikkeling van get Middengebied. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen van de Programmacommissie Ruimte van 17 mei 2022 over Voortgang Opgave Ontwikkeling Middengebied in Z22.001272. 
 2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 lid 2 onder b en onder e van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de grondeigenarenkaart van het Middengebied Z22.001295. 
 3. Instemmen met de doorgeleiding van R22.000063, Z22.001272 en Z22.001295 aan de gemeenteraad en haar verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

10. Doorgeleiden Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied - augustus 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | augustus 2022 (A22.001592 met bijlage A22.001593), en deze met oplegnotitie Z22.001616 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | augustus 2022 (A22.001592 met bijlage A22.001593), en deze met oplegnotitie Z22.001616 door te geleiden naar de gemeenteraad.

11. Principebesluit ten zuiden van Julianaweg 6 te Zevenhuizen

Toelichting

De eigenaar van de grond ten zuiden van Julianaweg 6 te Zevenhuizen heeft het verzoek gedaan voor de bouw van één vrijstaande woning ten zuiden van nummer 6. De locatie van het verzoek ligt binnen de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 2’. Vanuit het bestemmingsplan geldt er een uitwerkingsplicht voor het bouwen van een vrijstaande woning, echter kan er niet voldaan worden aan alle gestelde voorwaardes. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een bestemmingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse ten zuiden van Julianaweg 6 te Zevenhuizen. 
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.001537).
 3. De initiatiefnemer te informeren door middel van bijgevoegde antwoordbrief (A22.001543)

12. Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel - realiseren 2 woningen

Toelichting

Voor het perceel Kerklaan 19-21 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor de ontwikkeling van twee woningen, in de vorm van een twee-onder-een-kapwoning. Op het perceel hebben in het verleden twee woningen gestaan, maar is sinds 2014 geen bebouwing meer aanwezig. Met de gevraagde ontwikkeling wordt getracht de woonbestemming te herstellen met een volume met een alzijdig karakter dat een positieve bijdrage levert aan het ruimtelijk beeld. Het perceel heeft de bestemming ‘Kantoor’, wat betekent dat de gevraagde ontwikkeling van woningen in strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen voor de ontwikkeling van twee woningen, in de vorm van een twee-onder-een-kapwoning, op het perceel Kerklaan 19-21 te Nieuwerkerk aan den IJssel; 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z22.001584).

13. Vaststellen beleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart PFAS

Toelichting

Voor de nieuwe groep verontreinigende stoffengroep PFAS is het beleid de laatste jaren veel in beweging geweest. Er is in de regio Midden-Holland nader onderzoek uitgevoerd naar de voorkomende PFAS-gehalten in de bodem van buitengebieden. Deze gegevens kunnen nu worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK). Met deze aanvulling kunnen de onderzoekslasten voor grondverzet zonder milieuhygiënische bezwaren worden verlicht. 

Besluit:

 1. In te stemmen met raadsvoorstel met het Corsanummer R22.000057 over de beleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 23 augustus 2022

Vergaderdatum: 23 augustus 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2023

Toelichting

De cao-gemeenten loopt af op 1 januari 2023. In de arbeidsvoorwaardennota 2023 staan de uitgangspunten van de gemeentelijke werkgeversvertegenwoordigers in de onderhandelingen voor de  volgende cao. Via de digitale ledenraadpleging van de VNG heeft de gemeente de mogelijkheid haar stem uit te brengen. Dit kan tot en met 31 augustus 2022. 

Besluit

 1. Een positieve stem uit te brengen over de arbeidsvoorwaardennota 2023 aan de VNG; 
 2. Een aantal aandachtspunten mee te geven t.a.v. de thuiswerkvergoeding, de inrichting van de thuiswerkplek, het schrappen van de na-wettelijke werkloosheidsuitkering, de percentage voor de toelage onregelmatige dienst en de buitendagvenstertoelage, de vergoedingstabel voor het gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en het voorstel voor een passende salarisverhoging.

Besluitenlijst college Zuidplas - 16 augustus 2022

Vergaderdatum: 16 augustus 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester

Overzicht vergaderpunten
 

1. Afdoening motie M277 Verordening Middenhuurwoningen - Preferentie inwoners Zuidplas

Toelichting

In de raadsvergadering van 5 oktober 2021 is de Verordening Middenhuurwoningen Gemeente Zuidplas 2021 (R21.000059) vastgesteld. Er is op 6 oktober gelijktijdig een motie aangenomen van de fractie VVD (M277) waar zij het college opdraagt om bij het aangaan van een anterieure overeenkomst met betrekking tot de bouw van middenhuurwoningen, met de ontwikkelaar af te spreken dat van de te realiseren woningen tenminste 25% als eerste aan inwoners van de gemeente Zuidplas wordt aangeboden. Middels de informatienota (Z22.001015) wordt tegemoetgekomen aan dit verzoek en wordt de motie afgedaan.

Besluit

 1. Bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.001015) inzake de motie Verordening Middenhuurwoningein - Preferentie inwoners Zuidplas (M277) aan de raad te sturen.

2. Aanmelden Middengebied voor Crisis- en Herstelwet

Toelichting

Met het mogelijke uitstel van de Omgevingswet kunnen we nog geen definitieve beslissing nemen over het opstellen van een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Om voorbereid te zijn op een mogelijk uitstel van de Omgevingswet is het nodig om alvast de aanvraag Crisis- en herstelwet te doen. Hiermee kunnen we, indien nodig, een goed en flexibel plan maken voor het Middengebied waarbij we kunnen inspelen op de bijzondere dynamiek in het gebied en het behalen van onze doelen.

Besluit

 1. Instemmen met de aanvraag Crisis- en Herstelwet (A22.001469).
 2. Instemmen met en het verzenden van de brief aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (U22.002144).

3. Reactie Zuidplas concept PvE OV-concessie

Toelichting

Gemeente Zuidplas heeft een reactie gegeven op het concept PvE OV-concessie aan de Regio Midden-Holland. Regio Midden-Holland heeft deze reactie verwerkt in een gezamenlijke reactie van de regionale gemeenten naar Provincie Zuid-Holland.

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z22.001525 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

4. Vervreemden bezit Vestia

Toelichting

Vestia wil een deel van haar woningvoorraad in de gemeente Zuidplas verkopen aan collegacorporaties. Voor een aantal complexen geldt dat bij vervreemding expliciet goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders is vereist. Vestia heeft de gemeente gevraagd goedkeuring te verlenen voor de verkoop van een aantal complexen woningen.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het vervreemden door Vestia van de complexen 1600004, 1600007, 1600011, 1600018, 1600019 en 1600020 zoals door Vestia benoemd in de brief van 16 mei 2022 (A22.001321).
 2. Vestia te informeren over dit besluit met brief U22.002172.

5. Opzeggen overeenkomst Gazprom Energy

Toelichting

Vanwege de Russische inval in Oekraïne en het ten gevolge van die oorlog van kracht zijnde vijfde sanctiepakket, zoals op 12 april 2022 door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan overheden kenbaar gemaakt, is er een verbod gekomen op de deelname van Russische entiteiten aan overheidsopdrachten binnen de Europese Unie. Dit geldt niet alleen voor nieuwe overheidsopdrachten c.q. contracten, maar ook de lopende contracten met Russische partijen moeten vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd. Dit betekent dat ook de lopende overeenkomst met Gazprom Energy, thans: SEFE Marketing & Trading ltd. handelend onder de naam SEFE Energy, hierna: Gazprom Energy, vóór 10 oktober 2022 moet worden beëindigd.

Besluit college

 1. Het contract met Gazprom Energy per 1 oktober 2022 expliciet op te zeggen ter uitvoering van het vijfde sanctiepakket;
 2. In te stemmen met gunning van de opdracht aan de nieuwe gasleverancier voor de periode 1 oktober 2022 t/m 31 december 2023 volgens de in bijlage 2 (A22.001566) opgenomen
 3. uitgangspuntennotitie en op basis van het gunningscriterium ‘laagste prijs’;

Besluit burgemeester

 1. Een volmacht te verstrekken aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) om een contract met Wattanders B.V. te sluiten en een machtiging om namens de gemeente de aanbestedingsprocedure voor de inkoop af te handelen overeenkomstig het onder beslispunt 2 bedoelde uitgangspuntennotitie en om namens de gemeente uitvoering te geven aan de bedoelde inkoopstrategie.

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 juli 2022

Vergaderdatum: 12 juli 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.W. Schuurman - locoburgemeester
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder

Afwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1.  Onderwijs voor basisschoolkinderen in de noodopvang

Toelichting

In noodopvang De Oase zijn vanaf april Oekraïense vluchtelingen opgenomen, waaronder veel kinderen. Voor deze kinderen was geen onderwijs voorhanden. In overleg met de andere schoolbesturen en de gemeente heeft het bestuur PCPO Nieuwerkerk een tijdelijke onderwijsvoorziening voor deze kinderen gerealiseerd. Aansluitend verkent het de mogelijkheid structureel een taalklas in Zuidplas te realiseren. Een convenant beschrijft de gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeente hierin.

Besluit

 1. In te stemmen met het Convenant Onderwijs aan nieuwkomers van 4-12 jaar in Zuidplas

2. Bestedingsplan middelen Nationaal Programma Onderwijs

Toelichting

Zuidplas heeft van het Rijk middelen gekregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor het inhalen van de onderwijsachterstanden door corona. Deze middelen zijn in te zetten tussen 2021-2025. Voor het huidige schooljaar en het schooljaar 2022-2023 (jaar 2021, 2022 en de eerste helft van 2023) is een bestedingsplan opgesteld waarin de activiteiten staan beschreven die tijdens deze periode worden ingezet. We vragen om een besluit om het NPO bestedingsplan vast te stellen, zodat de activiteiten van start kunnen gaan. Om goed af te stemmen op de behoeften van scholen volgt een actualisatie van het bestedingsplan voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025 later. Het college van B&W is bevoegd om dit besluit te nemen en heeft hierover overleg gevoerd met het onderwijsveld. 

Besluit

 1. Het bestedingsplan middelen Nationaal Programma Onderwijs – Gemeente Zuidplas vast te stellen.

3. Opvang- en speelvoorziening in De Oase

Toelichting

Mogelijkheden voor kinderopvang in noodopvang De Oase worden steeds belangrijker naarmate meer Oekraïense moeders aan het werk kunnen. Landelijk vertaalt deze ontwikkeling zich in de aankondiging dat het recht op kinderopvangtoeslag ook zal gaan gelden voor deze ouders. Omdat het nog niet zover is, omdat het aantal plaatsen in de kinderopvang beperkt is en omdat de betrokken ouders de weg hierin nog moeten vinden is gezocht naar een tijdelijke opvangvoorziening voor 0- tot 4-jarigen binnen noodopvang De Oase. 

Besluit

 1. In te stemmen met de inrichting van een tijdelijke opvangvoorziening voor 0- tot 4-jarigen binnen noodopvang De Oase.

4. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie

Toelichting

Met ingang van 14 juni 2022 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt gewijzigd. Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 8 augustus 2022. 

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Energietransitie van de Provincie Zuid-Holland en deze te verzenden.

5. Bestuursopdracht Lokale Inclusie Agenda

Toelichting

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke realisatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. En om te beschrijven hoe zij invulling geven aan inclusie. Bij voorkeur in een Lokale Inclusie Agenda. In dit collegeadvies wordt geadviseerd om de bestuursopdracht voor de uitwerking en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda vast te stellen. 

Besluit

 1. De bestuursopdracht (Z22.000801) voor de uitwerking en uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda vast te stellen.

6. Informatienota Stand van Zaken RES 2.0

Toelichting

In de regio Midden-Holland wordt gewerkt aan de RES 2.0, welke voor 1 juli 2023 vastgesteld zal worden. Deze informatienota geeft een update over de stand van zake van het proces sinds vaststelling RES 1.0 in 2021. 

Besluit

 1. Kennisnemen van de informatienota en bijlagen en deze doorgeleiden naar de raad.

7. Manifest maatschappelijk verantwoord inkopen 2022 – 2025

Toelichting

Het doel van dit Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 is om partijen bij elkaar te brengen en ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen te stimuleren. Overheden kunnen door doelbewust hun inkoopkracht in te zetten, bijdragen aan bijvoorbeeld een circulaire economie, het behalen van klimaatdoelen en aan social return. Gemeente Zuidplas heeft dit manifest voorgaande jaren ondertekend. 

Besluit

 1. In te stemmen met het in stand houden van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) voor gemeente Zuidplas voor 2022-2025 en met de reactiebrief met de getekende verklaring aan het Ministerie van IenW.

8. Beleidsregel maatwerk brijnlozingen glastuinbouw 2022-2024

Toelichting

Voor brijnlozingen in de glastuinbouw is in 2015 een beleidsregel voor het opleggen van maatwerkvoorschriften vastgesteld. Nu de geldigheid van de maatwerkvoorschriften en het beleid afloopt per 1 juli 2022 wordt voorgesteld om een verlenging van de geldigheid van het beleid van 2 jaar vast te stellen. In deze 2 jaar zal de provincie Zuid-Holland nader onderzoek doen. Vervolgens kan worden bezien hoe het definitieve beleid voor brijnlozingen kan worden vormgegeven. 

Besluit

 1. De beleidsregel voor het verlengen van maatwerkvoorschriften voor brijnlozingen in de glastuinbouw (Corsa-document Z22.001189) met een geldigheid tot 1 juli 2024 vast te stellen en deze beleidsregel te publiceren in het Gemeenteblad.

9. Beantwoording Schriftelijke vragen CU SGP Detailhandel Winkelgebieden Zuidplas onder druk (C 1262)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake leegstand van winkelpanden in de winkelgebieden in Zuidplas (E22.002286).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van CU/SGP Detailhandel Winkelgebieden Zuidplas onder druk. (U22.001805).

10. Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels Omgang, communicatie en dienstverlening

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen Groep Pouwels over omgang, communicatie en dienstverlening naar/ met inwoners. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Groep Pouwels over omgang, communicatie en dienstverlening naar/ met inwoners en het verzenden van de antwoordbrief.

11. Beantwoording vragen VVD Aanbesteding verwerking restafval

Toelichting

Beantwoording vragen VVD Aanbesteding verwerking restafval. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de aanbesteding van de verwerking van restafval (U22.001891).

12. Addendum Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Toelichting

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) biedt de gemeente in zijn rol als geldgever aan Vestia een addendum aan. In dit addendum wordt de positie van het WSW ten opzichte van Vestia verbeterd.  Dit is gunstig voor de gemeente. 

Besluit

In te stemmen met het aangaan van het addendum van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 juli 2022

Vergaderdatum: 5 juli 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Mandaatbesluit voor besluitvorming in het college onder zeer uitzonderlijke omstandigheden gedurende het zomerreces 2022

Toelichting

Het college heeft verzocht om dit mandaatbesluit. Het zomerreces, van 15 juli 2022 tot en met 7 augustus 2022, duurt circa drie weken waarbij geen quorum aanwezig is. In de huidige tijd, waarin Covid-19 nog altijd voortduurt en er een oorlog in Oekraïne speelt, kan het voorkomen dat onmiddellijk besluiten genomen moeten worden.

Besluit

 1. Het "Mandaatbesluit voor besluitvorming in het college onder zeer uitzonderlijke gevallen gedurende het zomerreces 2022" vast te stellen.

2. Concept jaarprogramma 2023

Toelichting

In de regio Midden-Holland is in 2021 de regiovisie Jeugd en Wmo aangenomen "Samen scherper aan de wind". Als uitvoering van deze visie wordt er een jaarprogramma opgesteld. In dit jaarprogramma wordt de focus gelegd voor het aankomende jaar. Voor u ligt het jaarprogramma 2023. Om ieder college voldoende inspraak te bieden wordt het stuk aan alle vijf de colleges aangeboden ter consultatie en vragen wij u om uw reactie op het concept te geven. De reacties zullen worden besproken in het bestuurlijk overleg sociaal domein van 15 september en verwerkt in een bijgesteld jaarprogramma. College dient dit stuk te bespreken en via aangepast conform de reacties mee te geven.

Besluit

 1. Wensen en bedenkingen op het concept jaarprogramma 2023 meegeven aan het BOSD.

3. Geheimhouding opleggen op beantwoording technische vragen geheime bijlage PRO Light 2022

Toelichting

Op 5 juli 2022 ligt het Perspectief Ruimtelijke Opgaven Light 2022 voor aan de gemeenteraad. In de aanloop naar de raadsbehandeling heeft de CU/SGP-fractie technische vragen gesteld over de geheime bijlage bij het PRO Light 2022. De beantwoording van deze technische vragen gaat dermate in op de (financiële) inhoud, dat geheimhouding hierop wenselijk is.

Besluit

 1. Geheimhouding opleggen op de beantwoording van de technische vragen over de geheime bijlage van het PRO Light 2022 (Z22.001268), op grond van Artikel 25, lid 2 Gemeentewet.

Besluitenlijst college Zuidplas - 27 juni 2022

Vergaderdatum: 21 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Principebesluit Julianaweg 10

Toelichting

De eigenaar van de grond van Julianaweg 10 te Moerkapelle heeft het verzoek gedaan voor het bouwen van twee vrijstaande woningen. Het verzoek is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Medewerking is uitsluitend mogelijk door middel van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om een bestemmingsplan op te stellen voor de bouw van twee woningen op het perceel Julianaweg 10 te Moerkapelle.

2. Beantwoorden schriftelijke vragen fracties VVD en CU-SGP Vaarroute Rotte - Hollandse IJssel (C 1259)

Toelichting

Op 3 juni 2022 hebben de heer Karreman van de fractie VVD en de heer Verdoes van de fractie ChristenUnie/ SGP vragen gesteld over de Vaarroute Rotte - Hollandsche IJssel. Met bijgaande brief wordt op de door hen gestelde vragen een antwoord gegeven.    

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van fracties van de VVD en de CU/ SGP over de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel.

3. Erratum Jaarstukken 2021

Toelichting

Naar aanleiding van de financieel-technische Tafeltjesavond en eigen bevindingen wordt de raad voorgesteld om een erratum op de Jaarstukken 2021 aan de gemeenteraad te verzenden.    

Besluit

 1. Akkoord te gaan met verzending aan de raad van:
  • Erratum Jaarstukken 2021 (A22.001334);
  • Aangepast raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (R22.000040);
  • Aangepaste begrotingswijziging Resultaatbestemming 2021 (A22.001114).
 2. Vaststellen van de nieuwe versie “Jaarstukken 2021 inclusief erratum” (A22.001342) en deze verzenden aan de accountant voor beoordeling en ondertekening;
 3. Na vaststelling van de reeds aan de raad verstrekte Jaarstukken 2021 (A22.000810) en bijbehorend erratum (A22.001334) door de raad op 5 juli 2022, verzenden van de nieuwe versie “Jaarstukken 2021 inclusief Erratum” (A22.001342) aan de raad voor dossiervorming van de raad;
 4. De wethouder Financiën mandaat te geven om de nog te ontvangen controleverklaring van de accountant door te geleiden naar de gemeenteraad en toe te voegen aan het raadsvoorstel Jaarstukken 2021 (R22.000040), op het moment dat deze van de accountant ontvangen is.

4. Erratum Zomernota 2022

Toelichting

Op drie punten willen wij een erratum voorstellen op de Zomernota 2022 (A22.000698) en het bijbehorende raadsvoorstel (R22.000041):

 1. Correctie saldo 2025 en 2026
 2. Verduidelijking tabel algemene reserve
 3. Tekstuele correcties

In het erratum in de bijlage staat inhoudelijke toelichting hierop.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met verzending aan de raad van:
  • Erratum Zomernota 2022 (A22.001351);
  • Aangepast raadsvoorstel Zomernota 2022 (R22.000041).

5.  Annotatie ALV VNG 29-6

Toelichting

Op 29 juni houdt de VNG haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Middels bijgevoegde notitie wordt het college voorzien van een advies over de diverse agendapunten.

Besluit

 1. Vaststellen van de reactie van Zuidplas op de voor de Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2022 geagendeerde onderwerpen.

6. Benoeming leden algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen

Toelichting

In verband met het aantreden van een nieuw college dienen nieuwe vertegenwoordigers in (de algemene besturen van) de diverse samenwerkingsverbanden te worden benoemd.

Besluit

 1. De gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel (R22.000058) voor te stellen ondergenoemde bestuurders te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden in het algemeen bestuur van onderstaande gemeenschappelijke regelingen:
  • Bedrijvenschap Regio Gouda, leden: J.F. Weber, J.W. Schuurman
  • Grondbank RZG Zuidplas, leden: D. de Haas, J.W. Schuurman
  • GR IJsselgemeenten, leden: J.W. Schuurman, F. Klovert
  • Omgevingsdienst Midden-Holland, leden: W. Zijlstra, J.W. Schuurman
  • Promen, leden: J.W. Schuurman
  • Hecht, leden: D. de Haas lid, F. Klovert, plv. lid
  • Recreatieschap Hitland, leden: D. de Haas, W. Zijlstra, J.W. Schuurman, F. Klovert
  • Recreatieschap Rottermeren, leden: D. de Haas, F. Klovert
  • Regio Midden-Holland, leden: H. Weber
  • Streekarchief Hollands Midden, leden: D. de Haas, F. Klovert
  • Veiligheidsregio Hollands Midden, leden: J.F. Weber, plv. lid: J.W. Schuurman
 2. Ondergenoemde bestuurders te benoemen als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering van onderstaande NV's:
  • NV Alliander: J.W. Schuurman
  • NV Bank Nederlandse Gemeenten: J.W. Schuurman
  • NV Cyclus: W. Zijlstra
  • NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea): W. Zijlstra
  • NV Oasen: W. Zijlstra
  • Zuidplas Participatie BV/Zevenhuizen-Zuid BV/ Zevenhuizen Zuid CV: J.W. Schuurman
 3. Memo 'Verzoek Agenderen Rv Benoeming leden algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regelingen (Z22.001221) vast te stellen en akkoord te geven op doorgeleiding aan het Presidium.

Besluit van de burgemeester

 1. De onder bovenstaand beslispunt 2 genoemde wethouders een volmacht te geven om de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen tijdens een vergadering van een privaatrechtelijke rechtspersoon waarvan de gemeente aandeelhouder of lid is.

7. Veerpont Gouderak - Moordrecht

Toelichting

Het contract met de huidige exploitant van de veerdienst Gouderak-Moordrecht loopt af eind juli af. De informatienota volgt naar aanleiding van actuele berichtgeving rondom de veerdienst.

Besluit

 1. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatienota Veerdienst Gouderak-Moordrecht (Z22.001195) en die te delen met de raad.

8. Legesverordening en wijziging gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren

Toelichting

Door het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren is de legesverordening voor het recreatiegebied vastgesteld. Al eerder in 2019 is een wijziging van de gebiedsverordening voorgelegd en vastgesteld door de raad van Zuidplas. Daarbij is echter geen wijzigingsbesluit ondertekend. De vaststelling daarvan wordt daarom nogmaals voorgelegd. Conform de collegeregeling, dienen deze verordeningen door de betrokken schapsraden vastgesteld te worden en daarna bekendgemaakt te worden. Beide stukken worden hierbij aangeboden.

Besluit

 1. In te stemmen met de tekst voor de ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren 2022’, zoals die gelijkluidend zal worden voorgelegd aan de colleges van de overige individuele deelnemers van het Recreatieschap Rottemeren.
 2. De raad voor te stellen de ‘Legesverordening voor het recreatiegebied Rottemeren 2022’, vast te stellen, zoals die gelijkluidend voorgelegd zullen worden aan de raden van de overige individuele deelnemers van het Recreatieschap Rottemeren.
 3. De raad voor te stellen de wijziging van de ‘Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018’ vast te stellen.

9. Beantwoording vervolgvragen op bomenkap Sjaloomlocatie te Moordrecht (C 1260)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vervolgvragen op C1254 bomenkap Sjaloomlocatie te Moordrecht.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vervolgvragen op C1254 van de SP over de kap van de bomen op de Sjaloomlocatie in Moordrecht (U22.001795)

10. JOGG Gemeente Zuidplas

Toelichting

Met de meicirculaire in 2021 heeft het Rijk extra corona middelen beschikbaar gesteld voor lokale steun op het gebied van gezondheid. Het college van B&W heeft middels besluit B21.000238 de middelen toebedeeld aan verschillende doeleinden. Eén van deze doeleinden was JOGG (Gezonde jeugd gezonde toekomst). Dit collegeadvies gaat in op de commitment vanuit Zuidplas om een ‘JOGG - gemeente’ te worden.

Besluit

 1. Zuidplas sluit zich aan bij JOGG en committeert zich aan het gezondheidsprogramma en is daarmee een ‘JOGG-gemeente’ voor een minimale periode van 2 jaar.

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de wethouder volksgezondheid om de samenwerkingsovereenkomst met JOGG te ondertekenen.

11. Programma Samen Veerkrachtig

Toelichting

In navolging van de bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp (A21.002352) wordt nu het programmaplan Samen Veerkrachtig aangeboden ter vaststelling in het college.

Besluit

 1. Vaststellen van het deelprogramma Samen Veerkrachtig.

Besluitenlijst college Zuidplas - 21 juni 2022

Vergaderdatum: 21 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Jaarverslag klachtenafhandeling 2021

Toelichting

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht dient jaarlijks een verslag van alle afgehandelde klachten opgesteld, vastgesteld en gepubliceerd te worden. Het college dient dit verslag vast te stellen. Het jaarverslag wordt vervolgens ter kennisname gebracht van de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Het Jaarverslag klachtenafhandeling 2021 gemeente Zuidplas vaststellen; 
 2. Akkoord gaan met de Raadsinformatienota Jaarverslag klachtenafhandeling 2021 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

2. Zienswijze splitsing Vestia

Toelichting

Op 24 mei 2022 heeft het college ingestemd met een voorlopige zienswijze omtrent de splitsing van Vestia (zie B22.000215, aangepast conform). Voorafgaand aan het afgeven van een definitieve zienswijze heeft het college toen ook besloten om de gemeenteraad te informeren en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. In de raadsvergadering van 14 juni 2022 zijn geen wensen of bedenkingen ingebracht tegen het voorstel (zie R22.000045). Daarmee is de zienswijze definitief. Ten opzichte van de voorlopige zienswijze is de adressering gewijzigd. In de programmacommissie ruimte van 7 juni jl. heeft de portefeuillehouder hiervoor mandaat gevraagd en gekregen. 

Besluit

 1. Gehoord de raad, in te stemmen met de definitieve zienswijze splitsing Vestia (U22.001769)

3. Projectopdracht Doelgericht Collegeprogramma 2022-2026

Toelichting

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en inmiddels is een nieuwe raad, coalitie en college gevormd. Het coalitieakkoord is op 19 mei jl. ondertekend en het nieuwe college op 1 juni jl. benoemd. De komende periode zal vanuit de nieuwe cyclus vanuit de juiste politieke rollen en verantwoordelijkheden (opgavegericht sturen) aan de gemeente Zuidplas nieuwe richting gegeven worden door middel van een doelgericht coalitieakkoord en collegeprogramma. Om te komen tot een doelgericht collegeprogramma is conform de Projectopdracht Opgavegericht Besturen (Z21.003688) het traject in 8 fases en (deel)projectopdrachten (met ieder een op zichzelf staand resultaat c.q. product) opgeknipt die in samenhang tot de (eind)doelstelling leiden. De bijgevoegde projectopdracht heeft betrekking op fase 6: formuleren van een doelgericht collegeprogramma. 

Besluit

 1. Vaststellen projectopdracht Doelgericht Collegeprogramma (Z22.000976).

4. Jaarverantwoording Kinderopvang 2021

Toelichting

De GGD Hollands Midden voert namens de gemeente toezichttaken uit op alle vormen van kinderopvang in de gemeente Zuidplas. Het is een wettelijke verplichting om jaarlijks verantwoording af te leggen aan de Minister van Onderwijs over het gevoerde toezicht- en handhavingsbeleid. Deze jaarrapportage wordt automatisch aangemaakt. Na vaststelling door het college worden de gegevens aangeleverd aan de minister en vervolgens aan de gemeenteraad. 

Besluit

 1. De jaarverantwoording kinderopvang van gemeente Zuidplas over 2021 vast te stellen. 
 2. De raad met bijgevoegde nota te informeren over de jaarverantwoording kinderopvang 2021.

5. Principebesluit middelweg naast 1a, Moerkapelle

Toelichting

Er is een principeverzoek ingediend omtrent de ontwikkeling van de locatie ten zuiden van Middelweg 1a te Moerkapelle. Het betreft een verzoek tot de bouw van één vrijstaande woning. De locatie ligt binnen de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken 1’. Vanuit het bestemmingsplan geldt er een uitwerkingsplicht voor het bouwen van een vrijstaande woning. Wij adviseren het college om in principe medewerking te verlenen tot het opstellen van een uitwerkingsplan op deze locatie. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning ter plaatse van Middelweg ten zuiden van 1a, Moerkapelle; 
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.000857).
 3. De initiatiefnemer te informeren via het ODMH door middel van bijgevoegde antwoordbrief (A22.001235).

Besluitenlijst college Zuidplas - 14 juni 2022

Vergaderdatum: 7 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Portefeuilleverdeling, locoburgemeesterschap en vervangingsregeling portefeuilles

Toelichting

In het constituerend beraad, de eerste collegevergadering van het nieuwgevormde college, diende er een besluit genomen te worden over de portefeuilleverdeling, het locoburgemeesterschap en de vervangingsregeling. Dit besluit is aangehouden als gevolg van twee openstaande vragen over de portefeuilleverdeling.

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage opgenomen portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders waarbij besloten wordt dat de gebiedspaspoorten onder de portefeuille implementatie omgevingswet valt.
 2. In te stemmen met de volgende benoemingen tot locoburgemeester:
  • 1e locoburgemeester de heer J.W. Schuurman;
  • 2e locoburgemeester de heer D. de Haas;
  • 3e locoburgemeester de heer W. Zijlstra;
  • 4e locoburgemeester de heer F. Klovert.
 3. In te stemmen met de regeling onderlinge vervanging collegeleden, met de volgende verdeling:
  • wethouder De Haas vervangt wethouder Schuurman;
  • wethouder Zijlstra vervangt wethouder De Haas;
  • wethouder Klovert vervangt wethouder Zijlstra;
  • wethouder Schuurman vervangt wethouder Klovert.

2. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen

Toelichting

Met ingang van 6 mei 2022 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Ook de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV), die van kracht wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet, wordt gewijzigd.

Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 16 juni 2022.

 Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen van de Provincie Zuid-Holland en deze te verzenden.

3. Meicirculaire 2022

Toelichting

De Meicirculaire 2022 informeert gemeenten over de inkomsten die zij kunnen verwachten uit het gemeentefonds. Conform eerder gebruik in Zuidplas wordt de raad hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota, en worden de financiële gevolgen toegevoegd aan het raadsvoorstel voor de Zomernota 2022.

Besluit

 1. Goedkeuren van de voorgestelde aanpassingen in het raadsvoorstel van de Zomernota 2022 (weergegeven met gele markering), en verzenden van dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor bespreking in de raad van 5 juli 2022 (R21.000041);
 2. Verzenden van de raadsinformatienota Meicirculaire 2022 naar de gemeenteraad (Z22.001132), inclusief de bijlagen Meicirculaire 2022 (A22.001298) en begrotingswijziging Meicirculaire 2022 (A22.001307); 

4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GroenLinks OV concessie ZH Noord (C 1257)

Toelichting

Door de fractie van de PvdA/GroenLinks zijn schriftelijke vragen gesteld over het PvE OV concessie Zuid-Holland Noord. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van de vragen. Het voorstel van de vragenbeantwoording is in de collegevergadering van 7 juni aangehouden. De beantwoording is na overleg met de portefeuillehouder niet aangepast en ligt nu opnieuw voor.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.001720) van de schriftelijke van de PvdA/GroenLinks over het PvE van de OV concessie Zuid Holland Noord.

Besluitenlijst college Zuidplas - 7 juni 2022

Vergaderdatum: 7 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Principebesluit 's Gravenweg 224 a/c Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Voor de percelen 's-Gravenweg 224a en 224c te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het realiseren van een vervangende woning. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als 'Wonen' en 'Tuin'. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan vanwege het feit dat de te realiseren woning buiten het bouwvlak en in de bestemming ‘Tuin’ wordt gebouwd. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen naar 'Tuin' en 'Wonen - 1' om een herindeling van het perceel mogelijk te maken. Geadviseerd wordt medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure middels een wijzigingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, waarbij dient te worden voldaan aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid, voor een herindeling van het perceel en het verplaatsen van de een woning op het perceel ’s-Gravenweg 224a/224c te Nieuwerkerk aan den IJssel;

2. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL - Productieafspraken tussen de gemeente Zuidplas en STZO (C 1255)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GroenLinks over productieafspraken Stichting ZO! (U22.001684).

3. Het ontwerp bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' ter inzage leggen

Toelichting

Voorstel tot het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Ow01). Dit ontwerpbestemmingsplan biedt een juridisch planologische regeling voor de herstructurering van de 50er jaren buurt in Moordrecht en de realisatie van 184 sociale huurwoningen.

Besluit

 1. Het ‘stedenbouwkundig plan & beeldkwaliteit plan, Moordrecht 50er jaren gebied’ vast te stellen.
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 3. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd-Ow01) te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen.
 4. Het ontwerp bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' (NL.IMRO.1892.Bpjaren50brtMrd- Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 5. Voor het bestemmingsplan ‘50er jaren buurt Moordrecht' geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

4. Actualisatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Toelichting

In de begroting 2022 staat in Programma 3.2 als doelstelling opgenomen dat het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geactualiseerd wordt. Het huidige IHP biedt weliswaar een doorkijk van 16 jaar maar er dient iedere 4 jaar een herijking plaats te vinden, zodat nieuwe landelijke ontwikkelingen en nieuwe lokale omstandigheden worden verwerkt in het plan. Om dit proces te begeleiden heeft Hevo een plan van aanpak/offerte ingediend. De ondertekening gebeurt onder mandaat.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorliggende Plan van aanpak/offerte m.b.t. de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

5. Reactie college van B&W Accountantsverslag 2021

Toelichting

Het door Deloitte Accountants B.V. opgestelde voorliggend Accountantsverslag 2021 is het resultaat van de opdracht aan de accountant tot het controleren van de jaarrekening 2021 van gemeente Zuidplas. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen de controleaanpak en de belangrijkste bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maakt. De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening 2021 van de gemeente Zuidplas te verstrekken. In deze informatienota geeft het college van B&W een reactie op de controleaanpak van de accountant, op de bevindingen en observaties als uitkomst van de controle van de jaarrekening 2021 en de beoogde opvolging van de belangrijkste aanbevelingen.

Besluit

 1. De reactie van het college van B&W op de bevindingen en observaties van de accountant en de beoogde opvolging van de kernboodschappen als resultaat van de controle van de jaarrekening 2021 gelijktijdig met het Accountantsverslag 2021 gemeente Zuidplas via een informatienota aan te bieden aan de raad.

6. Resultaten 3-meting Regionale Monitor Naamsbekendheid & Imago

Toelichting

De resultaten van de jaarlijkse regionale ‘Merkbekendheid & Imago Monitor’ zijn bekend. Ze geven inzicht of de inzet op gebiedsprofilering en het uitdragen daarvan effectief zijn. Na vier jaar monitoring is het tijd om de balans op te maken en een voorschot te nemen op de te volgen koers.

Besluit

 1. Instemmen met de resultaten “3-meting Regionale monitor naamsbekendheid en imago”.
 2. Jaarlijkse regionale monitoring vanwege taakstelling niet te continueren
 3. Raadsinformatienota Z22.000961 beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 3 juni 2022

Vergaderdatum: 3 juni 2022, tijdstip: 09.00 - 10.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • W. Zijlstra - wethouder
 • F. Klovert – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Verkenning vertegenwoordiging college in Verbonden Partijen

Toelichting

In verband met het aantreden van het nieuwe college moeten nieuwe vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de diverse verbonden partijen worden aangewezen. Dit advies kan dienen als een handreiking voor de verkenning hierover in uw constituerend beraad. Op basis van de uitkomsten van die verkenning zal vervolgens besluitvorming worden voorbereid. 

Besluit

 1. Verkenning voeren naar de vertegenwoordiging van het college in de verbonden partijen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 31mei 2022

Vergaderdatum: 24 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Overzicht vergaderpunten
 

1. Aangepast concept zienswijze aan Hecht

Toelichting

In de Programmacommissie Verbonden Partijen is verzocht een gewijzigde versie van de concept zienswijzebrief aan te leveren voor de gemeenteraad van 31 mei. De programmacommissie heeft gevraagd een steviger kritisch signaal aan het bestuur van Hecht te formuleren. In de conceptbrief zijn deze aanpassingen gemarkeerd opgenomen.

Besluit

 1. Instemmen met de aangepaste concept zienswijze aan Hecht en deze conform het verzoek van de Programmacommissie Verbonden Partijen van 24 mei jl. doorleiden naar de gemeenteraad, ter aanvulling op het raadsvoorstel Conceptbegroting 2023 en Jaarrekening 2021 Hecht (R22.000009)

2. Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO) Light 2022

Toelichting

Bijgaand treft u aan het Perspectief Ruimtelijke Opgaven (PRO) Light 2022. Deze bestaat uit twee delen: een openbaar deel en een geheim deel. In het openbare deel geven we inzicht in de actuele stand van zaken rondom de ruim 70 projecten, maar ook is de woningbouwplanning nu onderdeel van het Perspectief Ruimtelijke Opgaven. In de geheime bijlage zijn de geactualiseerde grondexploitaties opgenomen en geven we inzicht in de reserves en voorbereidingskredieten.

Besluit

 1. Het Perspectief Ruimtelijke Opgaven Light 2022 (A22.001175), inclusief geheime bijlage, vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 5 juli 2022.
 2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van de geheime bijlage bij het PRO Light 2022 (A22.001176), zoals bedoeld in artikel 55 van de Gemeentewet.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel (R22.000046).

3. Jaarstukken 2021

Toelichting

De jaarstukken blikken terug op begrotingsjaar 2021, er wordt verantwoording afgelegd over het gevoerd (financieel) beleid. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad over de geleverde prestaties en de inzet van middelen. Het jaarresultaat wordt bestemd en de daarbij behorende begrotingswijziging vastgesteld.

Besluit

 1. De jaarstukken 2021 (A22.000810) vast te stellen.
 2. Het raadsvoorstel (R22.000040) te accorderen en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

4. Zomernota 2022

Toelichting

De zomernota geeft inzicht in de huidige meerjarenbegroting, de voorstellen tot budgetaanpassing en geeft een doorkijk naar hetgeen op ons afkomt. Daarnaast biedt de zomernota de financieel technische uitgangspunten waarmee de begroting opgesteld wordt.

Besluit

 1. De zomernota 2022 (A22.000698) vast te stellen.
 2. Het raadsvoorstel (R22.000041) te accorderen en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

5. Ontwerp uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ ter inzage leggen

Toelichting

Voorstel tot het ter inzage leggen van het ontwerp uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen' (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01). Dit uitwerkingsplan biedt een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van 17 grondgebonden woningen.

Besluit

 1. Geen formele inspraak voor het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01) op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 2. Voor de vaststelling van het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01) te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen.
 3. Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn-Ow01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gelijktijdig met het ontwerp uitwerkingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 5. Voor het uitwerkingsplan ‘Park de Zevenloft, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.UpParkZevenloftZhn- Ow01) geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.
 6. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

6. Memo presidium inzake verschuiving op raadsplanning

Toelichting

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 juli 2022. Voor drie onderwerpen is het niet gelukt om tijdig een verzoek tot herplanning aan het presidium voor te leggen. De verkenning Nieuwerkerk-Noord, het ontwikkelplan Veengebied en het opgaveplan Landschappelijk Zuidplas staan geagendeerd voor 5 juli, terwijl deze documenten pas in het najaar van 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z22.001035 voor het presidium, ter bespreking in het presidiumoverleg van 31 mei 2022.

7. Indexering JOS

Toelichting

Op 20 januari 2022 hebben de colleges in Midden-Holland besloten de tarieven voor (gecontracteerde) jeugd en Wmo-diensten extra te verhogen om een salarisverhoging voor de medewerkers mogelijk te maken. Dit naar aanleiding van een oproep van de VNG om de extra verhoging van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van 1,13% door te laten werken naar aanbieders, in lijn met de financiële middelen die het Rijk hiervoor via het accres beschikbaar heeft gesteld.

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de eenmalige verhoging van het indexatiepercentage tot 3,87 % voor de subsidie Jeugdhulp op School (JOS) ingaande 1 februari 2022.
 2. Het met terugwerkende kracht gelijktijdig laten ingaan van deze indexatie met de aangepaste tarieven Jeugd en Wmo in Midden-Holland. Dit betekent een verhoging voor de gemeente Zuidplas van € 3.696 per jaar.
 3. Het aanpassen van de indexatiesystematiek per 2023 naar de OVA-PPC-systematiek.

8. Inkoop Jeugd en Wmo 2025

Toelichting

Op 19 mei heeft het BOSD ingestemd met het versturen van een raadsinformatienota inclusief bijgevoegde bijlagen over het inkooptraject Jeugd en Wmo 2025. De eerste stap in dit proces was een voorbereidende en verkennende fase. Resultaat van deze verkenning is een drietal rapportages: een ambtelijke verkenning, een inventarisatie onder externe partners en een regioverkenning. Deze verkenningen en de planning voor het vervolg van het inkooptraject worden gelijktijdig gedeeld met de vijf gemeenteraden.

Besluit

 1. In te stemmen met het versturen van de raadsinformatienota (Z22.000962) aan de gemeenteraad.

9. Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022

Toelichting

Op 29 juni 2021 heeft u de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein (USSMD) 2021 vastgesteld. Inmiddels is het inhoudelijk beleid op het Sociaal Domein op een aantal punten gewijzigd, wat ook het bieden van financiële ondersteuning aan instellingen en activiteiten behelst. Een en ander vraagt een wijziging van de USSMD, zodat er ook juridisch een grondslag is voor subsidieverlening.

Besluit

 1. De 'Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022' vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 24 mei 2022

Vergaderdatum: 24 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Splitsing Vestia

Toelichting

Het college is voornemens om een positieve zienswijze af te geven over de splitsing en toelating van Vestia in Zuidplas en met een toename van de achtervangpositie. Daaraan voorafgaand wordt voorgesteld om eerst de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om eventuele wensen en bedenkingen in te brengen bij de uit te brengen zienswijze.

Besluit

 1. Instemmen met een (voorlopige) zienswijze omtrent de splitsing en toelating Vestia, waarvan de hoofdpunten zijn: a) een positieve beoordeling van toekomstige volkshuisvestelijke prestaties en financiële continuïteit van de nieuwe woningcorporatie. b) de toelating van de nieuwe woningcorporatie tot de woningmarkt van Zuidplas; en c) een aantal kanttekeningen bij de zienswijze omtrent de volkshuisvestelijke prestaties, borgbaarheid van de nieuwe corporatie en governance; en
 2. In te stemmen met het principe dat de gemeentelijke achtervang tussen gemeenten gelijk wordt getrokken op basis van de verdeling van de marktwaarde van het vastgoed tussen gemeenten;
  • a) waarbij specifiek voor Vestia wordt gestreeft dat de nieuwe corporaties in een gelijkwaardige startpositie komen waarbij rekening wordt gehouden met de opgave horend bij het bezit.
  • b) en waarbij de gemeente Zuidplas geen bovenproportionele achtervangpositie zal innemen ten opzichte van gemeente Delft en Zoetermeer
 3. Voorafgaand aan het afgeven van een definitieve zienswijze in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel (R22.000045) om de gemeenteraad te informeren en in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

2. Beleidsregels Studietoeslag 2022

Toelichting

Sinds 2015 keert de gemeente Zuidplas de studietoeslag uit aan studenten die vanwege medische redenen niet in staat zijn om naast de studie inkomen te verwerven. Via een lokale verordening en nadere regels was de hoogte van de studietoeslag en voorwaarden vastgelegd. In de Verzamelwet SZW 2022 is een wijziging van de studietoeslag meegenomen waardoor per 1 april 2022 de oude verordening studietoeslag 2019 en nadere regels studietoeslag 2019 van rechtswegen komen te vervallen. Dit vraagt om nieuwe beleidsregels. 

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels Studietoeslag 2022 (A22.001095).
 2. Instemmen met het versturen van de informatienota (Z22.000888) aan de gemeenteraad.

3. Corona-gerelateerde subsidies 2022, 1e tranche

Toelichting

Culturele en maatschappelijke instellingen en verenigingen konden tot 15 maart 2022 een corona-gerelateerde subsidieaanvraag (1e tranche) indienen op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022. Het college is bevoegd om beslissingen te nemen op de binnengekomen subsidieaanvragen en heeft hiervoor een termijn van uiterlijk 13 weken na het verstrijken van de indientermijn. 

Besluit

 1. De corona-gerelateerde subsidies te verlenen zoals in bijgaande notitie (A22.001043) is verwoord.

4. Zienswijze op Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied

Toelichting

Met ingang van 19 april 2022 ligt de Ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder ter inzage. Het gaat om een partiële wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland en het Omgevingsprogramma Zuid-Holland. Voor deze wijziging is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER is een bijlage bij de Ontwerp Herziening en ligt dus ook ter inzage. Het indienen van een zienswijze kan uiterlijk 30 mei 2022. 

Besluit

 1. In te stemmen met de in de bijlage voorgestelde zienswijze op de ontwerp Herziening Omgevingsbeleid Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder van de Provincie Zuid-Holland;
 2. De zienswijze te verzenden aan de Provincie Zuid-Holland.

5. Procedure tot vestiging van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Toelichting

De Gasunie Transportservices B.V. (hierna ook: de Gasunie of initiatiefnemer) is bezig met de voorbereiding van de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Moordrecht en Rotterdam. De eigenaren van een perceel in Moordrecht, dat nodig is voor dit project, verlenen hieraan geen medewerking. Er dient derhalve een gedoogplicht op dit perceel te worden gevestigd op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Bevoegd voor deze vestiging is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor is echter de medewerking nodig van de burgemeester van de gemeente waarin het desbetreffende perceel zich bevindt. Binnen de gemeente wordt volgens voornoemde wet de burgemeester belast met taken inzake het verlenen van inspraak en de voorbereiding van de besluitvorming. Er wordt aan de burgemeester voorgesteld om de benodigde stappen te zetten.

Besluit burgemeester

 1. Het verzoek van de Gasunie (Corsanummer I22.001155) met bijbehorende stukken in het gemeentelijke huis-aan-huis blad en het Gemeenteblad te publiceren en voor twee weken ter inzage te leggen; 
 2. De eigenaren van desbetreffend perceel over de terinzagelegging en de hoorzitting bij het provinciehuis te informeren door middel van bijgevoegde conceptbrieven (Corsanummers U22.001607, U22.001617, U22.001620); 
 3. Na de terinzagelegging de bijgevoegde verklaring te ondertekenen en naar provincie Zuid-Holland te sturen (Corsanummer A22.001157);
 4. De wethouder Ruimtelijke Ordening of de behandelende ambtenaar te machtigen namens de gemeente Zuidplas de hoorzitting bij het provinciehuis bij te wonen.

6. Ontwerpwijzigingsplan Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II

Toelichting

De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor de bouw van een woning ten oosten van Moerkapelse Zijde 98, gelegen aan het fietspad Westland. Hiervoor is in 2020 reeds een soortgelijk verzoek behandeld, ook voor de bouw van één woning. Het nu voorliggende verzoek is een vervolg hierop. In het vigerend bestemmingsplan ‘Tweemanspolder en polder De Wilde Veenen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van twee woningen. In juni 2018 is reeds een principebesluit genomen door uw college voor de ontwikkeling van twee woningen. Voorliggend ontwerpwijzigingsplan maakt de realisatie van één woning mogelijk. 

Besluit

 1. Het ontwerpwijzigingsplan ‘Moerkapelse Zijde ten oosten van 98 deel II’ (NL.IMRO.1892.WpMkpzijtov98aMkp2-On01) ter inzage te leggen ten behoeve van het starten van de formele procedure.
 2. Geen inspraak te verlenen op grond van de inspraakverordening.

7. Bestuursverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit

Toelichting

Gemeente Zuidplas doet samen met de regiogemeenten uit Midden-Holland mee aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) 2021-2025. Het rijk stimuleert dit programma met subsidie (matchingsregeling) en de betreffende gemeenten hebben hiertoe in 2020 een adhesieverklaring afgegeven. Het Fonds voor Cultuurparticipatie verlangt in het kader van de jaarlijkse verantwoording voor 31 mei a.s. een verklaring dat de gelden van de indirecte matching rechtsgeldig zijn besteed.

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegde bestuursverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2021 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de wethouder cultuur om de bestuursverklaring te ondertekenen. 
 2. De manager van het Cluster Beleid Samenleving en bestuursadvies te mandateren om voortaan deze jaarlijks terugkerende verklaring te ondertekenen.

8. Jaarrekening 2021 Drost IJserman

Toelichting

Jaarlijks ontvangt het college de door de Stichting Drost-IJserman te Moordrecht vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring. De vereiste tot onvoorwaardelijke goedkeuring is statutair vastgelegd. 

Besluit

 1. De jaarrekening 2021 van de Stichting Drost IJserman goed te keuren.

Besluitenlijst college Zuidplas - 17 mei 2022

Vergaderdatum: 17 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Beantwoording vragen SP Afvalbeleid en veranderen afvalbeleid (C 1251)

Toelichting

Beantwoording vragen SP Afvalbeleid en veranderen afvalbeleid.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over afvalbeleid en veranderen afvalbeleid (U22.001423).

2. Bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart en raadsinformatienota

Toelichting

De gemeente Zuidplas streeft – samen met de andere gemeenten in Midden Holland - naar een evenwichtige integrale blik van alle overheden op het Groene hart en steunt daarom het op overeenstemming gerichte overleg in het NOVI Groene Hart. Een Groene Hart wat uit meer bestaat dan alleen groen en landschap. Ook infrastructuur, wonen en economie verdienen nadrukkelijk de aandacht om een zo vitaal mogelijk gebied te blijven. Ze ondertekent daarvoor het bestuursakkoord.

Besluit college

 1. De intentie te steunen om te komen tot intensievere samenwerking tussen overheden en akkoord te gaan met ondertekening van de bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart.
 2. Het NOVI-overleg daarbij de regionaal afgestemde interpretatie van de overeenkomst mee te geven om zo nadrukkelijk te streven naar een evenwichtige integrale blik op het gebied.
 3. De raad met de bijgaande informatienota en bijbehorende bijlage op de hoogte te brengen van het aangaan van de bestuurlijke samenwerking in het Groene Hart.

Besluit burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder de Haas om de bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart te ondertekenen.

3. Bevestiging voornemen aanleg 3e kunstgras Voetbalvereniging Moerkapelle

Toelichting

Door de vertraging van de oplevering van de nieuwbouw Rehobothschool in Moerkapelle is er noodzaak ontstaan om enkele extra noodlokalen voor deze school te realiseren. Ter plekke van deze school is daar geen ruimte voor en daarom moet worden uitgeweken naar het tegenoverliggende grasveld van v.v. Moerkapelle. In een gesprek met de gemeente heeft v.v. Moerkapelle daar toestemming voor gegeven indien zij de garantie krijgen dat er een derde kunstgrasveld komt.

Besluit

 1. Bijgaande brief U22.001545 versturen aan de Voetbalvereniging Moerkapelle

4. Moties en toezeggingen

Toelichting

Jaarlijks wordt bij de Voorjaarsnota aan de raad een overzicht geboden van de openstaande moties en toezeggingen. Recentelijk zijn de overzichten geactualiseerd en afgestemd met de betrokken portefeuillehouders. Voorgesteld wordt de overzichten openstaande en als afgedaan beschouwde moties en toezeggingen vast te stellen en als bijlagen bij de Voorjaarsnota 2022 te voegen. In de collegevergadering van 10 mei is het advies aangehouden omdat een aantal zaken niet herkend werd. Deze zijn nader uitgezocht en afgestemd met de betrokken bestuurders. De aangepaste overzichten zijn als bijlage bij dit advies aan het college gevoegd.

Besluit

 1. De overzichten openstaande en als afgedaan beschouwde moties en toezeggingen vast te stellen en als bijlagen bij de Voorjaarsnota 2022 door te leiden naar de gemeenteraad.

5. Conceptbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Stichting ZO

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023 en eventueel aanvullende stukken [bv. meerjarenraming 2024-2025] en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de conceptbegroting 2023 van Stichting ZO! (Zuidplas Ondersteunt).
 2. De raad voor te stellen Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U22.000265.

6. Straatnaamtoekenningen

Toelichting

Ten gevolge van de herontwikkeling van 't Lage in Moordrecht worden de sportvelden verplaatst en zullen nieuwe woningen worden gebouwd. Door deze ontwikkeling ontstaan twee nieuwe straten waarvoor nieuwe straatnamen uitgegeven moeten worden. De nieuwe straten sluiten aan op de bestaande Sportlaan en de Dokter Van Westendorplaan in Moordrecht.

Besluit

 1. De straatnaam Burgemeester Van Staverenstraat toe te kennen.
 2. De straatnaam Burgemeester Van Vollenhovenstraat toe te kennen.

7. Benoeming kinderburgemeester 2022-2023

Toelichting

De benoemingscommissie heeft een keuze gemaakt voor de nieuwe kinderburgemeester en het college legt die keuze ter besluitvorming voor aan de raad.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de door de benoemingscommissie voorgedragen kandidaat voor de functie van kinderburgemeester voor de gemeente Zuidplas te benoemen voor het schooljaar 2022-2023.

Besluitenlijst college Zuidplas - 10 mei 2022

Vergaderdatum: 10 mei 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Overzicht vergaderpunten
 

1. Gedeeltelijk opheffen geheimhouding anterieure overeenkomst jaren 50-wijk Moordrecht

Toelichting

Op 25 januari 2022 hebben wij een verzoek ontvangen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), inhoudende de openbaarmaking van meerdere documenten met betrekking tot de ontwikkeling van de jaren ’50-wijk in Moordrecht waaronder elk document inzake de anterieure overeenkomst tussen Mozaïek Wonen en gemeente Zuidplas voor de herstructurering van de wijk.

Deze documenten komen gedeeltelijk in aanmerking voor openbaarmaking. Vanwege de eerder opgelegde geheimhouding dient uw college te beslissen over het (gedeeltelijk) opheffen van de geheimhouding van bijlage 11 bij de anterieure overeenkomst.

Besluit

 1. De op 7 september 2021 opgelegde geheimhouding met betrekking tot bijlage 11 van de anterieure overeenkomst met Mozaïek Wonen over de ontwikkeling van de jaren ’50-wijk gedeeltelijk op te heffen. Een en ander conform bijgaand (concept) gelakt document (A22.000924).

2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zevenhuizen-Zuid fase 1c

Toelichting

Met dit bestemmingsplan wordt de aanleg van 6 woningen in de wijk Zevenhuizen-Zuid mogelijk gemaakt.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Zevenhuizen-Zuid Fase 1c" op 14 juni 2022 aan de raad voor te leggen.

3. Beantwoording schriftelijke vragen SP – Kap bomen Sjaloomlocatie

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen SP-Kap bomen Sjaloomlocatie te Moordrecht

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP over de kap van bomen op de Sjaloomlocatie in Moordrecht (U22.001403).

4. Principebesluit Zuidelijke Dwarsweg 15 Zevenhuizen

Toelichting

Voor het perceel Zuidelijke Dwarsweg 15 te Zevenhuizen is een verzoek ingediend om het gebruik van de woning te wijzigen. Op grond van het vigerende bestemmingsplan geldt voor de planlocatie de bestemming ‘Agrarisch’, met de aanduidingen ‘glastuinbouw toegestaan’ en ‘bedrijfswoning’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan, omdat er enkel gewoond mag worden ten dienste van een bedrijf. Het achterliggende bedrijf is verkocht, maar blijft voortbestaan. Om het planvoornemen te realiseren dient de woning de functieaanduiding ‘plattelandswoning’ te verkrijgen. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan een omzetting van een bedrijfswoning naar plattelandswoning.

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure voor het wijzigen van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ naar de aanduiding ‘plattelandswoning’ op het perceel Zuidelijke Dwarsweg 15 te Zevenhuizen.
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde informatienota (Z22.000802)

5. Aanpassing huurovereenkomst hockeyvelden

Toelichting

Door opheffing van de niet langer noodzakelijke hockeystichting is een herziening noodzakelijk van de bestaande huurovereenkomst voor de hockeyvelden op sportpark Dorrestein. De stichting huurt nu nog van de gemeente en stelt ze ter beschikking aan de hockey als gebruiker. De opheffing maakt het mogelijk dat de vereniging rechtstreeks van de gemeente huurt.

Besluit

 1. Instemmen met de herziening van de huurovereenkomst A22.000950.

6. Doorgeleiden Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied - mei 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2022 (A22.000943 met bijlage A22.001040), en deze met begeleidende infonota Z22.000808 door te geleiden naar de gemeenteraad.

Besluit

 1. Instemmen met Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied | mei 2022 (A22.000943 met bijlage A22.001040), en deze met begeleidende infonota Z22.000808 door te geleiden naar de gemeenteraad.

7. Voortgang implementatie Wet inburgering 2022

Toelichting

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering 2022, is op 15 december 2020 door het college het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 vastgesteld. In het Actieplan is opgenomen dat de gemeenteraad ieder kwartaal middels een informatienota wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht de informatienota (Z22.000806), over de voortgang van de implementatie in Q1 2022, te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De informatienota (Z22.000806) te versturen aan de gemeenteraad.

8. Mandaat tekenen overeenkomst expertpanel

Toelichting

Om de opgave Middengebied inhoudelijk te kunnen toetsen wordt een expertpanel ingericht. Met experts op verschillende vakgebieden wordt samenwerkingsovereenkomst aangegaan zodat zij kennis, kunde en netwerk beschikbaar kunnen stellen aan de Gemeente Zuidplas om daarmee te opgave te verrijken. De portefeuillehouder zal de overeenkomst namens de gemeente tekenen.

Besluit van het college

 1. Vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst Expertpanel Middengebied (Z22.000839).

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht verlenen aan wethouder J. Hordijk voor het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Expertpanel Middengebied namens de gemeente Zuidplas.

9. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Kosten Oekraïne opvang C 1250 en informatienota aan de raad stand van zaken noodopvang vluchtelingen

Toelichting

Door de fractie VVD zijn op 22 april jl. schriftelijke vragen gesteld over de tot nu toe gemaakte kosten voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Zuidplas. Advies om de gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota over de actuele stand van zaken met betrekking tot de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen VVD omtrent de tot nu toe gemaakte kosten voor de noodopvang van de Oekraïense vluchtelingen via de voorgestelde beantwoording (U22.001418).
 2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde informatienota (Z22.000843).

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 april 2022

Vergaderdatum: 25 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Beantwoording schriftelijke vragen SP Bezwarenprocedure WOZ aanslag
 2. Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2022 en Beantwoording schriftelijke vragen
 3. Vaststellen NRD “Middengebied - Zuidplas” inclusief Nota van Beantwoording Zienswijzen
 4. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 GR IJsselgemeenten
 5. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Hitland
 6. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Rottemeren
 7. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Streekarchief Midden-Holland
 8. Concept begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden
 9. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Grondbank RZG Zuidplas
 10. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 HECHT
 11. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Midden-Holland
 12. Wijzigingen Personeelshandboek 2021
 13. Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatieveiligheid DigiD en Suwinet en vaststelling rapportage basisregistraties
 14. Delegatie en mandaat in verband met inwerkingtreding van de Wet open overheid
 15. Concept begroting 2023-2026 en Jaarrekening 2021 Regio Midden-Holland
 16. Jaarstukken 2021 Bedrijvenschap Regio Gouda
 17. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Promen

1. Beantwoording schriftelijke vragen SP Bezwarenprocedure WOZ aanslag (C 1243)

Toelichting

Beantwoording C 1243 - Schr. vragen SP Bezwarenprocedure WOZ aanslag_E22.001264.

Besluit

1.    Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de SP over de bezwarenprocedure WOZ aanslag. (U22.001336).

2. Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 2022 en Beantwoording schriftelijke vragen (C 1244)

Toelichting

De energieprijzen in Nederland zijn flink gestegen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat bij een gemiddeld energieverbruik een nieuw energiecontract ca. € 2.800 kost per jaar. Voor inwoners op en rond het sociaal minimum zijn dit extra kosten die zij moeilijk kunnen dragen. Daarom heeft het Rijk een wetswijziging ingediend die het mogelijk maakt dat gemeenten minimahuishoudens een eenmalige energietoeslag verstrekt van € 800. Dit advies stelt voor het verstrekken van de eenmalige energietoeslag de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zuidplas voor.

Besluit

 1. Instemmen met de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 Zuidplas (A22.000812).
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota (Z22.000718).
 3. Instemmen met de beantwoording (U22.001185) van de schriftelijke vragen van de SP fractie met betrekking tot de compensatie energierekening (E22.001265).

3. Vaststellen NRD “Middengebied - Zuidplas” inclusief Nota van Beantwoording Zienswijzen

Toelichting

Naar aanleiding van de besluitvorming over het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder in 2021 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau “Middengebied – Zuidplas” (NRD) ter inzage gelegd. De Nota van Beantwoording bevat de reacties op de zienswijzen over de NRD. Het college wordt gevraagd de NRD samen met deze Nota van Beantwoording vast te stellen, en de indieners van de zienswijzen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Besluit

 1. Vaststellen van de Notitie van Reikwijdte en Detailniveau “Middengebied – Zuidplas” (Z21.000353) en de Nota van Beantwoording Zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau “Middengebied - Zuidplas” (A22.000791) als bijlage daarvan;
 2. Instemmen met het verzenden van brief (U22.001212) naar de indieners van de zienswijzen.
 3. Instemmen met het doorgeleiden van informatienota (Z22.000666) naar de gemeenteraad.

4. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 GR IJsselgemeenten

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling GR IJsselgemeenten biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023, de 1e concept begrotingswijziging 2022 en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2022 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van de GR IJsselgemeenten.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 van GR IJsselgemeenten.
 3. De raad voor te stellen GR-IJsselgemeenten hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000273.

5. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Hitland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2026 en de jaarstukken 2021 inclusief de accountantsverklaring aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van het Recreatieschap Hitland.
 2. De raad voor te stellen het Recreatieschap Hitland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000274.

6. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Recreatieschap Rottemeren

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren biedt aan de deelnemende gemeenten de concept programmabegroting 2023 van Recreatieschap Rottemeren inclusief de meerjarenraming 2024/2026 en de jaarstukken 2021 inclusief het concept accountantsverslag aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen bij de concept begroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren.
De raad voor te stellen het bestuur van Recreatieschap Rottemeren hierover te informeren middels bijgevoegde zienswijze U22.000275.

7. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Streekarchief Midden-Holland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Midden-Holland (SAMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 en eventueel aanvullende stukken [bv. meerjarenraming 2024-2025] en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023 van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH).
 2. De raad voor te stellen het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000269.

8. Concept begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023 VRHM en eventueel aanvullende stukken (meerjarenraming 2024-2026) en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 VRHM.
 2. De raad voor te stellen de VRHM te informeren middels een reactiebrief (U22.000264).

9. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Grondbank RZG Zuidplas

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Grondbank RZG Zuidplas biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024 en de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023 van de Grondbank RZG Zuidplas.
 2. De raad voor te stellen De Grondbank RZG Zuidplas hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000270.

10. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 HECHT

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Hecht biedt aan de deelnemende gemeenten de conceptbegroting 2023 en de concept jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de conceptbegroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van HECHT zoals geformuleerd in het raadsvoorstel (R22.000009) en de bijgevoegde zienswijzebrief (U22.000272).

11. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Midden-Holland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) biedt de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023 en de meerjarenraming 2024/2026, alsmede de jaarstukken 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023 van Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).
 2. De raad voor te stellen het ODMH hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000267.

12. Wijzigingen Personeelshandboek 2021

Toelichting

De gemeente Zuidplas voorziet haar werknemers met een Personeelshandboek waarin onder andere de lokale arbeidsvoorwaarden, gedragscodes en beleidsregelingen zijn opgenomen. Op bepaalde punten is het huidige Personeelshandboek niet meer actueel en adviseren we door middel van dit voorstel om de wijzigingen vast te stellen.

Besluit

 1. In te stemmen met drie tekstuele wijzigingen in het Personeelshandboek, waarbij de strekking van de inhoud ongewijzigd blijft. Dit betreft het grootboeknummer voor de aanvraag van een beeldschermbril, de verwijzing naar clusters in plaats van afdelingen en de vermelding van lokale feest- en eventuele brugdagen.
 2. In te stemmen met twee tekstuele wijzigingen in het Personeelshandboek, waarbij de strekking van de inhoud ongewijzigd blijft. Dit betreft de omschrijving van een interne kandidaat en de duur van het verlof bij overlijden in het buitenland.
 3. In te stemmen met het opnemen van pesten, agressie en geweld als vormen van ongewenst, overschrijdend gedrag in het integriteitsbeleid.
 4. In te stemmen met het voorstel om een extra lid met betrekking tot (verkeers)boetes op te nemen in het bestaande artikel omtrent verantwoord omgaan met gemeentelijke voorzieningen en personeelsregelingen in het Personeelshandboek.

13. Collegeverklaring ENSIA 2021 inzake Informatieveiligheid DigiD en Suwinet en vaststelling rapportage basisregistraties

Toelichting

De gemeente moet zich jaarlijks verantwoorden over de kwaliteit van de informatieveiligheid van DigiD en Suwinet aan de hand van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het doel van deze audit systematiek is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad en aan de nationale toezichthouders.

Besluit

 1. De collegeverklaring ENSIA inzake Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen(A22.000178).
 2. De verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) vast te stellen (A22.000278 en A22.000279).
 3. Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring, bijlage 1 DigiD, bijlage 2 Suwinet en het assurancerapport van de IT-auditor voor onbepaalde tijd op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur.
 4. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de gemeentewet te verzoeken de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring en bijlage 1 en 2 behorende bij de collegeverklaring ENSIA 2021 tijdens de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
 5. In te stemmen met de raadsinformatienota, waarmee de raad in kennis wordt gesteld van de verantwoording vanuit het ENSIA-stelsel over het jaar 2021 (Z22.000729).

14. Delegatie en mandaat in verband met inwerkingtreding van de Wet open overheid

Toelichting

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Deze wet schept nieuwe bevoegdheden voor het college, de burgemeester en de gemeenteraad op het gebied van openbaarheid van informatie. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid door de organisatie behoeven deze nieuwe bevoegdheden verwerking in het Delegatie- en mandaatbesluit van de raad van de gemeente Zuidplas 2016 en het Mandaatregister 2022). Ook het mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Midden-Holland moet aangepast worden.

Besluit

 1. De raad voor te stellen, middels raadsvoorstel met corsanummer R22.000035, de bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet open overheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
 2. De bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders die voortvloeien uit de Wet open overheid te mandateren aan de clustermanagers A en B met ondermandaat voor de beleidsadviseur A, de opgavemanager en de programmamanagers A en B, conform bijgevoegd (concept) mandaatregister 2022-2 (corsanummer A22.000853), en onder intrekking van het mandaatregister 2022.
 3. Het bijgevoegde Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland gemeente Zuidplas 2022 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders betreft (corsanummer A22.000852).

Besluit van de burgemeester

 1. De bevoegdheden van de burgemeester die voortvloeien uit de Wet open overheid te mandateren aan de clustermanagers A en B met ondermandaat voor de beleidsadviseur A, de opgavemanager en de programmamanagers A en B, conform bijgevoegd (concept) mandaatregister 2022-2 (corsanummer A22.000853), en onder intrekking van het mandaatregister 2022.
 2. Het bijgevoegde Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland gemeente Zuidplas 2022 vast te stellen, voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft (corsanummer A22.000852).

15. Concept begroting 2023-2026 en Jaarrekening 2021 Regio Midden-Holland

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Regio Midden-Holland (RMH) biedt aan de deelnemende gemeenten de concept begroting 2023-2026 en de Jaarrekening 2021 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de concept begroting 2023-2026 in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de concept begroting 2023-2026 van de Regio Midden-Holland (RMH).
 2. De raad voor te stellen de Regio Midden-Holland hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief (U22.000266).

16. Jaarstukken 2021 Bedrijvenschap Regio Gouda

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG) biedt aan de deelnemende gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas de jaarrekening 2021 ter kennisneming aan.

Besluit

 1. De raad voor te stellen de volgende reactiebrief (U22.000268) te vesturen naar het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG).

17. Concept begroting 2023 en Jaarstukken 2021 Promen

Toelichting

De Gemeenschappelijke Regeling Promen biedt aan de deelnemende gemeenten de primitieve begroting 2023 Promen en de jaarstukken 2021 aan. Daarnaast ontvangt u de primitieve begroting 2023 van Prowork te kennisgeving. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze over de primitieve begroting 2023 Promen in te dienen.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023 van Promen.
 2. De raad voor te stellen Promen hierover te informeren middels bijgevoegde reactiebrief U22.000271.

Besluitenlijst college Zuidplas - 19 april 2022

Vergaderdatum: 19 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Terinzagelegging ontwerpbeleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS
 2. Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport
 3. Memo aan het presidium over aanpassing Mandaat- en delegatiebesluit van de raad in verband met inwerktreding Wet open overheid
 4. Memo aan het presidium - Splitsing Vestia
 5. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL m.b.t. energietoeslag (C 1242)
 6. Subsidievaststellingen 2021 Voorschoolse Educatie en Peuteropvang
 7. Overeenkomst met Enver
 8. Leefgeld Oekraïense vluchtelingen
 9. Principebesluit Albert van ’t Hartweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel
 10. Vaststellen wijzigingsplan Moerkapelse Zijde, nabij nr. 19

1. Terinzagelegging ontwerpbeleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart voor PFAS

Toelichting

Voor de nieuwe groep verontreinigende stoffengroep PFAS is het beleid de laatste jaren veel in beweging geweest. Er is in de regio Midden-Holland nader onderzoek uitgevoerd naar de voorkomende PFAS gehalten in de bodem van buitengebieden. Deze gegevens kunnen nu worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande bodemkwaliteitskaart (BKK). Met deze aanvulling kunnen de onderzoekslasten voor grondverzet zonder milieuhygiënische bezwaren worden verlicht.

Besluit

 1. Akkoord gaan met de terinzagelegging van de ontwerpbeleidsregel en aanvullende bodemkwaliteitskaart PFAS.

2. Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport

Toelichting

Het participatietraject voor Rotterdam The Hague Airport heeft een voorlopig pakket van afspraken (VPP) opgeleverd. Aan de gemeente Zuidplas is gevraagd om een reactie te geven op dit VPP. Voorgesteld wordt om met klem te verzoeken om meer informatie over geluidcontouren die voor
Zuidplas relevant zijn en eventuele belemmeringen voor woningbouw van de contouren Daarnaast kan op een aantal punten worden gevraagd om aanscherpingen en om meer inzicht in de effecten van het VPP.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 31 mei 2022.

3. Memo aan het presidium over aanpassing Mandaat- en delegatiebesluit van de raad in verband met inwerktreding Wet open overheid

Toelichting

Op 27 oktober 2021 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) gepubliceerd in het Staatsblad. De Woo treedt op 1 mei 2022 in werking. Om de situatie te voorkomen dat de gemeenteraad zelf in voorkomende gevallen verzoeken om publieke informatie moet afhandelen, wordt aan het presidium voorgesteld om het raadsvoorstel tot wijziging van het delegatie- en mandaatbesluit zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de Woo, te behandelen in de vergadering van de gemeenteraad.

Besluit

 1. Door middel van bijgaand memo (corsanummer Z22.000742) het presidium te verzoeken het raadsvoorstel tot wijziging van het delegatie- en mandaatbesluit in verband met de inwerkingtreding van de Wet open overheid, te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei 2022.

4. Memo aan het presidium - Splitsing Vestia

Toelichting

Vestia heeft de gemeente gevraagd om uiterlijk 17 juni een formele zienswijze te geven over de aanstaande splitsing van Vestia. Hiervoor is onder meer de formele raadsprocedure van 'wensen en bedenkingen' vereist. De splitsing staat geagendeerd voor de raad van 10 mei. Echter er is meer tijd nodig om de recent aangeleverde stukken te analyseren en van goed advies te voorzien.

Besluit

 1. In te stemmen met het voorstel zoals beschreven in het memo aan het presidium (Z22.000749).

5. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL m.b.t. energietoeslag (C 1242)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen over de energietoelage van de PvdA/GL.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording (U22.001179) van de schriftelijke vragen van de fractie PvdA/GL (E22.001257) naar aanleiding van de energietoelage.

6. Subsidievaststellingen 2021 Voorschoolse Educatie en Peuteropvang

Toelichting

Op grond van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang (VE&PO) 2020 moeten aanbieders van VE&PO na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot subsidievaststelling indienen cq. hun subsidie verantwoorden (artikel 6 lid 5). Quadrant, Gro-up (voorheen IJsselkids), KindeRdam en Kind&Co Ludens hebben ieder hun subsidieverantwoording voor 2021 ingediend.

Besluit

 1. De subsidies in het kader van de Verordening Voorschoolse Educatie en Peuteropvang 2020 over het jaar 2021 als volgt vast te stellen:
  • Quadrant: € 318.984;
  • Gro-up: € 178.531;
  • KindeRdam: € 38.983;
  • Kind&Co Ludens: € 24.717.

7. Overeenkomst met Enver

Toelichting

Het collegeadvies gaat in op het maken van afspraken met Enver rondom de monitoring van de productie en de zakelijke afhandeling van projecten. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor het vergoeden van een deel van de leegstand op de behandelgroepen (verblijf). Tenslotte het beschikbaar stellen van aanvullend budget, waarbij de laatste tranche beschikbaar wordt gesteld indien Enver slaagt in het verbeteren van de zakelijke kant van de samenwerking.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit van de burgemeester

 1.  Volmacht verlenen aan wethouder D.A. de Haas van de gemeente Zuidplas tot het ondertekenen van de “Overeenkomst Enver-MH 2022”, betreffende de samenwerking tussen Enver en de gemeentes in de regio Midden Holland.

Besluit van het college

 1. Instemmen met het ophogen van het regionale budgetplafond van Enver voor de ambulante behandeling van € 3.624.303,- tot € 4.159.383,-. En bij het voldoen aan de voorwaarden op peildatum 1 juli tot het ophogen van het budgetplafond tot €4.426.923,-.
 2. Instemmen met het vergoeden van een deel van de door leegstand veroorzaakte verliezen in de Behandelgroepen (verblijf) bij Enver met €34.131,-.

8. Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Toelichting

Zuidplas vangt Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvang. Daarnaast worden vluchtelingen opgevangen bij particulieren. Voor beide groepen heeft het kabinet een regeling die regelt dat deze vluchtelingen leefgeld krijgen. Middels dit voorstel wordt het college verzocht een uitvoeringskader vast te stellen, waarin de uitvoering van het leefgeld in Zuidplas wordt beschreven. Ook wordt het college verzocht de GR IJsselgemeenten te mandateren om het uitvoeringskader uit te voeren.

Besluit van het college

 1. Het uitvoeringskader Leefgeld (A22.000857) voor Oekraïense Vluchtelingen vast te stellen.
 2. Instemmen met het versturen van raadsinformatienota Z22.000748.

Besluit van de burgemeester

De GR IJsselgemeenten middels een mandaatbesluit (A22.000835) te mandateren om het leefgeld te verstrekken.

9. Principebesluit Albert van ’t Hartweg 25 Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Voor het perceel Albert van ’t Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen’. Op grond van het bestemmingsplan geldt voor de planlocatie ‘Agrarisch – Glastuinbouw’, met functieaanduiding ‘bedrijfswoning’. Het planvoornemen is strijdig met het bestemmingsplan, omdat er enkel gewoond mag worden ten dienste van een bedrijf. Het achterliggende bedrijf is verkocht. De bestaande woning blijft behouden en enkel het gebruik wijzigt. Om het planvoornemen te realiseren dient het perceel een reguliere woonbestemming te krijgen. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.

Besluit

 1. In principe medewerking verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure voor het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’ naar de bestemming ‘Wonen’ op het perceel Albert van ’t Hartweg 25 te Nieuwerkerk aan den IJssel.
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegd informatienota (Z22.000663).

10. Vaststellen wijzigingsplan Moerkapelse Zijde, nabij nr. 19

Toelichting

Het wijzigingsplan ‘Moerkapelse Zijde nabij 19’ maakt de bouw van drie woningen aan de Moerkapelse Zijde nabij nr. 19 mogelijk.

Besluit

 1. Het wijzigingsplan "Moerkapelse Zijde, nabij nr 19, Moerkapelle" (NL.IMRO.1892.WpMkpzijnabij19-Va01) vast te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor beroep;
 2. Nota van zienswijzen "Moerkapelse Zijde, nabij nr 19, Moerkapelle" vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan "Moerkapelse Zijde, nabij nr 19, Moerkapelle" geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 12 april 2022

Vergaderdatum: 12 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Gemeentelijke reactie op brief Nidos
 2. Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021
 3. Beleid Mensenhandel
 4. Overschrijding Jeugd en Wmo
 5. Informatienota organisatorische gevolgen Oekraïne crisis
 6. Vooroverlegplan verbouwing loods tot woning, achter de Vrijheidslaan 36, Nieuwerkerk aan den IJssel
 7. Reactie op ongevraagd advies ZRM gebruik IJsselgemeenten

1. Gemeentelijke reactie op brief Nidos

Toelichting

Op 14 maart 2022 heeft Nidos een verzoek aan het college van de gemeente Zuidplas gedaan om in gesprek te gaan over het mogelijk realiseren van een kleinschalige opvang voor alleenstaande minderjarigen vluchtelingen. Aan de hand van bijlage 1 (U22.001279) wordt een schriftelijke reactie gegeven op dit verzoek. 

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde reactiebrief (U22.001279) aan Nidos.

2. Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021

Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief informeren we de raad over de goedkeuring door GS van de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden-Holland (RPW MH) 2021, die de stand van zaken van het regionale woningbouwprogramma weergeeft per 1 juli 2021. In de regio is afgesproken om de RPW MH ongeveer tegelijkertijd in de colleges te krijgen. Onzekerheid daarbij is dat de agenda’s lokaal worden bepaald. Dat maakt het één op één afstemmen lastig. Bekend is dat behandeling in Gouda gepland staat voor 19 april as. 

Besluit

 1. Instemmen met versturen van bijgaande informatienota aan de raad inzake de Regionale Projectenlijst Woningbouw Midden Holland 2021.

3. Beleid Mensenhandel

Toelichting

In 2018 werd in het Interbestuurlijk Programma besloten dat elke gemeente in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel moet hebben. Op 14 december heeft het college akkoord gegeven op een bestuursopdracht (Z21.003439) om beleid te ontwikkelen tegen mensenhandel in Zuidplas. Middels dit beleidsstuk borgt de gemeente Zuidplas de aanpak tegen mensenhandel. 

Besluit

 1. Het beleidsstuk mensenhandel (Z22.000135) vast te stellen. 
 2. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.000128) en deze te verzenden aan de raad.
 3. Kennis te nemen van de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas (E22.001247). 4
 4. Akkoord te gaan met de reactiebrief (U22.000558) t.a.v. de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas en deze te verzenden.

4. Overschrijding Jeugd en Wmo 

Toelichting

Middels een informatienota wordt de raad (vooruitlopend op de jaarrekening) geïnformeerd over de te verwachten overschrijdingen in zowel 2021 als meerjarig op het gebied product 2.3 Jeugd en 2.4 Maatschappelijke ondersteuning, als onderdeel van programma 2. Op basis van de eerste berekeningen wordt in 2021 ten minste een overschrijding van € 1,1 miljoen - € 1,5 miljoen op Jeugd en € 0,3 miljoen - € 0,6 miljoen op Wmo ten opzichte van de begroting verwacht. Het voorliggende stuk is in het college van 29 maart besproken en aangehouden. Dit omdat het stuk eerder niet in het PFO is behandeld door uitval van de betrokken wethouders. Het stuk is na aanhouding besproken met de betrokken wethouders en de feedback is verwerkt. 

Besluit

 1. Instemmen met het informeren van de raad over de overschrijdingen in 2021 van de budgetten voor Jeugd en Wmo aan de hand van de raadsinformatienota "Overschrijding Jeugd en Wmo" (Z22.000545).

5. Informatienota organisatorische gevolgen Oekraïne crisis 

Toelichting

Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne heeft de veiligheidsregio, en daarmee ook de gemeente de opdracht gekregen om vluchtelingen op te vangen. Dit heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Middels bijgevoegde informatienota informeert het college de gemeenteraad hierover. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met informatienota organisatorische gevolgen Russische invasie van Oekraïne (Z22.000593) en deze verzenden aan de gemeenteraad

6. Vooroverlegplan verbouwing loods tot woning, achter de Vrijheidslaan 36, Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

De eigenaren van de gronden met kadastrale aanduiding, gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel, sectie A nummer 7105, wensen de loods die eerder werd gebruikt als wasstraat te verbouwen tot een vrijstaande woning. Er wordt voorgesteld om geen medewerking te verlenen aan het onderhavige bouwvoornemen wegens stedenbouwkundige argumenten. Het plan werd eerder tijdens de collegevergadering van 29 maart 2022 behandeld. Tijdens deze vergadering werd het voorstel aangehouden omdat, gezien de eerdere besluitvorming van het college (zie ook de bijlage met nummer B18.000144) en het feit dat sindsdien de situatie niet is veranderd, een uitweg op de Europlaan geen weigeringsgrond mag zijn van het vooroverlegplan. De afwijzing op grond van het verkeersadvies en de juridische aspecten hiervan zijn in de nieuwe versie van dit voorstel verwijderd. 

Besluit:

 1. Geen medewerking te verlenen aan het planvoornemen tot verbouwen van de loods achter de Vrijheidslaan 36 te Nieuwerkerk aan den IJssel tot een vrijstaande woning; 
 2. Initiatiefnemers te berichten door middel van conceptbrief met Corsanummer A22.000677 (door ODMH);
 3. De brief van de adviseur van initiatiefnemers beantwoorden door middel van de bijgevoegde conceptbrief (Corsanummer U22.001066).

7. Reactie op ongevraagd advies ZRM gebruik IJsselgemeenten

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft op 25 februari 2022 een ongevraagd advies aan het college geven over het gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) bij IJsselgemeenten in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit collegeadvies wordt de reactie op dit advies voorgesteld. 

Besluit

 1. Instemmen met de reactiebrief (U22.001200) aan de Adviesraad sociaal domein op hun ongevraagde advies (A22.000296) over het gebruik van de Zelfredzaamheidsmatrix bij IJsselgemeenten.

Besluitenlijst college Zuidplas - 5 april 2022

Vergaderdatum: 5 april 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • L. Schreurs – 2e locogemeentesecretaris

Afwezig

 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Memo aan het presidium - Tussenresultaat participatie Rotterdam The Hague Airport
 2. Nieuwe dienst MDFT (Jeugdzorg)
 3. Verlenging geldigheid bodemkwaliteitskaart (BKK) 2016-2021

1. Memo aan het presidium - Tussenresultaat participatie Rotterdam The Hague Airport 

Toelichting

Het participatietraject in de aanloop naar een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport heeft een tussenresultaat opgeleverd. Aan de gemeente Zuidplas wordt voor 1 juni 2022 een bestuurlijk standpunt gevraagd, of het tussenresultaat wel of geen instemming krijgt en of daaraan eventueel voorwaarden worden verbonden. In bijgaand memo wordt aan het presidium een voorstel gedaan voor agendering van dit onderwerp in de raad.

Besluit

 1. Bijgaand memo met het Corsanummer Z22.000651 door te geleiden aan het presidium

2. Nieuwe dienst MDFT (Jeugdzorg)

Toelichting

Het contractmanagementteam Jeugd- en Opvoedhulp (CMT J&O) is in 2021 actief geweest om meer zicht te krijgen op behandelmethodieken en daarmee de effectiviteit van de jeugdhulp. Met de zorgaanbieder Timon is daarom de methodiek MDFT (Multi Dimensional Family Therapy) doorgenomen.
Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Instemmen met het regionaal inkopen van de dienst ‘Individuele Behandeling MDFT’ per 1 januari 2022 met een tarief van € 101,40 per uur (inclusief indexatie 2022).
 2. Instemmen met het aansluiten bij de bekostigingssystematiek van de Specialistische GGZ uit artikel 11.9 van deelovereenkomst Jeugdhulp, waardoor zowel cliëntgebonden uren als niet cliëntgebonden uren declarabel zijn.

3. Verlenging geldigheid bodemkwaliteitskaart (BKK) 2016-2021

Toelichting

Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de Nota Bodembeheer regio Midden-Holland en Zoetermeer en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart (BKK) vastgesteld. De nota heeft een geldigheid van 10 jaar. De geldigheid van de BKK loopt van rechtswege na 5 jaar af op 18 april 2022. Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op een actualisatie die in 2023 zal plaatsvinden, de geldigheid van de huidige BKK te verlengen.

Besluit

 1. De geldigheid van de bodemkwaliteitskaart (BKK) behorende bij de Nota Bodembeheer regio Midden-Holland te verlengen met 5 jaar.

Besluitenlijst college Zuidplas - 29 maart 2022

Vergaderdatum: 29 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Vergaderpunten

 1. Ontwerpbestemmingsplan Swanladriehoek 
 2. Ontwerpbestemmingsplan Van t Verlaat, De Zevenster en Leliestraat, Zevenhuizen
 3. Ontwerp uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, fase 3
 4. Ontwerpbestemmingsplan Moerkapelle-Oost, fase 4
 5. Bestuurlijke evaluatie oprichting ZO!
 6. Stand van zaken Posthuis
 7. Beantwoording schriftelijke vragen PVDAGL inzake herontwikkeling van het Posthuis (C 1229)
 8. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake Posthuis (C 1236)
 9. Wijziging bestuursovereenkomst Veenweidegebied nabij Moordrecht
 10. Intentieovereenkomst Humankind
 11. Schriftelijke vragen CDA - Voortgang verplaatsing V.V. Groeneweg (C 1231)
 12. Ontheffing Wvg voor opstalrecht Gasunie
 13. Actualisatie Grondprijzenbrief
 14. Vaststelling wijzigingsplan Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen

1. Ontwerpbestemmingsplan Swanladriehoek

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van de Swanladriehoek mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Kennisnemen van het Consultatiedocument ‘Online informatieavond Swanladriehoek, Uitwerking vragen en opmerkingen Mentimeter’ (A22.000700) en dit document te publiceren op de gemeentelijke website.
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ op grond van de inspraakverordening toe te passen.
 3. Het stedenbouwkundig plan ‘De Swanla Driehoek.’ (A22.000716) vast te stellen. 
 4. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan Swanladriehoek in Zevenhuizen te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen, conform het bijgevoegde M.e.r.-beoordelingsbesluit (A22.000717). 
 5. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.BpSwanlaZhnOw01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen (A22.000718).
 7. Voor het bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan ‘Swanladriehoek in Zevenhuizen’ geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 8. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

2. Ontwerpbestemmingsplan Van t Verlaat, De Zevenster en Leliestraat, Zevenhuizen

Toelichting

Met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van de gronden van het sportpark Van ‘t Verlaat, het naastliggende braakliggend terrein en de locatie van het woonzorgcentrum De Zevenster mogelijk gemaakt. Uit de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarom voor de zienswijzeprocedure worden vrijgegeven. 

Besluit

 1. Kennisnemen van het Consultatiedocument ‘Online informatiebijeenkomst Stedenbouwkundig plan Van ’t Verlaat’ (A22.000693) en dit document te publiceren op de gemeentelijke website.
 2. Geen formele inspraak voor het bestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ op grond van de inspraakverordening toe te passen. 
 3. Het ‘Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Van ‘t Verlaat – Leliestraat, Zevenhuizen’ (A22.000740) vast te stellen. 
 4. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ te besluiten geen milieueffectrapport op te stellen, conform het bijgevoegde M.e.r.- beoordelingsbesluit (A22.000741). 
 5. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ (NL.IMRO.1892.BpLeliestraatZhn-On01) met bijbehorende bijlagen gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 6. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid (A22.000742) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
 7. Voor het bestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan ‘Van 't Verlaat en Leliestraat, Zevenhuizen’ geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen. 
 8. De crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren.

3. Ontwerp uitwerkingsplan Moerkapelle-Oost, fase 3

Toelichting

Met dit uitwerkingsplan wordt de woningbouw van fase 3 binnen Moerkapelle-Oost (ook bekend als "De Jonge Veenen") gefaciliteerd. Het plan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van maximaal 179 woningen. Het ontwerpuitwerkingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Op grond van de inspraakverordening af te zien van inspraak; 
 2. Het ontwerp-uitwerkingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 3" inclusief bijlagen (NL.IMRO.1892.UPMkpOostfase3-Ow01) gedurende zes weken ter inzage te leggen.

4. Ontwerpbestemmingsplan Moerkapelle-Oost, fase 4

Toelichting

Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van fase 4 binnen Moerkapelle-Oost (ook bekend als "De Jonge Veenen") gefaciliteerd. Het plan biedt het planologisch-juridisch kader voor de realisatie van en school in combinatie met maximaal 31 woningen en de realisatie van een voetbalveld. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te leggen. 

Besluit

 1. Op grond van de inspraakverordening af te zien van inspraak; 
 2. Het ontwerp-bestemmingsplan "Moerkapelle-Oost, fase 4" inclusief bijlagen (NL.IMRO.1892.BPMkpOostfase4-Ow01) gedurende zes weken ter inzage te leggen

5. Bestuurlijke evaluatie oprichting ZO!

Toelichting

De gemeente Zuidplas heeft op 1 juli 2021 de Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) opgericht. De programmacommissie Samenleving heeft in augustus 2021 verzocht om een evaluatie van dat traject. Op 31 augustus 2021 heeft de organisatie, samen met de directeur-bestuurder van Stichting ZO!, dit evaluatiegesprek gevoerd met de programmacommissie. Daar is aangegeven dat er een interne procesevaluatie volgt om te kunnen leren van dit proces. Een extern bureau is gevraagd om deze evaluatie uit te voeren, zodat de onafhankelijkheid geborgd is. 

Besluit

 1. In te stemmen met doorgeleiding van de informatienota (Z22.000483) met het bestuurlijk evaluatierapport (A22.000298) naar de raad.

6. Stand van zaken Posthuis

Toelichting

Er zijn over een lange periode meerdere pogingen ondernomen om de locatie van het Posthuis te ontwikkelen. Deze laatste poging leek veelbelovend, maar de aspecten ‘bestemmingsplan’, ‘beschermd dorpsgezicht’ en ‘financiële haalbaarheid’, bleken recent wederom niet verenigbaar. 

Besluit

 1. Toezenden van informatienota ontwikkeling locatie Posthuis (Z22.000623) aan de raad.

7. Beantwoording schriftelijke vragen PVDAGL inzake herontwikkeling van het Posthuis (C 1229)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA/GL inzake herontwikkeling van “het Posthuis”. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen PVDA/GL inzake herontwikkeling van “het Posthuis” middels bijgaande brief U22.001157 en het delen van het erfgoedadvies (A22.000763) en welstandadvies (A22.000764).

8. Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake Posthuis (C 1236)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP Zuidplas inzake dossier Posthuis. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP Zuidplas inzake dossier Posthuis (U22.001158).

9. Wijziging bestuursovereenkomst Veenweidegebied nabij Moordrecht

Toelichting

Afgelopen november 2021 is aan het college voorgelegd (B21.000541) om een bestuursovereenkomst aan te gaan met de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. Aangaande het financiële beheer zijn in de samenwerking echter andere afspraken gemaakt, die nog niet in de concept bestuursovereenkomst waren opgenomen. De gewijzigde tekst en de mandatering van wethouder Verbeek komt nu nogmaals langs het college, zodat ook het college met de juiste afspraken instemt. 

Besluit

 1. Gewijzigde BOK vaststellen 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder Verbeek mandateren gewijzigde BOK te ondertekenen.

10. Intentieovereenkomst Humankind

Toelichting

In het gebouw aan de Donge in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn twee scholen, kinderopvang Humankind en kinderdagcentrum Gemiva gevestigd. De scholen moeten worden uitgebreid. De beste optie hiervoor lijkt uitbreiding van de scholen in de ruimtes van Gemiva en Humankind te zijn. Humankind en Gemiva willen hieraan meewerken. De groepen van Humankind kunnen verhuizen naar het bestaande pand van Humankind aan Wolga 2. Dit pand is eigendom van de gemeente maar Humankind had al aangegeven het pand te willen kopen. Door het sluiten van bijgaande intentieovereenkomst is het voor partijen duidelijk op basis van welke afspraken de ontwikkeling plaats zal vinden. 

Besluit

 1. Besluiten om de intentieovereenkomst A22.000345 met Humankind te sluiten. 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder Verbeek te mandateren tot het ondertekenen van de intentieovereenkomst.

11. Schriftelijke vragen CDA - Voortgang verplaatsing V.V. Groeneweg (C 1231)

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsinformatienota "Voortgangsrapportage Verplaatsing V.V. Groeneweg” (Z21.003030) stelde de CDA-fractie schriftelijke vragen op basis van artikel 40 Regelement van Orde. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen.

12. Ontheffing Wvg voor opstalrecht Gasunie

Toelichting

Gasunie is bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een transportleiding op grondgebied van onder andere de gemeente Zuidplas. De transportleiding moet de RoCa centrale in Rotterdam gaan voorzien van hoogcalorisch gas. Het tracé loopt op een aantal punten door eigendommen die belast zijn met de Wet voorkeursrecht gemeenten in verband met de ontwikkeling van het Middengebied. Gasunie vraagt ontheffing om een zakelijk recht te kunnen vestigen voor de transportleiding. Daarnaast vraagt zij de gemeente te bevestigen geen bezwaar te hebben tegen de vestiging van soortgelijke zakelijke rechten op gronden van de Grondbank RZG Zuidplas en Provincie Zuid-Holland waar de gemeente een koopovereenkomst voor heeft gesloten. 

Besluit

 1. Middels de bijgevoegde brief:
  • Gasunie éénmalig ontheffing te verlenen van de Wet voorkeursrecht gemeenten om het vestigen van de benodigde zakelijke rechten voor de aanleg van de transportleiding op de percelen kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D, nummers 2973, 3999, 653 en 652 mogelijk te maken.
  • Aan Gasunie te bevestigen dat de gemeente geen bezwaren heeft tegen het vestigen van zakelijke rechten ten behoeve van de transportleiding op de door de gemeente te kopen percelen van de Grondbank RZG Zuidplas en Provincie Zuid-Holland.

13. Actualisatie Grondprijzenbrief

Toelichting

Voor u ligt de grondprijzenbrief 2022 van de gemeente Zuidplas. Zoals in het collegebesluit van de grondprijzenbrief is aangegeven, zal elk jaar de grondprijzenbrief geactualiseerd worden naar de actualiteit situatie. Dit kan zijn door wijzigingen op het gebied van wet -en regelgeving, conjectuur, beleidsdoelstellingen van de gemeente en mogelijk ook op ander zaken. Daarnaast is het belangrijk om actueel te zijn met de prijsstellingen die de gemeente hanteert om eventuele discussies met marktpartijen te voorkomen. Gezien er een nieuw coalitieakkoord of raadsakkoord zal komen, is deze grondprijzenbrief beleidsarm. 

Besluit

 1. Het vaststellen van de grondprijzenbrief 2022 (A22.000315). 
 2. Akkoord gaan met Raadsinformatienota en deze beschikbaar stellen aan de raad (Z22.000481).

14. Vaststelling wijzigingsplan Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen

Toelichting

Het wijzigingsplan 'Onderweg 12 en 14’ te Zevenhuizen maakt de bestemmingswijziging van bedrijfswoningen naar burgerwoningen mogelijk. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen en is gereed vastgesteld te worden. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt ten aanzien van het plan. 

Besluit

 1. Het wijzigingsplan "Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen" (NL.IMRO.1892.WpOnderwg1214ZhnVa01) vast te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor beroep; 
 2. Voor het wijzigingsplan “Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen” geen nota van zienswijzen op te stellen; 
 3. Voor het wijzigingsplan "Onderweg 12 en 14, Zevenhuizen” geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 maart 2022

Vergaderdatum: 22 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.A. Verbeek - wethouder

Vergaderpunten

 1. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen - C 1233  
 2. Ongewenste ontwikkelingen Zuidplas
 3. Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B
 4. Vaststellen bestemmingsplan Stevenstraat 78 Moordrecht
 5. Voortgangsrapportage regiovisie en afbakening Wmo Jeugdwet
 6. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Russisch gas - C 1232
 7. Beantwoording vragen Programmacommissie Ruimte 22 februari 2022 - Kwartaalrapportage Middengebied Q3 en Q4 2021
 8. Convenant gegevensdeling en privacy protocol Wijk GGD
 9. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL betreffende de plaatsing noodlokalen Rehobothschool Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school - C 1213
 10. Aanbesteding trapliften

1. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen - C 1233

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen (E22.000653).

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de VVD Tijdelijke Supermarkt Zevenhuizen (U22.001017).

2. Ongewenste ontwikkelingen Zuidplas

Toelichting

Omliggende grote steden hebben besloten ongewenste ontwikkelingen in de gemeente te willen voorkomen. Daarnaast worden er bestemmingsplanwijzigingen doorgevoerd om meer controle uit te voeren op waar ongewenste ontwikkelingen wel plaats kunnen vinden.

Besluit

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel R22.000028 (GEHEIM) inclusief bijlage A22.000352 (GEHEIM en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming.
 2. Het opleggen van geheimhouding op R22.000028 en A22.00352, conform artikel 25, lid 2 van de gemeentewet, tot 18 mei 2022.
 3. In te stemmen met het raadsvoorstel R22.000027 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming.
 4. In te stemmen met memo Z22.0005004 aan het Presidium over het agenderen van R22.00027 en R22.00028 inclusief bijlage A22.000352 ter besluitvorming door de gemeenteraad.

3. Gewijzigde vaststelling Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B

Toelichting

Bijgesloten uitwerkingsplan bevat het juridisch kader voor de realisatie van 96 woningen en bijbehorende groen-, water- en verkeersvoorzieningen in deelplan Fase 1B van nieuwbouwlocatie Zevenhuizen Zuid. De planuitwerking is zo ver gevorderd, dat het uitwerkingsplan kan worden vastgesteld.

Besluit

 1. De 'Nota van Beantwoording Zienswijzen en Overlegreacties (en Wijzigingen) Uitwerkingsplan Zevenhuizen Zuid - Fase 1B' vast te stellen;
 2. Het besluit 'Hogere grenswaarde' voor 3 woningen in planfase 1B van nieuwbouwlocatie Zevenhuizen Zuid van 26 januari 2022 toe te voegen aan de bijlagen van de planregels;
 3. Het beeldkwaliteitsplan voor het plangebied van uitwerkingsplan 'Zevenhuizen Zuid - Fase 1B' ongewijzigd vast te stellen en toe te voegen aan de toelichting van dit uitwerkingsplan;
 4. Het uitwerkingsplan 'Zevenhuizen Zuid - Fase 1B' bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 'NL.IMRO.1892.UpZevenhZuid1B-Va01', met bijbehorende bijlagen gewijzigd vast te stellen;
 5. Voor het uitwerkingsplan 'Zevenhuizen-Zuid Fase 1B' geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Vaststellen bestemmingsplan Stevenstraat 78 Moordrecht

Toelichting

Het voorliggende bestemmingsplan maakt 12 woningen mogelijk op de voormalige Scouting-locatie aan de Stevensstraat 78 in Moordrecht. Het betreffen 12 betaalbare koopappartementen en past hiermee binnen de kaders van de woonvisie. Tijdens de ter inzage legging zijn geen zienswijze ingediend, de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Besluit

 1. Het raadsvoorstel “Het bestemmingsplan 'Stevenstraat 78 Moordrecht’ vaststellen” (R22.000030) aan de raad voor leggen.

5. Voortgangsrapportage regiovisie en afbakening WmoJeugdwet

Toelichting

In oktober 2021 hebben de vijf gemeenteraden in Midden-Holland de regiovisie jeugd en Wmo
‘Scherper aan de wind’ vastgesteld. Hiermee is de inhoudelijke koers voor het regionaal sociaal domein vastgesteld. Een van de ambities is om alle gemeenteraden dezelfde informatie te verstrekken. Het streven is om de raden periodiek over de regionale taken binnen het sociaal domein te informeren. Een andere ambitie, benoemd in de regiovisie ligt op het terrein van het maken van regionale keuzes in het kader van het afbakenen van regionaal ingekochte diensten Jeugd en Wmo. Voor u ligt daarmee ook een eerste uitwerking van de gezamenlijke afspraak, zoals benoemd in de regiovisie.

Dit collegevoorstel valt onder de reikwijdte van de samenwerkingsovereenkomst Jeugd en Wmo regio
Midden-Holland 2022-2024. Conform artikel 10, lid 3 van die overeenkomst kan het college het voorgenomen besluit enkel conform vaststellen of afwijzen. Amenderen is daarmee niet mogelijk, met als doel om regionaal eensluidende en uitvoerbare besluitvorming te realiseren. Indien het college besluit het voorstel af te wijzen, gaat de escalatieprocedure in werking conform artikel 10 lid 4.

Besluit

 1. Instemmen met het aanbieden van de voortgangsinformatie regionale taken sociaal domein aan de gemeenteraad van Zuidplas.
 2. Instemmen met het regionaal vaststellen van de uitgangspunten bij de interpretatie van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning in het kader van een uniforme afbakening van het wettelijk kader.
 3. 6. Beantwoording schriftelijke vragen VVD Russisch gas - C 1232

Toelichting

Politieke partij VVD heeft schriftelijke vragen ingediend inzake de levering van Russisch gas.

Besluit

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over het Russisch gas (U22.000132).

7. Beantwoording vragen Programmacommissie Ruimte 22 februari 2022 - Kwartaalrapportage Middengebied Q3 en Q4 2021

Toelichting

Tijdens de Programmacommissie Ruimte van 22 februari 2022 zijn door verschillende fracties mondelinge vragen gesteld aan wethouder Hordijk over de Kwartaalrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q3-Q4 2021 (Z21.003365). De wethouder heeft toegezegd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Naar aanleiding hiervan is memo Z22.000449 opgesteld.

Besluit

 1. Instemmen met memo Z22.000449 met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de Programmacommissie Ruimte over de Kwartaalrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q3-Q4 2021, en het doorgeleiden naar de gemeenteraad.

8. Convenant gegevensdeling en privacy protocol Wijk GGD

Toelichting

Op 2 november 2021 heeft het college akkoord gegeven op de subsidieaanvraag voor Wijk-GGD’er.
Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente deze aanvraag gehonoreerd heeft gekregen. Om het project Wijk-GGD tot een succes te kunnen maken, is duidelijkheid nodig over gegevensdeling. Het Convenant Gegevensdeling en Privacyprotocol voorziet hierin.

Besluit

 1. Het Convenant Gegevensdeling en Privacy Protocol (A22.000355) vast te stellen.

9. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL betreffende de plaatsing noodlokalen Rehobothschool Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school - C 1213

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA/GL inzake plaatsing noodlokalen Rehobothschool
Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen PVDA/GL inzake plaatsing noodlokalen Rehobothschool Moerkapelle en veiligheid van en naar de noodlokalen van de openbare school middels bijgaand brief U22.001037.

10. Aanbesteding trapliften

Toelichting

In augustus 2022 loopt het huidige contract voor de levering, plaatsing en onderhoud van trapliften af.
Er is geen verlengingsmogelijkheid meer en om die reden wordt een Europese aanbesteding voorbereid. Aan het college wordt gevraagd de aanbestedingsdocumenten vast te stellen en akkoord te geven op het verdere proces van deze aanbesteding.

Besluit

 1. De aanbestedingsdocumenten voor de aanbesteding van levering, plaatsing en onderhoud van trapliften vast te stellen.
 2. De informatienota over de aanbesteding van trapliften aan de gemeenteraad te sturen (Z22.000477).
 3. De beoordelingscommissie te mandateren voor de voorlopige gunning en - na afloop van de bezwaartermijn en indien er geen bezwaren zijn ontvangen - het definitief maken van de gunning, waarbij ondertekening van beide beslissingen bij de burgemeester ligt.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 maart 2022

Vergaderdatum: 15 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Vergaderpunten

 1. Principebesluit Wethouder Visweg Moordrecht
 2. Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

1. Principebesluit Wethouder Visweg Moordrecht

Toelichting

Aan de Wethouder Visweg in Moordrecht is een vergunningsaanvraag binnengekomen voor het plaatsen van een stapmolen naast een reeds vergunde paddock. De stapmolen is niet toegestaan vanuit het bestemmingsplan. In eerste instantie werd een negatief advies geven op de aanvraag vanwege planologische en stedenbouwkundige argumenten. Er is echter gebleken dat er meerdere stapmolens in de omgeving aanwezig zijn. Bij nader onderzoek blijkt dat deze stapmolens niet legaal op deze percelen geplaatst zijn. Geadviseerd wordt om de aanvraag aan de Wethouder Visweg toe te staan en de bestaande stapmolens te legaliseren. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het legaliseringstraject van de stapmolens op de zes genoemde adressen in het principebesluit. 
 2. In principe medewerking te verlenen aan de eventuele vergunningaanvragen die volgen uit het legaliseringsproces voor de stapmolens.
 3. In principe medewerking te verlenen aan de vergunningaanvraag voor een stapmolen aan de Wethouder Visweg in Moordrecht.
 4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.000495)

2. Benoeming nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas draagt een nieuwe voorzitter voor en vraagt het college deze formeel te benoemen. 

Besluit

 1. De heer A.P. van Sprang te benoemen als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 maart 2022

Vergaderdatum: 8 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Projectopdracht Recreatieve verbinding Groen blauwe Zone Moordrecht
 2. Omgevingsmanagement, participatie- en communicatieplan Middengebied 2022
 3. Inclusie in de gemeente Zuidplas
 4. Informatienota gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle
 5. Principebesluit plattelandswoning Zuidplasweg 23 Zevenhuizen
 6. SUWI Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

1. Projectopdracht Recreatieve verbinding Groen blauwe Zone Moordrecht

Toelichting

Projectbureau Westergouwe heeft recent aan de gemeente Zuidplas de eerste plannen gepresenteerd voor aanpassing van het recreatie-natuurgebied de Groen Blauwe zone (GBZ). In het nieuwe Masterplan voor Westergouwe is de ambitie uitgesproken om de GBZ beter aan te laten sluiten op de woonwijk. Aangezien de GBZ onderdeel uitmaakt van de gemeente Zuidplas is direct afstemming gezocht met de gemeente. Naast de initiatieven van Westergouwe zijn ook andere initiatieven/ meekoppelkansen meegenomen bij de plannen van Westergouwe. Voorgesteld wordt een projectopdracht vast te stellen, een intentieovereenkomst te tekenen en de haalbaarheid van de recreatieve verbindingen met meekoppelkansen te onderzoeken. 

Beslispunten

 1. Vaststellen van projectopdracht haalbaarheidsanalyse Recreatieve verbinding Groen Blauwe Zone Moordrecht.
 2. Vast te stellen het totaal benodigde budget voor de uitvoering van deze projectopdracht, zijnde € 15.360,- exclusief BTW en dit ten laste te brengen van de weerbaarheidsreservering binnen de reserve grondexploitatie. 

Beslispunt burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan Wethouder De Haas om de intentieovereenkomst GBZ te ondertekenen.

Besluit: Conform

Afdeling/registratienummer/behandelend ambtenaar: Gebiedsontwikkeling en Planeconomie/ B22.000085/ C. Smits

2. Omgevingsmanagement, participatie- en communicatieplan Middengebied 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met het omgevingsmanagement-, participatie- en communicatieplan Middengebied Zuidplaspolder 2022 (A22.000280) en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. In te stemmen met het omgevingsmanagement-, participatie- en communicatieplan Middengebied Zuidplaspolder (A22.000280) voor 2022;
 2. In te stemmen met het ter informatie doorgeleiden van het omgevingsmanagement-, participatie- en communicatieplan Middengebied Zuidplaspolder 2022 (A22.000280) met begeleidend informatienota (Z22.000434) naar de gemeenteraad.

3. Inclusie in de gemeente Zuidplas

Toelichting

De visie van het college is dat iedereen mee moet kunnen doen. Het college zet daarom integraal en domeinoverstijgend in op het wegnemen van fysieke, financiële, sociale en psychische drempels voor alle inwoners. Daarbij past ook aandacht voor het negatieve effect van discriminatie en uitsluiting, omdat die drempels opwerpen. Deze brede kijk op inclusie vormt het uitgangspunt voor de Lokale Inclusie Agenda van de gemeente Zuidplas. In dit collegeadvies wordt de stand van zaken omtrent en de uitwerking en oplevering van de Lokale Inclusie Agenda beschreven. Daarnaast wordt geadviseerd de raad te informeren over de Lokale Inclusie Agenda middels een raadsinformatienota. 

Besluit

 1. De raad te informeren over de inzet op inclusie van de gemeente Zuidplas middels een raadsinformatienota (Z22.000337).

4. Informatienota gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle

Toelichting

Tijdens de collegevergadering d.d. 22 februari jl. is naar aanleiding van de presentatie over de gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle besloten het B&W-advies (B22.000089) betreffende de informatienota (Z22.000301) aan te houden. Het verzoek was om de informatienota op onderdelen aan te passen. De aanpassingen zijn verwerkt in de desbetreffende informatienota en wordt nu wederom aangeboden aan het college ter besluitvorming. 

Besluit

 1. Instemmen met de informatienota gebiedspaspoorten Zevenhuizen en Moerkapelle (Z22.000301) en deze te verstrekken aan de gemeenteraad.

5. Principebesluit plattelandswoning Zuidplasweg 23 Zevenhuizen

Toelichting

Voor de bedrijfswoning aan de Zuidplasweg 23 te Zevenhuizen heeft de eigenaar een verzoek ingediend om het toegestane gebruik van de woningen te wijzigen en zodoende er te mogen wonen zonder een relatie met een agrarisch bedrijf. De gevraagde wijziging is enkel mogelijk door een nieuw (postzegel)bestemmingsplan voor te bereiden voor deze locaties. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan een omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning. 

Besluit

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming van de woning aan de Zuidplasweg 23 in Zevenhuizen te wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning; 
 2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatienota (Z22.000450).

6. SUWI Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

Toelichting

Zuidplas werkt in de arbeidsmarktregio Rijnmond samen met gemeenten en andere partijen aan goede dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden. In de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) is bepaald dat in de regio hiervoor moet worden samengewerkt. Op 12 oktober 2021 heeft uw college besloten om hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan (B21.000467). De volgende stap is een regionaal uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening vast te stellen dat nu voor ligt. 

Besluit

 1. Instemmen met het Uitvoeringsplan SUWI Arbeidsmarktregio Rijnmond 2022-2025 (A22.000286).
 2. Instemmen met het versturen van de raadsinformatienota (Z22.000448) aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 2 maart 2022

Vergaderdatum: 2 maart 2022, tijdstip: online

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J.W. Schuurman - wethouder

Vergaderpunten overzicht:
 

1. Middengebied Zuidplas

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsvoorstellen R22.000019 en R22.000020 heeft de CU/SGP technische vragen gesteld. De beantwoording hiervan dient onder de geheimhouding te vallen die rust op het raadsvoorstel R22.000020. 

Besluit

 1. Het opleggen van geheimhouding op Z22.000431, conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet, tot 19 mei 2022

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 maart 2022

Vergaderdatum: 1 maart 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Afwezig

 • J. Hordijk – wethouder

Vergaderpunten

 1. Memo aan het presidium - Agendering bestemmingsplan Tuincentrum Van der Spek  
 2. Moties Visie op de lijkbezorging 2021
 3. Kaderbrief Hecht 2023
 4. Kavel 13 bedrijventerrein Kleine Vink
 5. Beantwoording brief PGCZ
 6. Aanpassen Raadsvoorstel Snelfietsroute
 7. Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Vrachtverkeer Dorpsstraat Zevenhuizen (C 1217)
 8. Beginselbesluit ex art. 12 lid 1 Wvg - Oskam Beheer Middelweg 8 Moordrecht
 9. Beginselbesluit ex. art 12 lid 1 Wvg - perceel Vijfde Tochtweg 8/8A Moordrecht
 10. Stand van zaken IHP-projecten
 11. Raadsinformatienota vervolg motie Openbare Toiletten
 12. Memo aan het Presidium omruilen commissiedata mei 2022
 13. Informatienota ontwikkelingen afvalpas
 14. Parkeeronderzoeken Zuidplas
 15. Planschadeverzoek Zuidplasweg 9 te Zevenhuizen

1. Memo aan het presidium - Agendering bestemmingsplan Tuincentrum Van der Spek 

Toelichting

Op dinsdag 7 september 2021 is het Bestemmingsplan “Tuincentrum Van der Spek” in de programmacommissie Ruimte besproken. Er is toen door de commissie/college besloten om het bestemmingsplan niet naar de raad door te geleiden en een “third opinion” te laten opstellen. De “third opinion” leidt niet tot inhoudelijke aanpassingen van het bestemmingsplan “Tuincentrum Van der Spek”. Middels het memo aan het presidium verzoekt het college om het BP alsnog te agenderen 

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z22.000350 aan het Presidium over het agenderen van R21.000065 ter besluitvorming door de gemeenteraad. 
 2. In te stemmen met de raadsinformatienota Z22.000401 en deze aan de raad toe te zenden.
 3. De Reactienotitie Goudappel (A22.000268) en de Third opinion uitbreiding tuincentrum Zuidplas (A22.000244) ter informatie aan de raad toe te zenden.

2. Moties Visie op de lijkbezorging 2021

Toelichting

De Raad heeft tijdens de behandeling van de Visie op de lijkbezorging Zuidplas (A20.001197) het college verzocht onderzoek te verrichtten naar: 

 • Crematiebehoefte (motie 221); 
 • Toekomstmogelijkheden resomeren (motie 221). 

Aanvullend naar aanleiding van een door de ChristenUnie/SGP voorbereidde moties heeft het college toegezegd om een onderzoek uit te voeren naar: 

 • Mogelijkheden tot omvormen van een gemeentelijke begraafplaats naar natuurbegraafplaats; 
 • Plaatsen gedenkmuur ter ere van reeds geruimde graven.

Middels een informatienota bieden wij de gevraagde onderzoeken aan en geven wij een nadere toelichting op de resultaten met de daar bijhorende conclusie. Hiermee beschouwt het college de moties afgedaan.

Besluit

 1. In te stemmen met de informatienota moties visie op de lijkbezorging (Z21.002509).

3. Kaderbrief Hecht 2023 

Toelichting

In de kaderbrief omschrijft het Algemeen Bestuur van Hecht de belangrijkste ontwikkelingen die voorzien zijn en de financiële kaders voor 2023. Het bestuur adviseert deze brief voor te leggen aan de raad, vooruitlopend op de programmabegroting 2023. 

Besluit

 1. De kaderbrief 2023, raadsinformatienota en reactiebrief te verzenden aan de raad. 
 2. Bijgevoegde reactiebrief te verzenden aan het Algemeen Bestuur van Hecht.

4. Kavel 13 bedrijventerrein Kleine Vink

Toelichting

Kavel 13 op bedrijventerrein Kleine Vink is het enige bedrijfskavel van het bedrijventerrein dat nog niet is uitgegeven. De markt voor het uitgeven van bedrijfskavels is goed en er is mandaat bij de projectleider om deze ambtelijk uit te geven. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Kleine Vink is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om ruimtelijk evt. een tweede sporthal mogelijk te maken. Sinds 2018 is kavel 13 daarom officieus gereserveerd voor een eventueel nieuw te realiseren sporthal in Nieuwerkerk a/d IJssel. Met de huidige markt voor bedrijfskavels is het wenselijk om over te gaan tot verkoop en afsluiting van de grondexploitatie óf een bestuurlijk besluit te nemen om de kavel officieel te reserveren voor de realisatie van een nieuwe sporthal. Om hier een bestuurlijke beslissing over te nemen is het wenselijk om een locatieonderzoek uit te voeren naar een geschikte locatie voor een nieuw te realiseren sporthal in Nieuwerkerk a/d IJssel.

Besluit

 1. Kavel 13 op bedrijventerrein Klein Vink bestuurlijk te reserveren zodat het nieuwe college daarover een eigen afweging kan maken.

5. Beantwoording brief PGCZ

Toelichting

Op 4 februari 2022 heeft het Platform Gehandicapten Chronisch Zieken (PGCZ) een brief gestuurd over zorgen omtrent Stichting ZO! en vragen over casuïstiek en klachtafhandeling. Het college wordt geadviseerd om formeel te antwoorden middels bijgevoegde uitgaande brief. Op 7 februari 2022 heeft PVDA-GL schriftelijke vragen ingediend over de brief van het PGCZ. Deze vragen worden mondeling besproken tijdens de raad van 8 maart 2022. 

Besluit

 1. Versturen van de uitgaande brief (U22.000743) naar het Platform Gehandicapten Chronisch Zieken. 
 2. Versturen van de uitgaande brief (U22.000743) naar de raad ter informatie.

6. Aanpassen Raadsvoorstel Snelfietsroute 

Toelichting

Naar aanleiding van het bespreken van het Raadsvoorstel Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (R22.000022) in de programmacommissie Ruimte van 22 februari 2022 heeft het college toegezegd een gewijzigd raadsvoorstel aan te leveren voor de raadsbehandeling op 8 maart 2022. 

Besluit

 1. Vaststellen van het gewijzigde raadsvoorstel Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (R22.000022) en deze akkoord bevinden voor doorgeleiding voor bespreken in de raadsvergadering van 8 maart 2022.

7. Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Vrachtverkeer Dorpsstraat Zevenhuizen (C 1217)

Toelichting

Door de fractie van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over het vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Zevenhuizen. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording van deze vragen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.000848) van de schriftelijke vragen van de VVD over het vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Zevenhuizen.

8. Beginselbesluit ex art. 12 lid 1 Wvg - Oskam Beheer Middelweg 8 Moordrecht 

Toelichting

De gemeente heeft een aanbieding ontvangen van een eigenaar in het Middengebied in het kader van het Wet voorkeursrecht gemeenten. Voorgesteld wordt een beginselbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten. Het besluit heeft tot gevolg dat de onderhandelingen worden opgestart. Indien geen of geen tijdig besluit wordt genomen is de eigenaar vrij om de onroerende zaak gedurende een periode van 3 jaren aan een derde te vervreemden. Dit is ongewenst gelet op de opgave van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van maart 2021. 

Besluit

 1. Conform artikel 12 lid 1 Wvg de bereidheid uit te spreken om in beginsel het perceel van Oskam Beheer BV, kadastraal bekend gemeente Moordrecht onder sectie D nummer 3579 te kopen tegen nader overeen te komen voorwaarden.
 2. De onderhandelingen te starten met de eigenaar van het perceel.

9. Beginselbesluit ex. art 12 lid 1 Wvg - perceel Vijfde Tochtweg 8/8A Moordrecht

Toelichting

De gemeente heeft een aanbieding ontvangen van twee eigenaren van de woning Vijfde Tochtweg 8/8A in het Middengebied in het kader van het Wet voorkeursrecht gemeenten. Voorgesteld wordt een beginselbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 12 lid 1 Wet voorkeursrecht gemeenten. Het besluit heeft tot gevolg dat de onderhandelingen worden opgestart. Indien geen of geen tijdig besluit wordt genomen zijn de eigenaren vrij om de onroerende zaak gedurende een periode van 3 jaren aan een derde te vervreemden. Dit is ongewenst gelet op de opgave van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van maart 2021. 

Besluit

 1. Conform artikel 12 lid 1 Wvg de bereidheid uit te spreken om in beginsel de percelen, kadastraal bekend gemeente onder sectie D nummers 3545, 3543, 3544, te kopen tegen nader overeen te komen voorwaarden.
 2. De onderhandelingen te starten met de eigenaar van het perceel.

10. Stand van zaken IHP-projecten 

Toelichting

Volgens afspraak wordt de raad ieder half jaar geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de IHP-projecten. In bijgaande informatiebrief zijn de meest recente ontwikkelingen per dorp opgenomen. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de raadsinformatienota over de stand van zaken IHP-projecten

11. Raadsinformatienota vervolg motie Openbare Toiletten

Toelichting

In de gemeenteraadsvergadering van 1 december 2020 heeft de raad een motie aangenomen (M219) naar de mogelijkheden voor (meer) openbare en/of toegankelijke toiletten in de gemeente Zuidplas. Eind maart 2021 is de gemeenteraad met raadsinformatiebrief Z21.000623 geïnformeerd over de genomen stappen in het kader van deze motie. Met raadsinformatienota Z22.000313 kunt u de raad informeren over de laatste stand van zaken ten aanzien van het afdoen van motie M219. 

Besluit

 1. Bijgaande informatienota Z22.000313 ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.
 2. De huidige inzet op het gebied van openbare/toegankelijke toiletten, te weten het gebruik van de HogeNood-app, te continueren.
 3. Eventueel tot extra inspanningen te besluiten op basis van (de uitwerking van) de Lokale Inclusie Agenda.

12. Memo aan het Presidium omruilen commissiedata mei 2022

Toelichting

De programmacommissie ruimte staat momenteel gepland op 24 mei 2022. De programmacommissie verbonden partijen staat op 17 mei. Middels bijgevoegd memo wordt het Presidium verzocht de commissies in planning om te draaien, om zo de organisatie tijd te geven de stukken van gedegen advies te voorzien. 

Besluit

 1. De memo 'Presidium omruilen data PC Ruimte en PC VP mei 2022' (Z22.000348) vast te stellen en akkoord te bevinden voor doorgeleiding aan het Presidium.

13. Informatienota ontwikkelingen afvalpas 

Toelichting

Door problemen bij de software-leverancier van het registratiesysteem van de prepaid-afvalpas zijn er risico’s ontstaan ten aanzien van het gebruik ervan. In het slechtste scenario kunnen ondergrondse containers niet meer worden geopend. Het college zet in op de continuïteit van de dienstverlening en de borging van pastegoeden van inwoners voorop. Gezocht wordt naar een robuuste oplossing, waarbij mogelijk versneld beleidswijzigingen moeten worden doorgevoerd. 

Besluit

 1. Informatienota Z22.000372 aan de gemeenteraad te zenden.

14. Parkeeronderzoeken Zuidplas

Toelichting

De gemeente laat structureel de gehele parkeersituatie in beeld brengen. Wij concentreren ons dan met name op woongebieden en tellen daarom ook ‘s-nachts. Iedere inwoner zou namelijk binnen een redelijke loopafstand (vastgestelde loopafstand conform nota parkeernomen 2019 is 150-300m afhankelijk van de zone) van de eigen woning zijn auto moeten kunnen parkeren. Daarnaast zijn er een aantal specifieke onderzoeken uitgevoerd, te weten, een onderzoek naar parkeergelegenheid rondom de centrum- of winkelgebieden, een onderzoek naar het parkeren van vrachtvoertuigen en een onderzoek naar APV-voertuigen (langer dan 6m of hoger dan 2,4m, exclusief vrachtvoertuigen). Ook is voor het eerst onderzoek gedaan naar de stallingsfaciliteiten voor fietsers. Dit onderzoek concentreert zich rondom de centrum- of winkelgebieden en het station. In bijgaande informatienota informeert het college de raad over de uitkomsten van de diverse parkeeronderzoeken.

Besluit

 1. Instemmen met het doorgeleiden van bijgaande raadsinformatienota met kenmerk Z22.000139.

15. Planschadeverzoek Zuidplasweg 9 te Zevenhuizen

Toelichting

Indiener VDO Advocaten verzoekt namens de eigenaar om planschade voor het object Zuidplasweg 9 te Zevenhuizen als gevolg van waardevermindering in verband met het bestemmingsplan “ZuidplasWest”, de uitwerkingsplannen “Zevenhuizen- Zuid, fase 2A, Zevenhuizen-Zuid, fase 2B, ZevenhuizenZuid fase 3” en de verleende omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 6.1lid 2 onder c Wro. Er is een definitief advies van SAOZ ontvangen en deze adviseert om het planschade verzoek toe te wijzen. Op advies van Pels Rijcken wordt afgeweken van het advies van SAOZ. 

Besluit

 1. Conform het advies van Pels Rijcken het verzoek tot planschade af te wijzen en bijgaand besluit aan de advocaat van de verzoeker te verzenden.

Besluitenlijst college Zuidplas - 22 februari 2022

Vergaderdatum: 22 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Speelplek 12+ in het Koningskwartier 
 2. Bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp
 3. Verlengde subsidieregeling CTB controle
 4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GL Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle
 5. Positioneringsdocument Regio Midden-Holland
 6. Verkoop Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel
 7. Voordracht twee nieuw leden Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas
 8. Beantwoording schriftelijke vragen C 1216 - CDA vaccinatielocatie
 9. Beantwoording ingekomen zienswijze Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder
 10. Voortgangsrapportage programma Beter Bestuur 2021 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
 11. Aanpassen raadsbevoegdheden

1. Speelplek 12+ in het Koningskwartier 

Toelichting

De gemeente wil graag samen met bewoners in Het Koningskwartier het speelveld voor kinderen van 12 jaar en ouder inrichten. In de grondexploitatie van Zevenhuizen Zuid CV is echter maar € 70.000 beschikbaar voor de inrichting van dit speelveld. Om de bewoners een echte keuze te kunnen geven en het speelveld kwalitatief hoogwaardig in te richten is een budget van € 140.000 benodigd. In de raamovereenkomst voor Zevenhuizen-Zuid is afgesproken dat de gemeente aan de aandeelhouders van Zevenhuizen-Zuid CV een voorstel doet voor de besteding van hun bijdragen aan fonds bovenwijks door Zevenhuizen-Zuid CV. Voor nog niet alle bijdragen is een voorstel gedaan. 

Besluit

 1. Besluit om aan Zevenhuizen-Zuid CV voor te stellen om € 70.000 excl. btw uit fonds bovenwijks beschikbaar te stellen voor extra inrichting van het speelveld 12+ in het Koningskwartier.
 2. Besluit om, indien de aandeelhouders van Zevenhuizen-Zuid CV akkoord gaan met de voorgestelde besteding van de bijdrage voor bovenwijks, bij de zomernota het besluit aan de Raad voor te leggen om de resterende € 70.000 uit de Bestemmingsreserve Investeringsfonds PRO (BIP) beschikbaar te stellen.

2. Bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp

Toelichting

Nederlandse gemeenten waaronder Zuidplas hebben te maken met structurele kostenoverschrijding op Jeugd en opvoedhulp. Landelijk vinden er ontwikkelingen plaats om het jeugdzorgstelsel betaalbaar te houden. De Hervormingsagenda Jeugd van de VNG zal hier een nadrukkelijke rol in gaan spelen. De bestuursopdracht1 speelt in op deze ontwikkelingen en wilt daar gevolg aan geven. Dit doen we door een deelprogramma Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp te formuleren en uit te voeren, zodat we kwaliteit en beschikbaarheid van zorg kunnen blijven bieden aan de meest kwetsbare gezinnen binnen Zuidplas. Let op: Deze bestuursopdracht is reeds in het college van 13-1-22 besproken en aangehouden. De gewenste aanpassingen zijn in het PFO besproken en omvatten aanvullingen op de geldende taakstellingen jeugdzorg.

Besluit

 1. De Bestuursopdracht Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp vast te stellen. 
 2. In te stemmen met het starten van een deelprogramma Betaalbare Jeugd en Opvoedhulp 2022-2026 i.r.t de Hervormingsagenda Jeugd.

3. Verlengde subsidieregeling CTB controle

Toelichting

De Minister van Justitie en Veiligheid stelt een specifieke uitkering beschikbaar voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is. Om deze uitkering op een efficiënte, rechtmatige en rechtvaardige manier te verdelen onder verenigingen en horeca wordt de subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle CTB (Z22.000314) voorgesteld. Gezien de korte looptijd van de verlengde regeling en dezelfde eerder beoogde doelstelling van de regeling, is gekozen voor een vrijwel gelijke behandeling in PFO (21/2) en College (22/2). 

Besluit

 1. Vaststellen van de verlengde subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle CTB (Z22.000314).

4. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA GL Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle (C 1202)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL 'Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle'. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GroenLinks over 'Permanente bewoning recreatiepark Randstad Moerkapelle' (U22.000469)

5. Positioneringsdocument Regio Midden-Holland

Toelichting

Eind 2020 werd in de tweedaagse van Regio Midden-Holland geconstateerd dat de opgaven van de regio helder zijn, maar dat het onvoldoende lukt een eenduidig overkoepelend verhaal te formuleren. Hierop is een positioneringsdocument opgesteld, dat op 29 september 2021 tijdens de regiodag van Regio Midden-Holland is besproken. Het positioneringsdocument 'Midden-Holland: de regio midden in de Randstad' wordt aan de colleges ter vaststelling voorgelegd. In de vergadering van het college van 15/2/2022 was besluitvorming aangehouden omdat de tekst in het positioneringsdocument niet (meer) aansloot bij het huidige RVVP. In het positioneringsdocument is hierin nu voorzien met de expliciete vermelding van aanleg (light)rail Den Haag-Gouda. 

Besluit

 1. Het positioneringsdocument en het ter aanvulling op het document opgestelde overzicht van aanbevelingen en observaties te betrekken bij de huidige strategische verkenningen voor de nieuwe bestuursperiode. 
 2. Het positioneringsdocument vast te stellen als richtinggevend document voor de volgende bestuursperiode en door te geleiden aan het nieuwe college met het advies in gezamenlijkheid van de nieuwe colleges in de regio een uitvoeringsplan te maken hoe deze lobby concreet vorm te geven. 
 3. De gemeenteraad met raadsinformatie (Z21.003722) te informeren.

6. Verkoop Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Op dinsdag 15 februari 2022 werd duidelijk dat makelaar Van der Panne, in opdracht van eigenaar Stichting Omroep Zuidplas, het pand (inclusief grond) aan de Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel recentelijk te koop heeft aangeboden. Volgens de koopovereenkomst en leveringsakte uit 2003 moet het object eerst aan de gemeente Zuidplas worden aangeboden. De makelaar houdt het object tijdelijk vrij, zodat de gemeente Zuidplas de keuze kan maken om eventueel over te gaan tot aankoop van het object. 

Besluit

 1. In te stemmen met het niét aankopen van het pand (inclusief grond) aan de Prinses Beatrixstraat 2 te Nieuwerkerk aan den IJssel.

7. Voordracht twee nieuw leden Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas

Toelichting

De Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas heeft twee nieuw leden voorgedragen. Het college wordt in dit collegevoorstel gevraagd in te stemmen met de installatie van beide leden. 

Besluit

 1. Instemmen met de voordracht vanuit de Adviesraad Sociaal domein voor toetreding van twee nieuwe leden. 

Besluit van de burgemeester

 1. Wethouder Daan de Haas te machtigen om de belofte af te nemen bij beide leden.

8. Beantwoording schriftelijke vragen C 1216 - CDA vaccinatielocatie

Toelichting

Op 31 januari 2022 stelde de fractie van CDA het college schriftelijke vragen over de vaccinatielocatie in Zuidplas.

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA over de vaccinatielocatie in Zuidplas - U22.000764.

9. Beantwoording ingekomen zienswijze Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder

Toelichting

Een ingekomen brief ten aanzien van het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Zuidplaspolder is niet beantwoord in de Nota van beantwoording. Middels bijgevoegde brief willen we de indieners alsnog voorzien van een ambtelijke beantwoording. 

Besluit

 1. In te stemmen met het toezenden van bijgevoegde ambtelijke beantwoording (U22.000663) aan de indiener van de zienswijze.

10. Voortgangsrapportage programma Beter Bestuur 2021 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Toelichting

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft in het kader van zijn programma Beter Bestuur 2020-2023 een voortgangsrapportage gepubliceerd. De rapportage bevat zowel een update van het programma alsook een overzicht van de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen in de verschillende regio's in de provincie. Voorgesteld wordt de rapportage met een informatienota ter kennisneming door te leiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z22.000231 en deze beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

11. Aanpassen raadsbevoegdheden

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 16 februari 2022 stelt het college de volgende aanpassingen voor in de beleidsregels verplichte participatie en bindend adviesrecht en het raadsvoorstel.

Besluit

 1. Het aangepaste raadsvoorstel “Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en Verplichte participatie" met aangepaste bijlagen beleidsregel Bindend adviesrecht en Verplichte participatie aan de raad voor te leggen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 15 februari 2022

Vergaderdatum: 15 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Middengebied Zuidplas
 2. Voorziening huisvesting 2022 voor Jenaplanschool De Terp
 3. Intentieverklaring CVO-BOOR Zuidplas eindonderwijs
 4. Publicatie Europese aanbesteding Ingenieursdiensten project Dorrestein Noord

1. Middengebied Zuidplas

Toelichting

In de Zuidplaspolder liggen actuele opgaven rondom landschap, natuur, water, recreatie, wonen en werken. Met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder heeft Zuidplas een doorbraakgevende stap gezet om onder eigen regie, en uitgaande van haar eigen unieke kwaliteiten, te komen tot de integrale ontwikkeling van het Middengebied. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder is verklaard dat er een bestemmingsplan(nen) of omgevingsplan(nen) wordt voorbereid voor de ontwikkeling. 

Besluit

 1. In te stemmen met raadsvoorstel R22.000020 inclusief bijlage A22.000161 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming; 
 2. Het opleggen van geheimhouding op R22.000020 en A22.000161, conform artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet, tot 19 mei 2022; 
 3. In te stemmen met raadsvoorstel R22.000019 en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming; 
 4. In te stemmen met memo Z22.000246 aan het Presidium over het agenderen van R22.000019 en R22.000020 ter besluitvorming door de gemeenteraad.

2. Voorziening huisvesting 2022 voor Jenaplanschool De Terp

Toelichting

Op 7 december 2021 is het Programma Onderwijshuisvesting 2022 vastgesteld. In het programma werd de aanvraag van Scholengroep Holland behandeld over het treffen van maatregelen op het gebied van ventilatie en brandveiligheid aan Jenaplanschool De Terp in Nieuwerkerk aan den IJssel. Over de hoogte van de toekenning moet nog een besluit worden genomen. Het college is hiertoe bevoegd. 

Besluit

 1. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zuidplas 2015 en het Programma Onderwijshuisvesting 2022 een bedrag van € 40.575 toe te kennen aan de Scholengroep Holland ten behoeve van JBS De Terp.

3. Intentieverklaring CVO-BOOR Zuidplas eindonderwijs

Toelichting

De besturen van BOOR en CVO zijn voornemens om een intentieverklaring te ondertekenen waarin ze verklaren onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het gezamenlijk aanbieden van eindonderwijs m/h/v in de gemeente Zuidplas. Gevraagd wordt of de wethouder Onderwijs een adhesiebetuiging wil verklaren op dit proces. 

Besluit

 1. De intentieverklaring van de schoolbesturen BOOR en CVO te ondersteunen met een adhesiebetuiging. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder Jan Verbeek om de adhesiebetuiging te ondertekenen.

4. Publicatie Europese aanbesteding Ingenieursdiensten project Dorrestein Noord

Toelichting

De gemeente Zuidplas heeft in het kader van het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR) een reconstructie gepland van een aantal straten in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze straten liggen in de wijk Dorrestein Noord voor de fasen 1 en 2. Ingenieursbureau Arcadis B.V. heeft op basis van deze opgave in opdracht van de gemeente Zuidplas een variantenstudie uitgevoerd. De gemeente Zuidplas is nu op het punt gekomen om deze variantenstudie door een ingenieursbureau verder uit te laten werken naar een Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en om van daaruit te komen tot een Uitvoerings Ontwerp en bijbehorende contractstukken.

Besluit

In te stemmen met het beschrijvend document (DMS Corsa nr. A22.000141) ten behoeve van de publicatie van de Europese aanbesteding voor de ingenieursdiensten ten behoeve van het IBOR project Dorrestein Noord. 
In te stemmen met het programma van eisen (DMS Corsa nr. A22.00042) ten behoeve van de publicatie van de Europese aanbesteding voor de ingenieursdiensten ten behoeve van het IBOR project Dorrestein Noord. 

Besluit van de burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de clustermanager IBOR (Ingenieursdienst Zuidplas en Beheer openbare Ruimte) om de gunningsovereenkomst met de gegunde partij te ondertekenen.

Besluitenlijst college Zuidplas - 8 februari 2022

Vergaderdatum: 8 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. December circulaire 2021
 2. Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022
 3. Tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 2022
 4. Voorstel effectief samenwerken gericht op veilig opgroeien in Midden-Holland
 5. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake regels gevoelige informatie vertrek
 6. Memo aan het presidium - motie onder de aandacht brengen
 7. Snelfietsroute
 8. Memo aan het presidium - uitstel Omgevingswet
 9. Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom
 10. Agenderen Noordelijke Dwarsweg 90 op agenda Raad
 11. Geheimhouding opleggen op Presentatie auditcommissie 8 februari 2022 Middengebied
 12. Benoeming Functionaris Gegevensbescherming
 13. Convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022
 14. Beantwoording schriftelijke vragen PvdAGroenLinks over de hulpmiddelen
 15. Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. de Jongerenraad CDA, D66, VVD, PvdA-GL
 16. Intern controleplan 2022
 17. Beantwoording schriftelijke vragen energie armoede tegengaan van fractie CU SGP
 18. Vaststellen komgrenzen gemeente Zuidplas

1. Decembercirculaire 2021

Toelichting

De Decembercirculaire 2021 informeert ons over de middelen die we uit het gemeentefonds mogen verwachten. In de bijgevoegde concept raadsinformatienota staan de mutaties toegelicht. De circulaire staat met name in het teken van twee zaken: extra middelen voor de versterking van de dienstverlening van gemeenten, met als aanleiding de kinderopvangtoeslag affaire; en de 6e tranche corona compensatie. 

Besluit

 1. De raadsinformatienota "Decembercirculaire 2021" te verzenden aan de gemeenteraad.

2. Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022

Toelichting

Net als in 2020 heeft de gemeente Zuidplas in 2021 meerdere steunpakketten ontvangen ter ondersteuning van maatschappelijke en culturele organisaties. Op 23 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat het college gedurende de corona-crisis gemandateerd is om deze budgetten voor dit doel in te zetten. Dit mandaat is bevestigd bij het raadsbesluit Budgetoverheveling 2021, voor de periode tot de Zomernota 2022 (R21.000113). Voor 2022 zijn deze budgetten, uit de September- en Decembercirculaire 2021, overgeheveld en als subsidieplafond opgenomen in een nieuwe Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022. Het college is op grond van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 bevoegd om de uitvoeringsregeling en het aanvraagformulier vast te stellen. 

Besluit

 1. De Uitvoeringsregeling Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 vast te stellen.
 2. Het aanvraagformulier Subsidie Steunmaatregelen Coronacrisis 2022 vast te stellen.

3. Tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo 2022

Toelichting

Op 22 december 2021 hebben de colleges in Midden-Holland besloten om gehoor te geven aan de oproep van de VNG om de tarieven voor jeugd en Wmo-diensten extra te verhogen, om een salarisverhoging voor de medewerkers mogelijk te maken. Met voorliggend collegevoorstel wordt deze intentie uitgewerkt en vindt de daadwerkelijke aanpassing van de tarieven plaats. Daarnaast wordt voor de jaren 2023 en 2024 een aangepaste indexatiesystematiek voorgesteld. 

Besluit

 1. Instemmen met eenmalig aanpassen van de indexatiepercentages voor de diensten jeugd en Wmo met 0,8 procentpunt voor ambulante diensten en 0,05% procentpunt voor locatiegebonden diensten, per 1 februari 2022. 
 2. Instemmen met het aanpassen van de indexatiesystematiek per 2023 naar de OVA-PPC-systematiek. 
 3. Instemmen met de inzet van de middelen die hiervoor via de decembercirculaire 2021 structureel van 2022 aan de algemene uitkering zijn toegevoegd en dit te verwerken in de Zomernota 2022.

4. Voorstel effectief samenwerken gericht op veilig opgroeien in Midden-Holland

Toelichting

De afgelopen jaren hebben de gemeenten in Midden-Holland ingezet op het effectiever samenwerken in de Jeugdbeschermingsketen, onder andere via de ontwikkeling van de werkwijze team veilig opgroeien. In januari 2021 hebben de colleges van de vijf gemeenten ingestemd met het plan van aanpak gericht op de start van de werkwijze als pilot in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In dit B&W-advies ligt het voorstel voor de voorbereiding van de verbreding van deze pilot naar de overige gemeenten in Midden-Holland ter besluitvorming voor: ‘effectief samenwerken gericht op veilig opgroeien’, inclusief de (budgettair neutrale) bekostiging van deze verbreding vanuit de huidige middelen voor het product Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening. Het BOSD heeft de voorliggende voorstellen op 27-1-2022 geaccordeerd. 

Besluit

 1. In te stemmen met het voorstel ‘Effectief samenwerken gericht op Veilig Opgroeien in de regio Midden-Holland’, inclusief de projectbegroting 2022; 
 2. De middelen van het product Niet Langer Vrijblijvende Hulpverlening Zuidplas, € 149.290,- per jaar, vanaf 2023 budgettair neutraal in te gaan zetten voor de financiering van het team veilig opgroeien.

5. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake regels gevoelige informatie vertrek (C 1203)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA/Groenlinks over welke regels er zijn m.b.t. gevoelige informatie van onze gemeente bij vertrek van medewerkers.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/Groenlinks over welke regels er zijn m.b.t. gevoelige informatie van onze gemeente bij vertrek van medewerkers (E22.000146).

6. Memo aan het presidium - motie onder de aandacht brengen

Toelichting

Op d.d. 5 oktober 2021 heeft de fractie CU/SGP tijdens de raadsvergadering een terugkoppeling op de eerste 4 punten van de motie van 9 juni 2021 gevraagd. Er is gevraagd om dit te agenderen op een programmacommissie begin 2022. Het onderwerp is nog niet geagendeerd. Met het memo wordt het presidium hierop geattendeerd. 

Besluit

 1. Het bijgevoegde memo (Z22.000263) naar het presidium te versturen.

7. Snelfietsroute

Toelichting

Eerder heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitvoeren van een vervolgonderzoek naar de inpasbaarheid van een snelfietsroute tussen Rotterdam en Gouda. Middels bijgevoegd raadsvoorstel stelt het college de raad voor om af te wijken van het oorspronkelijke tracé voor de snelfietsroute, maar wel te investeren in de verkeersveiligheid op de Oost- en Westringdijk. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel 'Snelfietsroute Rotterdam - Gouda' (R22.000022) vast te stellen en in te stemmen met doorgeleiding naar de PC Ruimte van 22 februari 2022 en de raad van 8 maart 2022.

8. Memo aan het presidium - uitstel Omgevingswet

Toelichting

Tijdens de Benen op Tafel sessie met de raad d.d. 1 februari jl. heeft portefeuillehouder Schuurman meegedeeld dat de Omgevingswet wordt uitgesteld, maar dat- vanuit het college- ter overweging wordt gegeven om door de zittende raad, op 15 februari aanstaande, de drie raadsbesluiten alsnog te laten behandelen. Ten behoeve van de bespreking van dit onderwerp in het eerstvolgende presidium, is deze memo (Z22.000264) - met inhoudelijke argumenten- opgesteld. 

Besluit

 1. In te stemmen met de inhoud van de memo en die te verstrekken (Z22.000264) aan het presidium.

9. Zonnepanelen sportcentrum Parkzoom

Toelichting

In 2019 heeft de gemeenteraad een krediet van € 1.000.000 (R19.000070) ter beschikking gesteld voor levensduur verlengende maatregelen van de zwembadinstallaties in het sportcentrum Parkzoom te Nieuwerkerk aan den IJssel. In het kader van de energietransitie zijn bij uitvoering van de levensduur verlengende maatregelen ook verduurzamingsmogelijkheden verkend. Om aan de warmtevraag te voldoen is bijvoorbeeld gekozen voor een duurzame oplossing in de vorm van een hybride verwarmingssysteem. Dit zorgt voor een flinke besparing op het gasverbruik, maar resulteert wel in een zwaardere belasting van de hoofdvoedingskabel van het sportcentrum en hogere elektriciteitskosten. In combinatie met een zonnepanelen installatie kunnen de hogere elektriciteitskosten echter worden gecompenseerd. Doordat kosten van enkele uitgevoerde levensduur verlengende maatregelen lager zijn uitgevallen, is het mogelijk om zonder aanvullende middelen een zonnepaneleninstallatie te plaatsen om de hogere elektriciteitskosten te compenseren. 

Besluit

 1. In te stemmen met het plaatsen van een zonnepanelen installatie op het dak van de sporthal van sportcentrum Parkzoom te Nieuwerkerk aan den IJssel; 
 2. Uit het krediet van € 1.000.000 (R19.000070) € 100.000 ter beschikking te stellen voor het plaatsen van een zonnepanelen installatie op de sporthal van sportcentrum Parkzoom;
 3. Raadsvoorstel R22.000023 (bijlage 1) ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

10. Agenderen Noordelijke Dwarsweg 90 op agenda Raad

Toelichting

In december is het BP Noordelijke Dwarsweg 90 van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Inmiddels zijn de stukken wel geagendeerd voor de PC Ruimte van 22 februari, maar nog niet voor een raadsvergadering. Middels dit memo verzoekt het college om het BP alsnog te agenderen 

Besluit

 1. In te stemmen met memo Z22.000293 aan het Presidium over het agenderen van R21.000126 ter besluitvorming door de gemeenteraad.

11. Geheimhouding opleggen op Presentatie auditcommissie 8 februari 2022 Middengebied

Toelichting

Het college wordt gevraagd om geheimhouding op A22.000190 op te leggen op grond van artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet.

Besluit

 1. Het opleggen van geheimhouding op A22.000190, conform artikel 86, lid 2 van de Gemeentewet tot 1 januari 2040.

12. Benoeming Functionaris Gegevensbescherming

Toelichting

De huidige Functionaris Gegevensbescherming (FG) mevrouw mr. B. Hamburger zal per 1 april 2022 stoppen in haar functie als Functionaris Gegevensbescherming. Op grond van artikel 37, eerste lid van de AVG is de aanwijzing van een Functionaris Gegevensbescherming verplicht wanneer het gaat om verwerking van persoonsgegevens door een bestuursorgaan van een gemeente. Derhalve dient de heer M.A. Boon per 1 april 2022 door de burgemeester, het college en de gemeenteraad benoemd te worden als Functionaris Gegevensbescherming.

Besluit

 1. De benoeming van mevrouw mr. B. Hamburger als Functionaris Gegevensbescherming van met ingang van 1 april 2022 in te trekken.
 2. Met ingang van 1 april 2022 de heer M.A. Boon te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming.
 3. Door middel van bijgaand (concept) raadsvoorstel en (concept)raadsbesluit de raad voor te stellen de heer M.A. Boon per 1 april 2022 te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies en de Rekenkamer, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 4. Door middel van bijgaand memo het presidium te verzoeken het raadsvoorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 6 maart 2022. 

Besluit burgemeester

 1. De benoeming van mevrouw mr. B. Hamburger als Functionaris Gegevensbescherming met ingang van 1 april 2022 in te trekken. 
 2. Met ingang van 1 april 2022 de heer M.A. Boon te benoemen als Functionaris Gegevensbescherming.

13. Convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022

Toelichting

Een convenant gegevensuitwisseling BRP en woonfraude maakt een gezamenlijke aanpak met woningcorporaties mogelijk ter bestrijding en voorkoming van woongerelateerde fraude. Het doel van het convenant is om de kwaliteit van de BRP te verbeteren, signalen van woonfraude te onderzoeken en misbruik van gemeentelijke voorzieningen te bestrijden. Het college wordt gevraagd om in te stemmen met het convenant. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022 (A21.002400). 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder D.A. de Haas volmacht te verlenen om het convenant gegevensuitwisseling BRP en woongerelateerde fraude Gemeente Zuidplas 2022 (A21.002400) te ondertekenen.

14. Beantwoording schriftelijke vragen PvdAGroenLinks over de hulpmiddelen (C-1205)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/Groenlinks over de verzekering van elektrische hulpmiddelen. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/Groenlinks over de verzekering van elektrische hulpmiddelen.

15. Beantwoording schriftelijke vragen m.b.t. de Jongerenraad CDA, D66, VVD, PvdA-GL (C-1190)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties CDA, D66, VVD en PvdA/GL ten aanzien van de Jongerenraad. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties CDA, D66, VVD en PvdA/GL ten aanzien van de Jongerenraad (U22.000156).

16. Intern controleplan 2022

Toelichting

Het college van B&W (hierna te noemen college) is verplicht (conform art. 212/213/213a van de Gemeentewet) zorg te dragen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheershandelingen. In het voorliggende intern controleplan, welke is afgestemd met de accountant, wordt uitleg gegeven welke onafhankelijke interne controlewerkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd om invulling te geven aan deze verplichting. De reden dat het intern controleplan 2022 ter vaststelling aan het college wordt aangeboden is de wetswijziging, die naar verwachting voor het boekjaar 2022 in werking treedt. Het college wordt expliciet verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant geeft niet het oordeel meer over de rechtmatigheid, nog wel het oordeel over de getrouwheid. Het college stelt een rechtmatigheidsverantwoording op die alleen iets zegt over het naleven van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op de financiële beheershandelingen (de drie financiële rechtmatigheidscriteria). Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar nu de accountant het oordeel over geeft.

Besluit

 1. Het intern controleplan 2022 vast te stellen.

17. Beantwoording schriftelijke vragen energie armoede tegengaan van fractie CU SGP (C-1204)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen energie armoede tegengaan van ChristenUnie/SGP. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CU/SGP inzake energie armoede tegengaan (U22.000337)

18. Vaststellen komgrenzen gemeente Zuidplas

Toelichting

De gemeente dient een geactualiseerde wegenlegger voor te leggen aan de Provincie. In de wegenlegger staat vermeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van wegen buiten de bebouwde kom. Voorwaarde hiervoor is een actueel komgrensbesluit. Deze komgrensvaststelling heeft dus alleen betrekking op de komgrens in de zin van de Wegenverkeerswet en heeft geen juridische consequenties tot gevolg. Tijdens de collegebehandeling van 18-1-2022 is het voorstel aangehouden i.v.m. vragen over de gevolgen voor de rechtspositie van inwoners. Deze komgrensvaststelling heeft alleen betrekking op de komgrens in de zin van de Wegenverkeerswet en heeft geen juridische consequenties tot gevolg. De tekeningen zijn aangepast om hier geen verkeerde indruk over te wekken.

Besluit

 1. Intrekken van alle bestaande komgrensbesluiten gemeente Zuidplas. 
 2. Vaststellen van de nieuwe komgrenzen gemeente Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 1 februari 2022

Vergaderdatum: 1 februari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90
 2. Prioritering te plaatsen bedrijven Knibbelweg-Oost
 3. Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU-SGP en PvdA-GL over de Jeugdbeschermingstafel
 4. Zelfbewoningsplicht
 5. Stedenbouwkundig plan De Jonge Veenen fase 3 en 4
 6. Doorgeleiden Integrale Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022
 7. Aankoop perceel grond nabij Middelweg 11 te Moordrecht
 8. Reactie verzoek voetbalverenigingen
 9. Informatienota aan de raad, Corona & Personeel
 10. Mandaatregister van de gemeente Zuidplas 15 februari 2022 en extern mandaatbesluit Stichting Zuidplas Ondersteunt 2022
 11. Steekproef inspectie gastouders kinderopvang
 12. Afwijkend termijn Wet op de lijkbezorging
 13. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake waarschuwingskaartjes
 14. Schriftelijke vragen PvdA-GL inzake veiligheid op testlocatie

1. Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90

Toelichting

Met dit bestemmingsplan worden 4 nieuwe woningen ter plaatse van het perceel aan de Noordelijke Dwarsweg 90 te Zevenhuizen mogelijk gemaakt. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen bestemmingsplan Noordelijke Dwarsweg 90" (R21.000126) op 8 maart 2022 aan de raad voor te leggen.

2. Prioritering te plaatsen bedrijven Knibbelweg-Oost

Toelichting

Knibbelweg Oost is in ontwikkeling. Naast grote logistiek en glastuinbouw is er ook 4 ha ruimte voor uit te plaatsen bedrijven. Binnen onze gemeente zijn er bedrijven die weg moeten om verschillende redenen en bedrijven die naar een andere locatie willen vertrekken. Het is van belang voor de ontwikkelaar van dit gebied om hiervoor een prioritering te hebben vanuit de gemeente Zuidplas. Bij de eerste behandeling in het college waarbij het voorstel is aangehouden is gevraagd of het Middengebied als hoogste prioriteit vervangen kan worden door de term transformatiegebied en of een bedrijf in meerdere categorieën kan voorkomen en zo meer punten kan krijgen. Deze wijzigingen zijn in dit collegevoorstel opgenomen.

Besluit

 1. In te stemmen met prioritering van mogelijk te plaatsen bedrijven op de beschikbare 4 ha van Knibbelweg Oost die ontstaat door het toekennen van punten aan uit te plaatsen bedrijven. 
 2. In te stemmen met de puntenverdeling aan bedrijven zoals aangegeven in dit collegevoorstel. 
 3. Deze prioritering te laten gelden tot 1 januari 2025, waarna elk bedrijf uit Zuidplas in aanmerking kan komen voor plaatsing op Knibbelweg Oost. 

3. Beantwoording schriftelijke vragen fracties CU-SGP en PvdA-GL over de Jeugdbeschermingstafel

Toelichting

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie-SGP en PvdA/GroenLinks over de Jeugdbeschermingstafel. Deze vragen zijn gesteld vanuit de pilot RASD (Regionale Afstemming Sociaal Domein) in alle vijf gemeenten in Midden-Holland. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties ChristenUnie-SGP en PvdA/Groen Links (U22.000296)

4. Zelfbewoningsplicht

Toelichting

Het woonbeleid van de gemeente is erop gericht om de woonbehoefte van zoveel mogelijk doelgroepen te faciliteren. Voor de doelgroepen van sociale huurwoningen is dat goed geborgd. Voor doelgroepen die aangewezen zijn op betaalbare en middeldure koopwoningen is dat niet of veel minder het geval. Momenteel kan niet worden voorkomen dat er woningen gekocht worden vanuit oogpunt van speculatie. Dit gaat ten koste van de doelgroep en is dus ongewenst. Tijdens de collegevergadering van 7 december vorig jaar is een eerdere versie aangehouden. Er waren twijfels over de duur van de maatregel en de hoogte van de boete. In de raadsinformatienota was opgenomen dat het college stelde dat met het invoeren van een zelfbewoningsplicht de motie was afgedaan. Terwijl de motie opriep tot het doen van onderzoek. Opgemerkt werd dat de motie formeel niet als afgedaan kon worden beschouwd. In dit nieuwe voorstel zijn naar aanleiding van bespreking in het college de volgende wijzigingen aangebracht:

 • De duur van de maatregel is gewijzigd van 5 jaar naar 3 jaar; 
 • De vaste boete van € 100.000 is omgezet naar 20% van de oorspronkelijke v.o.n. prijs; 
 • Als gevolg van deze twee inhoudelijke wijzigingen zijn de argumenten en kanttekeningen aangepast;
 • In de raadsinformatienota is aangegeven dat het college met de invoering van een zelfbewoningsplicht verder gaat dan de motie; 
 • In de raadsinformatienota is beargumenteerd waarom Zuidplas afwijkt van enkele buurgemeenten.

Besluit

 1. Instemmen met invoering van een zelfbewoningsplicht voor nieuwe koopwoningen met een v.o.n. prijs tot de bovengrens van middeldure koopwoningen (thans € 475.000 volgens de woonvisie).
 2. Instemmen met een zelfbewoningsplicht van drie jaar. 
 3. Instemmen dat in verkoopovereenkomsten en/of anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars wordt opgenomen dat de ontwikkelaar de zelfbewoningsplicht doorlegt aan de eindgebruiker. 
 4. De boete bij overtreding van de zelfbewoningplicht te bepalen op 20% van de oorspronkelijke VON-prijs, te voldoen aan de gemeente Zuidplas. 
 5. Instemmen met raadsinformatienota (Z21.003514) om de raad te informeren over de invoering van de zelfbewoningsplicht.

5. Stedenbouwkundig plan De Jonge Veenen fase 3 en 4

Toelichting

De Jonge Veenen is de ontwikkellocatie aan de oostzijde van Moerkapelle, in polder de Wilde Veenen. In het bestemmingsplan ‘Zuidplas Noord’, vastgesteld door de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle, heeft dit gebied een uit te werken woonbestemming gekregen. In fase 1 en 2 zijn tot 2020, 370 woningen gerealiseerd. Het is de bedoeling om middels de realisatie van fase 3 en 4 nog eens 210 woningen te bouwen. Dat is dan tevens de afronding van dit plan de Jonge Veenen. Voor u ligt het definitief stedenbouwkundig plan voor fase 3 en 4, zijnde het ruimtelijke plan voor de komende ontwikkeling. 

Besluit

 1. Het stedenbouwkundig plan De Jonge Veenen voor fase 3 en 4 vast te stellen (A22.000109);
 2. In te stemmen met het beeldkwaliteitplan De Jonge Veenen fase 3 en 4 (A22.000110), dat onderdeel uit gaat maken van het bestemmingsplan en de Welstandsnota.
 3. De gemeenteraad te informeren middels de bijgevoegde informatienota (Z21.000150).

6. Doorgeleiden Integrale Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022

Toelichting

Het college wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022 (Z22.000149), en deze opgemaakt door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Besluit

 1. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de Voortgangsrapportage Opgave Ontwikkeling Middengebied Q1 2022 (Z22.000149), en deze opgemaakt door te geleiden naar de gemeenteraad.

7. Aankoop perceel grond nabij Middelweg 11 te Moordrecht

Toelichting

Voorgesteld wordt een perceel grond nabij de Middelweg 11 in Moordrecht aan te kopen. Het perceel is nodig voor de realisatie van het Middengebied en is gelegen in de zone nabij de Middelweg waar naar alle waarschijnlijkheid wordt gestart met de ontwikkeling. Aan de raad hoeft geen krediet gevraagd te worden. Het te nemen besluit tot aankoop is een bevoegdheid van Burgemeester en wethouders, een en ander op grond van de Gemeentewet artikel 160 1e lid. 

Besluit

 1. Het perceel onbebouwde grond ter grootte van 2.198 m2 nabij de Middelweg 11 in Moordrecht van twee eigenaren aan te kopen op basis van de in de geheime bijlage genoemde koopsom/ schadeloosstelling overeenkomstig de bijgevoegde koopovereenkomst.
 2. Het op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigde voorkeursrecht intrekken.

8. Reactie verzoek voetbalverenigingen

Toelichting

Op 21 januari 2022 hebben vier voetbalverenigingen een mail gestuurd met de vraag of de gemeente zorg wil dragen voor professioneel beveiligingspersoneel die de controle op de naleving van de coronamaatregelen bij de sportverenigingen uitvoert (E22.000269). Het college wordt gevraagd in te stemmen met de reactie middels een brief (U22.000409).

Besluit

 1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief (U22.000409) aan de voetbalverenigingen.

9. Informatienota aan de raad, Corona & Personeel

Toelichting

De Raad informeren over de hoge aantallen coronabesmettingen en de impact die dat heeft op de organisatie. 

Besluit

 1. Instemmen met het versturen van de informatienota aan de Raad "Corona & Personeel" – Z22.000227.

10. Mandaatregister van de gemeente Zuidplas 15 februari 2022 en extern mandaatbesluit Stichting Zuidplas Ondersteunt 2022

Toelichting

Jaarlijks vindt een herziening van het mandaatregister plaats. Bepaalde taken zijn verschoven naar andere afdelingen. Er zijn enkele omissies geconstateerd en op basis van voortschrijdende inzichten – mede als uitvloeisel van het concernplan - wordt voorgesteld bepaalde bevoegdheden te mandateren of bestaande mandaten te wijzigen. Op basis daarvan is het mandaatregister aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld het mandaatbesluit van de Stichting Zuidplas Ondersteunt! te actualiseren. Naast voortschrijdend inzicht is daar de inwerkingtreding van het Besluit inburgering 2021 aanleiding om het mandaatbesluit aan te passen.

Besluit

 1. Het Mandaatregister 2022 vast te stellen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; 
 2. Het bijgevoegde Mandaatbesluit Stichting Zuidplas Ondersteunt! 2022 vast te stellen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft

11. Steekproef inspectie gastouders kinderopvang

Toelichting

Het ministerie van SZW stelt vanaf 2022 jaarlijks € 6,4 miljoen extra ter beschikking via de algemene uitkering (voor Zuidplas € 12.000). Deze middelen zijn bedoeld om de gemeenten te ondersteunen bij hun handhavingstaak in de kinderopvang, specifiek bij het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang. Om aan de beoogde intensivering vorm te geven is het van belang GGD Midden Nederland voor 2022 opdracht te geven voor het uitbreiden van het aantal inspecties en de benodigde financiële middelen hiertoe te bestemmen.

Besluit

 1. In te stemmen met een steekproefgrootte van 50% voor de inspectie van gastouders in de kinderopvang met ingang van 2022. 
 2. Aan de raad voor te stellen het bedrag van € 12.000 structureel beschikbaar te stellen voor de intensivering van toezicht en handhaving bij de zomernota 2022.

12. Afwijkend termijn Wet op de lijkbezorging

Toelichting

Het aantal gevallen van overlijden is de afgelopen maand fors gestegen, tegelijkertijd kampen uitvaartondernemers met uitval van personeel als gevolg van ziekte of quarantaine. Het lukt uitvaarondernemers soms niet om de crematie of begrafenis binnen de wettelijke termijn te regelen. Uitvaartondernemers moeten soms noodgedwongen afwijken van de wettelijke termijn van zes werkdagen die geldt volgens artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging (Wlb). Het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hebben de gemeente opgeroepen om, gezien de huidige epidemiologische situatie en gevolgen daarvan voor de uitvoering van de lijkbezorging, welwillend om te gaan met verzoeken tot afwijking van de termijn. Het voorstel is om de termijn tijdelijk te verlengen van zes naar tien werkdagen, voor de periode tot 1 april 2022 (eerste kwartaal 2022). Dit kan met toestemming van de burgemeester.

Besluit burgemeester

 1. In afwijking van artikel 16 Wet op de lijkbezorging, de uiterlijke termijn voor iedere begraving of crematie in de periode vanaf heden tot 1 april 2022 te bepalen op tien werkdagen, conform het advies van de directeur Publieke gezondheid; 
 2. De plaatselijke begraafplaatsen en crematoria hierover te informeren.

13. Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA GroenLinks inzake waarschuwingskaartjes (C 1201)

Toelichting

Door de fractie PvdA/GroenLinks zijn vragen gesteld over aangebrachte waarschuwingskaartjes op geparkeerde voertuigen voor het veroorzaken van een hinderlijke en gevaarlijke situatie op de Leeuwerik te Zevenhuizen.

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording (U22.000262) van de vragen zoals gesteld door de fractie van de PvdA/GroenLinks over aangebrachte waarschuwingskaartjes op geparkeerde voertuigen voor het veroorzaken van een hinderlijke en gevaarlijke situatie op de Leeuwerik te Zevenhuizen.

14. Schriftelijke vragen PvdA-GL inzake veiligheid op testlocatie - (C 1212)

Toelichting

Op 20 januari 2022 stelde de fractie van PvdA-GL het college schriftelijke vragen over de veiligheid op de testlocatie. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA/GL over de veiligheid op de testlocatie - U22.000400.

Besluitenlijst college Zuidplas - 25 januari 2022

Vergaderdatum: 25 januari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Projectopdracht uitbreiding school Esse Zoom
 2. Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022
 3. Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP nieuwbouw De Zevenster (C 1196)
 4. Opheffen geheimhouding
 5. Wijzigen verordening duurzaamheidsleningen
 6. Mandaat ondertekenen uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp NWK
 7. Verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Risicobeheer door de Veiligheidsregio Hollands Midden
 8. Europese aanbesteding uitvoeren bestemmingsplan en MER Middengebied Zuidplaspolder
 9. Indienen zienswijze saneringsregeling wegverkeerslawaai omgevingswet
 10. Informatienota voortgang implementatie Wet inburgering 2022

1. Projectopdracht uitbreiding school Esse Zoom

Toelichting

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is voor de periode 2019-2023 een aantal opgaven opgenomen waaronder de uitbreiding van de brede school in Esse Zoom. Om een haalbaarheidsonderzoek uit te kunnen voeren is een projectopdracht opgesteld met de uitgangspunten voor het haalbaarheidsonderzoek. 

Besluit

 1. De projectopdracht voor de uitbreiding van de brede school in Esse Zoom vast te stellen.

2. Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022

Toelichting

Naar verwachting treden per 1 juli 2022 twee nieuwe wettelijke regelingen voor nadeelcompensatie in werking: titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 15.1 van de Omgevingswet (Ow). Titel 4.5 van de Awb voorziet in een algemene regeling over de vergoeding (of tegemoetkoming) van schade door rechtmatig overheidshandelen. Het doel van de nieuwe regeling is om te komen tot meer eenduidigheid en overzichtelijkheid in het nadeelcompensatierecht. Afdeling 15.1 van de Ow gaat over nadeelcompensatie bij een omgevingsvergunning of een regel in een omgevingsplan. Om op deze regelingen aan te sluiten maakt de gemeente een Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Verordening nadeelcompensatie Zuidplas 2022" aan de raad voor te leggen.

3. Beantwoording schriftelijke vragen CU SGP nieuwbouw De Zevenster (C 1196)

Toelichting

Naar aanleiding van de raadsinformatienota: “Voortgangsrapportage Verplaatsing V.V. Groeneweg” heeft de Christen Unie/ SGP Zuidplas schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 40 Reglement van orde. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende schriftelijke vragen.

4. Opheffen geheimhouding

Toelichting

Opheffen geheimhouding diverse overeenkomsten Zevenhuizen-Zuid in verband met openbaarmaking naar aanleiding van WOB-verzoek (I21.003450). 

Besluit

 1. Besluit om de geheimhouding op de "Raamovereenkomst en de Deelplanovereenkomst Gebiedsontwikkeling Zevenhuizen-Zuid (ROK)" op te heffen. (A14.000275)
 2. Besluit om de geheimhouding op de "Anterieure overeenkomst A.M. Troost Holding BV, Noordelijke Dwarsweg 94 Zevenhuizen" op te heffen. (A12.001449)
 3. Besluit om geheimhouding op verzoek tot contractovername van de anterieure overeenkomst van fam. Troost aan een derde partij (U13.010253) op te heffen.
 4. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst fase 3 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (A17.000950)
 5. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst Fase 4 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (A18.000568)
 6. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst Fase 5 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (Z19.000563)
 7. Besluit om de geheimhouding op "Deelplanovereenkomst 7 Zevenhuizen-Zuid" op te heffen. (A20.000747)

5. Wijzigen verordening duurzaamheidsleningen

Toelichting

Sinds enkele jaren heeft de gemeente Zuidplas een duurzaamheidslening. De huidige verordening van deze lening geeft aan dat aanvragen afgewezen kunnen worden als deze na 1 januari 2022 worden ingediend. Aanvragen kunnen nu dus niet meer behandeld worden. Middels een raadsbesluit zal de datum in de verordening aangepast moeten worden. Gezien de reeds verlopen geldigheid van de verordening zal middels een memo aan het presidium agendering op de vergadering van 15-02 verzocht worden. 

Besluit

 1. Instemmen met het raadsvoorstel Wijzigen verordening duurzaamheidslening (R22.000018)
 2. Instemmen met de memo aan het presidium van dinsdag 25 januari 2022 (Z22.000168)

6. Mandaat ondertekenen uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp NWK

Toelichting

In oktober 2021 heeft de raad ingestemd met de verlening van BIZ Oude Dorp Nieuwerkerk. Vervolgens hebben de ondernemers in het BIZ-gebied in december 2021 positief gestemd over de verlening, Onderdeel van een BIZ is het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst, zoals vastgesteld in B21.000358. Voor het ondertekenen van deze uitvoeringsovereenkomst wordt aan Burgemeester Han Weber verzocht het mandaat voor ondertekenen te geven aan Wethouder Jan Willem Schuurman. 

Besluit Burgemeester

 1. Mandaat van de Burgemeester Han Weber aan wethouder Jan Willem Schuurman te geven om de "Uitvoeringsovereenkomst BIZ Oude Dorp 2022 (A21.001385)" te ondertekenen.

7. Verzoek om wensen en bedenkingen t.a.v. deelname Stichting Risicobeheer door de Veiligheidsregio Hollands Midden

Toelichting

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is voornemens deel te nemen aan een op te richten Stichting Risicobeheer. Alvorens zij hierover besluit is zij op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht hierover vooraf de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te stellen hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Besluit

 1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van deelname van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de Stichting Risicobeheer.
 2. De raad voor te stellen het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden hierover te Informeren middels bijgevoegde reactiebrief.

8. Europese aanbesteding uitvoeren bestemmingsplan en MER Middengebied Zuidplaspolder

Toelichting

Onlangs is het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld dat de basis vormt voor de bouw van 8.000 woningen en de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de vernieuwing van landschap, de aanleg van infrastructuur en energielandgoederen Nu is het noodzakelijk dat er een bestemmingsplan/omgevingsplan én een MER wordt opgesteld. Om te voldoen aan de gemaakte afspraken, is het van belang dat er één bestemmingsplan/omgevingsplan wordt opgesteld voor het gehele gebied. Daarmee worden de geplande 8.000 woningen en de bedrijventerreinen planologisch verankerd. Hiervoor is een Europese aanbesteding gestart op 13 oktober 2021. De afgelopen periode heeft het beoordelingsteam in het kader van een Europese aanbesteding de offertes beoordeeld. Het advies is om de opdracht te gunnen aan Sweco Nederland BV.

Besluit

 1. In te stemmen met het sluiten van de overeenkomst met Sweco Nederland BV tot 31 januari 2023 met 2 maal een optie voor het verlengen met één jaar tot 31 januari 2025. 

Besluit Burgemeester

 1. Volmacht te verlenen aan de opgavemanager Middengebied Zuidplaspolder om de overeenkomst met Sweco Nederland BV te ondertekenen.

9. Indienen zienswijze saneringsregeling wegverkeerslawaai omgevingswet

Toelichting

Onder de omgevingswet gaat de regeling voor de sanering van wegverkeerslawaai wijzigen. Een concept-uitwerking van de subsidieregeling is vrijgegeven voor de inspraak. Uit dit concept blijkt dat het rijk niet langer alle kosten van de sanering voor zijn rekening wil nemen. Een deel van de kosten wordt doorgeschoven naar gemeenten en/of derden. Gemeenten ontvangen in beginsel geen middelen om deze kosten te dekken. Het voorstel is om hierover een zienswijze in te dienen. 

Besluit

 1. Naar aanleiding van het concept van de saneringsregeling verkeerslawaai een gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen
 2. De ODMH te mandateren om deze zienswijze in orde te maken en mede namens de gemeente Zuidplas in te dienen.

10. Informatienota voortgang implementatie Wet inburgering 2022

Toelichting

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering, is op 15 december 2020 door het college het Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2022 vastgesteld. In het Actieplan is opgenomen dat de gemeenteraad ieder kwartaal middels een informatienota wordt geïnformeerd over de voortgang van de implementatie. Middels dit collegevoorstel wordt het college verzocht de informatienota (Z22.000085), over de voortgang van de implementatie in Q4 2021, te versturen aan de gemeenteraad.

Besluit

 1. De informatienota (Z22.000085) te versturen aan de gemeenteraad.

Besluitenlijst college Zuidplas - 18 januari 2022

Vergaderdatum: 18 januari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Informatienota raad inzake ontwikkeling Prinses Irenestraat 3
 2. Memo Besluitvorming nieuwbouw Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel
 3. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL Moskee Errahmane
 4. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake brief van de Stuurgroep Ondernemerfonds (C1189)
 5. Geluidmaatregelen N219 's-Gravenweg
 6. Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en verplichte participatie
 7. Lokale Gezondheidsagenda 2022 - 2024
 8. Aanvullend krediet Middengebied Zuidplaspolder en actualisatie Financieel Kader
 9. Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken Herontwikkeling Rijksmonument Geertruidahoeve Eerste Tochtweg 25
 10. Beantwoording schriftelijke vraag CU/SGP n.a.v. Infonota Verlengde Molengangpad
 11. Energie lasten MFC Swanla
 12. Vaststellen partiele herziening beheersverordeningen
 13. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL wegherstel (C1199)
 14. Communicatie omtrent de 's Gravenweg 16
 15. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL bijstand 27 jaar (C1190)
 16. Deelplanovereenkomst fase 1B Koningskwartier
 17. Deelplanovereenkomst fase 8 Koningskwartier
 18. Memo aan het presidium - Nota risicomanagement
 19. Ondertekening Addendum II verlenging samenwerking A12 corridor
 20. Eindstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021
 21. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Waterbeheerprogramma (C1194)
 22. Correctie straatnaam

1. Informatienota raad inzake ontwikkeling Prinses Irenestraat 3

Toelichting

Tijdens de behandeling van het bouwplan voor de nieuwbouw van de moskee aan de Prinses Irenestraat 3 in de Programmacommissie Ruimte van 7 december zijn aanvullende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Het is wenselijk om de raad te informeren over het vervolg.

Besluit

 1. De bijgevoegde informatienota Moskee Prinses Irenestraat 3 (Z21.003742) aan te bieden aan de raad.

2. Memo Besluitvorming nieuwbouw Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

Het college vraagt het presidium van de raad om het Raadsvoorstel met betrekking tot de nieuwbouw aan de Prinses Irenestraat 3 te Nieuwerkerk aan den IJssel tijdens de eerst mogelijke vergadering van de raad te agenderen. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaande memo aan het presidium van de raad (Z22.000088) en deze ter beschikking te stellen aan het presidium.

3. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL Moskee Errahmane

Toelichting

Beantwoording vragen van de PvdA-Groenlinks met betrekking tot de verkoop van de grond aan de stichting Islamitische Moskee Errahmane. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-Groenlinks (U22.000086) inzake de verkoop grond aan de stichting Islamitische Moske Errahmane.

4. Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake brief van de Stuurgroep Ondernemerfonds (C1189)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake de brief van de stuurgroep Ondernemersfonds Zuidplas (E21.004353) over de afloop van het ondernemersfonds Zuidplas. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de gemeenteraad inzake brief van de Stuurgroep Ondernemersfonds Zuidplas (U21.003910).

5. Geluidmaatregelen N219 's-Gravenweg

Toelichting

De N219 ter hoogte van de 's-Gravenweg levert veel klachten op vanwege verkeerslawaai. Samen met de provincie Zuid-Holland als wegbeheerder is onderzoek gedaan naar de situatie en de mogelijkheden om hierin verbetering aan te brengen. Nu ligt een voorstel voor waarbij de provincie stil wegdek aanlegt en een aantal schermen wordt gerealiseerd op basis van een bijdrage voor de geluidsschermen van 50% door de gemeente Zuidplas. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het voorstel om langs de N219 ter hoogte van de ’s-Gravenweg nieuwe 2 meter hoge geluidsschermen te realiseren op basis van cofinanciering in het project van de provincie Zuid-Holland;
 2. Een voorkeur uit te spreken voor schermen van glas met toepassing van zonnepanelen aan de schermen 1 en 3;
 3. Akkoord gaan met raadsvoorstel R21.000123 en deze doorgeleiden ter besluitvorming aan de raad van 15 februari 2022.

6. Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en verplichte participatie

Toelichting

Met de invoering van de Omgevingswet (beoogd 01 juli 2022) vervalt een aantal eerder genomen besluiten op het gebied van bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college. Deze bevoegdheidsverdeling wijzigt in de Omgevingswet, waardoor het noodzakelijk is nieuwe besluiten te nemen over deze bevoegdheidsverdeling. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel "Vaststellen beleid omtrent delegatiebevoegdheid, bindend adviesrecht en Verplichte participatie" met bijlagen op 15 februari 2022 aan de raad voor te leggen;
 2. De Informatienota met bijlagen ter kennisneming aan de raad verzenden.

7. Lokale Gezondheidsagenda 2022 - 2024

Toelichting

Voor u ligt de ‘Lokale Gezondheidsagenda 2022-2024’. Deze komt voort uit de landelijke gezondheidsnotitie en lokale gezondheidsproblematiek vanuit het lokale preventieakkoord. De gezondheidsagenda geeft gerichte, preventieve acties voor de komende drie jaar uit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ op een drietal gezondheidsthema’s die intern en extern zijn opgehaald. Door de COVID-19 pandemie zijn de gezondheidsproblematieken verergerd. Hiermee zijn ook extra incidentele budgetten beschikbaar gesteld door het Rijk. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel (R21.000114) Lokale Gezondheidsagenda 2022-2024 vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 15 februari;
 2. De memo (Z22.000100) aan het presidium te versturen.

8. Aanvullend krediet Middengebied Zuidplaspolder en actualisatie Financieel Kader

Toelichting

Op 19 mei 2021 is het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast zijn overeenkomsten aangegaan met de bestuurlijke partners, waaronder de Grondbank RZG Zuidplas. Hiermee is er bestuurlijk commitment op de realisatie van het vijfde dorp. Sinds de vaststelling van het Masterplan is gewerkt aan de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen en zijn onderzoeken uitgevoerd. In 2022 gaat het plan een nieuwe fase in met het opstarten van de MER- en omgevingsplanprocedure. Voorzien wordt dat eind 2022 een grondexploitatie ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voor de tussenliggende fase is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig om de verdere planvorming te kunnen vormgeven. Verder wordt voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen om een informatiecentrum te realiseren in het Middengebied, voor verwervingen in het Middengebied en voor het benutten van kansen vooruitlopend op de grondexploitatie.

Beslispunten

 1. In te stemmen met raadsvoorstel R21.000131 inclusief bijlagen en doorgeleiding hiervan naar de gemeenteraad ter besluitvorming;
 2. Geheimhouding op te leggen op bijlage 3 (A22.000056) zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet.

9. Beantwoording schriftelijke vragen Stand van zaken Herontwikkeling Rijksmonument Geertruidahoeve Eerste Tochtweg 25

Toelichting

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door D66 inzake de stand van zaken renovatie Geertruidahoeve en de rol van de gemeente Zuidplas daarbij. 

Besluit

 1. In te stemmen met de geformuleerde beantwoording en deze te delen met de raad (U22.000039).

10. Beantwoording schriftelijke vraag CU/SGP n.a.v. Infonota Verlengde Molengangpad

Toelichting

Naar aanleiding van de Informatienota Verlengde Molengangpad is door de fractie van de ChristenUnie/SGP een schriftelijke vraag ingediend. In haar vraag verzoekt de ChristenUnie/SGP om de rapporten vrij te geven die ten grondslag liggen aan de informatienota. Met dit collegevoorstel wordt voorgesteld de rapporten vrij te geven. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie/SGP (U22.000158) en de door hen gevraagde stukken toe te sturen.

11. Energie lasten MFC Swanla

Toelichting

Het bestuur van de Stichting Swanla is geconfronteerd met een zeer forse verhoging van de energielasten en komt hierdoor in liquiditeitsproblemen. Gevraagd is hulp te bieden teneinde dit probleem op te lossen.

Besluit

 1. Subsidie 2022 voor 50% betaalbaar te stellen in januari 2022 en de tweede termijn zo nodig te vervroegen;
 2. Uitstel te verlenen van huurbetaling tot maximaal juli 2022.

12. Vaststellen partiele herziening beheersverordeningen

Toelichting

Voorstel om de beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht” en “Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas” aan de raad voor te leggen voor vaststelling. Met de (vaststelling van de) beheersverordeningen wordt het planologisch-juridische kader hersteld. 

Besluit

 1. Het raadsvoorstel beheersverordeningen "Nieuwerkerk aan den IJssel", “Moordrecht" en "Eendragtspolder, Oud Verlaat en Zevenhuizerplas" op 15 februari 2022 aan de raad voor te leggen.

13. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL wegherstel (C1199)

Toelichting

Beantwoording schriftelijke vragen C-1199 inzake wegherstel na werkzaamheden aan de Bredeweg. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen inzake wegherstel. (U22.000196).

14. Communicatie omtrent de 's Gravenweg 16

Toelichting

In het collegebesluit van (B21.000618) is aangegeven dat voor de ’s Gravenweg 16 te Nieuwerkerk aan den IJssel gezocht wordt naar een nieuwe bestemming. De omwonenden en belanghebbenden worden meegenomen in dit proces, zodat zij op de hoogte zijn van het onderzoek. Door middel van deze raadsinformatie nota wil het college van B&W de gemeenteraad van Zuidplas hierover informeren. 

Besluit

 1. In te stemmen met het informeren van de omwonende en belanghebbende omtrent het onderzoek naar een nieuwe bestemming voor de 's Gravenweg 16 te Nieuwerkerk a/d IJssel;
 2. Akkoord gaan met Raadsinformatienota Z21.003738 en deze beschikbaar stellen aan de raad.

15. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GL bijstand 27 jaar (C1190)

Toelichting

De fractie van de PvdA/GL heeft op 20 december 2021 schriftelijke vragen gesteld over het versoepelen van bijstandsregels voor jongeren. Bijgesloten brief (U21.003945) geeft antwoord op de vragen. 

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA/GL over het versoepelen van bijstandsregels voor jongeren (U21.003945).

16. Deelplanovereenkomst fase 1B Koningskwartier

Toelichting

In de vergadering van 21 september 2021 is door het college het ontwerp uitwerkingsplan voor deelplan 1B van Het Koningskwartier vastgesteld (B21.000512). In het advies op basis waarvan het besluit is genomen is aangegeven dat er een deelplanovereenkomst zal worden aangegeven om de financiële haalbaarheid te borgen. In dit advies wordt gevraagd het besluit te nemen om de deelplanovereenkomst aan te gaan. 

Besluit

 1. De Deelplanovereenkomst voor fase 1B zoals opgenomen in bijlage 1 aan te gaan;
 2. Toestemming te verlenen voor de grondtransacties ten behoeve van de grondruil in het kader van de met partijen gesloten deelplanovereenkomst 1B conform de grondruiltekening zoals bijgesloten als bijlage 1A-C bij deze deelplanovereenkomst.

Besluit burgemeester

 1. De directeur Gebiedsontwikkeling en Opgaven te mandateren in te stemmen met door Zevenhuizen-Zuid CV opgestelde Algemene Voorwaarden voor gronduitgifte en de overeenkomst te ondertekenen.

17. Deelplanovereenkomst fase 8 Koningskwartier

Toelichting

In de vergadering van 11-05-2021 heeft het college besloten het ontwerp uitwerkingsplan voor fase 8 (277 woningen) van Het Koningskwartier ter inzage te leggen (B21.000274). In de vergadering van 20- 07-2021 is door het college het uitwerkingsplan vastgesteld (B21.000401). Dit uitwerkingsplan bestaat uit twee delen. Deel 1 is fase 8 (166 woningen) dat door Zevenhuizen-Zuid CV wordt gerealiseerd. Deel 2 is locatie van Van Wijk (111 woningen). In het advies waar het besluit op is genomen is aangegeven dat het uitwerkingsplan economisch haalbaar was omdat er een deelplanovereenkomst voor zou worden overeengekomen. Voor locatie van Wijk is door het college in de vergadering van 13 april 2021 ingestemd met een anterieure overeenkomst (B21.000221). De deelplanovereenkomst voor deel 1 van fase 8 (hierna te noemen: fase 8) is wel opgesteld en getekend maar een besluit is daarover niet genomen. Met het nemen van het besluit conform dit B&W advies wordt deze omissie hersteld.

Besluit

 1. De Deelplanovereenkomst voor fase 8 zoals opgenomen in bijlage 1 aan te gaan;
 2. Toestemming te verlenen voor de grondtransacties ten behoeve van de grondruil in het kader van de met partijen gesloten deelplanovereenkomst 8 conform de grondruiltekening zoals bijgesloten als bijlage 1A-C bij deze deelplanovereenkomst. 

Besluit burgemeester

 1. De directeur Gebiedsontwikkeling en Opgaven te mandateren in te stemmen met door Zevenhuizen-Zuid CV opgestelde Algemene Voorwaarden voor gronduitgifte en de overeenkomst te ondertekenen.

18. Memo aan het presidium - Nota risicomanagement

Toelichting

Vanwege ziekte is het niet meer haalbaar dat er in de huidige raadsperiode een nota risicomanagement aangeboden wordt aan de raad. Voorgesteld wordt dat het nieuwe college met een voorstel komt. 

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaande memo (Z22.000093) en deze ter beschikking te stellen aan het presidium.

19. Ondertekening Addendum II verlenging samenwerking A12 corridor

Toelichting

De samenwerking A12 corridor eindigt met dit addendum uiterlijk op 4 maart 2023. In 2022 wordt onderzocht op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet, waarbij het streven is om verder uit te werken in welke opzet partijen de samenwerking willen voortzetten. De nieuwe en geactualiseerde afspraken worden vastgelegd in een nieuwe op te stellen samenwerkingsovereenkomst. 

Besluit

 1. In te stemmen met het addendum en deze te ondertekenen 

Besluit burgemeester

 1. Wethouder J. Hordijk te machtigen om het addendum te ondertekenen.

20. Eindstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021

Toelichting

Elk half jaar krijgt de gemeente Zuidplas een taakstelling van het Rijk voor de huisvesting van vergunninghouders. De wettelijke taakstelling voor 2021 is, inclusief de voorstand uit 2020, totaal 58 te huisvesten vergunninghouders. Er zijn in totaal 47 vergunninghouders gehuisvest, waardoor Zuidplas haar taakstelling voor 2021 niet heeft gehaald. 

Besluit

 1. Akkoord te gaan met de raadsinformatienota (Z22.000017) en deze beschikbaar te stellen aan de raad.

21. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Waterbeheerprogramma (C1194)

Toelichting

Beantwoording van de schriftelijke vragen C-1194 inzake het waterbeheerprogramma van HHSK. 

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen (U21.003997)

22. Correctie straatnaam

Toelichting

In collegeadvies B21.000162 heeft het college besloten om de straatnaam Carcassonne aan een nieuw aan te leggen straat in Zevenhuizen toe te kennen. Helaas is in het beslispunt van dat advies de naam echter als Carcassone gespeld. Dit is niet correct de naam hoort met een extra ‘n’ te worden geschreven. 

Besluit

 1. Het intrekken van de straatnaam Carcassone en het toekennen van de naam Carcassonne.

Besluitenlijst college Zuidplas - 13 januari 2022

Vergaderdatum: 13 januari 2022, tijdstip: n.v.t.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Brief aan de landelijke politiek: Glastuinbouwsector slaat alarm

1. Brief aan de landelijke politiek: Glastuinbouwsector slaat alarm

Toelichting

Naar aanleiding van het Crisisoverleg Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland is een brief aan de landelijke politiek Glastuinbouwsector slaat alarm (in concept) verzonden naar gemeenten binnen de Greenport West-Holland regio. Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland verzoeken de gemeenten om de brief te ondertekenen. De brief vat samen dat de haalbaarheid van de energietransitie en economische perspectief van de glastuinbouwsector grote risico’s lopen.

Besluit

 1. In te stemmen met het verzoek om de brief aan de landelijke politiek van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland (A22.000070) te ondertekenen.
 2. Wethouder J.W. Schuurman te machtigen om de brief aan de landelijke politiek (A22.000070) te ondertekenen namens het college van de gemeente Zuidplas.

Besluitenlijst college Zuidplas - 11 januari 2022

Vergaderdatum: 11 januari 2022, tijdstip: 09.00 - 15.30 uur.

Aanwezig

 • J.F. Weber – burgemeester
 • J.A. Verbeek - wethouder 
 • J. Hordijk – wethouder
 • J.W. Schuurman - wethouder
 • D.A. de Haas – wethouder
 • R.C.L. Heijdra – gemeentesecretaris

Vergaderpunten

 1. Ontwerpwijzigingsplan Onderweg 12 en 14
 2. Ontwerpwijzigingsplan Moerkapelse Zijde nabij 19
 3. Annotatie ALV VNG 13 januari 2022
 4. Subsidieovereenkomst 2022-2023 Stichting Cultuurvijver
 5. Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2021-2022
 6. Principebesluit Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel

1. Ontwerpwijzigingsplan Onderweg 12 en 14

Toelichting

Het Ontwerpwijzigingsplan 'Onderweg 12 en 14' te Zevenhuizen maakt de bestemmingswijziging van bedrijfswoningen naar burgerwoningen mogelijk.

Besluit

 • Het ontwerpwijzigingsplan 'Onderweg 12 en 14’ (NL.IMRO.1892.WpOnderwg1214ZhnOw01) gedurende zes weken ter inzage leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure; 
 • Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening toe te passen;
 • Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.

2. Ontwerpwijzigingsplan Moerkapelse Zijde nabij 19

Toelichting

Het Ontwerpwijzigingsplan 'Moerkapelse Zijde nabij 19’ maakt de bouw van drie woningen aan de Moerkapelse Zijde nabij 19 mogelijk. 

Besluit

 • Het Ontwerpwijzigingsplan 'Moerkapelse Zijde nabij 19’ (NL.IMRO.1892.WpMkpzijnabij19-Ow01) gedurende zes weken ter inzage leggen ten behoeve van het opstarten van de formele procedure;
 • Geen formele inspraak op grond van de inspraakverordening toe te passen;
 • Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro op te stellen.

3. Annotatie ALV VNG 13 januari 2022

Toelichting

Op 13 januari houdt de VNG een buitengewone algemene ledenvergadering. Middels dit advies geeft de organisatie het college haar annotatie mee. 

Besluit

 • Vaststellen van de reactie van Zuidplas op de voor de Algemene Ledenvergadering van 13 januari 2022 geagendeerde onderwerpen.

4. Subsidieovereenkomst 2022-2023 Stichting Cultuurvijver

Toelichting

Sinds schooljaar 2018-2019 is Stichting Cultuurvijver verantwoordelijk voor de coördinatie van culturele programma’s op de basisscholen in Zuidplas. In oktober 2018 werd een subsidieovereenkomst 2018- 2019 afgesloten en deze werd voor 2020 en 2021 verlengd. Vanwege diverse ontwikkelingen wordt voorgesteld om de huidige subsidieovereenkomst te actualiseren en deze vooralsnog af te sluiten voor de jaren 2022 en 2023. Het college is bevoegd om hierover een besluit te nemen.

Besluit

 • De Concept-Subsidieovereenkomst 2022-2023 met Stichting Cultuurvijver vast te stellen.

Beslispunt voor de burgemeester

 • Wethouder Verbeek te machtigen om de subsidieovereenkomst te ondertekenen.

5. Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2021-2022

Toelichting

Op 3 november 2021 hebben de VNG en de vakbonden een principeakkoord afgesloten over de nieuwe CAO Gemeenten. Beide partijen hebben dit akkoord voorgelegd aan hun leden. Via de digitale ledenraadpleging wordt aan gemeenten gevraagd om hun stem uit te brengen, waarna de VNG dit akkoord op zijn vroegst op 27 januari 2022 definitief kan vaststellen. Gemeente Zuidplas kan tot en met woensdag 12 januari 2022 reageren. 

Besluit

 • In te stemmen met het principeakkoord met betrekking tot de Cao Gemeenten 2021-2022.

6. Principebesluit Westringdijk 18 Nieuwerkerk aan den IJssel

Toelichting

De bewoners van Westringdijk 18 in Nieuwerkerk aan den IJssel willen graag de bestemming die op hun woning ligt, repareren. De bestemming willen ze repareren, omdat de woning momenteel in een uit te werken verkeersbestemming ligt. De bewoners hebben daarom het principeverzoek ingediend om medewerking te verlenen aan de gevraagde ontwikkeling. Medewerking aan het verzoek is mogelijk door opname in het gemeentelijke verzamelplan. Geadviseerd wordt om medewerking te verlenen aan het voeren van een ruimtelijke procedure om het planvoornemen mogelijk te maken. Het voorliggende principebesluit is opnieuw geagendeerd, omdat het besluit vorige keer niet volledig was. 

Besluit

 • In principe medewerking verlenen aan het wijzigingen van de uit te werken verkeersbestemming naar een reguliere woonbestemming op het perceel Westringdijk 18 te Nieuwerkerk aan den IJssel (reeds conform).
 • Akkoord gaan met de Raadsinformatienota (Raadsinformatienota Westringdijk 18 Nieuwerkerk  bestemmingswijziging: Z21.003627) en deze beschikbaar stellen aan de raad.