Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

In het collegeprogramma 2022-2026 van de gemeente Zuidplas wordt het belang van onderwijshuisvesting onderschreven: goed onderwijs vindt plaats in goede huisvesting. Om daar invulling aan te geven, stelt de gemeente samen met de schoolbesturen periodiek een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op. In Zuidplas werd eind 2018 het IHP voor de periode 2018-2022 door de raad vastgesteld. Vanwege landelijke en lokale ontwikkelingen is het IHP in 2023 geactualiseerd. Om te komen tot een nieuw IHP is in 2022 en 2023 intensief samengewerkt met de schoolbesturen. Uiteindelijk ligt er een gezamenlijk gedragen plan dat voor de eerste vijf jaar concreet aangeeft wat de opgave is en ook een doorkijk geeft voor de langere termijn.

Het IHP beschrijft een visie op onderwijshuisvesting die niet los gezien kan worden van inhoudelijke onderwijsontwikkelingen, bijvoorbeeld rond thuisnabij en inclusief onderwijs. In 2023 is ook de bredere visie op onderwijs door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de toekomstige haalbaarheidsonderzoeken is de visie op onderwijs richtinggevend voor de besluitvorming.