De raad wordt terzijde gestaan door de griffier, die zorg draagt voor een goede gang van zaken rond alles wat de raad aangaat. De griffier fungeert daarbij als spil tussen de raad enerzijds en het college met het ambtenarenapparaat anderzijds. U kunt de medewerkers van de griffie bereiken via griffie@zuidplas.nl.

Griffier Marie Louise Engelsman
Plaatsvervangend griffier - Josette van Houwelingen
Medewerker griffie - Daphne Kok
Raadsadviseur - Jessie Verburg