De gemeente Zuidplas is eindverantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Om bewuster en gerichter om te gaan met ruimtelijke kwaliteit is op 18 juni 2013 een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vastgesteld, waarin kwaliteitseisen met betrekking tot de openbare ruimte zijn gebundeld.

De eisen uit de LIOR zijn kaderstellend en komen voort uit wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid, praktische kennis en ervaring. Het moet zorgen voor gelijke oplossingen voor gelijke plekken binnen de gemeente Zuidplas maar biedt, daar waar het kan, voldoende ruimte voor oplossingen die afwijken van de standaard.

Een leidraad biedt een gemeenschappelijk kader voor iedereen die zich bezighoudt met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte en draagt bij aan een goede samenwerking en onderlinge afstemming.

De LIOR geldt voor alle overeenkomsten tussen gemeente en derden, waarbij de inrichting van de openbare ruimte in meer of mindere mate onderdeel is van planvorming. De gemeente toetst voortaan ingediende plannen aan de LIOR.