Programmacommissies

Onderwerpen die op de politieke/bestuurlijke agenda staan, worden meestal eerst besproken door het college. Na besluitvorming in het college zijn er verschillende onderwerpen of thema's die behandeld worden in de programmacommissie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een inhoudelijke voorbereiding van dossiers met een zware inhoudelijke component, voordat een eventueel politiek debat in de raad plaatsvindt. Het kan ook gaan om dossiers die een langere doorlooptijd in de voorbereiding vergen. Voor zo'n situatie kan een programmacommissie ingesteld worden.

De commissie brengt advies uit aan de raad, maar neemt geen besluiten. Besluiten worden genomen door de raad. Ook kan de programmacommissie zelfstandig advies uitbrengen aan de raad.

De vergaderingen

Elke programmacommissie bepaalt zelf de vergaderfrequentie. Voor elke vergadering wordt door het presidium de conceptagenda opgesteld. De vergaderingen zijn openbaar en iedereen kan ze bezoeken en inspreken. U vindt alle informatie over vergaderdata en de agenda’s in het 'Raadsinformatiesysteem'.

Wie nemen deel aan de vergadering

De commissie kan bestaan uit raadsleden en fractieadviseurs. Iedere fractie mag twee leden in een programmacommissie afvaardigen. Het presidium levert de voorzitters voor de commissies.

Huidige programmacommissies

De gemeenteraad heeft momenteel vier permanente programmacommissies:

  • Programmacommissie Samenleving
  • Programmacommissie Ruimte
  • Programmacommissie Bestuur & Middelen
  • Programmacommissie Verbonden Partijen