Indienen zienswijzen

Als een wijziging van het omgevingsplan ter inzage wordt gelegd wordt dit bekendgemaakt via een publicatie in het Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl en wordt het gepubliceerd op het omgevingsloket – regels op de kaart. Ook wordt de bekendmaking geplaatst op de gemeentepagina in Hart van Holland. In de bekendmaking wordt aangegeven op welke wijze en in welke periode zienswijzen kunnen worden ingediend of beroep tegen het plan kan worden ingediend. De wettelijke termijn voor het indienen van zienswijzen is zes weken. De raad neemt kennis van de ingekomen zienswijzen en neemt vervolgens een besluit over de wijziging van het omgevingsplan.

Beroep (na vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan)

De vastgestelde wijziging van het omgevingsplan wordt bekendgemaakt.Tegen het besluit van de raad over de wijziging van het omgevingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. In de bekendmaking staat aangegeven op waar en op welke wijze u beroep kunt instellen. Voor het in behandeling nemen van een beroepsschrift is griffierecht verschuldigd.