In de Kadernota Onderwijs 2017-2021 van de gemeente Zuidplas is richting gegeven aan de samenwerking tussen het onderwijsveld en de gemeente. Om invulling te geven aan het kader 'Goede schoolgebouwen' is op 27 november 2018 een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. In het IHP is het gezamenlijk beleid van gemeente en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting vastgelegd.

Voorafgaand aan het vaststellen van het IHP heeft de gemeenteraad op 4 september 2018 de Bouwstenennotitie Zuidplas vastgesteld waarin de beleidsambities stonden voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Zes onderwerpen (bouwstenen) kwamen in de bouwsteennotitie aan de orde:

  • Regie
  • Duurzaamheid & kwaliteit
  • Renovatie
  • Samenwerking
  • Aanbod en groei
  • Krimp

Deze onderwerpen vormden het fundament van het IHP.
 
In het IHP zijn de beleidsambities verder uitgewerkt in diverse scenario’s per dorp. In het hele proces is het onderlinge begrip tussen de bestuurders toegenomen en zagen we dat het gezamenlijke
belang wordt onderschreven. Alle schoolbesturen hebben ingestemd met de fasering die in het IHP is aangebracht. In de sessies over de scenario’s is nadrukkelijk aandacht besteed aan ontwikkelingen zoals IKC-vorming, inclusief onderwijs, doorgaande leerlijnen, etc. Deze ontwikkelingen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de opgaven uit het IHP.