Nieuwe lokale politieke partijen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) aan de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of de verkiezing Provinciale Staten van Zuid Holland, dienen zich te laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Zuidplas. 

De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld. Dit kan zijn:

  • De volledige naam van de partij;
  • De afkorting van de naam van de partij;
  • Combinatie van beide.

De naam en/of afkorting mag niet langer zijn dan 35 tekens.

Een blanco lijst is ook mogelijk. Er staat dan op het stembiljet geen (partij)naam boven de kandidatenlijst, maar alleen een nummer. Registratie is dan niet nodig.

Hoe werkt het

Een politieke partij moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overlegd:

  • Een verzoek tot registratie, of wijziging 
  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
  • Een recent bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘waarborgsom’;
  • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen tot het inleveren van een kandidatenlijst.

Tijdstip registratie

Voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 is 20 december 2021 de laatste dag waarop nieuwe partijen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor deze verkiezing buiten beschouwing.

Waarborgsom

Voor registratie van de aanduiding van een politieke partij moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk 20 december 2021 zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL94BNGH0285144227 t.n.v. gemeente Zuidplas, onder vermelding van: "Waarborgsom registratie [volledige statutaire naam van de politieke partij]". 
Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd moeten worden voor de registratie. Dit bedrag wordt weer teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst wordt ingediend.

Vragen of meer informatie: