Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Met deze wet is het planschaderecht gewijzigd. De schade die voorheen bekend stond als ‘planschade’ heet onder de Omgevingswet ‘nadeelcompensatie’. Daarnaast vallen hier ook andere soorten schade onder.

Wat is nadeelcompensatie

De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Bijvoorbeeld omdat uw woning minder waard wordt of dat u inkomsten verliest.

Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden of de strooiwagen van de gemeente raakt per ongeluk uw auto waardoor u schade heeft.

U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.

Wat moet ik doen?

U vraagt een tegemoetkoming voor de planschade aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u een tegemoetkoming vraagt
 • hoeveel tegemoetkoming u wilt
 • door welk ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan)
 • een omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
 • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Wanneer kan ik een aanvraag voor nadeelcompensatie doen

U komt in aanmerking voor vergoeding van nadeelcompensatie onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft schade (u bent eigenaar, huurder, pachter of anders) of verlies van inkomsten;
 • Er is een rechtstreeks verband tussen een concreet besluit of handelen van de gemeente en uw schade;
 • De schade moet niet behoren tot het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico. U moet onevenredige schade hebben door een rechtmatig genomen besluit van de gemeente;
 • De schade moet niet voorzienbaar zijn. Voorbeeld van wel voorzienbaar is: een ondernemer vestigt zich in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden en hij wist of kon weten dat dit zou gaan gebeuren;
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat u met de schade bekend bent geworden of binnen 5 jaar nadat een besluit onherroepelijk is geworden;
 • U moet al het mogelijke hebben gedaan om het nadeel te voorkomen of te beperken;
 • Er is geen andere regeling op grond waarvan u schadevergoeding kunt krijgen;
 • De vergoeding dient te worden aangevraagd middels onderstaand link naar het (elektronisch) Formulier. 
   

Wat moet ik doen als ik nadeelcompensatie aan wil vragen

U vraagt een vergoeding voor nadeelcompensatie aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • Waarom u een tegemoetkoming vraagt;
 • Hoeveel tegemoetkoming u wilt;
 • Door welk concreet besluit of handelen van de gemeente is de ontstaan (bijvoorbeeld omgevingsvergunning of opbreking van de weg);
 • Een omschrijving van de schade;
 • Het schadebedrag;
 • Bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • Uw bankrekeningnummer.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 500,-- geheven