Het college heeft op 22 augustus ingestemd met het voorstel voor de Nota van Uitgangspunten en Grondexploitatie Fase 1a, en doorgeleid voor besluitvorming door de gemeenteraad.

Sinds de vaststelling van het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder op 19 mei 2021 en het sluiten van de Bestuurlijke Overeenkomst Ontwikkeling Middengebied Zuidplaspolder 1 juli 2021 is er hard gewerkt om de ontwikkeling van het Middengebied, in het kader van actief grondbeleid, een stap dichter bij uitvoering te brengen. De gemeente heeft hiervoor eerst haar eigen huiswerk gedaan, voordat er contractuele afspraken gemaakt gaan worden met derden. Geïnteresseerden zijn ook geraadpleegd over de plannen.

Het ruimtelijke, beleidsmatige en financiële resultaat van dit proces is nu de Nota van Uitgangspunten voor de integrale gebiedsontwikkeling, en de Grondexploitatie voor Fase 1a. Het gaat hierbij om een concretisering en aanscherping van de visie en de doelstellingen uit het Masterplan en de financiële vertaling daarvan voor fase 1a van de ontwikkeling.

Het college heeft op 22 augustus ingestemd met het voorstel voor de Nota van Uitgangspunten en Grondexploitatie Fase 1a, en doorgeleid voor besluitvorming door de gemeenteraad. Bekijk of download de stukken horende bij het Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten en Grondexploitatie Fase 1a Ontwikkeling Middengebied via www.zuidplas.raadsinformatie.nl. Het voorstel wordt op 12 september behandeld in de vergadering van de Programmacommissie B&M, en daarna in de gemeenteraadsvergaderingen van 26 september en 10 oktober.

Voorafgaand hieraan konden geïnteresseerden reageren op de concept Nota van Uitgangspunten. De gemeente heeft de inbreng samengevat en haar reactie hierop gegeven in een Nota van Beantwoording. Deze Nota van Beantwoording kunt u hier bekijken of downloaden 'Beantwoording reacties op Nota van Uitgangspunten en Voorlopig Ontwerp Stedenbouw Middengebied - 22 augustus 2023'.

De vastgestelde Nota van Uitgangspunten zal het kader vormen om de ontwikkeling van het Middengebied verder vorm te geven, tegelijkertijd is deze niet in beton gegoten. Er blijft de komende periode voldoende ruimte om bij te sturen indien dat nodig of gewenst is.