Enquête kwaliteit woonomgeving (Omgevingskwaliteit) Zuidplas

De gemeente Zuidplas wil graag een prettige gemeente zijn om in te wonen, werken, verblijven en recreëren. Daarom is het belangrijk dat bebouwing en openbare ruimte een verzorgde uitstraling hebben. Om dat voor bebouwing te realiseren maken we onder andere gebruik van welstandstoezicht. Bijvoorbeeld in de oude dorpskernen en andere gebieden die belangrijk zijn vanuit cultuurhistorie en ruimtelijke structuur van Zuidplas als de ringvaart, de Hollandsche IJssel en de open polders worden bouwinitiatieven onafhankelijk beoordeeld (uiterlijk) door de welstandscommissie. Het huidige beleid van de gemeente is beschreven in de Welstandsnota Zuidplas 2015. Hierin staan de algemene doelen van de gemeente beschreven. Ook worden hierin minimale criteria gegeven waaraan bouwwerken dienen te voldoen.

U kunt de enquête tot en met 30 juni invullen, op deze pagina wordt de uitslag ook gedeeld.

Naar de enquête

Doelstelling

Met deze enquête willen onderzoeken of mensen bekend zijn met het welstandsbeleid in Zuidplas, hoe dat wordt ervaren en welke rol zij zien voor de gemeente als het gaat om de zorg voor de kwaliteit van de woonomgeving, moet dat losser of juist meer sturend?

Proces

Deze enquête is onderdeel van het project dat tot doel heeft een nieuwe Nota Omgevingskwaliteit (Welstandsnota) op te stellen. De resultaten worden meegenomen bij de opstelling van de nota. Als er een conceptstuk is (naar verwachting eind derde kwartaal 2021) dan zullen wij weer bij u terugkomen.

Welstandsvrij tenzij…

Zuidplas heeft er voor gekozen om meer gebieden welstandsvrij te maken. Daarbij hanteert ze het principe van ‘welstandsvrij tenzij...’. Dat betekent dat de gemeente in principe welstandsvrij is. Uitzondering daarop zijn kwetsbare gebieden.

Welke gebieden zijn kwetsbaar:

  • Herkenbare structuren en cultuurhistorische elementen
  • Dorpskernen en centrumgebieden
  • Gevoelige objecten als begraafplaatsen

Slechts twee regimes: zwaar regime en welstandsvrij 

Bekijk op de de afbeelding 'kaart - twee welstandsregimes' de verdeling tussen het zware welstandsregime (paars) en welstandsvrij (groen) zien.

Deze lijkt een gelijke verdeling weer te geven. Het is echter zo dat het overgrote deel van de bestaande bebouwing en te ontwikkelen plannen in welstandsvrij vallen en het zware regime op de open en relatief lege polders ligt en andere landschappelijke en cultuurhistorische elementen met een lager ontwikkelpotentieel.