Gemeenteraadslid - Serena Baas - Rodenburg

Meer informatie

  • Raadslid of commissielid sinds maart 2018;
  • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: De mooie polder, dorpse karakters van de vier dorpen, getijdestroming van de IJssel, die ons in de toekomst nog veel goed op kan leveren.

Missie voor Zuidplas

  • Het behoud van de mooie groene polder;
  • Beter openbaar vervoer;
  • En natuurlijk inzet voor onze inwoners!

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties S. (Serena) Rodenburg
Instantie/organisatieStichting Internationale Betrekkingen Zuidplas  
Functienaam-
Functiebeschrijving-
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdOnbezoldigd