Op woensdag 19 juni heeft de gemeenteraad een nieuwe stap gezet in het proces van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder.

Tijdens de raadsvergadering gingen de fracties unaniem akkoord met het vrijgeven van de concept-ontwikkelingsvisie aan de samenleving en bestuurlijke partners. Dit betekent concreet dat het college het document ter verrijking, verdieping en versterking gaat voorleggen aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ook de bestuurlijke partners worden uitgenodigd om hun reactie te geven. Verder stemden de raadsleden dinsdag in met een investeringskrediet, voor de vervolgfase op weg naar een definitieve ontwikkelingsvisie en de uitwerking van een ontwikkelingsstrategie.

Evenwichtig document, met oog voor meerdere belangen

Wethouder Jan Hordijk is verheugd over het besluit van de gemeenteraad: "Deze concept-ontwikkelingsvisie voldoet enerzijds aan de enorme woningbehoefte, maar blijft anderzijds trouw aan onze belangrijkste bestuurlijke wens: het behoud en versterken van het huidige dorpse karakter van Zuidplas. Ik ben dan ook trots dat de voltallige gemeenteraad het document rijp genoeg vindt om voor te leggen aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurlijke partners. Tegelijkertijd is het nog steeds een verhaal op hoofdlijnen, géén gedetailleerde of uitgewerkte strategie."

Inhoud concept-ontwikkelingsvisie

In de concept-ontwikkelingsvisie staan zes hoofdthema’s centraal:

  • Identiteit en woonmilieus
  • Landschap
  • Duurzaamheid
  • Werkgelegenheid
  • Voorzieningen
  • Bereikbaarheid

Het document gaat uit van de bouw van 4.000 woningen in de noordoostelijke hoek van de Zuidplaspolder, met een dorps woonmilieu, in de komende tien tot vijftien jaar. Op die startlocatie gaat de voorkeur uit naar een afwisselend woningbouwprogramma, met als ambitie 30% sociale woningbouw en 70% marktwoningen. Het gebied moet gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel met de auto, het openbaar vervoer als langzaam verkeer.

Bekijk of download hier de 'Ontwikkelingsvisie middengebied Zuidplas - concept'.

Middengebied

Behoud van het dorpse karakter van Zuidplas

Met de concept-ontwikkelingsvisie waarborgt het college het dorpse, groene karakter van Zuidplas. Zo gaat het document uit van de inrichting van een groen-blauwe structuur, die ruim 20 procent van het ontwikkelgebied beslaat. "Denk hierbij aan wijk- en buurtgroen, een dorpspark en een waterrijk gebied langs de Vierde Tocht," aldus Hordijk.

De eigen identiteit wordt gecreëerd door de dragers in het gebied: de Vierde Tocht, de Middelweg/Bredeweg, de Zuidelijke Dwarsweg en de kreekrug, die het gebiedsprofiel van de gemeente Zuidplas als ‘Watertuin van de Zuidelijke Randstad’ versterkt.

Kaders eind 2017 vastgelegd door gemeenteraad

De concept-ontwikkelingsvisie is een nadere uitwerking van het raadsbesluit van 19 december 2017 en het bijbehorende bidboek. Als basis zet de gemeente Zuidplas in op 5.000 woningen in en aan de dorpen, aangevuld met een dorpse invulling van het middengebied. Deze telt een startomvang van 4.000 woningen, te realiseren tot 2030. Het streven van Zuidplas is om deze ontwikkeling zo in te vullen, dat er daarna organisch en adaptief kan worden doorontwikkeld. Het uiteindelijke aantal woningen is afhankelijk van de marktvraag, de programmatische invulling en de benodigde draagkracht voor de gewenste kwaliteit.

Volgende stap: consultatieronde en consultatiedocument

Het college werkt de concept-ontwikkelingsvisie nog verder uit in een definitieve ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsstrategie. Daarvoor wordt de concept ontwikkelingsvisie verrijkt, verdiept en versterkt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. In september is een consultatieronde geweest met 2 meet-ups in Dorpshuis Swanla en Dorpshuis Op Moer. Deze consultatieronde bouwde voort op de eerdere participatie in de aanloop naar het bidboek en sloot aan op de thema’s en uitgangspunten in het raadsbesluit van december 2017. Daarnaast heeft het college de concept-ontwikkelingsvisie voor een formele reactie naar de samenwerkingspartners gestuurd, die zijn verenigd in de Grondbank.

Alle input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is verwerkt in een consultatiedocument, dat in de gemeenteraad wordt behandeld. Het 'consultatiedocument' kunt u hier bekijken of downloaden. Voor meer informatie over deze consultatieronde zie www.denieuwezuidplaspolder.nl.

Door de coronacrisis gaat de slotmanifestatie, die gepland was in het voorjaar van 2020, plaatsvinden in het najaar van 2020.

Omdat nog een aantal onderzoeken meer tijd vragen en ook de gesprekken met bestuurlijke partners nog zorgvuldig moeten plaatsvinden (wat nogal is belemmerd door de coronacrisis) heeft de gemeenteraad ingestemd met het behandelen van het masterplan voor de integrale gebiedsontwikkeling in het najaar van 2020

Raadspresentatie

Op 19 november 2019 is er een presentatie gegeven aan de gemeenteraad over het Middengebied. De presentatie 'Presentatie Raadsbijeenkomst Middengebied - 19 november 2019' kunt u hier bekijken of downloaden.

Verder vervolgproces afhankelijk van besluitvorming

Naar verwachting legt het college de definitieve ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsstrategie in het najaar van 2020 voor aan de gemeenteraad.