Wat is het Omgevingsplan

In het Omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving en verschillende andere onderwerpen.  Er zijn regels opgenomen over bijvoorbeeld:

  • Waar en hoe er mag worden gebouwd;
  • De gebruiksmogelijkheden van een locatie;
  • Wanneer een omgevingsvergunning nodig is;
  • Of een bedrijf mag worden gevestigd;
  • Of archeologisch onderzoek nodig is;
  • Aan welke eisen een bouwwerk moet voldoen;
  • Etc.

Het omgevingsplan geeft een integrale invulling aan maatschappelijke opgaven uit de gemeentelijke omgevingsvisie en gaat over meer thema’s dan alleen de fysieke leefomgeving, zoals ook het thema gezondheid. In het omgevingsplan is ruimte om per gebied te differentiëren: in het ene gebied een heldere normstelling en in een ander gebied juist binnen de landelijke kaders meer ruimte geven voor initiatieven vanuit de samenleving.

Tijdelijk omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente Zuidplas een tijdelijk Omgevingsplan. Alle voorheen geldende bestemmingsplannen zijn automatisch opgenomen in dit tijdelijke omgevingsplan. Daarnaast zijn ook regels van het Rijk opgenomen over taken die worden overgedragen aan gemeenten.  De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te zetten naar het uiteindelijke omgevingsplan.

Afwijken van omgevingsplan

Ook na de invoering van de Omgevingswet is het mogelijk om af te wijken van het vastgestelde omgevingsplan, door middel van een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA).  Ook is het mogelijk het omgevingsplan gedeeltelijk te herzien als een bepaalde ontwikkeling niet past binnen het omgevingsplan, Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Voorafgaand aan een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan (via BOPA of procedure partieel wijzigen omgevingsplan) moet eerst vooroverleg met de gemeente plaatsvinden.

Archief bestemmingsplannen

Sinds 2013 wordt iedere dag een complete kopie van zuidplas.nl gemaakt. Deze kopie is bijna volledig functioneel en beschikt over alle (nieuws)berichten, artikelen, afbeeldingen, besluiten, documenten, omgevings- en bestemmingsplannen welke in het verleden op de website stonden. U vindt de verwijzing en instructies over hoe het archief werkt op de pagina 'Webarchief'.