Resultaten ecologisch onderzoek en vervolg

In het najaar van 2023 is een globale inventarisatie naar ecologie in het Middengebied uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de kansrijke leefgebieden voor tal van (beschermde) dier- en plantsoorten geïnventariseerd. Het rapport over dit onderzoek is onderaan dit bericht te downloaden.

Hoe nu verder

De volgende stap in dit onderzoek is een zogenaamd ‘soortenmanagementplan’. Om tot dit plan te komen wordt aan de hand van een veldonderzoek de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten achterhaald. Deze bevindingen worden verwerkt in het soortenmanagementplan. Dit is een uitgebreid plan waarin per aanwezige dier- en plantsoort maatregelen worden beschreven om de bescherming hiervan mogelijk te maken in combinatie met de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Dit soortenmanagementplan vormt de basis voor mogelijke ontheffingaanvragen in het kader van de wet natuurbescherming.

De uitvoering van het veldonderzoek staat gepland voor dit jaar. Voordat we hiermee kunnen beginnen moet via een aanbestedingstraject een bureau geselecteerd worden. Zodra een bureau is geselecteerd wordt u geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden. Het kan zijn dat het bureau dat de werkzaamheden gaat uitvoeren percelen in het gebied wenst te betreden. Vanzelfsprekend worden de eigenaren van deze percelen vooraf specifiek benaderd voor toestemming en om een moment in te plannen. Het totale onderzoek en daarmee de uitwerking van het soortmanagementplan en de aan te vragen ontheffing voor specifieke soorten zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

Overige onderzoeken

Naast de ecologische werkzaamheden zal de gemeente in 2024 ook nader geotechnisch veldwerk uitvoeren. Dit betekent dat er boringen en sonderingen geplaatst zullen worden om de gevarieerde bodemopbouw in het Middengebied nauwkeuriger in beeld te brengen. Vervolgens kunnen de gedragingen van de ondergrond en specifieker de stabiliteit en de te verwachten zettingen nauwkeuriger worden berekend per deelgebied.Ook voor deze werkzaamheden dient de gemeente eerst een bureau te selecteren door middel van een aanbesteding. Na het maken van de boorplannen worden alle inwoners vervolgens nader geïnformeerd voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden. Eigenaren van percelen die het onderzoeksbureau wenst te betreden worden wederom en vanzelfsprekend vooraf benaderd voor het vragen van toestemming en plannen van een datum. De veldwerkzaamheden zullen niet eerder dan in mei 2024 beginnen.

Tot slot zullen ook de verkeerstellingen en peilbuismetingen die reeds in 2023 zijn gestart in 2024 worden voortgezet.

Onderzoeksrapport

Download hieronder het Onderzoeksrapport 'Quickscan Wet Natuurbescherming - 2023':

Onderzoeksrapport Quickscan Wet Natuurbescherming - 2023

Vragen of meer informatie

Als u vragen heeft over bovengenoemde onderzoeken of andere zaken kunt u deze altijd stellen door een mail te sturen aan denieuwezuidplaspolder@zuidplas.nl.