Als u iets wilt bouwen of verbouwen en moet daarvoor een omgevingsvergunning worden aangevraagd? Dan wordt gekeken of uw plan past binnen de omgeving.

De commissie Omgevingskwaliteit

De Commissie Omgevingskwaliteit is aangewezen om op basis van de Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas te toetsen of een initiatief past binnen zijn omgeving. Deze commissie adviseert het college en is daarbij onafhankelijk, Ze heeft geen enkel voordeel of eigen belang bij het geven van advies. De commissie bestaat uit leden met verschillende kennis over stedenbouw, architectuur, erfgoed en landschap en kan daarmee breed en integraal adviseren.

Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas

De Nota Omgevingskwaliteit Zuidplas vormt de basis van ons ruimtelijk kwaliteitsbeleid en geeft duidelijkheid over hoe we in Zuidplas met de kwaliteit van (nieuwe) ruimtelijke initiatieven omgaan. Een goede omgevingskwaliteit is een kans en van belang voor ons allemaal. Het gaat om een aangename woonomgeving, om de aantrekkelijkheid voor recreatie en om de economische voordelen voor een duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemers.

De nota dient als volgt gelezen te worden:

  1. als bron van informatie en inspiratie;
  2. voor de begeleiding van een initiatief om initiatiefnemers te stimuleren;
  3. als beoordelingskader bij vergunningplichtige activiteiten en voor handhaving, bijvoorbeeld bij excessen.

In de bijlagen is te vinden welke regieniveaus er gelden binnen de gemeente. In de nota wordt ingegaan op het beoordelingskader per regieniveau en wat dit voor initiatieven betekent.

Bijlagen