Inspreken tijdens de gemeenteraad

Na de opening van de gemeenteraadsvergadering komt het spreekrecht aan de orde. Iedereen die woonachtig is in de gemeente Zuidplas (bewoners, organisaties, ondernemers) kan gebruik maken van het spreekrecht.

Spreektijd

De totale spreektijd voor insprekers is een half uur. De maximale spreektijd per spreker is 5 minuten. Zijn er meer dan 6 sprekers (30 gedeeld door 5 minuten = 6 sprekers), dan wordt de spreektijd gelijk verdeeld onder de sprekers.

Toelichting inspreekrecht

In het document 'Toelichting inspreekrecht' staat duidelijk beschreven wat de regels zijn voor het gebruik maken van uw inspreekrecht. Denk hierbij aan de onderwerpen waar wél en waar niét over ingesproken kan worden maar ook wat de orde van vergadering is en wat er gebeurt nadat u heeft ingesproken.

In het Reglement van orde vindt u de complete beschrijving van het inspreekrecht (artikel 19). U vindt het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad' op de website van overheid.nl

Aanmelden voor inspreken tijdens de gemeenteraad

Om in te kunnen spreken dient u zich aan te melden via griffie@zuidplas.nl of via (0180) 330 312. Vermeld daar dan bij namens wie u inspreekt en op welk agendapunt. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Een van de uitgangspunten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe privacywetgeving, is dat we transparant moeten zijn met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Van de vergaderingen worden beeld- en geluidsopnames gemaakt. Deze worden via onze website op internet uitgezonden. Indien u de raadzaal betreedt, kunt u op de beeld- of geluidsopnames te zien en/of te horen zijn.

Na uw aanmelding ontvangt u een 'Toestemmingsformulier inspreker' voor de publicatie van persoonsgegevens van insprekers tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad van Zuidplas. Dit formulier dient u voor aanvang van inspreken in te leveren bij de griffie via griffie@zuidplas.nl.