De raad wordt terzijde gestaan door de griffier, die zorg draagt voor een goede gang van zaken rond alles wat de raad aangaat. De griffier fungeert daarbij als spil tussen de raad enerzijds en het college met het ambtenarenapparaat anderzijds. U kunt de medewerkers van de griffie bereiken via griffie@zuidplas.nl.

Griffier Marie Louise Engelsman
Raadsadviseur - Jessie Verburg
Medewerker griffie - Daphne Kok