De raad wordt terzijde gestaan door de griffier, die zorg draagt voor een goede gang van zaken rond alles wat de raad aangaat. De griffier fungeert daarbij als spil tussen de raad enerzijds en het college met het ambtenarenapparaat anderzijds. U kunt de medewerkers van de griffie bereiken via griffie@zuidplas.nl.

Griffier Zuidplas - Peter van Vugt

Plaatsvervangend griffier - Josette van Houwelingen

Medewerker griffie - Daphne Kok