Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-Nota van Beantwoording (en Wijziging) voor het eerste bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het Middengebied vrijgegeven voor publicatie.

Het bestemmingsplan is een planologische vertaling van eerder, door de gemeenteraad, vastgestelde kaders zoals bijvoorbeeld in het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder (2021) en de Nota van Uitgangspunten (2023). Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 7 september t/m 18 oktober 2023 ter inzage gelegen. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen zijn samengevat en van een antwoord voorzien. De wijzigingen die naar aanleiding hiervan hebben plaatsgevonden zijn ook verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan. De antwoorden en wijzigingen zijn gebundeld in een zogenaamde “Nota van Beantwoording (en Wijzigingen)”. Dit document is op dinsdag 27 februari 2024 door het college vrijgegeven.

Donderdag 14 maart 2024

Op donderdag 14 maart 2024 staat er een bijeenkomst gepland voor indieners van een zienswijze. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om hun zienswijze toe te lichten. De gemeenteraad kan vervolgens verhelderende vragen stellen. Er wordt tijdens deze bijeenkomst geen debat gevoerd. Alleen indieners van een zienswijze worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op hun zienswijze.

Dinsdag 19 maart 2024

Op dinsdag 19 maart 2024 wordt het bestemmingsplan incl. de Nota van Beantwoording (en Wijziging) behandeld tijdens de Programmacommissie Bestuur & Middelen. De vergadering is openbaar en daarmee live en online te volgen. De gemeenteraad vergadert op 2 april 2024 en op 24 april 2024 verder over het bestemmingsplan. 

Via de kalender van de gemeenteraad (www.zuidplas.raadsinformatie.nl(externe link)) vindt u een actueel overzicht van de vergaderingen, onderwerpen en vergaderstukken. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan en de Nota van Beantwoording (en Wijziging) vast.