Gemeenteraadslid - Johan Snoei

 • Naam - J. (Johan) Snoei
 • Partij - ChristenUnie/SGP
 • (0180) 399 808
 • j.snoei@zuidplas.nl
 • Bospolderstraat 30, 2912 PD Nieuwerkerk aan den IJssel

Meer informatie

 • Commissielid sinds 2008 in de voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Sinds maart 2018 raadslid in de gemeente Zuidplas;
 • Lid van de (raads-)commissies: Programmacommissie Samenleving;
 • Specialisme(s): Economische zaken, Sociaal domein;
 • Hobby’s: Lezen, klussen, leuke dingen ondernemen met het gezin;
 • Wat is uw meest favoriete locatie in Zuidplas: Molen Windlust op Kortenoord.

Missie voor Zuidplas

Ik zou ten eerste graag zien dat in 2026 het vertrouwen in de lokale politiek groter is. Ten tweede hoop ik dat we erin slagen om participatie en communicatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te verbeteren. En als derde wil ik het eigene van onze gemeente, bestaande uit vier en in de toekomst vijf dorpen met eigen karakters en culturen, graag behouden.

De afgelopen raadsperiode had ik zowel sociale als ruimtelijke onderwerpen in mijn portefeuille. Op het sociale vlak richtte ik me op zorg en ondersteuning (Wmo, mantelzorg, vrijwilligers), jeugd en onderwijs (o.a. Jeugdwet) en op werk en inkomen (Participatiewet). We hebben ons ervoor ingezet om iedereen zoveel als mogelijk mee te laten doen en waar nodig passende zorg en ondersteuning te blijven bieden. Op ruimtelijk gebied had ik aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, de economie en voor de invoering van de Omgevingswet. 

Ook de komende jaren hoop ik op deze onderwerpen mijn steentje bij te kunnen blijven dragen. Ik wil mij hard maken voor kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben en mij inzetten om onze inwoners (op weg) naar werk te helpen. De openbare ruimte kan op veel plaatsen nog (verder) verbeterd worden. Bij economie zou ik graag zien dat de gemeente en ondernemers meer samen op gaan trekken. Er liggen met de groei van onze gemeente veel kansen, maar ook knelpunten waar samen de schouders onder gezet moeten worden. Met de invoering van de Omgevingswet ontstaan ook kansen om de samenwerking met inwoners en ondernemers anders te gaan doen. 

Gedragscode gemeentebestuurders

Het doel van de gedragscode is om bestuurders een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor bestuurders afzonderlijk. Bestuurders zijn vertegenwoordigers van het publiek belang. Hun gedrag en beleidsbeslissingen dienen daarom te worden gekenmerkt door doelmatigheid, maar evenzeer door bestuurlijke integriteit.

Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas

Voor het complete Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent de Gedragscode integriteit volksvertegenwoordiging Zuidplas 2019 gaat u naar de website 'www.overheid.nl'.

Nevenfuncties 

Op grond van de Gemeentewet en de gedragscode integriteit moeten nevenfuncties van gemeentebestuurders openbaar worden gemaakt. De nevenfuncties zijn hier te bekijken:

Overzicht nevenfuncties J. (Johan) Snoei
Instantie/organisatieRekenkamer Utrecht 
FunctienaamOnderzoeker/ Projectleider
FunctiebeschrijvingDe Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid van het functioneren van de gemeente Utrecht. Het doel van de rekenkamer is bij te dragen aan het verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering en het versterken van de controlerende rol van de gemeenteraad. Als onderzoeker van de staf voer je deze onderzoeken uit.
Ingangsdatum1 december 2015
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigdBezoldigd
Instantie/organisatieLid Raad van Toezicht VVOGG Capelle aan den IJssel
FunctienaamSecretaris 
FunctiebeschrijvingDe Raad van Toezicht heeft in zijn verantwoordelijkheid een drietal terreinen waarop hij actief is. 
 • Als Werkgever
 • Als Toezichthouder
 • Als Klankbord 
Als secretaris verzorg ik de agenda voor de vergaderingen en de verslaglegging ervan.
Ingangsdatum-
Einddatum-
Bezoldigd / onbezoldigd-